MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 446         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

153. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale

 

311. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale

 

164. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

325. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

349. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”

 

32. - Ordonantă de urgentă privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

727. - Hotărâre privind divizarea partială a Societătii Comerciale “Avioane Craiova” - S.A. si aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial

 

739. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

740. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

741. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

745. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Parchetului National Anticoruptie din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2004

 

Rectificări:

- Decretul nr. 35/2004;

               - Decretul nr. 37/2004;

- Decretul nr. 40/2004.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, adoptată în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 127/1994, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

Comisia interdepartamentală are în componenta sa un presedinte si 8 membri, dintre care: 3 membri reprezintă Ministerul Finantelor Publice, 3 membri, Ministerul Economiei si Comertului si câte un membru, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor.

Membrii Comisiei interdepartamentale si presedintele sunt nominalizati prin ordin al conducătorilor institutiilor respective, iar în functia de presedinte se numeste un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, institutie stabilită de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale si de plăti.”

2. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 59/1994, aprobată prin Legea nr. 127/1994, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 311.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Gradatia de merit acordată personalului din învătământ, potrivit prevederilor art. 50 alin. (3) si ale art. 90 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, face parte din salariul de bază si constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.”

2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Salariile de bază ale functionarilor publici a căror suspendare a raporturilor de serviciu încetează în conditiile legii se stabilesc potrivit alin. (1) si (2).”

3. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea în functie de către ordonatorul de credite, în procentele prevăzute pentru functiile publice respective în anexele nr. I-IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, cu exceptia functiilor publice de conducere ale căror salarii de bază cuprind si indemnizatia de conducere.”

4. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

“(21) Pentru functia publică de conducere de director executiv, indemnizatia de conducere este de 50%.

(22) Pentru functia publică de conducere de director executiv adjunct, indemnizatia de conducere este de 40%.”

5. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Functionarii publici pot fi numiti temporar într-o functie publică de conducere, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 80 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, în care promovarea temporară se face pe durata suspendării titularului.”

6. La articolul 46, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) La cererea angajatului, indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste de către angajator cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.”

7. După articolul 50 se introduce articolul 501 cu următorul cuprins:

“Art. 501. - Pentru anul 2004, aplicarea dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, si ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 se suspendă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 164.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru studiile si lucrările sale de referintă în domeniul sociologiei, recunoscute atât în România, cât si în străinătate, pentru implicarea sa constantă în programe de dezvoltare economică derulate de Banca Mondială în tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului profesor universitar doctor Mihai Cernea, membru corespondent al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 349.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”

 

Având în vedere necesitatea asigurării în regim de urgentă a sumelor necesare pentru plata sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea reabilitării cât mai urgente a sectorului zootehnic, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

tinând seama de influentele negative pe care neadoptarea acestor măsuri le poate avea asupra sectorului de productie animalieră si deficitului balantei comerciale în acest an,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Prevederile din bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea nr. 507/2003, referitoare la programul “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se suplimentează la titlul “Transferuri” cu suma de 1.215 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare aprobate pe anul 2004 la titlul “Transferuri” al programului “Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si viticultură”.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1) în indicatorii, volumul si structura bugetelor celor două programe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

              

Având în vedere situatia dificilă din sectorul sanitar, care ar conduce la neacordarea drepturilor asiguratilor, determinând nemultumiri si tensiuni sociale în rândul acestora,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, la capitolul “Servicii medicale si medicamente”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, se face începând cu luna mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind divizarea partială a Societătii Comerciale “Avioane Craiova” - S.A. si aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. se divizează partial, prin transmiterea unor elemente de activ patrimonial către Consiliul Judetean Dolj, în vederea constituirii unui parc industrial.

(2) Se aprobă transmiterea fără plată a terenului aferent parcului industrial, având suprafata de 10,4 ha, precum si a unor elemente de patrimoniu, din patrimoniul Societătii Comerciale “Avioane Craiova” - S.A. în proprietatea privată a judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj, în vederea constituirii parcului industrial prevăzut la alin. (1).

(3) Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. îsi modifică în mod corespunzător capitalul social, din cota statului, cu valoarea terenului si a elementelor de patrimoniu prevăzute la alin. (2) si în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si îsi păstrează sediul si obiectul de activitate.

Art. 2. - Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. va beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului si a elementelor de patrimoniu prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. si Consiliul Judetean Dolj, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Actul constitutiv al Societătii Comerciale “Avioane Craiova” - S.A. se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Personalul necesar în vederea functionării societătii comerciale care va administra parcul industrial va fi preluat, cu prioritate, de la Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 727.

 

ANEXĂ

 

ELEMENTELE

de patrimoniu si valoarea cu care se reduce capitalul social al Societătii Comerciale “Avioane Craiova” - S.A.

 

Elementele de patrimoniu

Valoarea

Valoarea totală

Terenuri în suprafată de 10,4 ha

8.770.710.312 lei

 

Mijloace fixe: constructii, echipamente tehnologice, aparate si instalatii de măsurare, control si reglare, mijloace de transport

32.052.139.688 lei

40.822.850.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitiile nr. 5, 26, 31, 40, 74, 96, 103, 104, 110 si 118 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara

Valuta

Salariul lunar în valută

5.

Anglia

euro

660

26.

Cehia

euro

660

31.

Cipru

euro

660

40.

Danemarca

euro

660

74.

Lituania

euro

660

96.

Polonia

euro

660

103.

Slovacia

euro

660

104.

Slovenia

euro

660

110.

Suedia

euro

660

118.

Ungaria

euro

660”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Marian Sârbu,

ministru delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 739.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitia nr. 99 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: “99. Federatia Rusă USD 875”

Art. II. - Pozitia nr. 128 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

 

Tara

 

 

Valuta

 

 

Categoriile

de diurnă

Plafoanele

de cazare

I

II

A

B

“128

Federatia Rusă

USD

47

75

140

280”

 

Art. III. - În anul 2004 aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate unitătilor trimitătoare pe acest an.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministru delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 740.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitiile nr. 5, 32, 37, 46, 53, 91, 95, 101, 124, 135, 136, 142 si 154 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

 

Tara

 

 

Valuta

 

 

Categoriile

de diurnă

Plafoanele

de cazare

I

II

A

B

“5.

Anglia

euro

35

56

150

300

32.

Cehia

euro

35

56

150

300

37.

Cipru

euro

35

56

150

300

46.

Danemarca

euro

35

56

150

300

53.

Estonia

euro

35

56

150

300

91.

Letonia

euro

35

56

150

300

95.

Lituania

euro

35

56

150

300

101.

Malta

euro

35

56

150

300

124.

Polonia

euro

35

56

150

300

135.

Slovacia

euro

35

56

150

300

136.

Slovenia

euro

35

56

150

300

142.

Suedia

euro

35

56

150

300

154.

Ungaria

euro

35

56

150

300”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministru delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 741.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Parchetului National Anticoruptie din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Parchetului National Anticoruptie cu suma de 50.000.000 mii lei, la capitolul “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, în vederea finantării lucrărilor la imobilele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004 si în volumul si structura bugetului Parchetului National Anticoruptie pe anul 2004.

Art. 3. - Parchetul National Anticoruptie si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Sumele puse la dispozitie Parchetului National Anticoruptie potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Simona Maya Teodoroiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 745.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 35/2004 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 26 februarie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I): - la art. 5, pozitia 8 se elimină.

 

În Decretul nr. 37/2004 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 27 februarie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I): - la art. 4, pozitia 14 se elimină;

- la art. 5, pozitiile 5 si 10 se elimină.

 

În Decretul nr. 40/2004 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 26 februarie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I): - la art. 5, pozitia 14 se elimină.