MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 203             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 9 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 60 din 17 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Codul familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

255. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

59/148. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză

 

197. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 59

din 17 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mondart” - S.R.L. din Bacău în Dosarul nr. 5.884/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 44, textele de lege criticate reprezentând expresia garantării dreptului de proprietate privată, fiind instituite din ratiuni de protectie a acestui drept împotriva abuzurilor procesuale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 iulie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.884/2003, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mondart” - S.R.L. Bacău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că, în conformitate cu prevederile art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă, o tertă persoană poate pretinde si obtine de la instanta de judecată împiedicarea titularului dreptului de proprietate asupra unui bun să exercite în mod direct si absolut atributele conferite de calitatea de proprietar.

Se arată că prin dispozitiile criticate “se creează posibilitatea ca un tert fată de titlul de proprietate asupra unui bun să scoată respectivul bun din sfera de dispozitie juridică a proprietarului atât timp cât instanta de judecată nu s-a pronuntat cu privire la valabilitatea titlului de proprietate”.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că prevederile art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale, măsura sechestrului judiciar interzicând înstrăinarea bunului supus sechestrului, pentru a conferi creditorului garantia că, în cazul în care va obtine un titlu executor, acesta îsi va putea îndestula creanta, debitorul rămânând în continuare proprietar al bunului. De altfel, legiuitorul a instituit o garantie pentru debitor - cautiunea, pentru ca, în situatia în care creditorul va cădea în pretentii, să se poată acoperi eventualul prejudiciu ce s-ar cauza prin măsura  sechestrului.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că dispozitiile art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă nu aduc nici o atingere dreptului de proprietate privată, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării acestui principiu, constituind în acelasi timp o măsură de evitare a abuzului procesual. “Textele criticate constituie în fapt o modalitate de asigurare a actiunii civile, garantând posibilitatea executării în viitor a hotărârii judecătoresti care va fi obtinută de către reclamant.” Măsura sechestrului judiciar interzice doar înstrăinarea proprietătii în vederea asigurării îndestulării creantei debitorului în cazul obtinerii unui titlu executoriu.

Se mai arată că legiuitorul a prevăzut si posibilitatea depunerii unei cautiuni în sarcina părtii care solicită instituirea sechestrului judiciar, fapt ce reprezintă tocmai garantia constituită în scopul dezdăunării debitorului pentru eventualele pagube produse de o indisponibilizare nejustificată a bunurilor sale.

Se apreciază că procedura de judecată în ansamblul său, incluzând si procedura de solutionare a cererii pentru încuviintarea sechestrului judiciar, se întemeiază pe dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, care dau libertate legiuitorului să statueze în aceste domenii, în deplină concordantă cu alin. (1) al art. 41 din Constitutie, potrivit căruia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare. Textele legale criticate au următorul continut:

- Art. 598: “Ori de câte ori există un proces asupra proprietătii sau altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosintei sau administrării unui bun proprietate comună, instanta competentă pentru judecarea cererii principale va putea să încuviinteze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, dacă această măsură este necesară pentru conservarea dreptului respectiv.”;

- Art. 600: “Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgentă, cu citarea părtilor. În caz de admitere, instanta va putea să oblige pe reclamant la darea unei cautiuni, iar în cazul bunurilor imobile se va proceda potrivit art. 593 alin. 3. Încheierea este supusă numai recursului, în termen de 5 zile de la pronuntare. Dispozitiile art. 592 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Paza bunului sechestrat va fi încredintată persoanei desemnate de părti de comun acord, iar în caz de neîntelegere, unei persoane desemnate de instantă, care va putea fi chiar detinătorul bunului. În acest scop, executorul judecătoresc se va deplasa la locul situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru si-l va da în primire, pe bază de proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al procesului-verbal va fi înaintat si instantei care a încuviintat măsura.

Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si administrare, va încasa orice venituri si sume datorate si va putea plăti datorii cu caracter curent, precum si cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, el va putea sta în judecată în numele părtilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu autorizarea prealabilă a instantei care l-a numit.

Dacă administrator-sechestru a fost numită o altă persoană decât detinătorul, instanta va fixa, pentru activitatea depusă, o sumă drept remuneratie, stabilind totodată si modalitătile de plată.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 41 din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. Textul constitutional invocat are următoarea numerotare si continut:

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit căruia “continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, precum si de cele ale art. 136 alin. (5), care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, “în conditiile legii organice”.

Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul ordinar este asadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect Curtea constată că prin reglementarea dedusă controlului legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Asa fiind, critica dă expresie unui punct de vedere exclusiv pro causa, făcând abstractie de ratiunea care a impus o asemenea reglementare, si anume preocuparea de asigurare a unui echilibru între drepturi si interese contrare între care intervine o stare conflictuală. În conditiile în care dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui bun este contestat de un tert, dobândind în acest mod caracter litigios, mentinerea în continuare a plenitudinii prerogativelor pe care acesta le conferă - inclusiv aceea a dispozitiei - pentru titularul pârât, i-ar permite acestuia să înstrăineze bunul, lipsindu-l astfel pe tertul reclamant de posibilitatea valorificării dreptului al cărui titular ar putea deveni, prin hotărârea instantei.

Curtea constată că măsura sechestrului judiciar, reglementată de textele de lege criticate, constă în indisponibilizarea bunului care formează obiectul litigiului, acesta fiind încredintat spre păstrare si administrare până la solutionarea definitivă a litigiului, de regulă, unei terte persoane.

Asa fiind, sechestrul judiciar are ca scop conservarea unui bun determinat si apare ca o măsură ratională, pe care legiuitorul are competenta să o adopte, în conformitate cu art. 44 alin. (1) teza a doua din  Constitutie.

Pe de altă parte, potrivit art. 600 din Codul de procedură civilă, cererea de sechestru judiciar se judecă, în mod obligatoriu, cu citarea părtilor, această procedură având deci caracter contencios. Cu acest prilej părtile pot învedera instantei împrejurările care să justifice sau nu luarea unei asemenea măsuri, beneficiind de toate garantiile procesuale prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2 si 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 si 600 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mondart” - S.R.L. din Bacău în Dosarul nr. 5.884/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 60

din 17 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Codul familiei

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Codul familiei, exceptie ridicată de Tudor Ion în Dosarul nr. 2.893/2003 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, personal si asistat de avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prin avocat, arată că prin modul de aplicare a art. 64 din Codul familiei se încalcă dreptul la integritate psihică a persoanei, copilul fată de care a fost admisă actiunea în tăgada paternitătii continuând să poarte numele sotului mamei, care nu este adevăratul său tată. În acest mod este lezată onoarea persoanei si se mentine o stare de incertitudine cu privire la statutul civil al minorului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 22, fiind instituit din ratiuni de protectie a interesului superior al copilului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.893/2003, Tribunalul Hunedoara – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Codul familiei, exceptie ridicată de Tudor Ion.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prin admiterea actiunii în tăgada paternitătii copilul dobândeste calitatea de copil din afara căsătoriei, nemaiavând nici un grad de rudenie cu sotul mamei si pierzând în acest fel si dreptul de a mai purta numele acestuia. Se apreciază că prin aplicarea prevederilor art. 64 din Codul familiei numele tatălui va figura ca nume al copilului, acest lucru constituind o încălcare a dreptului persoanei la integritate psihică.

Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă apreciază că prevederile art. 64 din Codul familiei nu sunt contrare dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Constitutie, exceptia de neconstitutionalitate fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul constată că nu există nici o legătură între continutul prevederilor art. 64 din Codul familiei si integritatea psihică a persoanei; simplul fapt că prin continutul său o normă juridică ce ocroteste o anumită categorie de subiecte de drept contravine intereselor unei persoane nu înseamnă că aceasta este neconstitutională.

Se apreciază, în consecintă, că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Codul familiei este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că prin dobândirea de către copilul din afara căsătoriei a numelui de familie al aceluia dintre părinti fată de care filiatia a fost mai întâi stabilită nu este afectată integritatea psihică a persoanei.

Se arată că aplicarea corectă a textului de lege criticat nu se poate face decât tinându-se seama de finalitatea urmărită de lege - ocrotirea copilului -, precum si de interdependenta dintre articolele care reglementează materia filiatiei. Se apreciază astfel că prevederile textului de lege criticat vin în sprijinul interesului copilului, care dobândeste numele de familie avut de mamă în momentul nasterii.

În concluzie, se apreciază că dispozitiile art. 64 din Codul familiei sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 64 din Codul familiei. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 64: “Copilul din afara căsătoriei dobândeste numele de familie al aceluia dintre părinti fată de care filiatia a fost mai întâi stabilită.

În cazul în care filiatia a fost stabilită ulterior si fată de celălalt părinte, instanta judecătorească va putea da încuviintarea copilului să poarte numele acestuia din urmă.

În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelasi timp de ambii părinti, se aplică dispozitiile art. 62 alin. 2.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 22 alin. (1) din Constitutie, prevederi care au următorul continut:

- Art. 22 alin. (1): “Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat reglementează dreptul copilului din afara căsătoriei de a dobândi numele de familie al aceluia dintre părinti fată de care filiatia a fost mai întâi stabilită. Astfel, prin derogare de la regula potrivit căreia orice drept dă expresie unui interes legitim, dreptul astfel instituit de lege este recunoscut în considerarea interesului exclusiv al copilului.

Prin urmare, contradictia care se pretinde că ar exista între prevederile art. 64 si cele ale art. 54 din Codul familiei, care, chiar reală fiind, nu este de natură să releve nici un aspect de neconstitutionalitate. Curtea retine că păstrarea de către copil a numelui de familie al tatălui prezumtiv, în conditiile în care actiunea acestuia în tăgăduirea paternitătii a fost admisă, solutie rezultând din coroborarea prevederilor celor două texte de lege, nu poate constitui o încălcare a dreptului la integritate psihică a persoanei, de natură a contraveni textului constitutional de referintă.

Curtea constată că sustinerea potrivit căreia art. 64 din Codul familiei contravine prevederilor constitutionale consacrate de art. 22 alin. (1) nu poate fi retinută, întrucât, în considerarea art. 26 alin. (1), art. 48 alin. (3) si al art. 49 alin. (1) din Constitutie, reglementarea criticată instituie o modalitate prin care autoritătile publice îsi îndeplinesc obligatiile de a respecta si ocroti viata intimă, familială si privată, constituind totodată o componentă a regimului special de protectie si asistentă a copiilor si tinerilor în realizarea drepturilor lor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2 si 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Codul familiei, exceptie ridicată de Tudor Ion în Dosarul nr. 2.893/2003 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 255.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

1. Kadir Bhr, fiul lui Abrahim si Kerie, cetătean irakian, născut la 1 decembrie 1966 în localitatea Ramadi, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, sc. 1, ap. 26, sectorul 2.

2. Aad Mouris, fiul lui Sad si Mahdia, cetătean sirian, născut la 15 aprilie 1967 în localitatea Katina, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Chisinău nr. 25, bl. A8, sc. A, et. 6, ap. 28, sectorul 2.

3. Aamoum Abdelghani, fiul lui Mohamed si Fatima, cetătean marocan, născut la 2 martie 1971 în localitatea Afourer, Maroc, cu domiciliul actual în localitatea Buzău, Aleea Siretului bl. 21, et. 3, ap. 14, judetul Buzău.

4. Abdulkarim Aida, fiica lui Chafik si Msdiha, cetătean sirian, născută la 24 ianuarie 1964 în localitatea Alep, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Pestera Scărisoara nr. 1A, bl. 701A, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6.

5. Abood Muhanad, fiul lui Mhdy si Thalta, cetătean irakian, născut la 1 iulie 1968 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Chitila, Str. Banatului nr. 118 (fost nr. 116), judetul Ilfov.

6. Abou Chaib Issam, fiul lui Ahmad si Hamami, cetătean sirian, născut la 12 februarie 1966 în localitatea Al Rakah-Alep, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Delinesti nr. 4, bl. TD 45, et. 1, ap. 10, sectorul 6.

7. Abu-Taleb Abdel-Rahman, fiul lui Hassan Ahmad si Nimeh, cetătean iordanian, născut la 3 martie 1971 în localitatea Doha, Qatar, cu domiciliul actual în localitatea Fălticeni, Str. Republicii bl. 35, ap. 11, judetul Suceava.

8. Al Ghazawi Ibrahim, fiul lui Hussein si Bushra, cetătean iordanian, născut la 5 septembrie 1967 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Curtea de Arges, Str. Rozelor nr. 22, judetul Arges.

9. Al Jendi Mahmoud, fiul lui Majed si Jehan, cetătean sirian, născut la 2 noiembrie 1977 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Circumvalatiunii nr. 7, sc. B, ap. 9, Aleea Ionel Perlea, judetul Timis.

10. Al Momani Khaldoun, fiul lui Abdullah si Shikha, cetătean iordanian, născut la 17 februarie 1964 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Nicolae Grigorescu nr. 17, bl. L7, sc. 1, et. 4, ap. 122, sectorul 3.

11. Al Smadi Samerah, fiica lui Mohammad si Ameera, cetătean iordanian, născută la 1 aprilie 1967 în localitatea Zarqa, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M. 70, sc. 2, et. 2, ap. 37, sectorul 3.

12. Al-Hudhud As’Ad, fiul lui Moh’d Tareq si Najah, cetătean iordanian, născut la 25 iunie 1960 în localitatea Irbid, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Măgura, judetul Buzău.

13. Al-Jenby Shihab, fiul lui Ahmed si Samira, cetătean irakian, născut la 5 februarie 1961 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Sânmihaiu Român, casa nr. 8, judetul Timis.

14. Al-Khatib Abdallah, fiul lui Hussein si Khadije, cetătean libanez, născut la 17 decembrie 1961 în localitatea Chayah, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Rotasului nr. 2, sectorul 1.

15. Al-Mughrabi Samer, fiul lui Moh’d Hasan si Insaf, cetătean iordanian, născut la 16 martie 1967 în localitatea Nablus, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Prof. Ciortea nr. 9, bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 8, judetul Cluj.

16. Al-Whoush Hatem, fiul lui Awad si Ratebeh, cetătean iordanian, născut la 7 august 1969 în localitatea Halhoul, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Obcina Mare nr. 4, bl. OS2, sc. 5, et. 4, ap. 177, sectorul 6.

17. Alexandru Elena, fiica lui Lev si Faina, cetătean rus, născută la 14 august 1964 în localitatea Atka, Rusia, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. Spiru Haret nr. 16, judetul Constanta.

18. Alhasoon Imad, fiul lui Abed si Amena, cetătean irakian, născut la 1 iulie 1955 în localitatea Basrah, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Ploiesti, str. Mihai Bravu bl. 38, sc. A, ap. 4, judetul Prahova.

19. Ali Mohamed Nabeel Mohamed, fiul lui Nabeel si Afaf, cetătean sudanez, născut la 25 decembrie 1971 în localitatea Khartoum, Sudan, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Gârnitei nr. 10, bl. 35 bis, sc. A, et. 7, ap. 48, sectorul 4.

20. Ali Mohamed Yussuf, fiul lui Mohamed si Fadumo, cetătean somalez, născut la 26 iulie 1956 în localitatea Burao, Somalia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 65, bl. G1, sc. 2, et. 1, ap. 43, sectorul 3.

21. Amato Alessandro, fiul lui Vincenzo si Helene, cetătean italian, născut la 30 iulie 1968 în localitatea De Bilt, Olanda, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 27 (fost Bd. Unirii nr. 12), bl. 15, sc. 2, et. 7, ap. 44, sectorul 4.

22. Anastasiu Pantelis, fiul lui Tanase si Sultana, apatrid, născut la 10 mai 1925 în localitatea Taconi, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Shakespeare nr. 27, sc. A, ap. 9, judetul Bihor.

23. Anastasiu Polixenia, fiica lui Argheris si Kirita, apatrid, născută la 23 aprilie 1932 în localitatea Aghia Kiriaki, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Shakespeare nr. 27, sc. A, ap. 9, judetul Bihor.

24. Berzghal Georges, fiul lui Antoine Berzghal si Mariam Salit, cetătean libanez, născut la 9 decembrie 1956 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 14, judetul Cluj.

25. Aryby Suhaila, fiica lui Aryby si Saida, cetătean irakian, născută la 11 mai 1956 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în localitatea Otopeni, str. Belgrad nr. 28, judetul Ilfov.

26. Atapour Majid, fiul lui Nasreddin si Ashraf, cetătean iranian, născut la 28 septembrie 1967 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Ofcea nr. 24, sc. A, et. 4, ap. 18, judetul Timis.

27. Avanesov Artur, fiul lui Gheorghi si Elvira, cetătean rus, născut la 8 martie 1964 în localitatea Baku, Azerbaidjan, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 123, bl. 8, sc. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 1.

28. Aykut Bedrettin, fiul lui Omer si Hafize, cetătean turc, născut la 28 martie 1966 în localitatea Varkaya, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 5, parter, ap. 4, sectorul 1.

29. Babici Irina, fiica lui Haim si Sarra, apatrid, născută la 27 iulie 1939 în localitatea Dnepropetrovsk, Ucraina, cu domiciliul actual în localitatea Baia Mare, str. Victor Babes nr. 11, sc. A, et. 1, ap. 6, judetul Maramures.

30. Barizza Gianpietro, fiul lui Vittorio si Maria Maddalena, cetătean italian, născut la 16 iulie 1958 în localitatea Mestre, Italia, cu domiciliul actual în localitatea Ploiesti, str. Sergent Mateescu Gheorghe nr. 16, bl. 9D, sc. D, et. 2, ap. 72, judetul Prahova.

31. Bădan Iamandula, fiica lui Dimitris si Catina, apatrid, născută la 9 aprilie 1953 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în localitatea Rădoiesti, judetul Teleorman.

32. Bosa Olivo, fiul lui Angelo si Giulia, cetătean italian născut la 12 ianuarie 1945 în localitatea San Martino di Lupari, Italia, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Tudor Arghezi nr. 2, judetul Cluj.

33. Budeer Ali, fiul lui Ibrahim si Sumaia, cetătean iordanian, născut la 26 septembrie 1971 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 69, sc. 1, parter, ap. 1, judetul Cluj.

34. Cara Amer, fiul lui Amil si Jourjit, cetătean sirian, născut la 27 mai 1957 în localitatea Hasakeh, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Brosteni, bl. A8, sc. B, et. 4, ap. 30, judetul Suceava.

35. Charaba M. Samir, fiul lui Abdulkader si Fatina, cetătean sirian, născut la 8 ianuarie 1970 în localitatea Alep, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Negoi nr. 66, judetul Timis.

36. Cheschini Costea, fiul lui Gheorghe si Maria, apatrid, născut la 3 octombrie 1943 în localitatea Hionadis, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Brăila, Hipodrom, Str. Pietătii nr. 28, bl. P3, sc. 1, parter, ap. 2, judetul Brăila.

37. Ciuvăt Irina, fiica lui Anatolii si Klara, cetătean rus, născută la 2 decembrie 1961 în localitatea Uglegorsk, judetul Donetk, Ucraina, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 114, bl. D4, sc. A, et. 2, ap. 5, sectorul 2.

38. Cosma Eugenia, fiica lui Zlatco Marinov si Galabina, cetătean bulgar, născută la 6 februarie 1977 în localitatea Vidin, judetul Vidin, Bulgaria, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 61-63, bl. C8, sc. 2, ap. 129, judetul Cluj.

39. Kosmas Liouzas, fiul lui Pantelis si Elefteria, apatrid, născut la 28 decembrie 1936 în localitatea Verga, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Hunedoara, Piata Eliberării nr. 11, bl. 11, sc. A, ap. 4, judetul Hunedoara.

40. Dang-Coman Xuan Loc, fiul lui Ngoc Luong si Thi Chi, cetătean vietnamez, născut la 30 noiembrie 1975 în localitatea Ha Tay, Vietnam, cu domiciliul actual în localitatea Pitesti, Str. Paltinului bl. C15, sc. A, ap. 15, judetul Arges.

41. Darwich Ibrahim, fiul lui Ahmad si Najah, cetătean sirian, născut la 12 septembrie 1973 în localitatea Alep, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Eretelui nr. 28, sectorul 3.

42. Dehbashi Ghanavati Maryam, fiica lui Ahmad si Hajar, cetătean iranian, născută la 24 aprilie 1959 în localitatea Behbahan, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dr. Stefan N. Nicolau nr. 9, bl. G3, sc. B, parter, ap. 7, sectorul 3.

43. Demir Ramazan, fiul lui Mevlut si Meryem, cetătean turc, născut la 7 ianuarie 1967 în localitatea Emirler, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Liszt Ferencz nr. 4, bl. PB 149, ap. 2, judetul Bihor.

44. Dobre Elena, fiica lui Teodoros si Vaia, apatrid, născută la 21 mai 1954 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Sărari bl. M28, sc. 2, et. 4, ap. 19, judetul Dolj.

45. Dobri Vasilichi, fiica lui Mitos si Xanti, apatrid, născută la 10 octombrie 1941 în localitatea Despotico, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Hârsova, Str. Plantelor nr. 33, bl. P.3, sc. B, et. 3, ap. 15, judetul Constanta.

46. Durak Nihat, fiul lui Adil si Havva, cetătean turc, născut la 1 aprilie 1960 în localitatea Sarikamis, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 5, bl. 1B, sc. 1, ap. 21, sectorul 4.

47. Dyduch Andrzej, fiul lui Czeslaw si Bogumila, cetătean polonez, născut la 30 iunie 1966 în localitatea Oswiecim, Polonia, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, Str. Moldovei nr. 22, ap. 13, judetul Mures.

48. El Lakkis Ali, fiul lui Ahmad si Samira, cetătean libanez, născut la 3 mai 1973 în localitatea Baalbek, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 6, bl. P36B, sc. A, et. 10, ap. 30, sectorul 2.

49. El-Masri Abdel-Rahman, fiul lui Mohamed si Shahlah, cetătean iordanian, născut la 16 aprilie 1957 în localitatea Irbid, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Barajul Lotru nr. 11, bl. M4A1, sc. A, et. 8, sc. A, ap. 33, sectorul 3.

50. Elawi Mohannad, fiul lui Samir si Hekmieh, cetătean iordanian, născut la 17 ianuarie 1971 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, Str. Morii nr. 6, bl. AN4, ap. 15, judetul Bihor.

51. Estouhi Khaled, fiul lui Moh’d si Heyam, cetătean iordanian, născut la 1 septembrie 1965 în localitatea Madaba, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Sirius nr. 12, ap. 5, judetul Timis.

52. Fahmi Raad, fiul lui Fahmi si Suheila, cetătean irakian, născut la 3 decembrie 1976 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Belgrad nr. 28, sectorul 1.

53. Faraj Khalida, fiica lui Yihia si Sajeda, cetătean irakian, născută la 27 septembrie 1960 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Constructorilor nr. 24A, bl. 44, sc. 2, et. 6, ap. 95, sectorul 6.

- Zaji Mena, născută la 19 decembrie 1990 în Irak, Bagdad,

- Zaji Taif, născut la 11 octombrie 1993 în Irak, Bagdad.

54. Farajallah Sadi, fiul lui Rabah si Sadeya, cetătean palestinian, născut la 16 decembrie 1963 în localitatea Jabalia, Palestina, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Sirius nr. 32, et. 4, ap. 15, judetul Timis.

55. Farzaneh Majid, fiul lui Allah Gholi si Kolsum, cetătean iranian, născut la 6 ianuarie 1964 în localitatea Tabriz, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Stănescu Gheorghe nr. 1, bl. 213, sc. A, et. 9, ap. 40, sectorul 2.

56. Fathi Rabah, fiul lui Boualem si Zohra, cetătean algerian, născut la 10 martie 1957 în localitatea Khemis-El-Khechna, Alger, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Pericle Gheorghiu nr. 17, sectorul 5.

57. Findiku Eno, fiul lui Vladimir si Donika, cetătean albanez, născut la 22 iulie 1977 în localitatea Tirana, Albania, cu domiciliul actual în Bucuresti, A.N.E.F.S., str. Constantin Noica nr. 140, Cămin Studentesc, corp Mini-Hotel, camera 11B, sectorul 6.

58. Floric-Colta Borisav, fiul lui Svetozar si Vila, cetătean iugoslav, născut la 1 februarie 1948 în localitatea Rtkovo, judetul Kladovo, Iugoslavia, cu domiciliul actual în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9, bl. XF. 20, sc. 1, et. 1, ap. 3, judetul Mehedinti.

59. Ghahreman Shahraky Mohammad Reza, fiul lui Shirzad si Fatemeh, cetătean iranian, născut la 16 septembrie 1967 în localitatea Esfahan, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Răsăritului nr. 1, bl. 118, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 6.

60. Ghasemi Asghar, fiul lui Ali si Tuba, cetătean iranian, născut la 8 februarie 1966 în localitatea Mianeh, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Constantin Brâncusi nr. 11, bl. D-16, sc. 1, et. 9, ap. 40, sectorul 3.

61. Golnas Dimitrios, fiul lui Ion si Anastasia, cetătean grec, născut la 19 iunie 1921 în localitatea Nimfeo, Grecia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Iancu Căpitanu nr. 4, parter, ap. 1, sectorul 2.

62. Gonzalez-Quevedo Diomedes Francisco, fiul lui Mario Jose si Luisa Rita, cetătean cubanez, născut la 2 aprilie 1941 în localitatea Havana, Cuba, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Lirei nr. 11, bl. B, sc. 2, et. 2, ap. 12, sectorul 2.

63. Goodarzi Kianosh, fiul lui Haj Mohammad si Akram, cetătean iranian, născut la 31 august 1967 în localitatea Borojerd, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sc. 3, et. 5, ap. 70, sectorul 3.

64. Groza Nichi, fiica lui Panaiotis si Apostolea, apatrid, născută la 3 martie 1942 în localitatea Vrisina, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Shakespeare nr. 27, ap. 4, judetul Bihor.

65. Hamdan Yaser, fiul lui Mustafa Hasan si Aisheh, cetătean iordanian, născut la 30 iunie 1970 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în satul Morlaca nr. 99, comuna Poieni, judetul Cluj.

66. Hammad Atef, fiul lui Abed si Wadha, cetătean palestinian, născut la 15 iunie 1960 în localitatea Rafah, Palestina, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Calea Aradului Est bl. 31, ap. 11, judetul Arad.

67. Hamzeh Ali, fiul lui Samad si Havva, cetătean iranian, născut la 3 august 1967 în localitatea Joybar, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Buzău, str. Spiru Haret bl. 3D, et. 4, ap. 14, judetul Buzău.

68. Hanna Edmond, fiul lui Mansour si Alice, cetătean libanez, născut la 12 mai 1959 în localitatea Sfarie, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Silvestru nr. 24, sectorul 2.

69. Hashemi Masoud, fiul lui Siedsoleyman si Fatemeh, cetătean iranian, născut la 5 martie 1968 în localitatea Larestan, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, calea Bucuresti bl. F16, sc. 1, et. 4, ap. 13, judetul Dolj.

70. Hassan Nejad Rais Kolaie Mohammad, fiul lui Hassan si Zobeydeh, cetătean iranian, născut la 3 aprilie 1962 în localitatea Babol, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dristor nr. 97-119, bl. 63, sc. 1, et. 10, ap. 294, sectorul 3.

71. Hmaidan Mohammed, fiul lui Ghazi si Nawal, cetătean iordanian, născut la 20 decembrie 1961 în localitatea Akraba, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, bd. Saturn nr. 19, sc. D, et. 3, ap. 15, judetul Brasov.

72. Hortoglu Zeynel Abidin, fiul lui Huseyin si Gulfidan, cetătean turc, născut la 1 septembrie 1962 în localitatea Gaziantep, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Tunari, Sos. Centură nr. 24-26, judetul Ilfov.

73. Idu Eleni, fiica lui Zoi Konstantinos si Haricleia, apatrid, născută la 30 martie 1941 în localitatea Salonic, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Padin nr. 23, bl. D6, ap. 43, judetul Cluj.

74. Iliopolos Nicus, fiul lui Dimitris si Anastasia, apatrid, născut la 9 octombrie 1963 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în localitatea Onesti, Aleea Crizantemelor, sc. 4, et. 2, ap. 30, judetul Bacău.

75. Jadallah Azem, fiul lui Saleh si Amneh, cetătean iordanian, născut la 8 septembrie 1958 în localitatea Al-Arbeen-Irbid, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Calatis nr. 7, bl. A9, sc. B, parter, ap. 18, sectorul 6.

76. Javidkia Masoud, fiul lui Gholam Hossein si Khadije, cetătean iranian, născut la 21 martie 1965 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Brâncoveanu nr. 10, ap. 2, judetul Timis.

77. Kahdim Hadi Kahdim, fiul lui Hadi si Sabiha, cetătean irakian, născut la 18 octombrie 1965 în localitatea Babylon, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Cristea Mateescu nr. 9, bl. T15B, sc. 1, et. 10, ap. 51, sectorul 2.

78. Kalasli Iad, fiul lui Akram si Furyal, cetătean sirian, născut la 4 mai 1971 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Teatrului nr. 3, bl. D31, sc. A, et. 1, ap. 7, judetul Timis.

79. Kanaan Hassan, fiul lui Fayad si Khadije, cetătean libanez, născut la 20 aprilie 1960 în localitatea Bazourie, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Parva nr. 9, bl. D18, ap. 23, sectorul 6.

80. Karroum Sakhr, fiul lui Nayef si Zahie, cetătean libanez, născut la 10 aprilie 1954 în localitatea Mazboud, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Stefan cel Mare bl. C12, et. 4, ap. 16, judetul Timis.

81. Kenan Özcan, fiul lui Ismail si Zatiye, cetătean turc, născut la 21 februarie 1976 în localitatea Susehri, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 47, ap. 7, judetul Mures.

82. Khalid Ahmed, fiul lui Mohamed si Fatima, cetătean sirian, născut la 10 ianuarie 1965 în localitatea Jbala, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dumbrava Nouă nr. 41, bl. S18, sc. A, parter, ap. 4, sectorul 5.

83. Khalouf Mohamad Nedal, fiul lui Hadi si Emtethal, cetătean sirian, născut la 9 iunie 1969 în localitatea Serghaya, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, Cartier Rovine bl. C16, sc. 1, ap. 7, judetul Dolj.

84. Khateeb Ashraf, fiul lui Mohamad si Basima, cetătean iordanian, născut la 29 septembrie 1972 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 3A, bl. 33A, sc. A, ap. 16, sectorul 2.

85. Khlaif Salim, fiul lui Ibrahim si Diya, cetătean iordanian, născut la 9 februarie 1965 în localitatea Ajloun, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, str. Saturn nr. 39, sc. F, ap. 18, judetul Brasov.

86. Kindakji Ayman, fiul lui Mahmoud si Khadija, cetătean sirian, născut la 15 ianuarie 1960 în localitatea Hama, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 33, bl. 38, sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul 4.

87. Koça Eva, fiica lui Jonel si Valentina, cetătean albanez, născută la 25 iulie 1975 în localitatea Korce, Albania, cu domiciliul actual în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 204, cămin E, et. 4, camera 403, sectorul 6.

88. Kordi Safarali, fiul lui Hossein si Rahimeh, cetătean iranian, născut la 28 ianuarie 1965 în localitatea Karaj, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 35A, bl. 803, sc. 2, ap. 46, sectorul 6.

89. Krasniqi Bashkim, fiul lui Musli si Zulfije, cetătean iugoslav, născut la 23 februarie 1964 în localitatea Pustasel, Iugoslavia, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, Str. Dezrobirii bl. H10, sc. 1, ap. 13, judetul Dolj.

90. Kuzmanovic Rajko, fiul lui Ljubomir si Ana Sonja, cetătean iugoslav, născut la 24 mai 1969 în localitatea Belgrad, Iugoslavia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Stelea Spătarul nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 3.

91. Kycyku Kopi, fiul lui Llazi si Persefoni, cetătean albanez, născut la 28 iunie 1943 în localitatea Pogradec, Albania, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Avrig nr. 10, bl. P5, sc. 2, ap. 62, sectorul 2.

92. Ledeh Al Hamwi Basema, fiica lui Issam si Seham, cetătean sirian, născută la 1 ianuarie 1969 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Brâncoveanu nr. 52A, ap. 10, judetul Timis.

93. Lefter Stănel, fiul lui Lefter Ioana, cetătean ucrainean, născut la 30 ianuarie 1959 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în localitatea Brăila, Str. Tineretului bl. A45, sc. 2, et. 4, ap. 35, judetul Brăila.

94. Manea Ellen Emelie Andrea, fiica lui Gilbert Emile Firmin si Nicole Marie Alphonsine, cetătean belgian, născută la 10 mai 1977 în localitatea Sint-Truiden, Belgia, cu domiciliul actual în localitatea Deva, bd. Decebal bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 14, judetul Hunedoara.

95. Liuzas Harilos, fiul lui Pandelis si Elefteria, apatrid, născut la 1 noiembrie 1939 în localitatea Verga-Castoria, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Galati, Str. Macedonă nr. 11, bl. A11, sc. 2, et. 2, ap. 29, judetul Galati.

96. Luca Laureta, fiica lui Sotir si Vasilika, cetătean albanez, născută la 28 februarie 1975 în localitatea Durres, Albania, cu domiciliul actual în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 290, cămin P22, camera 39, sectorul 6.

97. Lukic-Magdin Svetlana, fiica lui Gavril si Danica, cetătean bosniac, născută la 30 iulie 1953 în localitatea Sarajevo, Iugoslavia, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Zona Odobescu-Porumbescu, bl. 9, sc. C, ap. 14, judetul Timis.

98. Maraw Feras, fiul lui Abdulmasih si Samia, cetătean sirian, născut la 1 ianuarie 1976 în localitatea Homs, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Renasterii nr. 22, sectorul 1.

99. Marcucci Massimo, fiul lui Cesare si Elena, cetătean italian, născut la 18 august 1968 în localitatea Roma, Italia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Porumbacu nr. 9, bl. 31, sc. 1, et. 1, ap. 10, sectorul 6.

100. Matar Abdulhakim, fiul lui Mhd. Bachir si Esaaf, cetătean sirian, născut la 18 ianuarie 1966 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ripiceni nr. 6, bl. 9, sc. 1, et. 2, ap. 14, sectorul 2.

101. Matar Medhat, fiul lui Deyab si Halimah, cetătean palestinian, născut la 19 septembrie 1968 în localitatea Gaza, Palestina, cu domiciliul actual în satul Tomesti, comuna Tomesti, bl. 36, sc. A, et. 1, ap. 5, judetul Iasi.

102. Maysher Bashar, fiul lui Khalil si Anood, cetătean irakian, născut la 20 iulie 1974 în localitatea Al-Anbar, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 43, bl. E2, sc. 2, et. 3, ap. 53, sectorul 3.

103. Metcas Hristos, fiul lui Stavros si Elefteria, apatrid, născut la 17 iunie 1935 în localitatea Trilofos, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Arad, str. Carol Davilla nr. 12-14, et. 3, ap. 13, judetul Arad.

104. Mirzaei Seresht Hamid, fiul lui Mohammad Taghi si Ensieh, cetătean iranian, născut la 15 decembrie 1966 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 101, bl. 402, sc. B, et. 10, ap. 76, sectorul 2.

105. Mitev Ljupco, fiul lui Vangel si Gordana, cetătean macedonean, născut la 17 septembrie 1975 în localitatea Veles, Macedonia, cu domiciliul actual în localitatea Câmpulung Muscel, Piata Jurământului nr. 2, bl. A3, sc. F, et. 2, ap. 5, judetul Arges.

106. Mobasher Abdalla, fiul lui Fathi si Fawzea, cetătean egiptean, născut la 8 ianuarie 1958 în localitatea Al Qanayat-Sharkia, Egipt, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. B, et. 9, ap. 84, sectorul 2.

107. Mohamed-Yehia Mira, fiica lui Marwan si Hana’a, cetătean libanez, născută la 1 septembrie 1977 în localitatea Tripoli, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 12, bl. 7C, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 4.

108. Mohammadi Garmaroodi Mohammad Ali, fiul lui Rajabali si Hadie, cetătean iranian, născut la 15 mai 1969 în localitatea Karaj, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Th. Pallady nr. 21, bl. P1, sc. A, et. 7, ap. 25, sectorul 3.

109. Moreau Bruno Pierre Alain, fiul lui Pierre Bernard si Jeannine Anne Marie Therese, cetătean francez, născut la 21 august 1970 în localitatea Blois, Franta, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 6, ap. 16, sectorul 3.

110. Saada Basem, fiul lui Halim si Rouza, cetătean sirian, născut la 9 septembrie 1968 în localitatea Homs, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Ploiesti, str. Carol Davila bl. 119C, sc. B, ap. 26, judetul Prahova.

111. Mubarak Bassel, fiul lui Farhat si Azmia, cetătean palestinian, născut la 15 ianuarie 1966 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Olănesti nr. 6, bl. 38, sc. 2, et. 6, ap. 95, sectorul 6.

112. Mukhtar M. M. Abdelaziz, fiul lui Mohamed si Mariam, cetătean libian, născut la 12 iulie 1969 în localitatea Benghazi, Libia, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Aleea Garofitei nr. 30, bl. L91, sc. B, parter, ap. 20, judetul Constanta.

113. Mustafa Wafaa, fiica lui Ali si Faizeh, cetătean sirian, născută la 27 noiembrie 1964 în localitatea Bloudan, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, et. 3, sc. 1, ap. 20, sectorul 2.

114. Nejati Shahdin Hadi, fiul lui Ahmad si Fatemeh, cetătean iranian, născut la 25 octombrie 1958 în localitatea Mashhad, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 25, bl. 28, sc. C, ap. 105, sectorul 2.

115. Papadimitriu Vasile, fiul lui Apostolos si Teodora, apatrid, născut la 7 februarie 1955 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în localitatea Hunedoara, str. Mihai Viteazul nr. 21A, bl. 1, sc. A, ap. 11, judetul Hunedoara.

116. Parvazi Farhad, fiul lui Esmail si Aghdas, cetătean iranian, născut la 20 iunie 1965 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 1, ap. 23, sectorul 2.

117. Pasa Ecevit, fiul lui Sabri si Edibe, cetătean turc, născut la 1 august 1973 în localitatea Samandag, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Aleea Fuiorului nr. 6, bl. Y3A, sc. 2, et. 7, ap. 74, sectorul 3.

118. Pema Bekilda, fiica lui Kristaq si Besa, cetătean albanez, născută la 9 septembrie 1980 în localitatea Tirana, Albania, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Th. Pallady nr. 25, bl. V11, ap. 49, sc. B, et. 1, sectorul 3.

119. Petrovic Gabrijel, fiul lui Jon si Iljana, cetătean iugoslav, născut la 12 iunie 1972 în localitatea Zrenjanin, Iugoslavia, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, bd. 16 Decembrie nr. 47/C, sc. B, et. 4, ap. 18, judetul Timis.

120. Prvulovic Vojislav, fiul lui Stanoje si Ljubinka, cetătean iugoslav, născut la 15 noiembrie 1958 în localitatea Negotin, Iugoslavia, cu domiciliul actual în localitatea Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 157, judetul Vâlcea.

121. Rahimi Abdoulmajid, fiul lui Shokrolah si Jamileh, cetătean iranian, născut la 28 aprilie 1957 în localitatea Behbahan, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Drumul Sării nr. 24, bl. A49, sc. 2, et. 2, ap. 27, sectorul 6.

122. Rahman Mohamed, fiul lui Abdul Hamed si Zuhal, cetătean irakian, născut la 28 ianuarie 1967 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Mizil nr. 9, bl. G24, sc. A, et. 3, ap. 12, sectorul 3.

123. Gani Raid, fiul lui Abdul si Nahida, cetătean irakian, născut la 11 octombrie 1961 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 78, ap. 1, judetul Cluj.

124. Ramadan Naim, fiul lui Hassan si Zamzam, cetătean libanez, născut la 1 ianuarie 1959 în localitatea Blat, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Luică nr. 9, bl. 1, sc. 1, ap. 3, sectorul 4.

125. Ravati Sasan, fiul lui Kazem si Zahra, cetătean iranian, născut la 22 septembrie 1970 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Bragadiru, str. Prelungirea Ghencea nr. 21, judetul Ilfov.

126. Razzouk Abdul Aziz, fiul lui Ahmad si Hana, cetătean sirian, născut la 20 mai 1963 în localitatea Homs, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Buzău, str. Nicolae Bălcescu bl. Camelia, sc. G, et. 2, ap. 5, judetul Buzău.

127. Rondopolus Evanghel, fiul lui Lazăr si Agatia, apatrid, născut la 5 aprilie 1954 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, calea Bucuresti bl. R1, sc. 1, ap. 37, judetul Dolj.

128. Rudopulos Petre, fiul lui Lazaros si Agati, apatrid, născut la 30 mai 1951 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, Str. Sărarilor bl. M51, sc. 2, ap. 8, judetul Dolj.

129. Ruiz Bodero Carlos Oswaldo, fiul lui Carlos si Jeny, cetătean peruan, născut la 5 august 1955 în localitatea Casa Grande, Peru, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Lalelelor nr. 5, bl. E5, sc. D, et. 4, ap. 17, judetul Timis.

130. Saidi Moh’d, fiul lui Ibrahim si Aishya, cetătean iordanian, născut la 13 decembrie 1965 în localitatea Kuwait, Kuwait, cu domiciliul actual în localitatea Lugoj, str. Cotu Mic bl. 13, sc. B, ap. 2, judetul Timis.

131. Salim Antoine, fiul lui Rachid si Najla, cetătean libanez, născut la 4 august 1957 în localitatea Baabda, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Timisoara nr. 73, bl. C12, sc. B, et. 4, ap. 55, sectorul 6.

132. Samanc Silvana, fiica lui Mirca si Sofija, cetătean iugoslav, născută la 29 octombrie 1970 în localitatea Pancevo, Iugoslavia, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Daliei nr. 15, bl. 13, ap. 4, judetul Timis.

133. Sanchez Mantilla Miguel Angel, fiul lui Luis Alejandro si Alicia, cetătean columbian, născut la 9 aprilie 1965 în localitatea Cucuta, Columbia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Partizanilor nr. 1, bl. M11, sc. 3, et. 6, ap. 99, sectorul 6.

134. Sarfarazian Mojtaba, fiul lui Esmaeil si Zakieh, cetătean iranian, născut la 1 decembrie 1972 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ghencea nr. 26, bl. C88A, sc. 1, et. 7, ap. 28, sectorul 6.

135. Sarraj Nasreddin, fiul lui Ahmad si Amina, cetătean sirian, născut la 18 octombrie 1960 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Izvorul Rece  nr. 1, bl. M1/1, sc. 8, et. 2, ap. 322, sectorul 4.

136. Seferaj Klodjan, fiul lui Nikolla si Valentina, cetătean albanez, născut la 26 septembrie 1979 în localitatea Korce, Albania, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Energeticienilor, Cămin Vitan, et. 3, camera 312, sectorul 3.

137. Sorouri Amoughin Abbas, fiul lui Adel si Fatemeh, cetătean iranian, născut la 27 noiembrie 1965 în localitatea Behshahr, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 5, et. 6, ap. 137, sectorul 3.

138. Stavretis Teodota, fiica lui Vasilis si Sofia, apatrid, născută la 2 februarie 1936 în localitatea Vapsori, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Hunedoara, bd. Traian nr. 6, bl. T3, sc. D, ap. 63, judetul Hunedoara.

139. Su Yan, fiica lui Xudong si Quan Rong, cetătean chinez, născută la 18 ianuarie 1959 în localitatea Beijing, China, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 335, bl. 16, sc. A, et. 10, ap. 43, sectorul 1.

140. Swied Amer, fiul lui Yousef si Ramziea, cetătean sirian, născut la 25 septembrie 1966 în localitatea Alep, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 2, bl. 4, sc. A, ap. 4, sectorul 4.

141. Micu Marzieh, fiica lui Sadegh si Morvarid, cetătean iranian, născută la 12 februarie 1960 în localitatea Ghazvin, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ghencea nr. 38, bl. C63, sc. 1, et. 8, ap. 24, sectorul 6.

142. Taravinas Andreas, fiul lui Alekos si Olimpia, apatrid, născut la 23 august 1943 în localitatea Kastoria, Grecia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Resita nr. 4, bl. M1, et. 5, ap. 99, sectorul 4.

143. Tindzilonis Mantheas, fiul lui Nicos si Evanthia, apatrid, născut la 29 mai 1940 în localitatea Samarina, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Shakespeare nr. 31, sc. A, et. 2, ap. 10, judetul Bihor.

144. Valipour Pashakalaei Behzad, fiul lui Rahmat si Khadijeh, cetătean iranian, născut la 17 mai 1967 în localitatea Ghaemshahr, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Măriuca nr. 2, bl. 122, sc. 1, ap. 2, parter, sectorul 4.

145. Wendrich Oliver, fiul lui Otto Paul Horst si Renate Anna Lotte, cetătean german, născut la 6 mai 1969 în localitatea Bad Godesberg, Germania, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dr. Leonida Varnali nr. 23, sectorul 1.

146. Yapici Ismet, fiul lui Sukru si Zarife, cetătean turc, născut la 1 ianuarie 1950 în localitatea Bogrudelik, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, Bd. Victoriei nr. 13, bl. 34, ap. 33, judetul Brasov.

147. Yasin Amin, fiul lui Abdulhalim si Zahra, cetătean sirian, născut la 30 martie 1970 în localitatea Yabroud, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Gornesti nr. 2, bl. 55, sc. 1, et. 4, ap. 37, sectorul 4.

148. Yesil Hasan, fiul lui Mehmet si Zeynep, cetătean turc, născut la 10 octombrie 1964 în localitatea Cihanbeyli, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 140, bl. D18, sc. C, ap. 50, sectorul 2.

149. Zabihi Alireza, fiul lui Mostafa si Fatemeh, cetătean iranian, născut la 31 august 1966 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Costache Negruzzi nr. 2, bl. PB22, ap. 18, judetul Bihor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 59 din 27 ianuarie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 148 din 25 februarie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB.654/2004,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002, precum si prevederile Deciziei 79/2002 a CE, amendată prin deciziile 233/2002/CE, 678/2002/CE si 550/2003/CE,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emit următorul ordin:

Art. 1. - Importul produselor originare sau expediate din Republica Populară Chineză, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizării ca ingrediente în alimente, este permis numai dacă transportul este însotit de rezultatele prelevărilor oficiale de probe si analizelor, precum si de certificatul de sănătate elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexă, tradus oficial în limba engleză, completat, semnat si verificat de către un reprezentant al Administratiei de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantină a Republicii Populare Chineze, după cum urmează:

a) arahide încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00;

b) arahide încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg);

c) arahide prăjite, încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un continut net ce depăseste 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg).

Art. 2. - Mărfurile vor fi importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat control fitosanitar vamal.

Art. 3. - (1) Fiecare import se identifică printr-un cod, care corespunde codului de pe certificatul de sănătate si de pe raportul care îl însoteste si care contine rezultatele prelevărilor oficiale de probe si analizelor, mentionate la art. 1.

(2) Fiecare pachet individual (sau altă formă de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat prin acest cod.

Art. 4. - Inspectorii fitosanitari din vamă ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului asigură prin controlul documentelor că importul arahidelor originare sau expediate din Republica Populară Chineză respectă cerintele prevăzute în certificatul de sănătate, precum si rezultatele prelevărilor de probe, mentionate la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în tară a produselor respective.

Art. 5. - (1) Inspectorii fitosanitari din vamă ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului anuntă autoritătile de sănătate publică teritoriale pentru a preleva probe prin metoda randomizării din fiecare import de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză, pentru analiza de aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

(2) Prelevările de probe si analizele realizate prin metoda randomizării, la care se face referire în alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire în art. 1.

Art. 6. - Orice import care este subiectul prelevării de probe si analize este retinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piată, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor autoritatea de sănătate publică teritorială eliberează un document oficial însotitor ce stabileste faptul că importul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe si analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiză.

Art. 7. - Autoritătile de sănătate publică teritoriale înaintează Ministerului Sănătătii la fiecare 3 luni un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză.

Art. 8. - În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate si ale documentelor însotitoare la care se face referire în art. 1, certificate de Ministerul Sănătătii, trebuie să însotească fiecare etapă a respectivei expedieri de marfă divizate.

Art. 9. - Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritătile competente din Republica Populară Chineză si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Ministerului Sănătătii, pentru a se stabili dacă conditiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de protectie a sănătătii publice pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste conditii speciale.

Art. 10. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse.

Cheltuielile pentru efectuarea analizelor si pentru stationarea în punctele vamale vor fi suportate de importatori.

Art. 11. - Ministerul Sănătătii si Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv inspectorii fitosanitari ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevederi contrare.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

ANEXĂ

 

CERTIFICATUL DE SĂNĂTATE

pentru importul de arahide si al unor produse derivate din arahide provenite sau importate din Republica Populară Chineză

 

Codul expedierii de marfă ......................... Numărul certificatului de sănătate .................................

Aplicabil arahidelor încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00, arahidelor încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg) si arahidelor prăjite încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un continut net ce depăseste 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg), originare sau expediate din Republica Populară Chineză.

................................................................................................................(Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantină a Republicii Populare Chineze)

CERTIFICĂ

Faptul că arahidele din prezenta expediere de marfă, cu numărul de cod ............................................................., (numărul de cod) compusă din ..................................................................................................., (descrierea expedierii de marfă: produs, număr si tip de ambalaj, greutate brută sau netă)  îmbarcată la .............................................................................................,  (locul de îmbarcare) de către ..................................................................., (identificarea transportatorului) cu destinatia .............................................................................................................................................................................., (locul si tara de destinatie) care provine de la ................................................................................,(denumirea si adresa întreprinderii) au fost produse, sortate, manevrate, procesate, ambalate si transportate în conformitate cu practicile igienice.

Din această expediere de marfă .......................................................................................................... (numărul de probe) probe de arahide au fost preluate la ......................................................................,  (data) supuse analizei de laborator la ............................................................................ (data) la ......................................................................................, (numele laboratorului) pentru a se determina nivelul de contaminare cu aflatoxină B1 si cu aflatoxină totală. Detaliile prelevării de probe, ale metodelor de analiză utilizate si toate rezultatele obtinute sunt atasate.

Realizat la .................................................................. pe .........................................................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. OB.1.828/2004,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, cuprins în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specialitătile, supraspecializările si competentele obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. - (1) Medicii specialisti si primari, confirmati în specialitătile a căror denumire s-a modificat, îsi pot păstra vechea denumire a specialitătii sau pot solicita schimbarea acesteia conform prezentului ordin.

(2) Medicii rezidenti confirmati în specialităti a căror denumire a fost modificată îsi completează pregătirea si se confirmă în specialităti conform nomenclatorului prevăzut la art. 1.

(3) La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitară, publicate în specialitătile create sau care au asimilat specialităti prin aliniere la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii confirmati în specialitătile initiale, cât si cei confirmati în specialitătile pentru care au optat.

Art. 4. - (1) Medicii si medicii dentisti specialisti si primari pot obtine a doua specialitate în conditiile prevăzute de lege.

(2) Lista specialitătilor înrudite se stabileste conform legii si va fi inclusă în nomenclatorul prevăzut la art. 1.

Art. 5. - Medicii specialisti si primari de medicină generală/medicină de familie din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, din unitătile de primire a urgentelor din spitale si din centrele rurale de sănătate cu activitate în ambulatoriu, încadrati în aceste unităti de minimum 5 ani, pot obtine cea de-a doua specialitate în medicină de urgentă pe baza completării pregătirii si promovării examenului de medic specialist.

Art. 6. - (1) Titlul de primar se obtine prin examen organizat de Ministerul Sănătătii si se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) La examenul de primar se pot prezenta specialistii cu drept de liberă practică si cu minimum 5 ani vechime în specialitate.

(3) Calitatea de primar se dovedeste prin certificatul de medic, medic dentist si, respectiv, de farmacist primar, eliberat de Ministerul Sănătătii în conditiile legii.

Art. 7. - Titlurile dobândite de medicii si medicii dentisti specialisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, în unul dintre aceste state si care certifică dobândirea unui grad profesional în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se recunosc de către Ministerul Sănătătii ca titlu de medic si, respectiv, de medic dentist primar.

Art. 8. - Medicii si medicii dentisti specialisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă o experientă profesională de minimum 5 ani în specialitate, însusită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi titlul de medic si de medic dentist primar după promovarea examenului de medic, medic dentist si farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătătii.

Art. 9. - (1) Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel putin 3 ani, însusită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitătile farmaceutice prevăzute de nomenclatorul mentionat la art. 1, pot fi recunoscuti ca specialisti.

(2) Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale, însusită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitătile farmaceutice prevăzute de nomenclatorul mentionat la art. 1, cu durata similară celei necesare dobândirii titlului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătătii.

Art. 10. - Directiile implicate din Ministerul Sănătătii si Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 11. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 923/2001 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale si farmaceutice, supraspecializări si competente pentru reteaua de asistentă medicală si a normelor metodologice de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 13 februarie 2002, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 197.

 

ANEXA Nr. 1

 

A . SPECIALITĂTI CLINICE

 

I. Specialităti medicale

 

Adulti

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

0

1

2

1.

Medicină internă

5 ani

2.

Cardiologie

6 ani

3.

Gastroenterologie

5 ani

4.

Hematologie

5 ani

5.

Nefrologie

5 ani

6.

Pneumologie

5 ani

7.

Reumatologie

5 ani

8.

Endocrinologie

5 ani

9.

Dermatovenerologie

5 ani

10.

Oncologie medicală

5 ani

11.

Boli infectioase

5 ani

12.

Neurologie

5 ani

13.

Psihiatrie

5 ani

14.

Recuperare, medicină fizică si balneologie

5 ani

15.

Medicina muncii

4 ani

16.

Medicină sportivă

5 ani

17.

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

5 ani

18.

Geriatrie si gerontologie

5 ani

19.

Alergologie si imunologie clinică

5 ani

20.

Radioterapie

5 ani

21.

Farmacologie clinică

4 ani

22.

Medicină de familie

3 ani

23.

Genetică medicală

5 ani

24.

Medicină de urgentă

5 ani

25.

Expertiza medicală a capacitătii de muncă

4 ani

 

Copii

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

0

1

2

1.

Pediatrie

5 ani

2.

Neonatologie

5 ani

3.

Neurologie pediatrică

5 ani

4.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

 

II. Specialităti chirurgicale

 

Adulti

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

0

1

2

1.

Chirurgie generală

6 ani

2.

Chirurgie cardiacă si a vaselor mari

7 ani

3.

Chirurgie vasculară

5 ani

4.

Chirurgie toracică

6 ani

5.

Urologie

5 ani

6.

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

6 ani

7.

Neurochirurgie

7 ani

8.

Otorinolaringologie

5 ani

9.

Chirurgie maxilo -facială

5 ani

10.

Oftalmologie

5 ani

11.

Obstetrică - ginecologie

5 ani

12.

Ortopedie si traumatologie

6 ani

13.

Anestezie si terapie intensivă

5 ani

 

Copii

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

0

1

2

1.

Chirurgie pediatrică

6 ani

2.

Ortopedie pediatrică

6 ani

 

B. SPECIALITĂTI PARACLINICE

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

0

1

2

1.

Radiologie - imagistică medicală

5 ani

2.

Medicină nucleară

4 ani

3.

Anatomie patologică

5 ani

4.

Medicină legală

5 ani

5.

Medicină de laborator

5 ani

6.

Epidemiologie

4 ani

7.

Igienă

4 ani

8.

Sănătate publică si management

4 ani

 

ANEXA Nr. 2

 

SPECIALITĂTI MEDICO-DENTARE

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

 

0

1

2

 

1.

Ortodontie si ortopedie dento

facială

 3 ani

2.

Chirurgie maxilo

facială

 5 ani

3.

Chirurgie oro

dentară

 3 ani

 

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECIALITĂTI FARMACEUTICE

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata pregătirii

0

1

2

1.

Farmacie clinică

3 ani

2.

Laborator farmaceutic

3 ani

3.

Industrie farmaceutică si cosmetică

3 ani