MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 472         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 mai 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

545. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de  urgentă prespitalicească si a furnizorilor de transport medical

 

568. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Ghidului privind continutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si a furnizorilor de transport medical

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, si ale art. 1 alin. (1), art. 67 si art. 72 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. OB. 5.209/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si a furnizorilor de transport medical, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si furnizorilor de transport medical autorizati de Ministerul Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Directia generală asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii, Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 6 mai 2004.

Nr. 545.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si a furnizorilor de transport medical

 

Art. 1. - Acreditarea furnizorilor care au în obiectul de activitate prestarea de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical1), autorizati conform prevederilor legale în vigoare, se face de către Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgentă si Transport Medical (denumită în continuare SCNAFSMUTM) pentru sediul central, respectiv substatii.

Art. 2. - SCNAFSMUTM este înfiintată în baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate.

 

CAPITOLUL I

Etapele procesului de acreditare

 

Art. 3. - În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:

a) furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorul de transport medical care doreste acreditarea face o cerere, al cărei model este

prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresată SCNAFSMUTM, prin care furnizează date de structură si se angajează să permită accesul evaluatorilor în toate spatiile acestuia, precum si la toate documentele necesare acreditării;

b) SCNAFSMUTM desemnează prin dispozitii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, un număr de 2 evaluatori care vizitează sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical pentru a constata în ce măsură aceasta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFSMUTM;

c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are atasată grila de scoruri corespondente standardelor, completată de către evaluator conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grilă de scor care se depune la Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;

d) în cadrul Directiei acreditare din CNAS se agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFSMUTM si se întocmeste fisa de evaluare sintetică aprobată de SCNAFSMUTM;

e) fisa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de evaluare în vederea acreditării (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetică), este luată în discutie de către SCNAFSMUTM, care emite certificatul de acreditare pentru sediul central, respectiv pentru substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau a furnizorului de transport medical, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, certificatul de acreditare provizorie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, respectiv notificarea de neacreditare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea sediului central, respectiv a substatiei, furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau a furnizorului de transport medical

 

Art. 4. - Persoanele desemnate să evalueze sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinte în mod cumulativ:

a) să fie angajati ai Directiei acreditare din cadrul CNAS;

b) să fie medici sau asistenti medicali;

c) să aibă experientă de minimum un an de lucru în sistemul sanitar;

d) să nu lucreze si să nu facă parte - nici ei si nici rudele ori afinii lor până la gradul al doilea inclusiv – din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizori de transport medical;

e) să se angajeze în scris printr-o declaratie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, că îndeplinesc toate conditiile de mai sus si că vor notifica orice situatie de incompatibilitate intervenită ulterior semnării declaratiei.

Art. 5. - Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă si păstrarea confidentialitătii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea SCNAFSMUTM.

Art. 6. - Evaluatorii primesc din partea SCNAFSMUTM unde s-a depus cererea de evaluare în vederea acreditării de către furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau de furnizorul de transport medical o dispozitie pentru vizită de evaluare a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical respectiv (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).

Art. 7. - Vizita de evaluare a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical are următoarele caracteristici:

a) se face după un program stabilit în prealabil cu furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau cu furnizorul de transport medical;

b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferintă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;

c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrătoare;

d) evaluatorii sunt desemnati de către directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS;

e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare în vederea acreditării depusă de furnizorul de servicii medicale e urgentă prespitalicească sau de furnizorul de transport medical si completează pe parcursul vizitei o grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;

            f) reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau al furnizorului de transport medical contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice), care are atasate grilele de scor;

g) grilele de scor nu contin date de identificare directă a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical (numele, adresa), ci numai un număr care este numărul vizitei de evaluare;

h) Directia acreditare din cadrul CNAS tine un registru la care are acces numai directorul acesteia si în care sunt consemnate cererile de evaluare în vederea acreditării, precum si numărul vizitei de evaluare aferente;

i) după vizita de evaluare, evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul Directiei acreditare din CNAS, desemnată pentru agregarea datelor.


1) În întelesul dispozitiilor art. 28, 48 si 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002.

 

 

CAPITOLUL III

Elaborarea fisei de evaluare sintetică

 

Art. 8. - Fisa de evaluare sintetică se alcătuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.

Art. 9. - Agregarea datelor se organizează la nivelul Directiei acreditare din cadrul CNAS.

Art. 10. - Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS si trebuie să îndeplinească următoarele cerinte în mod cumulativ:

a) să fie angajat la CNAS în cadrul Directiei acreditare;

b) să nu aibă părti sociale, să nu lucreze ori să nu facă parte - nici el si nici rudele ori afinii lui până la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori

de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau a unor furnizori de transport medical;

c) să nu mai îndeplinească nici un fel de alte activităti în cadrul acreditării furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau a furnizorilor de transport medical;

d) să completeze pe propria răspundere o declaratie de compatibilitate, în care se mentionează că este responsabil de prelucrarea în conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFSMUTM si puse în aplicare de Directia acreditare din cadrul CNAS, în urma căreia se întocmeste fisa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătura SCNAFSMUTM.

Art. 12. - Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul CNAS, respectându-se cerintele prevăzute mai jos:

a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;

b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fisier separat;

c) persoana care agregă datele va păstra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării sediului central sau a substatiei unui furnizor de servicii medicale

de urgentă prespitalicească ori a unui furnizor de transport medical, sub forma unui fisier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare;

d) fisierele cu fiecare agregare vor fi păstrate si pe suport hârtie;

e) identificarea fiselor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare.

 

CAPITOLUL IV

Decizia de acreditare

 

Art. 13. - Decizia de acreditare este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFSMUTM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 14. - Decizia de acreditare se ia de către SCNAFSMUTM în urma analizei fisei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 15-28.

Art. 15. - Sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), dacă la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetică nota obtinută este maximă (5).

Art. 16. - Sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical se acreditează provizoriu pe o perioadă de un an, dacă a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5) si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la IV) cel putin nota 4, primind documentul aferent (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice).

Art. 17. - La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau al furnizorului de transport medical poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăsi data de expirare a acreditării provizorii, dar nu mai devreme de 3 luni.

Art. 18. - Dacă se constată în urma celei de-a doua vizite de evaluare că furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorul de transport medical nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, sediul central, respectiv substatia, nu se acreditează. Acreditarea provizorie încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.

Art. 19. - Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.

Art. 20. - Sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical nu se acreditează dacă nu sunt îndeplinite conditiile mentionate la art. 15 si 16, precum si în situatia mentionată la art. 18, caz în care acesta primeste o notificare scrisă (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea SCNAFSMUTM, prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum si faptul că sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical nu poate fi evaluată mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.

Art. 21. - În urma deciziei privind acreditarea, atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cât si notificările de neacreditare se transmit în original, prin scrisoare recomandată, furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorului de transport medical, iar casele de asigurări de sănătate sunt informate despre decizia SCNAFSMUTM.

Art. 22. - Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie si notificările de neacreditare emise de SCNAFSMUTM sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora si anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă, emisă pentru sediul central ori substatia furnizorului respectiv, după caz.

Art. 23. - În vederea luării deciziei de acreditare, SCNAFSMUTM urmează procedura de mai jos:

a) ia în discutie fisa de evaluare sintetică care nu are elemente directe de identificare a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical si pe baza ei emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;

b) identifică sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 24. - Acreditarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani, fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea, cu exceptia datelor de expirare a autorizatiilor de liberă practică, autorizatii pentru care se solicită declaratii pe propria răspundere că vor fi reînnoite înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.

Art. 25. - Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea, cu exceptia datelor de expirare a autorizatiilor de liberă practică, autorizatii pentru care se solicită declaratii pe propria răspundere că vor fi reînnoite înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.

Art. 26. - În situatia în care, ulterior evaluării, există o sesizare scrisă către SCNAFSMUTM, însă nu anonimă, prin care se semnalează că cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către sediul central sau substatia furnizorului, se face o verificare de către SCNAFSMUTM (printr-o vizită de evaluare, în termen de 7 zile lucrătoare), desemnându-se alti evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea initială. În urma noii evaluări se emite un nou certificat de acreditare, certificat de acreditare provizorie sau o nouă notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau al furnizorului de transport medical de a primi vizita de evaluare în situatia mentionată mai sus duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către SCNAFSMUTM.

Art. 27. - SCNAFSMUTM păstrează un dosar pentru fiecare sediu central sau substatie a unui furnizor de servicii medicale de urgentă prespitalicească ori a unui furnizor de transport medical care a solicitat evaluare în vederea acreditării si care contine următoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe tabelul centralizator cu termenele de valabilitate a autorizatiilor de liberă practică si declaratiile pe propria răspundere că acestea vor fi reînnoite înainte de expirarea valabilitătii celei anterioare;

c) dispozitie pentru vizită de evaluare;

d) raport de evaluare;

e) grilă de scor;

f) fisă de evaluare sintetică;

g) copie de pe autorizatia de functionare eliberată de directia de sănătate publică;

h) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 28. - Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau servicii de transport medical numai pentru sediul central, respectiv substatiile acreditate ale respectivului furnizor de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizor de transport medical.

 

CAPITOLUL V

Procedura de contestare

 

Art. 29. - Furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorii de transport medical pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisă de SCNAFSMUTM, la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestatiile trimise de furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorii de transport medical la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate vor fi însotite de o copie a acreditării provizorii, respectiv a notificării de neacreditare.

Art. 30. - Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua o decizie ce va fi comunicată furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorului de transport medical, SCNAFSMUTM si caselor de asigurări de sănătate, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; în acest interval Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate ia toate măsurile în vederea solutionării contestatiei, inclusiv prin investigatii la fata locului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 31. - În aplicarea prezentelor norme metodologice SCNAFSMUTM poate emite precizări si recomandări pentru buna desfăsurare a evaluării, prelucrării datelor, precum si pentru completarea documentelor prevăzute în anexele la prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., reprezentant legal al furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical1) ..........................., cu sediul în localitatea ......................., str. ............................... nr. ..., judetul ..............., telefon ............, cod fiscal ......................, cod unic de înregistrare ....................................., cont ........................, deschis la ....................., solicit evaluarea în vederea acreditării sediului

central/substatiei .............................., situat/situată la adresa: localitatea .............................., str. ................................. nr. ..............., judetul ................................., telefon ........................, pentru servicii de ....................................., pentru a putea intra în relatie contractuală cu Casa de asigurări de sănătate a judetului .................................... .

Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgentă si Transport Medical informatiile si documentele necesare evaluării, precum si acces liber în spatiile unitătii.

Conducerea executivă a furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical este asigurată de ........................, care se legitimează cu BI/CI seria ............ nr. ..............., CNP ......................... si are contractul de muncă nr. ............. .

             În cadrul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical lucrează următoarele persoane2):

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

........................, în functia de ...................., conform C.M.3) nr. ..............................

Data .................

 

Semnătura

...............

 

Domnului presedinte al Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgentă si Transport Medical

 

NOTĂ: Spatiile punctate se completează cu majuscule, iar spatiile libere se barează.


1) Se barează ce nu corespunde.

2) În situatia în care există mai multi angajati, se atasează un tabel cu aceleasi date.

3) Contract de muncă sau altă formă legală de lucru.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

Nr. ................................

Data ..............................

 

DISPOZITIE

pentru vizită de evaluare a sediului central/substatiei furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical1)

 

Se numeste domnul/doamna ................................................, care se legitimează cu BI/CI seria ...... nr. ............, precum si domnul/doamna ........................, care se legitimează cu BI/CI seria ...... nr. ..............., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ............ la sediul central/substatia ................................. al/a furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical ..............................................., situat/situată la adresa: localitatea ............................................., str. ....................................... nr. ........., judetul ............, la data ................ . Au primit în acest scop grila de scor nr. ................ .

 

Presedinte,

...........................

Am luat cunostintă.

Evaluator,

.....................

Am luat cunostintă.

Evaluator,

.....................


1) Se barează ce nu corespunde.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................... si subsemnatul/subsemnata ........................................................................................................, evaluatori desemnati de Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgentă si Transport Medical, prin dispozitia de evaluare nr. ........, să efectuăm vizita de evaluare nr. ........ la sediul central/substatia ............................... al/a furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/ furnizorului de transport medical1) ................................., am efectuat această vizită la adresa indicată la data ...................... si am completat grila de scor nr. ........ aferentă dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuată în prezenta reprezentantului legal, domnul/doamna ..........................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ........, atasată la prezentul raport.

 

Reprezentantul legal .................................................. al furnizorului de servicii medicale de urgentă

prespitalicească/furnizorului de transport medical .......................................................................

Semnătura ...........................

Stampila furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical

Evaluator,

.................

Semnătura .................

Evaluator,

.................

Semnătura .................

 

Data ............................


1) Se barează ce nu corespunde.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

SCALĂ DE EVALUARE

pentru acreditarea sediului central/substatiilor furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorilor de transport medical

 

Cod

Caracter

Interpretare

Scor

L

Logică

da/nu

5/1

C

Cantitativă

90-100%

5

 

 

80-89%

4

 

 

70-79%

3

 

 

60-69%

2

 

 

mai putin de 60%

1

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

Sediul central/Substatia ............................... al/a furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical .............................................., cu adresa: localitatea ................................., str. ............................... nr. ...., judetul (sectorul) ..................., este acreditat/acreditată până la data de ................... .

Nr. .............. din ..................

 

Presedinte,

.................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

 

Sediul central/Substatia .............................. al/a furnizorului de servicii medicale de urgentă respitalicească/furnizorului de transport medical .............................................., cu adresa: localitatea ................................, str. ............................... nr. ...., judetul (sectorul) ..................., este acreditat/acreditată

provizoriu până la data de ................... .

Nr. .............. din ..................

 

Presedinte,

.................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

 

Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgentă si Transport Medical a analizat fisa de evaluare sintetică aferentă vizitei de evaluare nr. ......., întocmită în urma vizitei de evaluare efectuate la data de ........................ la sediul central/substatia ......................................................, cu adresa ........................., al/a furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical ............................, având ca reprezentant legal pe ...................................... si condus de ....................................., si a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că sediul central/substatia .................... nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare, după cum urmează1):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostintă furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de transport medical prin scrisoare recomandată si casei de asigurări de sănătate printr-o adresă. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească/Furnizorul de transport medical poate face contestatie împotriva prezentei notificări de neacreditare la SCNAFSMUTM, mentionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească/Furnizorul de transport medical poate fi evaluat la cerere, în vederea acreditării, după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări.

 

Presedinte,

.................

 

Data .............


1) Se mentionează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de punctul de lucru al furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească/furnizorului de

transport medical.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., angajat/angajată al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă pentru a efectua evaluarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau a furnizorilor de transport medical, declar că nu am rude sau afini care au părti sociale ori care lucrează sau fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizori de transport medical si, de asemenea, că nici eu nu am părti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizori de transport medical. Mă oblig să solicit încetarea acestei calităti în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

 

.........................................................

 

Data ........................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

DE URGENTĂ SI TRANSPORT MEDICAL

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., angajat/angajată al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă pentru a efectua agregarea datelor în cadrul acreditării furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizorilor de transport medical, declar că nu am rude sau afini care au părti sociale ori care lucrează sau fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizori de transport medical si, de asemenea, că nici eu nu am părti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgentă prespitalicească sau furnizori de transport medical. Mă oblig să solicit încetarea acestei calităti în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

..............................................................

 

Data ........................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind continutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. 5.516 din 14 mai 2004,

în conformitate cu dispozitiile art. 23 din Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.225/5.031/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind continutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, institutele de sănătate publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si furnizorii de instruire autorizati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 568.

 

ANEXĂ*)

 

GHID

privind continutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională

privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a