MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

147. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

302. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

227. - Decizie privind modificarea si completarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003

 

230. - Decizie pentru încetarea aplicabilitătii Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Cercetarea stiintifică si inovarea sunt activităti care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetării stiintifice si ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de crestere si îngrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea ratională si conservarea resurselor naturale ale agriculturii si silviculturii, dezvoltarea rurală, organizarea si managementul exploatatiilor agricole, alte tehnologii de exploatare si industrializare în domeniul agricol.”

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, fată de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, si colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării, cu Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, cu Academia Română, cu Consortiul Universitătilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte ministere si institutii interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.»”

3. La articolul I punctul 2, litera a1) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“a1) aprobă si finantează planul sectorial din domeniul agricol, care contine programe si proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetării;”

4. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

“31. La articolul 6 alineatul (2), după litera b1) se introduce litera b2) cu următorul cuprins:

«b2) elaborează, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor si proiectelor componente ale planului sectorial finantat din bugetul propriu;»”

5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) si la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si în coordonarea stiintifică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».

Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) si 2 si la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la 31 decembrie 2003. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăti comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat.”

6. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

“51. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (11)-(14) cu următorul cuprins:

«(11) Institutele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale.

(12) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) si 2 si la pct. 1, 2 si 3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(13) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăti comerciale cu capital de stat, actiunile acestora fiind preluate de Agentia Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările si completările ulterioare.

(14) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat si al centrelor de perfectionare agricolă.»”

7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, si institutiile publice de cercetare-dezvoltare pot înfiinta în cadrul structurii organizatorice subunităti cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora, elaborat de Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

8. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. La articolul 8, alineatele (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

«Art. 8. - (1) Bunurile mobile si imobile aflate în administrarea si/sau în concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a institutiilor de învătământ agricol si silvic, a unitătilor de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesională în agricultură apartin domeniului public al statului si rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora pe durata realizării obiectului de activitate.

(2) Unitătile mentionate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiază de dreptul de preemtiune la concesionarea terenurilor cu destinatie agricolă aflate în domeniul public si privat al statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

(3) Suprafetele de teren agricol necesare desfăsurării activitătii institutiilor publice de cercetare-dezvoltare apartin domeniului public al statului si se dau în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau Ministerul Educatiei si Cercetării, numai cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” sau al institutiilor de învătământ superior, după caz.»”

9. La articolul I, punctul 8 se abrogă.

10. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

«Art. 10. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” îsi organizează filiale împreună cu institutii de învătământ superior de profil în centrele universitare Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brasov si Bucuresti.»”

11. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 91 cu următorul cuprins:

“91. La articolul 11, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

«b) propune si realizează programe si proiecte de cercetări multidisciplinare;

c) coordonează si avizează elaborarea programelor si a proiectelor de cercetare anuale si de perspectivă ale unitătilor si institutiilor de cercetare;»”

12. La articolul I punctul 10, litera f) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

“f) organizează activităti de perfectionare si specializare profesională si de atestare a cercetătorilor si poate acorda, în conditiile legii, titluri academice si grade profesionale în domeniu;”

13. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 101 cu următorul cuprins:

“101. La articolul 11, după litera j) se introduce o literă nouă, litera k), cu următorul cuprins:

«k) evaluează si atestă activitatea de cercetaredezvoltare în domeniul agricol.»”

14. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru evaluarea si atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» se constituie Consiliul de evaluare si atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură si industrie alimentară, pentru institutele proprii sau cele aflate în subordonare ori coordonare, având în componentă personalităti stiintifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare si atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător stiintific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

15. La articolul I punctul 12, litera a) a articolului 131 va avea următorul cuprins:

“a) conducerea se exercită de consiliul de administratie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», presedintele consiliului stiintific si directorul unitătii, care este si presedinte al consiliului de administratie. Structura si numărul membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

16. La articolul I punctul 13, partea introductivă a articolului 14 si literele b), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Finantarea activitătilor din institutiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, aflate în coordonarea sau în subordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», se realizează din venituri provenite, după caz, din:

...........................................................................................

b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cofinantarea unor programe proprii de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», obtinute prin competitie sau direct;

...........................................................................................

e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, agenti economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă si a oricăror alte produse realizate de acestea;”

17. La articolul I punctul 14, articolul 141 va avea următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) În situatia în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, institutele nationale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de învătământ agricol si silvic, unitătile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor nationale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea productiilor agricole asigurate la societătile de asigurare-reasigurare si/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în conditiile legii.

(2) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale în materie, pot desfăsura operatiuni si prin bănci, cu exceptia celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat.

(3) Institutele nationale si institutiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultură pot beneficia de scrisoare de confort eliberată de Ministerul Finantelor Publice pentru obtinerea de credite bancare, în conditiile legii.”

18. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 143 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ÇGheorghe Ionescu-SisestiČ, cu alte unităti de cercetare-dezvoltare, de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate si cu agenti economici din tară si din străinătate.”

19. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, beneficiază de prevederile legislatiei în vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilităti acordate de stat agentilor economici din agricultură, industrie alimentară si silvicultură.”

20. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Veniturile si cheltuielile unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6 se cuprind în bugetele si în situatiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din executia bugetelor unitătilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, finantate integral din venituri proprii, rămân la dispozitia acestora si se vor utiliza cu prioritate pentru finantarea activitătii de cercetare-dezvoltare.”

21. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Finantarea activitătilor Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitătile de cercetare-dezvoltare din subordinea si din coordonarea sa, cu exceptia celor provenite din contracte finantate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti»bugetul de venituri si cheltuieli, care se avizează în conditiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Cota stabilită pentru finantarea activitătii proprii a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» nu poate depăsi 1% din veniturile realizate de unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare sau subordonare.”

22. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(2) Ocuparea functiilor de director general/director din unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislatiei în vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea functiei de director general, va face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educatiei si Cercetării si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

23. La articolul I, punctul 21 va avea următorul cuprins:

“21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - (1) Despăgubirea actionarilor societătilor comerciale care se reorganizează în unităti de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si va fi asigurată din surse proprii ale unitătilor nou-înfiintate.

(2) Drepturile si obligatiile societătilor comerciale, precum si ale unitătilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în conditiile prezentei legi, trec asupra institutiilor nou-înfiintate.»”

24. La articolul I, punctul 22 se abrogă.

25. La articolul I, după punctul 22 se introduce un punct nou, punctul 221, cu următorul cuprins:

“221. După articolul 22 se introduc articolele 221-225 cu următorul cuprins:

«Art. 221. - Documentatiile si informatiile stiintifice acumulate de unitătile de cercetare care se reorganizează în societăti comerciale până la data privatizării, precum si aparatura de laborator si materialul biologic de cercetare vegetal si animal se preiau fără plată de institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 222. - Unitătile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice în baza prezentei ordonante de urgentă, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, beneficiază de scutire de la plata obligatiilor bugetare neachitate, precum si a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si dobânzilor aferente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă. Sumele respective sunt cele stabilite în certificatele de obligatii eliberate de organele fiscale competente pe baza controlului de fond.

Aceste prevederi se aplică si obligatiilor bugetare reesalonate la plată, pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.

Art. 223. - Suprafetele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă în administrarea institutelor, unitătilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricolă, precum si a institutiilor de învătământ superior agricol si silvic rămân definitiv si irevocabil în administrarea acestora.

Art. 224. - Suprafetele de teren prevăzute la art. 223 nu se pot înstrăina sau concesiona, în tot sau în parte, indiferent de destinatie.

Art. 225. - Pentru activităti cu caracter sezonier, institutiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată.»”

26. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Reorganizarea unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, se va face la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», în termen de două luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă. Reorganizările ulterioare acestui termen se fac la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin hotărâri ale Guvernului, initiate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

27. Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4 si 5*) vor avea următorul cuprins:

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 147.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 302.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003

 

Având în vedere art. 37 alin. (2) si art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 29 aprilie 2004,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Standardele pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. Medicii, asistentii medicali si tehnicienii dentari care lucrează în cabinetul medical au autorizatie de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale.”

2. Punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. Medicii angajati, asistentii medicali, tehnicienii dentari si celălalt personal care lucrează în cabinetul medical au contracte de muncă legale.”

3. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. Asistentii medicali si tehnicienii dentari care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România.”

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a cabinetelor medicale, comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, Comisia din sistemul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 227.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru încetarea aplicabilitătii Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical

 

Având în vedere art. 37 alin. (2) si art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, art. 3 din Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 14 din 29 aprilie 2004 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport sanitar,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Începând cu data prezentei decizii îsi încetează aplicabilitatea Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 230.