MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 186             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 3 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 51 din 12 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

149. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării si defrisării plantatiilor pomicole

 

152. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind stabilirea termenilor de referintă pentru organizarea si functionarea Sistemului integrat de administrare si control

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.105. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normei minimale privind activitatea de control intern

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 51

din 12 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Corina Gealan” - S.R.L. din Bragadiru în Dosarul nr. 2.754/2003 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat Ion Bunescu, cu delegatie la dosar, precum si Consiliul Concurentei, prin consilier juridic Irina Pethö, cu delegatie la dosar.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia, întrucât apreciază că art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 108 alin. (2), care stabileste că hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor [art. 108 alin. (2), anterior revizuirii si republicării Constitutiei - art. 107 alin. (2)].

În consecintă, consideră că, potrivit acestei prevederi constitutionale, atunci când legea nu dispune că anumite fapte constituie contraventii, nici prin hotărârea Guvernului emisă pentru executarea ei acestea nu pot fi stabilite. Mai arată că atât “aplicarea legii”, cât si “organizarea executării legii” privesc administrarea sau punerea în practică a unui ansamblu de norme si de reguli juridice pe care le stabileste legea însăsi, astfel că între acestea nu se poate face distinctie. În sfârsit, se arată că prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2000, emisă în vederea aplicării Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, se stabilesc contraventii pentru neraportarea ajutoarelor de stat, desi legea nu contine dispozitii în acest sens. Depune note scrise. Consiliul Concurentei solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Consideră că în notiunea de “organizare a executării legii” sunt cuprinse inclusiv măsurile privind sanctionarea încălcării legii.

Apreciază, de asemenea, că vointa legiuitorului constituant a fost de a permite si autoritătii publice care are ca atributie organizarea executării unei anumite legi să stabilească si să sanctioneze contraventii. Depune la dosarul cauzei note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că legiuitorul a lăsat Guvernului posibilitatea stabilirii măsurilor de organizare a executării legilor, astfel încât prin hotărâri de Guvern se pot stabili si sanctiuni pentru contraventii, dar numai în măsura în care acest lucru e necesar pentru organizarea executării legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.754/2003, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Corina Gealan” - S.R.L. din Bragadiru într-o cauză civilă privind solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare a contraventiei întocmit de Oficiul Concurentei – Inspectoratul de Concurentă al Judetului Ilfov.

În motivarea exceptiei se sustine că art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, care prevede că prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate, “este neconstitutional în măsura în care acesta este înteles că printr-o hotărâre de Guvern dată în aplicarea unei anumite legi se pot stabili si sanctiona contraventii, desi în legea respectivă nu sunt prevăzute acele contraventii”. În consecintă, se consideră că dispozitiile de lege criticate sunt în contradictie cu dispozitiile art. 107 alin. (2) din Constitutie [devenit art. 108 alin. (2)], întrucât hotărârile Guvernului sunt subsecvente legilor în aplicarea cărora au fost emise, neputând depăsi cadrul de reglementare al acestora.

Judecătoria Buftea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată, deoarece, desi conform art. 107 alin. (2) din Constitutie hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor, din prevederile de lege criticate rezultă că se pot stabili contraventii prin hotărâre a Guvernului, cu toate că legea în aplicarea căreia aceasta a fost emisă nu instituie nici o contraventie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat trebuie interpretat “în contextul general al actului normativ, din care reiese că prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili contraventii numai prin raportare la prevederi legale în vigoare, în măsura în care este necesar pentru organizarea executării si executarea în concret a legii”. Mai arată că “stabilirea si sanctionarea contraventiilor prin hotărâri ale Guvernului, asa cum sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, se plasează în interiorul sferei «organizării executării legii», fiind conforme cu prevederile art. 107 alin. (2) din Constitutie”.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens arată că, potrivit art. 107 alin. (2) din Constitutie, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor. Or, ordonantele emise de Guvern cuprind norme cu o fortă juridică egală cu cea a legii, motiv pentru care hotărârile se pot da si în executarea unei ordonante.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si ale părtilor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, prevederi al căror continut este următorul:

Art. 2 alin. (1): “Prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 107 alin. (2) din Constitutie, devenit, potrivit Constitutiei republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea si renumerotarea textelor, art. 108 alin. (2). Prevederile mentionate au următorul continut:

Art. 108 alin. (2): “Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 180/2002, dispune că prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate. În opinia autorului exceptiei, această din urmă prevedere a textului, potrivit căreia Guvernul poate stabili si sanctiona contraventii, este neconstitutională, deoarece, conform art. 108 alin. (2) din Constitutie, republicată, hotărârile se emit numai pentru organizarea executării legii. Or, în spetă, prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat se stabilesc si se sanctionează contraventii neprevăzute de lege.

Analizând aceste sustineri, Curtea observă că notiunea de organizare a executării legii din cuprinsul art. 108 alin. (2) al Constitutiei republicate are un sens mai larg decât cea privind aplicarea legii, si anume prin hotărâri ale Guvernului pot fi dispuse măsuri organizatorice, financiare, institutionale sau sanctionatorii în vederea stabilirii cadrului necesar pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor legii.

Asadar, legiuitorul nu mai stabileste întotdeauna direct, prin lege, contraventii si sanctiuni, ci, chiar în sensul textului constitutional invocat, această competentă revine autoritătii publice însărcinate cu organizarea executării legii. 

În consecintă, Curtea nu poate retine că prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, care atribuie Guvernului, în mod expres, competenta de a stabili si sanctiona prin hotărâre anumite fapte ce constituie încălcări ale legii, sunt neconstitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Corina Gealan” - S.R.L. din Bragadiru în Dosarul nr. 2.754/2003 al Judecătoriei Buftea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării si defrisării plantatiilor pomicole

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, precum si ale art. 4 si 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004,

văzând Referatul Directiei generale de reglementare si implementare nr. 91.751/2004, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,

Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularele-tip privind autorizarea plantării si defrisării plantatiilor pomicole, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 149.

 

ANEXA Nr. 1

 

Propunem aprobarea

Camera agricolă

Se aprobă

Director DADR

Nr. .../ ...

 

CERERE

pentru eliberarea autorizatiei de plantare de pomi fructiferi si arbusti fructiferi

 

Subsemnatul/Subsemnata ...............................................................................................................................................,

(numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice) în calitate de proprietar/detinător legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul în localitatea .........................., str. .................. nr. ............, judetul ..................., telefon ..................., fax ................., înregistrată la registrul comertului cu nr. .........., reprezentat prin ..............................., având functia de ........................., solicit eliberarea autorizatiei de plantare în zona ............................., comuna ......................, satul ....................., tarlaua ................, parcela ......................., în punctul denumit local .........................., pe suprafata totală de ................. ha, pe perioada de ............. ani, din care:

- anul .................. ha, din specia ...................., soiurile ...........................................................................................

Tipul plantatiei .................................................................................................... (se inserează datele din proiectul de înfiintare a plantatiei aprobat), numărul de pomi/ha .........................

Mentionez pe propria răspundere că:

1. am luat cunostintă de prevederile art. 15, 16, 19 si 20 din Legea pomiculturii nr. 348/2003;

2. detin documentele însotitoare privind provenienta si calitatea materialului săditor pomicol folosit la plantare;

3. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea stiintifică în domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiintare a plantatiilor pomicole;

4. anexez copie de pe actul de proprietate (detinere legală) asupra terenului.

 

Data

.........................................

Semnătura solicitantului

VIZAT

ISCTPVLF

 

 

NOTĂ:

1. Cererile se solutionează în termen de o lună de la data înregistrării.

2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală teritorială.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul .................../Municipiul Bucuresti

 

AUTORIZATIE

de plantare pomi fructiferi/arbusti fructiferi

Nr. .............../................

 

În conformitate cu prevederile art. 15 si 16 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 si cu art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate cu nr. ............../..............., se autorizează persoana fizică/juridică ..............., din localitatea .........................., judetul ......................, să planteze suprafata de ....................... ha pomi fructiferi/arbusti fructiferi, în suprafată totală de ..................... ha, din care în:

- anul/anii .......................  ...................ha, specia ............................., soiul/soiurile .................................................. .

Prezenta autorizatie este valabilă pentru suprafata totală de plantare, esalonată pe o perioadă de ............... ani.

 

Data eliberării

..........................................

Directorul directiei pentru agricultură

si dezvoltare rurală,

...............................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Propunem aprobarea

 

 

Se aprobă

Director DADR

Nr. ........../.................

 

CERERE

pentru eliberarea autorizatiei de defrisare a plantatiei de pomi fructiferi si arbusti fructiferi

 

Subsemnatul/Subsemnata ..............................................................................................................................................., (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice) în calitate de proprietar (detinător legal)*), cu domiciliul/sediul în localitatea ............................., str. ...................... nr. ........, având functia de ................................................, solicit eliberarea autorizatiei de defrisare a parcelei ................................. din comuna ........................................., satul ................................., tarlaua ......................, în punctul denumit local ..............., pe suprafata totală de ...... ha, pe perioada de ......... ani, din speciile ................................, soiurile .............................. .

Vârsta plantatiei propuse pentru defrisare este de ...... ani si prezintă ......% goluri.

Solicit autorizatia de defrisare pentru plantatia de pomi fructiferi/arbusti fructiferi din următoarele motive: ..............

.......................................................................................................................................................................................

După defrisare terenul va avea/nu va avea aceeasi categorie de folosintă, fiind utilizat pentru ......................... .

Mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data defrisării plantatiei de pomi fructiferi/arbusti fructiferi să anunt

oficiul teritorial de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol despre schimbarea categoriei de folosintă a terenului.

 

...................................…

(data)

.....................................

(semnătura solicitantului)

 

NOTĂ:

1. Cererile se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală teritorială, altul rămâne la solicitant si un exemplar se înaintează la oficiul teritorial de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.

2. Cererile se solutionează în termen de 3 luni de la data înregistrării.

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul .................../Municipiul Bucuresti

 

AUTORIZATIE

pentru defrisarea plantatiei de pomi fructiferi/arbusti fructiferi

Nr. ............../....................

 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 si ale art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate cu nr. .............../...................., se autorizează persoana fizică/juridică ......................................, din localitatea ......................., judetul ............................., proprietar/detinător legal, să defriseze plantatia de pomi fructiferi/arbusti fructiferi ....................... din comuna ........................., satul ............................, tarlaua .........................., în punctul denumit local ................................, pe suprafata totală de ...... ha, în perioada ......................., din speciile ................................., soiurile ........................... .

Plantatia de pomi fructiferi/arbusti fructiferi supusă defrisării are vârsta de ...... ani si prezintă ......% goluri.

Alte motive pentru care se solicită defrisarea sunt: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................   

 

Directorul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală,

..............................................................................................................

Data eliberării

..........................................

 


*) Se va atasa copie xerox de pe titlul de proprietate/documentul legal de detinere a terenului.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind stabilirea termenilor de referintă pentru organizarea si functionarea Sistemului integrat de administrare si control

 

Văzând Referatul nr. 91.804 din 26 februarie 2004, întocmit de Directia generală implementare si reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

în baza angajamentelor prevăzute în programul intitulat “Prioritătile în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană în perioada decembrie 2003 - decembrie 2004”, aprobat de Guvernul României,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,

Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă termenii de referintă pentru organizarea si functionarea Sistemului integrat de administrare si control, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 152.

 

ANEXĂ

 

TERMENI DE REFERINTĂ

pentru organizarea si functionarea Sistemului integrat de administrare si control

 

1. Domeniul de aplicabilitate

Sistemul integrat de administrare si control se aplică schemei de plăti unice, precum si altor regimuri de sustinere pentru agricultori, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.

Sistemul integrat de administrare si control utilizează în mod unitar termeni de referintă pentru organizarea si functionarea acestuia.

2. Termeni si definitii

Termenii de referintă utilizati în cadrul Sistemului integrat de administrare si control sunt definiti astfel:

Agricultor - persoana fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului de către legislatia natională, a căror exploatatie este situată pe teritoriul tării si care practică o activitate agricolă.

Exploatatie - toate unitătile de productie administrate de un agricultor, situate pe teritoriul tării.

Activitate agricolă - cultivarea plantelor, cresterea si îngrijirea animalelor sau mentinerea terenurilor în bună stare agricolă ori ambientală, în conformitate cu reglementările europene.

Plată directă - plata atribuită agricultorilor în cadrul unei scheme de sprijin direct, acordată de Uniunea Europeană, menită să crească veniturile acestora.

Plăti pentru un an calendaristic sau plăti în cursul unei perioade - plătile acordate sau care urmează a fi acordate în anul/anii respectivi, incluzând toate plătile pentru perioadele care încep în acest/acesti an/ani calendaristic/calendaristici, stabilite prin schemele de sprijin direct.

Elementele Sistemului integrat de administrare si control - componentele sistemului în baza cărora se asigură verificarea, administrarea si controlul cererilor în vederea acordării sprijinului direct: baza de date informatizată, sistemul de identificare a parcelelor agricole, sistemul de identificare si înregistrare a drepturilor de plată, cererile de sprijin, sistemul integrat de control, sistemul unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cerere de sprijin si sistemul de identificare si înregistrare a animalelor.

Baza de date informatizată - aplicatie în care sunt înregistrate pentru fiecare exploatatie agricolă date care provin din cererile de sprijin, date din registrul exploatatiilor, date din registrul animalelor, date din sistemul drepturilor de plată, date cadastrale si statistice etc.

Baza de date informatizată permite consultarea directă si imediată, de către organismele responsabile ale Uniunii Europene, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, a datelor centralizate referitoare la ultimii 3 ani calendaristici si/sau campanii agricole consecutive.

În mod particular, România poate crea baze de date informatizate în cadrul Sistemului integrat de administrare si control, în mod descentralizat, cu conditia ca acestea si procedurile referitoare la înregistrarea si la securitatea datelor cuprinse să fie omogene pe întreg teritoriul tării si să fie compatibile între ele si cu baza de date centralizată, permitând controale încrucisate.

Sistemul de identificare a parcelelor agricole – sistem cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza planurilor si documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice, norme, tehnici si metodologii de lucru care permit identificarea parcelelor agricole din cererile de sprijin.

Tehnicile utilizate se bazează pe un sistem geografic informatizat (GIS) cuprinzând de preferintă ortofotoplanuri sau imagini luate prin satelit, cu norme omogene garantând o precizie cel putin egală celei cartografice la scara de 1:10.000.

Sistemul de identificare si înregistrare a drepturilor de plată - sistem cuprinzând baza de date computerizată, norme si metodologii de lucru, destinat identificării si verificării drepturilor la plată ale agricultorilor, precum si controlului încrucisat al acestora cu cererile de sprijin si sistemul de identificare a parcelelor agricole. Sistemul permite consultarea directă si imediată de către organismele responsabile ale Uniunii Europene, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, a datelor referitoare pe cel putin 3 ani calendaristici si/sau campanii agricole consecutive.

Drept de plată - drept de primire a sprijinului sub forma unei sume pe hectar sau pe cap de animal.

Cererile de sprijin - cererile depuse anual de agricultori, până la o anumită dată limită, pentru obtinerea sprijinului direct acordat de Uniunea Europeană si care cuprind: date de identificare a agricultorilor, date referitoare la toate parcelele agricole din exploatatie, numărul si datele de identificare a animalelor pentru care se solicită sprijin, numărul si suma drepturilor de plată stabilite de autoritatea competentă, precum si alte informatii.

Cererea de sprijin acoperă mai multe regimuri de sustinere, în conformitate cu deciziile autoritătii competente.

Sistem de identificare si înregistrare a animalelor – baza de date informatică, norme si metodologii de lucru care permit identificarea pentru categoriile de animale supuse schemelor de sprijin direct.

Sistemul integrat de control - sistem complex format din: controlul administrativ al cererilor si controlul pe teren, realizat efectiv sau prin utilizarea tehnicilor de teledetectie.

Controlul administrativ al cererilor de sprijin - verificare a cererilor de sprijin care are ca scop detectarea neregulilor folosind mijloacele administrative, inclusiv teledetectia.

Controlul pe teren - verificarea la fata locului a conformitătii cu realitatea a informatiilor din cererea de sprijin.

Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare pentru exploatatiile agricole, elaborat de autoritatea desemnată pentru coordonarea controlului, în cadrul Sistemului integrat de administrare si control. Selectarea cererilor care urmează să fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse.

Controale încrucisate - controale administrative care permit detectarea automată a neregulilor folosind mijloace computerizate, incluzând în particular: controale încrucisate ale parcelelor agricole declarate si ale animalelor, cu scopul de a evita acordarea aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori pentru acelasi an calendaristic sau an de piată si pentru a preveni cumularea improprie de ajutoare acordate în cadrul schemelor de sprijin comunitar; controalele încrucisate se efectuează prin consultarea bazelor de date computerizate sau, în cazul cererilor de ajutoare pe suprafată, prin orice alte mijloace computerizate, cu scopul de a verifica eligibilitatea pentru acordarea ajutorului.

Analiza de risc - analiza care are ca rezultat o listă a exploatatiilor ce urmează să facă obiectul controlului pe teren. Selectarea tine seama de mărimea sumelor solicitate, numărul de parcele agricole si suprafata sau numărul de animale pentru care se cere sprijin, schimbările înregistrate fată de anii precedenti, rezultatele controalelor din anii precedenti, cazurile de neconformitate cu reglementările europene sau alte prevederi ale legislatiei nationale, după caz.

Controlul prin teledetectie - verificarea realitătii informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie, alături de mijloace traditionale de control la fata locului.

Reduceri si excluderi - sanctiunile pe care le primesc agricultorii în cazurile în care nu respectă conditiile cerute pentru a beneficia de sprijinul prevăzut.

Controale cu privire la eco-conditionalitate – controale pentru verificarea conformitătii cu cerintele de bune practici agricole si de mediu executate pe teren sau prin intermediul sistemelor de administrare si control.

Compatibilitatea - supravegherea, la sfârsitul aplicării regimurilor de sprijin, dacă procedurile de administrare si control utilizate pentru aceste regimuri sunt compatibile cu sistemul integrat în ceea ce priveste următoarele puncte: baza de date informatizată, sistemele de identificare a parcelelor agricole, controalele administrative. Sistemele trebuie să fie astfel create încât să permită schimbarea datelor fără probleme.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normei minimale privind activitatea de control intern

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 8 alin. (1) si ale art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 25 februarie 2004, prin care s-a adoptat Norma minimală privind activitatea de control intern,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pune în aplicare Norma minimală privind activitatea de control intern, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 3.105.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ MINIMALĂ

privind activitatea de control intern

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste cerintele minimale pe care asigurătorul trebuie să le respecte în procesul organizării procedurilor de control intern, având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Controlul intern reprezintă un proces continuu la care participă consiliul de administratie, conducerea executivă, precum si personalul asigurătorului care trebuie să asigure desfăsurarea eficientă a activitătii, furnizarea unor informatii credibile, relevante, complete si oportune utilizatorilor si conformarea activitătii asigurătorului cu cadrul legal si cu politicile si procedurile proprii.

Art. 3. - (1) Consiliul de administratie al asigurătorului deleagă conducerii executive responsabilitatea monitorizării functionării adecvate si eficiente a controlului intern si are obligatia de a face evaluări sistematice si independente ale controlului intern instituit de conducerea executivă.

(2) Conducerea executivă deleagă conducerii operative responsabilitatea stabilirii procedurilor de control intern.

Art. 4. - (1) Stabilirea procedurilor de control intern si verificarea aplicării acestora trebuie realizate pentru fiecare nivel organizatoric al asigurătorului si se constituie ca parte integrantă a activitătii zilnice a acestuia.

(2) Pentru atingerea obiectivelor controlului intern trebuie avute în vedere următoarele elemente:

- mediul controlului intern - actiunile, politicile si procedurile care reflectă atitudinea de ansamblu a conducerii executive si a membrilor consiliului de administratie fată de controlul intern (integritate si valori etice, angajamentul fată de competentă, structura organizatorică, repartizarea autoritătii si responsabilitătii, politicile legate de resursele umane);

- evaluarea riscurilor - identificarea si analizarea riscurilor relevante interne sau externe pentru elaborarea situatiilor financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate;

- activitătile de control - actiunile întreprinse în vederea realizării obiectivelor propuse de a face fată riscurilor (separarea adecvată a sarcinilor, autorizarea corespunzătoare a operatiunilor activitătilor, întocmirea de documente justificative si evidente contabile adecvate, controlul fizic al activelor si evidentelor contabile);

- informarea si comunicarea - existenta datelor financiare si operationale credibile, relevante, complete si oportune si a canalelor de comunicare care să asigure că personalul asigurătorului cunoaste procedurile cu implicatii asupra atributiilor si responsabilitătilor sale si că orice alte informatii relevante ajung în timp util la acesta;

- supervizarea - evaluarea permanentă a calitătii functionării controlului intern.

(3) Indiferent de mărimea si de structura activitătii desfăsurate de către asigurător, procedurile de control intern trebuie să aibă în vedere, în principal:

- monitorizarea subscrierii riscurilor, constituirii si evaluării rezervelor tehnice, administrării investitiilor si a lichiditătilor, activitătii de reasigurare, în strictă concordantă cu legislatia în vigoare si cu propriile norme interne;

- asigurarea corectitudinii tratamentului de care trebuie să beneficieze asiguratii sau potentialii asigurati si a prezentării corespunzătoare a informatiilor privind conditiile si termenii contractuali de asigurare;

- monitorizarea solutionării conflictelor de interese;

- asigurarea investirii eficiente a primelor de asigurare;

- monitorizarea încheierii si derulării tranzactiilor, identificarea întârzierilor la plată sau la încasare, precum si a conformitătii cu prevederile legale si cu normele interne existente, aprobate de către consiliul de administratie al asigurătorului;

- identificarea tranzactiilor suspicioase si raportarea acestora conducerii executive si institutiilor competente în solutionarea lor;

- asigurarea protejării activelor si evidentelor contabile, inclusiv prin luarea de măsuri referitoare la protectia fizică a acestora;

- asigurarea întocmirii evidentei contabile în conformitate cu prevederile legale, astfel încât situatiile financiare să ofere informatii relevante si credibile utilizatorilor;

- verificarea respectării îndatoririlor si responsabilitătilor, inclusiv a limitelor de competentă, ce revin personalului pentru fiecare departament, conform structurii organizatorice a asigurătorului;

- asigurarea respectării limitelor de competentă în desfăsurarea tranzactiilor, astfel încât eventualele abuzuri să poată fi identificate;

- analizarea periodică a colaborării dintre departamentele functionale în vederea asigurării fluidizării fluxului informational dintre acestea;

- monitorizarea distinctă a activitătii desfăsurate cu intermediarii în asigurări.

Art. 5. - (1) Asigurătorul trebuie să întocmească anual un raport privind controlul intern, care să cuprindă cel putin următoarele:

- descrierea principalelor deficiente identificate ca urmare a exercitării controlului intern si a măsurilor întreprinse pentru corectarea acestora;

- descrierea modificărilor semnificative intervenite în exercitarea controlului intern în perioada respectivă, axate în special pe evolutia activitătii si a riscurilor;

- măsurile luate pe linia administrării riscurilor la care este expus asigurătorul.

(2) Acest raport trebuie să fie transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 6 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.