MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 486         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

192. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari

 

356. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

 

194. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

359. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

196. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

361. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si  functionarea Politiei de Frontieră Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.848. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 192.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare părti,

constiente de caracterul deosebit de profitabil pe care îl prezintă pentru cooperarea si întelegerea reciprocă între cele două state dezvoltarea schimbului de stagiari care desfăsoară pe teritoriul celuilalt stat, în specialitatea lor, o activitate profesională remunerată pe o perioadă care nu depăseste 18 luni,

au convenit asupra următoarelor prevederi:

 

ARTICOLUL 1

 

Prevederile prezentului acord sunt aplicabile cetătenilor români sau francezi angajati deja în viata profesională ori care îsi încep viata profesională si care se deplasează pe teritoriul celuilalt stat pentru a-si aprofunda cunostintele si a cunoaste conditiile de viată si limba statului-gazdă, precum si pentru îmbunătătirea perspectivelor profesionale, datorită unei experiente de muncă remunerate într-o întreprindere a respectivului stat, în care au exercitat o activitate cu caracter medical, social, agricol, mestesugăresc, industrial, comercial sau liberal.

Acesti cetăteni, denumiti în continuare stagiari, sunt autorizati să ocupe un loc de muncă în conditiile stabilite de prezentul acord, fără a fi luată în considerare situatia pietei muncii a statului-gazdă în profesia respectivă. În cazul profesiilor la care accesul este supus unei reglementări particulare, aceasta va fi aplicabilă stagiarilor.

 

ARTICOLUL 2

 

Stagiarii au vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani; ei au cunostinte de limbă a statului-gazdă si trebuie să fie titulari ai unei diplome corespunzătoare calificării cerute pentru locul de muncă oferit de acest stat sau să posede o experientă profesională în domeniul de activitate respectiv.

 

ARTICOLUL 3

 

Perioada autorizată de angajare a stagiarului poate varia între 3 si 12 luni si poate face eventual obiectul prelungirilor în limita a 18 luni.

Stagiarii români si francezi nu pot nici să continue sederea în statul-gazdă la expirarea perioadei autorizate si nici să ocupe un alt loc de muncă decât cel prevăzut în cadrul conditiilor de intrare în statul-gazdă.

Părtile adoptă separat sau împreună orice măsură care vizează asigurarea întoarcerii efective a stagiarului în tara sa.

 

ARTICOLUL 4

 

Numărul de stagiari români si francezi admis de fiecare parte nu va trebui să depăsească 300 pe an.

Stagiarii care au deja resedinta pe teritoriul celuilalt stat în conformitate cu prezentul acord nu sunt luati în considerare în cadrul contingentului prevăzut la alin. 1.

Acest contingent este valabil oricare ar fi perioadele pentru care autorizatiile eliberate au fost acordate si în care au fost utilizate.

În cazul în care contingentul prevăzut la alin. 1 nu este epuizat de o parte în cursul unui an, aceasta nu poate să reducă numărul autorizatiilor acordate stagiarilor celuilalt stat si nici să reporteze pentru anul următor partea din contingent neutilizată.

Evidenta numărului de stagiari beneficiari ai dispozitiilor prezentului acord se efectuează în primul an de la data intrării în vigoare a acestuia până la data de 31 decembrie.

În anii următori, evidenta se efectuează de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

Orice modificare a contingentului prevăzut la alin. 1 va putea fi convenită prin schimb de scrisori între autoritătile competente ale celor două state si va trebui, pentru a intra în vigoare în anul următor, să fi intervenit înaintea datei de 1 decembrie.

 

ARTICOLUL 5

 

Stagiarii primesc de la angajatorul lor un salariu echivalent celui pe care îl primesc cetătenii statului-gazdă care lucrează în aceleasi conditii.

Stagiarii beneficiază de egalitate de tratament cu cetătenii statului-gazdă în tot ceea ce priveste aplicarea legilor, reglementărilor si uzantelor referitoare la relatiile si conditiile de muncă, protectia socială, sănătatea, igiena si securitatea la locul de muncă. Angajatorii lor trebuie să se conformeze legislatiei în vigoare în statul-gazdă, în materie de protectie socială.

Stagiarii beneficiază de prevederile tratatelor bilaterale în domeniul fiscal si social, în scopul evitării dublei impuneri si dublei contributii.

 

ARTICOLUL 6

 

Consortul si copiii stagiarilor nu pot nici să beneficieze de procedura de reîntregire familială si nici nu pot fi autorizati să lucreze în statul-gazdă pe perioada sederii stagiarilor.

 

ARTICOLUL 7

 

Autoritătile guvernamentale însărcinate cu punerea în aplicare a prezentului acord sunt:

- pentru partea română: Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

- pentru partea franceză: Ministerul Afacerilor Sociale, Muncii si Solidaritătii.

Stagiarii care doresc să beneficieze de prevederile prezentului acord trebuie să transmită în acest sens o cerere institutiei din statul lor care se ocupă cu centralizarea si prezentarea cererilor stagiarilor. Institutiile desemnate în acest scop sunt:

- din partea română: Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă;

- din partea franceză: Oficiul pentru Migratii Internationale.

Stagiarii trebuie să precizeze în cererea lor toate informatiile necesare cu privire la diplomele sau experienta profesională prevăzute la art. 2 si, de asemenea, să facă cunoscut angajatorul pentru care solicită permisul de muncă.

Una dintre institutiile mentionate anterior va examina această cerere si o va transmite, în momentul în care conditiile prevăzute de prezentul acord sunt îndeplinite, institutiei celuilalt stat, tinând cont de contingentul anual la care are dreptul.

Institutiile competente ale celor două state vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea cererilor în cel mai scurt timp.

Pentru a facilita candidatilor căutările de locuri de muncă, autoritătile fiecărui stat pun la dispozitia lor documentatia necesară pentru căutarea unui angajator si iau toate măsurile utile pentru a aduce la cunostinta întreprinderilor posibilitătile oferite de prezentul acord. De asemenea, se pun la dispozitia celor interesati informatii referitoare la conditiile de viată si de muncă din statul-gazdă.

 

ARTICOLUL 8

 

Autoritătile guvernamentale prevăzute la art. 7 alin. 1 vor depune toate eforturile pentru ca stagiarii admisi în cadrul prezentului acord să poată primi de la autoritătile administrative competente, în cel mai scurt timp, viza de intrare si permisul de sedere prevăzute de legislatia în vigoare a statului-gazdă si pentru ca dificultătile care ar putea eventual surveni să fie rezolvate cât mai repede posibil.

Permisul de muncă este eliberat pentru durata prevăzută a stagiului, din momentul în care conditiile prezentului acord sunt îndeplinite.

 

ARTICOLUL 9

 

Modalitătile practice de cooperare între institutiile vizate la art. 7 alin. 2 fac obiectul unor aranjamente suplimentare.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, data ultimei notificări fiind considerată data intrării sale în vigoare.

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de un an si este reînnoit anual prin tacită reconductiune, dacă nici una dintre părti nu va face cunoscut celeilalte părti, în scris, prin intermediul unui preaviz de 3 luni, intentia sa de a nu-l prelungi.

Totusi, în cazul neprelungirii prezentului acord, autorizatiile acordate rămân valabile.

Semnat la Paris la 20 noiembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Elena Dumitru

Pentru Guvernul Republicii Franceze,

Pierre-André Wiltzer

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 356.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 9 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va propune Guvernului măsurile necesare pentru reorganizarea Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», în vederea delimitării si întăririi componentei de constructie de autostrăzi.”

3. Articolul 12 se abrogă.

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Se înfiintează Ministerul Sănătătii prin reorganizarea Ministerului Sănătătii si Familiei, care îsi încetează activitatea.

(2) Ministerul Sănătătii preia centrele de medicină preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, până la data de 31 martie 2004, când vor trece, reorganizate, la Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se înfiintează ca institutie publică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat, bugetelor Ministerului Sănătătii si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.

(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societătii Nationale de Cruce Rosie din România se asigură prin bugetul Ministerului Sănătătii.”

5. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(4) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia activitatea de atribuire electronică a autorizatiilor de transport international de marfă si activitatea de atribuire în sistem electronic a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., institutie publică ce functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

6. Alineatele (3) si (4) ale articolului 16 se abrogă.

7. Literele a), m) si n) ale articolului 21 se abrogă.

8. Punctul 3 al articolului 23 se abrogă.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea,  reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 359.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Personalul Politiei de Frontieră Române se compune din politisti de frontieră, alti functionari publici, politisti de frontieră angajati pe bază de contract si personal contractual.”

2. După alineatul (4) al articolului 39 se introduce un alineat nou, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Politistilor de frontieră angajati pe bază de contract li se aplică prevederile legale referitoare la militarii angajati pe bază de contract.”

3. După articolul 39 se introduce un articol nou, articolul 391, cu următorul cuprins:

“Art. 391. - Politistul de frontieră angajat pe bază de contract este învestit cu exercitiul autoritătii publice, pe timpul si în legătură cu îndeplinirea atributiilor si îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege pentru politistul de frontieră.”

4. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Transformarea posturilor de militari în termen si militari/politisti de frontieră angajati pe bază de contract din statele de organizare a structurilor Politiei de Frontieră Române în posturi de politisti de frontieră si încadrarea acestora se va realiza până la data de 1 ianuarie 2007, în limita fondurilor alocate în acest scop Ministerului Administratiei si Internelor, prin legile bugetare anuale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2004.

Nr. 361.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul art. 49 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare nr. 7.233/2002 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 13 decembrie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 3.848.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

 

Pentru a fi incluse în lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national în vederea finantării din fondurile Ministerului Educatiei si Cercetării, instalatiile si obiectivele utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să satisfacă următoarele criterii:

1. să fie bunuri proprietate publică;

2. să se constituie în instalatii-suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii strategice ale economiei nationale;

3. să fie dotate cu utilităti comparabile cu cele de nivel mondial si să conducă la cercetări de înaltă calitate;

4. să constituie potentiali factori de risc în cazul neasigurării functionării lor la parametri normali, oprirea sau functionarea sub acesti parametri putând produce:

- degradarea instalatiei;

- pericol pentru viata si integritatea populatiei;

- pericol de agresiune asupra mediului înconjurător;

5. să fie accesibile si unor utilizatori din afara unitătii administrative, interesati în desfăsurarea unor activităti de cercetare proprii sau în colaborare, pe bază de regulament elaborat de unitatea administrativă, si avizate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

6. să asigure suport stiintific, tehnic si logistic pentru cooperări internationale incluse în diverse programe la care România este parte;

7. să fie utilizate la furnizarea de informatii în vederea monitorizării proceselor de tip catastrofă;

8. să prezinte costuri ridicate pentru întretinere, functionare si utilizare;

9. să prezinte capabilităti, demonstrate pe parcursul anilor, si perspective de utilizare în activităti de cercetare-dezvoltare viitoare;

10. să posede documente de certificare a calitătii serviciilor, eliberate de organisme abilitate, avizate de autoritatea de reglementare în domeniu.

 

NOTĂ:

1. Fiecare criteriu se notează de la 1 la 10.

2. Pentru a fi calificată ca instalatie (obiectiv) de interes national trebuie să obtină minimum 65 de puncte.