.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 481         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 mai 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

37. - Ordonantă de urgentă privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

38. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

având în vedere necesitatea stringentă de reducere imediată a arieratelor, de aplicare imediată a măsurilor de restructurare în vederea redresării economice si financiare si de finalizare a procesului de privatizare a unor societăti din domeniul distributiei gazelor naturale si energiei electrice,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Persoanele juridice consumatoare de energie electrică, energie termică, apă si gaze naturale, care nu achită obligatiile curente si cele rezultate din graficele de esalonare către furnizorii de utilităti, vor fi si rămân deconectate până în momentul achitării acestora.

(2) Graficele de esalonare a obligatiilor restante pot fi încheiate de către furnizorii de utilităti, conform criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină financiară prevăzute în anexa nr. 1, numai cu consumatorii care se confruntă cu o lipsă temporară de lichidităti si care au plătit în ultimele 24 de luni cel putin echivalentul consumului curent pe perioada respectivă.

(3) Nu se vor încheia grafice de esalonare cu agentii economici declarati insolvabili.

(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care plătesc integral contravaloarea facturilor reprezentând obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrică, energie termică, apă si gaze naturale până la 30 iunie 2004, beneficiază de anularea penalitătilor si majorărilor de întârziere.

(5) Pentru agentii economici care nu achită la termen obligatiile curente, precum si cele rezultate din graficele de esalonare vor fi luate măsuri de restructurare sau lichidare.

Art. 2. - (1) Prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale se pot aproba consumatorii persoane juridice, beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apă si furnizare de energie termică si apă caldă, la care trebuie asigurat un minim de consum tehnologic pentru evitarea accidentelor tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sănătătii publice, precum si pentru evitarea unor probleme sociale deosebite.

(2) În cazul neachitării facturilor cu scadentă în luna curentă, precum si a sumelor prevăzute în graficele de esalonare de către consumatorii aprobati potrivit alin. (1), acestia vor fi alimentati la nivelul minim necesar, stabilit împreună cu furnizorul de utilităti, iar facturile aferente consumurilor respective vor fi suportate din bugetele locale.

(3) În cazuri exceptionale, prin hotărâri ale Guvernului se poate aproba continuarea furnizării utilitătilor la un nivel minim, stabilit de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat împreună cu furnizorul, unor consumatori, altii decât cei prevăzuti la alin. (1), pentru a se evita declansarea unor accidente tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sănătătii publice, în cazul în care nu se achită integral obligatiile curente si cele rezultate din graficele de esalonare.

(4) Prin hotărârile de aprobare prevăzute la alin. (1) si (3) vor fi precizate:

a) motivele care au condus la necesitatea furnizării în continuare de utilităti;

b) consecintele întreruperii furnizării acestora;

c) ordonatorul principal de credite al bugetului de stat sau al bugetului local, în functie de autoritatea care aprobă continuarea furnizării de utilităti, respectiv Guvernul sau autoritatea administratiei publice locale;

d) sursa de acoperire a consumului respectiv;

e) măsurile concrete de sanctionare a celor vinovati, precum si actiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare pentru a putea face posibilă plata consumurilor si, respectiv, restituirea sumelor avansate de la bugetele locale sau, după caz, de la bugetul de stat.

(5) Sumele suportate în conditiile alin. (2) si (3) din cheltuielile bugetelor locale sau ale bugetului de stat se recuperează de către ordonatorii de credite care le-au acordat de la persoanele juridice care aveau obligatia plătii acestora, în termen de cel mult 12 luni, cu exceptia sumelor aprobate sub formă de subventii, în conditiile dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Agentii economici din domeniul minier, al energiei termice si al transporturilor feroviare, prevăzuti în anexa nr. 2, aflati în proces de restructurare, beneficiază de amânare în vederea scutirii la plată, în conditiile prevederilor art. 4, a obligatiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj, datorate de către acestia la data de 31 decembrie 2003, inclusiv dobânzi si penalităti de orice fel, aferente obligatiilor fiscale, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursă si a taxei pe valoarea adăugată suspendate în vamă, nestinse prin modalitătile prevăzute de lege până la data eliberării certificatelor de obligatii fiscale.

(2) Sumele ce fac obiectul amânării la plată sunt stabilite prin certificate de obligatii fiscale eliberate de organele fiscale teritoriale competente.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru obligatiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu se mai datorează dobânzi si penalităti de orice fel.

(4) Obligatiile prevăzute la alin. (1) se evidentiază în contabilitatea agentilor economici în conturi extrabilantiere până la data prevăzută la alin. (1) al art. 4.

(5) Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor prezentului articol nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Obligatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) se scutesc la plată, total sau partial, la data transferului dreptului de proprietate în cazul privatizării, în conditiile legii, ori la data de 31 decembrie 2006, în situatia în care agentii economici prevăzuti în anexa nr. 2 îsi achită lunar obligatiile fiscale curente cu termene de plată începând cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2004 si până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, obligatiile curente pot fi reesalonate si achitate până la data de 25 noiembrie 2004.

(3) În situatia în care nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), obligatiile fiscale evidentiate în conturi extrabilantiere se înregistrează în conturi bilantiere, iar calculul accesoriilor se continuă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, aplicându-se sanctiunile prevăzute la art. 14, precum si alte măsuri privind răspunderea materială prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Agentii economici din domeniul minier beneficiază de amânare în vederea scutirii la plată a obligatiilor comerciale fată de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., precum si fată de filialele acesteia, reprezentând contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de tarif, aferente minelor si carierelor pentru care deciziile de închidere au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului, datorate până la data de 31 decembrie 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Obligatiile comerciale prevăzute la alin. (1) se scutesc la plată în momentul închiderii efective a minelor si carierelor, fără a se mai calcula penalităti sau majorări de întârziere aferente de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului pentru aprobarea închiderii acestora.

(3) Pentru minele închise efectiv la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă scutirea la plată a obligatiilor comerciale prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului, în termen de 30 de zile.

(4) Obligatiile prevăzute la alin. (1) se evidentiază în contabilitatea agentilor economici în conturi extrabilantiere până la data prevăzută la alin. (2).

(5) În limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (1) obligatiile Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si ale filialelor acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., inclusiv majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, datorate până la data de 31 decembrie 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se scutesc la plată.

(6) În limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (5) datoriile restante ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. către Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, reprezentând debite si accesorii aferente, cu exceptia celor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 643/2002, se scutesc la plată.

Art. 6. - (1) Creantele comerciale restante ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. si ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. asupra consumatorilor de gaze naturale, cu exceptia consumatorilor individuali rezidentiali casnici individuali si colectivi, în limita sumei de 6.100 miliarde lei, se preiau prin protocol în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Creantele comerciale restante ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., în limita sumei de 1.977 miliarde lei, se preiau prin protocol în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Creantele comerciale restante cuprind inclusiv esalonările acordate în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 639/2002, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, datorate de consumatorii de gaze naturale, cu exceptia consumatorilor individuali rezidentiali casnici individuali si colectivi, către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., calculate până la data preluării creantelor comerciale prevăzute la alin. (1) de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, se anulează.

(5) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, datorate de consumatorii de energie electrică ale căror creante se preiau conform alin. (2) de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează.

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor Publice, în baza protocolului de preluare a creantelor comerciale, conform art. 6, comunicat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, va proceda, în termen de maximum 45 de zile de la data comunicării, la lansarea de titluri de stat de pe piata internă, în lei sau în valută, în valoare nominală totală egală cu valoarea creantelor comerciale preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Termenele de scadentă, datele de emisiune si celelalte caracteristici ale titlurilor de stat vor fi stabilite prin prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finantelor Publice în conturile societătilor comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum si în contul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii.

(4) Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A., Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., precum si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6.

Art. 8. - (1) Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. vor utiliza, pe măsura încasării, sumele virate conform art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

(2) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel pe care Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. le datorează către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. se anulează.

(3) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrică de la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., aferente filalelor Societătii Comerciale “Electrica Banat” - S.A. si ale Societătii Comerciale “Electrica Dobrogea” - S.A., calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevăzute la art. 6 alin. (2), se anulează.

(4) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate în conformitate cu art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în valoare de 400 miliarde lei si către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. în valoare de 1.577 miliarde lei.

(5) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. vor utiliza sumele încasate potrivit alin. (4) pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 9. - Sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creantelor comerciale preluate conform art. 6 se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului si vor fi utilizate pentru răscumpărarea titlurilor de stat în vederea diminuării datoriei publice interne.

Art. 10. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, pentru dividendele aferente exercitiului financiar 2001, datorate Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. si achitate la bugetul de stat, nu se percep penalităti, majorări si dobânzi penalizatoare calculate până la data creditării contului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

Art. 11. - (1) Eliberarea sumelor rămase disponibile din conturile de disponibilităti ale agentilor economici monitorizati conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, deschise la unitătile Trezoreriei Statului, se efectuează conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu conditia ca acestia să facă dovada achitării obligatiilor către furnizorii de utilităti, cu confirmarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Eliberarea subventiilor alocate de la bugetul de stat si bugetele locale din conturile agentilor economici prevăzuti la alin. (1) si serviciilor publice de subordonare locală, deschise la unitătile Trezoreriei Statului, se efectuează pe baza declaratiei pe propria răspundere, din care să rezulte că si-au achitat obligatiile curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetele locale, precum si a dovezii privind achitarea obligatiilor către furnizorii de utilităti, inclusiv a penalitătilor cu confirmarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2), referitoare la plata obligatiilor către furnizorii de utilităti, agentii economici care derulează operatiunile respective prin conturile tip ESCROW deschise la bănci comerciale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002, nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Facilitătile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

(2) Monitorizarea respectării stricte a măsurilor de restructurare si redresare economică si de reducere a arieratelor se face de către ministerele coordonatoare si de către alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, după caz.

(3) Ministerele si celelalte organe centrale si locale coordonatoare ale agentilor economici beneficiari de ajutor de stat sunt mandatate să notifice Consiliului Concurentei, în vederea autorizării, măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Măsurile prevăzute în programele de restructurare si, respectiv, în programele de reducere a arieratelor se cuprind în contractul de performantă încheiat cu managerii, iar neîndeplinirea acestora atrage aplicarea sanctiunilor stabilite de fiecare minister coordonator si de către celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, după caz, si schimbarea, în conditiile legii, a conducerii executive a agentilor economici respectivi, dacă se fac direct răspunzători de neîndeplinirea acestora.

(2) Ministerul Finantelor Publice va aplica măsuri de sanctionare personalului unitătilor Trezoreriei Statului pentru neaplicarea prevederilor art. 11.

Art. 15. - (1) Sumele aprobate în bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevăzuti la art. 11 alin. (1), la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează si se efectuează plăti, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite.

(2) Agentii economici prevăzuti la alin. (1) sunt obligati ca în cadrul prevederilor bugetare să achite cu prioritate furnizorilor de utilităti facturile aferente obligatiilor curente si celor rezultate din graficele de esalonare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(4) Prezenta ordonantă de urgentă se completează în ceea ce priveste contraventiile cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - După alineatul (8) al articolului IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Procentul prevăzut la alin. (7) poate fi majorat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sănătătii, respectiv al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.”

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prevederile art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se abrogă.

Art. 18. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

de performantă economico-financiară si de disciplină financiară

 

1. Îndatorarea financiară calculată ca raport:

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu) x 100

Cifra de afaceri

- mai mic de 30% ............................................................................. 10 puncte;

- între 30 - 90% ................................................................................ 5 puncte;

- peste 90% .......................................................................................... 0 puncte.

2. Lichiditatea globală calculată ca raport:

Active circulante

Datorii totale sub un an

- mai mare decât 1 ........................................................................... 10 puncte;

- mai mic decât 1 ................................................................................ 5 puncte.

3. Solvabilitatea calculată ca raport:

Total active

Total datorii

- peste 2 ............................................................................................. 10 puncte;

- între 1 si 2 ........................................................................................ 5 puncte;

- între 0 si 1 ........................................................................................ 0 puncte.

4. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri acordate de furnizorii de utilităti:

- nu ................................................................................................ 20 de puncte;

- da, respectate .................................................................................. 10 puncte;

- da, nerespectate ................................................................................ 0 puncte.

5. Rentabilitatea economică calculată ca raport:

Profitul brut din exploatare x 100

Cifra de afaceri (fără TVA)

- peste 10% .................................................................................. 50 de puncte;

- între 5-10% .............................................................................. 30 de puncte;

- între 0-5% ...................................................................................... 15 puncte.

6. Situatia privind achitarea debitelor anului curent între furnizorii de utilităti:

- achitate peste 90% ................................................................... 30 de puncte;

- achitate între 60-90% ................................................................... 15 puncte;

- achitate între 30-60% ..................................................................... 5 puncte;

- neachitate sau achitate până la 30% .............................................. 0 puncte.

7. Impact tehnologic si ecologic:

- unităti la care procesul tehnologic impune cu necesitate asigurarea utilitătilor la limita de avarie ..................................................... 20 de puncte;

- unităti la care procesul tehnologic poate fi întrerupt ..................... 0 puncte.

8. Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată:

Datorii + majorări x 100

Cifra de afaceri

- mai mic de 25% ........................................................................ 20 de puncte;

- între 25-50% .................................................................................. 10 puncte;

- între 50-100% .................................................................................. 5 puncte;

- peste 100% ........................................................................................ 0 puncte.

Punctajul minim necesar pentru a putea beneficia de esalonare este de 65 de puncte.

Pentru institutiile publice, serviciile publice, precum si pentru agentii economici care beneficiază de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, esalonarea se face cu acordul ordonatorului principal de credite, fără a se aplica criteriile de mai sus. Graficele de esalonare pot fi încheiate cu conditia achitării în ultimele 24 de luni a cel putin echivalentul consumului curent pe perioada respectivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Agentul economic

1. Societatea Comercială pentru Închiderea si Conservarea Minelor - S.A.

2. Compania Natională a Huilei - S.A.

3. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. - inclusiv filialele

4. Compania Natională a Uraniului - S.A.

5. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A.

6. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A.

7. Societatea Comercială “Moldomin” - S.A.

8. Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A.

9. Societatea Comercială Minieră “Banat - Anina” - S.A.

10. Societatea Comercială “Băita” Stei - S.A.

11. Societatea Comercială “Cuprumin” - S.A. Abrud

12. Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

13. Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

14. Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

15. Societatea Comercială “Electrocentrale” Oradea

16. Societatea Comercială “Uzina Termică” Calafat

17. Societatea Comercială “CET” Bacău

18. Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică” Giurgiu

19. Societatea Comercială “CET” Arad

20. Societatea Comercială “Termoficare 2000” Pitesti

21. Societatea Comercială “Termica” Suceava

22. Societatea Comercială “CET” Brasov

23. Societatea Comercială “CET” Iasi

24. Societatea Comercială “Termocet 2002” Timisoara

25. Societatea Comercială “Termon” Onesti

26. Societatea Comercială “Energoterm” Resita

27. Societatea Comercială “CET Govora” - S.A.

28. Societatea Comercială “CET” - S.A. Brăila

29. Societatea Comercială “Proditerm” - S.A. Bistrita

30. Societatea Comercială “Termica” - S.A. Botosani

31. Societatea Comercială “Enet” - S.A. Focsani

 

ANEXA Nr. 3

 

- model -

 

CONFIRMARE

privind situatia datoriilor fată de furnizorii de utilităti ale consumatorului

............................................................................................................................

 

1. Datorii restante aferente consumului de energie electrică

Furnizor ..............................................

Data ...................................................

DA NU

¨ ¨

Semnătura si stampila

2. Datorii restante aferente consumului de energie termică

Furnizor ..............................................

Data ...................................................

DA NU

¨ ¨

Semnătura si stampila

3. Datorii restante aferente consumului de gaze naturale

Furnizor ..............................................

Data ...................................................

DA NU

¨ ¨

Semnătura si stampila

4. Datorii restante aferente consumului de apă

Furnizor ..............................................

Data ...................................................

DA NU

¨ ¨

Semnătura si stampila

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

Măsurile pe care le generează prezentul act normativ vizează interesul social, educational si constituie situatii de urgentă si extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 august 2004, numărul maxim de posturi finantat pentru învătământul preuniversitar de stat este cel prevăzut în anexa nr. I.

Art. 2. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finantării cheltuielilor de personal prevăzute în anexa nr. 7b la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 se modifică pe comune, orase si municipii de către consiliul judetean si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. I si de prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 4 referitoare la învătământul preuniversitar, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Începând cu luna mai 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. II-V.

(2) Pentru functia didactică de profesor universitar salariile de bază se stabilesc în continuare în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. VI si VII.

Art. 5. - Anexele nr. I-VII*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 38.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a