MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 mai 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

34. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

35. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

782. - Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români la Programul LIFE -  MEDIU din bugetul de stat al României

 

785. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului compensatiei lunare pentru chirie si conditiile de acordare a acesteia cadrelor militare în activitate  din Ministerul Justitiei si din unitătile subordonate

 

786. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei, formării profesionale si tineretului “Socrates II”, “Leonardo da Vinci II” si “Youth”

 

789. - Hotărâre pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 59/2003 privind înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

790. - Hotărâre privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

 

795. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “Organizatia Caritas Satu Mare” ca fiind de utilitate publică

 

796. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

52. - Hotărâre privind interpretarea art. 28 alin. (8) si art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

Având în vedere urgenta lansării Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, dată fiind lipsa alimentării cu gaze naturale a unor localităti, care împiedică o dezvoltare economică si socială corespunzătoare, pentru solutionarea acestor probleme si implicit pentru realizarea alimentării cu gaze naturale, cu maximum de urgentă, în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, a unor obiective industriale si căldurii pentru populatie, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - (1) Se aprobă realizarea lucrărilor din cadrul Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” - S.A.

(2) În scopul realizării în regim de maximă urgentă a programului prevăzut la art. 1, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” - S.A. are obligatia de a lansa fazele initiale ale acestui program nu mai târziu de data de 30 mai 2004, beneficiind de prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Caracteristicile

tehnico-economice

 

 

 

Etape de realizare a obiectivelor

 

Termen

PIF

 

 

Scopul investitiei

 

 

Fizic

(mm x km)

 

Valoric

(milioane

euro)

Elaborarea

documentatiei

 

 

 

Achizitia

de lucrări

 

 

Executia lucrărilor

2004

2005

Fizic

(km)

 

Valoric

(milioane

euro)

Fizic

(km)

 

Valoric

(milioane

euro)

1.

Alimentarea cu gaze

naturale a localitătilor

de pe directia de consum

Tântăreni - Strehaia - Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

500 x 71

 

 

12,9

mai

2004

mai

2004

 

28

 

 

5,1

 

 

43

 

7,8

 

 

octombrie

2005

 

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului

Drobeta-Turnu

Severin si a

localitătilor

situate pe traseul

conductei

2.

Alimentarea cu gaze

naturale a municipiilor

Alexandria si Zimnicea,

judetul Teleorman

Conductă

telescopică

500 x 25

400 x 20

250 x 33

10,2

 

 

 

mai

2004

mai

2004

25

20

3,2

2,1

33

 

3,4

iulie

2005

Alimentarea cu gaze naturale a municipiilor

Alexandria si

Zimnicea, inclusiv

a localitătilor

amplasate pe

traseul conductei

3.

Alimentarea cu gaze

naturale a cartierului

Siret din municipiul

Galati, judetul Galati

S.R.M.P.

 

 

0,12

 

mai

2004

 

mai

2004

 

 

2000

Nm3/h

 

0,04

 

5000

Nm3/h

 

 

0,08

 

octombrie

2005

 

Alimentarea  cu  gaze naturale a

consumatorilor din

zona cartierului

rezidential

4.

Conducta de transport

gaze naturale pentru

alimentarea municipiului

Oltenita, judetul Călărasi

500 x 70

 

9,6

 

mai

2004

 

 

mai

2004

 

20

 

2,5

 

 

50

 

6,1

 

 

noiembrie

2005

 

 

Alimentarea  cu  gaze naturale a

municipiului Oltenita si a localitătilor de

pe  traseul  conductei

5.

Conducta de transport

gaze naturale Munteni -

Bârlad, judetul Vaslui

500 x 49,4

7,2

 

mai

2004

mai

2004

49,4

 

5,2

-

-

octombrie

2004

Optimizarea

regimurilor

tehnologice necesare

transportului  gazelor naturale pentru îmbunătătirea

alimentării  deficitare din nord-estul României

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Având în vedere procesul de retehnologizare si reorganizare a regiilor autonome subordonate administratiei publice locale si pentru diminuarea impactului social al concedierilor colective determinate de acesta, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale”

2. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică si salariatilor disponibilizati prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare si reorganizare din cadrul regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, în conditiile în care în contractele colective de muncă nu este prevăzută, în cazul concedierii, acordarea de plăti compensatorii sau alte forme de compensatii.”

3. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004 ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor si regiilor autonome, prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:”

4. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:

“(2) Lista regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protectie socială este cel prevăzut în programe de restructurare sau de reorganizare, aprobate potrivit legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 34.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

Având în vedere necesitatea achitării de către România a cotizatiei aferente perioadei decembrie 2003 - decembrie 2004, precum si faptul că începând cu data de 1 februarie 2004 Secretariatul Permanent CIG TRACECA nu mai este finantat din fondurile Uniunii Europene, fapt ce conduce la imposibilitatea desfăsurării în continuare a activitătii acestuia, si luând în considerare faptul că majoritatea statelor participante la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia si-au achitat cotizatiile, se impune îndeplinirea în regim de urgentă a procedurii interne pentru achitarea în timp corespunzător a contributiei României pentru finantarea activitătii Secretariatului Permanent CIG TRACECA,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) Se aprobă plata contributiei ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2000, aprobată prin Legea nr. 95/2000, pentru perioada decembrie 2003 - decembrie 2004, în valoare de 7.000 euro.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro, în vigoare la data efectuării plătii.

(3) Plata contributiei anuale a părtii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Punctul I “Organizatii internationale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului”din anexa nr. 1 se completează cu punctul 62 cu următorul cuprins:

 

“62.

TRACECA

Baku

1998

1998

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului”

 

2. Subcapitolul “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” din anexa nr. 2.2 “Cotizatii la alte organisme internationale” se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:

 

“6.

Secretariatul Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA

euro

7.000”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români la Programul LIFE – MEDIU din bugetul de stat al României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

în baza prevederilor Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România,

pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificările ulterioare,

tinând seama de prevederile Legii nr. 41/1996 pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul european

instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele lor membre, pe de altă parte,

având în vedere prevederile Memorandumului nr. 5/3.215/CV/1997 privind participarea României la programele comunitare din domeniile audiovizual, cultural, al energiei si al protectiei mediului, începând cu anul 2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata de la bugetul de stat a echivalentului în lei al sumei de 374.141 euro, reprezentând contributia României la proiectul LIFE - MEDIU “Dezvoltarea unui sistem integrat de management bazinal pentru a corela analizele cantitative si calitative ale apei cu analiza socioeconomică, folosind tehnologie Open-GIS”, conform contractului LIFE03 ENV/RO/000539 - DIMINISH.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei în euro prevăzute la art. 1 se asigură din prevederile bugetare ale Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anii 2004, 2005 si 2006, astfel:

- 149.656 euro în anul 2004;

- 149.656 euro în anul 2005;

- 74.829 euro în anul 2006.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

Art. 3. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor asigură cadrul organizatoric si functional necesar în vederea participării la proiectele LIFE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 782.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului compensatiei lunare pentru chirie si conditiile de acordare a acesteia cadrelor militare în activitate din Ministerul Justitiei si din unitătile subordonate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 201 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cadrele militare în activitate din Ministerul Justitiei si din unitătile subordonate au dreptul, în conditiile legii, la o compensatie lunară pentru chirie în cuantum de: a) 50% din solda lunară, dacă locuiesc în municipii, statiuni turistice ori balneare sau în localităti cu situatii deosebite, stabilite prin ordin al ministrului justitiei;

b) 40% din solda lunară, dacă locuiesc în alte localităti decât cele prevăzute la lit. a).

Art. 2. - (1) Conditiile concrete pentru acordarea compensatiei lunare pentru chirie, stabilite potrivit legii, se aprobă prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Compensatia lunară pentru chirie se acordă de la data depunerii cererii de către cadrele militare îndreptătite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 785.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei, formării profesionale si tineretului “Socrates II”, “Leonardo da Vinci II” si “Youth”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2004 la programul Comunitătii Europene “Leonardo da Vinci II” în limita echivalentului în lei al sumei de 2.598.000 euro.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2004 la programul Comunitătii Europene “Socrates II” în limita echivalentului în lei al sumei de 4.734.000 euro.

Art. 3. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2004 la programul Comunitătii Europene “Youth” în limita echivalentului în lei al sumei de 1.380.000 euro.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1-3 se asigură din creditele bugetare aprobate Ministerului Educatiei si Cercetării la capitolele 57.01 si 59.01, titlul 38 “Transferuri”, alineatul 40.93 “Programe comunitare”, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 786.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 59/2003 privind înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 59/2003 privind înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 6 februarie 2003, se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) organizarea sau autorizarea organizării de cursuri si certificarea instruirii profesionale în domeniul sănătătii publice, la cererea persoanelor fizice si juridice, pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării, conform legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 789.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Litera D a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“D. cel putin 25% din personalul cu atributii în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una dintre specialitătile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum si experientă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Acreditarea se acordă pentru o perioadă de un an, putând fi prelungită cu perioade de câte un an, la solicitarea furnizorului, adresată agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 3 luni înainte de expirarea perioadei pentru care i s-a acordat acreditarea.

(2) Furnizorii care si-au desfăsurat activitatea pe o perioadă de cel putin 3 ani consecutivi se pot adresa agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru a obtine acreditarea pe termen nelimitat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 790.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “Organizatia Caritas Satu Mare” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “Organizatia Caritas Satu Mare”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Satu Mare, Piata Libertătii nr. 20, judetul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 795.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se desfiintează postul de comisar general adjunct al Sectiunii române din cadrul Autoritătii de Management a Proiectului de participare a României la Expozitia Mondială EXPO 2005 “Întelepciunea Naturii” Aichi, Japonia, cu rang de subsecretar de stat, si se înfiintează un post de secretar de stat în structura Ministerului Afacerilor Externe.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat si de 2 subsecretari de stat.”

2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea este condusă de comisarul general al Sectiunii române, cu rang de secretar de stat, care îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea directă a ministrului afacerilor externe si este numit prin decizie a primului- ministru.”

3. Anexa nr. 1 cuprinzând structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Externe se completează cu un post de secretar de stat si se elimină postul de subsecretar de stat din cadrul “Autoritătii”.

Art. III. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expozitia Mondială EXPO 2005 “Întelepciunea Naturii” Aichi, Japonia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 8 octombrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Reprezentarea Guvernului României, în ceea ce priveste organizarea si participarea României la expozitia mondială, se asigură de comisarul general al Sectiunii române, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 796.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea art. 28 alin. (8) si art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

1. Termenul prevăzut de art. 28 alin. (8), cu trimitere la art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004, de 24 de ore, pentru desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare, este de recomandare si nu de decădere.

2. Listele de propuneri ale reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale în birourile sectiilor de votare se vor depune, după caz, la biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a sectorului pentru municipiul Bucuresti, în termenul prevăzut la pct. 1 din prezenta hotărâre, dar nu mai târziu de 29 mai 2004, termen după care vor fi înaintate birourilor electorale ale sectiilor de votare, în vederea completării acestora, în baza art. 28 alin. (7), (10) si (12) si a art. 24 alin. (7) din Legea nr. 67/2004.

Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntată în sedinta publică din 21 mai 2004.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

Petre Similean

 

Bucuresti, 21 mai 2004.

Nr. 52.