MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 450         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 mai 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

544. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 17 alin. (1) lit. e) si ale art. 30 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. OB.5.211/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul cabinetelor medicale care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Directia generală asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii, Directia acreditare si Directia norme de contractare si relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 6 mai 2004.

Nr. 544.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

CAPITOLUL I

Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale

 

Art. 1. - (1) În procesul de acreditare a cabinetelor medicale intră numai cabinetele medicale care functionează în circuit deschis, înregistrate în registrul unic al cabinetelor medicale, si care sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Punctele de lucru ale cabinetelor medicale se acreditează conform standardelor si metodologiei aplicate cabinetelor medicale.

(3) În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt denumite case de asigurări de sănătate.

(4) În prezentele norme metodologice, comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt denumite comisii de acreditare a cabinetelor medicale.

Art. 2. - Acreditarea cabinetelor medicale se face de către comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de către Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, în functie de judetul unde se află cabinetul medical.

Art. 3. - Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului  îsi organizează comisii de acreditare proprii pentru a evalua numai cabinetele medicale aflate în contract exclusiv cu aceste case de asigurări.

Art. 4. - Pentru cabinetele medicale care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurări de sănătate sau sunt deja acreditate prin comisiile judetene de acreditare, Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si, respectiv, Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului iau în considerare acreditările emise de comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale si Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Casele de asigurări de sănătate judetene, în caz că doresc să încheie contracte cu cabinete medicale din alt judet, vor lua în considerare acreditările emise de comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, din judetul în care se află cabinetul medical.

Art. 6. - Subcomisia Natională de Acreditare a Cabinetelor Medicale este înfiintată în baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare în Sistemul Asigurărilor de Sănătate.

Art. 7. - Comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sunt înfiintate în baza deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România si sunt subordonate Subcomisiei Nationale de Acreditare a Cabinetelor Medicale, denumită în continuare SCNACM.

 

CAPITOLUL II

Etapele procesului de acreditare

 

Art. 8. - În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:

a) cabinetul medical care solicită acreditarea face o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresată comisiilor de acreditare prevăzute la art. 7;

b) comisiile de acreditare a cabinetelor medicale desemnează prin dispozitii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care vizitează cabinetul medical pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNACM;

c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are atasată grila de scoruri corespondente standardelor, completată de către evaluatori, conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grilă de scor care se depune la serviciul/compartimentul care se ocupă cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul caselor de asigurări de sănătate;

d) în cadrul serviciului/compartimentului care se ocupă cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul fiecărei case de asigurări de sănătate se agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNACM si se întocmeste fisa de evaluare sintetică aprobată de aceasta;

e) fisa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de acreditare (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetică), este analizată de către o comisie de acreditare a cabinetelor medicale dintre cele mentionate la art. 7, iar această comisie emite certificatul de acreditare a cabinetului medical (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice) sau, după caz, certificatul de acreditare provizorie (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), respectiv notificarea de neacreditare (al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice).

 

CAPITOLUL III

Evaluarea cabinetului medical

 

Art. 9. - Persoanele desemnate să evalueze cabinetul medical, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinte în mod cumulativ:

a) să fie angajati ai caselor de asigurări de sănătate, însă nu în cadrul serviciului audit al acesteia;

b) să fie medici sau asistenti medicali;

c) să aibă experientă de lucru în sistemul sanitar de minimum 2 ani;

d) să nu lucreze si să nu facă parte din conducerea vreunui cabinet medical;

e) să se angajeze în scris, printr-o declaratie de compatibilitate al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, pentru a se evita conflictele de interese.

Art. 10. - Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă si de păstrarea confidentialitătii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea comisiei de acreditare a

cabinetelor medicale care a constatat incorectitudinea.

Art. 11. - Evaluatorii primesc din partea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale unde s-a depus cererea de acreditare de către cabinetul medical o dispozitie pentru vizită de evaluare a acestuia (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).

Art. 12. - Vizita de evaluare a cabinetului medical se desfăsoară astfel:

a) conform unei programări stabilite cu respectivul cabinet medical, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de acreditare de către acesta;

b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferintă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;

c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrătoare;

d) evaluatorii sunt desemnati din cadrul casei de asigurări de sănătate de către presedintele-director general al acesteia;

e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusă de cabinetul medical si completează pe parcursul vizitei o grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;

f) reprezentantul legal al cabinetului medical contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice) care are atasată grila de scor;

g) orice stersături pe documentele completate în cursul evaluării trebuie semnate de evaluator si de reprezentantul legal al cabinetului medical pentru a fi luate în considerare;

h) grilele de scor nu contin date de identificare directă a cabinetului medical (nume, adresă), ci numai un număr care este numărul vizitei de evaluare;

i) serviciul/compartimentul care se ocupă de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurări de sănătate tine un registru la care are acces numai seful acestuia si în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numărul vizitei de evaluare aferente;

j) după vizita de evaluare evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul casei de asigurări de sănătate, desemnată pentru agregarea datelor.

 

CAPITOLUL IV

Elaborarea fisei de evaluare sintetică

 

Art. 13. - Fisa de evaluare sintetică se alcătuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare, la nivelul serviciului/compartimentului care se ocupă de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurări de sănătate.

Art. 14. - Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul general al casei de asigurări de sănătate respective si trebuie să îndeplinească următoarele cerinte în mod cumulativ:

a) să fie angajat al casei de asigurări; b) să nu aibă părti sociale, să nu lucreze nici el si nici rudele ori afinii lui până la gradul al doilea inclusiv la cabinete medicale;

c) să nu mai îndeplinească nici un fel de alte activităti în cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale;

d) să completeze pe propria răspundere o declaratie de compatibilitate, în care se mentionează că este responsabil de prelucrarea în conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

Art. 15. - Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNACM si puse în aplicare de serviciul/compartimentul care se ocupă de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurări de sănătate, în urma căreia se întocmeste fisa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătură secretarului comisiei de acreditare a cabinetelor medicale.

Art. 16. - Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, respectând cerintele de mai jos:

a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;

b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fisier separat;

c) persoana care agregă datele va păstra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării unui cabinet medical, sub forma unui fisier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare;

d) fisierele cu fiecare agregare vor fi păstrate si pe suport hârtie;

e) identificarea fiselor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare.

 

CAPITOLUL V

Decizia de acreditare

 

Art. 17. - Decizia de acreditare este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia comisia de acreditare a cabinetelor medicale emite certificatul de acreditare sau, după caz, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare.

Art. 18. - Decizia de acreditare se ia de către comisia de acreditare a cabinetelor medicale în urma analizei fisei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 19-32.

Art. 19. - Cabinetul medical se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), numai dacă la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetică nota obtinută este 5.

Art. 20. - Cabinetul medical se acreditează provizoriu pe o perioadă de 6 luni, primind documentul aferent (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), dacă a obtinut la toate standardele independente nota 5 si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VI) cel putin nota 4.

Art. 21. - La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al cabinetului medical poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăsi data de expirare a acreditării provizorii.

Art. 22. - Dacă se constată în urma celei de-a doua vizite de evaluare că respectivul cabinet medical nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, cabinetul medical nu se acreditează, primind notificare de neacreditare. Acreditarea provizorie încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.

Art. 23. - Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.

Art. 24. - Cabinetul medical nu se acreditează dacă nu sunt îndeplinite conditiile mentionate la art. 19, 20 si 22, caz în care acesta primeste o notificare scrisă (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale, prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum si faptul că respectivul cabinet medical nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.

Art. 25. - În urma deciziei privind acreditarea, atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cât si notificările de neacreditare se transmit în original, prin scrisoare recomandată, cabinetului  medical si în copie, în aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurări de sănătate reprezentate în comisia de acreditare respectivă.

Art. 26. - Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, precum si notificările de neacreditare, emise de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale, sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora si anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă, emisă pentru cabinetul medical respectiv, după caz.

Art. 27. - În vederea luării deciziei de acreditare, comisiile de acreditare a cabinetelor medicale urmează procedura de mai jos:

a) analizează fisa de evaluare sintetică si pe baza ei emit certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;

b) identifică respectivul cabinet medical pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 28. - Acreditarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani, fără de a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 29. - Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum 6 luni, fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 30. - În situatia în care, ulterior evaluării, există o sesizare scrisă către comisia de acreditare a cabinetelor medicale, însă nu anonimă, prin care se semnalează că cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către un cabinet medical, se face o verificare de către comisia de acreditare a cabinetelor medicale respectivă (printr-o vizită de evaluare, în termen de 7 zile lucrătoare), desemnându-se alti evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea initială. În urma noii evaluări se emite o nouă decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul cabinetului medical de a primi vizita de evaluare în situatia mentionată mai sus duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către comisia de acreditare a cabinetelor medicale.

Art. 31. - Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale păstrează un dosar pentru fiecare cabinet medical care a solicitat acreditarea si care contine următoarele documente:

- cerere de acreditare depusă de cabinetul medical;

- dispozitie pentru vizită de evaluare;

- raport de evaluare;

- grilă de scor;

- fisă de evaluare sintetică;

- copie de pe autorizatia sanitară de functionare eliberată de directia de sănătate publică sau declaratie pe propria răspundere pentru cabinetele de medicină de familie;

- copii de pe autorizatiile de liberă practică ale medicilor, asistentilor medicali si celuilalt personal de specialitate din cabinetul medical;

- copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 32. - Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii numai cu cabinete medicale acreditate; contractul de furnizare de servicii nu poate depăsi durata acreditării.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de contestare

 

Art. 33. - Cabinetele medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisă de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale prevăzute la art. 7, la SCNACM. Contestatiile trimise de cabinetele medicale la SCNACM vor fi însotite de o copie a acreditării provizorii, cu mentionarea motivelor pentru care furnizorul a obtinut numai acreditare provizorie, respectiv de o copie a notificării de neacreditare.

Art. 34. - SCNACM va lua o decizie care va fi comunicată cabinetului medical si comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a cărei decizie a fost contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; în acest interval SCNACM ia toate măsurile în vederea solutionării contestatiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare si prin investigatii la fata locului, dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul ......................................................, reprezentant legal al cabinetului medical ......................, aflat la adresa: str. ................................ nr. ........, localitatea ..........., judetul ......, cod fiscal ............, telefon .........., solicit acreditarea cabinetului medical sus-numit/punctului de lucru ...................................... al cabinetului medical ................................., situat la adresa ........................................., localitatea ................, pentru a intra în relatie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului .................. .

Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorilor desemnati de Comisia judeteană de acreditare a cabinetelor medicale informatiile si documentele necesare evaluării cabinetului medical/punctului de lucru, precum si acces liber în spatiile acestuia.

Cabinetul medical are următoarele spatii: ......................................................................................................., în suprafată totală de ............ m2.

Cabinetul are următoarele puncte de lucru: ................................................................................

................................................................................................................................................................ .

Cabinetul medical are ca titular pe .......................................................................................... .

În punctul de lucru al cabinetului medical îsi desfăsoară activitatea ca titular ...................., care se legitimează cu BI/CI seria ............ nr. ............................. si are contractul individual de muncă nr. ............1).

În cabinetul medical lucrează următoarele persoane:

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........;

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........;

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........;

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........;

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........;

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........;

............, în functia de ........, conform Contractului individual de muncă nr. ........ .

 

Data ........

 

Semnătura

..........

 

Domnului presedinte al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ............. .

 

NOTĂ:

Spatiile punctate se completează cu majuscule, iar spatiile libere se barează.


1) Cu exceptia cazului în care există un singur medic titular si nu are contract individual de muncă.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Nr. ..............................

Data ..........................

Judetul ......................

 

COMISIA JUDETEANĂ DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE

 

DISPOZITIE

pentru vizită de evaluare a cabinetelor medicale în vederea acreditării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Se numeste domnul/doamna ........................................, care se legitimează cu BI/CI seria .... nr. ............, si domnul/doamna ........................................, care se legitimează cu BI/CI seria .... nr. ............, pentru a efectua vizita de evaluare nr. .... la cabinetul medical/punctul de lucru .............................. al cabinetului medical ................, cu adresa: .................., localitatea ................, la data ........ . Au primit în acest scop grila de scor nr. ............... .

 

Presedinte,

..............

Am luat cunostintă.

Evaluator,

................

Am luat cunostintă.

Evaluator,

................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

COMISIA JUDETEANĂ DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Subsemnatul/Subsemnata ..........................., evaluator al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ............, si subsemnatul/subsemnata .................., evaluator al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ................, desemnati prin dispozitia de evaluare nr. .............. să efectuăm vizita de evaluare nr. .............., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data ........... si am completat grila de scor nr. ........, aferentă dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuată în prezenta conducătorului cabinetului medical/punctului de lucru, domnul/doamna ..............................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ...... atasată la prezentul raport de evaluare.

 

Conducător al cabinetului medical/punctului de lucru ................ al cabinetului medical,

Semnătura ..............

Stampila cabinetului medical/punctului de lucru ..............

 

 

Data ..................

 

Evaluator ........................

Semnătura ......................

Evaluator ........................

Semnătura ......................

 


ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

 

SCALĂ DE EVALUARE

pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

Cod

Caracter

Interpretare

Scor

L

Logică

da/nu

5/1

C

Cantitativă

100%

5

90

 

99%

4

70

 

89%

3

50

 

69%

2

 

 

mai putin de 50%

1

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI .........................

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

Cabinetul medical ................................................................................./Punctul de lucru ........................................ al cabinetului medical .........................................., cu adresa: judetul (sectorul) ..........................., localitatea ........................, str. ....................... nr. ....., cu autorizatia de functionare nr. ..... din .................., emisă de ................................, este acreditat până la data de ........................

 

Data ..........................

 

Presedinte

................................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI .........................

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

 

Cabinetul medical ................................................................................./Punctul de lucru ........................................ al cabinetului medical .........................................., cu adresa: judetul (sectorul) ..........................., localitatea ........................, str. ....................... nr. ....., cu autorizatia de functionare nr. ..... din .................., emisă de ................................, este acreditat provizoriu până la data de ........................

 

Data ..........................

 

Presedinte

.................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI .........................

 

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

 

Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ......................... a analizat fisa de evaluare sintetică aferentă vizitei de evaluare nr. ...., încheiată în urma vizitei de evaluare efectuate la data de ........., referitoare la cabinetul medical/punctul de lucru ............................. al cabinetului medical ........................, cu adresa ............................., având ca reprezentant legal pe ....., si a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că acest cabinet medical/punct de lucru nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare, după cum urmează1):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostintă cabinetului medical/punctului de lucru prin scrisoare recomandată si casei de asigurări de sănătate. Cabinetul medical/punctul de lucru poate face contestatie împotriva prezentei notificări de neacreditare la Subcomisia Natională de Acreditare a Cabinetelor Medicale, mentionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare de neacreditare. Cabinetul medical/punctul de lucru poate fi evaluat la cerere după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări.

 

Presedintele Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale

a judetului ......................................................................................

 

Data .............................


1) Se mentionează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de cabinetul medical/punctul de lucru.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI .........................

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................., angajat/angajată al/a casei de asigurări de sănătate a judetului ..............................., propus/propusă ca evaluator pentru acreditarea cabinetelor medicale, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate conditiile prevăzute de art. 9 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 544/2004. Mă oblig să solicit încetarea calitătii de evaluator pentru acreditarea cabinetelor medicale în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

 

Semnătura

.......................................

 

Data .................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI .........................

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................., angajat/angajată al/a casei de asigurări de sănătate a judetului ...., propus/propusă pentru a efectua agregarea datelor si a elabora fisa de evaluare sintetică în cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate conditiile prevăzute de art. 14 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 544/2004. Mă oblig să solicit încetarea activitătii ca persoană desemnată pentru a efectua agregarea datelor în cadrul acreditării cabinetelor medicale în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute si să păstrez confidentialitatea datelor si a formatului de agregare.

 

Semnătura

.......................................

 

Data .................................