MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 187              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Miercuri, 3 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

23. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

90. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

129. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

132. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară, se bucură de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale si nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Din Guvern pot face parte si ministri de stat, precum si ministri-delegati cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuti în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.”

3. Litera c) a articolului 15 va avea următorul cuprins:

c) personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;”

4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente si alte asemenea structuri organizatorice cu atributii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Cancelaria Primului-Ministru are personalitate juridică si este coordonată direct de primul-ministru.

(2) Cancelaria Primului-Ministru este condusă de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite.

(3) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se aprobă prin decizie a primului-ministru.

(4) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigură, după caz, de personal cu functii de conducere sau de demnitari.

(5) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplică prevederile legii privind statutul functionarilor publici.”

6. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru si a altor cazuri prevăzute de lege.”

7. La articolul 37 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Primul-ministru poate solicita Parlamentului ca unii dintre ministri să aibă si calitatea de ministru de stat pentru coordonarea activitătii unor ministere. Ministerele care se află în coordonarea fiecărui ministru de stat se stabilesc de primul-ministru.”

8. După alineatul (3) al articolului 53 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Ministrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate, scop în care conlucrează cu ministrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc.”

Art. II. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma “aparatul de lucru al primului-ministru” se înlocuieste cu sintagma “Cancelaria Primului-Ministru”.

Art. III. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 martie 2004.

Nr. 23.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 martie 2004.

Nr. 90.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGA/IV/216 din 17 februarie 2004, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 si 76 bis din 29 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa 1-e, tabelul de la pct. 5 “Punctajul pentru servicii medicale acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale” se completează cu pozitia nr. 3 cu următorul cuprins:

 

“3. Servicii de planificare familială

4/solicitare”

 

 

2. Formularele cuprinse în anexele 3-c-3-g, 4-a-4-d si 6-b se completează bilunar, corespunzător ambelor etape de decontare.

3. Anexa 3-b bis se completează cu tabelul 3.3 care se utilizează la decontarea serviciilor medicale spitalicesti pentru perioada 1-15 a lunii, având următorul cuprins:

“3.3 Desfăsurător lunar pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti pe baza grupelor de diagnostice, pentru perioada 1-15, luna ... 2004

 

Nr. cazuri externate

în perioada ….

ICM contractat1)

Nr. cazuri ponderate

Tarif pe caz ponderat2)

Suma de plată

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3 x 4

 

 

 

 

 

 


1) Conform anexei 18 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003.

2) Conform anexei 18 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003.”

 

4. La anexa 3-b, tabelul de la punctul 3.1 “Desfăsurător lunar pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti pe baza grupelor de diagnostice” se completează cu o nouă coloană cu următorul cuprins:

 

“Suma rămasă de plată pentru luna curentă

8”

 

Art. II. - Directia generală relatii cu furnizorii, directiile de specialitate din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 27 februarie 2004.

Nr. 129.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

 

Având în vedere art. 37 alin. (2) si art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii nr. 7 din 23 februarie 2004 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Deciziei nr. 256/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

- Punctul 1 al capitolului I din anexă va avea următorul cuprins:

“1. Furnizorul are aviz de functionare valabil pentru sediu si punctele de lucru, eliberat de Ministerul Sănătătii, conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale si furnizorii de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 1 martie 2004.

Nr. 132.