MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 476         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

737. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană,  semnat la Roma la 7 octombrie 2003

 

Protocol de cooperare între Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si Departamentul Sigurantei

Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană

 

738. - Hotărâre pentru aprobarea Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

93. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie pentru modificarea Instructiunilor privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru,  Geodezie si Cartografie nr. 946/2000

 

270. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de Acreditare

 

2.216. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului “Locuintă orăsenească sătească”, situat în orasul Slănic, str. George

Cosbuc (fostă 6 Martie) nr. 5, judetul Prahova

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Roma la 7 octombrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si

Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Roma la 7 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 737.

 

PROTOCOL DE COOPERARE

între Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană

 

Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană, denumite în continuare părti si reprezentate de inspectorul general al Politiei Române, chestor principal de politie, prof. dr. Florin Sandu, si, respectiv, directorul general al Departamentului Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană, prefect, dr. Giovanni De Gennaro,

în vederea concretizării celor convenite la Bucuresti în zilele de 20 si 21 ianuarie 2003 si identificării si a altor domenii de colaborare,

recunoscând necesitatea întăririi cooperării politienesti la nivel tehnico-operativ pentru planificarea si dezvoltarea politicilor de securitate materializate în prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, în special în ceea ce priveste lupta împotriva imigratiei clandestine, a traficului cu fiinte umane, a spălării banilor, a traficului de droguri si de autovehicule furate, precum si a infractiunilor conexe,

luând în considerare Acordul de cooperare dintre Ministerul de Interne al României si Ministerul de Interne al Republicii Italiene privind lupta împotriva traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope si a criminalitătii organizate, semnat la Roma la 28 mai 1993, cu respectarea legislatiilor nationale din ambele state,

convin următoarele:

1. În scopul prevenirii si combaterii imigratiei ilegale, a traficului de fiinte umane si infractiunilor conexe, structurile competente ale părtilor vor proceda la schimbul de informatii referitoare la:

- fluxurile de imigratie clandestină;

- modalitătile de călătorie si itinerariile utilizate;

- producerea si utilizarea documentelor de călătorie/vize false;

- compozitia, activitatea, strategia si modus operandi  ale grupurilor criminale implicate în favorizarea imigratiei clandestine si a traficului de fiinte umane, în special în ceea ce priveste traficul de femei si minori.

2. Pentru optimizarea si facilitarea schimbului de informatii, prevăzut la pct. 1, în contexte operative care necesită rapiditate si reactie imediată în circulatia

informatiilor si pentru a asigura omogenitatea analizelor, va putea fi utilizat un formular-tip pe care structurile competente ale celor două părti îl vor elabora conform

criteriilor pe care le vor considera cele mai potrivite.

3. Pentru lupta împotriva spălării banilor de provenientă ilicită, a traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, a celui de autovehicule furate si a infractiunilor conexe, structurile competente ale părtilor vor proceda la schimbul de informatii în mod analog celui prevăzut pentru traficul de migranti si traficul de fiinte umane.

4. Pentru combaterea fenomenelor mentionate mai sus, părtile îsi vor comunica în regim de urgentă orice informatie prin canalul Interpol, identificând puncte de contact specifice în cadrul respectivelor structuri centrale, competente pentru gestionarea operativă a informatiilor referitoare la sectoarele ilicite mentionate.

Prin intermediul reuniunilor de experti, care se vor organiza semestrial, se va proceda la evaluarea tehnică a fiecărei initiative de cooperare, precum si la elaborarea de strategii operative în domeniile vizate.

Va fi instituit un grup permanent bilateral de lucru la nivel central, care va răspunde de monitorizare si de schimbul de informatii privind traficul ilicit de migranti, de substante stupefiante si psihotrope, de arme si de autovehicule furate, spălarea banilor, precum si cu privire la traficul de fiinte umane si infractiunile conexe.

Grupul permanent bilateral de lucru se va întâlni o dată pe an, alternativ la Bucuresti si la Roma.

Atunci când este impus de cazuri speciale, pentru realizarea unei derulări coordonate a cercetărilor, vor putea fi stabilite, prin intermediul Biroului atasatului pentru afaceri interne român la Roma si al Oficiului de legătură italian la Bucuresti, întâlniri între structurile judiciare române si cele italiene.

5. O atentie specială va fi acordată tematicii minorilor români neînsotiti, prezenti în Italia, victime ale exploatării si implicati în activităti infractionale, pentru a sprijini solutionarea problematicilor conexe.

6. Serviciul competent din Departamentul Sigurantei Publice italian va acorda asistentă autoritătilor române în scopul elaborării unui registru national al armelor de foc.

Pentru aceasta, se vor organiza schimburi de delegatii de experti români si italieni în acest domeniu, în scopul de a elabora criteriile de adaptare, chiar si din punct de vedere normativ, necesare pentru atingerea obiectivului.

7. Serviciul competent din Departamentul Sigurantei Publice italian va acorda asistentă autoritătilor române în elaborarea unui cadru organizatoric si functional referitor la structurile administrative însărcinate cu protectia martorilor.

În acest scop se va organiza un schimb de delegatii, prin trimiterea la Bucuresti a unor experti italieni si, ulterior, a unor experti români la Roma, pentru realizarea de cursuri de pregătire profesională în domeniul specific protectiei martorilor.

8. Un ofiter din cadrul Politiei Române va fi invitat să participe la cursul de înaltă formare care se organizează anual la Roma în cadrul Scolii de Perfectionare pentru Fortele de Politie.

9. Fiecare parte, pe teritoriul statului său, preia cheltuielile conexe aplicării prezentului protocol, cu exceptia cazurilor punctuale în care se agreează alte modalităti.

10. Datele personale, necesare aplicării prezentului protocol, schimbate între părti vor fi prelucrate si protejate în conformitate cu prevederile respectivelor legislatii nationale si ale Conventiei Consiliului Europei în domeniu, semnată la Strasbourg în anul 1981.

11. Inspectorul general al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si directorul general al Departamentului Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană convin să se întâlnească atunci când consideră necesar, pentru a proceda la

verificarea modului de îndeplinire a prezentului protocol.

12. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, conform procedurilor prevăzute de respectivele legislatii nationale, părtile îsi vor

comunica reciproc coordonatele respectivelor puncte nationale de contact.

13. Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări transmise prin intermediul Biroului atasatului pentru afaceri interne român la Roma, respectiv al Oficiului de legătură italian la Bucuresti, prin care părtile îsi comunică îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare, si va putea fi modificat de comun acord în orice moment. Modificările vor produce efecte după îndeplinirea procedurilor mentionate anterior. Prezentul protocol îsi încetează valabilitatea si nu mai produce efecte la initiativa oricăreia dintre părti, transmisă prin notificare scrisă tot prin intermediul Biroului atasatului pentru afaceri interne român la Roma si al Oficiului de legătură italian la Bucuresti, după 3 luni de la data primirii notificării, fără a prejudicia activitătile aflate în curs de desfăsurare.

Prezentul protocol, semnat la Roma la 7 octombrie 2003, a fost redactat în două exemplare originale, fiecare în limbile română si italiană, toate textele fiind egal

autentice.

 

Pentru Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România,

prof. dr. Florin Sandu,

chestor principal de politie

Pentru Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană,

dr. Giovanni De Gennaro,

prefect

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 191 alin. (3) si al art. 511 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei, dezvoltat, va fi aprobat prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 738.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE ÎN DOMENIUL PROTECTIEI ATMOSFEREI

 

Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei este elaborat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului în conformitate cu atributiile si responsabilitătile ce îi revin, ca urmare a transpunerii legislatiei europene în domeniul protectiei atmosferei si conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001.

I. Cadru general

În calitate de tară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, România a transpus în mare parte acquisul privind protectia atmosferei. În cadrul procesului de aderare, problemele de mediu acoperă unul dintre cele mai importante domenii în care actionează factorii de decizie.

Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei, principal rezultat al strategiei nationale privind protectia atmosferei, stabileste un set de măsuri care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie ale acestei strategii.

Obiectivele-cheie sunt:

1. mentinerea calitătii aerului înconjurător în zonele si aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

2. îmbunătătirea calitătii aerului înconjurător în zonele si aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

3. adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontieră;

4. îndeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care România este parte si participarea la cooperarea internatională în domeniu.

II. Continutul Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei

Obiectivul 1. Mentinerea calitătii aerului înconjurător în zonele si aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate

Actiunea 1.1. Realizarea retelei nationale de monitorizare a calitătii aerului în conformitate cu cerintele legislatiei nationale armonizate cu cerintele legislatiei europene

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 1.2. Implementarea sistemului national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 1.3. Planificarea dezvoltării durabile în vederea mentinerii calitătii aerului

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Responsabil:            - autoritatea publică centrală pentru coordonarea administratiei publice locale

Actiunea 1.4. Informarea publicului asupra calitătii atmosferei si constientizarea acestuia în legătură cu principalele cauze ale deteriorării calitătii aerului si cu impactul acestei deteriorări asupra sănătătii si mediului

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Obiectivul 2. Îmbunătătirea calitătii aerului înconjurător în zonele si aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate

Actiunea 2.1. Elaborarea si implementarea planurilor si programelor locale de îmbunătătire a calitătii aerului pentru acele zone si aglomerări unde evaluarea calitătii aerului a evidentiat depăsirea valorilor-limită prevăzute în legislatia natională.

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Respon           sabil: - autoritătile administratiei publice locale

Actiunea 2.2. Reducerea emisiilor în aer de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi în suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen si compusi organici volatili de la toate instalatiile ce intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată si modificată prin Legea nr. 645/2002. Aceste instalatii includ si instalatiile mari de ardere si alte surse semnificative de emisie a compusilor organici volatili.

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Respon           sabil: - autoritatea publică centrală pentru industrie

Actiunea 2.3. Implementarea sistemului de supraveghere a carburantilor introdusi pe piată

Responsabil: - autoritatea publică centrală pentru industrie

Actiunea 2.4. Implementarea programului de reducere progresivă a sulfului din păcură si din motorină în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare

Responsabil: - autoritatea publică centrală pentru industrie

Actiunea 2.5. Stabilirea unui registru de referintă pentru cele mai bune practici de reducere a poluării aerului si promovarea introducerii în România a celor mai bune tehnici disponibile

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

           Responsabil: - autoritatea publică centrală pentru industrie

Actiunea 2.6. Promovarea de mecanisme economico-financiare suplimentare pentru stimularea reducerii emisiilor în atmosferă

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Respons           abil: - autoritatea publică centrală pentru finante

Actiunea 2.7. Crearea unui sistem statistic de evaluare a efectelor poluării aerului asupra sănătătii umane

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

           Responsabil: - autoritatea publică centrală pentru sănătate

Respon           sabil: - autoritatea publică centrală pentru statistică

Obiectivul 3. Adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontieră

Actiunea 3.1. Promovarea unui sistem de prevenire a accidentelor majore de poluare atmosferică cu impact asupra sănătătii populatiei si a mediului

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Respon           sabil: - autoritatea publică centrală pentru protectie civilă

Actiunea 3.2. Implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresivă sau de eliminare a emisiilor de poluanti organici persistenti

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 3.3. Implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresivă sau de eliminare a emisiilor de metale grele în concordantă cu cerintele formulate în Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 si ratificat prin Legea nr. 271/2003

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 3.4. Implementarea programului de reducere progresivă a productiei si consumului de substante care distrug stratul de ozon

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 3.5. Elaborarea inventarelor emisiilor de poluanti atmosferici în conformitate cu obligatiile ce decurg din conventiile, acordurile si tratatele specifice la care România este parte

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 3.6. Elaborarea programului de stabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Responsabil:            - autoritatea publică centrală pentru statistică

Actiunea 3.7. Promovarea programelor de cercetare-dezvoltare în vederea fundamentării măsurilor de reducere sau eliminare a emisiilor de poluanti în aer, cu impact asupra sănătătii umane si a mediului

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

           Responsabil: - autoritatea publică centrală pentru educatie si cercetare

Actiunea 3.8. Promovarea de programe de educare si instruire a personalului implicat în activitatea de protectie a atmosferei

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Respon           sabil: - autoritatea publică centrală pentru educatie si cercetare

Obiectivul 4. Îndeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care România este parte si participarea la cooperarea internatională în domeniu

Actiunile necesare pentru atingerea acestui obiectiv se regăsesc si în cazul celorlalte obiective ale strategiei pentru protectia atmosferei. Actiunile cu referire specială la acest obiectiv sunt:

Actiunea 4.1. Continuarea dezvoltării relatiilor de cooperare cu tările vecine si continuarea participării la cooperarea internatională în domeniul protectiei atmosferei

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

Actiunea 4.2. Elaborarea si promovarea de proiecte comune privind evaluarea impactului poluantilor atmosferici în context transfrontieră

Responsabil: - autoritatea publică centrală si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului

III. Termen de implementare

România depune eforturi sustinute pentru îmbunătătirea calitătii aerului si controlul emisiilor. Termenul de realizare a actiunilor este sfârsitul anului 2006. Acest termen implică obligatii din partea titularilor activitătilor care detin surse de emisie a poluantilor atmosferici.

Procesul de implementare a Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei este continuu si contine monitorizarea si controlul stadiului realizării. Acest proces se realizează cu informarea si consultarea publicului si a celorlalti factori interesati.

Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei urmează să se actualizeze si să se perfectioneze în cursul anului 2007.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000

 

În vederea avizării documentatiei cadastrale pentru terenurile si constructiile afectate de exproprieri pentru cauză de utilitate publică, având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie emite prezentul ordin.

Art. I. - Instructiunile privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3.1, subpunctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil/statul, ca parte interesată în cazul exproprierilor pentru utilitate publică ale terenurilor dobândite în temeiul Legii

nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare/reprezentantul legal al acestuia) se adresează notarului public, OJCGC, Biroului de carte

funciară, după ce în prealabil a contactat o persoană fizică/juridică autorizată pentru întocmirea documentatiei tehnice cadastrale.”

2. La punctul 3.2.4, bumbii al saselea si al saptelea vor avea următorul cuprins:

“- copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate eliberat în temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare) si copie de pe actul de identitate al proprietarului/actul de organizare si functionare si dovada calitătii de reprezentant al statului;

- declaratie pe propria răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (modelul prezentat în anexa nr. 6). În cazul în care solicitant este statul prin reprezentantul său, nu este necesară declaratia pe propria răspundere.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si va avea continutul prevăzut în anexa nr. 1.

4. Anexa nr. 2 se modifică si va avea continutul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 va fi republicat, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

Florin Ciobanu

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 93.

 

ANEXA Nr. 1

 

Către

Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ................

 

- model-cadru -

 

Subsemnatul ........................................., cu domiciliul în .........................., str. ........................ nr. .........., proprietar al imobilului (statul ca parte interesată, prin reprezentantul legal al acestuia), situat în ............................................................, depun prezenta documentatie în vederea atribuirii numărului cadastral provizoriu necesar la înscrierea proprietătii în Cartea funciară.

Data .................................

 

Semnătura ........................................

 

Domnului director executiv al Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ...............

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de acreditare

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prevederile anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de acreditare,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 16 august 2002, se modifică prin eliminarea alin. (3) al art. 15 din aceasta.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 270.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului “Locuintă orăsenească sătească”, situat în orasul Slănic, str. George Cosbuc (fostă 6 Martie) nr. 5, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 4.631/2003, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 68/E/2004,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul “Locuintă orăsenească sătească”, situat în orasul Slănic, str. George Cosbuc (fostă 6 Martie) nr. 5, judetul Prahova, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în Lista monumentelor istorice din 1992 a judetului Prahova (cod listă 81 I 14/30 B 0479) se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 2.216.