MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 182 din 22 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 94 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea si înscrierea asociatiilor si fundatiilor ale căror activităti intră în sfera de competentă a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

485/292.- Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente

 

734. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 182

din 22 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 94 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 94 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, exceptie ridicată de Akram Saleh Ibrahim Zendah, alias Tafesh Akram, în Dosarul nr. 3.591/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Akram Saleh Ibrahim Zendah, alias Tafesh Akram, personal, constatându-se lipsa părtii Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei declară că sustine exceptia asa cum a fost formulată, depunând la dosar o copie a acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că luarea în custodie publică reprezintă o măsură administrativă de protectie a libertătii de circulatie, necesară pentru apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, si nu o măsură preventivă luată în cursul urmăririi penale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.591/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 94 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, exceptie ridicată de Akram Saleh Ibrahim Zendah, alias Tafesh Akram, într-o cauză civilă având ca obiect prelungirea duratei de luare în custodie publică a acestuia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate sunt contrare art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată. În acest sens se arată că, potrivit unei rezolutii a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, autorul exceptiei a fost luat în custodie publică si depus în Centrul de Primire, Triere si Cazare pentru Străini - Otopeni care, în baza regulamentului său de functionare, “este un loc închis, privativ de libertate”. Or, art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, prevede că privarea de libertate nu poate fi decât o sanctiune de natură penală, iar împotriva sa nu a fost dispusă o asemenea măsură. Mai arată că, în nenumărate rânduri, i-a fost refuzată iesirea în oras, desi în toate tările europene centrele asemănătoare nu sunt închise, ci au un program prin care străinilor li se permite accesul în exterior.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât, în esentă, criticile autorului exceptiei se întemeiază pe sustinerea potrivit căreia acesta este privat în totalitate de libertate prin norme inferioare legii, cuprinse în Regulamentul de functionare al Centrului de Primire, Triere si Cazare pentru Străini - Otopeni.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În esentă, în sustinerea acestui punct de vedere, se arată că măsura luării în custodie nu reprezintă o sanctiune privativă de libertate, ci, astfel cum reiese chiar din redactarea art. 93 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, “este o măsură de restrângere a libertătii de miscare dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi returnat”.

Se constată că, întrucât aspectele invocate de autorul exceptiei se referă la modul de aplicare a unor dispozitii legale, acestea nu pot face obiectul controlului constitutionalitătii, sub acest aspect exceptia fiind inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 94 alin. (1) si (2) din ordonanta criticată nu este întemeiată, deoarece, în acceptiunea textului constitutional invocat si a Codului penal, luarea în custodie publică nu reprezintă o sanctiune privativă de libertate. Luarea în custodie este o măsură specifică de control al imigratiei, în conformitate cu obligatiile asumate de România prin documentele internationale la care este parte, de exemplu art. 2 pct. 3 si 4 din Protocolul aditional nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 93 alin. (1), (2) si (5) si art. 94 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, care prevăd:

- Art. 93 alin. (1), (2) si (5): “(1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere a libertătii de miscare dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, precum si împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanta a dispus expulzarea.

(2) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării, luarea în custodie publică se dispune de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Autoritătii pentru străini sau a formatiunilor sale teritoriale. [...]

(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) si (4), care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Autoritătii pentru străini.”;

- Art. 94 alin. (1) si (2): “(1) Străinii luati în custodie publică vor fi introdusi în centre de cazare, denumite în continuare centre.

(2) Centrele sunt locuri închise, special amenajate, administrate de Autoritatea pentru străini, si sunt destinate cazării temporare a străinilor declarati indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnării ori expulzării si au fost luati în custodie publică.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege contravin art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, care prevede: “Sanctiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează a fi respinsă.

În esentă, textele de lege criticate stabilesc că magistratul dispune, ca măsură de restrângere a libertătii de miscare, luarea în custodie publică a străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de ordonantă, precum si împotriva străinului declarat indezirabil sau cu privire la care instanta a dispus expulzarea. Străinii luati în custodie publică sunt introdusi în centre de cazare, care sunt locuri închise, special amenajate si destinate cazării lor temporare.

Dispozitiile legale referitoare la luarea în custodie publică a străinilor echivalează în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate cu arestarea preventivă care, potrivit art. 23 alin. (4) din Constitutie, republicată, poate fi dispusă de judecător si numai în cursul procesului penal. În legătură cu această sustinere, Curtea constată că luarea în custodie publică a unui străin reprezintă o măsură administrativă, dispusă de magistrat, de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinilor declarati indezirabili si care nu au putut fi returnati, iar nu o măsură preventivă luată în cursul urmăririi penale.

Curtea mai retine că măsura administrativă a restrângerii dreptului la liberă circulatie este în concordantă cu dispozitiile art. 53 din Constitutie, republicată, si ale art. 2 pct. 3 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în virtutea cărora exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, printre altele, pentru apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice.

Asadar, art. 93 alin. (1), (2) si (5) si art. 94 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgentă criticată nu încalcă prevederile art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, deoarece măsurile dispuse prin acestea nu sunt de natură penală, iar luarea în custodie publică nu este o sanctiune privativă de libertate.

Celelalte aspecte înfătisate de autorul exceptiei, în sensul că, “în nenumărate rânduri, i-a fost refuzată iesirea în oras, desi în toate tările europene centrele asemănătoare nu sunt închise, ci au un program prin care străinilor li se permite accesul în exterior”, nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, ci privesc aplicarea legii, care nu intră în competenta de solutionare a Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 94 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, exceptie ridicată de Akram Saleh Ibrahim Zendah, alias Tafesh Akram, în Dosarul nr. 3.591/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea si înscrierea asociatiilor si fundatiilor ale căror activităti intră în sfera de competentă a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În baza prevederilor:

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003;

- Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare;

- Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea eliberării avizului pentru constituirea si înscrierea asociatiilor si fundatiilor ale căror activităti intră în sfera de competentă a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, solicitantii vor prezenta următoarele documente:

a) cerere formulată si semnată de reprezentantul legal

al asociatiei sau fundatiei;

b) actul constitutiv al asociatiei sau fundatiei;

c) statutul asociatiei sau fundatiei, din care să reiasă obiectul de activitate al acesteia;

d) actele doveditoare ale detinerii sediului si patrimoniului initial.

Art. 2. - În functie de specificul activitătii care constituie obiectul de activitate al asociatiei sau fundatiei, se va solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - Modelul avizului pentru constituirea si înscrierea asociatiei sau fundatiei este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directia generală economico-administrativă, juridică si relatii internationale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

AVIZ Nr. .........../..........

 

Ca urmare a cererii dumneavoastră în calitate de reprezentant legal al asociatiei/fundatiei ............................, cu sediul în .........................................................................., prin care se solicită acordarea avizului Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru constituirea si înscrierea asociatiei/fundatiei, vă comunicăm următoarele:

Având în vedere că în scopul declarat al asociatiei/fundatiei sunt cuprinse activităti profesionale care intră în sfera de competentă a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si tinând seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, se avizează favorabil constituirea asociatiei/fundatiei.

Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu se pronuntă asupra activitătilor asociatiei/fundatiei care nu intră în competenta sa.

În cazul în care scopul sau mijloacele folosite de asociatie/fundatie devin altele decât cele pentru care s-a constituit, Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor îsi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz si de a actiona conform dispozitiilor legale.

Subliniem că în activitatea profesională veterinară este interzisă orice discriminare pe bază de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenentă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările ulterioare.

Prezentul aviz nu înlocuieste avizele cerute de lege în ceea ce priveste activitatea veterinară si pentru siguranta alimentelor în sistem public ori privat.

Prezentul aviz se eliberează pentru a folosi la întocmirea dosarului în vederea dobândirii personalitătii juridice si înscrierii asociatiei/fundatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

Presedinte - secretar de stat,

................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 485 din 28 aprilie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 292 din 6 mai 2004

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. OB 4.799/2004,

în temeiul art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul sănătătii si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind contaminantii din alimente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 se abrogă.

2. După articolul 13 se introduce un nou capitol, capitolul VII, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL VII

Metode de prelevare a probelor si de analiză utilizate în controlul oficial al limitelor de patulină din alimente

Art. 14. - Prelevarea probelor efectuate pentru controlul oficial al limitelor de patulină din alimente se efectuează conform metodelor descrise în anexa nr. X.

Art. 15. - Pregătirea probelor si metodele de analiză utilizate în controlul oficial al limitelor de patulină din alimente se efectuează în conformitate cu criteriile descrise în anexa nr. XI.

Art. 16. - Anexele nr. I-XI fac parte integrantă din prezentele norme.”

3. După anexa nr. IX se introduc anexele nr. X si XI al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii împreună cu Directia de politici pentru cresterea animalelor si produse alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti împreună cu directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. X la norme)

 

METODE DE PRELEVARE

a probelor pentru controlul oficial al limitelor de patulină din anumite alimente

 

1. Scop si domeniu de aplicare

Probele destinate controlului oficial al limitelor de patulină din alimente se prelevă în conformitate cu metodele descrise mai jos. Probele globale astfel obtinute sunt considerate reprezentative pentru loturile respective.

Respectarea limitelor maxime impuse de legislatia în vigoare este stabilită pe baza limitelor determinate în probele de laborator.

2. Definitii

Lot - cantitatea de aliment identificabilă, livrată o singură dată si determinată de agentul responsabil pentru a prezenta caracteristici comune, cum ar fi: originea, varietatea, tipul de ambalaj, ambalatorul, expeditorul sau marcajul.

Sublot - partea desemnată dintr-un lot pentru aplicarea metodei de prelevare a probei din lotul respectiv. Fiecare sublot trebuie separat fizic si să fie identificabil.

Probă elementară - cantitatea de material prelevată dintr-un singur punct al lotului sau sublotului.

Probă globală - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot.

3. Prevederi generale

3.1. Personal

Prelevarea probelor se va efectua de persoane autorizate conform reglementărilor în vigoare.

3.2. Materialul pentru esantionare

Fiecare lot supus examinării trebuie esantionat separat.

3.3. Măsuri de precautie necesare

În cursul prelevării si pregătirii probelor trebuie luate măsurile de precautie necesare pentru a se evita orice modificări care ar putea schimba continutul de patulină, determinarea analitică sau reprezentativitatea probelor globale.

3.4. Probe elementare

În măsura posibilitătilor probele elementare se vor preleva din diferite puncte ale lotului sau sublotului.

Abaterea de la această regulă trebuie semnalată în procesul-verbal.

3.5. Prepararea probei globale

Proba globală se obtine prin amestecul probelor elementare. Ea trebuie să cântărească cel putin 1 kg, cu exceptia cazului când acest lucru nu se poate realiza în mod practic, de exemplu, în cazul când a fost prelevat un singur ambalaj.

3.6. Probe identice

Probele identice utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din proba globală omogenizată, cu conditia ca această procedură să fie în conformitate cu reglementările în vigoare privind prelevarea probelor.

3.7. Ambalarea si transmiterea probelor

Fiecare probă prelevată va fi introdusă într-un recipient curat, confectionat dintr-un material inert care să asigure o protectie adecvată împotriva contaminării si pagubelor ce se pot produce în timpul transportului. Trebuie luate toate măsurile de precautie necesare pentru ca în timpul transportului sau depozitării să nu se producă modificări în compozitia probei.

3.8. Sigilarea si etichetarea probelor

Fiecare probă prelevată în scopul utilizării oficiale va fi sigilată la locul de prelevare si identificată conform reglementărilor în vigoare respective. Trebuie întocmit un proces-verbal pentru fiecare prelevare, pentru a permite identificarea fără echivoc a fiecărui lot, indicând data si locul prelevării împreună cu orice informatie posibilă suplimentară, pentru a fi în ajutorul chimistului analist.

4. Planuri de prelevare a probelor

Metoda de prelevare aplicată trebuie să asigure că proba globală este reprezentativă pentru lotul controlat.

Numărul probelor elementare

Proba globală trebuie să cântărească cel putin 1 kg (vezi pct. 3.5), cu exceptia cazului când acest lucru nu este posibil, de exemplu când a fost prelevat un singur ambalaj.

Numărul minim de probe elementare de prelevat din lot trebuie să fie cel prezentat în tabelul nr. 1. În cazul produselor lichide, lotul trebuie bine omogenizat, prin mijloace manuale sau mecanice, înaintea prelevării probei.

În acest caz se presupune o distributie omogenă a patulinei într-un lot desemnat. Prin urmare, este suficientă prelevarea a trei probe elementare dintr-un lot, pentru a forma proba globală.

Probele elementare trebuie să aibă greutăti similare.

Greutatea unei probe elementare ar trebui să fie de cel putin 100 g, rezultând o probă globală de cel putin 1 kg.

Abaterea de la această regulă trebuie semnalată în procesul-verbal conform prevederilor pct. 3.8.

 

Tabelul nr. 1

 

Numărul minim de probe elementare ce trebuie prelevate dintr-un lot

 

Masa lotului (în kg)

Numărul minim de probe elementare de prelevat

< 50

3

50-500

5

> 500

10

 

Dacă lotul este format din ambalaje individuale, numărul de ambalaje ce trebuie prelevate pentru a forma proba globală este prezentat în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2

 

Numărul de ambalaje (probe elementare) ce trebuie prelevate pentru a forma proba globală, dacă lotul este format din ambalaje individuale

 

Numărul de ambalaje

Numărul de ambalaje sau unităti din lot sau unităti de prelevat

1-25

1 ambalaj sau unitate

26-100

aproximativ 5%, cel putin 2 ambalaje sau unităti

> 100

aproximativ 5%, maximum 10 ambalaje sau unităti

 

5. Conformitatea lotului sau sublotului

În caz de litigiu laboratorul de control trebuie să efectueze analiza în dublu a probei de laborator, dacă rezultatul obtinut la prima analiză este inferior sau superior cu mai putin de 20% fată de limita maximă stabilită, si să calculeze media rezultatelor.

Lotul este acceptat dacă rezultatul obtinut la prima analiză este inferior cu mai mult de 20% fată de limita maximă sau, în cazul analizei în dublu, dacă media rezultatelor se conformează cu limita maximă stabilită de legislatia în vigoare, luându-se în considerare incertitudinea măsurătorii si factorul de corectie pentru recuperare.

Lotul este necorespunzător limitei maxime stabilite de legislatia în vigoare, dacă media rezultatelor corectate cu factorul de recuperare depăseste limita maximă, fără îndoială, cu luarea în calcul a incertitudinii măsurătorii.

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. XI la norme)

 

PREGĂTIREA PROBEI SI CRITERIILE

pentru metodele de analiză utilizate în controlul oficial al limitelor de patulină din anumite alimente

 

1. Măsuri de precautie

Probele trebuie pregătite si, în special, omogenizate cu foarte multă grijă, deoarece distributia patulinei este neomogenă.

Pentru pregătirea materialului de testare vor fi utilizate toate probele primite de laborator.

2. Tratarea probei sub forma primită în laborator

Proba globală este în întregime măcinată fin si amestecată bine printr-un proces pentru care s-a demonstrat eficienta de omogenizare completă.

3. Subdivizarea probelor în scop de control si de recurs

Probele identice de laborator utilizate în scopul controlului, dreptului de recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din materialul omogenizat, dacă aceasta nu contrazice reglementările în vigoare privind prelevarea de probe.

4. Metoda de analiză care va fi utilizată în laborator si conditiile de control ale laboratorului

4.1. Definitii

Mai jos este prezentat un număr de definitii uzuale care trebuie utilizate în laboratoare.

Cel mai des citati parametri de precizie sunt repetabilitatea si reproductibilitatea.

r = repetabilitatea, valoarea sub care diferenta absolută dintre rezultatele a două teste separate, obtinute în conditii de repetabilitate (de exemplu: aceeasi probă, acelasi operator, acelasi aparat, acelasi laborator si în interval scurt de timp), se situează în limitele unei probabilităti specifice (în principiu, 95%); r = 2,8 x sr

sr = deviatia standard, calculată din rezultatele obtinute în conditii de repetabilitate

RSDr = deviatia standard relativă, calculată din rezultate obtinute în conditii de repetabilitate [(sr/x) x 100], unde x este media rezultatelor tuturor laboratoarelor si probelor

R = reproductibilitatea, valoarea sub care diferenta absolută dintre rezultatele unui singur test obtinute în condtii de reproductibilitate (de exemplu: pentru materialul identic obtinut de operatori în diferite laboratoare, prin utilizarea metodei testului standardizat) se situează în limitele unei probabilităti (în principiu, 95%); R = 2,8 x SR

SR = deviatia standard, calculată din rezultatele obtinute în conditii de reproductibilitate

RSDR = deviatia standard relativă, calculată din rezultatele obtinute în conditii de reproductibilitate [(SR/x) x 100]

4.2. Conditii necesare generale

Metodele de analiză care se utilizează vor fi selectionate în functie de următoarele criterii:

a) specificitate;

b) acuratete;

c) precizie: variatiile repetabilitătii în cadrul aceluiasi laborator si ale reproductibilitătii între laboratoare diferite.

Aceste valori trebuie să fie obtinute în urma unui proces de colaborare organizat în conformitate cu un protocol recunoscut pe plan international si trebuie să fie exprimate într-o formă recunoscută pe plan international;

d) limita de detectie;

e) sensibilitate;

f) practicabilitate;

g) alte criterii stabilite în functie de necesităti.

4.3. Cerinte specifice

În cazul când nu sunt recomandate metode specifice de analiză, pentru determinarea limitelor de patulină din alimente, laboratoarele trebuie să utilizeze o metodă care să corespundă criteriilor de performantă indicate în tabelul de mai jos.

 

Criteriile de performantă ale metodei de analiză pentru patulină

 

Limita

(µg/kg)

Patulină

RSDr (%)

RSDR (%)

Recuperare (%)

< 20

30

40

50-120

20-50

20

30

70-105

> 50

15

25

75-105

 

Limitele de detectie ale metodelor nu sunt stipulate, deoarece valorile de precizie sunt date la concentratiile de interes.

Valorile de precizie sunt calculate prin ecuatia Horwitz:

RSDR = 2(1-0,5 log C), unde:

- RSDR = deviatia relativă standard, calculată pe baza rezultatelor generate în conditii de reproductibilitate

[(SR/x) x 100];

- C = raportul de concentratie (si anume:

1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1,000 mg/kg).

Aceasta este o ecuatie de precizie generalizată, considerată independentă de analit si de matrice si dependentă numai de concentratie, pentru majoritatea metodelor de analiză de rutină.

4.4. Calculul coeficientului de recuperare si raportarea rezultatelor

Rezultatul analitic este raportat corectat sau necorectat pentru coeficientul de recuperare. Trebuie raportate modul de exprimare a rezultatelor si coeficientul de recuperare.

Rezultatul analitic corectat pentru recuperare este folosit pentru verificarea conformitătii (a se vedea anexa nr. X pct. 5).

Rezultatul analitic trebuie să fie raportat ca x +/- U, unde x este rezultatul analitic si U este incertitudinea măsurătorii.

4.5. Standarde calitative de laborator

Analizele vor fi efectuate de laboratoare acreditate.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea pregătirii si propunerii spre aprobare a strategiei de privatizare, a alegerii procedeelor si metodelor, precum si a realizării întregului proces de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/155/1997, operatiuni ce vor fi supuse succesiv spre aprobare Guvernului, se constituie Comisia de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., cu următoarea componentă:

1. doamna Mioara Ionescu, reprezentantă a Ministerului Finantelor Publice, presedinta comisiei de privatizare;

2. doamna Adriana Suta, reprezentantă a Ministerului Finantelor Publice;

3. domnul Gheorghe Matei, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

4. doamna Rucsanda Repede, reprezentantă a Ministerului Finantelor Publice;

5. domnul Eugen Rădulescu, reprezentant al Băncii Nationale a României;

6. domnul Emilian Ionică Antonescu, reprezentant al Băncii Nationale a României;

7. domnul Adrian Cosmescu, reprezentant al Băncii Nationale a României;

8. domnul Pavel Cojocaru, reprezentant al Ministerului Justitiei;

9. domnul Eugen Iosivoiu, reprezentant al Ministerului Justitiei;

10. doamna Adriana Miron, reprezentantă a Agentiei de Valorificare a Activelor Statului;

11. doamna Ioana Pantazescu, reprezentantă a Agentiei de Valorificare a Activelor Statului.

Art. 2. - Se constituie Secretariatul tehnic al Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., în următoarea componentă:

1. Niculina Bâlă, reprezentantă a Ministerului Finantelor Publice;

2. Anca Ochisor, reprezentantă a Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Comisia de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. va răspunde de organizarea si desfăsurarea procesului de selectare si angajare a consultantului pentru privatizare potrivit procedurilor Băncii Mondiale pentru achizitionarea serviciilor de consultantă. Implementarea procedurilor de selectare si angajare a consultantului/agentului de privatizare se face de către Unitatea de management al proiectului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care administrează Dutch grant TF 050477 din care se finantează acest contract.

Art. 4. - În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin presedintele Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. va convoca prima sedintă a comisiei pentru organizarea activitătii si stabilirea programului acesteia.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 mai 2004.

Nr. 734.