MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 172 din 15 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Decizia nr. 178 din 20 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

88. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

 

89. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

94. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 172

din 15 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Mihaela Savu în Dosarul nr. 5.553/2003 si de Evelina Savu în Dosarul nr. 5.554/2003 ale Tribunalului Alba – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Autoarele exceptiei au trimis la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia, deoarece textul criticat presupune o dublă plată pentru serviciile medicale de bază, în conditiile în care, potrivit Legii nr. 51/1995, avocatii au un sistem propriu de asigurări.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 32D/2004 si nr. 33D/2004 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 33D/2004 la Dosarul nr. 32D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece textul incriminat nu are legătură cu critica formulată. Se solicită astfel să se lămurească întelesul legii. Potrivit art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”. Sub acest aspect, în opinia Ministerului Public, exceptia formulată este inadmisibilă. Referitor însă la fondul litigiului constitutional dedus judecătii, consideră că sustinerile autoarelor exceptiei sunt nefondate, deoarece scopul asigurărilor speciale din legea avocatilor îl reprezintă pensiile de urmas si ajutoarele sociale cuvenite acestora si urmasilor lor. Or, textul criticat instituie obligativitatea participării la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, contributie care nu are, deci, aceeasi destinatie, si, pe cale de consecintă, nu se poate sustine că reprezintă o dublă impunere.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 noiembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 5.553/2003 si nr. 5.554/2003, Tribunalul Alba - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Exceptia a fost ridicată de Mihaela Savu si Evelina Savu în dosarele de mai sus, având drept obiect solutionarea unor recursuri împotriva unor sentinte civile pronuntate de Judecătoria Alba prin care s-a respins autoarelor exceptiei contestatia la executare si desfiintarea titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât, potrivit dispozitiilor din Legea nr. 51/1995, avocatii au un sistem propriu de asigurări în scopul stabilirii si acordării pensiilor si ajutoarelor sociale cuvenite acestora si urmasilor lor. Or, potrivit art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, sunt asimilati, în mod gresit, cu celelalte categorii de persoane care nu au un sistem propriu de asigurări sociale, instituindu-se obligativitatea participării la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate. În opinia autoarelor exceptiei, calitatea de avocat presupune si existenta calitătii de cotizant la fondurile de asigurări sociale si, prin urmare, nasterea tuturor drepturilor ce rezidă din aceste calităti, implicit a dreptului de asigurat care beneficiază de pachetul de servicii medicale, de îngrijire a sănătătii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Tribunalul Alba - Sectia civilă opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece asigurarea prevăzută de Legea nr. 51/1995 este diferită de cea din dispozitia legală criticată. Distinctia rezultă din scopul asigurării prevăzut de cele două acte normative.

Astfel, scopul asigurării obligatorii reglementate de Legea nr. 51/1995 este stabilirea si acordarea pensiilor si ajutoarelor sociale cuvenite avocatilor si urmasilor acestora, pe când scopul asigurării obligatorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 este de a asigura acordarea de servicii medicale, de îngrijire a sănătătii si alte servicii la care au dreptul asiguratii. Asa fiind, nu se poate sustine că avocatii sunt obligati să efectueze două plăti pentru acelasi pachet de servicii si, prin urmare, nu se poate vorbi de o vătămare a vreunui drept, în sensul textului constitutional invocat.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României arată că autoarele exceptiei nu au indicat dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate prin prevederile legale ce fac obiectul exceptiei. Este adevărat că s-a făcut referire la art. 48, devenit art. 52 din Constitutia republicată, dar acest articol este invocat strict din punct de vedere procedural, si nu în raport cu substanta reglementărilor care fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Mai mult decât atât, art. 52 din Legea fundamentală, reglementând dreptul unei persoane vătămate de o autoritate publică, nu este incident în cauză.

Pe cale de consecintă, Guvernul apreciază că exceptia este inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională nu se poate substitui părtii în invocarea motivelor de neconstitutionalitate fără a încălca interdictia autosesizării.

De asemenea, aspectele invocate se referă la interpretarea, aplicarea, precum si la corelarea unor dispozitii legale. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “... Curtea Constitutională nu sepoate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”.

Jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit în mod constant, prin decizii definitive si obligatorii, că aspectele privind interpretarea si aplicarea unei dispozitii legale constituie un atribut al instantelor judecătoresti, iar controlul asupra acestei interpretări se realizează prin exercitarea căilor de atac. Si sub acest aspect exceptia este, în opinia Guvernului, inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece obligatia persoanelor care au calitatea de a contribui la constituirea atât a Fondului national unic de asigurări, cât si la fondul Casei de Asigurări a Avocatilor se sprijină pe temeiuri juridice diferite, iar contribuabilului i se asigură astfel beneficii diferite. Astfel, scopul asigurării reglementate prin art. 1 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 este de a acorda servicii medicale si de îngrijire a sănătătii, iar scopul asigurării reglementate de Legea nr. 51/1995 este stabilirea si acordarea pensiilor si a ajutoarelor sociale cuvenite avocatilor si urmasilor acestora, obligatia de a contribui la cele două fonduri de asigurări dând nastere la drepturi corelative distincte.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern si de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, si care au următorul continut:

- Art. 1: “(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovării sănătătii populatiei care asigură acordarea unui pachet de servicii de bază.

(2) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii si functionează ca un sistem unitar, pe baza următoarelor principii:

a) alegerea liberă a casei de asigurări de sănătate;

b) solidaritate si subsidiaritate în colectarea si utilizarea fondurilor;

c) alegerea liberă de către asigurati a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitătii sanitare;

d) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

e) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

f) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil si nediscriminatoriu, oricărui asigurat;

g) transparenta activitătii sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pot functiona si alte forme de asigurare a sănătătii în diferite situatii speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 48 din Constitutia României. După aprobarea prin referendum a Legii nr. 429/2003 de revizuire a Constitutiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, Constitutia României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile invocate fiind cuprinse în art. 52, cu următorul continut:

- Art. 52: “(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că între prevederile legale atacate si dispozitiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat nu există nici o contradictie în privinta reglementării obligatiei de contributie la fondul de asigurări sociale - asa cum fără temei sustin autoarele exceptiei - dat fiind că obiectul de reglementare al fiecăreia dintre cele două acte normative este diferit: în vreme ce Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 reglementează asigurările sociale de sănătate, Legea nr. 51/1995 si, în detaliu, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor reglementează asigurarea avocatilor pentru pensii si pentru anumite indemnizatii, cum ar fi indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizatia pentru maternitate, ajutorul de deces.

Tinând seama de obiectul de reglementare diferit al actelor normative amintite, nu se poate retine, asadar, asa cum se sustine în motivarea exceptiei, că obligarea avocatilor atât la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cât si la plata contributiei la fondul Casei de Asigurări a Avocatilor ar institui un sistem discriminatoriu în dauna acestora si ar putea fi caracterizată, din această perspectivă, ca o încălcare a prevederilor art. 16 din Constitutie, republicată, neevocate expres de autoarea exceptiei, dar întelese implicit din motivarea acesteia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) si al art. 52 din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Mihaela Savu în Dosarul nr. 5.553/2003 si de Evelina Savu în Dosarul nr. 5.554/2003 ale Tribunalului Alba - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 178

din 20 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Trei G Export” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 5.310/2003 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale referitoare la liberul acces la justitie si la garantarea dreptului la apărare, întrucât poprirea se înfiintează cu înstiintarea debitorului, astfel încât acesta are posibilitatea de a formula contestatie la executare împotriva actelor vătămătoare în temeiul art. 399 si următoarele din Codul de procedură civilă. Nu poate fi retinută nici critica referitoare la încălcarea art. 16 din Constitutie, republicată, întrucât nu există identitate de situatie între creditori si debitori care să impună un tratament juridic nediferentiat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.310/2003, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Trei G Export” - S.R.L. din Oradea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că, desi în cadrul tuturor celorlalte forme de executare se procedează la somarea debitorului, art. 454 din Codul de procedură civilă prevede că poprirea se înfiintează fără somatie. Astfel, accesul liber la justitie si dreptul la apărare ale debitorului si tertului poprit sunt încălcate prin lăsarea la îndemâna exclusivă a executorului judecătoresc a dispunerii înfiintării popririi, fără ca această măsură să fie validată de către instanta de judecată, în prezenta părtilor. De asemenea, întrucât de înfiintarea popririi ia cunostintă numai creditorul, textul de lege criticat instituie un privilegiu în favoarea acestuia, ceea ce contravine principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor.

În concluzie, autoarea exceptiei consideră că prevederile art. 454 din Codul de procedură civilă determină o restrângere a exercitării drepturilor constitutionale mentionate, nejustificată de existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la art. 53 din Constitutie, republicată.

Tribunalul Bihor apreciază că, desi art. 454 din Codul de procedură civilă nu prevede obligativitatea somării debitorului, acesta din urmă este încunostintat de începerea executării silite prin poprire, prin intermediul adresei însotite de titlul executoriu certificat. Asa fiind, textul de lege criticat nu creează discriminări si nu restrânge exercitiul dreptului la apărare sau al liberului acces la justitie, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 454 din Codul de procedură civilă fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că textul de lege criticat îsi are temeiul în dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Înfiintarea popririi se realizează cu încunostintarea în scris a debitorului despre măsura luată, tocmai pentru a asigura acestuia posibilitatea de a-si exercita în mod neîngrădit drepturile procesuale prevăzute de lege, prin promovarea unei contestatii împotriva actului de executare. Asadar, art. 454 din Codul de procedură civilă nu aduce atingere principiului egalitătii în drepturi a celor urmăriti prin poprire, asigurând accesul liber la justitie tuturor persoanelor interesate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate formulată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 454 din Codul de procedură civilă si are următorul continut:

- Art. 454: “Poprirea se înfiintează fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înstiintându-se totodată si debitorul despre măsura luată.

În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit art. 1 tert poprit, interdictia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligatiei ce se execută silit.

În cazul în care poprirea a fost înfiintată ca măsură asigurătorie si nu a fost desfiintată până la obtinerea titlului executoriu, se va comunica tertului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de art. 456.

Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va înceta dacă debitorul consemnează, cu afectatiune specială, întreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmăritor. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care va înstiinta de îndată pe tertul poprit.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1), ale art. 53 si 57 din Constitutia României, republicată, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 57: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că poprirea reprezintă o formă de executare a creantelor si constă în indisponibilizarea unor bunuri în mâinile tertului poprit, care este debitor al persoanei executate silit, în scopul achitării directe a creantei poprite către creditor. Asa fiind, poprirea permite creditorului să urmărească creantele sau alte drepturi ale debitorului urmărit născute în raporturile acestuia cu tertii. Această măsură se înfiintează, potrivit art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, la cererea creditorului de către executorul judecătoresc, fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată tertului poprit, cu înstiintarea debitorului.

Curtea constată că poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri suple si rapide în vederea recuperării creditului, art. 454 din Codul de procedură civilă având ca finalitate tocmai asigurarea celeritătii executării prestatiei la care debitorul este obligat printr-un titlu executoriu. În considerarea acestor ratiuni si pentru prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor rău-platnici, în sensul tergiversării executării obligatiilor ce le incumbă, legiuitorul a prevăzut în mod expres înfiintarea popririi fără obligatia somării prealabile a debitorului. Însă în conditiile în care respectivul debitor are posibilitatea de a lua cunostintă despre înfiintarea popririi, textul de lege criticat nu lezează în nici un fel accesul liber la justitie sau dreptul persoanei la apărare. Astfel, în temeiul art. 399 din Codul de procedură civilă, care prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare, debitorul beneficiază de toate garantiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi, supunând cenzurii instantei măsura dispusă, în cadrul unei proceduri contradictorii. Asa fiind, sustinerea autorului exceptiei, conform căreia textul de lege dedus controlului ar contraveni art. 21 si 24 din Constitutia republicată, este neîntemeiată.

Cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutia republicată, Curtea constată că, potrivit jurisprudentei sale constante, tratamentul juridic egal constituie un drept al cetătenilor numai în măsura în care acestia se găsesc în situatii juridice identice, deosebirile sub acest aspect impunând, în mod necesar, un regim juridic diferentiat. Asa fiind, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Textul de lege criticat nu aduce atingere nici dispozitiilor constitutionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

În sfârsit, referitor la încălcarea art. 57 din Constitutia republicată, Curtea consideră că invocarea acesteia nu este întemeiată, întrucât exercitarea drepturilor si libertătilor consacrate de Constitutie trebuie să se realizeze cu bună-credintă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor si intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. Prin textul de lege criticat nu numai că nu se încalcă această îndatorire fundamentală, ci, dimpotrivă, se dă expresie dispozitiei constitutionale, astfel încât debitorul nu are decât să-si execute voluntar si cu bună-credintă obligatia certă, lichidă si exigibilă constatată prin titlul executoriu, pentru a nu leza dreptul legal recunoscut al titularului creantei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Trei G Export” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 5.310/2003 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare; si

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 16 aprilie 2004.

Nr. 88.

 

ANEXĂ*)

 

REGULAMENT

privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

 

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare; si

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 16 aprilie 2004.

Nr. 89.

 

ANEXĂ*)

 

REGULAMENT

privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

 

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) si ale art. 261 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare; si

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

George Musliu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 94.

 

ANEXĂ*)

 

REGULAMENT

privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a