MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 175             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 1 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

119. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale

 

77. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru înlocuirea anexelor nr. 1 si 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 184/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre se aplică masinilor industriale, denumite în continuare masini din productia internă, precum si acelora importate, stabilind cerintele esentiale de sănătate si securitate specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prezenta hotărâre se aplică si componentelor de securitate introduse pe piată separat.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

1. masină:

a) un ansamblu de părti sau componente legate între ele, dintre care cel putin una este în miscare, cu sisteme de actionare, circuite de comandă si putere adecvate si altele asemenea, reunite pentru un anumit scop, în special pentru prelucrarea, tratarea, transportarea sau ambalarea unui material;

b) un ansamblu de masini care, în scopul de a ajunge la acelasi rezultat, sunt dispuse si comandate astfel încât să functioneze ca un întreg;

c) un echipament interschimbabil care modifică functionarea unei masini si care este introdus pe piată în scopul de a fi asamblat chiar de către operator cu o masină sau cu o serie de masini diferite ori cu un vehicul-tractor, în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb sau o unealtă;

2. componentă de securitate - componentă care, cu conditia să nu fie un echipament interschimbabil, este introdusă pe piată de producător sau de reprezentantul său autorizat, pentru a îndeplini o functie de securitate atunci când este utilizată si a cărei defectare sau functionare necorespunzătoare periclitează securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) masinilor a căror singură sursă de energie este forta umană, aplicată direct, cu exceptia celor utilizate pentru ridicarea sau coborârea sarcinilor;

b) dispozitivelor medicale;

c) echipamentelor specifice utilizate în bâlciuri si/sau parcuri de distractie;

d) cazanelor de abur si recipientelor sub presiune;

e) masinilor special proiectate sau puse în functiune pentru utilizare în domeniul nuclear si care, în cazul unei defectări, pot provoca o emisie radioactivă;

f) surselor radioactive încorporate într-o masină;

g) armelor de foc;

h) rezervoarelor de stocare si conductelor de transport pentru petrol, motorină, lichide inflamabile si substante periculoase;

i) mijloacelor de transport, cum ar fi vehiculele si remorcile destinate numai transportului aerian, rutier, feroviar, naval, de mărfuri si/sau persoane. Vehiculele utilizate în industria extractivă de minereuri nu sunt excluse;

j) navelor maritime si platformelor maritime, inclusiv echipamentelor de la bordul acestor nave sau platforme;

k) instalatiilor cu cablu, inclusiv funicularelor, pentru transportul public sau privat de persoane;

l) tractoarelor agricole si forestiere;

m) masinilor speciale proiectate si construite în scop militar sau de mentinere a ordinii publice;

n) ascensoarelor care servesc în mod permanent niveluri precizate ale clădirilor si constructiilor, având o cabină care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide a căror înclinatie fată de orizontală este mai mare de 15 grade, destinate transportării persoanelor, persoanelor si mărfurilor sau numai a mărfurilor, în cazul în care cabina este accesibilă, în sensul că o persoană poate intra fără dificultate în cabina care este echipată cu organe de comandă în interior sau la îndemâna persoanei respective;

o) mijloacelor de transport pe sină, cu pinion si cremalieră, pentru persoane;

p) instalatiilor de extractie care echipează puturile de mină;

r) elevatoarelor teatrale;

s) ascensoarelor de santier destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor si mărfurilor.

(2) Atunci când, pentru o masină sau o componentă de securitate, riscurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt tratate, în totalitate sau partial, de alte reglementări specifice, armonizate cu legislatia Uniunii Europene, prezenta hotărâre nu se aplică sau încetează să se aplice pentru acele masini sau componente de securitate si pentru acele riscuri, de la data aplicării acelor reglementări specifice.

(3) Atunci când la o masină riscurile sunt în principal de natură electrică, acesteia i se aplică în mod exclusiv Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Conditii de introducere pe piată

 

Art. 4. - Masinile si componentele de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să satisfacă cerintele esentiale de sănătate si securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a masinilor si a componentelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) numai dacă, atunci când sunt corespunzător instalate, întretinute si utilizate conform destinatiei lor, nu afectează securitatea si sănătatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor.

(2) Autoritătile publice pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor, în special a angajatilor care utilizează masini sau componente de securitate. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări masinilor si componentelor de securitate, care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Cu ocazia târgurilor, expozitiilor, demonstratiilor tehnice si altele asemenea, masinile sau componentele de securitate care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu conditia ca un indicator vizibil să indice clar faptul că astfel de masini sau componente de securitate nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri si nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în stare de conformitate de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protectia persoanelor.

Art. 6. - (1) Introducerea pe piată si punerea în functiune a masinilor sau componentelor de securitate care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate.

(2) Introducerea pe piată a masinilor nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată în cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat declară, în conformitate cu prevederile lit. B din anexa nr. 2, că acestea urmează să fie încorporate într-o masină sau asamblate cu altă masină în vederea constituirii unei masini care face obiectul prezentei hotărâri, cu exceptia cazului în care acestea pot functiona în mod independent.

(3) Echipamentul interschimbabil prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. c) trebuie să poarte în toate cazurile marcajul european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, si să fie însotit de declaratia de conformitate EC prevăzută la lit. A din anexa nr. 2.

(4) Introducerea pe piată a componentelor de securitate definite la art. 2 alin. (1) pct. 2 nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată dacă sunt însotite de declaratia de conformitate EC a producătorului sau a reprezentantului său autorizat, conform lit. C din anexa nr. 2.

Art. 7. - Se consideră ca fiind în conformitate cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în cap. III:

a) masinile care poartă marcajul CE, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, si care sunt însotite de declaratia de conformitate EC prevăzută la lit. A din anexa nr. 2;

b) componentele de securitate, însotite de declaratia de conformitate EC prevăzută la lit. C din anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Masinile si componentele de securitate fabricate conform prevederilor unui standard român si/sau ale unui standard national al unui stat membru al Uniunii Europene, care adoptă un standard european armonizat al cărui număr de referintă a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care acoperă una sau mai multe cerinte esentiale de securitate si sănătate, se consideră că îndeplinesc cerintele esentiale relevante.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini si componente de securitate se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

(3) În absenta standardelor armonizate, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor si specificatiile tehnice nationale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzătoare a cerintelor esentiale de securitate si sănătate prevăzute în anexa nr. 1.

(4) În situatia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerintele esentiale prevăzute la art. 4, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei înstiintează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană.

Art. 9. - (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 20 constată că masinile care poartă marcajul CE sau componentele de securitate însotite de declaratia de conformitate EC, utilizate conform destinatiei prevăzute, pot periclita securitatea persoanelor si, atunci când este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, acesta trebuie să ia măsuri pentru a retrage astfel de masini sau componente de securitate de pe piată, pentru a interzice introducerea lor pe piată, punerea în functiune sau utilizarea lor ori pentru a le restrânge libera circulatie.

(2) Organul de control informează în scris Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziilor sale si, în principal, dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale prevăzute la art. 4;

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1);

c) unor deficiente ale standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1).

(3) În cazul în care organul de control constată că o masină care poartă marcajul CE sau o componentă de securitate însotită de declaratia de conformitate EC nu este conformă cu prevederile prezentei hotărâri, acesta trebuie să ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul sau a emis declaratia de conformitate si informează Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asupra deciziei sale.

(4) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va informa Comisia Europeană si statele membre cu privire la măsurile luate în baza prevederilor alin. (2) si (3).

 

CAPITOLUL III

Proceduri pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 10. - (1) Pentru a atesta conformitatea masinilor si componentelor de securitate cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să elaboreze o declaratie de conformitate EC pe baza modelului prevăzut, după caz, la lit. A sau lit. C din anexa nr. 2.

(2) În plus, fată de prevederile alin. (1), numai în cazul masinilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice pe masină marcajul CE.

Art. 11. - (1) Înainte de introducerea pe piată, producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligatia:

1. dacă masina nu este mentionată în anexa nr. 4, să elaboreze dosarul tehnic prevăzut în anexa nr. 5;

2. dacă masina este mentionată în anexa nr. 4 si este fabricată fără respectarea ori cu respectarea numai partială a standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1) sau, dacă nu există astfel de standarde, să supună un exemplar al masinii examinării EC de tip, mentionată în anexa nr. 6;

3. dacă masina este mentionată în anexa nr. 4 si este fabricată cu respectarea standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1):

a) fie să elaboreze dosarul tehnic mentionat în anexa nr. 6 si să îl înainteze organismului notificat prevăzut la art. 16, care confirmă primirea dosarului cât mai curând cu putintă si îl păstrează;

b) fie să supună organismului notificat dosarul tehnic mentionat în anexa nr. 6, care verifică numai dacă standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) au fost aplicate corect si emite un atestat de conformitate a dosarului tehnic respectiv;

c) fie să supună un exemplar al masinii examinării EC de tip, prevăzută în anexa nr. 6.

(2) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. a), se aplică, de asemenea, si prevederile pct. 5 si 7 din anexa nr. 6.

(3) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. b), se aplică, de asemenea, si prevederile pct. 5, 6 si 7 din anexa nr. 6.

Art. 12. - (1) În cazul aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 1 si pct. 3 lit. a) si b), declaratia de conformitate EC trebuie să ateste numai conformitatea cu cerintele esentiale ale prezentei hotărâri.

(2) În cazul aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 2 si pct. 3 lit. c), declaratia de conformitate EC trebuie să ateste conformitatea cu exemplarul tipului de masină care a fost supus examinării EC de tip.

Art. 13. - Componentele de securitate sunt supuse procedurilor de certificare aplicabile masinilor în conformitate cu prevederile art. 11 si 12. În plus, la examinarea EC de tip organismul notificat verifică aptitudinea componentei de securitate de a îndeplini functiile de securitate declarate de producător.

Art. 14. - (1) În cazul în care masinile fac obiectul si al altor reglementări, care se referă la alte aspecte si care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta trebuie să indice si conformitatea masinilor cu dispozitiile acelor reglementări.

(2) Atunci când una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la alin. (1) lasă producătorului, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea să aleagă regimul de aplicare, marcajul CE indică conformitatea numai cu dispozitiile reglementărilor aplicate de producător. În acest caz, în documentele, notele sau instructiunile cerute de aceste reglementări si care însotesc masinile respective trebuie trecute referiri la reglementările aplicate.

Art. 15. - (1) Atunci când nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu îndeplineste obligatiile prevăzute la art. 10-14, aceste obligatii revin persoanelor care introduc pe piată masina sau componenta de securitate. Aceleasi obligatii se aplică si celui care asamblează masini sau părti ale acestora ori componente de securitate de diverse origini sau care construieste masina ori componenta de securitate pentru uzul propriu.

(2) Obligatiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică persoanelor care asamblează un echipament interschimbabil cu o masină sau cu un vehicul-tractor, asa cum este prevăzut la art. 2, cu conditia ca părtile componente să fie compatibile si fiecare dintre acestea să poarte marcajul CE si să fie însotite de declaratia de conformitate EC.

 

CAPITOLUL IV

Organisme pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 16. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei desemnează, în vederea notificării de către Comisia Europeană, organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la cap. III, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 7.

(3) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat, conform prevederilor alin. (1), si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul lor de identificare alocat anterior de Comisia Europeană.

(4) Lista organismelor notificate si numărul acestora de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate aceste organisme se publică si se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 17. - În cazul în care se constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei retrage notificarea organismului si informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL V

Marcaje

 

Art. 18. - (1) Marcajul CE este format din initialele “CE” conform graficii modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Marcajul CE se aplică pe masină în mod distinctiv si vizibil, în conformitate cu prevederile pct. 1.7.4 din anexa nr. 1.

(3) Aplicarea pe masini a marcajelor care pot induce în eroare tertele părti în ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe masini, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

Art. 19. - (1) În cazul în care organul de control constată că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea prevăzută la alin. (1) persistă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de restrângere sau interzicere a introducerii pe piată sau să asigure retragerea de pe piată a produsului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL VI

Supravegherea pietei

 

Art. 20. - Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 21. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată, interzicerea utilizării si a introducerii pe piată si a punerii în functiune a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 si ale art. 24 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

d) nerespectarea prevederilor art. 13, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

e) nerespectarea prevederilor art. 18, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspectiei Muncii.

Art. 22. - (1) Orice măsură a Inspectiei Muncii luată în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sanctiuni si restrictii de introducere pe piată, punere în functiune sau necesitatea retragerii de pe piată a masinilor sau componentelor de securitate, trebuie să mentioneze motivarea în fapt si în drept a deciziei în conditiile prezentei hotărâri si va fi adusă la cunostintă Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Măsura se aduce la cunostintă celui sanctionat într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestatie legală, termenul si organul competent să solutioneze contestatia.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 23. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei are obligatia să ia măsurile necesare privind informarea celor interesati în legătură cu aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 24. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care acest protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piată si punerea în functiune si a masinilor care poartă marcaj national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor art. 26, si a componentelor de securitate însotite de declaratia de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Marcajul national de conformitate CS nu va fi aplicat concomitent cu marcajul CE, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 25. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care acest protocol nu este încheiat, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va recunoaste si va desemna organismele de certificare la nivel national.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va recunoaste si va desemna organismele de certificare la nivel national în baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Lista organismelor de certificare la nivel national prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care organismele au fost desemnate si numerele lor de identificare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică si se actualizează, ori de câte ori este necesar, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În situatia în care evaluarea conformitătii masinilor destinate pietei nationale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, de către organisme recunoscute si desemnate conform  prevederilor alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, trebuie să aplice marcajul CS si să emită declaratia de conformitate CS.

(5) În cazul componentelor de securitate destinate pietei nationale se aplică prevederile alin. (4), cu exceptia aplicării marcajului CS.

(6) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care acest protocol nu este încheiat, prevederile prezentei hotărâri referitoare atât la marcajul CE, cât si la declaratia de conformitate EC se aplică si pentru produsele care poartă marcaj CS sau sunt însotite de declaratia de conformitate CS.

Art. 26. - (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, care introduce pe piată masini cu marcaj CS, are aceleasi responsabilităti ca si în cazul celor prevăzute pentru masinile introduse pe piată cu marcaj CE.

(2) În cazul componentelor de securitate însotite de declaratia de conformitate CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, are aceleasi responsabilităti ca si în cazul celor prevăzute pentru componentele de securitate însotite de declaratia de conformitate EC.

(3) Măsurile prevăzute la art. 22 se aplică si în cazul masinilor introduse pe piată cu marcaj CS, precum si componentelor de securitate însotite de declaratia de conformitate CS.

Art. 27. - De la data aderării României la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai masinile si componentele de securitate care poartă marcajul CE si/sau sunt însotite de declaratia de conformitate EC.

Art. 28. - Certificatele emise pentru masini sau componente de securitate în baza legislatiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri îsi mentin valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care acest protocol nu este încheiat.

Art. 29. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 30. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 8 alin. (4) si ale art. 9 alin. (4), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum si ale pct. 6 din anexa nr. 6, ale art. 16 alin. (3) si (4) si ale art. 17, care se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale – PECA ori la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care acest protocol nu este încheiat.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă sectiunea A din Normele metodologice referitoare la certificarea calitătii din punct de vedere al securitătii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 32. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 98/37/EC - masini.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 119.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE ESENTIALE

pentru sănătate si securitate referitoare la proiectarea si construirea masinilor si componentelor de securitate

 

În sensul prezentei anexe, prin masină se întelege fie o masină, fie o componentă de securitate, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.

OBSERVATII PRELIMINARE

1. Obligatiile prevăzute de cerintele esentiale pentru sănătate si securitate se aplică numai atunci când pericolul respectiv există pentru masina în cauză, când aceasta este utilizată în conditiile prevăzute de producător. În orice situatie, cerintele pct. 1.1.2, 1.7.4 si 1.7.5 se aplică tuturor masinilor care fac obiectul prezentei hotărâri.

2. Cerintele esentiale pentru sănătate si securitate enuntate în prezenta hotărâre sunt obligatorii. Cu toate acestea, este posibil ca, datorită nivelului de dezvoltare al tehnicii, obiectivele stabilite de ele să nu poată fi atinse. În acest caz, masinile trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să se apropie cât mai mult posibil de aceste obiective.

3. Cerintele esentiale pentru sănătate si securitate au fost grupate în functie de pericolele pe care le acoperă.

Masinile pot prezenta o serie de pericole care se pot regăsi în mai multe din capitolele prezentei anexe.

Producătorul are obligatia de a aprecia pericolele pentru a identifica pe cele care există la masina sa; el trebuie apoi să o proiecteze si să o construiască luând în considerare această apreciere.

1. Cerinte esentiale pentru sănătate si securitate

1.1. Generalităti

1.1.1. Definitii

În sensul prezentei anexe:

1. zonă periculoasă - orice zonă din interiorul si/sau în jurul masinii în care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sănătatea si securitatea sa;

2. persoană expusă - orice persoană aflată integral sau partial într-o zonă periculoasă;

3. operator - persoana/persoanele însărcinată/însărcinate cu instalarea, punerea în functiune, reglarea, mentenanta, curătarea, repararea si transportarea masinii.

1.1.2. Principii de integrare a securitătii

a) Masinile trebuie construite astfel încât să fie apte să-si îndeplinească functia, să poată fi reglate si întretinute fără ca persoanele să fie expuse riscului, atunci când aceste operatii se efectuează în conditiile prevăzute de producător.

Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc de accidentare pe întreaga durată de viată previzibilă a masinii, inclusiv fazele de montare si demontare, chiar în cazul în care riscurile de accidentare rezultă din situatii anormale previzibile.

b) La selectarea celor mai adecvate solutii, producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:

- să elimine sau să reducă riscurile cât mai mult posibil (proiectare si construire de masini cu securitatea intrinsecă);

- să adopte măsurile de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;

- să informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitătii incomplete a măsurilor de protectie adoptate, să indice dacă este necesară o pregătire specială si să specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protectie.

c) La proiectarea si construirea masinilor si la elaborarea instructiunilor producătorul trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a masinilor, ci si utilizări care pot fi asteptate în mod previzibil. Masina trebuie proiectată astfel încât să se evite utilizarea sa anormală, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. În alte cazuri, instructiunile trebuie să atragă atentia utilizatorului asupra modalitătilor constatate din experientă că pot apărea, în care masina nu trebuie utilizată.

d) În conditiile prevăzute pentru utilizare, disconfortul, oboseala si stresul psihic ale operatorului trebuie reduse la minimum posibil, tinându-se seama de principiile ergonomice.

e) La proiectarea si construirea masinilor producătorul trebuie să tină seama de constrângerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie (cum ar fi: încăltăminte, mănusi etc.).

f) Masina trebuie livrată cu toate echipamentele si accesoriile esentiale si speciale care să permită reglarea, întretinerea si utilizarea ei fără riscuri.

1.1.3. Materiale si produse

Materialele întrebuintate pentru constructia masinii sau produsele folosite si rezultate în timpul utilizării acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.

În special, atunci când sunt folosite fluide, masina trebuie proiectată si construită pentru a fi utilizată fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuării.

1.1.4. Iluminat

Producătorul trebuie să furnizeze un iluminat complet, adecvat pentru operatiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar în cazul existentei iluminatului ambiant de intensitate normală.

Producătorul trebuie să se asigure că nu există zone de umbră care pot cauza disconfort, că nu există străluciri orbitoare iritante si că nu există efecte stroboscopice periculoase datorate iluminatului pe care l-a prevăzut.

Părtile interne care necesită inspectare frecventă, zonele de reglare si mentenantă trebuie prevăzute cu un iluminat adecvat.

1.1.5. Proiectarea masinii pentru usurarea manipulării

Masina sau fiecare parte componentă a acesteia trebuie:

- să poată fi manipulată în conditii de securitate;

- să fie ambalată sau să fie proiectată astfel încât să poată fi depozitată în conditii de securitate, fără a provoca daune (de exemplu: stabilitate adecvată, suporturi speciale etc.).

Dacă masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor părti componente nu permit deplasarea lor cu mâna, masina sau fiecare parte componentă trebuie:

- să fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalatiile de ridicare; sau

- să fie proiectată astfel încât să poată fi prevăzută cu aceste dispozitive (de exemplu, orificii filetate etc.); sau

- să aibă o astfel de formă încât echipamentele obisnuite de ridicare să poată fi atasate cu usurintă.

În cazul în care masina sau una dintre părtile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie:

- să fie usor de transportat; sau

- să fie prevăzute cu mijloace de prindere (de exemplu: mânere etc.) si de deplasare în deplină securitate.

Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor si/sau a părtilor masinii, care pot fi periculoase chiar dacă sunt usoare (formă, material etc.).

1.2. Comenzi

1.2.1. Securitatea si fiabilitatea sistemelor de comandă

Sistemele de comandă trebuie proiectate si construite astfel încât să fie sigure si fiabile, într-un mod care să prevină aparitia unei situatii periculoase.

În special, ele trebuie proiectate si construite astfel încât:

- să reziste solicitărilor din timpul utilizării normale si celor ale factorilor externi;

- erorile de logică să nu conducă la situatii periculoase.

1.2.2. Organe de comandă

Organele de comandă trebuie să fie:

- vizibile si identificabile cu usurintă si, atunci când este necesar, marcate corespunzător;

- dispuse în asa fel încât să permită functionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp si fără echivoc;

- proiectate astfel încât deplasarea organului de comandă să fie în concordantă cu efectul său;

- amplasate în afara zonelor periculoase, cu exceptia unor anumite organe de comandă acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgentă, modulul pentru instruirea robotilor;

- dispuse astfel încât actionarea lor să nu provoace riscuri suplimentare;

- proiectate sau protejate astfel încât efectul dorit, dacă implică un risc, să nu fie posibil fără o actionare intentionată;

- construite astfel încât să reziste solicitărilor previzibile. O atentie specială trebuie acordată dispozitivelor pentru oprirea de urgentă care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile.

În cazul în care un organ de comandă este proiectat si construit astfel încât acesta să efectueze mai multe actiuni diferite, mai ales acolo unde nu există o corespondentă univocă (de exemplu, tastaturile etc.), actiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie afisată clar si, dacă este necesar, confirmată.

Organele de comandă trebuie amplasate astfel încât pozitia, cursa si efortul necesar pentru actionare să fie în concordantă cu actiunea comandată, tinându-se seama de principiile ergonomice. Trebuie să se tină seama de restrictiile datorate utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie (de exemplu: încăltăminte, mănusi etc.).

Masina trebuie prevăzută cu indicatoare (cadrane, semnale etc.) necesare pentru functionarea în conditii de securitate. Operatorul trebuie să fie capabil să le citească din pozitia de comandă.

De la postul de comandă principal operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure că nu există persoane expuse în zona periculoasă.

Dacă această cerintă este imposibil de realizat, sistemul de comandă trebuie proiectat si construit astfel încât orice punere în functiune a masinii să fie precedată de un semnal de avertizare acustică si/sau vizuală. Persoana expusă trebuie să dispună de timpul si de mijloacele necesare pentru efectuarea unei actiuni rapide de împiedicare a pornirii masinii.

1.2.3. Pornire

Masinile trebuie să poată fi pornite numai prin actionarea voluntară a organului de comandă prevăzut în acest scop.

Aceeasi cerintă se aplică:

- atunci când se reporneste masina după o oprire datorată oricărei cauze;

- atunci când are loc o modificare semnificativă în conditiile de functionare (de exemplu: viteza, presiunea etc.), în afară de cazul în care o astfel de repornire sau modificare semnificativă în conditiile de functionare nu prezintă risc pentru persoanele expuse.

Această cerintă esentială nu se aplică repornirii masinilor sau modificării în conditiile de functionare rezultate din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat.

Dacă o masină are mai multe organe de comandă pentru pornire si, ca urmare, operatorii se pot pune în pericol unul pe celălalt, trebuie prevăzute dispozitive suplimentare (de exemplu, dispozitive de validare sau selectoare care permit functionarea în orice moment a unui singur organ de comandă), pentru a evita astfel de riscuri.

Trebuie să fie posibil ca instalatiile automate care functionează în regim automat să poată fi repornite cu usurintă după o oprire, imediat ce conditiile de securitate au fost îndeplinite.

1.2.4. Dispozitiv de oprire

Oprire normală

Fiecare masină trebuie prevăzută cu un organ de comandă care să permită oprirea completă a masinii în conditii de securitate.

Fiecare post de lucru trebuie prevăzut cu un organ de comandă care să permită, în functie de tipul de pericol, oprirea unora sau a tuturor părtilor mobile ale masinii, astfel încât aceasta să fie adusă în stare de securitate.

Comanda de oprire a masinii trebuie să aibă prioritate la îndeplinire fată de comanda de pornire.

O dată ce masina sau părtile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a actionărilor respective trebuie întreruptă.

Oprire de urgentă

Fiecare masină trebuie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgentă, care să permită evitarea situatiilor periculoase iminente sau care sunt în curs de producere. Sunt exceptate următoarele:

- masinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgentă nu reduce riscul, fie din cauză că nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauză că nu permite luarea de măsuri speciale necesare combaterii riscului;

- masinile portabile tinute în mână si masinile dirijate cu mâna.

Acest dispozitiv trebuie:

- să aibă organele de comandă identificabile si vizibile cu usurintă si rapid accesibile;

- să oprească procesul periculos cât mai repede posibil fără a genera pericole suplimentare;

- atunci când este necesar, să declanseze sau să permită declansarea anumitor miscări de salvare.

Dacă se încetează actionarea organului de comandă pentru oprirea de urgentă după transmiterea comenzii de oprire, această comandă trebuie să rămână mentinută, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgentă, până când această blocare este înlăturată intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibilă fără declansarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie să fie posibilă numai printr-o manevră adecvată, iar această deblocare nu trebuie să repornească masina, ci numai să permită utilizarea comenzii de repornire.

Instalatii complexe

În cazul masinilor sau al părtilor masinii destinate să lucreze împreună, producătorul trebuie să proiecteze si să construiască masina astfel încât dispozitivele de oprire, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgentă, să nu oprească numai masina, ci si toate echipamentele din amonte si/sau aval, dacă functionarea lor în continuare poate fi periculoasă.

1.2.5. Selectorul modurilor de functionare

Comanda selectorului modurilor de functionare trebuie să aibă prioritate la îndeplinire fată de toate celelalte comenzi, cu exceptia comenzii pentru oprirea de urgentă.

Dacă masina a fost proiectată si construită astfel încât să fie utilizată conform mai multor moduri de comandă sau de functionare, care prezintă niveluri de securitate diferite (de exemplu, pentru a se permite reglarea, mentenanta, inspectarea etc.), ea trebuie prevăzută cu un selector al modurilor de functionare care să poată fi blocat în fiecare pozitie.

Fiecare pozitie a selectorului trebuie să corespundă numai unui singur mod de functionare sau de comandă.

Selectorul poate fi înlocuit de o altă metodă de selectare care să împiedice utilizarea anumitor functii ale masinii de către anumite categorii de operatori (de exemplu, coduri de acces la anumite functii de comandă numerică).

Dacă, pentru anumite operatii, masina trebuie să aibă posibilitatea să functioneze cu dispozitivele de protectie neutralizate, selectorul modurilor de functionare trebuie, simultan:

- să facă inoperant modul de comandă automat;

- să permită efectuarea miscărilor numai prin intermediul organelor de comandă care necesită ca actionarea lor să fie mentinută;

- să permită functionarea părtilor mobile periculoase numai în conditii de securitate crescută (de exemplu, cu viteză redusă, cu putere redusă, pas cu pas sau altă conditie echivalentă), evitându-se în acelasi timp pericolele care decurg din înlăntuirea unor secvente;

- să interzică orice miscare susceptibilă de a prezenta un pericol, provenită din actionarea voluntară sau involuntară a senzorilor interni ai masinii.

În plus, la locul de interventie, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a comanda functionarea părtilor masinii asupra cărora a intervenit.

1.2.6. Defectarea alimentării cu energie

Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variatia de orice fel a alimentării cu energie a masinii nu trebuie să conducă la o situatie periculoasă.

În special:

- masina nu trebuie să pornească neasteptat;

- oprirea masinii nu trebuie să poată fi împiedicată o dată ce comanda a fost deja transmisă;

- nici o parte mobilă a masinii sau piesă prinsă în masină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată;

- oprirea automată sau manuală a oricărei părti mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;

- dispozitivele de protectie trebuie să-si păstreze eficacitatea completă.

1.2.7. Defectarea circuitului de comandă

Un defect în logica circuitului de comandă sau o defectare ori o deteriorare a circuitului de comandă nu trebuie să conducă la situatii periculoase.

În special:

- masina nu trebuie să pornească neasteptat;

- oprirea masinii nu trebuie să poată fi împiedicată o dată ce comanda a fost transmisă;

- nici o parte mobilă a masinii sau o piesă prinsă în masină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată;

- oprirea automată sau manuală a oricărei părti mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;

- dispozitivele de protectie trebuie să-si păstreze eficacitatea completă.

1.2.8. Software

Software-ul interactiv dintre operator si sistemul de comandă sau de control al masinii trebuie să fie usor de utilizat.

1.3. Protejarea împotriva pericolelor mecanice

1.3.1. Stabilitate

Masina, componentele si echipamentele sale trebuie proiectate si construite astfel încât, în conditiile prevăzute de functionare (cu luarea în considerare a conditiilor climatice, atunci când este necesar), să prezinte stabilitate suficientă, pentru a permite utilizarea sa fără risc de răsturnare, de cădere sau de deplasare neasteptată.

Dacă prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevăzută nu se asigură stabilitate suficientă, trebuie încorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate în instructiuni.

1.3.2. Risc de rupere în timpul functionării

Diferitele părti ale masinii, precum si legăturile dintre ele trebuie să poată rezista solicitărilor la care sunt supuse, atunci când sunt utilizate asa cum este prevăzut de producător.

Rezistenta materialelor folosite trebuie să fie adecvată caracteristicilor mediului de muncă prevăzut de producător, în special în ceea ce priveste fenomenele de oboseală, îmbătrânire, coroziune si abraziune.

Producătorul trebuie să indice în instructiuni tipul si frecventa verificărilor si mentenanta, cerute din motive de securitate. El trebuie să mentioneze, acolo unde este cazul, părtile supuse uzurii si criteriile de înlocuire.

Dacă riscul de rupere sau spargere persistă, în pofida măsurilor luate (de exemplu, la corpurile abrazive), părtile mobile trebuie montate si dispuse astfel încât, în caz de rupere, fragmentele acestora să fie retinute.

Atât conductele rigide, cât si cele flexibile, prin care se vehiculează fluide, în special cele aflate sub presiune înaltă, trebuie să reziste solicitărilor interne si externe prevăzute si trebuie fixate solid si/sau protejate împotriva tuturor modalitătilor de solicitare sau de agresiune exterioară; trebuie luate măsuri de precautie pentru a se asigura că, în caz de rupere (miscări bruste, jeturi de înaltă presiune etc.), ele nu pot genera nici un risc.

Dacă materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie îndeplinite următoarele conditii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu: ruperea sculelor):

- în momentul în care piesa de prelucrat vine în contact cu scula, aceasta din urmă trebuie să fi atins parametrii normali de lucru;

- în momentul pornirii si/sau opririi sculei (intentionat sau accidental), miscarea de alimentare cu material si miscarea sculei trebuie coordonate.

1.3.3. Riscuri datorate căderii sau ejectării de obiecte

Trebuie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate căderii sau ejectării de obiecte (de exemplu: piese de prelucrat, scule, aschii, fragmente, deseuri etc.).

1.3.4. Riscuri datorate suprafetelor, muchiilor sau unghiurilor

Atât cât le permite destinatia, părtile accesibile ale masinii nu trebuie să prezinte muchii tăioase, unghiuri ascutite sau suprafete cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni.

1.3.5. Riscuri asociate masinilor combinate

Dacă masina este prevăzută să functioneze în conditii de utilizare diferite, cu înlocuirea manuală a piesei după fiecare operatie (masină combinată), ea trebuie proiectată si construită astfel încât fiecare parte componentă să poată fi utilizată separat, fără ca celelalte părti componente să constituie un pericol sau un risc pentru persoana expusă.

În acest scop, trebuie să existe posibilitatea de a porni si de a opri, separat, oricare dintre părtile componente care nu sunt protejate.

1.3.6. Riscuri asociate variatiei vitezei de rotatie a sculelor

Dacă masina este prevăzută să functioneze în conditii de utilizare diferite (de exemplu, viteze diferite sau surse de alimentare cu energie diferite), ea trebuie proiectată si construită astfel încât selectarea si reglarea acestor conditii să poată fi efectuată printr-o modalitate fiabilă si în conditii de securitate.

1.3.7. Prevenirea riscurilor asociate părtilor mobile

Părtile mobile ale masinilor trebuie proiectate, construite si dispuse astfel încât să fie evitate pericolele sau, dacă pericolele persistă, trebuie prevăzute cu protectori sau dispozitive de protectie, astfel încât să fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente.

Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentală a pieselor mobile implicate în functionare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precautie luate, este posibil să se producă un blocaj, producătorul trebuie să asigure dispozitive sau scule specifice, instructiuni si, eventual, un marcaj pe masină, pentru ca aceasta să poată fi deblocată în conditii de securitate.

1.3.8. Alegerea protectiei împotriva riscurilor asociate părtilor mobile

Protectorii sau dispozitivele de protectie utilizate pentru a proteja împotriva riscurilor asociate părtilor mobile trebuie selectate în functie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate indicatiile prezentate în continuare.

A. Părti de transmisie mobile

Protectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse împotriva riscurilor asociate părtilor de transmisie mobile (cum ar fi: roti de transmisie, curele, angrenaje, pinioane si cremaliere, arbori etc.) trebuie să fie:

- ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.1 si 1.4.2.1; sau

- mobili, conform cerintelor pct. 1.4.1 si 1.4.2.2.A.

Protectorii mobili trebuie utilizati atunci când se prevede un acces frecvent.

B. Părti mobile implicate direct în procesul de lucru

Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectate pentru a proteja persoanele expuse împotriva riscurilor asociate părtilor mobile care contribuie la procesul de lucru (cum ar fi: sculele aschietoare, părtile mobile ale preselor, cilindrii, materialele în curs de prelucrare etc.) trebuie să fie:

- ori de câte ori este posibil, protectori ficsi, în conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.1;

- în celelalte cazuri, protectori mobili, în conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.2.B sau dispozitive de protectie, cum ar fi dispozitivele sensibile (de exemplu: bariere sensibile, covoare sensibile la presiune), dispozitive de protectie cu mentinere la distantă (de exemplu: comandă bimanuală) ori dispozitive de protectie destinate să prevină automat pătrunderea în întregime sau a oricărei părti a corpului operatorului în zona periculoasă, în concordantă cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.3.

Cu toate acestea, dacă anumite părti mobile, implicate direct în procesul de lucru, nu pot fi făcute total sau partial inaccesibile în timpul functionării, datorită operatiilor care necesită interventia operatorului în vecinătatea lor, ele trebuie prevăzute, atunci când din punct de vedere tehnic este posibil, cu:

- protectori ficsi, în conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.1, care să împiedice accesul la acele sectoare ale părtilor care nu sunt utilizate în procesul de lucru; si

- protectori reglabili, în conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.3, care să limiteze accesul la acele sectoare ale părtilor mobile care sunt strict necesare în procesul de lucru.

1.4. Caracteristici cerute pentru protectori si dispozitive de protectie

1.4.1. Cerinte generale

Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:

- să fie de constructie robustă;

- să nu genereze nici un risc suplimentar;

- să nu fie scurtcircuitate sau făcute inoperante cu usurintă;

- să fie amplasate la o distantă adecvată fată de zona periculoasă;

- să limiteze cât mai putin urmărirea vizuală a ciclului de lucru;

- să permită interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau înlocuirea sculelor si, de asemenea, pentru mentenantă, prin limitarea accesului numai în zona unde operatia trebuie efectuată, dacă este posibil, fără ca protectorul sau dispozitivul de protectie să fie demontat.

1.4.2. Cerinte speciale pentru protectori

1.4.2.1. Protectori ficsi

Protectorii ficsi trebuie mentinuti sigur în pozitie.

Ei trebuie fixati prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor.

Atunci când este posibil, protectorii nu trebuie să rămână în pozitie în absenta elementelor lor de fixare.

1.4.2.2. Protectori mobili

A. Protectorii mobili de tipul A trebuie:

- pe cât posibil, să rămână fixati de masină atunci când se află deschisi;

- să fie asociati cu un dispozitiv de interblocare, astfel încât să se prevină pornirea părtilor mobile atât timp cât ele pot fi atinse si să declanseze o comandă de oprire atunci când nu se află în pozitia închisă.

B. Protectorii mobili de tip B trebuie proiectati si încorporati în sistemul de comandă astfel încât:

- părtile mobile să nu poată porni atât timp cât pot fi atinse de operator;

- persoana expusă să nu poată atinge părtile mobile o dată ce acestea au pornit;

- să poată fi reglati numai printr-o actiune intentionată,

cum ar fi utilizarea unei scule, chei etc.;

- absenta sau defectarea uneia dintre componentele lor să împiedice pornirea ori să provoace oprirea părtilor mobile;

- protectia împotriva oricărui risc de ejectare să fie asigurată printr-un obstacol adecvat.

1.4.2.3. Protectori reglabili de limitare a accesului

Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale părtilor mobile strict necesare în procesul de lucru trebuie:

- să fie reglabili manual sau automat, în concordantă cu natura sarcinii de muncă;

- să fie reglabili cu usurintă, fără utilizarea sculelor;

- să reducă cât mai mult posibil riscul de ejectare.

1.4.3. Cerinte speciale pentru dispozitive de protectie

Dispozitivele de protectie trebuie proiectate si încorporate în sistemul de comandă astfel încât:

- părtile mobile să nu poată porni atât timp cât pot fi atinse de operator;

- persoana expusă să nu poată atinge părtile mobile, o dată ce acestea au pornit;

- să poată fi reglate numai printr-o actiune intentionată, cum ar fi utilizarea unei scule, chei etc.;

- absenta sau defectarea oricăreia dintre componentele lor să împiedice pornirea si să provoace oprirea părtilor mobile.

1.5. Măsuri de protectie împotriva altor pericole

1.5.1. Alimentare cu energie electrică

Dacă masina este alimentată cu energie electrică, ea trebuie proiectată, construită si echipată astfel încât toate pericolele de natură electrică să fie sau să poată fi prevenite.

Reglementările specifice în vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat între anumite limite de tensiune trebuie să se aplice masinilor care se încadrează în acele limite.

1.5.2. Electricitate statică

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât să prevină sau să limiteze aparitia sarcinilor electrostatice periculoase si/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare a acestora.

1.5.3. Alimentare cu altă formă de energie decât cea electrică

Dacă masina este alimentată cu altă formă de energie decât cea electrică (de exemplu, energie hidraulică, pneumatică sau termică etc.), ea trebuie proiectată, construită si echipată astfel încât să prevină toate pericolele potentiale asociate acestor tipuri de energie.

1.5.4. Erori de montaj

Erorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor părti ale masinii, care pot fi o sursă de risc, trebuie evitate prin forma constructivă a acestor părti sau, dacă asa ceva nu este posibil, prin informatii care să existe pe aceste părti si/sau pe carcasele lor. Aceeasi informatie trebuie să existe pe părtile mobile si/sau pe carcasele lor atunci când sensul de miscare trebuie cunoscut pentru a evita un risc.

Orice informatie suplimentară care poate fi necesară trebuie specificată în instructiuni.

Dacă o greseală de cuplare poate fi o sursă de risc, atunci cuplările gresite ale conductelor de fluid sau ale conductorilor electrici trebuie împiedicate prin forma constructivă sau, dacă asa ceva nu este posibil, prin informatii care trebuie să existe pe conducte, conductori etc. si/sau pe sistemele de cuplare.

1.5.5. Temperaturi externe

Trebuie luate măsuri pentru eliminarea oricărui risc de leziune prin contactul sau apropierea de părti ale masinii ori de materiale aflate la temperatură foarte înaltă sau foarte scăzută.

Trebuie evaluat riscul de ejectare a materialelor fierbinti sau foarte reci. Dacă acest risc există, trebuie luate măsurile necesare pentru a-l preveni sau, dacă din punct de vedere tehnic acest lucru nu este posibil, pentru a-l face nepericulos.

1.5.6. Incendiu

Masinile trebuie proiectate si construite pentru a se evita toate riscurile de incendii sau de supraîncălzire produse de însesi masinile sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii ori de alte substante produse sau utilizate de masini.

1.5.7. Explozie

Masinile trebuie proiectate si construite pentru a se evita orice risc de explozie produs de însesi masinile sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii ori de alte substante produse sau utilizate de masini.

În acest scop producătorul trebuie să ia măsuri pentru:

- evitarea unei concentratii periculoase a produselor;

- prevenirea aprinderii amestecului potential exploziv;

- reducerea la minimum a efectelor oricărei explozii care se poate produce, astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător.

Aceleasi măsuri trebuie luate dacă producătorul prevede utilizarea masinii într-o atmosferă potential explozivă.

Echipamentul electric care face parte din masini trebuie să se conformeze, în ceea ce priveste riscul de explozie, prevederilor specifice în vigoare.

1.5.8. Zgomot

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian să fie reduse la cel mai scăzut nivel, tinându-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de

reducere a zgomotului, în special, la sursă.

1.5.9. Vibratii

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât riscurile rezultate din vibratiile produse de masină să fie reduse la cel mai scăzut nivel, tinându-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibratiilor, în special, la sursă.

1.5.10. Radiatii

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât orice emisie de radiatie generată de masină să fie limitată la cantitatea necesară pentru functionarea sa, iar efectele acesteia asupra persoanelor expuse să fie nule sau să fie reduse la valori nepericuloase.

1.5.11. Radiatii exterioare

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât radiatiile exterioare să nu perturbe functionarea lor.

1.5.12. Echipamente laser

Dacă este utilizat un echipament laser, trebuie luate în considerare următoarele prevederi:

- echipamentul laser de pe masini trebuie proiectat si construit astfel încât să se prevină orice radiatie accidentală;

- echipamentul laser de pe masini trebuie împrejmuit astfel încât radiatia directă, radiatia produsă prin reflectie sau prin difuzie si radiatie secundară să nu afecteze sănătatea;

- echipamentul optic pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe masini trebuie să fie astfel încât radiatiile laser să nu genereze nici un risc pentru sănătate.

1.5.13. Emisii de pulberi, gaze etc.

Masinile trebuie proiectate, construite si/sau echipate astfel încât să poată fi evitate riscurile datorate gazelor, lichidelor, pulberilor, vaporilor sau altor deseuri pe care le produc.

Dacă pericolul există, masinile trebuie echipate astfel încât substantele mentionate să poată fi retinute si/sau evacuate.

Dacă masina nu este închisă în timpul functionării normale, dispozitivele de retinere si/sau evacuare mentionate la paragraful precedent trebuie situate cât mai aproape posibil de sursa de emisie.

1.5.14. Risc de a rămâne închis în masină

Masinile trebuie proiectate, construite sau echipate cu mijloace care să permită persoanelor expuse să nu rămână închise în acestea sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare în ajutor.

1.5.15. Risc de alunecare, dezechilibrare sau cădere

Părtile masinii, pe care este posibil să se deplaseze sau să stationeze persoane, trebuie proiectate si construite în scopul prevenirii alunecării, dezechilibrării sau căderii pe acestea ori în afara acestora.

1.6. Mentenantă

1.6.1. Mentenanta masinii

Locurile de reglare, ungere si mentenantă trebuie amplasate în afara zonelor periculoase.

Operatiile de reglare, mentenantă, reparare, curătare si întretinere trebuie să poată fi efectuate în timp ce masina este oprită.

Dacă una sau mai multe dintre conditiile precedente nu pot fi îndeplinite din cauza unor motive tehnice, operatiile trebuie să poată fi efectuate fără risc (a se vedea pct. 1.2.5).

În cazul masinilor automate si, dacă este necesar, pentru alte masini, producătorul trebuie să prevadă un dispozitiv de conectare care să permită racordarea unui echipament de diagnoză pentru depistarea defectelor.

Componentele masinilor automate care necesită să fie schimbate frecvent, în special pentru o schimbare în fabricatie sau, dacă ele sunt sensibile la uzură ori susceptibile să se deterioreze ca urmare a unui accident, trebuie să poată fi demontate si înlocuite cu usurintă si în conditii de securitate.

Accesul la aceste componente trebuie să permită efectuarea acestor operatii cu mijloacele tehnice necesare (scule, instrumente de măsură etc.), în concordantă cu modul de interventie specificat de producător.

1.6.2. Acces la postul de lucru si la locurile de interventie

Producătorul trebuie să prevadă mijloace de acces (scări fixe, scări mobile, pasarele etc.) pentru a permite accesul în conditii de securitate, în toate amplasamentele folosite pentru operatiile de productie, de reglare si de mentenantă.

1.6.3. Separare de sursele de energie

Toate masinile trebuie prevăzute cu mijloace pentru separarea acestora de toate sursele de energie.

Aceste mijloace trebuie să fie identificabile cu usurintă.

Ele trebuie să poată fi blocate, dacă reconectarea poate periclita persoanele expuse. În cazul masinilor alimentate cu energie electrică printr-o fisă conectată la o priză, separarea prin scoaterea fisei este suficientă.

Mijlocul de separare trebuie să fie, de asemenea, blocabil, dacă operatorul nu are posibilitatea să verifice permanenta separării de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces.

După separarea de sursele de energie trebuie să fie posibilă disiparea normală a oricărei energii remanente sau înmagazinate în circuitele masinii, fără risc pentru persoanele expuse.

Prin exceptare de la cerintele de mai sus, anumite circuite pot rămâne conectate la sursele lor de energie, în scopul, de exemplu, de mentinere a prinderii pieselor, de protejare a informatiei, de iluminare a părtilor interioare etc.

În aceste cazuri trebuie luate măsuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului.

1.6.4. Interventia operatorului

Masinile trebuie proiectate, construite si echipate astfel încât să fie limitată necesitatea interventiei operatorului.

Dacă interventia operatorului nu poate fi evitată, ea trebuie să poată fi efectuată cu usurintă si în conditii de securitate.

1.6.5. Curătarea părtilor interioare

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât curătarea părtilor interioare care au continut substante sau preparate periculoase să fie posibilă, fără a pătrunde în interiorul lor; de asemenea, orice golire necesară trebuie să fie posibilă din exterior. Dacă este absolut imposibil să fie evitată pătrunderea în interiorul masinii, producătorul trebuie să ia măsuri, din faza de constructie, pentru a se permite efectuarea curătării cu minimum de pericol.

1.7. Mijloace de informare

1.7.1. Dispozitive de informare

Informatiile necesare pentru a comanda masinile trebuie să fie lipsite de ambiguitate si usor de înteles.

Ele nu trebuie să fie în cantitate excesivă, pentru a nu suprasolicita operatorul.

Dacă sănătatea sau securitatea persoanelor expuse poate fi periclitată de o defectare în functionarea unei masini nesupravegheate, aceasta trebuie echipată pentru a emite un semnal de avertizare acustic sau luminos adecvat.

1.7.2. Dispozitive de avertizare

Dacă masina este echipată cu dispozitive de avertizare (cum ar fi dispozitivele de semnalizare etc.), acestea trebuie să fie lipsite de ambiguitate si usor de perceput.

Operatorul trebuie să aibă posibilitatea să verifice în orice moment functionarea acestor dispozitive de avertizare.

Ele trebuie să se conformeze reglementărilor referitoare la culori si semnalizări de securitate.

1.7.3. Avertizare asupra riscurilor remanente

Dacă riscurile persistă în pofida tuturor măsurilor adoptate sau în cazul riscurilor potentiale care nu sunt evidente (de exemplu, dulapuri electrice, surse radioactive, descărcarea unui circuit hidraulic, pericol într-o zonă nevizibilă etc.), producătorul trebuie să prevadă avertizări.

Astfel de avertizări trebuie realizate de preferintă, prin pictograme usor de înteles si/sau elaborate în una dintre limbile tării în care urmează să fie folosită masina, însotită, la cerere, si de o exprimare în limbile întelese de operatori.

1.7.4. Marcare

Toate masinile trebuie marcate vizibil si durabil, cel putin, cu informatiile următoare:

- numele si adresa producătorului;

- marcajul CE (prevăzut în anexa nr. 3);

- indicarea seriei sau a tipului;

- numărul seriei, dacă există;

- anul de fabricatie.

În plus, dacă masina este construită de producător pentru a fi utilizată într-o atmosferă potential explozivă, această informatie trebuie indicată pe masină.

Pe masină trebuie să figureze, de asemenea, informatii complete referitoare la tipul acesteia si esentiale pentru utilizarea ei în conditii de securitate (de exemplu, viteza maximă a anumitor părti care se rotesc, diametrul maxim al sculelor care pot fi montate, masa etc.).

Dacă o parte a masinii trebuie manipulată în timpul utilizării cu o instalatie de ridicat, masa ei trebuie indicată vizibil, durabil si fără ambiguitate.

Echipamentul interschimbabil la care se referă art. 2 alin. (1) din hotărâre trebuie să cuprindă aceeasi informatie.

1.7.5. Instructiuni

a) Toate masinile trebuie însotite de instructiuni care să includă, cel putin, următoarele:

- o repetare a informatiilor marcate pe masină, cu exceptia numărului seriei (a se vedea pct. 1.7.4), împreună cu orice informatie suplimentară necesară pentru a facilita mentenanta (de exemplu, adresele importatorului, unitătile care asigură service-ul etc.);

- conditiile prevăzute pentru utilizare, în sensul pct. 1.1.2c);

- postul/posturile de lucru susceptibil/susceptibile de a fi ocupat/ocupate de operatori;

- instructiuni pentru efectuarea în conditii de securitate a:

- punerii în functiune;

- functionării;

- manipulării, indicându-se masa masinii si a diferitelor părti, care, de regulă, trebuie transportate separat;

- instalării;

- montării, demontării;

- reglării;

- mentenantei (service si reparatii);

- instructiuni de învătare, dacă sunt necesare;

- caracteristicile esentiale ale sculelor care pot fi montate pe masină, dacă este necesar.

Dacă este necesar, instructiunile trebuie să avertizeze asupra modurilor în care masina nu trebuie utilizată.

b) Instructiunile trebuie elaborate în limba română sau în limba unui stat membru al Uniunii Europene de către producător sau de reprezentantul său autorizat. La punerea în functiune, fiecare masină trebuie însotită de o traducere a instructiunilor în limba sau limbile tării/tărilor în care masina va fi utilizată si de instructiunile în limba originală.

Această traducere trebuie efectuată de către producător sau reprezentantul său autorizat sau de persoana care introduce masina în zona lingvistică respectivă. Prin derogare de la această cerintă, instructiunile de mentenantă, pentru uzul personalului specializat angajat al producătorului sau al reprezentantului său autorizat, pot fi elaborate numai în una dintre limbile Comunitătii, cunoscute de acel personal.

c) Instructiunile trebuie să contină desenele si schitele necesare punerii în functiune, mentenantei, inspectiilor, verificării functionării corecte si, atunci când este necesar, reparării masinii, precum si toate instructiunile utile, în special cele referitoare la securitate.

d) Nici o documentatie în care se descrie masina nu trebuie să fie în contradictie cu instructiunile care se referă la aspectele de securitate. Documentatia tehnică în care se descrie masina trebuie să prezinte informatii referitoare la emisiile de zgomot aerian mentionate la lit. f) si, în cazul masinilor tinute în mână si/sau dirijate cu mâna, informatii referitoare la vibratii, asa cum se mentionează la pct. 2.2.

e) Dacă este necesar, instructiunile trebuie să prezinte cerintele referitoare la instalarea si montarea în vederea reducerii zgomotului si vibratiilor (de exemplu, utilizarea amortizoarelor, tipul si masa fundatiei etc.).

f) Instructiunile trebuie să prezinte următoarele informatii referitoare la zgomotul aerian emis de masină, fie valoarea reală, fie valoarea stabilită pe baza măsurărilor efectuate pe o masină identică:

- nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, dacă aceasta depăseste 70 dB (A); dacă acest nivel nu depăseste 70 dB (A), acest fapt trebuie specificat;

- valoarea maximă a presiunii acustice instantanee ponderată C, la posturile de lucru, dacă aceasta depăseste 63 Pa (130 dB prin raportare la 20 µPa);

- nivelul de putere acustică emis de masină, dacă nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, depăseste 85 dB (A).

În cazul masinilor de dimensiuni foarte mari, în locul nivelului de putere acustică poate fi specificat nivelul de presiune acustică continuu echivalent în pozitii precizate din jurul masinii.

Atunci când nu sunt aplicabile standarde armonizate, nivelurile acustice trebuie măsurate utilizându-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru masină.

Producătorul trebuie să indice conditiile de functionare a masinii în timpul măsurărilor si metodele care au fost folosite pentru măsurare.

Dacă postul/posturile de lucru nu a/au fost definit/definite sau nu poate/pot fi definit/definite, nivelurile de presiune acustică trebuie măsurate la o distantă de 1 m de suprafata masinii si la o înăltime de 1,60 m fată de sol sau de platforma de acces. Trebuie indicate pozitia si valoarea maximă a presiunii acustice.

g) Dacă producătorul prevede utilizarea masinii într-o atmosferă potential explozivă, instructiunile trebuie să prezinte toate informatiile necesare.

h) În cazul masinilor care au fost prevăzute a fi utilizate si de operatori neprofesionisti, formularea si tehnoredactarea instructiunilor de utilizare trebuie făcute cu luarea în considerare, în afară de respectarea celorlalte cerinte de securitate mentionate mai sus, a nivelului general de pregătire si perspicacitate care poate fi regăsit, de regulă, la astfel de operatori.

2. Cerinte esentiale de sănătate si securitate suplimentare pentru anumite categorii de masini

2.1. Masini agroalimentare

Dacă masina este destinată pentru prepararea si procesarea alimentelor (de exemplu: încălzire, refrigerare, topire, spălare, manipulare, ambalare, depozitare, transport si distributie), ea trebuie proiectată si construită astfel încât să se evite orice risc de infectare, îmbolnăvire sau contaminare si trebuie să respecte următoarele reguli de igienă:

a) materialele în contact sau prevăzute să vină în contact cu alimentele trebuie să satisfacă conditiile stabilite în reglementările specifice. Masina trebuie proiectată si construită astfel încât aceste materiale să poată fi curătate înainte de fiecare utilizare;

b) toate suprafetele, inclusiv îmbinările lor, trebuie să fie netede si nu trebuie să prezinte nici rugozităti, nici cavităti care pot retine materialele organice;

c) asamblările trebuie proiectate astfel încât proeminentele, muchiile si colturile să fie reduse la minimum. Se recomandă ca ele să fie realizate prin sudare sau prin lipire continuă. Suruburile, capetele de suruburi si niturile nu trebuie utilizate, cu exceptia cazurilor care nu pot fi evitate din punct de vedere tehnic;

d) toate suprafetele în contact cu alimentele trebuie să poată fi curătate si dezinfectate cu usurintă, eventual după înlăturarea cu usurintă a părtilor demontabile. Suprafetele interioare trebuie să fie curbate cu o rază suficientă pentru a permite curătarea completă;

e) lichidele care provin din alimente, precum si fluidele de curătat, dezinfectat sau clătit trebuie să poată fi evacuate din masină fără să întâlnească obstacole (eventual în pozitia “curătare”);

f) masinile trebuie proiectate si construite astfel încât să fie evitată pătrunderea oricărui lichid ori vietăti, în special insecte, sau orice acumulare de materie organică în zonele care nu pot fi curătate (de exemplu, pentru masinile care nu sunt montate pe picioare sau pe role, prin prevederea unei etansări între masină si soclul acesteia, prin utilizarea de asamblări etanse etc.);

g) masina trebuie proiectată si construită astfel încât nici o substantă auxiliară (de exemplu, lubrifianti etc.) să nu poată veni în contact cu alimentele. Dacă este necesar, masina trebuie proiectată si construită astfel încât să permită verificarea permanentă a acestei cerinte.

Instructiuni

În plus fată de informatiile stabilite la cap. 1, instructiunile trebuie să indice produsele si metodele recomandate pentru curătare, dezinfectare si clătire (nu numai pentru zonele usor accesibile, ci si pentru zonele la care accesul este imposibil sau nerecomandabil, cum ar fi conductele, care trebuie curătate in situ).

2.2. Masini portabile tinute în mână si/sau dirijate cu mâna

Masinile portabile tinute în mână si/sau dirijate cu mâna trebuie să se conformeze cerintelor esentiale de sănătate si securitate următoare:

- în functie de tipul masinii, acestea trebuie prevăzute cu o suprafată de prindere de mărime suficientă si cu un număr suficient de mânere si suporturi corect dimensionate, dispuse astfel încât să asigure stabilitatea masinii, în conditiile de functionare prevăzute de producător;

- cu exceptia cazurilor în care este imposibil din punct de vedere tehnic sau atunci când există o comandă independentă, masinile ale căror mânere nu pot fi eliberate în deplină securitate trebuie prevăzute cu organe de comandă pentru pornire si oprire, dispuse astfel încât să poată fi actionate de operator fără ca acesta să trebuiască să elibereze mânerele;

- trebuie proiectate, construite sau echipate astfel încât să se elimine riscurile de pornire accidentală si/sau de continuare a functionării, după ce operatorul a eliberat mânerele. Dacă această cerintă nu este realizabilă din punct de vedere tehnic, trebuie să fie luate măsuri echivalente;

- masinile portabile tinute în mână trebuie proiectate si construite astfel încât să permită, dacă este necesar, observarea vizuală a contactului sculei cu materialul de prelucrat.

Instructiuni

Instructiunile trebuie să prezinte următoarea informatie referitoare la vibratiile transmise de masinile tinute în mână sau dirijate cu mâna:

- valoarea rădăcinii medii pătrate ponderate a acceleratiei la care sunt expuse membrele superioare, dacă ea depăseste 2,5 m/s2, determinată printr-o metodă de încercare adecvată. Dacă acceleratia nu depăseste 2,5 m/s2, această situatie trebuie mentionată.

Dacă nu există o metodă de încercare aplicabilă, producătorul trebuie să indice metodele de măsurare si conditiile în care măsurările trebuie efectuate.

2.3. Masini pentru prelucrarea lemnului si materialelor similare

Masinile pentru prelucrarea lemnului si masinile pentru prelucrarea materialelor cu caracteristici fizice si tehnologice similare cu cele ale lemnului, cum ar fi: pluta, osul, cauciucul dur, materialul plastic dur si alte materiale tari similare, trebuie să se conformeze următoarelor cerinte de sănătate si securitate:

a) masina trebuie proiectată, construită sau echipată astfel încât piesa de prelucrat să poată fi pozitionată si ghidată în conditii de securitate; dacă piesa este tinută cu mâna, pe un banc de lucru, acesta trebuie să asigure o stabilitate suficientă în timpul lucrului si să nu stânjenească manipularea piesei;

b) dacă masina este susceptibilă să fie utilizată în conditii care implică riscul ejectării unor piese de lemn, ea trebuie proiectată, construită, echipată astfel încât să fie eliminată ejectarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejectarea să nu genereze riscuri pentru operator si/sau persoanele expuse;

c) masina trebuie echipată cu o frână automată care să oprească scula într-un timp suficient de scurt dacă există un risc de contact cu scula în timpul mersului în gol;

d) dacă scula este încorporată într-o masină care nu este în întregime automată, aceasta trebuie proiectată si construită astfel încât să elimine sau să reducă riscul de leziune gravă, de exemplu, utilizând portscule cu sectiune circulară, restrângând adâncimea de tăiere etc.

3. Cerinte esentiale de securitate si sănătate pentru prevenirea pericolelor specifice datorate mobilitătii masinilor

Masinile care prezintă pericole datorate mobilitătii trebuie proiectate si construite astfel încât să corespundă cerintelor enuntate în continuare.

Riscurile datorate mobilitătii există întotdeauna pentru masinile autopropulsate, tractate sau împinse ori care sunt transportate de alte masini sau de tractoare a căror functionare se desfăsoară în spatiile de lucru si necesită în timpul lucrului fie mobilitate, fie o deplasare continuă sau semicontinuă între pozitiile de lucru fixe succesive.

Riscurile datorate mobilitătii pot exista, de asemenea, în cazul masinilor a căror functionare se desfăsoară fără deplasare, dar care pot fi echipate astfel încât să poată fi deplasate mai usor dintr-un loc în altul (masini prevăzute cu roti, rotile, patine etc. sau amplasate pe suporturi, cărucioare etc.).

În vederea verificării dacă motocultoarele sau motofrezele prezintă riscuri pentru persoanele expuse, producătorul sau reprezentantul autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de masină.

3.1. Generalităti

3.1.1. Definitie

Prin conducător se întelege operatorul care este însărcinat si este răspunzător pentru deplasarea masinii.

Conducătorul poate fi transportat de masină sau poate să însotească masina pe jos ori poate dirija masina prin comandă de la distantă (cabluri, radio etc.).

3.1.2. Iluminat

Masinile autopropulsate prevăzute de producător pentru a fi utilizate în locuri întunecoase trebuie dotate cu un sistem de iluminat adecvat activitătii care trebuie desfăsurată, fără a încălca prevederile altor reglementări aplicabile (reglementări rutiere, reguli de navigatie etc.).

3.1.3. Proiectarea masinilor pentru a usura manevrarea acestora

În timpul manevrării masinii si/sau a părtilor sale nu trebuie să existe posibilitatea producerii unor deplasări neasteptate sau de pericole datorate instabilitătii, dacă masina si/sau părtile sale sunt manevrate conform

instructiunilor producătorului.

3.2. Locuri de muncă

3.2.1. Post de conducere a masinilor

Postul de conducere a masinilor trebuie proiectat tinându-se seama de principiile ergonomice. Pot fi prevăzute două sau mai multe posturi de conducere si, în astfel de cazuri, fiecare post de conducere trebuie dotat cu toate comenzile necesare. Dacă există mai mult de un post de conducere, masina trebuie proiectată astfel încât utilizarea unuia dintre ele să excludă utilizarea celorlalte, cu exceptia comenzilor pentru oprirea de urgentă. Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie să fie astfel încât conducătorul să poată manevra masina si uneltele sale, conform conditiilor de utilizare prevăzute, în deplină securitate, atât pentru el, cât si pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive adecvate pentru a combate pericolele datorate vizibilitătii directe insuficiente.

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât în postul de conducere să nu existe riscuri pentru conducător si pentru operatorii de la bord, care să se datoreze contactului cu rotile sau senilele.

Postul de conducere trebuie proiectat si construit astfel încât să se evite riscurile pentru sănătate datorate evacuării gazelor si/sau lipsei de oxigen.

Postul de conducere al conducătorului transportat trebuie proiectat si construit astfel încât să poată fi echipat cu o cabină, dacă dimensiunile permit. În acest caz trebuie prevăzut în cabină un loc destinat afisării instructiunilor necesare conducătorului si/sau operatorilor. Postul de conducere trebuie să fie echipat cu o cabină adecvată, dacă există un risc datorat unui mediu periculos.

Dacă masina este prevăzută cu cabină, aceasta trebuie proiectată, construită si/sau echipată astfel încât să asigure conducătorului conditii bune de lucru si să-l protejeze împotriva oricărui pericol care poate apărea (de exemplu: încălzire si ventilare necorespunzătoare, vizibilitate necorespunzătoare, zgomot si vibratii excesive, căderea de obiecte, pătrunderea diferitelor obiecte, răsturnare etc.). Iesirea trebuie să permită o evacuare rapidă. Mai mult, trebuie prevăzută o iesire de urgentă, situată într-o directie diferită de cea a iesirii curente.

Materialele utilizate pentru cabină si pentru amenajarea acesteia trebuie să fie rezistente la foc.

3.2.2. Scaun

Scaunul conducătorului oricărei masini trebuie să asigure stabilitate conducătorului si să fie proiectat conform principiilor ergonomice. Scaunul trebuie proiectat astfel încât să reducă vibratiile transmise conducătorului la cel mai scăzut nivel care poate fi realizat în mod rezonabil.

Mijloacele de fixare a scaunului trebuie să reziste la toate solicitările la care sunt supuse, inclusiv în eventualitatea răsturnării. Dacă nu există podea sub picioarele conducătorului, el trebuie să dispună de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante.

Dacă masina este prevăzută cu o structură de protectie în caz de răsturnare, scaunul trebuie echipat cu o centură de sigurantă sau cu un dispozitiv echivalent care să-l tină pe conducător fixat de scaun, fără a-l împiedica să efectueze miscările necesare conducerii sau orice alte miscări cauzate de suspensie.

3.2.3. Alte locuri de muncă

Dacă conditiile de utilizare prevăd ca, în afară de conducător, să fie transportati sau să lucreze pe masină, ocazional ori permanent, alti operatori, trebuie prevăzute locuri adecvate care să permită să fie transportati sau să lucreze fără riscuri, în particular fără risc de cădere.

Dacă conditiile de lucru permit, aceste locuri de muncă trebuie prevăzute cu scaune.

Dacă postul de conducere trebuie echipat cu cabină, celelalte locuri de muncă trebuie, de asemenea, protejate împotriva pericolelor care au justificat protejarea postului de conducere.

3.3. Comenzi

3.3.1. Organe de comandă

Din postul de conducere conducătorul trebuie să poată actiona toate organele de comandă necesare functionării masinii, exceptând functiile care pot fi activate, în conditii de securitate, numai prin intermediul organelor de comandă amplasate în afara postului de conducere.

Această exceptare se referă, în special, la alte locuri de muncă decât postul de conducere, pentru care sunt responsabili alti operatori decât conducătorul sau pentru cazul în care conducătorul trebuie să-si părăsească postul de conducere pentru efectuarea manevrei în conditii de securitate.

Dacă există pedale, acestea trebuie proiectate, construite si dispuse astfel încât să poată fi actionate de conducător în conditii de securitate, cu riscuri minime de confuzie; ele trebuie să prezinte o suprafată antiderapantă si să fie usor de curătat.

Dacă actionarea lor poate comporta pericole, mai ales miscări periculoase, organele de comandă ale masinii, cu exceptia celor cu pozitii prestabilite, trebuie să revină în pozitia neutră, imediat ce operatorul încetează actionarea lor.

În cazul masinilor cu roti, mecanismul de directie trebuie proiectat si construit astfel încât să reducă forta miscărilor bruste ale volanului sau ale levierului de directie, care rezultă din socurile primite de rotile directoare.

Orice comandă de blocare a diferentialului trebuie proiectată si dispusă astfel încât să permită deblocarea diferentialului atunci când masina se află în miscare.

Ultima frază de la pct. 1.2.2 nu se aplică functiei de mobilitate.

3.3.2. Pornire/deplasare

Masinile autopropulsate cu conducător transportat trebuie echipate astfel încât să împiedice pornirea motorului de către persoane neautorizate.

Deplasarea masinilor autopropulsate cu conducător transportat trebuie să fie posibilă numai dacă conducătorul se află la postul său de comandă.

Dacă, în vederea functionării, masina trebuie echipată cu dispozitive care îi depăsesc gabaritul normal (de exemplu, sisteme de calare, brate de macara etc.), atunci conducătorul trebuie să dispună de mijloace care să-i permită verificarea cu usurintă, înainte de deplasarea masinii, că respectivele dispozitive se află într-o pozitie definită care să-i permită deplasarea în conditii de securitate. Această cerintă se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte părti ale masinii, care, pentru a-i permite o deplasare în conditii de securitate, trebuie să se afle în pozitii definite si, dacă este necesar, blocate.

Atunci când este realizabil din punct de vedere tehnic si economic, deplasarea masinii trebuie să fie conditionată de pozitiile de securitate ale părtilor mentionate mai sus.

În timpul pornirii motorului nu trebuie să fie posibilă deplasarea masinii.

3.3.3. Functia de deplasare

Fără a încălca cerintele privind circulatia rutieră, masinile autopropulsate si remorcile lor trebuie să îndeplinească cerintele de reducere a vitezei, de oprire, de frânare si de imobilizare, astfel încât să prezinte securitate în toate conditiile de functionare, de sarcină, de viteză, de stare a terenului si de declivitate prevăzute de producător si să corespundă situatiilor întâlnite în utilizarea normală.

Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini si de a opri masina autopropulsată prin intermediul unui dispozitiv principal. Dacă conditiile de securitate o cer, în cazul defectării dispozitivului principal sau al lipsei de energie necesară pentru actionarea acestui dispozitiv, trebuie prevăzut un dispozitiv de ajutor pentru încetinire si oprire, cu comenzi complet independente si usor accesibile.

Dacă, pentru asigurarea securitătii, este necesară imobilizarea masinii stationate, trebuie prevăzut un dispozitiv de imobilizare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre dispozitivele mentionate la alin. 2, cu conditia să fie numai mecanic.

Masina comandată de la distantă trebuie proiectată si construită astfel încât să se oprească automat în cazul în care conducătorul a pierdut controlul acesteia.

Functiei de deplasare nu i se aplică prevederile pct. 1.2.4.

3.3.4. Deplasarea masinii comandate de conducătorul pedestru

Deplasarea masinii autopropulsate comandate de conducător pedestru trebuie să fie posibilă numai printr-o actiune continuă a conducătorului asupra organului de comandă corespunzător. În special, deplasarea nu trebuie să fie posibilă în timpul pornirii motorului.

Sistemele de comandă ale masinii cu conducător pedestru trebuie proiectate astfel încât să reducă la minimum pericolele datorate deplasării neasteptate a masinii spre conducător, în special pericolele:

a) de strivire;

b) de accidentare din cauza sculelor rotative.

Mai mult, viteza normală de deplasare a masinii trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a conducătorului pedestru.

În cazul masinii pe care poate fi montată o unealtă rotativă, nu trebuie să fie posibil să fie actionată această unealtă atunci când se comandă mersul înapoi, cu exceptia cazului în care deplasarea masinii rezultă din miscarea uneltei.

În acest ultim caz viteza pentru mersul înapoi trebuie să fie astfel încât să nu prezinte pericol pentru conducător.

3.3.5. Defectarea circuitului de comandă

O defectare a sistemului de alimentare cu energie a mecanismului de servodirectie, dacă el este prevăzut, nu trebuie să împiedice dirijarea masinii pe durata timpului necesar pentru oprirea acesteia.

3.4. Protejarea fată de pericolele mecanice

3.4.1. Miscări necomandate

Atunci când o parte a masinii a fost oprită, orice abatere a sa de la pozitia de oprire - datorată oricărei alte cauze decât actionarea organelor de comandă – trebuie să fie astfel încât să nu constituie un pericol pentru persoanele expuse.

Masina trebuie proiectată, construită si, dacă este cazul, montată pe suportul său mobil astfel încât să se asigure că în timpul deplasării oscilatiile necontrolate ale centrului său de greutate nu-i afectează stabilitatea sau nu-i produc eforturi excesive în structură.

3.4.2. Risc de rupere în timpul functionării

Părtile masinilor care se rotesc cu viteze mari si care, în pofida măsurilor luate, se pot sparge sau dezintegra trebuie să fie montate si prevăzute cu carcase astfel încât, în caz de spargere ori de rupere, fragmentele lor să fie retinute sau, dacă acest lucru nu este posibil, să nu poată fi ejectate către postul de conducere si/sau locurile de muncă.

3.4.3. Răsturnare

Dacă, în cazul unei masini autopropulsate cu conducător transportat si, eventual, operatori transportati, există riscul răsturnării, masina trebuie proiectată si prevăzută cu puncte de ancorare care să-i permită acesteia să fie echipată cu o structură de protectie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS).

Această structură trebuie să fie astfel încât, în caz de răsturnare, să garanteze conducătorului transportat si, eventual, operatorilor transportati un volum limită de deformare (DLV).

Pentru a verifica dacă structura îndeplineste cerinta mentionată la alin. 2, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură.

În plus, trebuie prevăzute cu o structură de protectie pentru combaterea efectelor răsturnării masinile pentru lucrări terasiere cu o putere peste 15 kW, indicate mai jos:

- încărcătoare pe senile sau pe roti;

- încărcătoare cu cupă întoarsă;

- tractoare pe senile sau pe roti;

- screpere cu sistem de autoîncărcare sau fără;

- gredere;

- dumpere articulate.

3.4.4. Căderi de obiecte

Dacă în cazul unei masini cu conducător transportat si, eventual, operatori transportati există riscuri datorate căderii obiectelor si materialelor, masina trebuie proiectată si prevăzută, dacă dimensiunile permit, cu puncte de ancorare care să-i permită echiparea ei cu o structură de protectie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS).

Această structură trebuie să fie astfel încât, în cazul căderilor de obiecte sau de materiale, să garanteze operatorilor transportati un volum de deformare limită (DLV) adecvat.

Pentru a verifica dacă respectiva structură îndeplineste cerinta mentionată la alin. 2, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură.

3.4.5. Mijloace de acces

Mijloacele de sprijin pentru mâini si treptele trebuie proiectate, construite si dispuse astfel încât operatorii să le utilizeze instinctiv si să nu recurgă în acest scop la organele de comandă.

3.4.6. Dispozitive de remorcare

Toate masinile utilizate pentru remorcare sau destinate să fie remorcate trebuie echipate cu dispozitive de remorcare sau de cuplare proiectate, construite si dispuse astfel încât să asigure cuplarea si decuplarea usoară si în conditii de securitate si să împiedice decuplarea accidentală în timpul utilizării.

În măsura în care sarcina de pe bara de remorcare o necesită, aceste masini trebuie echipate cu un suport cu suprafata de sprijin adaptată la sarcină si la sol.

3.4.7. Transmiterea puterii între masina autopropulsată (sau tractor) si masina receptoare

Arborii de transmisie cu articulatii cardanice care fac legătura între o masină autopropulsată (sau tractor) si primul lagăr fix al unei masini receptoare trebuie prevăzuti cu mijloace de protectie pe toată lungimea arborelui si a articulatiilor sale cardanice.

Priza de putere a masinii autopropulsate (sau a tractorului) la care este cuplat arborele de transmisie trebuie prevăzută fie cu un protector fixat pe masina autopropulsată (sau pe tractor), fie cu un alt dispozitiv care să asigure o protectie echivalentă.

La masina tractată arborele receptor trebuie închis într-o carcasă de protectie, fixată pe masină.

Limitatoarele de moment sau rotile libere pot echipa transmisiile cu articulatii cardanice numai înspre partea de cuplare a transmisiei cu masina receptoare. Arborele de transmisie cu articulatie cardanică trebuie marcat conform sensului de montaj.

Orice masină tractată, a cărei functionare necesită existenta unui arbore de transmisie care să o cupleze la masina autopropulsată sau la un tractor, trebuie să posede un astfel de sistem de sustinere a arborelui de transmisie astfel încât, dacă masina se decuplează, arborele de transmisie si protectorul asociat să nu se deterioreze prin contact cu solul sau cu o parte a masinii.

Părtile exterioare ale protectorului trebuie proiectate, construite si dispuse astfel încât să nu se rotească o dată cu arborele de transmisie. Protectorul trebuie să acopere transmisia cardanică până la extremitătile furcilor interioare, în cazul articulatiilor cardanice simple si cel putin până în centrul articulatiei sau articulatiilor exterioare, în cazul articulatiilor cardanice de “unghi mare”.

Dacă producătorul a prevăzut mijloace de acces spre locurile de muncă în apropierea arborelui de transmisie cu transmisie cardanică, el trebuie să se asigure că protectorii asociati arborelui, asa cum au fost descrisi în alin. 6, nu pot servi drept trepte, cu exceptia cazului în care au fost proiectati si construiti în acest scop.

3.4.8. Părti de transmisie mobile

Ca derogare de la prevederile pct. 1.3.8. A, în cazul motoarelor cu ardere internă nu este necesar ca protectorii mobili, care previn accesul la părtile mobile în compartimentul motor, să fie prevăzuti cu dispozitive de blocare, dacă deschiderea lor este posibilă ori cu ajutorul unei scule sau cu al unei chei ori printr-un organ de comandă amplasat la postul de conducere, iar acesta din urmă se află într-o cabină complet închisă si dotată cu un sistem de închidere pentru a împiedica accesul neautorizat.

3.5. Protejarea împotriva altor pericole

3.5.1. Baterii de acumulatori

Locasul bateriei trebuie construit si amplasat, iar bateria trebuie instalată astfel încât să se reducă la minimum posibilitatea de stropire cu electrolit a operatorului, în cazul răsturnării si/sau în vederea evitării acumulării de vapori în locurile ocupate de operatori.

Masina trebuie proiectată si construită astfel încât bateria să poată fi deconectată cu ajutorul unui dispozitiv usor accesibil, prevăzut în acest scop.

3.5.2. Incendiu

În functie de pericolele anticipate de producător în timpul utilizării si dacă dimensiunile masinii permit, aceasta trebuie:

- sau să permită echiparea cu extinctoare usor accesibile;

- sau să fie echipată cu sisteme extinctoare integrate în masină.

3.5.3. Emisii de pulberi, gaze etc.

Dacă astfel de pericole există, echipamentul de retinere mentionat la pct. 1.5.13 poate fi înlocuit cu alte mijloace ca, de exemplu, precipitarea în jet de apă pulverizată.

Prevederile alin. 2 si 3 de la pct. 1.5.13 nu se aplică atunci când functia principală a masinii este de pulverizare a produselor.

3.6. Mijloace de informare

3.6.1. Inscriptii si avertizare

Masina trebuie prevăzută cu mijloace de semnalizare si/sau cu plăcute cu instructiuni referitoare la utilizare, reglare si mentenantă, de fiecare dată când este necesar, pentru a asigura sănătatea si securitatea persoanelor expuse. Ele trebuie alese, proiectate si construite astfel încât să fie vizibile cu usurintă si să fie durabile.

Fără a încălca cerintele care trebuie respectate la deplasarea pe drumurile publice, masina cu conducător transportat trebuie dotată cu următoarele echipamente:

- un dispozitiv de avertizare acustică pentru avertizarea persoanelor expuse;

- un sistem de avertizare luminoasă care să corespundă conditiilor de utilizare prevăzute, cum ar fi: lanternele stop, lanternele pentru mersul înapoi si farurile giroscopice. Această ultimă conditie nu se aplică masinilor destinate exclusiv lucrărilor subterane si care nu posedă energie electrică.

Masinile comandate de la distantă care, în conditii de utilizare normale, expun persoanele la pericole de lovire sau de strivire, trebuie prevăzute cu mijloace adecvate de semnalizare a deplasării sau cu mijloace de protectie adecvate pentru persoanele expuse acestor pericole.

Aceleasi măsuri se aplică si în cazul masinilor a căror utilizare implică repetarea sistematică a deplasării înainte si înapoi, de-a lungul aceleiasi axe, iar spatele masinii nu este vizibil, în mod direct, conducătorului.

Masinile trebuie construite astfel încât să nu poată fi scoase din functiune, în mod neintentionat, toate dispozitivele de avertizare si semnalizare. Dacă este esential pentru asigurarea securitătii, astfel de dispozitive trebuie prevăzute cu mijloace de control al bunei functionări, iar defectarea lor trebuie să fie semnalizată operatorului.

Dacă deplasarea masinii sau a uneltelor sale prezintă un pericol deosebit, trebuie prevăzute inscriptii pe masină pentru a avertiza împotriva apropierii de aceasta în timpul functionării; inscriptiile trebuie să fie lizibile de la o distantă suficientă, pentru a se asigura securitatea persoanelor care se pot afla în apropiere.

3.6.2. Marcare

Marcajele minime mentionate la pct. 1.7.4 trebuie suplimentate cu următoarele:

- putere nominală, exprimată în kilowati;

- masa, în kilograme, în configuratia cea mai uzuală si, dacă este cazul:

- forta maximă de tractiune la cârlig, prevăzută de producător, în newtoni;

- forta verticală maximă pe cârlig, prevăzută de producător, în newtoni.

3.6.3. Instructiuni

În afara cerintelor minime mentionate la pct. 1.7.5, instructiunile trebuie să contină următoarele informatii:

a) în ceea ce priveste vibratiile generate de masină, fie valoarea efectivă, fie o valoare stabilită pe baza măsurărilor efectuate pe o masină identică:

- valoarea eficace ponderată a acceleratiei la care sunt supuse membrele superioare, dacă aceasta depăseste 2,5 m/s2; dacă ea nu depăseste 2,5 m/s2, această informatie trebuie precizată;

- valoarea eficace ponderată a acceleratiei la care este supus corpul (picioarele sau sezutul), dacă aceasta depăseste 0,5 m/s2; dacă ea nu depăseste 0,5 m/s2, această informatie trebuie precizată.

Dacă nu se aplică standardele armonizate, vibratia trebuie măsurată utilizându-se metoda cea mai adecvată pentru masina în cauză.

Producătorul trebuie să indice conditiile de functionare a masinii în timpul măsurării si metodele utilizate pentru efectuarea măsurărilor;

b) în cazul masinilor care permit utilizări diferite, în functie de echipamentul folosit, producătorul masinii de bază pe care pot fi montate echipamentele interschimbabile si producătorul acestora din urmă trebuie să furnizeze informatiile necesare pentru a permite montarea si utilizarea echipamentului în conditii de securitate.

4. Cerinte esentiale de securitate si sănătate pentru prevenirea pericolelor specifice datorate operatiilor de ridicare

Masinile care prezintă pericole datorate operatiilor de ridicare, în principal pericole legate de căderea sarcinii si de coliziuni sau pericole de balansare cauzate de manipularea sarcinii, trebuie proiectate si construite astfel încât să corespundă cerintelor esentiale prezentate mai jos.

Riscurile datorate unei operatii de ridicare există, în special, în cazul masinilor destinate să deplaseze o sarcină unitară în acelasi timp cu modificarea nivelului în timpul deplasării. Sarcina poate fi constituită din obiecte, materiale sau mărfuri.

4.1. Generalităti

4.1.1. Definitii:

a) dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii - componentele sau echipamentele nefixate la masină si care sunt dispuse între masină si sarcină sau pe sarcină în scopul prinderii ei;

b) accesorii pentru dispozitive de legare – elementele care servesc la realizarea unei legături, cum ar fi: cârlige cu ochi, zale de lant, inele, inele cu tijă etc.;

c) sarcină ghidată - sarcina care este deplasată integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile si a cărei pozitie este determinată prin puncte fixe;

d) coeficient de sigurantă - raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător, până la care o piesă a echipamentului, un dispozitiv de legare sau de prindere ori o masină este capabilă să o mentină, si valoarea sarcinii maxime de utilizare marcată pe echipament, pe dispozitivul de legare sau, respectiv, pe masină;

e) coeficient de încercare - raportul matematic dintre sarcina utilizată pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice pentru o piesă a echipamentului, un dispozitiv de legare ori de prindere sau o masină si sarcina maximă de utilizare marcată pe piesa echipamentului, dispozitivului de prindere, pe dispozitivul de legare sau pe masină;

f) încercare statică - încercarea în cursul căreia masina sau dispozitivul de prindere este verificată/verificat initial, apoi supusă/supus unei forte egale cu sarcina maximă de utilizare multiplicată cu coeficientul de încercare corespunzător, după care, la încetarea fortei, este verificată/verificat pentru a se asigura că nu s-a produs nici o deteriorare;

g) încercare dinamică - încercarea în cursul căreia masina este pusă să functioneze în toate situatiile posibile, la sarcina maximă de utilizare, cu luarea în considerare a comportamentului dinamic al acesteia, în vederea verificării functionării corecte a masinii si a elementelor de securitate.

4.1.2. Protejarea fată de pericole mecanice

4.1.2.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate

Masinile trebuie proiectate si construite astfel încât stabilitatea cerută la pct. 1.3.1 să fie asigurată atât în timpul functionării, cât si în afara ei, inclusiv în toate fazele de transport, montare si demontare, în cursul defectărilor previzibile ale componentelor, precum si în cursul efectuării încercărilor, dacă acestea sunt executate conform instructiunilor din manualul de instructiuni.

În acest scop, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să utilizeze mijloace de verificare corespunzătoare; în special, pentru stivuitoarele autopropulsate cu posibilităti de ridicare peste 1,80 m, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze o încercare de stabilitate pe platformă sau o încercare similară ori să aibă efectuate astfel de încercări pentru fiecare tip de stivuitor autopropulsat.

4.1.2.2. Ghidaje si căi de rulare

Instalatiile de ridicat trebuie prevăzute cu dispozitive care să actioneze asupra ghidajelor sau căilor de rulare, în scopul prevenirii deraierilor.

Dacă deraierea se produce totusi, în pofida existentei unor astfel de dispozitive sau în cazul defectării unui element de ghidare ori de rulare, trebuie prevăzute dispozitive care să împiedice căderea echipamentului, componentelor sau sarcinii ori răsturnarea instalatiei.

4.1.2.3. Rezistentă mecanică

Masinile, dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si componentele amovibile trebuie să poată rezista la solicitările la care sunt supuse, atât în timpul functionării, cât si, dacă este cazul, când nu functionează, în conditiile de instalare si functionare prevăzute de producător si în toate configuratiile specifice masinii, tinându-se seama, atunci când este cazul, de efectele factorilor atmosferici si de eforturile exercitate de persoane. Această cerintă trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită în timpul transportului, montării si demontării.

Masinile si dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie proiectate si construite astfel încât să fie evitate defectările datorate oboselii sau uzurii, tinându-se seama de utilizarea prevăzută a acestora.

Materialele folosite trebuie alese luându-se în considerare mediile de utilizare prevăzute de producător, în special în ceea ce priveste coroziunea, abraziunea, socurile, fragilitatea la frig si îmbătrânirea.

Masinile si dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie proiectate si construite pentru a putea suporta suprasarcinile aplicate la încercările statice, fără a prezenta deformări sau defectări evidente.

Calculul trebuie să tină seama de valorile coeficientului de încercare statică ales, astfel încât să se poată garanta un nivel adecvat de securitate; acest coeficient de încercare are, în general, următoarele valori:

a) pentru masinile actionate manual si dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii: 1,5;

b) pentru alte masini: 1,25.

Masinile trebuie să fie proiectate si construite pentru a putea suporta, fără a se defecta, încercările dinamice efectuate cu sarcina maximă de utilizare multiplicată cu coeficientul de încercare dinamică. Acest coeficient de încercare dinamică este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; în general, acest coeficient este egal cu 1,1.

Încercările dinamice trebuie efectuate pe o masină pregătită să functioneze în conditii normale de utilizare. Ca o regulă generală, încercările trebuie efectuate la vitezele nominale stabilite de producător. Dacă circuitul de comandă al masinii permite mai multe miscări simultane (de exemplu, rotirea si deplasarea sarcinii), încercările trebuie efectuate în conditiile cele mai defavorabile, adică, ca regulă generală, prin combinarea miscărilor.

4.1.2.4. Scripeti, tamburi, lanturi si cabluri

Diametrul scripetilor, tamburilor si rolelor trebuie să fie compatibil cu dimensiunile cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.

Tamburii si rolele trebuie proiectate, construite si instalate astfel încât cablurile sau lanturile cu care sunt echipate să se poată înfăsura fără a cădea.

Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau sustinerea sarcinii nu trebuie să prezinte nici o matisare, cu exceptia extremitătilor (matisările sunt tolerate în instalatiile care sunt prevăzute, prin proiect, să fie modificate regulat, în functie de necesitătile de utilizare). Coeficientul de sigurantă al întregului cablu si al extremitătilor este ales astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de securitate; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5.

Coeficientul de sigurantă al lanturilor de ridicare este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 4.

Pentru a verifica dacă este asigurat coeficientul de sigurantă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de lant si de cablu utilizat direct pentru ridicarea sarcinii si pentru fiecare tip de capăt de cablu.

4.1.2.5. Accesorii pentru dispozitivele de legare

Accesoriile pentru dispozitivele de legare trebuie dimensionate tinându-se seama de fenomenele de oboseală si de procesele de îmbătrânire pentru un număr de cicluri de functionare corespunzător duratei de viată prevăzute, precizată în conditiile de functionare ale aplicatiei preconizate.

În plus:

a) coeficientul de sigurantă al ansamblului cablu metalic/capătul lui este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5. Cablurile nu trebuie să prezinte nici o matisare sau buclă, în afara celor de la extremităti;

b) atunci când sunt utilizate lanturi cu zale sudate, ele trebuie să fie de tipul cu zale scurte. Coeficientul de sigurantă al lanturilor de orice tip este ales astfel încât să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4;

c) coeficientul de sigurantă al cablurilor sau al chingilor din fibre textile depinde de material, de metoda de fabricatie, de dimensiuni si de utilizare. Acest coeficient este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; el este, ca regulă generală, egal cu 7, cu conditia ca materialele folosite să fie de foarte bună calitate, iar metoda de fabricatie să fie corespunzătoare conditiilor de utilizare prevăzute. În caz contrar, ca regulă generală, coeficientul trebuie să fie mai mare, pentru a asigura un grad de securitate echivalent.

Cablurile si chingile din fibre textile nu trebuie să prezinte nici un nod, legătură sau matisare, altele decât cele de la extremitatea de legare, cu exceptia elementelor de legare inelare;

d) toate componentele metalice ale unei legături ori cele utilizate împreună cu o legătură trebuie să aibă un coeficient de sigurantă ales astfel încât să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4;

e) capacitatea maximă la utilizare a unui cablu de legare multifilar se stabileste tinându-se seama de capacitatea maximă de utilizare a celui mai slab fir, de numărul de fire si de un factor de reducere care depinde de modul de legare;

f) pentru a verifica dacă a fost atins coeficientul de sigurantă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări adecvate pentru fiecare tip de componentă mentionată la lit. a), b), c) si d).

4.1.2.6. Controlul miscărilor

Dispozitivele pentru controlul miscărilor trebuie să actioneze astfel încât masina pe care sunt instalate să fie mentinută în conditii de securitate:

a) masinile trebuie proiectate si echipate cu dispozitive care să mentină amplitudinea miscărilor componentelor lor între limitele specificate. Intrarea în actiune a acestor dispozitive trebuie, dacă este cazul, să fie precedată de o avertizare;

b) dacă mai multe masini fixe sau care rulează pe sine pot fi manevrate simultan, în acelasi spatiu în care există riscuri de ciocnire, masinile în cauză trebuie proiectate si construite astfel încât să fie posibilă echiparea cu sisteme care să permită evitarea acestor riscuri;

c) mecanismele masinilor trebuie proiectate si construite astfel încât sarcinile să nu poată devia în mod periculos sau să cadă liber si pe neasteptate, chiar si în cazul defectării partiale sau totale a alimentării cu energie electrică ori atunci când operatorul opreste functionarea masinii;

d) în conditii normale de functionare nu trebuie să existe posibilitatea coborârii sarcinii numai sub controlul unei frâne cu frictiune, cu exceptia masinilor la care este necesară functionarea în acest mod;

e) dispozitivele de prindere trebuie proiectate si construite astfel încât să se evite căderea neasteptată a sarcinilor.

4.1.2.7. Manipularea sarcinilor

Pozitia postului de conducere a masinii trebuie stabilită astfel încât să asigure cel mai larg câmp vizual de observare a traiectoriilor părtilor mobile, pentru a se evita posibile loviri cu persoane sau echipamente ori cu alte masini care ar putea fi manevrate în acelasi timp si ar fi posibil să constituie un pericol.

Masinile cu sarcina ghidată, fixate într-un singur loc, trebuie proiectate si construite astfel încât să se prevină lovirea persoanelor expuse de sarcină sau contragreutate.

4.1.2.8. Fulgere

Masinile expuse fulgerelor în timpul utilizării trebuie să fie echipate cu un sistem de scurgere la pâmânt a sarcinilor electrice rezultate.

4.2. Cerinte speciale pentru masinile cu sursă de energie diferită de forta umană

4.2.1. Comenzi

4.2.1.1. Post de conducere

Cerintele prevăzute la pct. 3.2.1 se aplică, de asemenea, si pentru masinile care nu sunt mobile.

4.2.1.2. Scaun

Cerintele prevăzute la alin. 1 si 2 ale pct. 3.2.2, precum si cele prevăzute la pct. 3.2.3 se aplică, de asemenea, masinilor care nu sunt mobile.

4.2.1.3. Organe de comandă

Organele de comandă a deplasărilor masinilor sau a echipamentelor acestora trebuie să revină în pozitie neutră, imediat ce încetează actionarea lor de către operator. Cu toate acestea, pentru deplasările partiale sau totale la care nu există riscul lovirii sarcinii sau masinii, organele susmentionate pot fi înlocuite cu organe de comandă care să autorizeze opriri automate la nivelurile prestabilite, fără mentinerea actionării lor de către operator.

4.2.1.4. Controlul sarcinii

Masina cu sarcina maximă de utilizare de cel putin 1.000 kg sau al căror moment de răsturnare este de cel putin 40.000 Nm trebuie echipate cu dispozitive care să-l avertizeze pe conducător si să împiedice deplasările periculoase ale sarcinii în cazurile:

- supraîncărcării instalatiei:

- fie ca rezultat al depăsirii maxime de utilizare;

- fie ca rezultat al depăsirii momentelor datorate acestor sarcini;

- depăsirii momentelor de răsturnare, ca rezultat al ridicării sarcinii.

4.2.2. Instalatie ghidată prin clabluri

Cablurile purtătoare, cablurile tractoare sau cablurile tractoare purtătoare trebuie întinse cu ajutorul contragreutătilor sau al unui dispozitiv care să permită controlul permanent al întinderii.

4.2.3. Riscuri pentru persoanele expuse. Mijloace de acces la postul de conducere sau la locurile de interventie

Masinile cu sarcină ghidată si masinile ale căror suporturi de sarcină urmează un traseu clar definit trebuie echipate cu dispozitive care să prevină orice risc pentru persoanele expuse.

Masinile care deservesc niveluri definite si la care operatorii pot avea acces la platforma sarcinii, pentru a aranja sau a asigura sarcina, trebuie proiectate si construite astfel încât să se prevină deplasarea necontrolată a platformei sarcinii, în special, în timpul încărcării sau descărcării.

4.2.4. Aptitudine de utilizare

La lansarea masinii pe piată sau la prima sa punere în functiune, producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să asigure, prin luarea de măsuri corespunzătoare sau prin cele deja luate, că dispozitivele de prindere ori de legare pentru ridicarea sarcinii si masinile pregătite pentru a fi utilizate - indiferent de actionarea manuală sau de alt tip - îsi pot îndeplini functiile specificate în conditii de securitate. Măsurile sus-mentionate trebuie să tină seama de aspectele statice si dinamice ale instalatiei.

Dacă masinile nu pot fi montate la sediul producătorului sau reprezentantului său autorizat, trebuie luate măsuri adecvate la locul de utilizare. În caz contrar, măsurile pot fi luate fie la sediile producătorului, fie la locul de utilizare.

4.3. Marcare

4.3.1. Lanturi si cabluri

Orice lungime de lant, de cablu sau de chingă, care nu face parte dintr-un ansamblu, trebuie să poarte un marcaj sau, dacă nu este posibil, o placă ori un inel nedetasabil, marcate cu numele si adresa producătorului sau reprezentantului său autorizat si cu referinta de identificare a certificatului relevant.

Certificatul trebuie să contină informatiile cerute prin standardele armonizate sau, dacă acestea nu există, cel putin următoarele informatii:

- numele producătorului sau reprezentantului său autorizat;

- sediul producătorului sau reprezentantului său autorizat, după caz;

- o descriere a lantului sau cablului care să cuprindă:

- dimensiunile nominale;

- constructia sa;

- materialul din care este executat; si

- orice tratament metalurgic special aplicat materialului;

- dacă a fost încercat, indicarea standardului utilizat;

- sarcina maximă care poate să fie suportată de lant sau de cablu în timpul functionării. Poate fi indicat un interval de valori în functie de aplicatiile prevăzute.

4.3.2. Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii

Orice dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să aibă marcate următoarele:

- identificarea producătorului;

- identificarea materialului (de exemplu: clasificarea internatională), atunci când această informatie este necesară pentru compatibilitatea dimensională;

- identificarea sarcinii maxime de utilizare;

- marcajul CE.

În cazul dispozitivelor de legare care includ componente, cum ar fi cablurile si frânghiile, pe care marcarea este imposibilă, cerintele mentionate la primul alineat trebuie înscrise pe o placă sau pe alte mijloace, fixate solid pe dispozitivul de legare.

Aceste cerinte trebuie să fie lizibile si să fie plasate într-un loc în care să nu fie posibil să dispară, ca urmare a prelucrării, uzurii etc., sau să nu compromită rezistenta dispozitivului.

4.3.3. Masini

În plus fată de informatiile minime prevăzute la pct. 1.7.4, fiecare masină trebuie să poarte informatii lizibile si durabile, referitoare la sarcina nominală:

(i) afisarea într-o formă nesimbolizată si vizibilă pe echipament, în cazul masinilor pentru care există numai o singură valoare posibilă;

(ii) dacă sarcina nominală depinde de configuratia masinii, fiecare post de conducere trebuie prevăzut cu o placă ce trebuie să indice, preferabil sub formă de diagrame sau prin intermediul tabelelor, sarcinile nominale pentru fiecare configuratie.

Masinile echipate cu un suport de sarcină, ale cărui dimensiuni permit accesul persoanelor si a cărui cursă generează un risc de cădere, trebuie să poarte o avertizare clară si durabilă de interzicere a ridicării persoanelor.

Această avertizare trebuie să fie vizibilă de la fiecare loc în care este posibil accesul.

4.4. Instructiuni

4.4.1. Dispozitive de legare pentru ridicarea sarcinii

Fiecare dispozitiv de legare pentru ridicarea sarcinii sau lot comercial indivizibil de dispozitive trebuie însotit de instructiuni care să furnizeze cel putin următoarele informatii:

- conditiile normale de utilizare;

- instructiunile pentru utilizare, montare si mentenantă;

- limitele de utilizare (în special pentru dispozitivele care nu pot fi conforme cu prevederile pct. 4.1.2.6 lit. e).

4.4.2. Masini

În plus fată de prevederile pct. 1.7.5, instructiunile trebuie să contină următoarele informatii:

a) caracteristicile tehnice ale masinii si, în special:

- dacă este posibil, o copie a tabelului cu sarcinile descrise la pct. 4.3.3 (ii);

- reactiunile din reazeme sau încastrări si caracteristicile căilor;

- dacă este posibil, definirea si mijloacele de instalare a contragreutătilor;

b) continutul carnetului de urmărire a masinii, dacă el nu este furnizat împreună cu masina;

c) îndrumări pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienta observării directe a sarcinii de către operator;

d) instructiunile necesare pentru efectuarea de încercări, înainte de prima punere în functiune a masinilor care nu sunt montate la sediul producătorului, în configuratia în care urmează a fi utilizate.

5. Cerinte esentiale de securitate si sănătate pentru masinile destinate pentru lucrul în subteran

Masinile destinate pentru lucrul în subteran trebuie proiectate si construite astfel încât să corespundă cerintelor expuse în continuare.

5.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate

Sustinerile mecanizate trebuie să fie proiectate si construite pentru a mentine o directie precizată în timpul deplasării si a nu aluneca înainte si în timp ce se deplasează sub sarcină si după ce sarcina a fost înlăturată. Ele trebuie echipate cu ancorări pentru plăcile de capăt ale stâlpilor de sustinere hidraulici individuali.

5.2. Circulatie

Sustinerile mecanizate trebuie să permită circulatia nestânjenită a persoanelor expuse.

5.3. Iluminat

Nu se aplică cerintele prevăzute la alin. 3 al pct. 1.1.4.

5.4. Organe de comandă

Organele de comandă pentru accelerarea si frânarea masinilor care se deplasează pe sine trebuie să fie actionate manual. Organul de comandă al dispozitivului “om mort” poate fi totusi actionat cu piciorul.

Organele de comandă ale sustinerilor mecanizate trebuie proiectate si dispuse astfel încât să permită ca, în timpul operatiilor de ripare, operatorii să fie protejati de o sustinere la fata locului. Organele de comandă trebuie protejate împotriva oricărei declansări neasteptate.

5.5. Oprire

Masinile autopropulsate care se deplasează pe sine, destinate pentru lucrul în subteran, trebuie echipate cu un dispozitiv “om mort”, care să actioneze asupra circuitului de comandă a deplasării masinii.

5.6. Incendiu

Cerintele liniutei a doua de la pct. 3.5.2 sunt obligatorii pentru masinile care contin elemente foarte inflamabile.

Sistemul de frânare al masinii pentru lucrul în subteran trebuie proiectat si construit astfel încât să nu producă scântei sau să genereze incendii.

Masinile cu motor termic pentru lucrul în subteran trebuie echipate numai cu motoare cu ardere internă care utilizează carburanti cu tensiune de vapori scăzută si care să excludă orice scânteie de natură electrică.

5.7. Emisii de pulberi, gaze etc.

Gazele de evacuare ale motoarelor cu ardere internă nu trebuie să fie evacuate în sus.

6. Cerinte esentiale de securitate si sănătate pentru evitarea pericolelor specifice datorate ridicării sau deplasării de persoane

Masinile care prezintă pericole datorate ridicării sau deplasării de persoane trebuie proiectate si construite astfel încât să corespundă cerintelor expuse în continuare.

6.1. Generalităti

6.1.1. Definitie

Pentru necesitătile prezentului capitol cabină înseamnă dispozitivul în care se pot afla persoane, în scopul de a fi ridicate, coborâte sau deplasate.

6.1.2. Rezistentă mecanică

Coeficientii de sigurantă definiti la cap. 4 sunt inadecvati pentru masinile destinate ridicării si deplasării de persoane si trebuie să fie, ca regulă generală, dublati. Podeaua cabinei trebuie proiectată si construită astfel încât să ofere spatiul si rezistenta corespunzătoare numărului maxim de persoane si sarcinii maxime de utilizare, stabilite de producător.

6.1.3. Controlul sarcinii pentru tipuri de dispozitive actionate printr-o altă energie decât forta umană

Cerintele pct. 4.2.1.4 se aplică indiferent de valoarea sarcinii maxime de utilizare. Aceste cerinte nu se aplică masinilor pentru care producătorul poate demonstra că nu există riscuri de suprasarcină si/sau de răsturnare.

6.2. Organe de comandă

6.2.1. Dacă cerintele de securitate nu impun alte solutii:

Cabina trebuie, de regulă, proiectată si construită astfel încât persoanele care se află în interior să dispună de organe de comandă a miscărilor de ridicare si de coborâre si, dacă este cazul, de deplasare orizontală a cabinei în raport cu instalatia.

Aceste organe de comandă trebuie să aibă prioritate în functionare fată de alte organe de comandă prevăzute pentru comanda aceleiasi miscări, cu exceptia dispozitivelor de oprire de urgentă.

Organele de comandă pentru astfel de miscări trebuie să fie de tipul cu comandă mentinută, cu exceptia masinilor care deservesc niveluri definite.

6.2.2. Dacă o masină de ridicat sau de deplasat persoane poate fi deplasată împreună cu cabina într-o pozitie, alta decât cea de repaus, ea trebuie proiectată si construită astfel încât persoana sau persoanele situate în cabină să dispună de mijloace de prevenire a pericolelor care se pot produce prin deplasarea masinii.

6.2.3. Masinile de ridicat sau de deplasat persoane trebuie proiectate, construite ori echipate astfel încât viteza excesivă a cabinei să nu genereze pericole.

6.3. Riscuri de cădere a persoanelor din cabină

6.3.1. Dacă măsurile prevăzute la pct. 1.5.15 nu sunt adecvate, cabinele trebuie prevăzute cu un număr suficient de puncte de ancorare, pentru numărul persoanelor care pot utiliza cabina, suficient de rezistente pentru legarea echipamentelor individuale de protectie împotriva căderii.

6.3.2. Orice trapă în podea ori în plafon sau în usile laterale trebuie să se deschidă în sensul în care să prevină orice risc de cădere, în cazul deschiderii neasteptate.

6.3.3. Masinile de ridicat sau de deplasat persoane trebuie proiectate si construite astfel ca podeaua cabinei să nu se încline până la pozitia în care să genereze un risc de cădere pentru ocupanti, inclusiv în timpul deplasării.

Podeaua cabinei trebuie să fie antiderapantă.

6.4. Riscuri de cădere sau de răsturnare a cabinei

6.4.1. Masinile de ridicat sau de deplasat persoane trebuie proiectate si construite astfel încât să se prevină căderea sau răsturnarea cabinei.

6.4.2. Accelerarea sau frânarea cabinei ori a vehiculului purtător, comandate de operator sau declansate printr-un dispozitiv de securitate, în conditiile sarcinii maxime si vitezei maxime prevăzute de producător, nu trebuie să genereze nici un pericol pentru persoanele expuse.

6.5. Marcare

Dacă este necesar pentru asigurarea securitătii, cabina trebuie să poarte informatiile esentiale relevante.

 

ANEXA Nr. 2

 

A. Continutul declaratiei de conformitate EC pentru masini1)

Declaratia de conformitate EC trebuie să contină următoarele elemente:

a) numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat2);

b) descrierea masinii3);

c) toate reglementările pertinente respectate de masină;

d) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat si numărul certificatului de examinare EC de tip;

e) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat la care a fost transmis dosarul tehnic conform art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. a) din hotărâre;

f) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat care a efectuat verificarea în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. b) din hotărâre;

g) dacă este cazul, referinte la standarde armonizate;

h) dacă este cazul, standardele si specificatiile tehnice nationale care au fost utilizate;

i) identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

B. Continutul declaratiei producătorului sau reprezentantului acestuia, conform art. 6 alin. (2) din hotărâre

Declaratia producătorului prevăzută la art. 6 alin. (3) din hotărâre trebuie să contină următoarele elemente:

a) numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat;

b) descrierea masinii sau a părtilor de masină;

c) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat si numărul certificatului de examinare EC de tip;

d) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat la care a fost transmis dosarul tehnic conform art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. a) din hotărâre;

 


1) Această declaratie trebuie să fie elaborată în aceeasi limbă ca si instructiunile originale [vezi anexa nr. 1, pct. 1.7.5 lit. b)] si trebuie să fie dactilografiată sau scrisă de mână cu majuscule. Ea trebuie să fie însotită de o traducere în una dintre limbile oficiale ale tărilor în care urmează să fie utilizată masina. Traducerea trebuie să fie în conformitate cu aceleasi conditii ca si cele pentru traducerea instructiunilor.

2) Denumirea persoanei juridice si adresa completă. Reprezentantul autorizat trebuie să indice, de asemenea, denumirea si adresa producătorului.

3) Descrierea masinii (marca, tipul, numărul de serie etc.).

 

e) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat care a efectuat verificarea în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. b) din hotărâre;

f) dacă este cazul, referinte la standarde armonizate;

g) mentionarea interdictiei de punere în functiune înainte ca masina în care ea va fi încorporată să fie declarată conformă cu dispozitiile prezentei hotărâri;

h) identificarea persoanei semnatare.

C. Continutul declaratiei de conformitate EC pentru componentele de securitate introduse pe piată separat1)

Declaratia de conformitate EC trebuie să contină următoarele elemente:

a) numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia2);

b) descrierea componentei de securitate4);

c) functia de securitate îndeplinită de componenta de securitate, dacă aceasta nu reiese din descriere;

d) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat si numărul certificatului de examinare EC de tip;

e) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat la care a fost transmis dosarul tehnic conform art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. a) din hotărâre;

f) dacă este cazul, numele si adresa organismului notificat care a efectuat verificarea în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. b) din hotărâre;

g) dacă este cazul, referinte la standarde armonizate;

h) dacă este cazul, standardele si specificatiile tehnice nationale care au fost utilizate;

i) identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.


4) Descrierea componentei de securitate (marca, tipul, numărul de serie, dacă el există, si altele asemenea).

 

ANEXA Nr. 3

 

MARCAJUL CE

 

Marcajul CE este constituit din initialele CE în următoarea formă:

În cazul reducerii sau măririi marcajului CE, proportiile trebuie respectate, asa cum reiese din grafica de mai sus.

Diferitele elemente ale marcajului CE trebuie să aibă aceleasi dimensiuni pe verticală, care nu pot să fie mai mici de 5 mm. Se poate face derogare de la această dimensiune pentru masinile de dimensiuni mici.

 

ANEXA Nr. 4

 

TIPURI DE MASINI SI DE COMPONENTE DE SECURITATE

pentru care se aplică procedura de examinare EC de tip mentionată la art. 11 alin. (1) pct. 2 si art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. c) din hotărâre

 

A. Masini:

1. ferăstraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului si a materialelor similare sau pentru prelucrarea cărnii si a materialelor similare;

1.1. ferăstraie mecanice, cu sculă în pozitie fixă în timpul prelucrării, cu masă fixă, cu avans manual al piesei sau cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizată;

1.2. ferăstraie mecanice, cu sculă în pozitie fixă în timpul prelucrării, cu masă mobilă sau cărucior cu miscare alternativă, cu deplasare manuală;

1.3. ferăstraie mecanice, cu sculă în pozitie fixă în timpul prelucrării, prevăzute prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizată a pieselor prelucrate, cu alimentare si/sau evacuare manuală;

1.4. ferăstraie, cu sculă mobilă în timpul prelucrării, cu deplasare mecanizată cu alimentare si/sau evacuare manuală;

2. masini de îndreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;

3. masini de rindeluit pe o fată cu alimentare si/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului;

4. ferăstraie cu pânză panglică cu masă fixă sau mobilă si ferăstraie cu pânză panglică cu cărucior mobil, cu alimentare si/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului si a materialelor similare sau pentru prelucrarea cărnii si a materialelor similare;

5. masini combinate ale tipurilor de la pct. 1-4 si de la pct. 7 pentru prelucrarea lemnului si materialelor similare;

6. masini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;

7. masini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului si a materialelor similare;

8. ferăstraie portabile cu lant pentru prelucrarea lemnului;

9. prese, inclusiv prese pentru îndoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare si/sau descărcare manuală, ale căror elemente mobile de lucru pot să aibă o cursă superioară valorii de 6 mm si o viteză mai mare de 30 mm/s;

10. masini de format mase plastice prin injectie sau comprimare cu încărcare si/sau descărcare manuală;

11. masini de format piese din cauciuc prin injectie sau comprimare cu încărcare si/sau descărcare manuală;

12. masini pentru lucrări subterane de tipul:

- masini mobile pe sine: locomotive si vagonete cu sistem de frânare;

- elemente de sustinere cu actionare hidraulică;

- motoare cu ardere internă destinate să echipeze masinile pentru lucrări subterane;

13. masini de colectare a resturilor menajere cu încărcare manuală si având un mecanism de compactare încorporat;

14. dispozitive de protectie si arbori cardanici de transmisie amovibili, asa cum sunt descrisi la pct. 3.4.7 din anexa nr. 1;

15. elevatoare pentru vehicule;

16. echipamente pentru ridicarea persoanelor care prezintă risc de cădere de la o înăltime mai mare de 3 m;

17. masini pentru fabricarea de articole pirotehnice.

B. Componente de securitate:

1. dispozitive electrosensibile proiectate pentru detectarea persoanelor în scopul asigurării securitătii acestora (bariere imateriale, covoare sau pardoseli sensibile la presiune, detectoare electromagnetice etc.);

2. blocuri logice care asigură functii de securitate pentru comenzile bimanuale;

3. ecrane mobile automate de protectie pentru masinile prevăzute la lit. A.9, A.10 si A.11;

4. structuri de protectie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS)1);

5. structuri de protectie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS)2).


1) Simbolul ROPS reprezintă initialele sintagmei din limba engleză roll-over protection structures.

2) Simbolul FOPS reprezintă initialele sintagmei din limba engleză falling-object protective structures.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

 

În sensul prezentei anexe, prin masină se întelege fie o masină, fie o componentă de securitate asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.

1. Declaratia de conformitate EC este procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat declară că masina introdusă pe piată respectă toate cerintele esentiale de sănătate si securitate aplicabile acesteia.

2. Semnarea declaratiei de conformitate EC autorizează producătorul sau reprezentantul său autorizat să aplice pe masină marcajul CE.

3. Înainte de emiterea declaratiei de conformitate EC producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure si să poată garanta că documentatia enuntată mai jos este si va rămâne disponibilă la sediul său în scopul unui eventual control:

3.1. un dosar tehnic cuprinzând:

3.1.1. planul de ansamblu al masinii, precum si planurile circuitelor de comandă;

3.1.2. planurile detaliate si complete, însotite eventual de note de calcul, rezultate ale încercărilor etc., care să permită verificarea conformitătii masinii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate;

3.1.3. lista:

a) cerintelor esentiale prevăzute în prezenta hotărâre;

b) standardelor; si

c) a altor specificatii tehnice care au fost folosite la proiectarea masinii;

3.1.4. descrierea solutiilor adoptate pentru a preveni pericolele prezentate de masină;

3.1.5. dacă se doreste, orice raport tehnic sau orice certificat obtinut de la un organism ori laborator competent1);

3.1.6. dacă se declară conformitatea cu un standard armonizat care prevede încercări, raportul tehnic ce prezintă rezultatele încercărilor efectuate, la alegerea producătorului, fie de către el însusi, fie de către un organism sau laborator competent1);

3.1.7. un exemplar al instructiunilor masinii;

3.2. în cazul fabricatiei în serie, dispozitiile interne care vor fi implementate pentru a se asigura mentinerea conformitătii masinilor cu prevederile prezentei hotărâri.

Producătorul trebuie să efectueze cercetările sau încercările necesare asupra componentelor, accesoriilor ori asupra întregii masini, pentru a determina dacă aceasta, prin proiectare si constructie, poate fi asamblată si pusă în functiune în conditii de securitate.

Neprezentarea documentatiei, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autoritătile nationale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a prezumtiei de conformitate cu dispozitiile prezentei hotărâri.

4.a) Documentatia mentionată la pct. 3 nu trebuie să existe în mod permanent în formă materială, dar trebuie să existe posibilitatea reunirii si punerii ei la dispozitie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanta sa.

Aceasta nu trebuie să cuprindă planurile detaliate si nici un fel de alte informatii precise privind subansamblurile folosite pentru fabricarea masinii, decât dacă cunoasterea lor este esentială pentru verificarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate.

b) Documentatia mentionată la pct. 3 trebuie păstrată si pusă la dispozitie autoritătilor nationale competente timp de cel putin 10 ani de la data fabricatiei masinii sau de la ultimul exemplar produs, în cazul unei fabricatii în serie.

c) Documentatia mentionată la pct. 3 trebuie să fie redactată într-o limbă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene, cu exceptia instructiunilor masinii.


1) Un organism sau un laborator este presupus competent dacă satisface criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate specifice.

 

ANEXA Nr. 6

PROCEDURA

EXAMINARE EC DE TIP

 

În sensul prezentei anexe, prin masină se întelege fie o masină, fie o componentă de securitate asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.

1. Examinarea EC de tip este procedura prin care un organism notificat constată si atestă că un exemplar al unui tip de masină respectă dispozitiile prezentei hotărâri.

2. Cererea de examinare EC de tip este înaintată de producătorul sau reprezentantul său autorizat unui singur organism notificat, pentru un model de masină.

Cererea contine:

a) numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat si locul de fabricatie a masinii;

b) un dosar tehnic care contine cel putin:

- planul de ansamblu al masinii, precum si planurile circuitelor de comandă;

- planurile detaliate si complete, însotite eventual de note de calcul, rezultate ale încercărilor etc., care să permită verificarea conformitătii masinii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate;

- descrierea solutiilor adoptate pentru a preveni pericolele prezentate de masină, precum si o listă a standardelor utilizate;

- un exemplar al instructiunilor masinii;

- în cazul fabricatiei în serie, dispozitiile interne pe care le aplică pentru mentinerea conformitătii masinilor cu prevederile prezentei hotărâri.

Cererea este însotită de o masină reprezentativă din productia planificată sau, dacă este cazul, de o precizare a locului unde masina poate fi examinată.

Documentatia mentionată mai sus nu va cuprinde planuri detaliate si nici un fel de alte informatii specifice în ceea ce priveste subansamblurile utilizate pentru producerea masinii decât dacă cunoasterea lor este esentială pentru verificarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate.

3. Organismul notificat va efectua examinarea EC de tip în modul următor:

(1) efectuează examinarea dosarului tehnic, pentru a-I evalua corectitudinea si masina prezentată sau pusă la dispozitie;

(2) în timpul examinării masinii, organismul trebuie:

a) să se asigure că aceasta a fost fabricată conform dosarului tehnic si că poate fi folosită în securitate, în conditiile de utilizare prevăzute;

b) să verifice dacă standardele, în cazul în care au fost utilizate, au fost aplicate corect;

c) să efectueze examinări si încercări corespunzătoare, pentru a verifica dacă masina respectă cerintele esentiale de sănătate si securitate aplicabile.

4. Dacă exemplarul tipului de masină corespunde reglementărilor aplicabile, organismul emite un certificat de examinare EC de tip care va fi înaintat solicitantului. Acest certificat cuprinde concluziile examinării EC de tip, indică toate conditiile în care poate fi eliberat si este însotit de descrierile si desenele necesare pentru identificarea modelului agreat.

Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii Europene si alte organisme notificate pot să obtină o copie a certificatului de examinare EC de tip si, pe baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic si a rapoartelor asupra examinărilor si încercărilor efectuate.

5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să informeze organismul notificat cu privire la orice modificări, chiar minore, pe care le-a efectuat sau intentionează să le efectueze la tipul de masină prezentat.

Organismul notificat examinează aceste modificări si informează producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene dacă certificatul de examinare EC de tip rămâne valabil.

6. Organismul notificat care refuză să emită un certificat de examinare EC de tip informează în acest sens celelalte organisme notificate. Organismul care retrage certificatul de examinare EC de tip informează statul membru al Uniunii Europene care l-a notificat. În cazul în care notificarea a fost realizată de către statul român, acesta, prin autoritatea competentă, informează celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană, expunând motivul acestei decizii.

7. Dosarele si corespondenta referitoare la procedurile de examinare EC de tip trebuie redactate într-o limbă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene în care este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

 

ANEXA Nr. 7

CRITERII MINIME

care trebuie luate în considerare de statele membre ale Uniunii Europene pentru notificarea organismelor

 

În sensul prezentei anexe, prin masină se întelege fie o masină, fie o componentă de securitate asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.

1. Organismul, directorul si personalul însărcinat să execute operatiile de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau cel care a instalat masina care se controlează si nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părti. Ei nu pot interveni nici direct, nici ca reprezentanti în proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea acestor masini. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informatii tehnice între producător si organism.

2. Organismul si personalul său trebuie să execute operatiile de verificare cu cel mai înalt nivel de integritate profesională si competentă tehnică si nu trebuie să fie supusi nici unor presiuni sau tentatii, mai ales de natură financiară, care le-ar putea influenta judecata ori rezultatele controlului, mai ales din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatul verificărilor.

3. Organismul trebuie să dispună de personal si să posede mijloacele necesare pentru a avea posibilitatea să-si exercite în mod corespunzător sarcinile tehnice si administrative legate de verificare; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.

4. Personalul însărcinat cu controlul trebuie să posede:

- o bună pregătire tehnică si profesională;

- cunostinte corespunzătoare ale cerintelor încercărilor pe care le efectuează si experientă corespunzătoare pentru aceste încercări;

- capacitatea de a elabora certificatele, proceseleverbale si rapoartele corespunzătoare încercărilor efectuate.

5. Independenta personalului însărcinat cu controlul trebuie să fie garantată. Remuneratia sa nu trebuie să depindă de numărul de controale efectuate sau de rezultatele lor.

6. Organismul trebuie să subscrie o asigurare de răspundere civilă, cu exceptia cazului în care aceasta este asumată de stat, în conformitate cu legislatia natională, sau în care statul este direct răspunzător de controalele efectuate.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute în efectuarea acestor sarcini, mai putin fată de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în cadrul prevederilor prezentei hotărâri.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale

 

Având în vedere art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale, prevăzute în anexele nr. 3-11.

Art. 2. - Actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1, vor fi încadrate în tariful corespunzător de către directiile de specialitate, în functie de clasificarea actelor, de criteriile de apreciere, de gradele de complexitate si de coeficientii corespunzători, precum si de gradul de complexitate a categoriei de zăcământ, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art. 3. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prezentat în anexa nr. 12, care va însoti documentatia tehnico-economică prevăzută în normele de aplicare a Legii minelor nr. 85/2003.

Art. 4. - Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul va face dovada achitării tarifului corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 169/2001 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 27 noiembrie 2001.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 18 februarie 2004.

Nr. 56.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

actelor emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în baza prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, pe categorii si tipuri de acte

 

A1. Acte de complexitate redusă

a) Permis de prospectiune

b) Licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare

c) Acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare

d) Licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare

e) Acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare

f) Acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare în administrare sau în concesiune cu alte persoane juridice, în vederea executării activitătilor miniere

g) Aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune către altă persoană juridică:

- g.1) pentru licenta de explorare

- g.2) pentru licenta de exploatare

h) Autorizatie de începere a activitătilor miniere

i) Decizie de încetare a activitătilor miniere

j) Decizie de încetare a concesiunii

k) Aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind fisa perimetrului de prospectiune/explorare/exploatare.

A2. Acte de complexitate medie

a) Permis de exploatare

b) Acte aditionale la permisul de exploatare

c) Aviz la programele de lucrări geologice de cercetare (pentru lucrări de prospectiune si pentru lucrări de explorare pentru fiecare an aprobat prin licentă de concesiune)

d) Aviz pentru documentatiile de modificare a adâncimii si/sau a amplasamentelor

e) Aviz pentru abandonarea lucrărilor de cercetare geologică

f) Aviz pentru scoaterea din evidentă prin abandonare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile

g) Aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologică pentru ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice

h) Aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitară pentru zăcămintele de ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice

i) Aviz pentru amplasamente de obiective civile si/sau industriale de utilitate publică, pentru planurile si schitele de sistematizare, precum si pentru lucrările ingineresti

j) Documentul de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de întocmire a documentatiilor aferente acestora si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

k) Documentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze, să verifice si să coordoneze lucrări de specialitate în domeniul topografiei miniere.

A3. Acte de complexitate ridicată

a) Emiterea documentelor de verificare si înregistrare, ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale

b) Aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sării în solutie

c) Aviz la programul anual de exploatare

d) Aviz la modificarea programului anual de exploatare

e) Aviz la metodele de exploatare-cadru în mine si cariere/balastiere

f) Aviz la documentatiile de încetare a activitătilor miniere de exploatare sau explorare la mine/cariere g) Aviz la documentatiile de încetare a activitătilor de exploatare a sării în solutie prin câmpuri de sonde

h) Aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrărilor prevăzute în planul tehnologic de încetare a activitătii miniere de exploatare sau explorare.

 

ANEXA Nr. 2

 

A. Clasificarea actelor emise conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003

A1. Acte de complexitate redusă

Acte emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale se realizează la solicitarea tertilor si implică verificarea actelor prezentate de solicitanti si, în unele cazuri (la emiterea unor licente de explorare/exploatare sau a deciziilor de încetare a activitătilor miniere ori a concesiunii), deplasarea în teritoriu a personalului de specialitate al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Actele încadrate în această categorie sunt:

a) permis de prospectiune;

b) licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;

c) acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;

d) licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;

e) acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;

f) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare în administrare sau în concesiune cu alte pesoane juridice, în vederea executării activitătilor miniere;

g) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune către altă persoană juridică:

- g.1) pentru licenta de explorare;

- g.2) pentru licenta de exploatare;

h) autorizatie de începere a activitătilor miniere;

i) decizie de încetare a activitătilor miniere;

j) decizie de încetare a concesiunii.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 3.

În această categorie au fost încadrate, deoarece nu necesită decât verificări ale actelor depuse de solicitant, fără deplasarea în teren a personalului de specialitate al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, si fisele de perimetru de prospectiune/explorare/exploatare. Acestea sunt transmise, în scopul verificării, pentru o eventuală atribuire de perimetre de exploatare, conform art. 28 din Legea minelor nr. 85/2003, sau în vederea formulării solicitărilor de concesionare, conform art. 14, 15 si art. 18 alin. (2) din aceeasi lege.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 4.

A2. Acte de complexitate medie

În această categorie se încadrează actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru care sunt necesare analiza si evaluarea calitativă a documentatiilor prezentate de titularii de licentă minieră de către personalul de specialitate al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inclusiv deplasările în teren pe perioade mai mici de 3 zile. Documentatiile vizează în principal programele de lucrări de cercetare (prospectiune si explorare) prezentate si convenite la eliberarea licentei miniere, modificări ale acestora sau avize pentru diferite obiective de importantă social-economică ori de protectie a zăcămintelor.

În ceea ce priveste activitătile de exploatare, în această categorie se încadrează permisele de exploatare, inclusiv actele aditionale la acestea, care au un grad de complexitate al activitătilor de autorizare similar cu documentatiile mentionate mai sus.

Un capitol aparte îl constituie atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice pentru întocmirea de documentatii si/sau care execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare.

Actele încadrate în această categorie sunt:

a) permis de exploatare;

b) acte aditionale la permisul de exploatare;

c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare (pentru lucrări de prospectiune si pentru lucrări de explorare pentru fiecare an aprobat prin licentă de concesiune);

d) aviz pentru documentatiile de modificare a adâncimii si/sau a amplasamentelor;

e) aviz pentru abandonarea lucrărilor de cercetare geologică;

f) aviz pentru scoaterea din evidentă prin abandonare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

g) aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologică pentru ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice;

h) aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitară pentru zăcămintele de ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice;

i) aviz pentru amplasamente de obiective civile si/sau industriale de utilitate publică, pentru planurile si schitele de sistematizare, precum si pentru lucrările ingineresti;

j) documentul de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de întocmire a documentatiilor aferente acestora si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare;

k) documentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze, să verifice si să coordoneze lucrări de specialitate în domeniul topografiei miniere.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexele nr. 5, 6, 7, 8 si 9.

A3. Acte de complexitate ridicată

Eliberarea actelor implică evaluarea documentatiilor prezentate de titularii de licente din punct de vedere al metodelor si tehnicilor de exploatare geologo-miniere si al protectiei zăcământului si mediului, tehnologiilor de preparare/prelucrare si al eficientei economice. Pentru întocmirea actelor sunt necesare deplasări în teritoriu ale reprezentantilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, mai lungi de 3 zile. Documentatiile sunt de complexitate ridicată si vizează calculul resurselor/rezervelor de substante minerale utile, planurile si/sau tehnologiile de exploatare noi în raport cu cele convenite la încheierea licentei miniere, închiderile de mine etc.

Actele încadrate în această categorie sunt:

a) emiterea documentelor de verificare si înregistrare, ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale;

b) aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sării în solutie;

c) aviz la programul anual de exploatare;

d) aviz la modificarea programului anual de exploatare;

e) aviz la metodele de exploatare-cadru în mine si cariere/balastiere;

f) aviz la documentatiile de încetare a activitătilor miniere de exploatare sau explorare la mine/cariere;

g) aviz la documentatiile de încetare a activitătilor de exploatare a sării în solutie prin câmpuri de sonde;

h) aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrărilor prevăzute în planul tehnologic de încetare a activitătii miniere de exploatare sau explorare.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexele nr. 10 si 11.

B. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători pentru actele din categoria A2

În privinta actelor emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale din categoria A2 lit. a), b) si i), pentru care, la încadrare nu se poate tine seama de criteriile de complexitate, avându-se în vedere faptul că gradul de dificultate al verificărilor efectuate de personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (în cazul documentatiilor si pe teren) este relativ similar pentru toate actele de acelasi tip din această categorie, s-a adoptat, din punct de vedere al tarifelor, solutia unei încadrări unice.

Modul de tarifare a actelor din aceste subcategorii este mentionat în anexele nr. 5 si 7.

Tarifele mentionate în anexa nr. 5 pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, se aplică diminuate cu 50%.

Pentru documentatiile încadrate în categoria de complexitate A 2 lit. c), d), e), f), g) si h), conform celor de mai sus (pct. A “Clasificarea actelor emise conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003”), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora, se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, în functie de:

- structura geologică a regiunii;

- tipul lucrărilor propuse si volumul acestora;

- gradul de documentare si justificare a lucrărilor propuse.

Gradele de complexitate (1 - scăzut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficientii aferenti, au fost stabilite prin practica îndelungată, legată de aceste tipuri de lucrări, corelată cu metodele de cercetare (prospectiune/explorare) practicate pe plan intern si international, precum si de caracterul documentatiilor, respectiv de corectitudine a acestora, în ceea ce priveste modul de justificare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

I. Structura geologică a regiunii

- formatiuni sedimentare

- tectonică simplă

- formatiuni eruptive si

sedimentare

- tectonică complicată

-  formatiuni  metamorfice,

eruptive, sedimentare

- tectonică foarte complicată

II. Tipul lucrărilor si volumul acestora

una sau două metode de lucru + lucrări miniere usoare + foraje

utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje

utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje + lucrări de exploatare experimentală

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

documentatia necesită

completări

documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această subcategorie este mentionat în anexa nr. 6.

Pentru actele încadrate la categoria A2 lit. j), pentru care, la încadrare nu se poate tine cont de criteriile de complexitate mentionate mai sus, în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, criteriile de încadrare tarifară sunt cele mentionate mai jos:

 

Încadrarea

Activitătile atestate

(baza legală conform Ordinului presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001)

 

Atestarea persoanelor juridice

I/1

- executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale (art. 31 lit. c)

I/2

- elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologo-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere [(art. 31 lit. b)]

I/3

- efectuarea lucrărilor de teren si de laborator [(art. 31 lit. a)]

 

Atestarea persoanelor fizice

II/1

- atestarea ca expert

II/2

- atestarea ca specialist

 

Modul de tarifare a actelor din această subcategorie este mentionat în anexa nr. 8.

Pentru actele încadrate în categoria A2 lit. k), de asemenea, la încadrare nu se poate tine cont de criteriile de complexitate mentionate mai sus. Asemenea acte se emit în baza prevederilor art. 68 alin. 2 din Regulamentul de topografie minieră aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 65/133/2003. Criteriile de încadrare pentru asemenea acte sunt mentionate mai jos.

 

Încadrarea

Activitătile atestate

(conform Regulamentului de topografie minieră)

I/1

- atestarea persoanelor juridice

I/2

- atestarea persoanelor fizice

 

Modul de tarifare a actelor din această subcategorie

este mentionat în anexa nr. 9.

C. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători pentru actele din categoria A3

Pentru documentatiile încadrate în categoria de complexitate A3 lit. a), conform celor de mai sus (pct. A. “Clasificarea actelor emise conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003”), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii,

1. în functie de:

- structura geologică a regiunii;

- tipul lucrărilor executate si volumul acestora;

- gradul de documentare si justificare a lucrărilor propuse, precum si de

2. gradul rational de detaliere a cercetării unui zăcământ sau perimetru pentru a putea intra în exploatare, care se stabileste în raport cu complexitatea conditiilor geologice, tinându-se seama de costul executării si întretinerii lucrărilor geologice, precum si de necesitatea reducerii duratei de cercetare si de atragere în circuitul economic.

Pentru încadrarea referitoare la pct. 1 din prezentul subcapitol se respectă criteriile mentionate la pct. B referitor la actele de complexitate medie.

Gradul rational de detaliere a cercetării unui zăcământ sau perimetru pentru a intra în exploatare, mentionat la pct. 2, se stabileste în functie de complexitatea conditiilor geologice, de zăcămintele de substante minerale utile sau de subdiviziunile acestora, putând fi împărtite în 3 clase, si anume:

- Clasa I cuprinde zăcăminte sau corpuri de substante minerale utile cu o alcătuire geologică, conditii de zăcământ si formă simplă, de masiv sau tabulare, la care grosimea are un coeficient de variatie de până la 80%. Zăcământul este netectonizat sau afectat de falii izolate. Substanta minerală utilă este continuă ori, dacă apar întreruperi, ele au o formă regulată, astfel că pot fi usor conturate.

Eventualele sorturi calitative deosebite apar în zone diferite din cadrul zăcământului si delimitarea lor se face usor.

Continutul în elemente utile si alte caracteristici calitative sunt relativ uniforme, prezentând un coeficient de variatie cu valori de până la 100%.

- Clasa a II-a cuprinde zăcăminte sau corpuri de substantă minerală utilă cu o alcătuire geologică, conditii de zăcământ si formă complicată. La zăcămintele tabulare coeficientul de variatie a grosimii este de 80%-120%.

Continuitatea substantei minerale utile este întreruptă fie de o tectonică complicată, fie de aparitia unor zone sterile sau necorespunzătoare calitativ. Diferitele sorturi calitative au o răspândire neregulată. Continutul în elemente utile si alte caracteristici calitative sunt neuniforme, prezentând un coeficient de variatie cu valori cuprinse între 100% si 150%.

- Clasa a III-a cuprinde zăcăminte sau corpuri de substantă minerală utilă cu o alcătuire geologică, conditii de zăcământ si formă foarte complicate. La zăcămintele tabulare coeficientul de variatie a grosimii este mai mare de 120%. Substanta minerală utilă prezintă o discontinuitate accentuată ca urmare a unei tectonici foarte complicate sau a alternantelor frecvente de substantă utilă si steril.

Diferitele sorturi calitative de substantă minerală utilă se întrepătrund si au o răspândire atât de complicată, încât ele nu pot fi localizate spatial, ci doar estimate statistic.

Continutul în elemente utile si alte caracteristici calitative sunt foarte neuniforme, prezentând un coeficient de variatie mai mare de 150%.

În functie de particularitătile geologice, corpurile de substantă minerală utilă din cadrul aceluiasi zăcământ sau părti ale acestora pot fi încadrate în clase diferite.

Modul de tarifare a actelor din această subcategorie este mentionat în anexa nr. 10.

Pentru documentatiile încadrate în categoria de complexitate A3 lit. b), c), d), e), f), g) si h), conform celor de mai sus (pct. A. “Clasificarea actelor emise conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003”), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, respectiv tipul exploatării si gradul de documentare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

I. Tipul exploatării/substanta

a) exploatări miniere la zi pentru:

- nisipuri si pietrisuri

(din albii  minore si

terasele râurilor)

- argile

a) exploatarea prin lucrări miniere de suprafată, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. I.1

exploatarea prin lucrări miniere subterane

 

 

b) exploatarea turbei,

nămolurilor, turbelor

terapeutice, gazelor

necombustibile, apelor

geotermale, gazelor

care le însotesc, apelor

minerale naturale, apelor minerale terapeutice

b) sare în solutie

 

 

II. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

 

documentatia necesită

completări

documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această subcategorie este mentionat în anexa nr. 11.

 

ANEXA Nr. 3

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) si j)

 

Nr. crt.

Litera

Numărul de ore

Costul/oră  (lei/oră)

Tariful  (lei)

Tariful rotunjit(lei)

1.

a)

15

180.348

2.705.218

2.705.000

3.

b)

45

180.348

8.115.660

8.116.000

4.

c)

16

180.348

2.885.568

2.886.000

5.

d)

30

180.348

5.410.440

5.410.000

6.

e)

16

180.348

2.885.568

2.886.000

7.

f)

16

180.348

2.885.568

2.886.000

8.

g.1)

20

180.348

3.606.960

3.607.000

9.

g.2)

20

180.348

3.606.960

3.607.000

10.

h)

24

180.348

4.328.352

4.328.000

11.

i)

24

180.348

4.328.352

4.328.000

12.

j)

24

180.348

4.328.352

4.328.000

 

ANEXA Nr. 4

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A1 lit. k)

 

Nr. crt.

Suprafata perimetrului

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

<1,0 km2

4

180.348

721.392

721.000

2.

1,0-10 km2

6

180.348

1.082.088

1.082.000

3.

10-100 km2

7

180.348

1.262.436

1.262.000

4.

100-1.000 km2

10

180.348

1.803.480

1.803.000

5.

peste 1.000 km2

25

180.348

4.508.700

4.509.000

 

ANEXA Nr. 5

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A2 lit. a) si b)

 

Nr. crt.

Încadrarea

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

2.a)

30

180.348

5.410.440

5.410.000

2.

2.b)

10

180.348

1.803.480

1.803.000

 

ANEXA Nr. 6

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A2 lit. c), d), e), f), g) si h)

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I-1 II-1 III-1

32

180.348

5.771.136

5.771.000

2.

I-1 II-1 III-2

35

180.348

6.312.180

6.312.000

3.

I-1 II-1 III-3

42

180.348

7.574.616

7.575.000

4.

I-1 II-2 III-1

35

180.348

6.312.180

6.312.000

5.

I-1 II-2 III-2

39

180.348

7.033.572

7.034.000

6.

I-1 II-2 III-3

45

180.348

8.115.660

8.116.000

7.

I-1 II-3 III-1

42

180.348

7.574.616

7.575.000

8.

I-1 II-3 III-2

45

180.348

8.115.660

8.116.000

9.

I-1 II-3 III-3

53

180.348

9.558.444

9.558.000

10.

I-2 II-1 III-1

35

180.348

6.312.180

6.312.000

11.

I-2 II-1 III-2

39

180.348

7.033.572

7.034.000

12.

I-2 II-1 III-3

45

180.348

8.115.660

8.116.000

13.

I-2 II-2 III-1

39

180.348

7.033.572

7.034.000

14.

I-2 II-2 III-2

42

180.348

7.574.616

7.575.000

15.

I-2 II-2 III-3

49

180.348

8.837.052

8.837.000

16.

I-2 II-3 III-1

45

180.348

8.115.660

8.116.000

17.

I-2 II-3 III-2

49

180.348

8.837.052

8.837.000

18.

I-2 II-3 III-3

56

180.348

10.099.488

10.099.000

19.

I-3 II-1 III-1

42

180.348

7.574.616

7.575.000

20.

I-3 II-1 III-2

45

180.348

8.115.660

8.116.000

21.

I-3 II-1 III-3

53

180.348

9.558.444

9.558.000

22.

I-3 II-2 III-1

45

180.348

8.115.660

8.116.000

23.

I-3 II-2 III-2

49

180.348

8.837.052

8.837.000

24.

I-3 II-2 III-3

56

180.348

10.099.488

10.099.000

25.

I-3 II-3 III-1

53

180.348

9.558.444

9.558.000

26.

I-3 II-3 III-2

56

180.348

10.099.488

10.099.000

27.

I-3 II-3 III-3

63

180.348

11.361.924

11.362.000

 

ANEXA Nr. 7

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A2 lit. i)

 

Nr. crt.

Încadrarea

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

2.i

25

180.348

4.508.700

4.509.000

 

ANEXA Nr. 8

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A2 lit. j)

 

Nr. crt.

Încadrarea

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I/1

53

180.348

9.558.444

9.558.000

2.

I/2

42

180.348

7.574.616

7.575.000

3.

I/3

32

180.348

5.771.136

5.771.000

4.

II/1

21

180.348

3.787.308

3.787.000

5.

II/2

11

180.348

1.983.828

1.984.000

 

ANEXA Nr. 9

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A2 lit. k)

 

Nr. crt.

Încadrarea

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I/1

32

180.348

5.771.136

5.771.000

2.

II/1

3

180.348

541.044

541.000

 

ANEXA Nr. 10

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A3 lit. a)

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

Clasa I

1.

I-1 II-1 III-1

114

180.348

20.559.672

20.560.000

2.

I-1 II-1 III-2

127

180.348

22.904.196

22.904.000

3.

I-1 II-1 III-3

152

180.348

27.412.896

27.413.000

4.

I-1 II-2 III-1

127

180.348

22.904.196

22.904.000

5.

I-1 II-2 III-2

139

180.348

25.068.372

25.068.000

6.

I-1 II-2 III-3

165

180.348

29.757.420

29.757.000

7.

I-1 II-3 III-1

152

180.348

27.412.896

27.413.000

8.

I-1 II-3 III-2

148

180.348

26.691.504

26.692.000

9.

I-1 II-3 III-3

190

180.348

34.266.120

34.266.000

Clasa a II-a

10.

I-2 II-1 III-1

127

180.348

22.904.196

22.904.196

11.

I-2 II-1 III-2

139

180.348

25.068.372

25.068.372

12.

I-2 II-1 III-3

165

180.348

29.757.420

29.757.420

13.

I-2 II-2 III-1

139

180.348

25.068.372

25.068.372

14.

I-2 II-2 III-2

152

180.348

27.412.896

27.412.896

15.

I-2 II-2 III-3

177

180.348

31.921.596

31.921.596

16.

I-2 II-3 III-1

165

180.348

29.757.420

29.757.420

17.

I-2 II-3 III-2

177

180.348

31.921.596

31.921.596

18.

I-2 II-3 III-3

203

180.348

36.610.644

36.610.644

Clasa a III-a

1.

I-1 II-1

32

180.348

27.412.896

27.413.000

2.

I-1 II-2

35

180.348

29.757.420

29.757.000

3.

I-1 II-3

39

180.348

34.266.120

34.266.000

4.

I-2 II-1

42

180.348

29.757.420

29.757.000

5.

I-2 II-2

45

180.348

31.921.596

31.922.000

6.

I-2 II-3

49

180.348

36.610.644

36.611.000

7.

I-3 II-1

53

180.348

34.266.120

34.266.000

8.

I-3 II-2

56

180.348

36.610.644

36.611.000

9.

I-3 II-3

63

180.348

41.119.344

41.119.000

 

ANEXA Nr. 11

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A3 lit. b), c), d), e), f), g) si h)

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I-1 II-1

32

180.348

5.771.136

5.771.000

2.

I-1 II-2

35

180.348

6.312.180

6.312.000

3.

I-1 II-3

39

180.348

7.033.572

7.034.000

4.

I-2 II-1

42

180.348

7.574.616

7.575.000

5.

I-2 II-2

45

180.348

8.115.660

8.116.000

6.

I-2 II-3

49

180.348

8.837.052

8.837.000

7.

I-3 II-1

53

180.348

9.558.444

9.558.000

8.

I-3 II-2

56

180.348

10.099.488

10.099.000

9.

I-3 II-3

63

180.348

11.361.924

11.362.000

 

ANEXA Nr. 12

 

MODEL DE SCRISOARE-COMANDĂ1)

 

Agentul economic  ........................

Adresa/sediul ................................

Codul fiscal  ..................................

Autorizatia nr. ...............................

Cont ..............................................

Banca ............................................

Telefon/fax ....................................

 

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentatia tehnico-economică necesară în vederea obtinerii ...............2) pentru perimetrul ....................3).

Tariful perceput de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ...............4) la data eliberării acestuia.

Prezenta scrisoare tine loc de comandă fermă.

 

Director general,

.....................................

(semnătura si stampila)

Director general,

.....................................

(semnătura si stampila)

 

Încadrarea documentatiei5)

 

Documentatia se încadrează în gradul de complexitate ............................ si se tarifează cu suma de .............. lei, conform anexei nr. .............. la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......../.........., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din ............... .

 

..............................

(data)

Director,

....................................


1) Se completează si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în cazul solicitării eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1.

2) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 1.

3) Se completează cu tipul perimetrului: prospectiune/explorare/exploatare, după caz, si cu denumirea acestuia.

4) Se mentionează “în numerar” sau “transfer bancar”, după caz. Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul prezintă factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, care dovedeste achitarea tarifului corespunzător.

5) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexelor nr. 1 si 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 184/2000

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată si modificată prin Legea nr. 166/1999, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înlocuiesc anexele nr. 1 si 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 184 din 30 iunie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 februarie 2004.

Nr. 77.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norma tehnică)

LISTA

cuprinzând tipurile de mijloace de joc de bază, care sunt supuse în mod obligatoriu controlului tehnic

 

1. Masini de joc tip automat cu câstiguri

2. Sală de joc bingo sau keno

3. Masă tip ruletă

4. Aparat de extragere aleatorie a numerelor

5. Software de joc

6. Suport hardware pentru software de joc

7. Ruletă automată.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norma tehnică)

LISTA

cuprinzând tarifele pentru activitătile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc

 

1. Tarif pentru autorizarea unui agent economic pentru repararea mijloacelor de joc si prezentarea la verificarea tehnică 5.000.000 lei

2. Tarife de bază pentru acordarea aprobării de tip a mijloacelor de joc:

2.1. Masini mecanice sau electronice cu câstiguri 7.500.000 lei

- tarif suplimentar la masini cu mai multe locuri 4.500.000 lei/loc

2.2. Sală de joc tip bingo sau keno 55.000.000 lei/sală

2.3. Masă tip ruletă 90.000.000 lei

2.4. Aparat de extragere aleatorie a numerelor 32.000.000 lei

2.5. Software de joc 32.000.000 lei

2.6. Suportul hardware 32.000.000 lei

2.7. Ruletă automată 100.000.000 lei

3. Tarife pentru prelungirea aprobării de tip a mijloacelor de joc:

3.1. Masini mecanice sau electronice cu câstiguri 3.750.000 lei

- tarif suplimentar la masini cu mai multe locuri 2.250.000 lei/loc

3.2. Sală de joc tip bingo sau keno 27.500.000 lei/sală

3.3. Masă tip ruletă 45.000.000 lei

3.4. Aparat de extragere aleatorie a numerelor 16.000.000 lei

3.5. Software de joc 16.000.000 lei

3.6. Suportul hardware 16.000.000 lei

3.7. Ruletă automată 50.000.000 lei

4. Tarife pentru verificarea tehnică initială/periodică a mijloacelor de joc:

4.1. Masini mecanice sau electronice cu câstiguri 1.300.000 lei

- tarif suplimentar la masini cu mai multe locuri 650.000 lei/loc

4.2. Sală de joc tip bingo sau keno 14.800.000 lei/sală

4.3. Masă tip ruletă 23.500.000 lei

4.4. Aparat de extragere aleatorie a numerelor 8.000.000 lei

4.5. Software de joc 8.000.000 lei

4.6. Suport hardware 8.000.000 lei

4.7. Ruletă automată 6.500.000 lei

5. Tarife pentru verificarea tehnică după reparatie a mijloacelor de joc:

5.1. Masini mecanice sau electronice cu câstiguri

5.1.1. reparatie la contoare 450.000 lei

5.1.2. reparatie la programul de joc sau la unitatea centrală (CPU)1.000.000 lei

5.2. Masă tip ruletă 5.000.000 lei

5.3. Ruletă automată

5.3.1. reparatie la contoare 450.000 lei

5.3.2. reparatie la programul de joc sau la unitatea centrală (CPU) 2.500.000 lei

5.3.3. reparatie la rotor/stator 4.000.000 lei