MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 169 din 1 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

673. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 si la 6 februarie 2004 si la Bucuresti la 9 iulie 2003 si la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

689. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

90. - Ordin al ministrului integrării europene pentru aprobarea modificărilor la Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001, cu modificările ulterioare

 

188. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru stabilirea conditiilor de valabilitate a certificatelor de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004

 

879. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, editia 1/2004

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

14. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

228. - Decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 169

din 1 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nelcenter Company” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 415/2003 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă autoarea exceptiei, prin avocat Dorin Camil, lipsind partea Societatea Comercială “Uzinsider Engineering” - S.A. din Galati, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autoarei exceptiei arată că textul de lege criticat încalcă art. 16 si 21 din Constitutie, republicată, întrucât nu prevede în mod expres posibilitatea de a fi revizuite si hotărârile arbitrale asimilate hotărârilor judecătoresti, astfel încât, în situatia în care au apărut elemente noi de natură să facă aplicabile prevederile art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă, instanta judecătorească nu poate revizui hotărârea arbitrală.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, întrucât critica are ca obiect o omisiune legislativă, Curtea Constitutională nu este competentă a se pronunta asupra acestei chestiuni, exceptia de neconstitutionalitate fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 415/2003, Curtea de Apel Galati – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nelcenter Company” - S.A. din Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederile art. 322 din Codul de procedură civilă încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie, republicată, în măsura în care instantele judecătoresti consideră că institutia revizuirii este aplicabilă doar hotărârilor judecătoresti, nu si hotărârilor arbitrale asimilate acestora. De asemenea, sunt nesocotite si art. 20 si 53 din Legea fundamentală, precum si dispozitiile referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil, cuprinse în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si în protocoalele la această conventie, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate considerându-se o “victimă a legislatiei române”.

Se apreciază că hotărârea arbitrală are prioritate fată de hotărârile judecătoresti, care sunt supuse căilor de atac si astfel verificate, întrucât, datorită caracterului formal si artificial al art. 322 din Codul de procedură civilă, “hotărârea arbitrală este practic definitivă si irevocabilă chiar dacă, ulterior, apar elemente noi”.

Curtea de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că, desi legiuitorul a avut în vedere în art. 322 numai hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti, textul de lege criticat nu împiedică accesul liber la justitie al părtilor interesate, hotărârea arbitrală putând fi atacată pe calea actiunii în anulare, iar împotriva solutiei adoptate se poate exercita calea de atac a recursului, ceea ce nu este de natură a prejudicia părtile din litigiul arbitral.

Asa fiind, instanta judecătorească consideră că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 322 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Până la data judecării cauzei, acestia nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 322 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 322: “Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri dată de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:

1. dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire;

2. dacă s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

3. dacă obiectul pricinii nu se află în fiintă;

4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecătii. În cazul în care, în ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanta de revizuire se va pronunta mai întâi, pe cale incidentală, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel învinuit de săvârsirea infractiunii;

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfătisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa părtilor, ori dacă s-a desfiintat sau s-a modificat hotărârea unei instante pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

6. dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică, dispărutii, incapabilii sau cei pusi sub curatelă sau consiliu judiciar nu au fost apărati deloc sau au fost apărati cu viclenie de cei însărcinati să-i apere;

7. dacă există hotărâri definitive potrivnice date de acelasi grad sau de grade deosebite, în una si aceeasi pricină, între aceleasi persoane, având aceeasi calitate.

Aceste dispozitii se aplică si în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instante de recurs. În cazul când una dintre instante este Curtea Supremă de Justitie cererea de revizuire se va judeca de această instantă;

8. dacă partea a fost împiedicată să se înfătiseze la judecată si să înstiinteze instanta despre aceasta dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa;

9. dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertătilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoresti, iar consecintele grave ale acestei încălcări continuă să se producă si nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronuntate.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 53 din Constitutia României, republicată, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Autoarea exceptiei invocă si încălcarea unor texte din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si anume:

- Art. 6: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o întelege si în mod amănuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul si de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării si să obtină citarea si audierea martorilor apărării în aceleasi conditii ca si martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu întelege sau nu vorbeste limba folosită la audiere.”;

- Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.”;

- Art. 18: “Restrângerile care, în termenii prezentei conventii, sunt aduse respectivelor drepturi si libertăti nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute.”;

- Art. 26: “Comisia nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, asa cum este stabilit conform principiilor de drept international general recunoscute si într-un termen de 6 luni, începând cu data deciziei interne definitive.”

Se consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 34 si 38 din Protocolul nr. 11 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul continut:

- Art. 34: “Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizatie neguvernamentală sau de orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părti contractante a drepturilor recunoscute în conventie sau în protocoalele sale.

Înaltele părti contractante se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exercitiul eficace al acestui drept.”;

- Art. 38: “1. În cazul în care Curtea declară o cerere admisibilă, ea:

a) procedează la examinarea cauzei în conditii de contradictorialitate, împreună cu reprezentantii părtilor, si, dacă este cazul, la o anchetă, pentru a cărei desfăsurare eficientă statele interesate vor furniza toate facilitătile necesare;

b) se pune la dispozitia celor interesati, în scopul de a se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabilă, pe baza respectării drepturilor omului, astfel cum acestea sunt recunoscute în conventie si în protocoalele sale.

2. Procedura descrisă la paragraful 1 b) este confidentială.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în argumentarea criticii sale, autoarea exceptiei pleacă de la formula utilizată în art. 322 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia se poate cere revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri date de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, pentru a conchide că, astfel, reglementarea dedusă controlului exclude posibilitatea utilizării căii de atac a revizuirii si împotriva altor hotărâri definitive, cum sunt cele arbitrale, încălcându-se în acest mod textele constitutionale de referintă.

Curtea consideră că sustinerea potrivit căreia împotriva hotărârilor arbitrale nu se poate formula calea extraordinară de atac a revizuirii, în temeiul textului de lege criticat, nu poate fi retinută, întrucât neconstitutionalitatea unei reglementări constituie o stare intrinsecă a acesteia si nu poate fi dedusă pe calea unei interpretări per a contrario, operatie care presupune a atribui legiuitorului ceea ce acesta nu a prevăzut in terminis.

Independent de aceste ratiuni, examinarea criticii de neconstitutionalitate cu un atare obiect, constând într-o omisiune a legiuitorului, excede competentei Curtii Constitutionale care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nelcenter Company” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 415/2003 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 aprilie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 si la 6 februarie 2004 si la Bucuresti la 9 iulie 2003 si la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 si la 6 februarie 2004 si la Bucuresti la 9 iulie 2003 si la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

1. Sectiunea 1.02 a articolului I “Conditii generale; definitii” din Acordul de împrumut se completează cu sapte noi litere, literele o) - u), cu următorul cuprins:

“o) acordul de grant înseamnă un acord încheiat sau care se va încheia între F.R.D.S. si un primitor, în termenii si conditiile stabilite în partea C3 a anexei nr. 5 la acest acord;

p) primitor înseamnă orice persoană eligibilă, în concordantă cu criteriile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M., să primească si să administreze un grant pentru subproiect;

q) F.R.D.S. înseamnă Fondul Român de Dezvoltare Socială, înfiintat prin Legea nr. 129/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică si având autonomie administrativă, sau orice succesor legal al acestuia;

r) Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M. înseamnă manualul adoptat de F.R.D.S., aprobat de Bancă si Împrumutat, prin care se stabilesc criteriile si procedurile pentru selectarea primitorilor si a subproiectelor pentru S.D.S.C.M. si prin care se definesc termenii si procedurile aplicabile asistentei asigurate de F.R.D.S. în cadrul Proiectului, incluzând un acord de grant standard la care se face referire în partea C3 a anexei nr. 5 la acest acord. Manualul poate fi amendat periodic cu acordul Împrumutatului si al Băncii;

s) S.D.S.C.M. înseamnă Schema de Dezvoltare Socială a Comunitătilor Miniere, un program de măsuri solicitate în concordantă cu prevederile sprijinului tehnic si financiar pentru comunitătile miniere, după cum au fost descrise în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.;

t) grant pentru subproiect înseamnă un grant acordat sau propus să fie acordat de către F.R.D.S. unui primitor pentru realizarea unui subproiect în cadrul părtii B6 a Proiectului; si

u) subproiect înseamnă activitătile eligibile a fi finantate în cadrul părtii B6 a Proiectului în concordantă cu criteriile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M. si care vor fi realizate de către un primitor prin utilizarea unui grant pentru subproiect.”

2. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Paragraful 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte tări decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri si servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte tări decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri si servicii furnizate pe teritoriul Împrumutatului; si

c) termenul costuri operationale aditionale înseamnă:

(i) costuri cu combustibilul si cu asigurarea mijloacelor de transport, pentru echipament de birou, materiale si consumabile, salarii pentru personalul U.M.P. si U.I.P.; si

(ii) cheltuieli F.R.D.S. pentru implementarea părtii B6 a Proiectului, incluzând: cheltuieli pentru echipament, consumabile de birou, închiriere spatiu, încălzire, electricitate, comunicatii, combustibil, salarii pentru personalul F.R.D.S. (altul decât functionarii publici), deplasare si campanie de informare.”

4. Anexa nr. 2 “Descrierea Proiectului” se modifică si se completează după cum urmează:

a) Paragraful 1 al părtii A va avea următorul cuprins:

“1. Închiderea a 31 de mine subterane, în conformitate cu aranjamentele asupra cărora s-a convenit cu Banca;”

b) Partea B se completează cu două noi paragrafe, paragrafele 6 si 7, cu următorul cuprins:

“6. asigurarea de granturi pentru subproiecte pentru finantarea Schemei de Dezvoltare Socială a Comunitătilor Miniere (S.D.S.C.M.);

7. finantarea serviciilor de consultantă pe termen scurt pentru administrarea S.D.S.C.M. si pentru realizarea supravegherii, evaluării si monitorizării subproiectelor, precum si costurile de instruire a personalului, consultantilor si primitorilor.”

c) Paragraful introductiv al părtii C va avea următorul cuprins:

“Implementarea măsurilor de întărire a capacitătii A.N.R.M. pentru administrarea Legii minelor si a reglementărilor aferente, precum si asistentă pentru conducerea Proiectului, incluzând:”

d) Partea C se completează cu două noi paragrafe, paragrafele 10 si 11, cu următorul cuprins:

“10. monitorizarea implementării actiunilor prioritare din planul de actiune-pilot pentru managementul mediului din Valea Jiului;

11. finantarea serviciilor de consultantă pe termen scurt, în vederea stabilirii sistemului de management financiar, si finantarea costurilor cu auditul Proiectului.”

5. Anexa nr. 4 “Achizitii” se modifică si se completează după cum urmează:

a) Partea C din sectiunea I se completează cu un nou paragraf, paragraful 3, cu următorul cuprins:

“3. Achizitii de bunuri, lucrări si servicii în cadrul părtii B6 a Proiectului Bunurile pentru F.R.D.S., precum si lucrările, bunurile si serviciile (altele decât serviciile de consultantă), în cadrul granturilor pentru subproiecte, vor fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.15 din Ghid si cu procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.”

b) Paragraful 2 al părtii C din sectiunea II va avea următorul cuprins:

“Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerintele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultantă vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultantă. Serviciile de consultantă pe termen scurt pentru părtile B6 si B7 ale Proiectului vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghid si cu procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.”

6. Anexa nr. 5 “Reglementări privind implementarea” se modifică si se completează după cum urmează:

a) Partea introductivă a paragrafului 2 din partea A va avea următorul cuprins:

“2. Împrumutatul va realiza partea A a Proiectului prin G.C.I.M., părtile B1-B5 ale Proiectului prin A.N.D., partea B6 a Proiectului de A.N.D. prin F.R.D.S. si partea C a Proiectului prin A.N.R.M. si U.M.P. si în acest scop va determina pe fiecare dintre G.C.I.M., A.N.D. si A.N.R.M.:”

b) După partea B se introduce partea C cu următorul cuprins:

“C. Implementarea granturilor pentru subproiecte În scopul realizării părtii B6 a Proiectului, Împrumutatul:

1. va repartiza o parte din sumele Proiectului alocate periodic pentru categoria (8), pentru categoria (3) în limita sumei de 280.000 USD echivalent si pentru categoria (6) în limita sumei de 270.000 USD echivalent, prevăzute în tabelul din paragraful A.1 al anexei nr. 1 la acest acord, care vor fi puse gratuit la dispozitia F.R.D.S., conform termenilor si conditiilor acceptabile Băncii;

2. se va asigura că F.R.D.S. va selecta subproiectele care vor fi finantate din sumele împrumutului, în conformitate cu criteriile si procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.; si

3. se va asigura că F.R.D.S. va asigura fonduri sub formă de grant pentru subproiectele aprobate, în baza acordului standard, convenit cu Împrumutatul si cu Banca (acord de grant), care se va încheia între F.R.D.S. si fiecare primitor. Acordul de grant va include, printre altele:

a) o descriere a subproiectului, împreună cu o estimare a costurilor acestuia;

b) suma care va fi asigurată primitorului de către F.R.D.S., în vederea sprijinirii realizării subproiectului;

c) planul de implementare a subproiectului;

d) partea cu care i se cere să participe (contributia primitorului), conform principiilor si criteriilor stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M., la costul total pentru finantarea subproiectului pentru a cărui implementare îi este acordată acestui primitor asistentă în cadrul acordului de grant;

e) obligatia primitorului de a achizitiona lucrări mici, bunuri si servicii, care vor fi finantate în cadrul acordului de grant, în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.;

f) obligatia primitorului de a raporta F.R.D.S. progresul înregistrat în implementarea subproiectului si de a permite reprezentantilor F.R.D.S. si ai Băncii, dacă Banca va cere astfel, să viziteze facilitătile, santierele si alte activităti care vor fi finantate în cadrul acordului de grant; precum si

g) obligatia primitorului de a tine înregistrări si conturi pentru cheltuielile efectuate în cadrul subproiectului si care au fost finantate din sumele împrumutului, disponibilizate primitorului în cadrul acordului de grant, si de a prezenta F.R.D.S., la intervale regulate, situatii cu privire la aceste înregistrări si conturi.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 673.

 

ANEXĂ

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

A. Generalităti

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de articole care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

 

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care vor fi finantate

 

(1) Lucrări (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)

16.761.089

78%

(2) Bunuri (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)

3.129.449

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si pregătire

9.857.896

100%

(4) Credite în cadrul părtii B1 a Proiectul

3.600.000

100%

(5) Plăti stimulative în cadrul părtii B3  a Proiectului

2.650.000

100%

(6) Costuri operationale aditionale

1.520.058

100% (cu exceptia bunurilor produse pe plan local - 85%)

(7) Avans pentru pregătirea Proiectului

77.179,45

Suma datorată în cadrul sectiunii 2.02 b) din acest acord

(8) Granturi pentru subproiecte pentru  S.D.S.C.M.

5.000.000

100%

(9) Nealocate

1.904.328,55

 

TOTAL:

44.500.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 43 lit. c) din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc conditiile introducerii pe piată:

a) a benzinei identificate conform pozitiilor tarifare 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 si 27101159 din Tariful vamal de import al României;

b) a motorinei identificate conform pozitiei tarifare 27101941 din Tariful vamal de import al României.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) benzină - orice produs petrolier mineral volatil destinat functionării motoarelor cu ardere internă si cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor;

b) motorină - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare Diesel.

Art. 3. - Se admite introducerea pe piată, până la data de 1 ianuarie 2005, a benzinei care corespunde cel putin conditiilor tehnice si metodelor de încercare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Se admite introducerea pe piată, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fără plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Se admite introducerea pe piată, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a benzinei fără plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 6. - Se admite introducerea pe piată, de la data de 1 ianuarie 2009, numai a benzinei fără plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 3, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie să fie de maximum 10 mg/kg.

Art. 7. - Pentru autovehiculele care sunt prevăzute să functioneze cu benzină, în conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piată a benzinei care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 8. - Se admite introducerea pe piată, până la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - Se admite introducerea pe piată, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. - Se admite introducerea pe piată, de la data de 1 ianuarie 2009, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 5, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie să fie de maximum 10 mg/kg.

Art. 11. - Pentru autovehiculele care sunt prevăzute să functioneze cu motorină, în conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piată a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 12. - (1) Certificarea benzinei prevăzute la art. 3 se face cu îndeplinirea cel putin a conditiilor tehnice din standardele române în vigoare, precum si a celor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Certificarea benzinei prevăzute la art. 4 se face cu îndeplinirea cel putin a conditiilor tehnice din standardul SR EN 228:2003.

(3) Certificarea motorinei se face cu îndeplinirea cel putin a conditiilor din standardul SR EN 590:2002.

Art. 13. - (1) Monitorizarea privind respectarea cerintelor prevăzute la art. 4, 5 si 6 pentru benzină se face pe baza metodelor de încercare la care se face trimitere în standardul SR EN 228:2003.

(2) Monitorizarea privind respectarea cerintelor prevăzute la art. 8, 9 si 10 pentru motorină se face pe baza metodelor de încercare la care se face trimitere în standardul SR EN 590:2002.

(3) Sistemul de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, până la data de 31 decembrie 2004.

Art. 14. - Introducerea pe piată a benzinei si motorinei care îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, limitată sau restrictionată.

Art. 15. - (1) Metodele de încercare pentru parametrii specificati în anexele nr. 2 si 3 pentru benzină sunt metodele analitice din standardul român SR EN 228:2003.

(2) Metodele de încercare pentru parametrii specificati în anexele nr. 4 si 5 pentru motorină sunt metodele analitice din standardul român SR EN 590:2002.

Art. 16. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 si 12 si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 16 se fac de către personalul împuternicit de Ministerul Economiei si Comertului si de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 16 se fac de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor numai în cazul în care benzina sau motorina este destinată comercializării către persoane fizice în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului Europei si a Consiliului, care modifică Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.

Art. 19. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 689.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificărilor la Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimentează si se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în anul 2001, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, cu modificările ulterioare,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modificările la Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 9 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 90.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001, cu modificările ulterioare

 

1. La capitolul 20 “Monitorizarea”, paragraful 3, după liniuta a 4-a se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

“ - situatia privind îndeplinirea de către beneficiari a indicatorului privind locurile de muncă propuse a fi create, astfel încât numărul mediu lunar de locuri de muncă creat într-un an să fie egal cu numărul de locuri de muncă estimat a se crea prin contractul de finantare.

În cazul în care media numărului de noi locuri de muncă nu este egală cu numărul de locuri de muncă estimat a se crea prin proiect, Agentia pentru Dezvoltare Regională va aplica prevederile paragrafului (11) al art. 6 din Contractul de finantare, asa cum a fost modificat si completat.

Această reglementare nu afectează prevederile paragrafului (10) al art. 6 din Contractul de finantare, cu conditia ca beneficiarul să depună la Agentia pentru Dezvoltare Regională o justificare a aplicării prevederilor acestui paragraf. Justificarea trebuie să fie aprobată de Agentia pentru Dezvoltare Regională.

Beneficiarul va dovedi crearea de locuri de muncă nou-create prin depunerea la Agentia pentru Dezvoltare Regională a copiilor carnetelor de muncă ale noilor angajati, a unei adeverinte eliberate de inspectoratul teritorial de muncă prin care să se certifice că respectivele carnete de muncă sunt în vigoare, precum si a statelor de plată avizate de inspectorat.

În cazul în care numărul carnetelor de muncă este prea mare sau inspectoratul teritorial de muncă nu a putut elibera carnetele de muncă, beneficiarul va prezenta Agentiei pentru Dezvoltare Regională adeverinta eliberată de inspectorat privind locurile de muncă nou-create si copii ale statelor de plată, avizate de inspectorat.”

2. La punctul C “Raportul final” al subcapitolului 21.1 se introduce un nou paragraf care va avea următorul cuprins: “Beneficiarii cărora li s-a aprobat prelungirea duratei de executie a proiectelor cu maximum 6 luni vor depune raportul final până la sfârsitul acestei perioade.”

3. Paragraful (6) din anexa nr. 1 “Bugetul programului” va avea următorul cuprins:

“(6) În termen de cel mult 7 luni de la data finalizării programelor (31 decembrie 2003), Ministerul Integrării Europene trebuie să înainteze Guvernului Raportul final privind rezultatele acestora.”

4. La anexa nr. 4 “Ghidul solicitantului”, la punctul 2 “Sinteza Procedurilor de implementare a programului”, după alineatul 9 se introduce un nou paragraf care va avea următorul cuprins: “Beneficiarii care au primit fonduri din bugetele programelor, conform contractelor de finantare, si care, până la data de 31 decembrie 2003, nu au făcut dovada realizării activitătilor prevăzute în proiectul respectiv, din motive determinate de cauze tehnico-economice, pot solicita prelungirea duratei de executie a proiectului cu până la 6 luni, modificându-se corespunzător clauzele contractuale.”

5. În Raportul beneficiarului din anexa B2 la anexa nr. 17 “Contract de finantare” referitor la Raportul final al beneficiarului se introduce alineatul 2 care va avea următorul cuprins: “Beneficiarii care până la data de 31 decembrie 2003 nu au făcut dovada realizării activitătilor prevăzute în proiect si cărora li s-a aprobat prelungirea duratei de executie cu maximum 6 luni vor depune rapoartele finale până la sfârsitul acestei perioade.”

6. Ultimul paragraf al Raportului beneficiarului din anexa B2 la anexa nr. 17 “Contract de finantare” va avea următorul cuprins: “Proiectele vor fi monitorizate în perioada de valabilitate a contractelor de finantare, respectiv timp de 3 ani de la data finalizării executiei acestora.”

7. În anexa I “Fisă monitorizare contract” la anexa nr. 18 “Contract de prestări servicii”, sectiunea B “Desfăsurarea proiectului”, pozitia a 5-a va avea următorul cuprins: “Proiect finalizat la data de: (data rezultată după prelungirea cu 6 luni a duratei de executie a proiectului)”.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru stabilirea conditiilor de valabilitate a certificatelor de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004

 

În temeiul:

- art. II din Hotărârea Guvernului nr. 590/2004 pentru modificarea anexei la Normele privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002;

- art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Certificatele de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004 îsi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost emise.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritătile si institutiile publice la care sunt încadrate persoane cărora li s-au eliberat certificate de securitate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004 vor actualiza si vor transmite la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat Lista functiilor care necesită acces la informatii clasificate.

Art. 2. - La solicitarea unor structuri ale Aliantei Nord-Atlantice sau ale unor autorităti nationale de securitate din tări membre sau partenere NATO, precum si în orice alte cazuri în care se consideră necesar, directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat dispune prin ordin asupra valabilitătii certificatelor de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 188.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, editia 1/2004

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. b), e) si t), art. 62, art. 63 lit. f) si ale art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 3 si 4 pct. 4.1 si 4.9 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 1, 23 si 61 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Cu data prezentului ordin se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română “RACR-AD-MEDA. Metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, editia 1/2004”, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Supravegherea respectării prevederilor prezentului ordin se va face de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2004.

Nr. 879.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002,

în baza hotărârii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedinta din data de 22 aprilie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorul general executiv si Secretariatul general din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 7 mai 2004.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 4/2004

de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. I. - Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 108/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduce liniuta a 5-a, care va avea următorul cuprins:

“- Ordonanta Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc”

2. La articolul 4 alineatul (2), liniuta a 2-a va avea următorul cuprins:

“- Societatea Comercială Bursa Electronică «RASDAQ»-S.A., pentru tranzactiile efectuate pe piata RASDAQ;”

3. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător volumului tranzactiilor din luna precedentă.”

4. La articolul 5, alineatele (1), (2) si (4)-(7) vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activulului net înregistrat de fondurile deschise de investitii, societătile de investitii si fondurile cu capital de risc este evidentiat la pct. 2 din anexă.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este reprezentată de valoarea activului net al fondurilor deschise de investitii, al societătilor de investitii si al fondurilor cu capital de risc, calculată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

............................................................................................

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

(5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societătile de investitii autoadministrate si de către societătile de administrare a investitiilor pentru societătile de investitii, pentru fondurile deschise de investitii si pentru fondurile cu capital de risc asupra cărora îsi exercită activitatea de administrare.

(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si societătilor de investitii financiare, înfiintate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietătii Private în societăti de investitii financiare.

Virarea sumelor datorate se va realiza lunar de către societătile de administrare a investitiilor si societătile de investitii financiare autoadministrate.

(7) Sunt exceptate de la plata sumei prevăzute la alin. (3) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare aflate în perioada de 90 de zile de la autorizare, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 513/2002.”

5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.4 din anexă se plătesc de către emitentii de valori mobiliare cel mai târziu în prima lună a semestrului II al anului pentru care aceste sume se datorează.”

6. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Situatiile lunare se transmit în formă scrisă si în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă si vor contine cel putin următoarele:”

7. La articolul 15 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) majorarea cu 30% pentru întârzieri cuprinse între 31 si 60 de zile calendaristice;”

Art. II. - Anexa la Regulamentul nr. 5/2002 se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“SURSELE

de finantare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare”

2. Coloana a 4-a “Baza legală/act normativ/articol” se elimină.

3. La punctul 2, după litera a) se introduce litera b) cu următorul cuprins:

“2.

Cota de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv

b) Cota asupra activului net al fondurilor cu capital de risc

0,025% din valoarea

activului net”

 

4. La punctul 5.1.3 se introduce punctul 5.1.3.1 cu următorul cuprins:

“5.1.3.1. Fonduri cu capital de risc 10.000.000”

5. Punctele 5.1.13.9 si 5.1.13.10 vor avea următorul cuprins:

“5.1.13.9. - servicii de brokeraj constând din vânzări si cumpărări de mărfuri si  titluri reprezentative de mărfuri 15.000.000”

5.1.13.10. - servicii de brokeraj constând din vânzări si cumpărări de instrumente financiare derivate

6. Punctul 5.1.14 va avea următorul cuprins:

“5.1.14. Trader pe piete reglementate de instrumente financiare derivate 5.000.000”

7. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“5.3. Tarife pentru autorizarea/avizarea actele ce au stat la baza modificărilor intervenite în: obtinerii autorizatiei de functionare a entitătilor supravegheate 5.000.000”

8. Punctul 5.4.2 va avea următorul cuprins:

"5.4.2. atestatelor de organism de formare profesională pentru pietele reglementate 60.000.000”

9. Punctul 5.4.3 va avea următorul cuprins:

“5.4.3. atestatelor profesionale 600.000”

10. La punctul 5.5.6 se introduce punctul 5.5.6.1 cu următorul cuprins:

“.5.5.6.1. Contractul de administrare a fondurilor cu capital de risc 2.000.000”

Art. III. - Prezentul articol stabileste modul de aplicare pentru exercitiul financiar al anului 2004 a prevederilor Regulamentului nr. 5/2002, cu modificările si completările ulterioare:

1. Obligatia de plată a sumelor percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Regulamentul nr. 5/2002 se suspendă pe anul 2004, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de aprobare a prezentului regulament.

2. Punctul 1 din coloana a V-a “Nivel tarif (lei)/cotă percepută” din anexă se completează cu următorul text: “Pentru tranzactiile cu obligatiuni aferente anului financiar 2004 se aplică cota 0.”

Art. IV. - (1) Ordinul de aprobare a prezentului regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Regulamentul nr. 5/2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 7 din 17 martie 2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004;

- Hotărârii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 12 din 29 aprilie 2004;

- art. 76 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Articolul 34 din anexa la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Nu pot fi salariati ai CNAS si caselor de asigurări de sănătate ori membri în consiliile de administratie ale acestor institutii persoanele care sunt administratori si/sau reprezentanti legali sau detin actiuni ori părti sociale în cadrul furnizorilor de servicii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.”

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 228.