MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 466         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

157. - Lege privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

315. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

161. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

322. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

165. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

326. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

186. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

347. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 154 din 30 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, precum si a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

720. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, semnat la Jakarta la 2 februarie 2004

 

Memorandum de întelegere între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

735. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuinte

 

736. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie bursa specială “Guvernul României”, în scopul formării de manageri care se angajează să desfăsoare activităti de răspundere în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internationale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa specială “Guvernul României” se instituie începând cu anul universitar 2005-2006.

Art. 2. - Bursa specială “Guvernul României”, denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiti în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs national si care sunt acceptati la studii de universităti de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene si euroatlantice.

Art. 3. - (1) Se înfiintează Comisia pentru bursa specială “Guvernul României”, denumită în continuare Comisie, cu atributii privind organizarea concursului national, selectia si repartizarea beneficiarilor.

(2) Structura, componenta, atributiile, organizarea si functionarea Comisiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Comisia este constituită din reprezentanti ai institutiilor publice implicate, ai mediului academic, ai sectorului neguvernamental, ai mediului de afaceri si ai mediului bancar, precum si ai unor institutii sau organisme internationale.

(4) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 4. - (1) Bursele se acordă pe baza rezultatelor concursului national, prin care se evaluează capacitatea de performantă academică a candidatilor, precum si optiunea acestora de a servi în sectorul public.

(2) Concursul national se organizează anual, iar rezultatele sunt aduse la cunostintă publică până în luna noiembrie a anului premergător începerii anului universitar pentru care se acordă bursele.

(3) Selectarea candidatilor în vederea acordării burselor se face de către Comisie.

(4) Metoda de organizare a concursului national si metodele de evaluare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Bursa se acordă în vederea efectuării de studii în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, după cum urmează:

a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii si obtinerii diplomei, conform institutiei de învătământ, dar nu mai mult de 5 ani;

b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform institutiei de învătământ, dar nu mai mult de 2 ani;

c) studii de doctorat pe o perioadă care nu poate depăsi 4 ani.

(2) Bursa se acordă unei persoane o singură dată în viată si numai pentru efectuarea uneia dintre formele de studiu prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Bursa se acordă în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) vor asigura atât acoperirea sumelor necesare pentru continuarea burselor acordate în anii precedenti, în conditiile prezentei legi, cât si pentru acordarea de noi burse.

(3) Bursele noi se acordă în functie de criteriile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, după acordarea cu prioritate a burselor pentru continuarea studiilor de către beneficiarii care au fost acceptati în anii anteriori.

Art. 7. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării si a Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc, cu un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele:

a) fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2);

b) specializările pentru care se acordă burse;

c) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă;

d) cuantumul bursei, diferentiat în functie de tară si de institutia de învătământ superior.

Art. 8. - (1) Bursa se acordă în numele Guvernului României, iar derularea operatiunilor aferente bursei se realizează de către Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu un partener de implementare, care poate fi, după caz, o institutie bancară internatională selectată de către minister, în conditiile legii, sau o organizatie internatională interguvernamentală, pe baza unui acord încheiat cu România sau cu autoritătile române competente.

(2) Sumele aferente programului de acordare a burselor, inclusiv avansul, se alocă partenerului de implementare în conditiile legii.

(3) Comisioanele si celelalte cheltuieli efectuate de Ministerul Educatiei si Cercetării sau de partenerul de implementare, ca urmare a efectuării operatiunilor

determinate de acordarea bursei, se includ în bugetul programului si se suportă din sumele alocate de la bugetul de stat.

(4) În baza contractului încheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetării, partenerul de implementare efectuează operatiunile de încasări si plăti aferente derulării bursei, încheie contracte cu beneficiarii, urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinta efectuării de către acestia, ulterior definitivării studiilor, a activitătii în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat si al structurilor sau organismelor internationale.

Art. 9. - Bursa se plăteste din fondurile prevăzute în bugetul de stat, la începutul fiecărei perioade universitare - trimestru, semestru -, pe baza facturilor pro forma emise de institutiile de învătământ acceptante.

Art. 10. - Beneficiarii încheie cu partenerul de implementare un contract, al cărui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin contract beneficiarii se obligă:

a) să mentină pe toată durata studiilor un nivel minim de performantă echivalent calificativului “Bine”;

b) să revină în tară, la sfârsitul bursei, si să desfăsoare activitate o perioadă minimă, stabilită în functie de durata studiilor si de cuantumul bursei, prin hotărâre a Guvernului, în cadrul unei institutii publice, al regiilor autonome si agentilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul unor structuri sau organisme internationale, în calitate de reprezentant al statului român.

Art. 11. - (1) În cazul nerespectării clauzelor contractuale, beneficiarul restituie partenerului de implementare sumele acordate, precum si penalizările si dobânzile stabilite prin contract.

(2) La rândul său, partenerul de implementare virează Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea restituirii către bugetul de stat, fondurile aferente obligatiilor nerespectate de beneficiari si recuperate de la acestia.

(3) Pentru cazul neexecutării de către beneficiarul bursei a obligatiilor prevăzute în contractul încheiat cu partenerul de implementare, alături de beneficiar se obligă solidar 3 garanti, la plata lunară a 50% din venitul net până la concurenta sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum si a penalitătilor si dobânzilor stabilite prin contract.

Nu pot fi acceptati garanti al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie.

Art. 12. - Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare si reprezentantelor diplomatice ale României din străinătate, precum si universitătilor străine acceptante lista nominală a beneficiarilor bursei, precum si conditiile de acordare a acesteia.

Art. 13. - (1) Institutiile publice, regiile autonome, agentii economici si structurile sau organismele internationale prevăzute la art. 10 lit. b), în care îsi pot desfăsura activitatea beneficiarii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Încadrarea pe posturile vacante din institutiile publice, regiile autonome, agentii economici si structurile sau organismele internationale prevăzute la alin. (1) se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau examen, aplicabile functionarilor publici si personalului contractual.

Prin derogare de la aceleasi prevederi, Guvernul va încadra beneficiarii în pozitii de conducere sau de răspundere, cu conditia îndeplinirii criteriilor de performantă prevăzute în fisa postului.

(3) Posturile vacante existente la institutiile publice, regiile autonome, agentii economici si structurile sau organismele internationale prevăzute la alin. (1) se solicită de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează si se transmit Ministerului Educatiei si Cercetării pentru a fi puse la dispozitie Comisiei.

(4) Repartizarea beneficiarilor se face de către Comisie în functie de posturile vacante existente la institutiile publice, regiile autonome, agentii economici si structurile sau organismele internationale prevăzute la alin. (1), pe baza optiunilor formulate de beneficiari si a specializărilor dobândite, potrivit unei proceduri stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Afacerilor Externe vor supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, prin care se stabilesc:

a) structura, componenta, atributiile, organizarea si functionarea Comisiei;

b) metodologia de organizare si desfăsurare a concursului national;

c) fondurile alocate acestei burse;

d) cuantumul maxim al bursei, în functie de tară si de institutia de învătământ;

e) modelul contractului care se încheie între beneficiar si partenerul de implementare care actionează în numele Guvernului;

f) institutiile publice, regiile autonome, agentii economici si structurile sau organismele internationale prevăzute la art. 10 lit. b), în care îsi vor desfăsura activitatea beneficiarii, si perioada în care îsi vor desfăsura activitatea;

g) procedura de repartizare prevăzută la art. 13 alin. (4).

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

 

DOMENIILE

pentru care se acordă bursa specială “Guvernul României”

 

A. Domenii pentru care se acordă bursa specială “Guvernul României” pentru studii universitare si de master

1. Economie (management, finante etc.)

2. Drept*)

3. Studii europene*)

4. Relatii publice, comunicare

5. Administratie publică

6. Diplomatie, studii politice, relatii internationale

7. Inginerie: energie, protectia mediului, chimie sau petrochimie, inginerie economică, constructii, transporturi, inginerie industrială sau productie, tehnologia informatiei, comunicatii

8. Educatie

9. Agricultură, agronomie

10. Apărare natională, ordine publică

11. Sociologie.

B. Domenii pentru care se acordă bursa specială “Guvernul României” pentru studii doctorale

1. Economie

2. Drept

3. Studii europene*)

4. Administratie publică

5. Diplomatie, studii politice, relatii internationale

6. Apărare natională, ordine publică.


*) Doar în universitătile din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 315.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 22 ianuarie 2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante se referă la producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere destinate scopurilor forestiere.”

2. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă a literei B si litera b) vor avea următorul cuprins:

“B. material de bază - sursa din care se obtin materialele forestiere de reproducere. Acesta este constituit din:

..........................................................................................

b) arboret - o diviziune a fondului forestier în suprafată de minimum 0,25 ha, omogenă din punct de vedere stational, biometric, functional, care realizează un mediu

specific diferit de cel din afara acestuia si care reclamă aceleasi măsuri de gospodărire;”

3. La articolul 2 alineatul (1), litera c) a literei H va avea următorul cuprins:

“c) originea se identifică prin nominalizarea unitătilor teritoriale de amenajament (ocol silvic, unitate de productie, unitate amenajistică);”

4. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Materialul de bază se include în Catalogul national al materialelor de bază dacă îndeplineste conditiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5, iar pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.”

6. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. (1) lit. a) si b), numărul de identificare din Catalogul national al materialelor de bază al unitătii-sursă de material se înlocuieste cu codul regiunii de provenientă.”

7. Articolul 16 se abrogă.

8. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Pentru o perioadă care nu trebuie să depăsească 10 ani, în vederea aprobării materialului de bază din care să se obtină material de reproducere din categoria «Testat» din toate speciile si hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei ordonante, pot fi folosite rezultatele testelor de evaluare genetică a căror metodologie nu corespunde întru totul exigentelor prevăzute în anexa nr. 5.

Rezultatul acestor teste trebuie să evidentieze că materialul forestier de reproducere obtinut din materialul de bază testat este superior martorului.”

9. După articolul 43 se introduce articolul 431 cu următorul cuprins:

“Art. 431. - Neîndeplinirea sarcinilor atribuite persoanei juridice prevăzute la art. 2 alin. (2) atrage retragerea competentelor atribuite acesteia.”

10. După articolul 44 se introduc articolele 441, 442 si 443 cu următorul cuprins:

“Art. 441. - Producerea si/sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

Art. 442. - Utilizarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, care afectează sănătatea oamenilor si mediul, se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă.

Art. 443. - Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din materialul de bază modificat genetic se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 161.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea

si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 322.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie

2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia SAPARD, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul central în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 43, sectorul 1.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76

alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 165.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 326.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contributiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc si mijloacele bănesti obtinute de la uniunea teritorială judeteană sau de la Uniunea Natională.

(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Nu intră sub incidenta interdictiei prevăzute la alin. (2) contributiile la fondul social al membrilor, în conditiile în care acesta se restituie la încetarea calitătii de membru.”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (11) al articolului 2 se abrogă.

4. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

“5. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

«Art. 41. - (1) Uniunea Natională si uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. Controlul activitătilor desfăsurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finantelor Publice în conditiile legii».”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 347.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 154

din 30 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, precum si a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 11, 12 si 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, exceptie ridicată de primarul municipiului Constanta si de Consiliul Local Constanta în Dosarul nr. 9.577/2003 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând, pe de-o parte, că dispozitiile legale criticate au fost abrogate, însă solutia legislativă a fost preluată de dispozitiile Codului fiscal, iar, pe de altă parte, că principiul autonomiei locale nu presupune independenta totală a autoritătilor locale si, ca atare, dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.577/2003, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 11, 12 si 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, exceptie ridicată de primarul municipiului Constanta si Consiliul Local al Municipiului Constanta într-un litigiu având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unei dispozitii a primarului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că modificarea prin Legea nr. 232/2003 a Ordonantei Guvernului nr. 36/2003, în sensul că se exceptează de la plata impozitelor si taxelor locale “terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare ale acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare”, este neconstitutională pentru mai multe motive: a) legea retroactivează cu 5 luni; b) lezează dreptul de proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale, c) îngrădeste exercitiul drepturilor consiliului local; d) exceptarea de la plata taxei pentru folosinta terenurilor este discriminatorie si contravine principiului autonomiei locale si f) lezează competentele reglementate pentru  stabilirea impozitelor si taxelor. În acest sens, consideră că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 53 alin. (1) si (2), art. 56 alin. (2), art. 120 si art. 139 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată.

Judecătoria Constanta apreciază că, referitor la sustinerile autorilor exceptiei privind încălcarea art. 44 alin. (2), art. 53, 120 si 139 din Constitutie, republicată, exceptia ridicată nu este întemeiată, însă critica potrivit căreia dispozitiile legale criticate retroactivează este întemeiată, întrucât Legea nr. 232/2003 a intrat în vigoare la data de 31 mai 2003 (data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României), iar anul fiscal 2003 a început la 1 ianuarie 2003. Astfel, aplicarea unor dispozitii din Legea nr. 232/2003 începând cu data de 1 ianuarie 2003 este neconstitutională.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Nici una dintre autoritătile publice mentionate nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum reiese din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie art. I pct. 11, 12 si 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003). Legea nr. 232/2003 a modificat si completat, printre altele, si dispozitiile art. VI din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, dispozitii care, la rândul lor, au modificat si completat unele prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002.

În concluzie, dispozitiile legale criticate fac parte din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, iar celelalte acte normative (Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 si Legea nr. 232/2003 de aprobare a acesteia) nu fac decât să le modifice sau să le completeze.

Curtea observă că, în realitate, criticile formulate de autorii exceptiei se referă la două puncte ale art. I din Legea nr. 232/2003, si anume punctele 11 si 12, care prevăd modificarea subpunctelor (12) si (14) ale punctului 7 din anexa nr. 2, respectiv, a punctului 5 al lit. B a anexei nr. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la scutirea de impozit asupra unor constructii si terenuri, dispozitii având următorul cuprins:

- Anexa nr. 2: “Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului [...] 7. Constructii speciale:

[...] (12) constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătătiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor [...] (14) retele si conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare.”;

- Anexa nr. 5: “Terenurile pentru care nu se datorează impozitul si taxa pe teren [...] B. Nu se datorează taxa pe teren pentru: [...] 5. terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare.”

De asemenea, asa cum reiese din formularea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia critică si pct. 23 al art. I din Legea nr. 232/2003 ca fiind retroactiv, însă, în realitate, Curtea constată că acestia se referă la dispozitiile art. II alin. (1) din aceeasi lege, care prevăd că “Modificările si completările aduse prin prezenta lege la Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, precum si cele aduse prin prezenta lege la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privindimpozitele si taxele locale se aplică începând cu anul fiscal 2003.”

Ulterior sesizării, Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost expres si integral abrogată prin art. 298 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003), dar dispozitiile subpunctelor (12) si (14) ale punctului 7 din anexa nr. 2, precum si cele ale punctului 5 al lit. B a anexei nr. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au fost preluate, cu un continut similar, în actul normativ abrogator, în continutul prevederilor art. 250 alin. (1) ct. 11 lit. l) si n), precum si în cele ale art. 257 lit. j).

Conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, dacă prevederile unui act normativ au fost abrogate, însă solutia legislativă prevăzută de acestea a fost preluată în continutul altui act normativ, Curtea se va pronunta asupra dispozitiilor corespunzătoare din noua reglementare. Astfel, în cazul de fată, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n), precum si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care au următorul continut:

- Art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n): “(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru: [...] 11. oricare dintre următoarele constructii speciale [...] l) constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătătiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor; [...] n) retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;”;

- Art. 257 lit. j): “Impozitul pe teren nu se datorează pentru: [...] j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare.”

În ceea ce priveste dispozitiile art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003, referitoare la aplicarea modificărilor si completărilor Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 începând cu anul fiscal 2003, Curtea constată că acestea au fost abrogate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nefiind preluate în actul normativ abrogator.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 49, art. 53 alin. (2), art. 119, art. 138, care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 15 alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 53, art. 56 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 139, având următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 56 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”;

- Art. 120 alin. (1): “Administrarea publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.”;

- Art. 139: “(1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

(2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.

(3) Sumele reprezentând contributiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în conditiile legii, numai potrivit destinatiei acestora.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Încheierea din 26 noiembrie 2003, Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin prevederile art. 298 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 si care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004. Dispozitiile art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 (de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 36/2003, care, la rândul ei a modificat si completat Ordonanta Guvernului nr. 36/2002) nu au fost preluate în noua reglementare.  Având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...]”, Curtea urmează a respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003, ca devenită inadmisibilă.

II. Referitor la celelalte dispozitii legale criticate, care exceptează de la plata impozitului pe clădiri si pe teren constructiile, respectiv terenurile aferente complexelor hidrotehnice de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si spatiile de pompare aferente acestora, precum si terenurilor aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare, Curtea retine că stabilirea prin lege a obligatiei de plată a anumitor impozite sau taxe, ca si a eventualelor scutiri de la plata acestora, tine de optiunea exclusivă a legiuitorului, cu conditia ca aceste reglementări să se aplice în mod uniform pentru situatii egale.

Cu privire la invocarea prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2), referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal de lege, indiferent de titular, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză, întrucât bunurile la care se referă dispozitiile legale criticate constituie, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, bunuri apartinând domeniului public.

Având în vedere aceste considerente, critica autorilor exceptiei privind încălcarea prevederilor art. 53 din Legea fundamentală, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, nu poate fi primită. 

Referitor la pretinsa încălcare a principiului autonomiei locale, consacrat de art. 120 alin. (1) din Constitutie, republicată, Curtea retine că acest principiu nu presupune totală independentă si competenta exclusivă a autoritătilor publice din unitătile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul tării, dispozitiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor nationale. În acest sens, art. 121 alin. (2) din Constitutie, republicată, prevede “Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase”.

Ca atare, Curtea constată că autoritătile administratiei publice locale nu au totală independentă nici în privinta stabilirii impozitelor si taxelor locale. Astfel, potrivit art. 139 alin. (2) din Constitutie, republicată, “Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii”. Această prevedere constitutională obligă legiuitorul să determine, la modul general, domeniile, activitătile si veniturile pentru care consiliile locale sau judetene sunt competente să stabilească impozite si taxe

locale. În acelasi sens, legea poate prevedea domeniile, activitătile, veniturile sau categoriile de persoane scutite de la plata impozitelor ori taxelor locale.

Stabilirea obligatiei de plată a impozitelor si taxelor locale, precum si scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul asezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constitutie, republicată.

Cu privire la dispozitiile art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 460 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 28 ianuarie 2004, statuând că acestea sunt constitutionale. Neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, exceptie ridicată de primarul municipiului Constanta si de Consiliul Local al Municipiului Constanta în Dosarul nr. 9.577/2003 al Judecătoriei Constanta.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n), precum si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 martie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, semnat la Jakarta la 2 februarie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, semnat la Jakarta la 2 februarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 720.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELGERE

între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia, denumite în continuare părti,

dorind să promoveze în continuare o cooperare economică bilaterală între părti,

referindu-se la Acordul asupra Cooperării Economice, Tehnice si Stiintifice dintre Guvernul României si Guvernul

Republicii Indonezia, semnat la Jakarta la 23 noiembrie 1982,

constiente că întreprinderile mici si mijlocii, denumite în continuare IMM, constituie o parte integrantă în dezvoltarea economică a statelor părtilor,

recunoscând necesitatea extinderii si consolidării cooperării pe baza egalitătii si avantajului reciproc dintre IMM din statele părtilor,

în conformitate cu legile si regulamentele în domeniu din fiecare dintre cele două tări,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

 

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este acela de a promova si de a realiza activităti care să ducă la întărirea cooperării dintre IMM din statele părtilor.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Pentru scopul prezentului memorandum de întelegere, termenul IMM va fi în conformitate cu definitiile stipulate de legile si regulile din statele părtilor.

 

ARTICOLUL 3

Activităti

 

În functie de disponibilitatea de fonduri si de personal, precum si de legile si regulile din statele părtilor, părtile vor încuraja si vor contribui la promovarea cooperării bilaterale, în scopul sprijinirii si dezvoltării IMM, prin următoarele activităti:

a) schimburi de vizite, de experientă si informatii privind reglementările legale în vigoare în statele părtilor;

b) facilitarea cooperării IMM prin metode, cum ar fi: cercetarea în comun, transferul de tehnologie, cooperarea în marketing si crearea de parteneriate de afaceri;

c) dezvoltarea de traininguri, abilităti educationale, manageriale si dezvoltarea de programe profesionale pentru antreprenori si oficialii guvernamentali implicati în dezvoltarea si sprijinirea IMM;

d) sprijinirea de simpozioane, seminarii, workshop-uri si expozitii bilaterale;

e) organizarea de întâlniri privind cooperarea IMM, când sunt necesare în ambele state, pe baza acordurilor

reciproce;

f) facilitarea accesului la resursele financiare destinate IMM, disponibile prin bănci si alte institutii financiare implicate;

g) schimbul de experti si personal de legătură, acolo unde este necesar pentru a asista la actiunile sus-mentionate si la alte misiuni de cooperare; si

h) desfăsurarea de alte activităti privind IMM.

 

ARTICOLUL 4

Legături cu agentii relevante

           

1. În vederea facilitării cooperării bilaterale, părtile vor încuraja, când este necesar, realizarea de întelegeri suplimentare între agentiile guvernamentale, institutele de cercetare si întreprinderile părtilor, cu specificarea termenelor si conditiilor programelor si proiectelor de cooperare, a procedurii care trebuie urmată si a altor prevederi necesare.

2. Cooperarea dintre părti se va derula pe baza unor planuri de actiune care să prevadă măsuri concrete, în scopul realizării prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 5

Cooperarea în cadrul organizatiilor internationale

 

Părtile se vor consulta îndeaproape si vor schimba opinii cu privire la promovarea cooperării internationale prin intermediul organizatiilor internationale în domeniul IMM.

 

ARTICOLUL 6

Comitetul coordonator

 

1. Comitetul coordonator, denumit în continuare Comitet, compus din reprezentanti desemnati de către părti, va fi înfiintat pentru a formula, implementa, coordona si monitoriza activitatea de cooperare aflată sub incidenta prezentului memorandum de întelegere.

2. Scopul Comitetului este discutarea si dezvoltarea domeniilor în care cooperarea dintre părti este posibilă, coordonarea si monitorizarea implementării planurilor de actiune convenite de către părti în baza prezentului memorandum de întelegere si abordarea problemelor de interes comun ce rezultă din implementarea sa.

3. Lucrările Comitetului se vor organiza ori de câte ori este necesar, la date convenite de comun acord, alternativ în România si în Republica Indonezia.

 

ARTICOLUL 7

Conventii financiare cu terti

           

În vederea facilitării implementării planurilor de actiune, părtile pot invita, de comun acord, terte părti cu care cooperează în domeniul IMM, pentru participarea la finantarea implementării planurilor de actiune.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

Prezentul memorandum de întelegere va fi revizuit periodic si poate fi modificat prin acordul părtilor.

Amendamentele vor fi încheiate în formă scrisă si vor intra în vigoare potrivit procedurii stabilite la art. 10 pct. 1.

 

ARTICOLUL 9

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergentă în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea prezentului memorandum de întelegere se solutionează în mod amiabil prin consultări sau negocieri între părti.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare, durata si încetarea memorandumului de întelegere

 

1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare si are o valabilitate de 5 ani.

2. Prezentul memorandum de întelegere va fi prelungit automat pentru noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părti nu a notificat în scris celeilalte părti, cu cel putin 6 luni în prealabil, despre intentia sa de a-l denunta.

3. Angajamentele dintre părti vor rămâne în vigoare si după încetarea memorandumului de întelegere, până când implementarea planului de actiuni va fi îndeplinită.

De bună-credintă, subsemnatii am semnat prezentul memorandum de întelegere.

Semnat la Jakarta la 2 februarie 2004, în două exemplare originale în limbile română, indoneziană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Agentia Natională pentru Întreprinderi

Mici si Mijlocii si Cooperatie din România,

Eugen Ovidiu Chirovici,

presedinte

Pentru Ministerul de Stat al Cooperativelor si Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Indonezia,

Alimarwan Hanan,

ministru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 12,8820 ha, având datele de identificare mentionate la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Se aprobă trecerea terenului în suprafată de 1,6000 ha, având datele de identificare mentionate la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, pentru realizarea utilitătilor publice aferente proiectului-pilot

prevăzut la art. 2, constând în drumuri, alei, retele electrice, termice, de alimentare cu apă, de canalizare, precum si alte asemenea elemente stabilite de reglementările în vigoare.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei proiectului-pilot de construire de locuinte pentru personalul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - După finalizarea lucrărilor de construire pe terenul prevăzut la art. 2, la data predării locuintelor către beneficiari, acestia dobândesc un drept de folosintă asupra terenului aferent locuintelor, stabilit potrivit planurilor urbanistice aprobate si în conformitate cu legislatia în vigoare, pe toată durata existentei constructiilor.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit prevederilor art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 735.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale,

al căror regim juridic se schimbă în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuinte

 

Nr. crt.

 

 

Locul unde sunt situate

terenurile care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit terenurile

 

Persoana juridică

la care se

transmit terenurile

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

 

 

1.

Municipiul Bucuresti,

Str. Antiaeriană

nr. 6 (fost nr. 38),

sectorul 5

Statul român, din

administrarea

Ministerului

Apărării Nationale

Statul român, în

administrarea

Ministerului

Apărării Nationale,

în folosinta gratuită

a Agentiei Nationale

pentru Locuinte

- imobil 320 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.559

 

Suprafata totală a terenului =

12,8820 ha

2.

 

Municipiul Bucuresti,

Str. Antiaeriană

nr. 6 (fost nr. 38),

sectorul 5

Statul român, din

administrarea

Ministerului

Apărării Nationale

Municipiul Bucuresti,

Consiliul Local

al Sectorului 5 al

Municipiului Bucuresti

- imobil 320 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.559

Suprafata totală a terenului =

1,6000 ha

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 736.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, denumite în continuare părti contractante,

animate de dorinta comună de a facilita călătoriile propriilor cetăteni, posesori de pasapoarte diplomatice  si de serviciu,

contribuind astfel la dezvoltarea cooperării reciproce,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Partea contractantă română scuteste cetătenii armeni, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, de obligatia de a obtine viză în scopul intrării/sederii în România pentru perioade care să nu depăsească 90 (nouăzeci) de zile de la data intrării, în fiecare semestru.

2. Partea contractantă armeană scuteste cetătenii români, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, de obligatia de a obtine viză în scopul intrării/sederii în Republica Armenia pentru perioade care să nu depăsească 90 (nouăzeci) de zile de la data intrării, în fiecare semestru.

3. Cetătenii statului oricărei părti contractante, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, care intentionează să rămână pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pe o perioadă mai mare de 90 (nouăzeci) de zile, au nevoie de viză. Viza va fi eliberată în mod gratuit de către misiunea diplomatică a statului respectiv.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale statelor părtilor contractante, acreditati în statul celeilalte părti contractante, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, precum si membrii familiilor acestora sunt scutiti de viză pe toată durata misiunii titularilor, după notificarea lor prealabilă.

2. Prevederile alineatului precedent se aplică si functionarilor, posesori de pasapoarte diplomatice si deserviciu, cetăteni ai statelor părtilor contractante care sunt  angajati, acreditati pe lângă reprezentantele organizatiilor internationale care au sediul pe teritoriile statelor părtilor contractante, după notificarea prealabilă a reprezentantei în cauză.

 

ARTICOLUL 3

 

Cetătenii statelor părtilor contractante sunt obligati să respecte legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante în care se află.

 

ARTICOLUL 4

 

Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată temporar, în parte sau în totalitate, de către oricare dintre părtile contractante, pentru motive ce tin de siguranta natională, ordine si sănătate publică sau pentru alte motive întemeiate. Partea contractantă care a initiat suspendarea, respectiv încetarea suspendării, notifică imediat celeilalte părti contractante luarea acestei măsuri, în scris, pe cale

diplomatică. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării, intră în vigoare de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile contractante vor schimba, pe canale diplomatice, specimene ale pasapoartelor diplomatice si de serviciu cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord.

2. În eventualitatea oricărei modificări a pasapoartelor sale diplomatice si de serviciu, partea contractantă respectivă va trebui să trimită celeilalte părti contractante noile specimene, împreună cu informatii referitoare la modul de punere în aplicare a noilor modele, cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte de introducerea acestora.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord îsi poate înceta valabilitatea prin acordul părtilor contractante sau poate fi denuntat de oricare parte contractantă, prin notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Denuntarea va produce efecte după 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea orice alte instrumente juridice încheiate anterior între cele două părti contractante privind regimul de vize aplicabil pentru cetătenii români si armeni, titulari de pasapoarte diplomatice si de serviciu.

Semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, armeană si engleză, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Geoană

Pentru Guvernul Republicii Armenia,

Vardan Oskanian