MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 470         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

190. - Lege privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii

 

354. - Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii

 

191. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

355. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

195. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

360. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

358. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

584/219. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Societătile comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului, precum si terenuri ale altor proprietari, persoane fizice si/sau juridice, privatizate sau în curs de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de următoarele facilităti:

a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând: impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si cele datorate fondurilor speciale;

b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, fată de bugetele locale, reprezentând taxe si impozite locale;

c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data la care s-a semnat contractul de privatizare;

d) scutirea de la plata penalitătilor si majorărilor de întârziere aferente redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului, precum si reesalonarea redeventei restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de gratie de un an.

(2) Beneficiază de înlesnirile acordate conform prevederilor prezentei legi numai concesionarii care nu înregistrează debite restante fată de Agentia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate.

(3) Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricolă, încheiate cu Agentia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redeventei, la termenele si modalitătile stabilite în contracte.

Art. 2. - (1) De la prevederile art. 1 sunt exceptate obligatiile bugetare reprezentând: contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de 7% a angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe venitul din salarii si alte impozite cu retinere la sursă pentru care se acordă scutirea de la plata penalizărilor si majorărilor de orice fel, iar pentru debitul datorat se acordă o esalonare de până la 5 ani, cu o perioadă de gratie de până la 6 luni, cu o dobândă anuală de 10%.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se esalonează la plată de comun acord cu plătitorul, tinând cont de specificul si de ciclul de productie din agricultură.

Art. 3. - Nivelul obligatiilor bugetare pentru care se acordă facilitătile prevăzute la art. 1 si 2 este cel prevăzut în certificatele de obligatii bugetare prin care se atestă cuantumul sumei care face obiectul înlesnirilor la plată.

Art. 4. - Facilitătile acordate conform prevederilor art. 1 nu se aplică societătilor comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îsi achită datoriile curente privind obligatiile bugetare, în conditiile art. 2.

Art. 5. - Înregistrarea în contabilitate a înlesnirilor acordate contribuie la constituirea de rezerve legale care se folosesc pentru acoperirea pierderilor din perioada precedentă, diferenta rămasă neutilizată constituie o sursă proprie de finantare.

Art. 6. - Facilitătile prevăzute în prezenta lege se anulează în conditiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor si al celorlalte institutii publice, ajutoarele de stat acordate de acestea, într-un singur formular de notificare.

Art. 8. - (1) Dispozitiile prezentei legi modifică în mod corespunzător prevederile legale privind privatizarea societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat din domeniul agriculturii.

(2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 354.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 36 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(3) Guvernul poate acorda salariatilor, membrilor consiliului de administratie si pensionarilor cu ultimul loc de muncă la societătile comerciale si/sau filialele acestora, supuse privatizării, dreptul să achizitioneze de la institutia publică implicată/societatea comercială, prin intermediul asociatiei salariatilor, constituită conform legii, actiuni la aceste societăti, prin derogare de la prevederile art. 1, la acelasi pret pe actiune cu care acestea se vând în cadrul procesului de privatizare.”

2. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. După alineatul (5) al articolului 12 se introduc alineatele (51) si (52) cu următorul cuprins:

«(51) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizează fără adăugarea unei prime de emisiune.

(52) Pretul de subscriere al actiunilor aferente dreptului de preferintă exercitat de actionarii existenti în cadrul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se va stabili fără adăugarea unei prime de emisiune.»”

3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Institutia publică implicată poate decide, în conformitate cu strategia aprobată, să propună în adunarea generală a actionarilor diminuarea participatiei statului la societatea comercială sau diminuarea participatiei societătii comerciale cu capital majoritar de stat la filiala acesteia, prin majorarea capitalului social.”

4. La articolul I, după punctul 17 se introduce punctul 171 cu următorul cuprins:

“171. Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

«b) pentru achitarea salariilor restante pe cel mult 3 ani anteriori depunerii la oficiul registrului comertului a hotărârii adunării generale de dizolvare/lichidare;»”.

Art. II. - Societătile comerciale pentru care au fost emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la plată în baza prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de scutirea la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si rămase la plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor bugetare restante reprezentând contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia angajatilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursă, care au fost esalonate la plată prin ordinele comune emise.

Art. III. - Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2004.

Nr. 355.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Punctele 2 si 3 ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

«2. ca instante de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorie în primă instantă, în cazurile expres prevăzute de lege;

3. ca instante de recurs, recursurile în cazurile expres prevăzute de lege.»”

2. La articolul I punctul 5, după punctul 2 al articolului 3 se introduce punctul 21 cu următorul cuprins:

“21. ca instante de recurs, recursurile în cazurile expres prevăzute de lege;”.

3. La articolul I punctul 7, alineatul 1 al articolului 282 va avea următorul cuprins:

“Hotărârile date în primă instantă de judecătorie si tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

4. La articolul I, după punctul 7 se introduce punctul 71 cu următorul cuprins:

“71. Alineatul 1 al articolului 2821 va avea următorul cuprins:

«Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.»”

5. La articolul I, punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. La articolul 299 se introduc alineatele 2 si 3 cu următorul cuprins:

«Recursul se solutionează de către Înalta Curte de Casatie si Justitie, dacă prin lege nu se prevede altfel. În situatiile în care, potrivit dispozitiilor prezentului cod sau ale legii speciale, încheierile sau alte hotărâri pronuntate de instantele judecătoresti sunt supuse numai recursului, judecarea acestei căi de atac este de competenta instantei imediat superioare celei care a pronuntat hotărârea în cauză sau, după caz, de competenta instantei expres prevăzute de lege.»”

6. La articolul I punctul 9, articolul 3021 va avea următorul cuprins:

“Art. 3021. - Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, următoarele mentiuni:

a) numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar.

Dacă recurentul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) indicarea hotărârii care se atacă;

c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul si dezvoltarea lor sau, după caz, mentiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;

d) semnătura.

La cererea de recurs se va atasa dovada achitării taxei de timbru, conform legii.”

7. La articolul I, după punctul 10 se introduc punctele 101 si 102 cu următorul cuprins:

“101. Partea introductivă a articolului 304 va avea următorul cuprins:

«Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situatii, numai pentru motive de nelegalitate.»

102. Articolul 305 va avea următorul cuprins:

«Art. 305. - În instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor.»”

8. La articolul I, punctul 11 se abrogă.

9. La articolul I, punctul 12 se abrogă.

10. La articolul I punctul 18, articolul 7208 va avea următorul cuprins:

“Art. 7208. - Hotărârile date în primă instantă privind procesele si cererile în materie comercială sunt executorii.

Exercitarea în termen a apelului nu suspendă de drept executarea.”

11. Alineatele 2 si 3 ale articolului II vor avea următorul cuprins:

“Procesele în curs de judecată la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante, cu exceptia proceselor si cererilor în materie comercială aflate pe rolul curtilor de apel, în primă instantă, al căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei. Cererile în anulare împotriva ordonantelor privind somatia de plată, pronuntate de tribunal în cauze comerciale al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, se vor solutiona tot de către tribunal. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei ordonante de urgentă privitoare la competentă sunt aplicabile.

Hotărârile pronuntate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân supuse căilor de atac, motivelor si termenelor prevăzute de lege sub care au fost pronuntate.”

12. După articolul III se introduc articolele IV si V cu următorul cuprins:

“Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - (1) Cererile privind somatia de plată se depun la instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.»

2. Alineatul (3) al articolului 8 se abrogă.

3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

«(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.»

Art. V. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 171 se introduce articolul 172 cu următorul cuprins:

«Art. 172. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societătilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.»

2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanta de judecată sau, după caz, de Ministerul Justitiei.

(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instantă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate.

(3) Cererea se solutionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părtilor, prin încheiere irevocabilă.

(4) În cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proportional cu reducerea sumei contestate.»

3. După articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:

«Art. 181. - În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justitiei, solutionarea cererii de reexaminare este de competenta Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.»

4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. - (1) Instanta judecătorească poate acorda scutiri, reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în conditiile art. 74-81 din Codul de procedură civilă.

(2) Pentru taxele datorate Ministerului Justitiei, cererea de acordare a scutirilor, reducerilor, esalonărilor sau amânărilor pentru plata taxelor judiciare de timbru se solutionează de Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti.»

5. Articolul 22 se abrogă.

6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

«Art. 25. - (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfăsurarea proceselor penale, care sunt suportate de părti sau de alti participanti la proces, în conditiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum si din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare.

(2) Din diferenta de 75% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie un fond cu destinatie specială pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, în contul nr. 119 01.07. “Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale”.

(3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Disponibilitătile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.»

7. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

«Art. 251. - În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conturi la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”. Lunar, Ministerul Justitiei va vira în fondul cu destinatie specială cota de 75% din totalul încasărilor.»”

Art. II. - (1) Recursurile împotriva hotărârilor date fără drept de apel potrivit legii în vigoare la data pronuntării lor si aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit spre judecată instantelor imediat superioare celor care au pronuntat hotărârea în primă instantă.

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie si care au ca obiect hotărâri prin care tribunalele au judecat apeluri se trimit spre judecată curtilor de apel.

(3) Recursurile prevăzute la alin. (1) si (2), a căror admisibilitate în principiu nu a fost examinată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol si se trimit, pe cale administrativă, instantelor devenite competente să le judece, iar în cazul în care admisibilitatea în principiu a fost examinată, se trimit prin declinarea competentei, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.

Art. III. - (1) Hotărârile pronuntate de judecătorii în primă instantă în materia fondului funciar sunt supuse apelului la tribunal si recursului la curtea de apel.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei legi se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit la curtile de apel. Dispozitiile art. II alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 360.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 11 si 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România,”

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1), (2), (3) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 990,583 miliarde lei pentru cantitatea de 159,1 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, si este repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 8,0 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 40,0 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 65,05 mii tone carne de porc, valoarea totală a subventiei este de 520,383 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,05 mii tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 0,2 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 86,0 mii tone carne de pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 430,0 miliarde lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne în viu obtinute de la animale individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 este de 2,4 miliarde lei pentru cantitatea de 0,3 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, si este repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 0,7 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne de porc, valoarea totală a subventiei este de 1,0 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne de pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 0,7 miliarde lei.

(3) Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 si obtinute în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, este de 0,5 miliarde lei pentru 500 mii bucăti.

(4) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 126,0 miliarde lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 25,0 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite, si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 30,0 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 70,0 miliarde lei;

d) pentru oi mioare si berbeci, valoarea totală a subventiilor este de 1,0 miliarde lei.”

2. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(6) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută a art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 10,0 miliarde lei, pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004.”

3. Litera a) a alineatului (7) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“a) Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de viermi de mătase, prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 0,1 miliarde lei, pentru cei care livrează gogosi crude de viermi de mătase, în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004.”

4. Litera c) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“c) adeverintă, eliberată de consiliul local, în care se va mentiona numărul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;”.

5. Litera d) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

d) copie de pe carnetul de sănătate emis de directia veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz.”

6. În textul ordinului, sintagma “directia sanitară veterinară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz” se înlocuieste cu sintagma “directia veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz” si sintagma “Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 358.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 584 din 19 mai 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 219 din 26 aprilie 2004

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatului de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. O.B. 5.675/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Pozitia 4 de la capitolul C “Dispozitive pentru incontinentă urinară” si pozitia 1 de la capitolul J “Solutie vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare” din anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 11 februarie 2004, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“C. Dispozitive pentru incontinentă urinară

............................................................................................

 

4.

Dispozitiv pentru plasarea de benzi intravaginale si pentru incontinentă urinară

Dispozitiv pentru plasarea intravaginală a bandeletei din polipropilenă

14.855.000

 

........................................................................................................

J. Solutie vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare

1.

Solutie sterilă vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare

Implant vâscoelastic ce are la bază hialuronat de sodiu

8.133.000”

 

 

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea