MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

174. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

335. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se întelege ansamblul activitătilor desfăsurate de organele fiscale în legătură cu:

a) înregistrarea fiscală;

b) declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

c) solutionarea contestatiilor împotriva actelor administrative fiscale.”

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute la art. 1, se îndeplineste potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum si ale altor reglementări date în aplicarea acestora.

(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.”

3. După articolul 2 se introduc articolele 21 si 22 cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 21

Modificarea si completarea Codului de procedură fiscală

(1) Prezentul cod se modifică si se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

 

ARTICOLUL 22

Functionarea Comisiei fiscale centrale

 

Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal are responsabilităti de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod.”

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

 

Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 3

Aplicarea unitară a legislatiei

Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislatiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.”

6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Contribuabilul este obligat să coopereze cu organele fiscale în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realitătii, si prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute.”

7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:

a) autoritătilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevăzute de lege;

b) autoritătilor fiscale ale altor tări, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;

c) autoritătilor judiciare competente, potrivit legii; d) în alte cazuri prevăzute de lege.”

8. La articolul 15, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, în conditiile legii.

(3) Statul este reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale teritoriale.”

9. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Unitătile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritătile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atributiilor delegate de către autoritătile respective.

(5) Agentia Natională de Administrare Fiscală, unitătile sale teritoriale, precum si compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.”

10. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Împuternicitul este obligat să înregistreze la organul fiscal actul de împuternicire, în formă autentică si în conditiile prevăzute de lege. Revocarea împuternicirii operează fată de organul fiscal de la data înregistrării actului de revocare.”

11. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) În cazul reprezentării contribuabililor în relatiile cu organele fiscale prin avocat, forma si continutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.”

12. La articolul 16, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si reprezentantilor fiscali desemnati potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel.”

13. La articolul 19, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creante fiscale principale;”.

14. La articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.”

15. La articolul 20, literele a)-e) vor avea următorul cuprins:

“a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

b) obligatia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

c) obligatia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

d) obligatia de a plăti dobânzi si penalităti de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligatii de plată accesorii;

e) obligatia de a calcula, de a retine si de a înregistra în evidentele contabile si de plată, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizează prin stopaj la sursă;”.

16. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 22

Stingerea creantelor fiscale

 

Creantele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescriptie si prin alte modalităti prevăzute de lege.”

17. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Plătitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care, în numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plăti sau de a retine si de a plăti, după caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.”

18. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“(1) În cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se întelege:”.

19. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În cazul celorlalte creante fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se întelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.”

20. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Impozitele, taxele si alte sume care se datorează, potrivit legii, în vamă sunt administrate de către organele vamale.”

21. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 31

Competenta teritorială

 

(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursă, în conditiile legii.

(2) În cazul contribuabililor nerezidenti care desfăsoară activităti pe teritoriul României printr-un sediu permanent, competenta revine organului fiscal pe al cărui teritoriu se  realizează, în întregime sau cu preponderentă, cifra deafaceri.

(3) Competenta de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, datorate de marii contribuabili, poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale, prin ordin al ministrului finantelor publice.”

22. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 32

Competenta în cazul sediilor secundare

În cazul în care contribuabilul are, potrivit legii, obligatii de plată la sedii secundare, competenta teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situate.”

23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 33

Competenta teritorială a compartimentelor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale

 

Compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale.”

24. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În situatia în care organele fiscale între care apare conflictul de competentă nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, conflictul de competentă ivit se solutionează de către Comisia fiscală centrală din cadrul Ministerului Finantelor Publice.”

25. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În cazul bugetelor locale, Comisia fiscală centrală se completează cu căte un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România, Asociatiei Oraselor din România, Asociatiei Municipiilor din România, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, precum si al Ministerului Administratiei si Internelor.”

26. După articolul 36 se introduc articolele 361 si 362 cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 361

Conflictul de interese

 

Functionarul public din cadrul organului fiscal implicat într-o procedură de administrare se află în conflict de interese, dacă:

a) în cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este sot/sotie al/a contribuabilului, este rudă până la gradul al 3-lea inclusiv a contribuabilului, este reprezentant sau împuternicit al contribuabilului;

b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;

c) există un conflict între el, sotul/sotia, rudele sale până la gradul al 3-lea inclusiv si una dintre părti sau sotul/sotia, rudele părtii până la gradul al 3-lea inclusiv;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 362

Abtinerea si recuzarea

 

(1) Functionarul public care stie că se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 361 este obligat să înstiinteze conducătorul organului fiscal si să se abtină de la îndeplinirea procedurii.

(2) În cazul în care conflictul de interese se referă la conducătorul organului fiscal, acesta este obligat să înstiinteze organul ierarhic superior.

(3) Abtinerea se propune de functionarul public si se decide de îndată de conducătorul organului fiscal sau de organul ierarhic superior.

(4) Contribuabilul implicat în procedura în derulare poate solicita recuzarea functionarului public aflat în conflict de interese.

(5) Recuzarea functionarului public se decide de îndată de către conducătorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacată la instanta judecătorească competentă. Cererea de recuzare nu suspendă procedura de administrare în derulare.”

27. La articolul 38 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

“b1) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;”.

28. La articolul 38, literele f) si h) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“f) numele si semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;

............................................................................................

h) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;”.

29. La articolul 38, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Actul administrativ fiscal emis în conditiile alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal potrivit legii si stampila organului emitent, dacă îndeplineste cerintele legale aplicabile în materie.”

30. La articolul 39, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“c) prin postă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.”

31. La articolul 39, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care se constată lipsa contribuabilului sau a oricărei persoane îndreptătite să primească actul administrativ fiscal de la domiciliul fiscal al acestuia sau refuzul de a primi actul administrativ fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anunt într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în care se mentionează că a fost emis actul pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se consideră comunicat în a cincea zi de la data publicării anuntului.”

32. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 40

Opozabilitatea actului administrativ fiscal

 

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară mentionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.”

33. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 401

Nulitatea actului administrativ fiscal

 

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu exceptia prevăzută la art. 38 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.”

34. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora. Această comunicare se va face în prima jumătate a fiecărei luni, cu referire la conturile deschise sau închise în luna anterioară. Comunicarea va fi adresată Ministerului Finantelor Publice.”

35. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Ministerul Finantelor Publice, la cererea autoritătilor administratiei publice locale, va transmite acestora informatiile detinute în baza alin. (1).”

36. La articolul 48, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevăzute de prezentul articol vor fi plătite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, după caz.”

37. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Organul fiscal are dreptul să retină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării si achitării obligatiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri exceptionale, cu aprobarea conducătorului organului fiscal, perioada de retinere poate fi prelungită cu maximum 90 de zile.”

38. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 61

Calcularea termenelor

 

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum si de alte dispozitii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.”

39. La articolul 63, literele a), c) si e) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entităti fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

............................................................................................

c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

............................................................................................

e) pentru persoanele fizice plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

40. La articolul 63, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

“(41) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente, pentru care plătile anticipate se fac prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri, au obligatia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaratia de înregistrare fiscală.”

41. La articolul 64, alineatele (1), (2), (5), (6) si (7) vor avea următorul cuprins:

“(1) Orice persoană impozabilă care realizează operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în următoarele situatii:

a) la înfiintare, în mod obligatoriu, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri peste plafonul de scutire prevăzut de dispozitiile Codului fiscal referitoare la taxa pe valoarea adăugată;

b) la înfiintare, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri sub plafonul de scutire prevăzut de dispozitiile Codului fiscal referitoare la taxa pe valoarea adăugată, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată;

c) după înfiintare, în mod obligatoriu, dacă depăseste plafonul de scutire prevăzut de dispozitiile Codului fiscal referitoare la taxa pe valoarea adăugată, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a depăsit acest plafon;

d) după înfiintare, dacă cifra de afaceri realizată este sub plafonul de scutire prevăzut de dispozitiile Coduluifiscal referitoare la taxa pe valoarea adăugată, dar doreste să opteze pentru aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Persoanele care realizează în exclusivitate operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată, iar potrivit Codului fiscal pot opta pentru taxarea acestora, trebuie să solicite înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

............................................................................................

(5) Data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată este:

a) data comunicării certificatului de înregistrare în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si, după caz, la alin. (2);

b) data de întâi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă face optiunea pentru aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. d);

c) data de întâi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită luarea în evidentă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. c) si, după caz, la alin. (2).

(6) Orice persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care, ulterior înregistrării, realizează exclusiv operatiuni care nu dau drept de deducere, trebuie să solicite scoaterea din evidentă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care realizează exclusiv astfel de operatiuni. Scoaterea din evidentă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă are obligatia să solicite această scoatere din evidentă.

(7) Orice persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată trebuie să solicite scoaterea din evidentă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată în caz de încetare a activitătii, în termen de 15 zile de la data actului în care se consemnează situatia respectivă.

Scoaterea din evidentă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaratiei de mentiuni.”

42. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 65

Obligatia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente

 

Plătitorii de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.”

43. La articolul 66, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiintarea de sedii secundare.”

44. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 67

Forma si continutul declaratiei de înregistrare fiscală

 

(1) Declaratia de înregistrare fiscală se întocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si va fi însotită de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse în aceasta.

(2) Declaratia de înregistrare fiscală va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plată datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a împuternicitului, datele privind situatia juridică a contribuabilului, precum si alte informatii necesare administrării impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.”

45. La articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Pe baza declaratiei de înregistrare fiscală, depusă potrivit art. 63 alin. (3), organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală.”

46. La articolul 69, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Modificările ulterioare ale datelor din declaratia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunostintă organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.”

47. La articolul 70, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală organizează evidenta plătitorilor de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, în cadrul registrului contribuabililor, care contine:

a) datele de identificare a contribuabilului;

b) categoriile de obligatii fiscale de plată datorate potrivit legii, denumite vector fiscal;

c) alte informatii necesare administrării obligatiilor fiscale.”

48. La articolul 70, după alineatul (4) se introduc alineatele (5)-(8) cu următorul cuprins:

“(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică care, în decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaratii fiscale si situatii financiare, nu au efectuat plăti si nu au prezentat solicitări organului fiscal vor fi trecuti într-o evidentă specială a contribuabililor inactivi.

 (6) Contribuabilii trecuti în evidenta specială vor fi supusi inspectiei fiscale, în termen de maximum 3 luni de la data trecerii în evidenta specială.

(7) Pe perioada cât contribuabilul este considerat inactiv, certificatul de înregistrare fiscală se suspendă.

(8) Contribuabilii trecuti în evidentă specială vor fi reactivati începând cu data la care:

a) depun o declaratie fiscală sau situatie financiară;

b) efectuează o plată voluntară;

c) formulează o solicitare organelor fiscale;

d) organul fiscal constată că acesta desfăsoară activităti supuse legii fiscale.”

49. La articolul 72, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Evidentele contabile si fiscale vor fi păstrate la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare, după caz.”

50. La articolul 73, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, în functie de necesitătile administrării obligatiilor fiscale.

Asupra termenelor si conditiilor va decide organul fiscal potrivit competentelor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.”

51. La articolul 74, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru anumite categorii de obligatii fiscale, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, instructiunile de completare a acestora, alte informatii utile, precum si plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea corespondentei se suportă de către organul fiscal.”

52. La articolul 75, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Nedepunerea declaratiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere potrivit art. 60.

Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului privind depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.”

53. Denumirea titlului VI va avea următorul cuprins: “Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor  si a altor sume datorate bugetului general consolidat”

54. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 77

Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

 

(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declaratie fiscală, în conditiile art. 74 alin. (2) si art. 78 alin. (3);

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în cazurile în care impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plată conform reglementărilor legale, precum si în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată.”

55. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Pentru creantele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspectiei fiscale.”

56. La articolul 78, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Declaratia fiscală întocmită potrivit art. 74 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare.”

57. La articolul 78, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) În situatia în care legea nu prevede obligatia de calculare a impozitului, declaratia fiscală este asimilată unei decizii referitoare la baza de impunere.

(5) Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii constituie si înstiintări de plată, de la data comunicării acestora.”

58. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 79

Forma si continutul deciziei de impunere

 

Decizia de impunere trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 38. Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 38 alin. (2), si categoria de impozit, taxă, contributie sau altă sumă datorată bugetului general consolidat, baza de impunere, precum si cuantumul acestora, pentru fiecare perioadă impozabilă.”

59. La articolul 80, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată si deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat;

b) deciziile referitoare la bazele de impunere;”.

60. La articolul 84 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale se suspendă pe perioada cuprinsă între momentul începerii inspectiei fiscale si momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspectiei fiscale.”

61. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 87

Persoanele supuse inspectiei fiscale

 

Inspectia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plată a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege.”

62. La articolul 89, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor si operatiunilor semnificative în care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plată a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

............................................................................................

c) controlul încrucisat, care constă în verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului în corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul încrucisat poate fi si inopinat.”

63. La articolul 89 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucisat se încheie proces-verbal.”

64. La articolul 90, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“(2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspectiei fiscale începe de la sfârsitul perioadei controlate anterior, în conditiile alin. (1).”

65. La articolul 90, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;”.

66. La articolul 90 alineatul (3), după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

‘c) nu au fost îndeplinite obligatiile de plată a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.”

67. La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Inspectia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit si neîngrădit prin Agentia Natională de Administrare Fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentului titlu, ori de alte autorităti care sunt competente, potrivit legii, să administreze impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.”

68. La articolul 91, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) În cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, competenta de exercitare a inspectiei fiscale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare aprobat în conditiile legii.”

69. După articolul 95 se introduce articolul 951 cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 951

Durata efectuării inspectiei fiscale

 

(1) Durata efectuării inspectiei fiscale este stabilită de organele de inspectie fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, în functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.”

70. La articolul 96, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Inspectia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin exceptie, conducătorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspectiei fiscale si până la data împlinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influentează rezultatele acestora.”

71. La articolul 96, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) În situatia în care din instrumentarea cauzelor penale de către organele competente nu rezultă existenta prejudiciului, reverificarea dispusă în temeiul alin. (3) nu este urmată de emiterea deciziei de impunere.”

72. La articolul 96, alineatele (5) si (7) vor avea următorul cuprins:

“(5) Activitatea de inspectie fiscală se organizează si se desfăsoară în baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,respectiv prin acte ale autoritătilor administratiei publice locale, după caz.

............................................................................................

(7) La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declaratie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscală.

În declaratie se va mentiona si faptul că au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.”

73. La articolul 97, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Pe toată durata exercitării inspectiei fiscale contribuabilii supusi acesteia au dreptul de a beneficia de asistentă de specialitate sau juridică.”

74. La articolul 98, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La încheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatările si consecintele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 7 alin. (1), cu exceptiacazului în care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare în urma inspectiei fiscale sau a cazului în care contribuabilul renuntă la acest drept si notifică acest fapt organelor de inspectie fiscală.”

75. La articolul 98, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Data, ora si locul prezentării concluziilor vor fi comunicate contribuabilului în timp util.”

76. La articolul 100, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) În cazul în care, ca urmare a efectuării inspectiei fiscale, au fost sesizate organele de urmărire penală, decizia de impunere privitoare la obiectul sesizării penale se poate emite după solutionarea cu caracter definitiv a cauzei penale.”

77. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 102

Termenele de plată

 

(1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.

(2) Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileste în functie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(3) Pentru obligatiile fiscale esalonate sau amânate la plată, precum si pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileste prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.

(4) Pentru creantele fiscale, administrate de Ministerul Finantelor Publice, care nu au prevăzute termene de plată, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Pentru creantele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice.

(6) Contributiile sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, după calcularea si retinerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.”

78. La articolul 103, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Plata obligatiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxă, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere.

(3) În cazul stingerii prin plată a obligatiilor fiscale, momentul plătii este:

a) în cazul plătilor în numerar, data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

b) în cazul plătilor efectuate prin mandat postal, data postei, înscrisă pe mandatul postal; c) în cazul plătilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnătura autorizată a acestora, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 110;

d) pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data înregistrării la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii.”

79. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 104

Ordinea stingerii datoriilor

 

(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile acelui tip de creantă fiscală principală pe care îl stabileste contribuabilul.

(2) În cadrul tipului de impozit, taxă, contributie sau altă sumă reprezentând creantă fiscală stabilit de contribuabil, plata se efectuează în următoarea ordine:

a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligatiilor fiscale, pentru care s-au aprobat esalonări si/sau amânări la plată, precum si dobânzile datorate pe perioada esalonării si/sau amânării la plată si calculate conform legii;

b) obligatii fiscale principale cu termene de plată în anul curent, precum si accesoriile acestora, în ordinea vechimii;

c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora;

d) dobânzi, penalităti de întârziere aferente obligatiilor fiscale prevăzute la lit. c);

e) obligatii fiscale cu termene de plată viitoare, la solicitarea debitorului.

(3) Pentru creantele bugetelor locale, din categoria obligatiilor fiscale prevăzute la alin. (2) lit. b) se sting cu prioritate obligatiile stabilite ca urmare a inspectiei fiscale.

(4) În situatia în care debitorul nu efectuează plata obligatiilor fiscale, conform prevederilor alin. (2), creditorul fiscal va proceda la stingerea obligatiilor fiscale pe care le administrează, în conformitate cu ordinea de plată reglementată de prezentul cod, si va înstiinta despre aceasta debitorul, în termen de 10 zile de la data efectuării stingerii.

(5) Orice plată făcută după comunicarea somatiei în cadrul executării silite va stinge, mai întâi, obligatia fiscală stabilită în titlul executoriu.”

80. La articolul 105, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz, în ordinea prevăzută la art. 104 alin. (2).”

81. La articolul 105, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenta unor creante reciproce.”

82. La articolul 105, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

“(41) Dispozitiile alin. (4) nu se aplică în cazul creantelor bugetelor locale.”

83. La articolul 106, litera h) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoresti prin care se dispune desfiintarea executării silite.”

84. La articolul 106, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit reprezentând diferente de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.”

85. La articolul 106, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobânzilor prevăzute la art. 113, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.”

86. La articolul 108, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Dobânzile si penalitătile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi apartine creanta principală.”

87. La articolul 109, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datorează dobânzi după cum urmează:

a) pentru diferentele de impozite, taxe, contributii, precum si cele administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadentei impozitului, taxei sau contributiei, pentru care s-a stabilit diferenta, până la data stingerii acesteia inclusiv;

b) pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plătii pretului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată dobânda este datorată de către cumpărător;

c) pentru impozitele, taxele si contributiile debitorului declarat insolvabil, până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitătii inclusiv.”

88. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 110

Dobânzi si penalităti de întârziere în cazul plătilor efectuate prin decontare bancară

 

(1) Nedecontarea de către unitătile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, nu îl exonerează pe plătitor de obligatia de plată a sumelor respective si atrage pentru acesta dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 109 si 114, după termenul de 3 zile.

(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate de unitătile bancare, precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la alin. (1), plătitorul se poate îndrepta împotriva unitătii bancare respective.”

89. La articolul 111, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(1) În cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile si penalitătile de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv. Data stingerii este, pentru compensările la cerere, data depunerii la organul competent a cererii de compensare, iar pentru compensările efectuate înaintea restituirii sau rambursării sumei cuvenite debitorului, data depunerii cererii de rambursare sau restituire.

............................................................................................

(4) Pentru obligatiile fiscale neplătite la termen, atât înainte, cât si după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi si penalităti de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment. Pentru obligatiile fiscale născute după data deschiderii procedurii de faliment si neplătite la termen nu se datorează dobânzi si penalităti de întârziere.”

90. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 112

Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată

 

Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligatiilor fiscale restante se datorează dobânzi.”

91. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 113

Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

 

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut de art. 106 alin. (11) sau art. 191, după caz. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.

(2) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 109 alin. (5) si se suportă din acelasi buget si acelasi venit bugetar din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de către plătitori.”

92. La articolul 114, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plată, penalitatea de întârziere se datorează până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au acordat înlesnirile.

Nerespectarea înlesnirilor la plată, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitătilor de întârziere de la data încetării, conform legii, a valabilitătii înlesnirilor.”

93. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 115

Înlesniri la plata obligatiilor fiscale

 

(1) La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât si în timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, în conditiile legii.

(2) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritătile administratiei publice locale care administrează aceste bugete, pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administrează, următoarele înlesniri la plată:

a) esalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b) amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

c) esalonări la plata dobânzilor si/sau a penalitătilor de orice fel, cu exceptia dobânzilor datorate pe perioada de esalonare;

d) amânări si/sau scutiri ori amânări si/sau reduceri de dobânzi si/sau penalităti de întârziere, cu exceptia dobânzilor datorate pe perioada de amânare;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii.

(3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plată pentru creantele bugetare locale se stabileste prin acte normative speciale.

(4) Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.

(5) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate după data de 1 iulie 2003 de către persoanele fizice, garantia este:

a) o sumă egală cu două rate medii din esalonare, reprezentând obligatii bugetare locale esalonate si dobânzi calculate, în cazul esalonărilor la plată;

b) o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate si dobânzile calculate si numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată.

(6) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate după data de 1 iulie 2003 de către persoanele juridice, garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea.”

94. La articolul 119, alineatele (2), (3) si (9) vor avea următorul cuprins:

“(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii si sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să-si ascundă ori să-si risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, precum si în cazul suspendării executării actului administrativ prevăzute la art. 179.

(3) Aceste măsuri pot fi luate si în cazul în care creanta nu a fost încă individualizată si nu a devenit scadentă. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât si de instantele judecătoresti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiintate în conditiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităti. O dată cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadentă, în cazul neplătii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

............................................................................................

(9) Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanta fiscală a bugetului general consolidat, măsurile asigurătorii pot fi înfiintate si asupra bunurilor detinute de către debitor în proprietate comună cu terte persoane, pentru cota-parte detinută de acesta.”

95. La articolul 126, alineatele (8) si (9) vor avea următorul cuprins:

“(8) În cazul în care asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creante fiscale, cât si pentru titluri ce se execută în conditiile prevăzute de alte dispozitii legale, executarea silită se va face, potrivit dispozitiilor prezentului cod, de către organele de executare prevăzute de acesta.

(9) Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înstiintându-se, dacă este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.”

96. La articolul 127, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Organul de executare coordonator înscrie în întregime debitul în evidentele sale si ia măsuri de executare silită, comunicând întregul debit organelor de executare în a căror rază teritorială se află domiciliile fiscale ale celorlalti codebitori, aplicându-se dispozitiile art. 126.”

97. La articolul 130, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(1) Executarea silită a creantelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

............................................................................................

(3) Executarea silită începe numai după ce organul fiscal a transmis debitorului înstiintarea de plată prin care I se comunică acestuia suma datorată, iar după înstiintare au trecut 15 zile de la comunicare.”

98. La articolul 130, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Înstiintarea de plată este act premergător executării silite.”

99. La articolul 130, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va contine, pe lângă elementele prevăzute la art. 38 alin. (2), următoarele: codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal al acestuia, precum si orice alte date de identificare; cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului.”

100. La articolul 130, după alineatul (8) se introduc alineatele (9) si (10) cu următorul cuprins:

“(9) În cazul în care institutiile publice transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor fiscale, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau local, după caz.

(10) În cazul în care autoritătile administratiei publice locale transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.”

101. La articolul 136, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. În acest scop, organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, care sunt obligate să îsi îndeplinească atributiile ce le revin în acest sens. Dispozitiile art. 48 se aplică în mod corespunzător.”

102. Titlul articolului 137 va avea următorul cuprins: “Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite”

103. La articolul 137, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul în care popririle înfiintate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economică, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară partială a executării silite prin poprirea conturilor bancare.”

104. La articolul 143, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

“(9) Biroul de carte funciară va comunica organelor deexecutare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale si sarcini care grevează imobilul urmărit, precum si titularii acestora, care vor fi înstiintati de către organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil si distribuirea pretului.”

105. La articolul 151, litera i) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

“i) mentiunea că toti cei interesati în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligatii fiscale restante;”.

106. La articolul 151, litera h) a alineatului (7) va avea următorul cuprins:

‘h) dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligatii fiscale restante fată de acestea.”

107. La articolul 152, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Vânzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizată de o comisie condusă de un presedinte.”

108. La articolul 152, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) - (13) cu următorul cuprins:

“(11) Comisia de licitatie este constituită din 3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar.

(12) Comisia de licitatie verifică si analizează documentele de participare si afisează la locul licitatiei, cucel putin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertantii care au depus documentatia completă de participare.

(13) Ofertantii se identifică după numărul de ordine de pe lista de participare, după care presedintele comisiei anuntă obiectul licitatiei, precum si modul de desfăsurare a acesteia.”

109. La articolul 152, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) În procesul-verbal prevăzut la alin. (7) se vor mentiona, pe lângă elementele prevăzute la art. 38 alin. (2), si următoarele: numele si prenumele sau denumirea cumpărătorului, precum si domiciliul fiscal al acestuia; numărul dosarului de executare silită; indicarea bunurilor adjudecate, a pretului la care bunul a fost adjudecat si a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul; toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant, precum si, dacă este cazul, mentionarea situatiilor în care vânzarea nu s-a realizat.”

110. La articolul 155, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care cumpărătorul căruia i s-a încuviintat plata pretului în rate nu plăteste restul de pret în conditiile si la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.”

111. La articolul 156, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care debitorii cărora urma să li se restituie bunuri potrivit alin. (1) nu se mai află la domiciliul fiscal declarat si, în urma demersurilor întreprinse, nu au putut fi identificati, organul fiscal va proceda la înstiintarea acestora, cu procedura prevăzută pentru comunicarea prin publicitate potrivit art. 39 alin. (3), că bunul în cauză este păstrat la dispozitia proprietarului până la împlinirea termenului de prescriptie, după care va fi valorificat potrivit dispozitiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, dacă legea nu prevede altfel.”

112. Articolul 157 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 157

Darea în plată

 

(1) În tot cursul executării silite asupra bunurilor imobile ale debitorului persoană juridică, inclusiv în perioada în care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare în conditiile art. 156 alin. (1), creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice si cele ale bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unitătii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile supuse executării silite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care executarea silită este suspendată ca urmare a aprobării unei înlesniri la plata obligatiilor fiscale, potrivit art. 115.

(3) În scopul prevăzut la alin. (1) organul abilitat să efectueze procedura de executare silită, potrivit legii, va transmite cererea,  împreună cu un exemplar al dosarului de executare silită si propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, după caz, de către unitatea administrativ-teritorială, care va decide asupra modului de solutionare a acesteia si va dispune organului abilitat să efectueze procedura de executare silită, încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil si stingerea creantelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice sau a celor locale pentru care s-a început executarea silită.

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) va decide stingerea creantelor fiscale prin trecerea în proprietatea publică a unor bunuri imobile supuse executării silite, numai în conditiile existentei unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri.

(5) De la data depunerii cererii de către debitor până la data întocmirii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică, bunul imobil rămâne indisponibilizat.

(6) Procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil constituie titlu de proprietate. Operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al dării în plată, este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(7) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform alin. (1) pot fi date în administrare în conditiile legii.

(8) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform prezentului cod au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul persoană juridică va fi obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate.”

113. La articolul 158, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu exceptia sumelor reprezentând cheltuieli de executare silită a creantelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice, care se fac venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.”

114. La articolul 161, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii si care îndeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate, în conditiile prevăzute la art. 131 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din vânzare fată de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv.”

115. Articolul 164 se abrogă.

116. La articolul 166, alineatul (3) se abrogă.

117. La articolul 168, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) În cazuri exceptionale, pentru motive temeinice, Guvernul, respectiv autoritătile deliberative la nivel local, prin hotărâre, pot aproba anularea unor creante fiscale.”

118. La articolul 168, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În cazul creantelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (3) reprezintă limita maximă până la care, prin hotărâre, autoritătile deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate.”

119. La articolul 169, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(1) Împotriva titlului de creantă, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativă de atac si nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.

............................................................................................

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună.”

120. La articolul 169, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Pot fi contestate în conditiile alin. (3) si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.”

121. La articolul 170, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si măsurile stabilite si înscrise de organul fiscal în titlul de creantă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”

122. La articolul 170, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat si nu este supusă taxelor de timbru.”

123. La articolul 173, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamală, precum si accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutionează de către organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, după caz, de către organul fiscal stabilit la art. 31 alin. (3).”

124. La articolul 173, după litera a) a alineatului (1) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

“a1) contestatiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamală, precum si accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutionează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor directii generale de administrare a marilor contribuabili;”.

125. La articolul 173, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

“(21) Contestatiile formulate de cei care se consideră lezati de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se solutionează de către organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act.

(22) Contestatiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autoritătile administratiei  publice locale se solutionează de către acestea.”

126. Articolul 174 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 174

Decizia sau dispozitia de solutionare

 

(1) În solutionarea contestatiei, organul competent se pronuntă prin decizie sau dispozitie, după caz.

(2) Decizia sau dispozitia emisă în solutionarea contestatiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.”

127. La articolul 178, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Organul de solutionare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă sunt motive întemeiate. La aprobarea suspendării, organul de solutionare competent va stabili si termenul până la care se suspendă procedura. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată.

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.”

128. La titlul X, după titlul acestuia se introduce articolul 1821 cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 1821

Infractiuni

 

(1) Sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terte persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile prezentului cod se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Retinerea si nevărsarea de către plătitorii obligatiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursă, în cel mult 30 de zile de la scadentă, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. “

129. La articolul 183 alineatul (1), după litera k) se introduce litera l) cu următorul cuprins:

“l) refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitia acestuia pentru a fi identificate si evaluate.”

130. La articolul 183, litera d) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“d) cu amendă de la 500.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amendă de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), f)-l).”

131. La articolul 183, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale se sanctionează potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(5) Sumele încasate în conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.”

132. După articolul 183 se introduce articolul 1831 cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 1831

Contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile

 

(1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă;

b) detinerea de produse accizabile în afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse în sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal;

c) neanuntarea autoritătii fiscale competente, în termenul legal, despre modificările aduse datelor initiale avute în vedere la eliberarea autorizatiei;

d) detinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false;

e) nerespectarea programului de lucru al antrepozitului fiscal, asa cum a fost aprobat de autoritatea fiscală competentă;

f) practicarea, de către producători sau de către importatori, de preturi de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea sau importul produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza si taxa pe valoarea adăugată;

g) neînscrierea distinctă în facturi a valorii accizelor sau a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia internă, în cazurile prevăzute la titlul VII din Codul fiscal;

h) neutilizarea documentelor fiscale prevăzute de titlul VII din Codul fiscal;

i) neefectuarea, prin unităti bancare, a decontărilor între furnizori si cumpărători, ca persoane juridice, de produse accizabile;

j) amplasarea mijloacelor de măsurare a productiei si a concentratiei de alcool si distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal si nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorării lor;

k) nesolicitarea desemnării supraveghetorului fiscal în vederea desigilării cisternelor sau recipientelor în care se transportă alcoolul si distilatele în vrac;

l) transportul de alcool etilic si de distilate, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt însotite de documentul de însotire prevăzut la titlul VII din Codul fiscal;

m) fabricarea de alcool sanitar de către alte persoane decât antrepozitarii autorizati pentru productie de alcool etilic;

n) comercializarea în vrac, pe piata internă, a alcoolului sanitar;

o) circulatia si comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VIII din Codul fiscal;

p) neevidentierea corectă în registrul special a cantitătilor de alcool si distilate importate în vrac;

q) neevidentierea la organele fiscale teritoriale a situatiilor privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor;

r) nesolicitarea organului fiscal teritorial în vederea desigilării instalatiilor de fabricatie, precum si neevidentierea în registrul destinat acestui scop a informatiilor privind capacitătile reale de distilare, data si ora sigilării si desigilării cazanelor sau a celorlalte instalatii de fabricatie a tuicii si a rachiurilor de fructe;

s) practicarea de preturi de vânzare cu amănuntul mai mici decât preturile minime stabilite de produse, potrivit titlului VIII din Codul fiscal, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată;

s) comercializarea, la preturi mai mari decât preturile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preturi;

t) comercializarea produselor ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preturile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agentii economici producători si importatori;

t) refuzul agentilor economici producători de tigarete de a prelua si de a distruge, în conditiile prevăzute de lege, cantitătile de produse din tutun confiscate;

u) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea înaintea contoarelor a unor canale sau robinete prin care se pot extrage cantităti de alcool sau distilate necontorizate;

v) comercializarea în vrac si utilizarea ca materie primă, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, a alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia alcoolică sub 96,0% în volum;

x) comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto, precum si a petrolului lampant, care corespund standardelor nationale de calitate;

y) functionarea instalatiilor de producere alcool etilic sau distilate, în afara programului de lucru aprobat de Comisia de autorizare a antreprozitelor fiscale din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

z) producerea sau comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizatia a fost revocată sau anulată, iar comisia de autorizare nu a emis autorizatie specială pentru valorificarea stocurilor de produse.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, precum si cu:

a) confiscarea produselor, iar în situatia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la lit. a), b), d), l), m), n), o), x), y) si z);

b) confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate în transportul alcoolului etilic si al distilatelor, în cazul prevăzut la lit. l);

c) revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal sau, după caz, oprirea activitătii, pe o perioadă de 1-3 luni, pentru situatiile prevăzute la lit. d), e), j), m), n), o), u), x), y) si

z). Cererea pentru o nouă autorizatie poate fi depusă numai după o perioadă de cel putin 6 luni de la data revocării.”

133. Articolul 184 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 184

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

 

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele fiscale competente.

(2) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit art. 1831 se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale.

(3) Contraventiile prevăzute la art. 183 alin. (1) lit. b) se aplică pentru faptele constatate după data intrării în vigoare a prezentului cod.

(4) În cazul aplicării sanctiunii amenzii potrivit art. 183 si 1831, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventională.”

134. La titlul XI, după titlul acestuia se introduce articolul 1861 cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 1861

Dispozitii privind regimul vamal

 

Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau altor sume ce se datorează, potrivit legii, în vamă, atrage interzicerea efectuării altor operatiuni de vămuire până la stingerea integrală a acestora.”

135. La articolul 187, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) Statul si unitătile administrativ-teritoriale răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de functionarii publici din cadrul organelor fiscale, în exercitarea atributiilor de serviciu.

(12) Răspunderea statului si a unitătilor administrativ- teritoriale nu înlătură răspunderea functionarilor publici din cadrul organelor fiscale în exercitarea cu rea-credintă sau gravă neglijentă a atributiilor de serviciu.”

136. La articolul 187, după alineatul (3) se introduc alineatele (4)-(7) cu următorul cuprins:

“(4) Unitătile administrativ-teritoriale, în calitate de creditor fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, cu atributii în administrarea creantelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor încasate:

a) prin executarea silită, conform legii;

b) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si a falimentului;

c) din impozitele si taxele locale stabilite ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al inspectiilor fiscale efectuate, precum si din dobânzile si penalitătile de întârziere aferente acestora.

(5) Aprobarea stimulentelor prevăzute la alin. (4) se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(6) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(7) Sumele constituite conform alin. (4), rămase necheltuite la finele anului curent, se reportează cu aceeasi destinatie în anul următor.”

137. La articolul 188, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) În aplicarea prezentului cod, Guvernul adoptă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(2) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.”

138. La articolul 188, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetului general consolidat administrate de alte organe, se aprobă prin ordin al ministrului de resort sau al conducătorului institutiei publice, după caz.”

139. Articolul 189 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 189

Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

 

Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.”

140. Articolul 190 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 190

Înscrierea creantelor la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

Pentru creantele fiscale administrate de către Ministerul Finantelor Publice, acesta este autorizat ca operator care, prin unitătile sale teritoriale, ca agenti împuterniciti, să înscrie creantele cuprinse în titluri executorii la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.”

141. La articolul 192, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Confiscările dispuse potrivit legii se duc la îndeplinire de către organele care au dispus confiscarea.

Confiscările dispuse de procurori sau de instantele de judecată se duc la îndeplinire de către Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor sau, după caz, de către alte autorităti publice abilitate de lege, prin organele competente, stabilite prin ordin comun al conducătorilor institutiilor în cauză, iar valorificarea se face de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, conform legii.”

142. La articolul 196 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În situatia contestatiilor aflate în curs de solutionare formulate împotriva actelor de control prin care a fost reverificată aceeasi perioadă si acelasi tip de obligatie fiscală si pentru care din instrumentarea cauzelor penale de către organele competente nu rezultă existenta prejudiciului, se vor mentine obligatiile stabilite anterior.”

143. La articolul 200, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările si completările ulterioare;”.

144. La articolul 200, după litera f) se introduc literele g)-k) cu următorul cuprins:

“g) pct. 5 din cap. I al anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003;

i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004;

j) art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si se  dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 335.