MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 447         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

638. - Hotărâre pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea si actualizarea monografiei economico-militare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare privind implementarea inspectiilor la fata locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine si suine si de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din tări terte

 

50. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

85. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea activitătilor de explorare Runda nr. 38/2004

 

288. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea si actualizarea monografiei economico-militare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind elaborarea si actualizarea monografiei economico-militare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare desfăsurării activitătilor de elaborare si actualizare a monografiilor economico-militare se alocă din bugetele judetelor si, respectiv, din bugetul municipiului Bucuresti.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Seful Oficiului Central de Stat

pentru Probleme Speciale,

Petru Pană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 638.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind elaborarea si actualizarea monografiei economico-militare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Art. 1. - Monografia economico-militară a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare monografie, reprezintă documentul care cuprinde date si informatii referitoare la principalele elemente geografice si de infrastructură, resursele materiale, energetice si umane, precum si alte date si informatii din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale, furnizate de autoritătile administratiei publice locale, alte institutii publice si de agentii economici, necesare sustinerii efortului de apărare, asigurării ordinii publice, sigurantei nationale, precum si acordării sprijinului natiunii gazdă în cadrul actiunilor cu partenerii NATO.

Art. 2. - (1) Monografia se elaborează la fiecare judet si în municipiul Bucuresti de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiul, prin compartimentele sale teritoriale si se transmite centrelor militare.

(2) Monografia cuprinde principalele date si informatii, care prezintă importantă pentru apărare, referitoare la:

a) istoria si geografia unitătii administrativ-teritoriale, memoriu, ca parte introductivă a monografiei;

b) structura demografică si fondul de locuinte, conform machetelor din anexele nr. 1a), 1b), 1c) si 1d);

c) reteaua hidrografică, conform machetelor din anexele nr. 2a), 2b), 2c), 2d) si 2e);

d) fondul forestier, conform machetei din anexa nr. 3;

e) retelele rutiere si lucrările de artă, conform machetelor din anexele nr. 4a) si 4b);

f) retelele de cale ferată, conform machetei din anexa nr. 5;

g) retelele de comunicatii, conform machetelor din anexele nr. 6a), 6b), 6c), 6d) si 6e);

h) retelele de energie electrică, conform machetei din anexa nr. 7;

i) agentii economici, conform machetei din anexa nr. 8;

j) sursele de apă, conform machetei din anexa nr. 9;

k) spatiile de depozitare, conform machetei din anexa nr. 10;

l) spatiile de cazare si preparare a hranei, conform machetelor din anexele nr. 11a) si 11b);

m) asistenta medicală, conform machetei din anexa nr. 12;

n) magistralele de transport pe conducte, conform machetelor din anexele nr. 13a) si 13b);

o) mijloacele de transport si utilajele de constructii, conform machetei din anexa nr. 14;

p) aeroporturi, porturi si dane, conform machetelor din anexele nr. 15a), 15b) si 15c);

q) institutiile de învătământ si cultură, conform machetei din anexa nr. 16;

r) edituri si tipografii, conform machetei din anexa nr. 17;

s) obiectivele de pregătire a teritoriului pentru protectia populatiei, conform machetelor din anexele nr. 18a) si 18b);

t) turism - infrastructura conform machetei din anexa nr. 19.

Art. 3. - Informatiile incluse în monografie sunt puse la dispozitia centrelor militare, sub formă de document scris si pe suport magnetic sau în format electronic, si sunt gestionate potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 4. - (1) Monografia se elaborează o dată la 5 ani.

(2) Compartimentele teritoriale ale Oficiului îsi desfăsoară activitătile de elaborare a monografiilor în colaborare cu consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigură financiar si material activitatea de elaborare a monografiilor.

Art. 5. - (1) Institutiile publice si agentii economici au obligatia să furnizeze compartimentelor teritoriale ale Oficiului, în scris si pe suport magnetic, informatiile solicitate, în scopul realizării obiectului prezentelor instructiuni.

(2) Datele si informatiile necesare elaborării monografiei sunt furnizate fără plată cu respectarea confidentialitătii acestora de către personalul căruia îi sunt destinate, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) După elaborare monografia se predă centrelor militare ca un document unitar constituit din anexele prevăzute la art. 2 alin. (2), detasabile.

(2) Din punct de vedere al clasificării informatiilor, datele si informatiile furnizate de autoritătile administratiei publice, celelalte institutii publice si agentii economici pot fi clasificate la nivelul “SECRET DE SERVICIU”, iar pentru redactarea, gestionarea, păstrarea si utilizarea acestora se respectă prevederile legislatiei în vigoare privind protectia informatiilor clasificate.

Art. 7. - (1) Actualizarea monografiei se face anual de compartimentele teritoriale ale Oficiului, până la sfârsitul semestrului I, pe baza datelor furnizate de către institutiile si agentii economici implicati.

(2) După actualizarea monografiei compartimentele teritoriale ale Oficiului transmit centrelor militare numai anexele în continutul cărora au intervenit modificări.

Art. 8. - Fundamentarea fondurilor necesare elaborării si actualizării monografiei se face pe baza propunerilor compartimentelor teritoriale ale Oficiului, transmise consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care le includ în bugetele proprii.

Art. 9. - Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 3, 4a), 4b), 5, 6a), 6b), 6c), 6d), 6e), 7, 8, 9, 10, 11a), 11b), 12, 13a), 13b), 14, 15a), 15b), 15c), 16, 17, 18a), 18b) si 19*) fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 


*) Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 3, 4a), 4b), 5, 6a), 6b), 6c), 6d), 6e), 7, 8, 9, 10, 11a), 11b), 12, 13a), 13b), 14, 15a), 15b), 15c), 16, 17, 18a), 18b) si 19 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

 

pentru aprobarea Normei veterinare privind implementarea inspectiilor la fata locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine si suine si de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din tări terte

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si  pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 29.447 din 1 aprilie 2004, întocmit de Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară privind implementarea inspectiilor la fata locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine si suine si de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din tări terte, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si posturile de inspectie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ VETERINARĂ

privind implementarea inspectiilor la fata locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine si suine si de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din tări terte

 

Art. 1. - (1) Sub coordonarea Comisiei Europene, experti veterinari ai acesteia si ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua inspectii veterinare la fata locului în România, pentru a verifica dacă prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine, porcine, carne proaspătă sau produse din carne provenite de la acestea, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 544/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, si în special art. 3 alin. (2) din aceasta sunt aplicate în practică. Aceste inspectii se efectuează la fiecare 3 ani în România, ca tară ce apare pe lista întocmită în conformitate cu art. 3 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată. Totusi, dacă motive de sănătate a animalelor justifică aceasta, Comisia Europeană, ca urmare a consultării cu statele membre ale Uniunii Europene, poate amâna sau efectua în avans unele inspectii sau poate efectua inspectii suplimentare.

(2) Sub coordonarea Comisiei Europene, experti veterinari ai acesteia si ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua o inspectie veterinară în România, înaintea transmiterii de către România către Comisia Europeană a unei propuneri de suplimentare a listei elaborate în conformitate cu art. 3 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la alin. (1).

(3) La cererea specială a statelor membre ale Uniunii europene, sub coordonarea Comisiei Europene, experti veterinari ai acesteia si ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua o inspectie veterinară în România înaintea transmiterii de către România către Comisia Europeană a unei propuneri pentru o decizie a acesteia:

a) de amendare a listei întocmite în conformitate cu art. 3 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la alin. (1);

b) referitoare la măsurile ce trebuie luate în cazul când constatările făcute în cursul inspectiei veterinare după un import de carne proaspătă de la speciile bovine sau porcine, în aplicarea art. 22 si 23 din norma sanitară veterinară mentionată la alin. (1), sau orice altă informatie de care Comisia Europeană a luat cunostintă indică faptul că prevederile normei sanitare veterinare mentionate anterior sau măsurile de implementare a acesteia nu sunt respectate ori este pusă în discutie mentinerea în continuare a autorizatiei.

Art. 2. - (1) Sub coordonarea Comisiei Europene experti veterinari ai acesteia si ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua inspectii de sănătate la fata locului, în România, pentru a verifica dacă prevederile normei sanitare veterinare mentionate la art. 1 alin. (1), si în special la art. 4 alin. (2) si (3) din aceasta, si ale Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspătă de porcine, vânat (urs, mistret) si cabaline, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 45/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 10 august 1995, sunt aplicate în practică. Aceste inspectii pot fi efectuate cel putin o dată pe an, în toate abatoarele, în toate unitătile de transare si în toate depozitele frigorifice situate în afara unui abator sau a unei unităti de transare, ce figurează în una dintre listele întocmite în conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 alin. (1) sau cu art. 4 din norma sanitară veterinară mentionată în prezentul articol. Dacă, totusi, motive de sănătate a animalelor justifică aceasta, Comisia Europeană, ca urmare a consultării cu statele membre ale Uniunii Europene, poate:

a) amâna sau efectua în avans unele inspectii sau poate efectua inspectii suplimentare;

b) înlocui aceste inspectii sistematice cu inspectii prin sondaj.

(2) Sub coordonarea Comisiei Europene, experti veterinari ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai Comisiei europene pot supune unitatea sau unitătile vizate unei inspectii veterinare de sănătate ad-hoc, înaintea elaborării unei propuneri de decizie a Comisiei Europene pentru a se suplimenta una dintre listele elaborate în conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 sau cu art. 4 din Norma sanitară veterinară privind decelarea trichinei din carnea proaspătă de porcine, vânat (urs, mistret) si cabaline.

(3) La cererea specială a statelor membre ale Uniunii Europene si sub coordonarea Comisiei Europene, experti veterinari ai acesteia si ai statelor membre ale Uniunii Europene pot supune unitatea sau unitătile vizate unei inspectii de sănătate ad-hoc, înainte de elaborarea de către Comisia Europeană a unei propuneri pentru o decizie:

a) de amendare a uneia dintre listele elaborate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 sau cu art. 4 din Norma sanitară veterinară privind decelarea trichinei din carnea proaspătă de porcine, vânat (urs, mistret) si cabaline;

b) referitoare la măsurile ce trebuie luate, dacă observatiile făcute în cursul inspectiei de sănătate după import, în conformitate cu prevederile art. 23 din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 alin. (1), sau orice alte informatii de care Comisia Europeană a luat cunostintă indică faptul că prevederile celor două norme sanitare veterinare mentionate anterior sau prevederile măsurilor de implementare a acestora nu sunt respectate ori este pusă în discutie acordarea în continuare a autorizatiei.

Art. 3. - În fiecare caz, în urma consultării cu statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană poate decide, dacă este necesar, numărul si calificările expertilor veterinari desemnati pentru a efectua inspectiile la care se referă art. 1, 2 si 4. Cel putin un expert dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să participe la misiunile întreprinse, pentru a efectua inspectiile prevăzute la art. 1, 2 si art. 4 alin. (2).

Art. 4. - (1) Inspectiile prevăzute la art. 1 si 2 pot fi efectuate de experti veterinari detasati în străinătate pentru o perioadă de maximum 3 ani.

(2) Cel putin o dată pe an acestia trebuie să fie asistati de către alti experti veterinari pentru efectuarea unora dintre inspectiile mentionate anterior.

Art. 5. - Expertii veterinari ai statelor membre ale Uniunii Europene, care pot fi desemnati de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 alin. (1), pot să actioneze sub coordonarea Comisiei Europene. Acestia, în nici un caz, nu pot să utilizeze în scopuri personale vreo informatie dobândită în timpul inspectiilor si nici să divulge aceste informatii unei persoane din afara serviciilor competente.

Art. 6. - Comisia Europeană informează autoritatea veterinară centrală a României, prin rapoarte scrise, despre rezultatele inspectiilor, în special atunci când acestea arată că lista sau listele la care se referă art. 3 alin. (1) si art. 4 din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 alin. (1) pot fi suplimentate sau amendate. În cazuri de urgentă autoritatea veterinară centrală a României poate fi informată, de asemenea, verbal sau prin telex.

Art. 7. - (1) Prezenta normă veterinară se aplică gradual de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va stabili măsurile necesare pentru implementarea prezentei norme veterinare si le va comunica Comisiei Europene, prin Ministerul Integrării Europene si Misiunea  României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, prin Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme veterinare, pentru a dispune implementarea si respectarea prevederilor acesteia.

(4) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona sau va facilita sanctionarea, potrivit legii, a oricărei încălcări a prevederilor prezentei norme veterinare.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

În conformitate cu prevederile art. 50, 52, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 820/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 30 octombrie 2003, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Activitatea de elaborare de studii, proiecte, lucrări de executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor se poate face numai de unităti specializate certificate de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. Modul de organizare si procedura de certificare sunt prevăzute în prezentul regulament.

Art. 2. - Recunoasterea oficială a certificării unitătilor si persoanelor abilitate să desfăsoare activitătile prevăzute la art. 1 se face prin eliberarea certificatelor de atestare în domeniile stabilite de comisia de certificare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitătii de certificare

 

Art. 3. - Certificarea unitătilor solicitante se realizează de comisia de certificare înfiintată în acest scop, care îsi desfăsoară activitatea pe lângă Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 4. - Componenta comisiei de certificare este următoarea:

- presedinte - secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

- un vicepresedinte - directorul Directiei de coordonare, reglementare, gestionare, protectia ecologică a apelor si districte internationale;

- un reprezentant din Directia dezvoltare si achizitii publice;

- 3 reprezentanti din învătământul superior;

- secretarul comisiei de certificare - seful Inspectiei de Stat a Apelor.

 

CAPITOLUL III

Atributiile comisiei de certificare

 

Art. 5. - Comisia de certificare are următoarele atributii:

a) analizează documentele ce însotesc cererile de certificare;

b) evaluează, pe baza documentelor depuse la dosar si a interviului, capabilitatea stiintifică si tehnică a solicitantului, în vederea certificării;

c) aprobă eliberarea certificatelor.

Art. 6. - Pentru îndeplinirea atributiilor sale Comisia de certificare are un secretariat tehnic asigurat de Inspectia de Stat a Apelor, având următoarele atributii:

- asigură înregistrarea dosarelor depuse în scopul obtinerii certificării;

- verifică întocmirea corectă a dosarelor si existenta tuturor documentelor solicitate prin prezentul regulament;

- propune data de desfăsurare a sedintei comisiei de certificare si întocmeste ordinea de zi;

- redactează referatul tehnic aferent fiecărei persoane juridice solicitante, cu propunerea către comisia de certificare a domeniilor ce urmează a fi acordate

- înregistrează si tine evidenta certificatelor emise;

- îndeplineste alte sarcini stabilite de membii comisiei de certificare.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea comisiei de certificare

 

Art. 7. - La analizarea fiecărui dosar înaintat comisiei de certificare se vor evalua realizările si posibilitătile solicitantului, împreună cu referatul tehnic întocmit în acest sens.

Art. 8. - Comisia de certificare va decide dacă acordă sau nu certificatul. În cazul neacordării certificatului toate documentele vor fi returnate solicitantului.

Art. 9. - (1) Certificatele se vor atribui pe 3 niveluri după cum urmează:

- nivelul 1:

- unitătilor specializate care desfăsoară activităti de proiectare, studii, consultantă aferentă, precum si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, indiferent de amploarea si complexitatea tehnică a acestora (valoarea de proiectare estimată la peste 12.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Nationale a României);

- unitătilor specializate care execută lucrări si acordă consultantă tehnologică aferentă în domeniul general al gospodăririi apelor, indiferent de amploarea si complexitatea tehnică a acestora (valoarea de investitie estimată la peste 1.500.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Nationale a României); 

- nivelul 2:

- unitătilor specializate care desfăsoară activităti de proiectare, studii, consultantă aferentă, precum si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, (valoarea de proiectare estimată între 5.000 si 12.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Nationale a României);

- unitătilor specializate care execută lucrări si acordă consultantă tehnologică aferentă în domeniul general al gospodăririi apelor (valoarea de investitie estimată între 600.000 si 1.500.000 euro, valoare echivalentă în lei a cursul oficial al Băncii Nationale a României);

- nivelul 3:

- unitătilor specializate care desfăsoară activităti de proiectare, studii, consultantă aferentă, precum si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, (valoarea de proiectare estimată sub 5.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Nationale a României);

- unitătilor specializate care execută lucrări si acordă consultantă tehnologică aferentă în domeniul general al gospodăririi apelor, (valoarea de investitie estimată sub 600.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Nationale a României).

(2) Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai printr-o nouă solicitare de certificare.

(3) Domeniile de certificare, în sensul prezentului ordin, sunt următoarele:

a) întocmirea de studii de gospodărire a apelor: studii hidrologice, hidrogeologice, de explorare prin foraje si bilanturi;

b) întocmirea de studii de fezabilitate si proiectare în domeniile:

b1) gospodărirea apelor: ansamblul activitătilor de protectie si valorificare ratională a folosintelor de apă;

b2) hidroedilitare: lucrări de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente, respectiv alimentări cu apă potabilă si industrială, lucrări de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitătii apelor;

b3) constructii hidrotehnice: baraje, acumulări, derivatii, apărări si consolidări de maluri si albii, rectificări si reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, traversări de cursuri de apă cu poduri, conducte, linii electrice,

extragerea agregatelor minerale, depozite de deseuri etc.;

b4) amenajări hidrotehnice pentru irigatii si desecări si instalatiile aferente;

b5) lucrări de regularizare a scurgerii pe versanti, lucrări de corectare a torentilor;

c) executie (c1-c5) aferentă domeniilor prevăzute la lit. b1)-b5);

d) consultantă (d1-d5) aferentă domeniilor prevăzute la lit. a), b) si c);

e) întocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor.

Art. 10. - Certificatele acordate de comisia de certificare se referă numai la persoane juridice.

Art. 11. - Comisia de certificare are dreptul să retragă certificatul în cazul în care unitătii i se resping, din cauza calitătii slabe, de către autoritătile competente în domeniu, cel putin două documentatii întocmite, în cazul antreprenorilor care nu respectă pe parcursul executiei reglementările în vigoare legate de calitatea si siguranta constructiilor sau în cazul unor declaratii neconforme cu realitatea. Inspectia de Stat a Apelor poate suspenda certificatul până când comisia de certificare analizează si anulează certificatul. Pe perioada suspendării certificatului toate unitătile subordonate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor vor fi informate operativ în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Art. 12. - Lucrările comisiei de certificare sunt conduse de presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte.

Art. 13. - Convocarea comisiei de certificare si ordinea de zi se aprobă de presedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.

Art. 14. - Propunerile făcute în cadrul comisiei de certificare se aprobă cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor comisiei (deschis exprimate).

Art. 15. - Sedintele comisiei de certificare sunt statutare dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor acesteia.

Art. 16. - Hotărârile comisiei de certificare se consemnează în procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal va fi redactat de secretariatul tehnic si semnat de fiecare membru al comisiei de certificare.

 

CAPITOLUL V

Criterii de certificare

 

Art. 17. - (1) Stabilirea nivelului de certificare se face în functie de politica de personal, de politica de calitate (în conformitate cu standardele ISO 9000, 9001 si 9002) si de experienta în domeniul pentru care se solicită certificarea.

Politica de personal a firmelor ce doresc certificarea în domeniile stabilite de prezentul regulament va consta în stabilirea unui număr optim necesar de specialisti în domeniu (apreciat de comisia de certificare), atestati conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, pentru complexitatea si tipul activitătilor ce vor fi realizate.

(2) Politica de calitate se va înscrie în prevederile Legii nr. 10/1995 si pachetului de reglementări ISO 9000.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de certificare

 

Art. 18. - Dosarul pentru obtinerea certificării va fi însotit de următoarele documente:

- cerere-tip;

- memoriu de activitate în domeniu cu exemple de lucrări realizate în domeniul pentru care se solicită certificarea;

- lista cuprinzând personalul atestat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, curriculum vitae al acestuia, copii de pe atestatele eliberate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului expertilor care reprezintă societatea solicitantă (sustinută de acte doveditoare), la cererea secretariatului comisiei de certificare);

- copie de pe statutul unitătii;

- copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului;

- copie de pe codul fiscal;

- lista cuprinzând personalul de specialitate angajat, însotită de curriculum vitae al acestuia (copii de pe diploma ce atestă calificarea);

- lista cuprinzând utilajele si aparatura de calcul, după caz, din dotare;

- recomandări de la asociatiile profesionale din domeniu si de la beneficiarii lucrărilor realizate în domeniul pentru care se solicită certificarea;

- recomandare din partea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. - Laboratorul de hidrogeologie si izotopi de mediu - pentru societătile care proiectează si execută foraje sau realizează studii hidrogeologice.

Art. 19. - Dosarul complet se depune si se înregistrează de solicitant la Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, urmând a fi transmis spre verificare la secretariatul tehnic al comisiei de certificare, asigurat de Inspectia de Stat a Apelor.

Art. 20. - Comisia de certificare analizează în plen dosarul solicitantului în prezenta acestuia si în urma interviului cu reprezentantul legal al solicitantului decide admiterea sau respingerea, nivelul si domeniul acordat.

Art. 21. - În termen de maximum 60 de zile de la desfăsurarea interviului, comisia de certificare trebuie să se pronunte asupra acordării sau neacordării certificatului.

Art. 22. - Pentru prelungirea valabilitătii certificatului se întocmeste un dosar care trebuie să contină:

- cerere de solicitare a prelungirii certificatului;

- memoriu de activitate al unitătii certificate privind activitatea din perioada certificată, cu exemple de lucrări;

- copie de pe certificatul detinut anterior;

- recomandări de la beneficiarii lucrărilor prezentate în memoriu;

- eventuale modificări referitoare la obiectul de activitate al unitătii certificate, la structura de personal sau orice alte modificări survenite.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Membrii comisiei de certificare sunt nominalizati în anexa nr. 1.

Art. 24. - Specialistii care au responsabilităti în domeniul certificării sunt atestati pentru domeniile definite de prezentul ordin. Exercitarea acestui drept se poate face numai după încetarea activitătii desfăsurate de către acestia în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, inclusiv în unitătile sale teritoriale.

Art. 25. - Modelul cererii pentru obtinerea certificării este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 26. - Modelul certificatului este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 27. - Certificatele sunt valabile pe termen de 2 ani de la data emiterii lor, putând fi reînnoite la cerere.

Art. 28. - Prelungirea valabilitătii certificatului se aprobă de comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului tehnic, care primeste si verifică dosarul de solicitare a prelungirii valabilitătii certificatului, în urma unui nou interviu.

Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COMPONENTA

comisiei de certificare

 

1. Florin Stadiu - secretar de stat pentru ape presedinte

2. Gheorghe Constantin - director, Directia de coordonare, reglementare, gestionare, protectia vicepresedinte ecologică a apelor si districte internationale

3. Dan Stăcescu - director, Directia dezvoltare si achizitii publice membru

4. Dan Stematiu - prof. univ. dr. ing., prorectorul Universitătii Tehnice de Constructii membru

5. Simion Hâncu - prof. univ. dr. ing., Facultatea de îmbunătătiri funciare membru

6. Eugeniu Luca - prof. univ. dr. ing., Facultatea de îmbunătătiri funciare membru

7. Ana Maria Constantinescu  - sef, Inspectia de Stat a Apelor secretar

 

 

COMPONENTA

secretarului tehnic

 

1. Ana Maria Constantinescu - consilier superior, Inspectia de Stat a Apelor

2. Tiberiu Măcărăscu - consilier principal, Inspectia de Stat a Apelor

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Nr. ....../......

 

CERERE

pentru obtinerea certificării

 

Unitatea ..................................................................................... (denumirea), codul fiscal nr. ..............., înregistrată în registrul comertului la nr. .........., cu sediul în ................................, str. ............................................. nr. ......, judetul/sectorul ........................, tel./fax ......, reprezentată legal prin director/manager ......, solicit participarea la verificarea în vederea eliberării

certificatului pentru nivelul ............................ în domeniul/domeniile ........................................... de către comisia de

certificare din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Anexăm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea activitătii de certificare

a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si

documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului

mediului si gospodăririi apelor nr. 50/2004.

Data ..........................


............................................................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

Comisia de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor


CERTIFICAT

Cod numeric ................... Ordinul nr. 50/2004

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 50/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor, se certifică ........................... (denumirea), codul fiscal nr. ............., înregistrată în registrul comertului la nr. ......, cu sediul în ..............................................., pentru efectuarea de ......................, nivelul de certificare ......................., în baza cererii si dosarului nr. ......... .

Emis la data de ...... .

Valabil până la data de ......, cu respectarea conditiilor înscrise pe verso.

 

Presedintele comisiei de certificare,

........................................................

 

- verso -

 

Prezentul certificat poate fi utilizat numai de titular.

Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul va solicita reînnoirea certificatului.

Responsabilitatea pentru corectitudinea si calitatea lucrărilor proiectate si executate revine în exclusivitate elaboratorului.

Prezentul certificat îsi pierde valabilitatea în conditiile prevăzute la art. 11 din Regulamentul privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea activitătilor de explorare Runda nr. 38/2004

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei

Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 40-a zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă până la ora 15,00 a primei zile lucrătoare următoare.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv

denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant,

cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (F.G.N.) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare;

g) scrisoare de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitie persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 6. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei  de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 7. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003.

(2) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 212.54.45, 212.54.46, 212.54.47, interior 115.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 85.

 

ANEXĂ*)

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 38/2004 pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum,

văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de către Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum,

văzând Referatul de aprobare nr. 92.748 din 20 aprilie 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, în număr de 45, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator autorizat persoanelor propuse în lista mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 3 mai 2004.

Nr. 288.

 

ANEXĂ

 

LISTA CU GRADATORI AUTORIZATI

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

1.

Petreus

Gheorghe

2.

Pup

Traian

3.

Stamate

Mihaiu

4.

Dogaru

Maria

5.

Gheondea

Mariana

6.

Gîlmeanu

Nurdan

7.

Minculescu

Cătălina-Georgeta

8.

Mocănescu

Ioana-Ilenuta

9.

Tutealcă

Maria

10.

Enache

Stefan

11.

Chiot

Stefana

12.

Giurcă

Eugen

13.

Droangă

Dantes-George

14.

Neagoe

Adriana

15.

Pică

Maria

16.

Vizitiu

Argentina

17.

Dumitru

Maria

18.

Mitrea

Jenica

19.

Radu

Constantin

20.

Codrea

Maria

21.

Descultu

Elena-Costina

22.

Dragomir

Vasile Ilie

23.

Maios

Maria

24.

Husar

Antonela

25.

Feraru

Stefănită

26.

Tănăsescu

Eugen Dorin

27.

Buda

Marius-Simion

28.

Cosma

Mariana

29.

Ozdinc

Halil

30.

Ozdinc

Laura-Elena

31.

Serban

Gheorghe-Iulian

32.

Brutaru

Marian

33.

Otelaru

Paul

34.

Sida

Floare

35.

Cordos

Niculina

36.

Pătrăscoiu

Renata Camelia

37.

Bucatos

Reghina Blanca

38.

Parai

Marian Claudiu

39.

Gabor

Liviu

40.

Vaida

Gheorghe

41.

Trif

Adrian

42.

Farago

Angella Csilla

43.

Moises

Daniela Ana

44.

Ardelean

Ecaterina

45.

Fackelman

Ghizella