MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

189. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

352. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

351. - Decret privind conferirea unor ordine nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

776. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis

 

777. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Carei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, judetul Satu Mare

 

778. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Orăstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către Guvern si a propunerilor legislative apartinând deputatilor, senatorilor sau cetătenilor, în cadrul exercitării dreptului la initiativă legislativă, la elaborarea si adoptarea ordonantelor si hotărârilor Guvernului, precum si la elaborarea si adoptarea actelor normative ale celorlalte autorităti cu asemenea atributii.”

2. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

“Intrarea în vigoare a actelor normative

Art. 101. - (1) Legile si ordonantele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, si expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.

(2) Ordonantele de urgentă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub conditia depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.

(3) Actele normative prevăzute la art. 10 alin. (1), cu exceptia legilor si a ordonantelor, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text.”

3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorasi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.”

4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Codexul se elaborează de Consiliul Legislativ, din proprie initiativă sau la solicitarea unuia dintre birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului ori a Guvernului.”

5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Activitatea de documentare

Art. 18. - (1) Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie precedată, în functie de importanta si complexitatea acestora, de o activitate de documentare si analiză stiintifică, pentru cunoasterea temeinică a realitătilor economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislatiei din acel domeniu, precum si a reglementărilor similare din legislatia străină, în special a tărilor Uniunii Europene.

(2) Initiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informatii suplimentare de la Consiliul Legislativ si alte autorităti sau institutii cu atributii de informare în materia respectivă.”

6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Raportul cu legislatia comunitară si cu tratatele internationale

Art. 20. - (1) Solutiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în ceea ce priveste dispozitiile cuprinse în tratatele internationale la care România este parte.

(3) Când este cazul, se vor face propuneri de modificare si completare a actelor normative interne ale căror dispozitii nu sunt concordante cu cele ale actelor internationale la care România este parte sau nu asigură  compatibilitatea cu dreptul comunitar.”

7. Litera g) a alineatului (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“g) pentru ordonantele de urgentă vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situatiei extraordinare care impune reglementare imediată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgentă, precum si eventualele consecinte care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse.”

8. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru fiecare proiect de act normativ, motivarea trebuie să cuprindă o mentiune expresă cu privire la compatibilitatea acestuia cu reglementările comunitare în materie, determinarea exactă a acestora si, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun.

(3) În situatia în care reglementarea propusă se elaborează în executarea unui act normativ, motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza si în executarea căruia se emite.

(4) Documentele de motivare a proiectelor de acte normative trebuie să cuprindă obligatoriu referiri la avizul Consiliului Legislativ si, după caz, al Consiliului Suprem de Apărare a Tării, Curtii de Conturi sau Consiliului Economic si Social.”

9. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care initiativa legislativă este exercitată de cetăteni, expunerea de motive trebuie însotită de punctul de vedere al Curtii Constitutionale, întocmit potrivit prevederilor art. 146 lit. j) din Constitutia României, republicată.

(4) Notele de fundamentare la proiectele de ordonante si de hotărâri ale Guvernului se semnează de ministrul sau de ministrii initiatori, precum si de cei care le-au avizat.

(5) Expunerile de motive la legi si notele de fundamentare la ordonante si hotărâri ale Guvernului, elaborate de initiator, se publică împreună cu actul normativ în cauză în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau se prezintă pe Internet de către autoritatea emitentă.

Dacă în cursul dezbaterilor parlamentare proiectul de lege sau propunerea legislativă a suferit modificări de fond, expunerea de motive va fi refăcută, după promulgarea legii, de către initiator, la sesizarea secretarului general al Camerei Deputatilor.”

10. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Actele normative trebuie redactate într-un limbaj si stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar si precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale si de ortografie.”

11. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Părtile constitutive ale actului normativ

Art. 37. - Actul normativ are următoarele părti constitutive: titlul si, dacă este cazul, preambulul, formula introductivă, partea dispozitivă, formula de atestare a autenticitătii actului.”

12. Alineatele (3) si (4) ale articolului 39 vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru actele Guvernului formula introductivă este:

“În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre” sau, după caz, “ordonantă”. La ordonante se face referire si la legea de abilitare. La ordonantele de urgentă, formula introductivă este: “În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă”.

La hotărârile date în executarea expresă a unor legi se adaugă si temeiul din legea respectivă.

(4) La celelalte categorii de acte normative formula introductivă cuprinde autoritatea emitentă, denumirea generică a actului, în functie de natura sa juridică, precum si temeiurile juridice pe baza si în executarea cărora actul a fost emis.”

13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Preambulul

Art. 40. - (1) Preambulul enuntă, în sinteză, scopul si, după caz, motivarea reglementării. El nu poate cuprinde nici directive, nici reguli de interpretare. Preambulul precedă formula introductivă.

(2) Includerea preambulului în cuprinsul actului normativ se apreciază de la caz la caz.

(3) La ordonantele de urgentă preambulul este obligatoriu si cuprinde prezentarea elementelor de fapt si de drept ale situatiei extraordinare ce impune recurgerea la această cale de reglementare.

(4) În cazul actelor normative ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale administratiei publice locale, în preambul se mentionează si avizele prevăzute de lege.”

14. După articolul 41 se introduce articolul 411 cu următorul cuprins:

“Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare

Art. 411. - (1) În situatia actelor normative care transpun direct norme comunitare în dreptul intern, după partea dispozitivă a acestora se face o mentiune care să cuprindă elementele de identificare a actului comunitar care a fost preluat, după modelul următor: “Prezenta/prezentul... (se mentionează tipul actului normativ) transpune Directiva nr. .../... privind ..., publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. .../...”

(2) Dacă printr-un act normativ se transpune doar partial un act comunitar, mentiunea prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice în detaliu textele (sectiuni/articole/paragrafe, după caz) transpuse.”

15. Alineatul (6) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

“(6) Formula de atestare a legalitătii adoptării proiectului de lege, utilizată de fiecare Cameră, în ordinea adoptării, este:

a) “Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor/Senat în sedinta din..., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) sau, după caz, art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.” - în cazul în care Camera Deputatilor/Senatul adoptă proiectul de lege sau propunerea legislativă, cu sau fără amendamente;

b) “Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputatilor/Senat în forma initială, în conditiile art. 75 alin. (2) teza a III-a sau ale art. 115 alin. (5) teza a III-a, după caz, din Constitutia României, republicată.” - în cazul în care se depăseste termenul prevăzut pentru adoptare.”

16. După alineatul (6) al articolului 42 se introduc alineatele (7), (8), (9) si (10) cu următorul cuprins:

“(7) Formula de atestare a legalitătii adoptării legii va avea următorul cuprins: Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) sau (2), după caz, din Constitutia României, republicată.

(8) În cazul în care legea este adoptată în sedinta comună a celor două Camere, formula de atestare a legalitătii adoptării acesteia va avea următorul cuprins:

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) sau (2), ori art. 148 alin. (1) sau art. 149, după caz, din Constitutia României, republicată.

(9) În cazul legilor de revizuire a Constitutiei României, formula de atestare a legalitătii adoptării acestora va avea următorul cuprins: Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) sau alin. (2), după caz, din Constitutia României, republicată.

(10) Formula de atestare este urmată de semnăturile presedintilor celor două Camere sau ale vicepresedintilor care au condus sedintele.”

17. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Dispozitiile finale

Art. 51. - (1) Dispozitiile finale cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, data intrării în vigoare a acestuia conform art. 101, implicatiile asupra altor acte normative, ca: abrogări, modificări, completări, precum si dispozitia de republicare, dacă este cazul.

(2) La actul normativ cu caracter temporar se prevede si perioada de aplicare sau data încetării aplicării sale.

(3) Pentru legile prevăzute de art. 115 alin. (8) din Constitutia României, republicată, în cadrul dispozitiilor finale se prevăd, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.”

18. Alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“(3) Abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ initial. Fac exceptie prevederile din ordonantele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de către Parlament.”

19. Alineatul (3) al articolului 66 va avea următorul cuprins:

“(3) Republicarea legilor, a ordonantelor si hotărârilor Guvernului se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autoritătii publice care a emis actul de modificare, respectiv de completare. Republicarea se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură. Transmiterea formei republicabile a actului pentru obtinerea avizului Consiliului Legislativ se face în termen de 30 de zile de la data publicării actului care a dispus republicarea. În cazul codurilor, termenele se prelungesc cu 15 zile.”

20. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Actele date în executarea unui act normativ

Art. 73. - Ordinele cu caracter normativ, instructiunile si alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritătilor administrative autonome se emit numai pe baza si în executarea legilor, a hotărârilor si a ordonantelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevăzute la art. 39 alin. (4).”

21. Alineatul (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:

“(2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale si ale consiliilor judetene, precum si cele cuprinse în ordinele prefectilor sau în dispozitiile primarilor nu pot contraveni Constitutiei si reglementărilor din actele normative de nivel superior.”

22. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Temeiul legal

Art. 78. - În formula introductivă a proiectului de act normativ adoptat sau emis de autoritătile administratiei publice locale se mentionează, pe lângă temeiurile juridice, prevăzute la art. 39 alin. (4), si temeiul legal din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

23. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Publicarea

Art. 79. - În vederea intrării lor în vigoare, actele normative adoptate de autoritătile administratiei publice locale se aduc la cunostintă publică, în conditiile Legii nr. 215/2001, prin afisare în locuri autorizate si prin publicare într-un cotidian local de mare tiraj.”

Art. II. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 189.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 352.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I, II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru rezultatele stiintifice importante în domeniul energeticii românesti, pentru rolul deosebit avut în proiectarea unor dezvoltări calitative si durabile ale sistemului energetic national,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

- doamnei Hermina Albert, inginer-consilier, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Ioan Dan Gheorghiu, presedinte-director general, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- doamnei Anca Eufrosina Elena Popescu, director, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- doamnei Rodica Angelescu, consilier, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Lucian Lefter, director general, Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice Bucuresti;

- domnului Mircea Ioan Petran, inginer-consilier, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Paul Emil Rascu, inginer proiectant, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Romeo Alexandru Zbarcea, sef de proiect, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Serban Radu Stoenescu, director, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Manfred Stein, inginer-consilier, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Mauriciu Sufrim, inginer-consilier, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Ovidiu Ciobanu, director, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Corneliu Raoul Dimitriu, inginer proiectant, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Dan Dobrescu, director tehnic, Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice Bucuresti;

- domnului Isac Finchelstein, consilier structuri hidrotehnice, Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice Bucuresti;

- domnului Nicolae Niculescu, consilier al directorului general si director de proiect, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti;

- domnului Margarios Antranig Salgian, consilier, Institutul de Studii si Proiectări Energetice Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 351.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 776.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

 

 

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

 

Localitatea Săcălaz,

judetul Timis

Ministerul

Apărării

Nationale

Consiliul Local al

Comunei Săcălaz,

judetul Timis

- imobil 1353

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.548

Suprafata construită = 8.222 m2

Suprafata desfăsurată = 8.704 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 223.546 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Carei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, situat în municipiul Carei, judetul Satu Mare, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Carei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, judetul Satu Mare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 777.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Carei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat

terenul

Persoana juridică de la care

se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Municipiul Carei, cartier Mihai

Viteazul I, judetul Satu Mare

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Carei, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

- Suprafata totală a terenului = 320 m2

- C.F. 13621

- Nr. topo 634/72

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Orăstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădiri si terenul aferent, situat în municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Orăstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 778.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Orăstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

 

 

Persoana juridică la care se transmite imobilul

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

 

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

 

Imobil 2346 (partial)

Cod 8.29.09,

Nr. M.F. 103.540

Suprafata construită = 4.606 m2

Suprafata desfăsurată = 4.606 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 257.200 m2