MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

193. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat  la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor

 

357. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 227 din 18 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403  alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

783. - Hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.284/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul judecătoriilor, tribunalelor si  curtilor de apel

 

1.290/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 193.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre ele în scopul asigurării unei mai bune aplicări a dispozitiilor privind circulatia persoanelor si respectării drepturilor si garantiilor prevăzute de legile si reglementările în vigoare, constiente de necesitatea combaterii migratiei ilegale si în vederea facilitării, pe bazele reciprocitătii, a readmisiei persoanelor cu sedere ilegală, intrate pe teritoriile statelor părtilor contractante,

în conformitate cu tratatele internationale si conventiile la care părtile contractante sunt parte, în special Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 si Conventia privind Statutul refugiatilor din 28 iulie 1951, asa cum a fost modificată prin Protocolul privind Statutul refugiatilor din 31 ianuarie 1967,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumerati mai jos au următoarele întelesuri:

1. străin este persoana care nu are cetătenia statului uneia dintre părtile contractante;

2. viză este un permis valabil eliberat de autoritătile competente ale uneia dintre părtile contractante, care dă dreptul posesorului să intre si să rămână pe teritoriul statului acesteia, fără întrerupere, pentru o perioadă determinată, în conformitate cu legislatia natională a acelei părti contractante;

3. permis de sedere este un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale uneia dintre părtile contractante, care dă dreptul persoanei titulare să intre în mod repetat si să domicilieze pe teritoriul statului acesteia. Permisul de sedere nu reprezintă o viză sau permisiunea temporară acordată pentru sedere în cazul situatiilor legate de solutionarea unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.

 

ARTICOLUL 2

Readmisia propriilor cetăteni

 

1. Fiecare parte contractantă va readmite, fără formalităti deosebite, la cererea celeilalte părti contractante, persoana care nu îndeplineste ori nu mai îndeplineste conditiile legale în vigoare pentru sederea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia ca să fie dovedit sau să existe motive temeinice să se prezume că aceasta are cetătenia statului părtii contractante solicitate. Aceleasi prevederi se aplică si persoanelor care au pierdut cetătenia statului părtii contractante solicitate după intrarea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, fără a avea cel putin o garantie, în scris, în privinta naturalizării de către partea contractantă solicitantă.

2. La cererea părtii contractante solicitante, partea contractantă solicitată va trebui să elibereze fără întârziere persoanei care este subiect al readmisiei în temeiul prevederilor paragrafului 1 documentele de călătorie necesare repatrierii acesteia.

3. Dacă investigatiile ulterioare dovedesc că persoana readmisă nu a fost cetătean al statului părtii contractante solicitate în momentul plecării de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, partea contractantă solicitantă va readmite imediat persoana în cauză.

 

ARTICOLUL 3

Dovada ori prezumarea cetăteniei

 

1. Cetătenia este considerată dovedită cu un pasaport national valabil sau cu un document de identitate valabil, eliberat propriilor cetăteni de către autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate.

2. Cetătenia poate fi prezumată pe baza următoarelor dovezi:

a) pasaportul national sau orice alt document de călătorie ori de identitate eliberat de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, chiar dacă valabilitatea lui a expirat, dacă acestea pot fi în mod evident atribuite persoanei în cauză;

b) mărturia persoanei, făcută în formă scrisă;

c) declaratia scrisă a unei terte persoane;

d) alte dovezi care, în cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractantă solicitată.

3. În cazul în care dovada sau dovezile prevăzute la paragrafele 1 si 2 nu sunt suficiente pentru dovedirea sau prezumarea întemeiată a cetăteniei, reprezentanta diplomatică a părtii contractante solicitate va audia fără întârziere persoana în cauză pentru a stabili cetătenia acesteia.

 

ARTICOLUL 4

Readmisia străinilor

 

1. Oricare dintre părtile contractante va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, un străin care a intrat pe teritoriul statului părtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si nu îndeplineste conditiile legale în vigoare de intrare sau sedere pe acel teritoriu.

2. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, un străin cu sedere ilegală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si care are un permis de sedere valabil, o viză valabilă sau un alt document valabil, eliberate de autoritătile competente ale părtii contractante solicitate, dând dreptul persoanei respective să intre si să locuiască pe teritoriul acelui stat.

3. Dacă investigatiile ulterioare dovedesc că persoana readmisă nu îndeplineste conditiile prevăzute la paragraful 1 sau 2, partea contractantă solicitantă va readmite imediat persoana în cauză.

 

ARTICOLUL 5

Exceptii de la obligatia de readmisie a străinilor

 

1. Obligatia de readmisie prevăzută în art. 4 nu va exista în cazul străinilor care, la intrarea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, au fost în posesia unei vize valabile de intrare ori a unui permis de sedere eliberat de autoritătile acestei părti contractante sau le-au obtinut după intrarea pe teritoriul respectiv.

2. Dacă ambele părti contractante au eliberat unui străin care este subiectul cererii de readmisie o viză de intrare sau un permis de sedere, partea contractantă a cărei viză de intrare sau permis de sedere expiră mai târziu va readmite persoana respectivă.

3. Obligatia de readmisie nu există în cazul străinului care este cetătean al unui stat tert care are frontieră comună cu statul părtii contractante solicitante, iar între aceste două state este în vigoare un acord de readmisie.

 

ARTICOLUL 6

Tranzitul

 

1. La cererea motivată a uneia dintre părtile contractante, cealaltă parte contractantă va permite străinilor care sunt subiect al unei proceduri de readmisie către un stat tert să intre si să tranziteze teritoriul statului său. Partea contractantă solicitată poate conditiona această permisiune de prezenta unui reprezentant al autoritătii competente a părtii contractante solicitante care să asigure escorta pe timpul tranzitării teritoriului statului său si de prezentarea, o dată cu cererea de tranzit, a garantiilor că persoana respectivă îsi poate continua călătoria si poate intra pe teritoriul statului de destinatie.

2. Partea contractantă solicitată va acorda viză de tranzit gratuită persoanei escortate si celor care asigură escorta, potrivit legislatiei sale nationale.

3. Dacă străinului aflat în procedură de readmisie nu i se permite intrarea pe teritoriul unui stat tert sau dacă, indiferent de motiv, continuarea călătoriei nu mai este posibilă, partea contractantă solicitantă îsi asumă întreaga responsabilitate pentru preluarea fără întârziere si întoarcerea acestuia pe teritoriul statului său.

4. În situatia în care există elemente evidente din care să rezulte, pentru persoana ce face obiectul cererii de tranzit, riscul potential de a fi pasibilă în statul de destinatie de pedeapsa cu moartea sau de a fi supusă torturii, pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante, precum si dacă garantiile furnizate în temeiul paragrafului 1 nu sunt considerate satisfăcătoare, partea contractantă solicitată îsi rezervă dreptul de a refuza o astfel de cerere.

 

ARTICOLUL 7

Termene

 

1. Oricare parte contractantă va răspunde în scris, fără întârziere, cererii de readmisie care i-a fost adresată si, în orice caz, în cel mult 10 zile de la primirea cererii. Cererea de readmisie poate fi înaintată autoritătilor competente ale părtii contractante solicitate prin e-mail, prin înmânarea directă sau prin alte mijloace de comunicare, inclusiv prin depunerea acesteia la misiunea diplomatică competentă a statului părtii contractante solicitate. Orice respingere a unei astfel de cereri va fi motivată.

2. Partea contractantă solicitată va prelua persoana imediat după aprobarea cererii de readmisie si, în orice caz, cel mai târziu într-o lună de la data aprobării. După notificarea de către partea contractantă solicitantă, acest termen limită va fi extins pe timpul necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice care se pot ivi.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea obligatiei de readmisie

 

Solicitarea de readmisie în temeiul art. 4 va trebui să fie adresată autoritătilor competente ale părtii contractante solicitate cel mai târziu în 6 (sase) luni de la data la care intrarea ilegală sau sederea persoanei pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, devenind ilegală, este cunoscută oficial de către autoritătile competente ale părtii contractante solicitante. Orice cerere formulată după scurgerea acestui termen nu mai este admisibilă.

 

ARTICOLUL 9

Schimbul si protectia informatiilor

 

1. Informatiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte părti contractante, pentru aplicarea prezentului acord se vor referi numai la:

a) datele personale ale persoanelor în cauză si, când este necesar, si ale familiei acestora (nume, prenume, orice nume anterior, poreclă, pseudonime, aliasuri, data si locul nasterii, sexul, nationalitatea, cetătenia anterioară si cea actuală);

b) pasaportul, actul de identitate sau alt document de călătorie (număr, data eliberării, autoritatea emitentă, locul eliberării, perioada de valabilitate, teritoriul în care este valabil);

c) alte date necesare identificării persoanei;

d) permisul de sedere si viza eliberate de părtile contractante sau de state terte, itinerarii, locuri de oprire, bilete de călătorie sau alte posibile aranjamente de călătorie;

e) orice informatie care poate dovedi că persoana în cauză a stat pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante;

f) nevoia de îngrijire specială, pentru persoanele în vârstă sau bolnave, dacă este necesar.

2. Transmiterea informatiilor prevăzute la paragraful 1 va fi făcută cu respectarea legislatiei în vigoare a statului părtii contractante care le furnizează.

3. Datele personale pot fi comunicate doar autoritătilor competente ale fiecărei părti contractante. Autoritătile competente ale fiecărei părti contractante vor asigura protectia tuturor informatiilor primite în baza acestui acord, în conformitate cu legislatia aplicabilă în statul lor.

4. Fiecare parte contractantă se angajează:

a) să utilizeze orice informatie primită în baza acestui acord numai în scopul pentru care aceasta a fost solicitată;

b) să păstreze confidentialitatea informatiilor schimbate în baza prezentului acord si să nu le dezvăluie unei terte părti decât dacă această dezvăluire este autorizată de către cealaltă parte contractantă;

c) să protejeze aceste informatii împotriva oricărei pierderi accidentale, accesului neautorizat, alterării sau dezvăluirii;

d) să distrugă aceste informatii în conformitate cu orice conditii stipulate de partea contractantă solicitantă, iar în cazul în care nu sunt prevăzute asemenea conditii, de îndată ce informatiile nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost solicitate.

 

ARTICOLUL 10

Cheltuieli

 

1. Partea contractantă solicitantă va suporta toate cheltuielile aferente transportului persoanei care este subiectul procedurii de readmisie si al escortei acesteia, până la frontiera statului părtii contractante solicitate.

2. Partea contractantă solicitantă va suporta, de asemenea, toate cheltuielile de transport decurgând din executarea obligatiei de a readmite persoanele prevăzute la art. 2 paragraful 3 si la art. 4 paragraful 3.

3. În cazul admiterii în tranzit a persoanelor ce fac obiectul unei proceduri de readmisie către un stat tert, partea contractantă solicitantă va suporta toate cheltuielile aferente transportului acestor persoane si escortei, până în statul de destinatie, iar dacă, indiferent de motiv, continuarea călătoriei nu este posibilă, va suporta si cheltuielile de reîntoarcere a acestora în statul său.

 

ARTICOLUL 11

Transportul bunurilor personale legal dobândite

 

1. Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care este subiect al unei proceduri de readmisie să îsi transporte toate bunurile sale legal dobândite, în statul de destinatie, în conformitate cu legislatia aplicabilă.

2. Partea contractantă solicitantă nu este obligată să suporte costurile pentru transportul acestor bunuri.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi pentru aplicare

 

1. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părtile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, asupra autoritătilor competente responsabile cu aplicarea acestuia, indicând numele si adresele acestora ori alte informatii necesare pentru înlesnirea comunicării. Părtile contractante vor trebui, de asemenea, să se informeze reciproc asupra schimbărilor ce survin în legătură cu aceste autorităti.

2. Autoritătile competente se vor întâlni ori de câte ori este necesar pentru a evalua rezultatele aplicării prezentului acord si vor conveni asupra aranjamentelor practice pentru îmbunătătirea implementării acestuia.

3. Autoritătile competente vor decide si asupra altor aranjamente cerute pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi, de exemplu:

- detalii, acte doveditoare si măsuri necesare transferului si executării tranzitului;

- determinarea punctelor de trecere a frontierei, stabilirea datei si orei în vederea readmisiei;

- conditiile pentru transportul în tranzit al cetăteanului unui stat tert, sub escorta autoritătilor competente;

- dovezi sau prezumtii în baza cărora este posibil să se probeze sau să se arate că străinul a intrat direct de pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

- forma si continutul documentelor ce vor compune un dosar de readmisie, evidenta persoanelor supuse procedurii de readmisie, limba de lucru etc.

 

ARTICOLUL 13

Legătura cu alte acorduri internationale

 

1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor dobândite si obligatiilor asumate de oricare dintre statele părtilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internationale la care acestea sunt părti.

2. Prezentul acord nu este aplicabil în cazul persoanelor care sunt subiect al procedurilor de extrădare, tranzit în caz de extrădare sau de transfer al persoanelor condamnate, în baza acordurilor dintre statele părtilor contractante sau dintre acestea si state terte.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp si va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii ultimei notificări schimbate de părtile contractante, prin canale diplomatice, informându-se reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne cerute pentru intrarea lui în vigoare.

2. Fiecare parte contractantă poate suspenda aplicarea prezentului acord, din ratiuni legate de protectia securitătii statului, ordinii publice sau sănătătii publice, printr-o notificare în scris, adresată celeilalte părti contractante.

Suspendarea va deveni efectivă la data indicată în respectiva notificare.

3. Părtile contractante pot conveni eventualele modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prezentate în paragraful 1.

4. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin notificarea celeilalte părti contractante în scris, prin canale diplomatice. Denuntarea va deveni efectivă în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

Semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, macedoneană si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus

Pentru Guvernul Republicii Macedonia,

Hari Kostov

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 357.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 227

din 18 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mares Constantin, Mares Augustin Dumitru, Mares Ioana, Dumitrascu Alexandru, Dumitrascu Steluta, Nicolită Anghel, Nicolită Cornelia, Cotigă Aurelia, Bratu Maria, Berbecel Nicolae, Dumitrache Gh. Stefan, Dumitrache Aneta si Pecilă Maria în Dosarul nr. 12.606/2003 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de judecată fiind legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, în acest sens existând o constantă jurisprudentă a Curtii. Întrucât nu au apărut elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, se apreciază că exceptia este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 12.606/2003, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mares Constantin, Mares Augustin Dumitru, Mares Ioana, Dumitrascu Alexandru, Dumitrascu Steluta, Nicolită Anghel, Nicolită Cornelia, Cotigă Aurelia, Bratu Maria, Berbecel Nicolae, Dumitrache Gh. Stefan, Dumitrache Aneta si Pecilă Maria.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă îngrădeste accesul liber la justitie si aduce atingere prerogativelor dreptului de proprietate, contravenind art. 21, art. 44 alin. (2), art. 136 alin. (5) si art. 53 alin. (1) din Constitutie, republicată. Astfel, prevederile constitutionale mentionate impun obligatia statului de ocrotire si garantare a proprietătii private, statul fiind tinut să asigure protectia tuturor prerogativelor acestui drept. Se apreciază că, în ipoteza în care cererea vizând suspendarea executării silite ar fi respinsă pe motiv că nu s-a achitat cautiunea, prerogativele aferente dreptului de proprietate ar fi nejustificat afectate, cu încălcarea art. 53 alin. (1) din Constitutie, republicată, care prevede că exercitiul drepturilor fundamentale sau al libertătilor poate fi restrâns numai prin lege si în cazuri bine determinate, fără a se aduce atingere existentei dreptului însusi.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă dispozitiile art. 21, art. 44 si ale art. 136 din Constitutie, republicată, deoarece obligatia de a plăti cautiunea are caracterul unei garantii constituite în favoarea creditorului care detine un titlu executoriu, fără a se aduce atingere accesului liber la justitie sau dreptului de proprietate privată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului apreciază că instituirea obligatiei de plată a cautiunii, ca o conditie a suspendării executării, are o dublă finalitate, si anume, pe de-o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

Se arată că, întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci doar pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

De altfel, în conditiile în care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, legiuitorul ordinar este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce nici o atingere principiului constitutional pretins a fi încălcat. Sub acest aspect, se apreciază că procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente de ocrotire a accesului liber la justitie tuturor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea si de a solicita suspendarea acesteia.

În ceea ce priveste încălcarea art. 53 din Constitutie, republicată, care vizează restrângerea prin lege a unor drepturi fundamentale sau a unor libertăti prevăzute de Constitutie, se apreciază că această critică nu este relevantă pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, neavând legătură cu obiectul acesteia, art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementând posibilitatea instantei ca, până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, să suspende executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul prevăzut de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, care are următorul continut:

- Art. 403 alin. 1: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 21, art. 44 alin. (2), art. 53 alin. (1) si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicată, care are următorul continut:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 53 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale;

prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate sub aspectul încălcării principiilor constitutionale al liberului acces la justitie si al dreptului de proprietate. Astfel, prin Decizia nr. 150 din 9 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002 si prin Decizia nr. 346 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, Curtea a constatat constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate.

Curtea a retinut că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Instituirea obligatiei de plată a cautiunii, ca o conditie a suspendării executării, are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

Întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Asa fiind, Curtea constată că, în conditiile în care, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie [devenit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată], legiuitorul ordinar este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce atingere nici principiului constitutional referitor la garantarea proprietătii private. Sub acest aspect, procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente atât pentru ocrotirea accesului liber la justitie, cât si pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau a însesi executării silite persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

De asemenea, Curtea retine că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă nici dispozitiile constitutionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mares Constantin, Mares Augustin Dumitru, Mares Ioana, Dumitrascu Alexandru, Dumitrascu Steluta, Nicolită Anghel, Nicolită Cornelia, Cotigă Aurelia, Bratu Maria, Berbecel Nicolae, Dumitrache Gh. Stefan, Dumitrache Aneta si Pecilă Maria în Dosarul nr. 12.606/2003 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/ actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa prevăzută la art. 1 înlocuieste anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 783.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul judecătoriilor, tribunalelor si curtilor de apel

 

Având în vedere rezultatele pozitive înregistrate în programul privind reforma în administrarea si conducerea instantelor judecătoresti, derulat la mai multe instante-pilot din tară,

în temeiul dispozitiilor art. 142 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul judecătoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei si conducerile instantelor judecătoresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 12 mai 2004.

Nr. 1.284/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul judecătoriilor, tribunalelor si curtilor de apel

 

Art. 1. - Repartizarea cauzelor pe completuri, în cadrul judecătoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, se face după criteriul alfabetic, în conformitate cu dispozitiile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Presedintele instantei sau, după caz, al sectiei stabileste la începutul fiecărui an calendaristic:

a) numărul de completuri;

b) desemnarea judecătorilor pe completuri;

c) alocarea literelor pe completuri.

(2) Orice modificare a elementelor prevăzute la alin. (1) poate fi făcută în cursul anului calendaristic numai în conditiile legii si ale prezentului regulament.

(3) Stabilirea elementelor prevăzute la alin. (1) se va face, pentru anul 2004, până la data de 15 august.

Art. 3. - (1) Repartizarea cauzelor pe completuri se face în functie de modalitatea de sesizare a instantei, după cum urmează:

a) la judecătorii:

1. în cauzele civile si comerciale, în cauzele penale prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si în cauzele privind plângerile întemeiate pe dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, de către judecătorul de serviciu;

2. în cauzele penale în care sesizarea instantei se face prin rechizitoriu sau în cauzele în care sesizarea se face prin corespondentă, de către presedintele instantei;

b) la tribunale si curti de apel, de către presedintele de sectie.

(2) În cazul în care în cadrul unui tribunal sau al unei curti de apel functionează două sau mai multe sectii civile, două sau mai multe sectii penale ori două sau mai multe sectii comerciale, repartizarea cauzelor între sectii de acelasi fel se face de vicepresedintele coordonator, în functie de alocarea literelor între sectii.

Art. 4. - Presedintele instantei, presedintele sectiei sau judecătorul de serviciu fixează termenul si completul de judecată pe baza următoarelor criterii:

a) alocarea literelor pe completuri, stabilită anual;

b) programarea completurilor pe sedinte de judecată, în functie de numărul de completuri stabilite la începutul anului calendaristic;

c) numărul de cauze atribuite anterior completurilor care au alocată aceeasi literă.

Art. 5. - (1) Alocarea literelor pe completuri se face:

a) la judecătorii, de către presedintele instantei;

b) la tribunale si curti de apel, de către presedintii de sectii.

(2) În cazul în care în cadrul unui tribunal sau al unei curti de apel functionează două sau mai multe sectii civile, două sau mai multe sectii penale ori două sau mai multe sectii comerciale, alocarea literelor între sectii de acelasi fel se face de vicepresedintele coordonator.

(3) La alocarea literelor pe completuri se tine seama de numărul mediu de cauze generate de fiecare literă.

(4) Pentru stabilirea numărului mediu de cauze generate de fiecare literă, fiecare instantă întocmeste anual un studiu privind numărul de cauze înregistrate în ultimii 2 ani.

Studiul pentru anul 2004 se realizează până la data de 1 august 2004.

(5) Alocarea literelor pe completuri se realizează astfel încât să fie respectată media anuală de cauze pe complet.

(6) De regulă, aceeasi literă este repartizată unui singur complet. La instantele cu volum mare de activitate, unde functionează mai mult de 10 completuri pe săptămână, aceeasi literă poate fi alocată la cel mult 3 completuri, iar unde funtionează mai mult de 15 completuri pe săptămână, aceeasi literă poate fi alocată la cel mult 4 completuri.

Art. 6. - Alocarea literelor pe completuri poate fi modificată în următoarele cazuri:

a) la sfârsitul vacantei judecătoresti, dacă s-a constatat că alocarea initială a produs o distribuire disproportionată a cauzelor între completuri de cel putin 10%;

b) au intervenit modificări ale schemelor de personal;

c) a intervenit modificarea numărului de săli de sedintă disponibile.

Art. 7. - (1) Repartizarea cauzelor pe completuri în functie de criteriul alfabetic se face potrivit următoarelor reguli:

a) în cauzele civile, comerciale si de contencios administrativ, în litigiile de muncă, în cauzele penale prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si în cauzele privind plângerile întemeiate pe dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, cauza se repartizează în functie de prima literă a numelui părtii care sesizează instanta;

b) în cauzele penale în care sesizarea instantei se face prin rechizitoriu, cauza se repartizează în functie de prima litera a numelui inculpatului;

c) în cazul în care sesizarea instantei este făcută de mai multe părti sau când există mai multi inculpati, cauza se repartizează după numele părtii care a sesizat instanta sau al inculpatului, alegându-se numele a cărui primă literă este cea mai apropiată de litera “A”;

d) în cazul apelului si al recursului exercitate împotriva hotărârilor pronuntate în cauzele prevăzute la lit. a), cauza se repartizează în functie de prima literă a numelui apelantului ori recurentului, iar în situatia existentei mai multor apelanti sau recurenti, se aplică regula prevăzută la lit. c); atunci când apelul sau recursul împotriva hotărârilor pronuntate în cauzele prevăzute la lit. a) este introdus numai de parchet, cauza se repartizează completului căruia îi este atribuită litera “P”; atunci când apelul sau recursul împotriva hotărârilor pronuntate în cauzele prevăzute la lit. a) este introdus de mai multi apelanti sau recurenti, dintre care unul este parchetul, se aplică regula prevăzută la lit. c);

e) în cazul apelului si al recursuui exercitate împotriva hotărârilor pronuntate în cauzele prevăzute la lit. b), cauza se repartizează în functie de prima literă a numelui inculpatului; dacă sunt mai multi inculpati, se aplică regula prevăzută la lit. c);

f) pentru toate celelalte tipuri de cereri, inclusiv căile extraordinare de atac, cauza se repartizează în functie de prima literă a numelui părtii care a formulat cererea.

(2) În cazul persoanelor juridice, cauza se repartizează în functie de prima literă a numelui străzii unde persoana juridică îsi are sediul. În cazul persoanelor juridice care îsi au sediul în sate si comune, în măsura în care nu este posibilă identificarea persoanei juridice după denumirea străzii unde îsi are sediul, cauza se repartizează în functie de prima literă a denumirii localitătii unde persoana juridică îsi are sediul. Dispozitiile alin. (1) lit. c), d) si f) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. - (1) În cazul completurilor specializate, repartizarea cauzelor care intră în competenta acestora se face distinct, după criteriul alfabetic, în functie de numărul completurilor.

(2) În cazul cererilor privind arestarea preventivă, al căilor de atac referitoare la măsura arestării preventive, al cererilor de recuzare în cauzele cu arestati, al căilor de atac privind recuzarea în cauzele cu arestati si în cazul cererilor de încuviintare a perchezitiei, cauza se repartizează conform planificărilor de permanentă.

(3) În cazul cererilor de ordonantă presedintială si al cererilor privind asigurarea dovezilor, cauzele pot fi repartizate, în functie de urgentă, completurilor din ziua respectivă, în ordinea înregistrării cererilor.

Art. 9. - (1) Numărul de completuri stabilit în conditiile art. 2 poate fi modificat dacă au intervenit schimbări ale schemelor de personal sau ale numărului de săli de sedintă disponibile.

(2) Desemnarea judecătorilor pe completuri, în conditiile art. 2, poate fi modificată în situatia incompatibilitătilor si a celorlalte situatii prevăzute de lege care împiedică participarea judecătorului desemnat.

(3) Repartizarea dosarului unui alt complet decât cel căruia i-ar fi fost repartizat potrivit criteriului alfabetic si trecerea cauzei de la un complet la altul se poate face în situatia incompatibilitătilor si a celorlalte situatii prevăzute de lege. În aceste situatii cauza este repartizată unui alt complet care are atribuită aceeasi literă sau completului căruia îi este atribuită litera imediat ulterioară. În cazul în care nu există literă ulterioară, cauza este repartizată completului care are atribuită litera “A”. În cazul în care în cadrul unui tribunal sau al unei curti de apel functionează două ori mai multe sectii civile, două sau mai multe sectii penale ori două sau mai multe sectii comerciale, dacă nu există literă ulterioară, cauza este repartizată completului căruia îi este atribuită litera imediat anterioară dintre literele repartizate sectiei respective, în conformitate cu art. 5 alin. (2).

(4) În cazul în care se constată că repartizarea unei cauze s-a făcut în alte conditii decât cele prevăzute în prezentul regulament, presedintele completului are obligatia de a-l înstiinta de îndată pe presedintele instantei sau, după caz, al sectiei, care va putea repartiza cauza completului căruia i-ar fi fost repartizat potrivit criteriului alfabetic la data introducerii cererii, în functie de stadiul procesului.

(5) Cauzele deja înregistrate, aflate în curs de judecată, vor rămâne până la solutionare la completurile la care au fost repartizate, iar cauzele suspendate cu ocazia repunerii pe rol vor fi repartizate aceluiasi complet căruia îi fuseseră repartizate înainte de suspendare.

Art. 10. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în cauzele care vor fi înregistrate începând cu data de 1 septembrie 2004.

Art. 11. - (1) Instantele la care functionează un sistem informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor vor utiliza acel sistem si după data de 1 septembrie 2004.

(2) Instantele la care va functiona un sistem informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor după data de 1 septembrie 2004 vor folosi acel sistem de la data dobândirii posibilitătii folosirii sistemului informatizat.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

 

În temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă formularele de avize de garantie în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele prevăzute în anexa nr. 9 vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de garantie referitoare la creantele bugetare.

Art. 2. - (1) Formularul de aviz de garantie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar si semnat de către solicitant; formularul de aviz de garantie poate fi completat si prin utilizarea unor programe informatice si semnat de solicitantul înscrierii.

(2) Solicitantii vor certifica prin semnătură orice stersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de garantie.

(3) Solicitantul înregistrării în arhivă are obligatia de a completa toate rubricile formularului de aviz de garantie, iar cele care nu sunt aplicabile în spetă, precum si spatiile goale vor fi barate cu linii.

(4) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii de arhivă au obligatia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

Art. 3. - În vederea utilizării sistemului de transfer electronic de date, în conditiile legii, Autoritatea de Supraveghere va publica pe site-ul arhivei o listă referitoare la tipul documentelor transmise si formatele electronice ale formularelor de avize de garantie.

Art. 4. - Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu mentionarea numărului si datei înregistrării formularului, precum si a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 5. - Directia publicitate mobiliară, imobiliară si notari publici va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin formularele cuprinse în anexele nr. 1-4 la Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexele nr. 1-9*) la prezentul ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 1.290/C.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a