MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

697. - Hotărâre privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase - procedura PIC

 

784. - Hotărâre pentru aprobarea Listei persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau de finantarea actelor de terorism

 

787. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii judetene în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

788. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase - procedura PIC

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

Obiectivele prezentei hotărâri sunt următoarele:

a) aplicarea prevederilor Conventiei privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003;

b) încurajarea răspunderii comune pe care o au exportatorii si importatorii si sprijinirea eforturilor acestora de cooperare în vederea asigurării unui control asupra circulatiei internationale a produselor chimice periculoase;

c) utilizarea corectă a produselor chimice periculoase în vederea asigurării protectiei sănătătii populatiei si a mediului;

d) asigurarea că se aplică dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, când acestea sunt introduse pe piata internă si atunci când sunt exportate către alte tări;

e) crearea cadrului institutional si administrativ necesar aplicării prevederilor Regulamentului nr. 304/2003/CE al Parlamentului si Consiliului European privind exportul si importul produselor chimice periculoase.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

 

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică:

a) anumitor produse chimice periculoase care sunt subiect al procedurii PIC prevăzute prin Conventia de la Rotterdam;

b) anumitor produse chimice care sunt interzise sau sever restrictionate si care sunt prevăzute în anexa nr. 1;

c) tuturor produselor chimice care se exportă si pentru care se aplică prevederile referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) produselor stupefiante si substantelor psihotrope;

b) materialelor radioactive reglementate de Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completările ulterioare;

c) deseurilor reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

d) armelor chimice reglementate de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată;

e) produselor medicamentoase de uz uman reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si produselor de uz veterinar, cu exceptia produselor prevăzute la art. 3 pct. 5 lit. b) din prezenta hotărâre;

f) produselor chimice utilizate ca aditivi alimentari;

g) produselor alimentare;

h) organismelor modificate genetic, reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 214/2002;

i) produselor chimice comercializate în cantităti mai mici de 10 kg care nu prezintă risc pentru sănătate si mediu si care sunt necesare scopurilor de cercetare sau analiză.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

Pentru aplicarea prezentei hotărâri termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

1. procedura PIC - procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produse chimice periculoase si pesticidelor care fac obiectul comertului international, prevăzută de Conventia de la Rotterdam;

2. produs chimic - o substantă asa cum aceasta este definită de art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările ulterioare, prezentă fie izolat, fie într-un amestec sau într-un preparat, fie fabricată sau extrasă din natură si care nu include nici un organism viu. Această definitie acoperă următoarele două categorii de produse chimice: pesticide (incluzându-se si preparatele de pesticide extrem de periculoase) si produse chimice industriale conform prevederilor art. 2 lit. a) din Conventia de la Rotterdam;

3. preparat chimic - amestec sau o solutie de două sau mai multe substante, dacă preparatul, definit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 92/2003, este subiect al etichetării obligatorii conform legii, ca urmare a prezentei uneia dintre substantele pe care le contine;

4. articol - produs finisat care contine sau include un produs chimic a cărui utilizare este interzisă ori sever restrictionată;

5. pesticid - orice substantă sau amestec de substante care se foloseste pentru prevenirea, combaterea si controlul oricăror boli, inclusiv al vectorilor afectiunilor umane si animale, al speciilor de plante sau animale nedorite care provoacă pagube în timpul productiei, procesării, depozitării, transportului ori comercializării alimentelor, produselor agricole, lemnului si produselor din lemn, sau aditivi pentru hrana animalelor ori substante care pot fi administrate animalelor pentru controlul insectelor, păianjenilor sau altor boli în ori pe corpul acestora.

Termenul include substantele folosite ca regulatori pentru cresterea plantelor, defolianti, desicanti sau agenti pentru subtierea fructelor ori prevenirea coacerii premature sau substante folosite pentru tratarea culturilor fie înainte, fie după recoltat, pentru a proteja produsele împotriva deteriorării în timpul depozitării sau al transportului acestora.

În categoria pesticidelor intră următoarele două subcategorii:

a) pesticide utilizate ca produse pentru protectia plantelor definite în conformitate cu pct. 2 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, respectiv: orice substantă chimică sau combinatie de substante chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide si altele asemenea, care se utilizează în agricultură si în silvicultură pentru tratamente fitosanitare ce vizează prevenirea si combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în culturile agricole, în plantatiile pomicole si viticole, în păduri, păsuni si fânete, precum si pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor de depozitare a produselor agricole;

b) alte pesticide cum sunt produsele biocide;

6. produs chimic industrial - produs chimic care se încadrează în următoarele două subcategorii:

a) produse chimice pentru utilizare profesională;

b) produse chimice pentru uzul publicului;

7. produs chimic supus notificării la export - orice produs chimic care este interzis sau sever restrictionat în Comunitatea Europeană, care se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii, precum si orice produs chimic care este subiect al procedurii PIC, prevăzut în partea 1 din anexa nr. 1;

8. produs chimic indicat pentru notificarea PIC – orice produs chimic care este interzis sau sever restrictionat în România ori în Comunitatea Europeană si care se încadrează în una sau mai multe categorii. Produsele chimice care sunt interzise sau sever restrictionate în Uniunea Europeană sunt prevăzute în partea 2 din anexa nr. 1. Unele dintre produsele chimice prevăzute în partea 2 din anexa nr. 1 sunt interzise sau sever restrictionate si în România, celelalte urmând a fi interzise ori restrictionate până la data de 1 ianuarie 2007, rămânând interzise sau restrictionate si după această dată;

9. produs chimic supus procedurii PIC - orice produs chimic prevăzut în lista din anexa nr. III la Conventia de la Rotterdam, precum si în partea 3 din anexa nr. 1;

10. produs chimic interzis:

a) un produs chimic ce se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii si pentru care toate utilizările au fost interzise printr-o măsură de reglementare finală, în vederea protejării sănătătii populatiei si a mediului;

b) un produs chimic pentru care a fost refuzată aprobarea de utilizare încă de la prima solicitare sau care a fost retras de către producători de pe piată ori din procesul de notificare, înregistrare sau aprobare si pentru care există dovada că ridică probleme pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

11. produs chimic sever restrictionat:

a) un produs chimic ce se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii si pentru care au fost interzise practic toate utilizările, printr-o măsură de reglementare finală, în vederea protejării sănătătii populatiei si a mediului, cu exceptia anumitor utilizări specifice prevăzute conform legii, care rămân autorizate;

b) un produs chimic care nu a primit aprobarea de folosire pentru practic nici o utilizare sau a fost retras de către producători de pe piată ori din procesul de notificare, înregistrare sau aprobare si pentru care există dovada că ridică probleme pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

12. măsură de reglementare finală - un act legislativ care prevede interzicerea sau severa restrictionare a unui produs chimic;

13. Conventia de la Rotterdam - Conventia privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003;

14. preparat de pesticid extrem de periculos – produsul chimic preparat pentru a fi folosit ca pesticid si care are, în conditiile utilizării, efecte grave asupra sănătătii populatiei si mediului, observabile după o scurtă perioadă de utilizare, după una sau mai multe expuneri;

15. export:

a) exportul permanent sau temporar al unui produs chimic, realizat în conformitate cu regimul vamal de export prevăzut în cap. V sectiunea a II-a “Stabilirea regimului vamal al mărfurilor” din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare;

b) reexportul unui produs chimic care nu îndeplineste conditiile cerute la lit. a) si care este plasat conform procedurii vamale sub alt regim vamal în afara celui de tranzit;

16. import - introducerea pe teritoriul vamal intern a produsului chimic care este plasat sub un regim vamal de import sau sub alt regim vamal în afara celui de tranzit;

17. exportator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România, în numele căreia se face o declaratie de export, persoana care în momentul declaratiei detine contractul cu destinatarul aflat în una dintre părti, asa cum sunt acestea definite la pct. 19, sau în altă tară si care este împuternicită să expedieze produsul chimic în afara teritoriului vamal intern. Dacă nu există încheiat un contract de export sau dacă titularul contractului nu hotărăste în nume propriu, atunci este valabilă împuternicirea acestuia pentru expedierea produsului chimic în afara teritoriului vamal intern;

18. importator - orice persoană fizică sau juridică care în momentul importului pe teritoriul vamal intern este destinatarul produsului chimic;

19. parte la conventie - un stat sau o organizatie regională de integrare economică, care s-a obligat să respecte Conventia de la Rotterdam si pentru care conventia este în vigoare;

20. altă tară - orice tară care nu este parte la Conventia de la Rotterdam;

21. Conferinta părtilor - organismul stabilit în baza prevederilor art. 18 din Conventia de la Rotterdam, având atributii în aplicarea prevederilor acestei conventii. Conferinta părtilor, la prima sa reuniune, creează un organism subsidiar, denumit Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase, care va exercita functiile atribuite de Conventia de la Rotterdam;

22. Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase - organismul subsidiar stabilit de către Conferinta părtilor Conventiei de la Rotterdam în baza art. 18 alin. (6) din aceasta;

23. Secretariat - Secretariatul Conventiei de la Rotterdam;

24. document de orientare a deciziilor – documentul tehnic pentru produsele chimice care sunt subiecte ale procedurii PIC, elaborat de către Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase;

25. Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase - organismul stabilit în baza art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sănătătii populatiei si mediului. Pe baza documentului de orientare a deciziilor, Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase recomandă autoritătii nationale competente interzicerea sau restrictionarea anumitor produse chimice periculoase.

 

ARTICOLUL 4

Autoritatea Natională pentru aplicarea procedurii PIC

 

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este desemnat, în conformitate cu prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr. 360/2003 si ale art. 4 din Conventia de la Rotterdam, ca autoritate natională pentru aplicarea procedurii PIC, denumită în continuare ANAPIC.

 

ARTICOLUL 5

Atributii ale ANAPIC

 

(1) ANAPIC are următoarele atributii stabilite în conformitate cu prevederile Conventiei de la Rotterdam:

a) primeste de la autoritătile competente ale părtilor exportatoare sau ale altor tări exportatoare notificările la export pentru produsele chimice interzise ori sever restrictionate de către acestea;

b) transmite notificările interne de export ale produselor chimice către părtile importatoare si către alte tări importatoare;

c) asigură că notificările de export ajung si sunt primite de către autoritătile competente ale statului importator;

d) initiază, gestionează si actualizează baza de date proprie cu toate informatiile legate de notificările la export, atât cele trimise, cât si cele primite, cu lista produselor chimice subiect al Conventiei de la Rotterdam, lista părtilor si a altor tări importatoare, pe care o pune la dispozitie publicului si altor autorităti interesate; pune la dispozitie publicului, prin mijloace electronice, Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Conventiei de la Rotterdam, prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1;

e) primeste de la Secretariat documentele de orientare a deciziei referitoare la produsele chimice periculoase si pe baza legislatiei interne, ia o decizie provizorie privind importul acestor produse chimice;

f) prezintă Secretariatului notificările privind măsurile de reglementare finală interne, precum si informatii referitoare la alte măsuri de reglementare finală pentru produse chimice care nu cad sub incidenta Conventiei de la Rotterdam;

g) prezintă Secretariatului propriile decizii de import, pentru produsele chimice care sunt subiect al procedurii PIC sau pentru cele supuse unor restrictii suplimentare, în baza legislatiei interne existente;

h) pe baza documentelor de orientare a deciziei, primite de la Secretariat, evaluează, după caz, necesitatea propunerii unor măsuri de prevenire a riscurilor reprezentate de produsele chimice, inacceptabile pentru sănătate si mediu; documentele de orientare a deciziilor dau posibilitatea interzicerii si restrictionării prin legislatia internă a anumitor produse chimice periculoase;

i) trimite Secretariatului notificările referitoare la interzicerea sau restrictionarea unui nou produs chimic periculos si documentatia necesară, conform prevederilor art. 5 din Conventia de la Rotterdam;

j) asigură că sunt respectate de către România deciziile de import ale altor tări, referitoare la produsele chimice, care sunt subiect al procedurii PIC;

k) distribuie informatii primite de la Secretariat, sub forma unor circulare PIC, pe care le diseminează factorilor interesati;

l) solicită exportatorilor si importatorilor, după caz, informatii suplimentare, referitoare la produsele chimice periculoase, importate sau exportate, care intră sub procedura PIC;

m) furnizează informatii privind produsele chimice subiect al procedurii PIC, exportate de către România tărilor care solicită aceste informatii; informatiile sunt de natură tehnică, economică, juridică, inclusiv informatii toxicologice, ecotoxicologice si de securitate a sănătătii populatiei si mediului;

n) asigură confidentialitatea tuturor informatiilor primite atât de la autoritătile interne, cât si de la părti si alte state, cu exceptia informatiilor prevăzute în art. 14 paragraful 3 din Conventia de la Rotterdam;

o) redactează rapoarte anuale nationale privind modul de aplicare a procedurilor prevăzute de Conventia de la Rotterdam si actiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora;

p) solicită autoritătii nationale vamale informatii cu privire la controalele vamale, infractiuni, sanctiuni aplicate si actiuni de remediere;

r) oferă consultantă si asistentă, la cerere, tărilor care importă produse chimice din România, în vederea obtinerii de informatii suplimentare asupra proprietătilor produselor chimice controlate, pentru ca aceste tări să poată hotărî asupra importului unui anumit produs chimic periculos;

s) solicită de la exportatori din România informatii cu privire la tranzitul prin alte tări al produselor chimice supuse procedurii PIC si cere informatii privind tranzitul pe teritoriul României în conformitate cu prevederile art. 14 paragraful 5 din Conventia de la Rotterdam;

t) participă si coordonează, după caz, activitătile pentru pregătirea participării României la conferintele părtilor la conventie, la actiunile Comitetului de studiu al produselor chimice periculoase din cadrul Conventiei de la Rotterdam, precum si la actiunile altor organisme subsidiare ale Conventiei de la Rotterdam.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al ANAPIC se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 6

Aplicarea procedurii PIC

 

(1) Procedura PIC se aplică produselor chimice care sunt supuse reglementării Conventiei de la Rotterdam.

(2) Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Conventiei de la Rotterdam este prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1.

(3) Înscrierea unui nou produs în partea 3 din anexa nr. 1 se face în conformitate cu prevederile art. 7 din Conventia de la Rotterdam, pe baza deciziilor luate la Conferinta părtilor, care informează, prin intermediul Secretariatului, toate părtile despre deciziile luate.

Conferinta părtilor aprobă si proiectul de document pentru orientarea deciziilor.

(4) ANAPIC actualizează, prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Conventiei de la Rotterdam, prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1, pe baza informatiilor transmise de către Secretariat în conformitate cu deciziile adoptate la reuniunile Conferintei părtilor.

(5) În partea 1 din anexa nr. 1 sunt prevăzute produsele chimice pentru care ANAPIC trebuie să notifice exportul acestora autoritătilor nationale ale părtilor importatoare sau ale altor tări importatoare.

(6) Notificarea la export trebuie să fie făcută de la data la care intră în vigoare măsura de reglementare finală adoptată de către România, pentru fiecare produs chimic pentru care se adoptă o asemenea măsură.

(7) Partea 1 (a) din anexa nr. 1 se completează, prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, de fiecare dată când este adoptată o măsură de reglementare finală internă pentru un anumit produs chimic prevăzut în partea 1 (b) din anexa nr. 1.

(8) Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PIC, stabilită de către Comunitatea Europeană, este prevăzută în partea 2 din anexa nr. 1.

(9) Înainte ca un produs chimic indicat pentru notificarea PIC să fie introdus în partea 2 din anexa nr. 1, acest produs chimic este notificat Secretariatului. Pentru notificare se transmit Secretariatului informatiile prevăzute în anexa nr. 2.

(10) Până la data de 1 ianuarie 2007, România trebuie să interzică sau să restrictioneze sever, după caz, prin măsuri de reglementare finală, produsele chimice prevăzute în partea 1 (b) din anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 7

Atributiile ANAPIC privind importul de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC

 

(1) ANAPIC este responsabilă de aplicarea în termen a deciziei privind importul de produse chimice prevăzute în partea 3 din anexa nr. 1. ANAPIC trebuie să ia în considerare recomandarea Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase privind interzicerea sau restrictionarea anumitor produse chimice periculoase pe teritoriul României.

(2) Pentru un produs prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1, ANAPIC trimite Secretariatului, conform art. 7 din Conventia de la Rotterdam, cât de repede posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la data expedierii de către acesta a documentului de orientare a deciziilor, un răspuns referitor la importul produsului. Dacă ANAPIC modifică ulterior continutul răspunsului privind importul, aceasta va prezenta imediat Secretariatului un răspuns revizuit.

(3) În cazul în care ANAPIC nu este în măsură să dea un răspuns, aceasta trebuie să solicite sprijinul Secretariatului pentru ca să poată transmite răspunsul în intervalul de timp prevăzut la art. 8 alin. (5).

(4) Răspunsul dat de către ANAPIC conform prevederilor alin. (2) poate consta în:

a) emiterea, pe baza unei măsuri de reglementare finală, a unei decizii privind importul prin care:

1. se permite importul;

2. se respinge importul; sau

3. se permite importul în anumite conditii precizate;

b) un răspuns provizoriu bazat pe legislatia internă, care poate cuprinde:

1. o declaratie provizorie, prin care se permite importul cu sau fără specificarea unor conditii sau prin care nu se permite importul pentru o perioadă provizorie;

2. o declaratie prin care se comunică faptul că este în curs de elaborare o măsură de reglementare finală;

3. o cerere privind informatii suplimentare, adresată Secretariatului sau părtii care a notificat deja măsura de reglementare finală;

4. o cerere de asistentă adresată Secretariatului în scopul evaluării produsului chimic respectiv.

(5) Decizia privind importul emisă de ANAPIC si transmisă Secretariatului trebuie să fie însotită de informatii referitoare la actele normative interne pe baza cărora a fost luată această decizie.

(6) ANAPIC trebuie să transmită Secretariatului răspunsurile pentru fiecare produs chimic prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1.

(7) ANAPIC trebuie să pună la dispozitie persoanelor fizice si juridice interesate răspunsurile referitoare la produsele chimice prevăzute în partea 3 din anexa nr. 1, pe care le-a comunicat Secretariatului.

(8) Dacă ANAPIC ia decizia, pe baza prevederilor legale, de a nu permite importul unui produs chimic sau de a permite importul numai în anumite conditii precizate, trebuie, dacă nu a făcut-o deja, să interzică în mod simultan sau să supună acelorasi conditii:

a) importul produsului chimic considerat, indiferent de provenientă;

b) productia internă a produsului chimic în scopul utilizării pe piata internă.

(9) În cazul importurilor de produse chimice prevăzute în anexa nr. 1, pentru care nu este încă adoptată o măsură de reglementare finală, ANAPIC transmite exportatorului un răspuns care contine o declaratie provizorie privind importul în anumite conditii.

 

ARTICOLUL 8

Exportul de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC

 

(1) ANAPIC trebuie să comunice celor interesati răspunsurile transmise de către Secretariat, conform prevederilor art. 10 paragraful 10 din Conventia de la Rotterdam.

(2) ANAPIC trebuie să aplice măsuri legislative sau administrative specifice pentru a se asigura că exportatorii din tară se conformează deciziilor continute în fiecare răspuns, într-un interval de timp nu mai mare de 6 luni de la data la care Secretariatul a comunicat pentru prima oară acest răspuns părtilor, conform prevederilor art. 10 paragraful 10 din Conventia de la Rotterdam.

(3) ANAPIC trebuie să acorde consultantă si să asigure asistentă părtilor importatoare, la cerere, pentru ca:

a) părtile să poată obtine informatii suplimentare, care să le ajute să ia măsuri în conformitate cu art. 7 alin. (4) si cu alin. (4) al prezentului articol;

b) părtile să îsi dezvolte capacitătile si mijloacele în scopul gestionării în conditii de securitate a produselor chimice pe întreaga durată a ciclului de viată.

(4) ANAPIC urmăreste ca nici un produs chimic prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1 să nu fie exportat din tară către oricare altă parte importatoare care nu si-a comunicat răspunsul privind importul acestui produs sau a comunicat un răspuns provizoriu, dar care nu contine si o decizie provizorie cu privire la import, cu exceptia cazului în care exportatorul a cerut si a primit un consimtământ explicit privind importul, prin intermediul autoritătii nationale desemnate de partea importatoare.

(5) Obligatiile exportatorilor intră în vigoare la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care Secretariatul a informat pentru prima dată părtile, conform art. 10 paragraful 10 din Conventia de la Rotterdam, care prevede că în cazul în care o parte nu a transmis răspunsul sau a transmis un răspuns provizoriu, care nu contine o decizie provizorie, atunci obligatiile exportatorilor continuă să se aplice timp de un an.

 

ARTICOLUL 9

Notificarea exportului

 

(1) Când un produs chimic interzis sau sever restrictionat pe plan intern este exportat din România, ANAPIC este obligată să adreseze o notificare a exportului părtii importatoare. Notificarea exportului cuprinde informatiile prevăzute în anexa nr. V la Conventia de la Rotterdam.

(2) Notificarea exportului este trimisă pentru produsul chimic considerat, înainte de primul export, care urmează adoptării unei măsuri de reglementare finală la care produsul se raportează. Ulterior notificarea exportului este trimisă părtii importatoare de către ANAPIC, înainte de primul export din fiecare an calendaristic.

(3) ANAPIC trebuie să trimită către partea importatoare o notificare a exportului actualizată după ce a adoptat o măsură de reglementare finală care produce o schimbare importantă în ceea ce priveste interdictia sau severa restrictionare a produsului chimic considerat.

(4) Partea importatoare trebuie să confirme primirea primei notificări a exportului, transmisă după adoptarea măsurii de reglementare finală. Dacă ANAPIC nu a primit confirmarea de primire într-un interval de 30 de zile de la trimiterea notificării exportului, aceasta va trimite o a doua notificare.

(5) Exportatorii trebuie să notifice la export produsele chimice prevăzute în partea 1 (a) din anexa nr. 1, începând cu data prevăzută în ultima coloană a acestei anexe.

(6) Exportatorii trebuie să notifice la export produsele chimice prevăzute în partea 1 (b) din anexa nr. 1 după adoptarea pentru aceste produse a unei măsuri de reglementare finală, în urma căreia produsele respective vor fi incluse în partea 1 (a) din anexa nr. 1.

(7) Dispozitiile prevăzute la alin. (1), (5) si (6) nu se mai aplică în următoarele situatii:

a) produsul chimic a fost înscris în partea 3 din anexa nr. 1;

b) partea importatoare a adresat un răspuns Secretariatului, referitor la importul produsului chimic considerat, conform art. 10 paragraful 2 din Conventia de la Rotterdam;

c) Secretariatul a comunicat răspunsul părtilor, conform art. 10 paragraful 10 din Conventia de la Rotterdam.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiile exportatorilor

 

Exportatorii au următoarele obligatii:

a) să notifice exporturile produselor chimice, supuse procedurii PIC, către ANAPIC;

b) să transmită către ANAPIC informatii despre cantitătile de produse chimice care sunt supuse procedurii PIC, exportate în fiecare parte sau tară în anul anterior. Informatiile care trebuie furnizate sunt prevăzute în anexa nr. 3;

c) să furnizeze toate informatiile suplimentare, referitoare la produsele chimice periculoase exportate care intră sub incidenta procedurii PIC, solicitate de ANAPIC;

d) să se conformeze deciziilor privind importul anumitor produse chimice luate de către statele importatoare;

e) să furnizeze fiecărui importator o fisă tehnică de securitate, pentru produsul chimic exportat; informatiile de pe etichetă si din fisa tehnică de sigurantă se oferă într-o limbă oficială acceptată de tara de destinatie;

f) să nu exporte produse chimice si articole care contin poluanti organici persistenti care intră sub incidenta Conventiei de la Stockholm si care sunt prevăzuti în anexa nr. 4;

g) să furnizeze informatii ANAPIC cu privire la tranzitul produselor chimice exportate, supuse procedurii PIC.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiile importatorilor

 

Importatorii au următoarele obligatii:

a) să solicite de la ANAPIC informatii cu privire la produsele chimice interzise sau strict reglementate la import;

b) să informeze ANAPIC despre cantitătile de produse chimice care sunt subiecte ale procedurii PIC si care au fost importate din fiecare parte a Conventiei de la Rotterdam sau din orice altă tară; informatiile care trebuie furnizate sunt prevăzute în anexa nr. 3;

c) să furnizeze toate informatiile suplimentare referitoare la produsele chimice periculoase importate, solicitate de ANAPIC;

d) să nu importe produse chimice periculoase care să devină deseuri periculoase înainte de utilizare, ca urmare a expirării valabilitătii acestora.

 

ARTICOLUL 12

Tranzitul produselor chimice

 

În cazul în care ANAPIC trebuie să ia o decizie privind tranzitul unor produse chimice înscrise în partea 3 din anexa nr. 1 si are nevoie de informatii privind acest tranzit, aceasta va cere aceste informatii prin intermediul Secretariatului, conform prevederilor art. 14 paragraful 5 din Conventia de la Rotterdam.

 

ARTICOLUL 13

Schimbul de informatii

 

(1) ANAPIC participă la schimbul de informatii cu celelalte părti sau cu alte tări, privind produsele chimice înscrise în partea 3 din anexa nr. 1, în conformitate cu prevederile art. 14 din Conventia de la Rotterdam.

(2) Informatiile care trebuie transmise de către ANAPIC în notificările stabilite conform art. 5 din Conventia de la Rotterdam sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Criteriile care trebuie respectate pentru înscrierea unui produs chimic în partea 3 din anexa nr. 1 sunt prevăzute în anexa nr. II la Conventia de la Rotterdam.

(4) Informatiile care trebuie furnizate si criteriile care trebuie respectate pentru înscrierea preparatelor pesticide extrem de periculoase în partea 3 din anexa nr. 1 sunt prevăzute în anexa nr. IV la Conventia de la Rotterdam.

(5) Informatiile care trebuie să fie furnizate în cadrul notificării la export sunt prevăzute în anexa nr. 5.

 

ARTICOLUL 14

Produse chimice interzise la export

 

Produsele chimice si articolele prevăzute în anexa nr. 4 sunt strict interzise la export.

 

ARTICOLUL 15

Controlul respectării procedurii PIC

 

(1) Controlul respectării procedurii PIC revine următoarelor autorităti:

a) ANAPIC si structurilor sale teritoriale, respectiv agentiilor pentru protectia mediului;

b) Ministerului Sănătătii;

c) Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

d) Autoritătii Nationale de Control.

(2) Modalitatea de realizare a controlului de către autoritătile prevăzute la alin. (1) se stabileste printr-un protocol aprobat de către acestea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 16

Sanctiuni

 

Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei importul si exportul de substante chimice interzise sau sever restrictionate conform prevederilor prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Constatarea faptelor si aplicarea amenzilor se fac de personalul împuternicit de către autoritătile prevăzute la art. 15 alin. (1).

(2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 16 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 18

Dispozitii finale

 

(1) Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se modifică prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor în functie de deciziile care se iau la Conferinta părtilor Conventiei de la Rotterdam si ca urmare a amendării anexelor Regulamentului nr. 304/2003/CE al Parlamentului si Consiliului European privind exportul si importul produselor chimice periculoase.

 

ARTICOLUL 19

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 697.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau de finantarea actelor de terorism

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism, întocmită în baza informatiilor primite de la institutiile mentionate la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 784.

 

ANEXĂ*)

LISTA

persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau de finantarea actelor de terorism

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii judetene în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) si al art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii judetene în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sectoarele de drum transmise conform alin. (1) se vor încadra în categoria functională ca drumuri nationale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate între consiliile judetene si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 787.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) si al art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sectoarele de drum transmise conform alin. (1) se vor încadra în categoria functională ca drumuri nationale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate între consiliile locale si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 788.

 

ANEXĂ*)