MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 178         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

8. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă

 

56. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 89 din 28 august 2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonante îl constituie principiile si procedurile pentru stabilirea si perceperea unor tarife de utilizare a infrastructurii feroviare, pentru alocarea capacitătilor infrastructurii feroviare si pentru certificarea în materie de sigurantă. Sistemele de tarifare si de alocare a capacitătilor infrastructurii feroviare trebuie să respecte principiile enuntate în prezenta ordonantă si să permită astfel administratorului infrastructurii feroviare să comercializeze si să obtină utilizarea eficientă a capacitătilor disponibile ale infrastructurii.

(2) Prezenta ordonantă se aplică în cazul utilizării infrastructurii feroviare pentru serviciile de transport feroviar interne si internationale.

(3) Exceptii de la prevederile prezentei ordonante privind alocarea capacitătilor infrastructurii feroviare si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare se pot stabili, prin hotărâre a Guvernului, pentru următoarele cazuri:

a) retele independente, locale sau regionale pentru transporturile de călători;

b) retele de interes local numai pentru operarea transportului de călători;

c) retele de interes local utilizate numai pentru servicii de transporturi de marfă, atât timp cât operează un singur operator si nu se formulează alte cereri de alocare de capacităti de la alti operatori;

d) infrastructuri feroviare private care functionează exclusiv pentru utilizarea de către proprietarul infrastructurii pentru transporturi proprii de marfă;

e) infrastructuri feroviare private sau publice, administrate de agenti economici care nu au ca principal obiect de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare si gestionarea sistemelor de conducere a circulatiei, de control si sigurantă a infrastructurii.

(4) Conditiile generale privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare pentru exceptiile prevăzute la alin. (3) se vor reglementa prin hotărâre a Guvernului.

(5) Administratorii de infrastructură feroviară prevăzuti la alin. (3) lit. d) si e), în conditiile în care infrastructura respectivă serveste si alti beneficiari si operatori de transport feroviar, vor pune la dispozitie, în mod nediscriminatoriu, infrastructura feroviară pe care o administrează acestor beneficiari si operatori de transport feroviar, la tarife comparabile cu cele utilizate de administratorii de infrastructură feroviară, prevăzute în prezenta ordonantă.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Definitii

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) acord-cadru - un acord general, încheiat în conditiile legii, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile unui solicitant si ale administratorului infrastructurii în ceea ce priveste capacitătile de infrastructură care urmează să fie alocate si tarifarea care se aplică numai pe o durată ce depăseste o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulatie;

b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare; aceasta include si gestionarea sistemelor de conducere a circulatiei, de control si de sigurantă a infrastructurii;

c) alocare - repartizarea capacitătii de infrastructură feroviară de către administratorul infrastructurii;

d) capacitate de infrastructură - posibilitatea maximă de programare a traselor pentru un segment de infrastructură pe o anumită perioadă;

e) coordonare - procedura prin care organismul de alocare a capacitătilor de infrastructură feroviară si solicitantii rezolvă situatiile cererilor de rezervare concurente pentru capacitatea de infrastructură;

f) document de referintă al retelei - document prin care se precizează în mod detaliat regulile generale, termenele, procedurile si criteriile referitoare la sistemele de tarifare si de alocare a unei capacităti de infrastructură; acest document contine, de asemenea, informatiile necesare pentru a se permite introducerea cererilor de capacităti de infrastructură;

g) grafic de circulatie - sistemul de date care definesc toate miscările programate ale trenurilor si ale materialului rulant pe infrastructura respectivă, pe perioada de valabilitate a acestui grafic;

h) infrastructură feroviară - ansamblul elementelor necesare circulatiei si manevrei materialului rulant, clădirile statiilor de cale ferată, cu facilitătile aferente, precum si celelalte clădiri si facilităti destinate desfăsurării transportului feroviar; infrastructura feroviară poate fi publică sau privată;

i) infrastructura saturată - sectiunea de infrastructură pentru care, în anumite perioade, cererile de capacitate de infrastructură nu pot fi satisfăcute în totalitate, chiar si după coordonarea cererilor de rezervare a acestor capacităti;

j) operator de transport feroviar - orice agent economic cu capital de stat sau privat, care a obtinut o licentă în conformitate cu legislatia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestatii de transport de marfă si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, si agentii economici care asigură numai tractiunea;

k) plan de sporire a capacitătii - o măsură sau o serie de măsuri, însotită de un calendar de punere în aplicare, vizând ameliorarea restrictiilor de capacitate care au condus la declararea unei sectiuni de infrastructură drept infrastructură saturată;

l) retea - totalitatea infrastructurii feroviare;

m) retea independentă - infrastructură feroviară care nu este conectată la reteaua feroviară;

n) rută alternativă - altă retea feroviară care asigură legătura între două puncte ale retelei feroviare;

o) solicitant - orice operator de transport feroviar român sau orice operator de transport feroviar străin si/sau orice grup international de operatori de transport feroviar, acceptati pentru circulatie pe infrastructura feroviară publică în conditiile stabilite în acordurile si conventiile internationale la care România este parte, titular al licentei de transport feroviar si al certificatului de sigurantă, obtinute în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate române;

p) trasă - capacitatea de infrastructură necesară pentru a permite circulatia unui tren între două puncte ale retelei, în cursul unei perioade determinate.”

3. La articolul 3, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Administratorul infrastructurii, după consultarea părtilor interesate, stabileste si publică într-o publicatie proprie de specialitate un document de referintă al retelei, care se obtine contra plată si al cărui pret nu poate fi mai mare decât costul de publicare a acestui document.

(2) În documentul de referintă al retelei se prevăd caracteristicile infrastructurii puse la dispozitie operatorilor de transport feroviar. Continutul documentului de referintă al retelei este prevăzut în anexa nr. 1.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Stabilirea si perceperea tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare

Art. 4. - (1) Stabilirea cadrului general pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare publice se face prin contractul de activitate al companiei nationale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Stabilirea regulilor de tarifare specifice se face prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Calculul tarifului pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice si încasarea acestuia revin administratorului infrastructurii.

(3) În cazul în care administratorul infrastructurii, potrivit prevederilor legale, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor, nu este independent de activitătile de operator feroviar, functiunile descrise în acest capitol, cu exceptia perceperii tarifelor, vor fi preluate de un organism de tarifare independent prin cadrul legal existent, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor.

(4) Administratorul infrastructurii cooperează cu administratori de infrastructură din alte state, astfel încât să asigure utilizarea eficientă a Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă. În acest scop administratorul infrastructurii va actiona cu administratori de infrastructură din alte state la stabilirea unor organizări comune care sunt necesare. Orice cooperare sau organizare comună este supusă reglementărilor prevăzute în prezenta ordonantă.

(5) Administratorul infrastructurii trebuie să asigure că sistemul de tarifare se bazează pe aceleasi principii aplicate pe întreaga retea, exceptând cazul prevăzut la art. 8 alin. (3).

(6) Administratorul infrastructurii trebuie să asigure aplicarea sistemului de tarifare astfel încât operatorii de transport feroviar care efectuează prestatii de servicii de un tip echivalent, în zone de piată similare, să fie supusi unor tarife echivalente si nediscriminatorii si că tarifele aplicate în mod efectiv sunt în conformitate cu regulile prevăzute în documentul de referintă al retelei.

(7) Administratorul infrastructurii trebuie să respecte confidentialitatea din punct de vedere comercial a informatiilor care îi sunt comunicate de solicitanti.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Serviciile furnizate operatorilor de transport feroviar

Art. 5. - (1) Operatorii de transport feroviar îsi pot exercita dreptul de a beneficia, pe o bază nediscriminatorie, de setul minim de prestatii si de acces, prin intermediul retelei, la facilitătile de servicii prevăzute în anexa nr. 2. Serviciile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 sunt furnizate în mod nediscriminatoriu, iar cererile operatorilor de transport feroviar nu pot fi respinse decât dacă există optiuni alternative în conditiile pietei.

(2) Dacă administratorul infrastructurii furnizează unul dintre serviciile descrise la pct. 3 din anexa nr. 2, ca prestatii suplimentare, el trebuie să le furnizeze oricărui operator de transport feroviar care solicită acest lucru.

(3) Operatorii de transport feroviar pot solicita în plus administratorului infrastructurii sau altor furnizori un set de prestatii auxiliare, prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 2.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Costul infrastructurii si contabilitatea

Art. 6. - (1) Conturile administratorului infrastructurii, în conditii normale de activitate si în raport cu perioada pentru care se încheie contractul de activitate prevăzut la art. 4, trebuie să prezinte un echilibru între, pe de o parte, veniturile încasate din aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii, excedentele rezultate din alte activităti comerciale si finantarea de către stat si, pe de altă parte, cheltuielile de infrastructură.

(2) Administratorul infrastructurii poate fi încurajat prin unele măsuri stimulative să reducă costurile de furnizare a serviciilor pe infrastructură si nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii, în conditiile legii, respectându-se în totalitate cerintele în materie de sigurantă a traficului, cu mentinerea si îmbunătătirea parametrilor infrastructurii feroviare.

(3) Măsurile stimulative mentionate la alin. (2) vor fi prevăzute în contractul de activitate.

(4) În cadrul contractului de activitate prevederile contractului si structura plătilor destinate asigurării mijloacelor financiare ale administratorului infrastructurii sunt convenite în prealabil si acoperă întreaga durată a contractului.

(5) Metoda de repartizare a costurilor, stabilită în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie să fie actualizată periodic, în concordantă cu cele mai avansate practici internationale.”

7. La articolul 7, alineatele (1)-(7) si (11) vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii sunt plătite administratorului infrastructurii, iar acesta le utilizează la finantarea activitătilor sale.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate solicita administratorului infrastructurii să furnizeze orice informatii necesare cu privire la tarifele practicate. În această privintă administratorul infrastructurii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că tarifele de utilizare a infrastructurii, facturate în fapt oricărui operator de transport feroviar, prin aplicarea prevederilor art. 4-12, sunt în conformitate cu metoda de repartizare a costurilor, cu reglementarea si, dacă este cazul, cu baremurile stabilite în documentul de referintă al retelei.

(3) Tarifele percepute pentru setul minim de prestatii prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, precum si pentru utilizarea infrastructurii feroviare si serviciile prevăzute în anexa nr. 2 trebuie să fie egale cu costul direct rezultat din utilizarea infrastructurii si serviciile furnizate, cu exceptia prevederilor alin. (4)-(7) si ale art. 8.

(4) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif suplimentar aferent cazului de insuficientă a capacitătilor, pe sectiunea identificabilă a infrastructurii, pe durata perioadelor de saturare.

(5) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif suplimentar aferent costului efectelor pe care exploatarea trenurilor le are asupra mediului. Acest tarif suplimentar este diferentiat în functie de amploarea efectului produs.

(6) Tariful suplimentar stabilit conform prevederilor alin. (5), care conduce la o crestere a valorii globale a încasărilor realizate de administratorul infrastructurii, nu se poate aplica decât dacă se utilizează, la un nivel comparabil, si în cazul modurilor de transport concurente.

(7) În absenta unui nivel de tarifare comparabil al efectelor asupra mediului, aplicabil altor moduri de transport concurente, această modificare nu trebuie să aducă o schimbare a valorii globale a încasărilor realizate de administratorul infrastructurii. Dacă s-a introdus un nivel comparabil de tarifare al efectelor asupra mediului pentru transportul feroviar si pentru alte moduri de transport concurente si dacă aceasta conduce la o crestere a încasărilor, modul de repartizare a acestor încasări suplimentare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

…………………………….

(11) Se pot percepe tarife suplimentare pentru diminuarea capacitătii infrastructurii feroviare, în scopul întretinerii acesteia. Aceste tarife suplimentare nu pot fi mai mari decât valoarea netă a pierderii suportate de administratorul de infrastructură în urma efectuării operatiunilor de întretinere, pierdere care trebuie recuperată.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Exceptări de la principiile de tarifare

Art. 8. - (1) Pentru recuperarea totală a costurilor administratorului infrastructurii se pot percepe, dacă piata se pretează la aceasta, unele majorări bazate pe principii eficiente, transparente si nediscriminatorii, garantând în acelasi timp o competitivitate optimă, în special pentru transportul feroviar international de marfă. Sistemul de tarifare trebuie să respecte sporurile de productivitate realizate de operatorii de transport feroviar.

(2) Peste nivelul tarifelor calculate conform prevederilor art. 7 se poate aplica un indice de rentabilitate, dacă piata se pretează la aceasta.

(3) Pentru proiecte de investitii specifice care se vor realiza sau care au fost realizate cu cel mult 15 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, administratorul infrastructurii poate stabili sau mentine tarife de utilizare mai ridicate, bazate pe costul pe termen lung al unor asemenea proiecte, în măsura în care aceste cresteri ale costurilor se regăsesc în cheltuielile administratorului infrastructurii si în măsura în care este vorba de proiecte destinate cresterii randamentului si/sau a rentabilitătii, proiecte care în caz contrar nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. Asemenea prevederi în materie de tarifare pot cuprinde si unele acorduri privind partajarea riscurilor legate de unele investitii noi.

(4) Pentru a se evita orice discriminare se procedează astfel încât tariful mediu de utilizare si tariful marginal de utilizare ale infrastructurii să fie comparabile pentru o utilizare echivalentă a infrastructurii si astfel încât pentru serviciile comparabile, furnizate pe acelasi segment de piată, să fie aplicate aceleasi tarife de utilizare. În documentul de referintă al retelei administratorul infrastructurii trebuie să precizeze că sistemul de tarifare răspunde acestor cerinte, fără a dezvălui informatii comerciale cu caracter confidential.

(5) Dacă administratorul infrastructurii intentionează să modifice elementele esentiale ale sistemului de tarifare mentionat la alin. (1) si (2), el trebuie să informeze public despre aceasta în publicatia proprie de specialitate cu cel putin 3 luni înainte.”

9. La articolul 9, titlul articolului si alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

“Reducerile de tarife

Art. 9. - (1) Prin derogare de la art. 7 alin. (3), orice reducere acceptată a tarifelor percepute unui operator de transport feroviar de către administratorul infrastructurii, pentru o prestatie de serviciu, oricare ar fi aceasta, trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în prezentul articol.

(2) Cu exceptia alin. (3), reducerile sunt destinate exclusiv economiei reale de cost administrativ realizate de administratorul infrastructurii. Pentru a se stabili nivelul dereducere nu se tine seama de acele economii care au fost deja incluse în tariful de utilizare perceput.

(3) Administratorul infrastructurii poate institui sisteme de reducere care să se adreseze tuturor utilizatorilor de infrastructură si care acordă, pentru fluxuri de circulatie specificate, reduceri limitate în timp, în scopul de a se încuraja dezvoltarea unor noi servicii feroviare, sau reduceri care favorizează utilizarea unor linii care sunt folosite mult sub capacitatea lor.”

10. La articolul 10, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Prin hotărâre a Guvernului, avizată de Consiliul Concurentei, se poate institui, pe o durată limitată, un sistem de compensare a costurilor incluse în tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare, care nu sunt suportate de operatorii de transport care utilizează alte moduri de transport.

(2) Administratorul de infrastructură feroviară care beneficiază de o compensare si se bucură de un drept exclusiv este obligat să ofere avantaje comparabile pentru utilizatori.”

11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Operatorii de transport feroviar care beneficiază de tariful de utilizare a infrastructurii, stabilit conform alin. (1), sunt obligati să ofere avantaje comparabile pentru clientii lor.”

12. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Prin stabilirea unui sistem de crestere a performantelor, sistemele de tarifare a infrastructurii trebuie să încurajeze operatorii de transport feroviar si administratorul infrastructurii să micsoreze defectările si să îmbunătătească performantele retelei feroviare. Acest sistem poate să cuprindă sanctiuni în cazul unor actiuni care se află la originea unor defectări ale retelei, compensări pentru agentii economici care suportă efectele acestor defectări produse, precum si bonificatii în cazul unor performante bune ce depăsesc previziunile.”

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Tarife de rezervare a capacitătilor de infrastructură

Art. 12. - (1) Administratorul infrastructurii poate percepe un tarif corespunzător pe capacitătile de infrastructură solicitate, dar care nu sunt utilizate. Acest tarif încurajează o utilizare eficientă a capacitătilor de infrastructură.

(2) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze orice parte interesată despre capacitătile de infrastructură alocate operatorilor de transport feroviar utilizatori.”

14. La articolul 13, alineatele (1), (2), (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Capacitătile de infrastructură disponibile alocate de administratorul infrastructurii nu pot fi transferate de către utilizator unui alt operator de transport feroviar sau unui alt serviciu.

(2) Orice tranzactie între operatorii de transport feroviar privind utilizarea capacitătilor de infrastructură este interzisă si conduce la excluderea de la alocarea de capacităti.

…………………………….

(5) Administratorul infrastructurii si un solicitant pot încheia un acord-cadru, conform art. 17, în ceea ce priveste utilizarea capacitătilor de infrastructură feroviară, pentru o durată mai mare de o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulatie.

(6) Drepturile si obligatiile administratorului infrastructurii si, respectiv, ale solicitantilor în ceea ce priveste alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară sunt stabilite pe bază de contract.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Alocarea capacitătilor de infrastructură

Art. 14. - (1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă Regulamentul pentru alocarea capacitătilor de infrastructură, cu respectarea independentei de administrare a companiei nationale care administrează infrastructura feroviară.

Reglementările specifice de alocare a capacitătilor de infrastructură se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. Îndeplinirea procedurilor de alocare a acestor capacităti revine administratorului infrastructurii, care urmăreste ca aceste capacităti de infrastructură să fie alocate pe o bază echitabilă si nediscriminatorie si cu respectarea prevederilor legale.

(2) Administratorul infrastructurii respectă confidentialitatea din punct de vedere comercial a informatiilor care îi sunt comunicate.”

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Colaborarea în vederea alocării capacitătilor de infrastructură a mai multe retele feroviare

Art. 15. - (1) Administratorul infrastructurii nationale va coopera cu administratori de infrastructură din alte state, în special din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate la aderare, în vederea creării si alocării eficiente a unor capacităti de infrastructură care implică mai multe retele feroviare. În cadrul acestor cooperări se stabilesc trase internationale, în principal în cadrul Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă, si se stabilesc procedurile necesare în acest scop. Aceste proceduri sunt supuse reglementărilor stabilite prin prezenta ordonantă.

(2) Administratorul infrastructurii care participă la cooperări potrivit alin. (1) va asigura publicarea într-o publicatie proprie de specialitate a listei membrilor, a metodelor de functionare a acestei cooperări, precum si a tuturor criteriilor utilizate pentru evaluarea si alocarea capacitătilor de infrastructură.

(3) În cadrul cooperării prevăzute la alin. (1) administratorul infrastructurii participă la evaluarea privind necesitătile si, dacă este cazul, la propunerea si organizarea acestor trase internationale, pentru a se facilita operarea trenurilor de marfă care fac obiectul unei cereri, conform prevederilor art. 23.

(4) Administratorul infrastructurii va pune la dispozitie solicitantilor acele trase internationale prestabilite, în conformitate cu deciziile luate în cadrul cooperării prevăzute la alin. (1).”

17. La articolul 16, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Cererile pentru obtinerea unor capacităti de infrastructură feroviară pot fi depuse, conform legii, de operatorii români de transport feroviar.

…………………………….

(3) Administratorul infrastructurii poate stabili solicitantilor unele reguli în vederea asigurării încasărilor previzionate si a utilizării viitoare a infrastructurii. Aceste reguli vor fi corespunzătoare, transparente si nediscriminatorii. Ele vor fi publicate, împreună cu principiile de alocare, în documentul de referintă al retelei.”

18. La articolul 17, alineatele (1) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Administratorul infrastructurii poate încheia un acord-cadru cu un solicitant. Acest acord-cadru precizează caracteristicile capacitătilor de infrastructură feroviară solicitate de un solicitant, precum si ale capacitătilor de infrastructură care îi sunt oferite, pe orice durată ce depăseste o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulatie. Acordul-cadru nu va specifica trasa în mod detaliat, dar va fi întocmit astfel încât să asigure interesele comerciale ale solicitantului. Acest acord-cadru se supune aprobării prealabile a Consiliului de supraveghere mentionat la art. 30.

…………………………….

(5) Acordul-cadru se încheie, în principiu, pe o durată de 5 ani. Administratorul infrastructurii îsi poate da acordul, în unele cazuri specifice, pentru perioade mai mici sau mai mari. Orice perioadă cu o durată mai mare de 5 ani va fi justificată de existenta unor contracte comerciale, a unor investitii particulare sau a unor riscuri si se aprobă cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

O durată mai mare de 10 ani nu este posibilă decât în cazuri exceptionale, în principal atunci când este vorba de investitii importante si pe termen lung si, în special, atunci când acestea fac obiectul unor angajamente contractuale.”

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Programul procesului de alocare a capacitătilor de infrastructură

Art. 18. - (1) Administratorul infrastructurii va respecta calendarul privind alocarea capacitătilor de infrastructură, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Administratorul infrastructurii va participa împreună cu administratorii de infrastructură implicati din alte state, conform art. 15, la convenirea traselor internationale care vor fi incluse în graficul de circulatie, înainte de începerea consultărilor asupra proiectului de grafic de circulatie. Nu se vor opera modificări decât dacă este absolut necesar.”

20. La articolul 19, titlul articolului si alineatele (1), (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

Solicitarea capacitătilor de infrastructură

Art. 19. - (1) Solicitantii pot prezenta administratorului infrastructurii, conform legislatiei în vigoare, o cerere în scopul obtinerii unor drepturi de utilizare a infrastructurii feroviare în schimbul unui tarif de utilizare.

…………………………….

(4) Solicitantii pot solicita capacităti de infrastructură care implică mai multe retele feroviare, adresându-se administratorului infrastructurii, care este astfel abilitat să actioneze în numele solicitantului, pe lângă ceilalti

administratori de infrastructură implicati, pentru identificarea de capacităti de infrastructură.

(5) În cadrul cooperării prevăzute la art. 15 administratorul infrastructurii va proceda împreună cu ceilalti administratori de infrastructură astfel încât, în cazul unor capacităti de infrastructură care implică mai multe retele feroviare, solicitantii să poată adresa cererile oricărui organism comun pe care administratorii de infrastructură îl pot stabili.”

21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

Alocarea capacitătilor de infrastructură

Art. 20. - (1) Administratorul infrastructurii satisface toate cererile de capacităti de infrastructură, în special cererile de trase care traversează mai multe retele.

(2) Administratorul infrastructurii va putea, în cadrul procedurii de programare si de coordonare, să acorde prioritate anumitor servicii prevăzute la art. 22 si 24.

(3) Administratorul infrastructurii va consulta părtile interesate în legătură cu proiectul graficului de circulatie, lăsând la latitudinea acestora să îsi prezinte observatii pe o perioadă de cel putin o lună. Părtile interesate sunt toate părtile care au depus o cerere de capacităti de infrastructură, precum si celelalte părti care doresc să formuleze comentarii referitoare la influenta pe care graficul de circulatie ar putea să o aibă asupra capacitătii lor de a furniza servicii feroviare, pe perioada valabilitătii graficului de circulatie.”

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Procedura de coordonare

Art. 21. - (1) Administratorul infrastructurii care se confruntă, pe parcursul procesului de programare prevăzut la art. 20, cu unele cereri concurente este obligat ca prin coordonarea cererilor să asigure o cât mai bună adaptare a tuturor acestor cereri între ele.

(2) Atunci când se impune o coordonare, administratorul infrastructurii propune solicitantilor capacităti de infrastructură diferite de cele care au fost solicitate.

(3) Solutionarea eventualelor conflicte se va face prin consultarea administratorului infrastructurii cu solicitantii respectivi.

(4) Principiile care reglementează procedura de coordonare vor fi definite în documentul de referintă al retelei.

Aceste principii reflectă dificultatea de stabilire a traselor internationale si consecintele pe care orice modificare riscă să le aibă asupra celorlalti administratori de infrastructură din alte state.

(5) Atunci când o cerere de capacităti de infrastructură nu poate fi satisfăcută fără o coordonare, administratorul infrastructurii va urmări ca toate cererile să fie tratate pe baza acestei coordonări.

(6) Solicitantul poate să adreseze administratorului infrastructurii o contestatie privind alocarea capacitătii de infrastructură, fără a se încălca prevederile art. 30.

Administratorul infrastructurii solutionează contestatia si comunică solicitantului, în scris, modul de solutionare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare.”

23. La articolul 22, alineatele (1)-(4), (6) si (9) vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) În situatia în care, după coordonarea traselor solicitate si după consultarea solicitantilor, se dovedeste că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacităti de infrastructură este imposibilă, administratorul infrastructurii va declara imediat sectiunea de infrastructură respectivă ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

(2) În situatia în care o infrastructură a fost declarată ca având capacitate saturată, administratorul infrastructurii va proceda la o analiză a capacitătilor de infrastructură în conformitate cu prevederile art. 25, cu exceptia cazului în care s-a pus deja în aplicare un plan de sporire a capacitătilor, astfel cum se prezintă la art. 26.

(3) Dacă tarifele de utilizare prevăzute la art. 7 alin. (4) nu au fost percepute sau nu au dat rezultate satisfăcătoare si dacă infrastructura a fost declarată ca fiind infrastructură cu capacitate saturată, administratorul de infrastructură poate aplica în plus criterii de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură. Criteriile de prioritate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(4) Criteriile de prioritate vor tine seama de importanta unui serviciu pentru colectivitate, în comparatie cu orice alt serviciu care, din acest motiv, ar urma să fie exclus. Ele se includ în contractul de activitate încheiat pentru executarea obligatiilor de serviciu public social.

.……………………………………

(6) Administratorului infrastructurii i se va putea acorda, dacă este cazul, o compensare corespunzătoare pierderii unor eventuale venituri ca urmare a necesitătii de a se atribui anumitor servicii o capacitate stabilită prin aplicarea celor prevăzute în prezentul alineat.

.……………………………………

(9) Procedurile care trebuie urmate si criteriile care se vor aplica în cazul în care infrastructurile sunt declarate ca având o capacitate saturată vor fi incluse în documentul de referintă al retelei.”

24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Cererile de ultim moment

Art. 23. - (1) Administratorul infrastructurii va răspunde în următoarele 5 zile lucrătoare unor cereri de ultim moment pentru trase individuale. Informatiile privind capacitătile de infrastructură neutilizate si disponibile sunt puse la dispozitie tuturor solicitantilor care ar putea fi interesati să utilizeze aceste capacităti.

(2) Administratorul infrastructurii va efectua, dacă este cazul, o evaluare a necesitătii mentinerii, în cadrul graficului de circulatie definitiv, a unei rezerve de capacităti de infrastructură, care să îi permită să răspundă rapid cererilor previzibile de ultim moment pentru capacităti de infrastructură. Prezenta prevedere se aplică si în cazul infrastructurilor cu capacitate saturată.”

25. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În situatia în care există rute alternative corespunzătoare, administratorul infrastructurii poate desemna, după consultarea părtilor interesate, unele infrastructuri specifice, care să fie utilizate pentru tipuri determinate de trafic.

Atunci când s-a efectuat o asemenea desemnare, administratorul infrastructurii poate acorda prioritate acestui tip de trafic, cu ocazia alocării capacitătilor de infrastructură.”

26. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Scopul analizei capacitătilor de infrastructură constă în stabilirea restrictiilor de capacităti de infrastructură, care nu permit ca cererile de capacităti să poată fi satisfăcute în mod corespunzător, precum si în propunerea unor metode care să permită satisfacerea cererilor initiale si a cererilor suplimentare. Această analiză va stabili motivele acestei saturări a capacitătilor de infrastructură si măsurile care ar putea fi luate, pe termen scurt si mediu, pentru remedierea acestei situatii.”

27. La articolul 26, alineatul (1), litera d) a alineatului (2), alineatul (5) si partea introductivă a alineatului (6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) În termen de 6 luni de la finalizarea analizei capacitătilor de infrastructură, administratorul infrastructurii va prezenta un plan de sporire a capacitătilor.

..........................................................

d) solutiile care pot fi preconizate referitor la sporirea capacitătilor de infrastructură si costul acestora, în special în ceea ce priveste modificările probabile ale tarifelor de utilizare.

...........................................................

(5) Administratorul infrastructurii renuntă la perceperea oricărui tarif aferent cazului de insuficientă a capacitătilor conform art. 7 alin. (4) pentru infrastructura cu capacitate saturată, în următoarele cazuri:

a) nu prezintă în termen un plan de sporire a capacitătilor de infrastructură; sau

b) întârzie să pună în aplicare planul de actiune întocmit în cadrul planului de sporire a capacitătilor de infrastructură.

(6) Administratorul infrastructurii poate să perceapă în continuare aceste tarife de utilizare, în situatia în care:”

28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

Utilizarea traselor

Art. 27. - (1) Administratorul infrastructurii impune, în special în cazul infrastructurii cu capacitate saturată, renuntarea la o trasă a cărei utilizare, pe o perioadă de cel putin o lună, a fost sub pragul specificat în documentul de referintă al retelei, numai dacă această utilizare sub capacitate nu este datorată altor cauze decât celor economice, cauze pe care operatorii nu le pot tine sub control.

(2) Administratorul infrastructurii poate stabili în documentul de referintă al retelei conditiile în care se iau în considerare nivelurile de utilizare anterioare ale traselor cu ocazia stabilirii prioritătilor, în cadrul procedurii de alocare a capacitătilor.”

29. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Administratorul infrastructurii va tine seama în mod corespunzător de consecintele pe care rezervările de capacităti de infrastructură, în vederea întretinerii programate a retelei, le pot avea asupra celorlalti solicitanti.”

30. La articolul 29, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) În cazul unor perturbări ale circulatiei trenurilor, ca urmare a unei defectări tehnice sau a unui eveniment feroviar, administratorul infrastructurii este obligat să asigure restabilirea situatiei normale. În acest scop el întocmeste un plan de interventie care cuprinde o listă a diferitelor organisme publice care trebuie alertate în cazul producerii unor evenimente feroviare grave sau al unor perturbări serioase ale circulatiei feroviare.

(2) În caz de urgentă sau de necesitate absolută, justificată printr-o defectare care face ca infrastructura să fie momentan inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate fără preaviz, pe durata necesară pentru restabilirea sistemului.

Dacă consideră necesar, administratorul infrastructurii poate solicita operatorilor de transport feroviar să îi pună la dispozitie, contra cost, mijloacele care estimează că sunt cele mai adecvate în scopul restabilirii, în cel mai scurt timp, a situatiei normale.”

31. La articolul 30, partea introductivă a alineatului (3) si alineatele (4)-(6) si (8) vor avea următorul cuprins:

“(3) Solicitantul poate sesiza Consiliul de supraveghere în cazul în care se consideră vătămat, pentru a face contestatie împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii sau, dacă este cazul, de operatorul de transport feroviar, cu privire la:

.........................................................

(4) Consiliul de supraveghere se va asigura că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu prevederile cap. II si au un caracter nediscriminatoriu. Negocierile între solicitanti si administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt autorizate numai dacă au loc sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere va interveni imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor prezentei ordonante.

(5) Consiliul de supraveghere este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitantilor si oricărei alte părti interesate furnizarea informatiilor necesare; aceste informatii vor fi prezentate fără întârziere.

(6) Consiliul de supraveghere are obligatia să se pronunte asupra tuturor contestatiilor si va adopta măsurile necesare pentru remedierea situatiei, într-un termen de maximum o lună de la primirea tuturor informatiilor.

..........................................................

(8) În cazul în care se introduce contestatie împotriva unui refuz de alocare a capacitătilor de infrastructură sau împotriva modalitătilor unei propuneri de capacităti de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de administratorul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul reclamatiei, în conformitate cu liniile directoare stabilite de Consiliul de supraveghere.”

32. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte dovada că personalul său destinat conducerii trenurilor si personalul însotitor al trenurilor posedă pregătirea necesară pentru a se conforma regulilor de circulatie aplicate de administratorul infrastructurii si pentru a respecta cerintele de sigurantă care îi sunt impuse pentru asigurarea circulatiei trenurilor.”

33. La articolul 34, literele a) si c) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) si (6), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

...........................................................

c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) si art. 10 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;”

34. La articolul 34, litera b) a alineatului (1) se abrogă.

35. La anexa nr. 1, litera a) a punctului 3 va avea următorul cuprins:

“a) procedura depunerii de către solicitant la administratorul infrastructurii a cererilor de capacităti de infrastructură;”

36. La anexa nr. 2, litera b) a punctului 2 va avea următorul cuprins:

“b) infrastructurile de aprovizionare cu combustibil aflate în proprietatea administratorului infrastructurii;”

37. La anexa nr. 3, punctele 2, 4 si 5 vor avea următorul cuprins:

“2. Modificările graficului de circulatie intervin în a doua zi de sâmbătă a lunii decembrie, la miezul noptii. În cazul în care se operează unele modificări sau corecturi după perioada de iarnă, în particular se tine seama, dacă este cazul, de schimbările în mersul de tren al traficului regional de călători, acestea aplicându-se în a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, la miezul noptii, precum si în alte momente, între aceste date, dacă este cazul, convenite cu administratorii de infrastructură, conform art. 18 din ordonantă.

………………………………….

4. Administratorul infrastructurii participă împreună cu administratorii de infrastructură sau cu organisme de alocare competente din alte state, cu cel mult 11 luni înainte de data intrării în vigoare a graficului de circulatie, la stabilirea de trase internationale provizorii. Administratorul infrastructurii se va asigura pe cât posibil că aceste trase sunt respectate în derularea procedurii.

5. După cel mult 4 luni de la data limită stabilită pentru prezentarea ofertelor de către solicitanti, administratorul infrastructurii întocmeste un proiect de grafic de circulatie.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă, modificată si completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 februarie 2004.

Nr. 8.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 56.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 144/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 6 septembrie 2001.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

LISTA OFICIALĂ

a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004

 

Art. 1. - Prezentul document stabileste, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, categoriile si sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, modalitătile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum si intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.

Art. 2. - În sensul prezentului document, următorii termeni sunt definiti astfel:

a) categorie de mijloace de măsurare - grup de mijloace de măsurare cărora li se impun, prin una sau mai multe reglementări de metrologie legală, aceleasi cerinte tehnice si metrologice;

b) sortiment de mijloace de măsurare - grup de mijloace de măsurare asociate pe baza similitudinii solutiilor constructive, conditiilor de functionare, scopurilor de utilizare sau calitătii de subansamblu al aceleiasi categorii de mijloace de măsurare.

Art. 3. - Asupra mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se exercită, în conditiile stabilite prin instructiuni de metrologie legală, următoarele modalităti de control:

a) aplicabile tuturor sortimentelor de mijloace de măsurare:

- verificarea metrologică după reparare sau modificare;

- inspectia si testarea inopinată;

- supravegherea metrologică a utilizării;

b) aplicabile unora dintre sortimente, conform coloanei 5 a tabelului din anexa la lista oficială:

- aprobarea de model (AM);

- aprobarea de model CEE (AM-CEE);

- verificarea metrologică initială (VI);

- verificarea initială CEE (VI-CEE);

- avizul metrologic (AV);

- verificarea metrologică periodică (VP).

Art. 4. - Mijloacele de măsurare din categoriile si sortimentele specificate în anexă se supun controlului metrologic legal, dacă sunt utilizate în domenii de interes public în care se realizează:

a) măsurări privind sănătatea si siguranta populatiei:

- măsurări efectuate de personalul din cadrul unitătilor medicale (spitale, policlinici, cabinete medicale, unităti de recuperare) în activităti de urmărire a stării de sănătate, diagnosticare sau tratament;

- măsurări efectuate de personalul din farmacii în activitatea de preparare a medicamentelor, conform prescriptiilor medicale;

- măsurări efectuate de personalul din cadrul laboratoarelor de analize medicale si laboratoarelor farmaceutice, în scopul elaborării unor buletine de analiză;

- măsurări efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice si organismelor abilitate, în activităti de supraveghere a unor mărimi importante pentru sănătatea populatiei si protectia muncii;

- măsurări efectuate cu prilejul inspectiilor tehnice ale autovehiculelor, în scopul certificării stării tehnice a acestora;

- măsurări efectuate în scopul asigurării conditiilor de sigurantă în transporturile auto, pe calea ferată sau metrou;

b) măsurări privind ordinea publică:

- măsurări efectuate în cadrul unor expertize solicitate de instantele judecătoresti;

- măsurări efectuate de agentii de circulatie în scopul aplicării reglementărilor privind circulatia pe drumurile publice;

- măsurări efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice si organismelor abilitate, în activităti de aplicare a reglementărilor privind sarcinile maxime admise pe drumurile publice;

c) măsurări privind protectia mediului:

- măsurări efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice si organismelor abilitate, în activităti de supraveghere a unor mărimi importante pentru protectia mediului;

- măsurări efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice competente, în activităti de constatare a contraventiilor si infractiunilor la legislatia privind protectia mediului;

d) măsurări privind perceperea taxelor si impozitelor:

- măsurări efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice si organismelor abilitate, pentru stabilirea bazei de calcul a unor impozite, taxe, amenzi, penalizări sau altor tipuri similare de plată, în scopul aplicării unor normative vamale, fiscale, geodezice sau de cadastru;

- măsurări efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice si organismelor abilitate, în activităti de aplicare a reglementărilor privind sarcinile maxime admise pe drumurile publice, în scopul perceperii unor taxe;

e) măsurări privind protectia consumatorilor sau corectitudinea tranzactiilor comerciale:

- măsurări efectuate în tranzactiile comerciale;

- măsurări efectuate în cadrul activitătilor de comercializare directă a produselor si mărfurilor către populatie;

- măsurări efectuate în scopul fabricării preambalatelor;

- măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru transportul de persoane si mărfuri;

- măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru convorbirile telefonice si comunicatiile telex;

- măsurări efectuate în scopul determinării concentratiilor de zahăr si alcool în băuturi;

- măsurări efectuate în scopul determinării concentratiei de grăsimi în lapte si unt;

- măsurări efectuate în scopul determinării umiditătii grăuntelor de cereale, semintelor oleaginoase, esantioanelor de lemn sau de tutun;

- măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru trimiterile postale.

Art. 5. - Pentru unele sortimente modalitătile de control metrologic aplicabile înainte de introducerea pe piată si de punerea în functiune sunt grupate în două variante (de exemplu: {AM, VI} sau {AM-CEE, VI-CEE}), solicitantul putând opta pentru una dintre aceste variante prevăzute în coloana 5 a tabelului din anexa la lista oficială. Nu se admit combinatii de modalităti de control din ambele variante.

Exemplu: Pentru sortimentul mentionat în tabelul din anexa la lista oficială, la poz. L 32-1 - Contoare de apă rece, aplicarea modalitătilor de control metrologic prevăzute în coloana 5 se interpretează astfel: înainte de introducerea pe piată si de punerea în functiune a acestor mijloace de măsurare, solicitantul poate opta pentru aplicarea modalitătilor de control {AM, VI} sau {AM-CEE, VI-CEE}; mijloacele de măsurare aflate în utilizare se supun controlului metrologic prin verificare periodică (VP).

Art. 6. - Intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive sunt prevăzute în coloana 6 a tabelului din anexa la lista oficială.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezenta listă oficială.

 

ANEXĂ*)

la lista oficială

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a