MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 197             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 5 martie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea organizării si functionării Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.104. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor prudentiale privind managementul asigurătorului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea organizării si functionării Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor

 

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp si ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, autoritate responsabilă pentru coordonarea si contactele la care se referă prezentul ordin, denumită în continuare ISCTPVLF.

Art. 2. - Se aprobă structura organizatorică a ISCTPVLF astfel:

a) la nivelul ministerului functionează cu 5 posturi si este denumită autoritate de coordonare;

b) la nivel teritorial functionează, în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, cu un număr total de 82 de posturi si este denumită organism de control;

c) reprezentarea si numărul de posturi la nivel teritorial sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Inspectorii ISCTPVLF au statut de functionari publici si sunt salarizati conform prevederilor legale în vigoare privind salarizarea functionarilor publici si beneficiază de cursuri de formare privind controlul de calitate în conformitate cu normele CEE si ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică (OECD), care acordă recunoasterea inspectorilor.

Art. 4. - Inspectorii vor fi dotati cu un computer portabil pentru înregistrarea si transmiterea datelor si un minimum de aparatură pentru determinarea organoleptică a calitătii legumelor si fructelor, iar din anul 2005 vor primi în dotare câte un autoturism tip Dacia pentru fiecare organism de control.

Art. 5. - Inspectorii se legitimează cu legitimatia de control si cu ecuson, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Legitimatiile si stampilele se comandă si se achizitionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului potrivit dispozitiilor legale privind achizitiile publice de bunuri si se distribuie fiecărui inspector.

Atributiile ISCTPVLF

Art. 7. - ISCTPVLF verifică documentatia si vizează autorizatiile de plantare si autorizatiile de defrisare a plantatiilor de pomi fructiferi si arbusti fructiferi, eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 8. - ISCTPVLF controlează prin sondaj aplicarea tehnologiilor de cultură în exploatatiile comerciale producătoare de fructe, legume, pepeni si ciuperci.

Art. 9. - (1) ISCTPVLF prelevă probe prin sondaj din culturile de legume si pomi fructiferi a căror productie este destinată comercializării, precum si din produse, pe filiera de comercializare, pentru verificarea nivelurilor admise de substante remanente, nitrati si nitriti, precum si alti contaminanti rezultati ca urmare a utilizării pesticidelor si fertilizantilor în procesul tehnologic. Prelevarea probelor pentru analizarea substantelor contaminante si remanente se face conform legislatiei în vigoare.

(2) Controlul acestor probe se efectuează în laboratoare desemnate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Baza de date

Art. 10. - (1) Autoritatea de coordonare:

a) stabileste baza de date a operatorilor din sectorul de legume-fructe care participă la producerea si/sau comercializarea legumelor si fructelor proaspete;

b) înregistrează rezultatele analizelor pe care le primeste de la organismele de control teritoriale si stabileste sanctiunile prevăzute de lege în cazul în care sunt depăsite limitele maxime admise de substante reziduale si contaminanti.

(2) În sensul prezentului ordin prin operator se întelege orice persoană fizică sau juridică care produce, detine si/sau comercializează, pe piata internă ori la export, fructe sau legume proaspete, care întrunesc conditiile de calitate prevăzute de standardele de comercializare.

(3) În baza de date se înregistrează:

a) operatorii care trebuie să respecte conformitatea cu standardele de comercializare;

b) persoanele fizice sau juridice a căror activitate în sectorul legume-fructe este limitată fie la transportul, fie la vânzarea cu amănuntul de cantităti mici de fructe si legume.

(4) Baza de date contine, pentru fiecare operator, numărul de înregistrare, numele, adresa, informatiile necesare privind localizarea în filiera de comercializare, care indică importanta operatorului si alte informatii pe baza constatărilor făcute în timpul controalelor efectuate la respectivul operator, precum si orice alte informatii considerate necesare pentru control.

(5) Operatorii sunt obligati să furnizeze informatiile considerate necesare pentru constituirea si actualizarea bazei de date, inclusiv pentru produsele din import.

Art. 11. - Baza de date se actualizează periodic de către organismele de control, pe baza informatiilor obtinute în timpul controalelor pe care le efectuează în toate stadiile de comercializare pe filiera de produs.

Controlul de conformitate pe piata internă

Art. 12. - (1) Organismul de control execută prin sondaj controale de conformitate a legumelor si fructelor cu standardele de comercializare pentru produsele detinute de operatori în toate stadiile de comercializare.

(2) Operatorii care selectează fructe si legume, în special în regiunea unde se produc, vor fi supusi unor verificări repetate, decât alte categorii de operatori. Controalele se pot efectua si în timpul transportului.

(3) În cazul în care în timpul controalelor se descoperă nereguli semnificative, organismele de control vor mări frecventa controalelor în privinta operatorilor respectivi, iar dacă neregulile se repetă, pot aplica sanctiunile prevăzute de legislatia în vigoare.

Controlul de conformitate pentru produsele proaspete destinate exportului

Art. 13. - (1) Înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul tării, organismul de control va asigura prin controlul de conformitate că produsele corespund prevederilor standardelor de comercializare.

(2) Exportatorii sunt obligati să comunice inspectorilor informatiile pe care acestia le consideră necesare pentru organizarea si executarea controalelor.

(3) Organismul de control eliberează certificatul de conformitate, care este prevăzut în anexa nr. 3, pentru fiecare lot destinat exportului si pe care îl consideră conform cu standardele de comercializare ca urmare a operatiunilor de control mentionate în alin. (1).

(4) Dacă exportul este format din mai multe loturi, conformitatea acestor loturi poate fi certificată printr-un singur certificat în care se specifică distinct fiecare lot ce compune exportul.

(5) Declaratia vamală de export va fi acceptată de către autoritatea vamală dacă loturile sunt însotite de certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 3 sau dacă organismul de control a informat autoritatea vamală, prin mijloace specifice, că loturile au făcut obiectul inspectiei si pentru care s-a eliberat certificatul de conformitate.

Controlul de conformitate pentru produsele din import

Art. 14. - (1) Înaintea punerii în circulatie, produsele provenind din import vor fi supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare.

(2) Se exceptează de la controlul de conformitate produsele provenite din tări membre ale Uniunii Europene.

(3) Importatorii sunt obligati să comunice organismului de control informatiile pe care acesta din urmă le consideră necesare pentru executarea controalelor înaintea importurilor.

(4) Autoritatea vamală autorizează punerea în liberă circulatie a fructelor si legumelor dacă:

a) mărfurile sunt însotite de certificatul de conformitate;

b) autoritatea competentă de control a informat autoritatea vamală.

Art. 15. - (1) Organismul de control verifică în punctele de vamă documentele care însotesc produsele provenite din import, iar dacă constată că produsele nu corespund cu înscrisurile din documente, inspectorul poate efectua prin sondaj un control si va întocmi un proces-verbal de constatare a neconformitătii, în prezenta importatorului sau a reprezentantului legal al acestuia.

(2) Inspectorii care controlează produsele în stadiul importului efectuează pentru fiecare lot importat un control si emit, în caz de conformitate a produselor, certificatul prevăzut în anexa nr. 3. Dacă importul este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global printr-un singur certificat, enumerându-se distinct diferitele loturi ce compun importul.

Controlul produselor destinate prelucrării industriale

Art. 16. - (1) Produsele destinate prelucrării industriale sunt fructele si legumele care trebuie să îndeplinească conditiile minime de calitate, prevăzute de legislatia în vigoare si care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial în produse a căror pozitie în nomenclatorul combinat este diferită de cea a produsului proaspăt initial.

(2) Inspectorii eliberează certificatul de destinatie industrială, prevăzut în anexa nr. 4, pentru produsele fructe si legume, care îndeplinesc conditii minime de calitate pentru a fi introduse în procesul de productie intern, cât si pentru produsele exportate sau importate pentru a fi industrializate si care nu fac obiectul prevederilor standardelor de comercializare.

(3) În stadiul importului, după eliberarea certificatului de destinatie industrială, conform alin. (2), organismul de control competent transmite fără întârziere autoritătii de coordonare o copie a certificatului, precum si orice informatie necesară unui eventual control al operatiunilor de transformare.

(4) Agentul economic care prelucrează legume si fructe înapoiază certificatul, după efectuarea prelucrării, organismului de control competent, care se asigură că produsele au făcut efectiv obiectul transformării industriale.

(5) Ambalajele produselor destinate prelucrării industriale trebuie să fie etichetate vizibil de către ambalator, cu specificatia “destinatie industrială”. În cazul mărfurilor expediate angro, încărcate direct în mijloacele de transport, mentiunea “destinatie industrială” trebuie să figureze pe o fisă ce însoteste marfa până la fabrica de prelucrare sau pe un formular plasat vizibil în interiorul mijlocului de transport.

Metode de control

Art. 17. - (1) Controlul de conformitate prevăzut în prezentul ordin, cu exceptia controalelor făcute în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final, se efectuează conform metodelor prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Organismul de control stabileste modalitătile specifice pe care le consideră necesare pentru controlul de conformitate cu standardele de comercializare în stadiul vânzării cu amănuntul către consumator.

Art. 18. - (1) În cazul în care controlul stabileste conformitatea cu standardele de comercializare, organismul de control eliberează certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 3. Acest certificat se eliberează numai în stadiile de import si export.

(2) În caz de neconformitate, organismul de control emite un proces-verbal de constatare a neconformitătii la adresa operatorului sau a reprezentantului său.

(3) Legumele si fructele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformitătii nu pot fi deplasate fără autorizatia organismului de control care a emis constatarea de neconformitate.

(4) Operatorii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau pentru o parte din mărfuri. Mărfurile pentru care conformitatea a fost reasigurată nu pot fi comercializate decât în urma eliberării de către organismul de control competent a unui nou certificat de conformitate prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 19. - Pentru produsele care se supun prevederilor standardelor de comercializare, facturile si documentele însotitoare eliberate de operatori trebuie să indice categoria de calitate, locul de origine a produselor si, dacă este cazul, destinatia industrială a produsului.

Art. 20. - Metodele de control sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 25 februarie 2004.

Nr. 143.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA TERITORIALĂ

a organismelor de control din cadrul Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor

 

Nr. crt.

Judetul

Total posturi

Observatii

82

 

1.

Alba

1

 

2.

Arad

3

 

3.

Arges

2

 

4.

Bacău

2

 

5.

Bihor

3

 

6.

Bistrita- Năsăud

2

 

7.

Botosani

1

 

8.

Brasov

3

 

9.

Brăila

2

 

10.

Buzău

3

 

11.

Caras-Severin

2

 

12.

Călărasi

2

 

13.

Cluj

2

 

14.

Constanta

3

 

15.

Covasna

1

 

16.

Dâmbovita

2

 

17.

Dolj

2

 

18.

Galati

3

 

19.

Giurgiu

3

 

20.

Gorj

1

 

21.

Harghita

1

 

22.

Hunedoara

1

 

23.

Ialomita

2

 

24.

Iasi

2

 

25.

Ilfov

2

 

26.

Maramures

2

 

27.

Mehedinti

2

 

28.

Mures

2

 

29.

Neamt

1

 

30.

Olt

1

 

31.

Prahova

1

 

32.

Satu Mare

2

 

33.

Sălaj

2

 

34.

Sibiu

2

 

35.

Suceava

2

 

36.

Teleorman

2

 

37.

Timis

2

 

38.

Tulcea

1

 

39.

Vaslui

2

 

40.

Vâlcea

2

 

41.

Vrancea

2

 

42.

Municipiul Bucuresti

3

 

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Model de legitimatie de control

 

- fată -

- verso -

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

LEGITIMATIE DE CONTROL

 

Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si

valorificarea legumelor si fructelor

Număr de marcă ...................................

Functia .....................................................

Numele ...................................................

Prenumele ..............................................

Actul de identitate .................................

Seria ..................... nr. .........................

Valabilă de la .............. până la .........

Ministru,

 

Fotografie

Posesorul prezentei legitimatii, în temeiul Legii pomiculturii nr. 348/2003, al Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp si al Legii nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră, este împuternicit, în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 143/2004 pentru aprobarea organizării si functionării Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, să efectueze  controale  în  sectorul  de  producere  si

comercializare a legumelor si fructelor pe filiera de produs, în zona ....................., judetul ............................. .

Posesorul este angajat la ISCTPVLF, filiala ..................., cu sediul în .................................... .

Semnătura inspectorului ...........................................

 

2. Model de ecuson si stampilă

 

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor, Apelor

si Mediului

ISCTPVLF

Inspector ......

nr. marcă ...

 

 

ANEXA Nr. 3

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

cu standardele de comercializare pentru fructele si legumele proaspete

1. Operator

Certificat de conformitate care se aplică pentru fructele

si legumele proaspete

Nr. ......................

(Prezentul certificat este destinat exclusiv organismelor de control.)

2. Ambalator identificat pe ambalaj (Dacă este diferit de operator)

3. Organism de control

4. Locul de efectuare a controlului/tara de origine1)

5. Tara de destinatie

6. Mijlocul de transport

7.

- Intern

- Import

- Export

8. Ambalaje

(număr si tip)

9. Tipul produsului

(soiul, dacă standardul o cere)

10. Categoria de calitate

10. Categoria de calitate

 

12. Organismul de control mentionat mai sus certifică, pe baza unei verificări prin sondaj, că marfa indicată mai sus corespunde, în momentul efectuării controlului, standardelor de comercializare în vigoare prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 348/2003, art. 9 din Legea nr. 312/2003 si la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 469/2003.

...................................................

Biroul vamal vizat: intrare/iesire2)

Perioada de valabilitate ................... Zile

..................................

(locul si data emiterii)

 

Inspector,

...........................

(numele si nr. legitimatiei)

..........................

(semnătura)

 

..........................

(semnătura)

 

13. Observatii


1) Dacă produsul este reexportat, se mentionează tara de origine în căsuta 9.

2) Bifati mentiunea inutilă.

 

ANEXA Nr. 4

 

CERTIFICAT DE DESTINATIE INDUSTRIALĂ

pentru fructe si legume destinate industrializării

 

1. Operator

Certificat de destinatie industrială

(Fructe si legume proaspete ce fac obiectul industrializării conform Legii nr. 348/2003 si Legii nr. 312/2003)

2. Identificarea mijlocului de transport

3. Organismul de control ce emite certificatul

4. Destinatia industrială a produsului/Numele si adresa fabricii de prelucrare industrială

5. Organul de inspectie al zonei unde are loc prelucrarea industrială

6. Numărul ambalajelor sau mentiunea “angro”

 

7. Felul produsului/originea produsului

8. Greutatea totală în kg, brută/netă1)

 

9. .....................................................

Biroul vamal vizat: intrare/iesire1)

..................................

(locul si data emiterii)

Controlor,

.............................................. (numele scris cu litere de tipar)

.............................

(semnătura)

 

Stampila

 

10. Observatii

11. Procesatorul certifică faptul că produsul mentionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale.

Locul si data:

 

....................

(semnătura)

Stampila

 

12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat, cu documentul mentionat în căsuta 11, după prelucrarea mărfurilor mentionate în căsutele 6, 7 si 8, organismului de control (inspectie) mentionat în căsuta 5.


1) Bifati mentiunea inutilă.

 

ANEXA Nr. 5

 

METODE DE CONTROL

 

Prezentele metode de control sunt fondate pe dispozitiile ghidului de aplicare a controlului de calitate al fructelor si legumelor proaspete, adoptate de grupul de lucru care stabileste produsele perisabile si îmbunătătirea calitătii al CEE/ONU.

1. Definitii

a) Control de conformitate - controlul efectuat pentru verificarea conformitătii calitătii fructelor si legumelor proaspete cu standardele de comercializare aprobate prin Legea nr. 312/2003, Legea nr. 348/2003 si Legea nr. 469/2003.

b) Inspector - specialistul angajat al Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, care este instruit si abilitat în permanentă pentru efectuarea operatiunilor de control de conformitate.

c) Produs destinat comercializării - cantitatea de produs comercializată de acelasi operator, prezentată în momentul controlului si definită printr-un document. Aceasta se poate compune din unul sau mai multe tipuri de produse, care pot contine mai multe loturi de fructe si legume proaspete.

d) Lot - cantitatea de produs care în momentul controlului este prezentată ca având aceleasi caracteristici privind:

- identitatea celui care ambalează si/sau a expeditorului;

- locul de origine;

- felul produsului;

- calitatea produsului;

- calibrul (dacă produsul se clasifică în functie de calibrul său);

- soiul sau tipul comercial (dacă standardul prevede);

- tipul ambalajului si prezentarea produsului.

Dacă în timpul controlului sunt dificil de identificat loturile si/sau dacă nu este posibilă prezentarea loturilor distincte, toate loturile unei expedieri vor putea fi considerate, în acest caz particular, ca formă a aceluiasi lot, dacă prezintă caracteristici uniforme în privinta tipului produsului, expeditorului, tării de origine, categoriei si dacă acestea sunt prevăzute în standard, a varietătii sau tipului comercial.

e) Esantionarea - actiunea de a efectua o prelevare temporară a unei cantităti din produs (denumit esantion) în timpul unui control de conformitate.

f) Probă elementară sau esantion - pachet prelevat dintr-un lot sau, în cazul unui produs angro, o cantitate prelevată dintr-o parte a lotului.

g) Probă globală - se compune din mai multe esantioane elementare reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficientă pentru a permite evaluarea lotului în functie de toate criteriile.

h) Probă redusă - o cantitate reprezentativă pentru produs prelevată din proba globală, cu un volum suficient pentru a permite evaluarea în functie de un număr de criterii.

Dintr-o probă globală se pot preleva mai multe probe reduse.

2. Punerea în aplicare a controlului de conformitate

a) Specificatii generale

Controlul de conformitate se efectuează prin evaluarea probei globale prelevate la întâmplare din diferite puncte ale lotului ce trebuie controlat. Proba globală se presupune că este reprezentativă pentru lot.

b) Prezentarea produselor

Inspectorul specifică pe care dintre colete doreste să le examineze. Acestea trebuie să-i fie apoi prezentate de operator sau de reprezentantul său.

Astfel, operatiunea constă în a prezenta proba globală si a furniza toate informatiile necesare identificării loturilor.

Dacă este necesară o probă redusă, inspectorul o alege din proba globală.

c) Identificarea loturilor si/sau o impresie de ansamblu în privinta lotului

Identificarea loturilor se efectuează în functie de marcajul acestora. În cazul mărfurilor compuse din mai multe loturi, inspectorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra mărfii prin intermediul documentelor însotitoare sau al declaratiilor. Acesta determină atunci pe baza controlului efectuat gradul de conformitate al loturilor prin intermediul indicatiilor ce figurează în aceste documente.

Dacă produsele trebuie să fie încărcate într-o masină de transport, indicatiile referitoare la aceasta trebuie să servească la identificarea mărfii.

d) Verificarea lotului se face pe baza probelor elementare. Conformitatea si modul de alegere, inclusiv în cazul materialelor utilizate pentru ambalare, trebuie să fie verificate în functie de perspectivele referitoare la conformitatea cu standardele de comercializare. Dacă anumite moduri de alegere sunt autorizate, inspectorul determină dacă este bine că acelea au fost utilizate. Dacă standardul aplicabil unei cantităti determinate prevede conformitatea prezentării, aceasta trebuie verificată.

Verificarea marcajelor cu ajutorul probelor elementare În primul rând este bine să se determine dacă marcajul este conform cu standardele de comercializare. În cursul efectuării inspectiei, inspectorul determină dacă caracteristicile marcajului sunt corecte si/sau dacă trebuie modificate.

Verificarea conformitătii produselor Inspectorul determină dimensiunea probei globale care îi permite aprecierea loturilor. Inspectorul alege la întâmplare pachetele ce trebuie verificate sau, în cazul produselor angro, punctele din lot din care se va face prelevarea probelor elementare.

Pachetele deteriorate nu vor fi utilizate pentru a constitui proba globală. Acestea se pun deoparte si vor face obiectul, dacă va fi cazul, al unei examinări separate si se vor raporta separat.

În cazul în care trebuie să se ia o decizie de neconformitate, probele se vor preleva conform tabelului de mai jos:

 

Produse selectionate pentru control

Numărul coletelor care compun lotul

Numărul coletelor ce trebuie prelevate ca probă elementară

Până la 100

5

Între 101 si 300

7

Între 301 si 500

9

Între 501 si 1.000

10

Peste 1.000

15 (minimum)

 

Produse angro

Masa lotului în kg sau numărul de unităti

Masa în kg a probei elementare sau numărul incluse în acel lot unitătilor ce trebuie prelevate

Până la 200

10

Între 201 si 500

20

Între 501 si 1.000

30

Între 1.001 si 5.000 60

 

Peste 5.000

100 (minimum)

 

În cazul fructelor si legumelor voluminoase cu greutatea mai mare de 2 kg pe bucată, prezentate angro, proba elementară trebuie să fie constituită din cel putin 5 bucăti.

Dacă în urma unei verificări inspectorul nu este în măsură să ia o hotărâre, poate efectua un nou control exprimând global media aritmetică în procente a celor două controale.

Pentru stabilirea defectelor interne ale produsului se folosesc probe reduse, în special în cazul în care operatiunea de inspectie antrenează distrugerea produsului.

Volumul acestor probe se va limita la o cantitate minimă absolut necesară pentru evaluarea lotului. Volumul probei reduse nu poate depăsi 10% din proba globală.

e) Controlul produsului

Produsul ce urmează a fi controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul său. Inspectorul poate renunta la acest lucru dacă este posibil să verifice continutul fără a desface produsul. Controlul omogenitătii, caracteristicile minime, categoriile de calitate si dimensiunea trebuie să se facă cu ajutorul probei globale. Dacă produsul prezintă defecte, inspectorul determină procentajul după numărul sau greutatea produselor neconforme cu standardul.

f) Raportare asupra rezultatelor inspectiilor

Inspectorul eliberează certificatul de conformitate sau, dacă este cazul, emite un proces-verbal de constatare a neconformitătii.

În caz de neconformitate cu standardele, operatorii sau reprezentantii acestora sunt imediat informati asupra cauzelor care au determinat neconformitatea. Dacă este posibil ca produsul să fie reconditionat pentru a fi în conformitate cu standardul, prin modificarea marcajului, operatorul sau reprezentantul său trebuie informat.

Dacă produsul prezintă defecte, procentajul produsului considerat necorespunzător cu standardele trebuie să fie precizat, numai în cazul în care nu este posibil ca produsul să fie conformat standardului prin modificarea marcajului.

g) Diminuarea valorii produsului ca urmare a unui control de conformitate

După efectuarea controlului proba globală este pusă la dispozitie detinătorului mărfii sau reprezentantului acestuia.

Inspectorul nu este obligat să restituie elementele probei globale care au fost distruse în timpul efectuării inspectiei.

Dacă controlul conformitătii a fost limitat la minimul necesar, nu se poate cere nici o compensatie organismului de control respectiv în cazul diminuării valorii comerciale a produsului.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor prudentiale privind managementul asigurătorului

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 8 alin. (1) si ale art. 20 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 11 februarie 2004, prin care s-au adoptat Normele prudentiale privind managementul asigurătorului,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele prudentiale privind managementul asigurătorului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia reglementări pentru asigurări-reasigurări facultative generale, de viată si intermediari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 25 februarie 2004.

Nr. 3.104.

 

ANEXĂ

NORME PRUDENTIALE

privind managementul asigurătorului

 

Art. 1. - Prezentele norme prudentiale stabilesc principiile care stau la baza conducerii activitătii desfăsurate de către asigurătorii autorizati în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Activitatea asigurătorului este condusă cu respectarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Consiliul de administratie al asigurătorului va stabili prin regulamentul de organizare si functionare al acestuia următoarele cerinte minimale:

a) respectarea principiilor guvernantei corporative, care presupune transparenta procesului decizional si răspunderile fată de părtile interesate în bunul mers al activitătii, precum si atragerea acestor părti în procesul decizional;

b) elaborarea unei strategii de dezvoltare a asigurătorului, bazată pe obiective clare, termene si responsabilităti concrete;

c) stabilirea unor proceduri de urmărire si evaluare periodică a progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor aferente strategiei de dezvoltare a asigurătorului;

d) stabilirea unor proceduri care să permită o corectă evidentă financiar-contabilă si corespondenta acesteia cu evidenta tehnic-operativă, cu respectarea prevederilor legale, în scopul întocmirii raportărilor prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si de normele emise în aplicarea acesteia, precum si a altor raportări prevăzute de legislatia în vigoare;

e) elaborarea procedurilor privind numirea, reînvestirea si revocarea în si din functii de conducere, aprobarea structurii si statelor de functiuni ale departamentelor din cadrul societătii, precum si stabilirea modalitătilor concrete de coordonare a activitătii de către conducerea executivă si cea administrativă a asigurătorului;

f) evidentierea clară a sarcinilor, răspunderilor, competentelor în luarea deciziilor, a modalitătilor de interactiune si cooperare pentru fiecare dintre factorii de decizie din cadrul societătii (membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive, presedintele consiliului de administratie si directorul general), cu precizarea conditiilor care trebuie îndeplinite în cazul delegării competentelor. În cazul în care functia de presedinte al consiliului de administratie si cea de director general sunt detinute de aceeasi persoană, vor fi stabilite modalităti concrete pentru a permite consiliului de administratie să controleze deciziile luate de către această persoană, realizându-se totodată o delimitare clară a responsabilitătilor care îi revin în fiecare dintre aceste functii;

g) stabilirea obligatiei administratorilor si a conducerii executive a asigurătorului, care au interese într-o altă societate de asigurare, de a-i înstiinta despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditori;

h) stabilirea obligatiei administratorilor care au într-o anumită activitate, direct sau indirect (prin sotia, rudele sau afinii până la gradul al patrulea), interese contrare intereselor asigurătorului, de a-i înstiinta despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditor si de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la activitatea în cauză;

i) stabilirea obligatiei administratorului asigurătorului, care este concomitent si administrator, director executiv sau persoana de conducere ori actionar si/sau asociat la un alt agent economic cu care asigurătorul încheie o operatiune comercială sau financiară, de a face cunoscută această relatie consiliului de administratie si auditorului înainte de începerea deliberării si luării unei decizii cu privire la operatiunea respectivă, pentru evitarea conflictelor de interese;

j) organizarea si supravegherea activitătii departamentului de gestionare a riscurilor, în functie de natura si de mărimea activitătii desfăsurate;

k) stabilirea unor proceduri clare pentru solutionarea contestatiilor formulate de asigurati, beneficiarii asigurării sau terti păgubiti si precizarea modalitătilor concrete de aducere la cunostintă părtilor interesate a rezultatelor;

l) stabilirea unor niveluri de salarizare pentru membrii consiliului de administratie si pentru conducerea executivă, corelate cu atributiile si cu responsabilitătile acestora, care vor fi accesibile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în conditiile prevederilor legale în vigoare;

m) stabilirea responsabilitătilor privind urmărirea modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare si procedurile de raportare a rezultatelor acestei activităti către conducerea asigurătorului.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme prudentiale se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentele norme prudentiale intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru asigurătorii autorizati la data publicării.