MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 205             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 9 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 67 din 24 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

262. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a III-a a Împuternicitilor, semnat la Piatra-Neamt la 7 noiembrie 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 

263. - Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna martie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

354. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 67

din 24 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “DROSA IMEX” - S.R.L. în dosarele nr. 8.859/2002 si nr. 9.252/2002 ale Judecătoriei Pitesti.

La apelul nominal se prezintă autoarea exceptiei, prin avocat, precum si partea Societatea Comercială “SERACOM” - S.R.L., de asemenea, prin avocat, lipsind CITIBANK Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 340C/2003 la Dosarul nr. 339C/2003, având în vedere că obiectul si autoarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în cele două dosare sunt identice.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării. În consecintă, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea dispune conexarea dosarelor anterior mentionate, pentru o mai bună administrare a justitiei.

Cauza fiind în stare de judecată, autoarea sustine admiterea exceptiei, arătând că textul de lege criticat creează o discriminare între părti în raport de posibilitătile lor materiale, ceea ce este de natură să restrângă liberul acces la justitie pentru o categorie de justitiabili. Prin fixarea cautiunii, instanta poate aprecia în mod arbitrar asupra cuantumului, impunând o barieră financiară artificială, care contravine art. 24 si 53 din Constitutie.

Avocatul Societătii Comerciale “SERACOM” - S.R.L. consideră că autoarea exceptiei pleacă de la o premisă gresită, suspectând instanta judecătorească de lipsă de obiectivitate în aprecierea corectă a cautiunii, când, dimpotrivă, ratiunea dispozitiei legale este aceea de a se da posibilitatea stabilirii unui cuantum rezonabil, în functie de situatia existentă în fiecare cauză, si de a se evita tergiversarea solutionării litigiului, cu consecinte păgubitoare pentru creditor. Critica este considerată cu atât mai neîntemeiată cu cât partea nemultumită de cuantumul cautiunii poate ataca separat cu recurs încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite.

În final, avocatul Societătii Comerciale “SERACOM” - S.R.L. solicită instantei constitutionale obligarea autoarei exceptiei la plata cheltuielilor de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, în acest sens existând o constantă jurisprudentă a Curtii. Întrucât nu au apărut elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, se apreciază că exceptia este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 8.859/2002, si prin Încheierea din 15 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.252/2002, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “DROSA IMEX” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, prin modul în care reglementează institutia cautiunii, respectiv prin conditionarea judecării capătului de cerere privind suspendarea executării de plata unei cautiuni, creează un privilegiu intimatei si o discriminare pentru contestatoare, ceea ce echivalează cu anularea dreptului de a beneficia de prevederile legale care reglementează institutia suspendării executării. Astfel, textul de lege criticat aduce atingere în mod nejustificat dreptului de a solicita instantelor judecătoresti suspendarea executării silite până la solutionarea contestatiei la executare, încălcând prevederile art. 49 din Constitutie, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

De asemenea, se apreciază că textul de lege criticat împiedică accesul liber la justitie, deoarece instituie, pe lângă obligatia de plată a taxei judiciare de timbru, si pe aceea de plată a unei sume de bani  suplimentare, contra venind principiului constitutional invocat. Mai mult, întrucât solicitarea suspendării executării reprezintă un mijloc de apărare, prin obligarea la plata cautiunii se îngrădeste si dreptul la apărare al persoanei interesate.

Autoarea exceptiei invocă în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate si dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privitoare la dreptul la un proces echitabil.

Judecătoria Pitesti apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât obligatia de a plăti cautiunea este o garantie instituită în favoarea creditorului, necesară pentru a-si putea acoperi prejudiciul suferit ca urmare a suspendării executării silite. Asa fiind, dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt considerate a fi în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă ca fiind neîntemeiată. Astfel, se arată că principiul egalitătii în fata legii se aplică persoanelor aflate în situatii similare, or, obligatia depunerii cautiunii subzistă în toate cazurile în care se cere suspendarea executării silite, pentru orice parte care formulează contestatie la executare.

Împotriva sustinerii autoarei exceptiei în sensul că textul de lege criticat contravine art. 20, art. 21 si art. 24 alin. (1) din Constitutie, se retine că, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, partea interesată poate formula recurs împotriva încheierii prin care instanta s-a pronuntat asupra cererii de suspendare, inclusiv în ceea ce priveste stabilirea cuantumului cautiunii, în cazul în care apreciază că acesta este exagerat.

Nu poate fi retinută nici încălcarea dispozitiilor art. 49 din Constitutie, întrucât nu există vreo restrângere a unui drept, ci sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (3) din Constitutie, instanta judecătorească fiind singura competentă să stabilească cuantumul cautiunii, în functie de specificul fiecărei cauze.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care are următorul continut:

- Art. 403 alin. 1: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 24 alin. (1) si art. 49 din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au numerotarea si continutul următoare:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

De asemenea, sunt invocate dispozitiile internationale cuprinse în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul persoanei la judecarea în mod echitabil.

Referitor la cererea părtii Societatea Comercială “SERACOM” - S.R.L. prin care se solicită obligarea autoarei exceptiei la plata cheltuielilor de judecată, Curtea Constitutională constată că, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională este independentă fată de orice altă autoritate publică si se supune numai Constitutiei si prezentei legi”. Prin urmare, instanta constitutională este independentă fată de autoritatea judecătorească, nefiind inclusă în sistemul instantelor judecătoresti de drept comun. Curtea are o competentă specială, stabilită prin art. 146 din Constitutie, republicată, pronuntând, în solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecătoresti, decizii definitive si obligatorii, care nu reprezintă titluri executorii precum hotărârile instantelor de drept comun. Asa fiind, Curtea nu este competentă să se pronunte cu privire la cererile care au ca obiect obligarea vreunei părti la plata cheltuielilor de judecată, stabilirea acestei obligatii, precum si cuantumul ei, constituind atributul exclusiv al instantei judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate sub aspectul încălcării principiilor constitutionale al liberului acces la justitie si al dreptului la apărare. Astfel, prin Decizia nr. 346 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, Curtea a constatat constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate.

Cu acel prilej, s-a retinut că “art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Instituirea obligatiei de plată a cautiunii, ca o conditie a suspendării executării, are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, cât priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

Întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Asa fiind, Curtea constată că, în conditiile în care, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, republicată, legiuitorul ordinar este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce nici o atingere principiului constitutional pretins a fi încălcat. Sub acest aspect, procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente de ocrotire a accesului liber la justitie tuturor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea si de a solicita suspendarea acesteia.”

Potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, asupra cererilor de suspendare a executării silite, instanta se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, astfel încât, cu prilejul exercitării acestei căi de atac, partea interesată poate formula toate apărările pe care le consideră necesare. Asa fiind, Curtea apreciază că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă este în concordantă cu prevederile constitutionale privind dreptul la apărare, precum si cu reglementările internationale cuprinse în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

De asemenea, Curtea retine că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă nici dispozitiile constitutionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “DROSA IMEX” - S.R.L. în dosarele nr. 8.859/2002 si nr. 9.252/2002 ale Judecătoriei Pitesti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a III-a a Împuternicitilor, semnat la Piatra-Neamt la 7 noiembrie 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul*) Sesiunii a III-a a Împuternicitilor, semnat la Piatra-Neamt la 7 noiembrie 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 262.


*) Protocolul se comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna martie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 81 alin. (2) si al art. 168 alin. (3) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, precum si al art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna martie 2004, pensionarii din sistemul public de pensii ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată, sunt mai mici sau egale cu suma de 13.260.000 lei, reprezentând echivalentul în lei, la data de 29 februarie 2004, al unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 2%.

(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.705.040 lei.

Art. 3. - (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2003 privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia indexată rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu 2%.

(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 31 martie 2001 si al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, respectiv 13.525.200 lei.

Art. 4. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul avantajos.

Art. 5. - (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 75 alin. (1) si (3), luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în sumă de 2.705.040 lei, stabilită conform prevederilor art. 81 din aceeasi lege.

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată în luna februarie 2004, sunt mai mari decât suma de 13.260.000 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de 29 februarie 2004 al unui punctaj mediu anual de 5 puncte.

(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, calculat conform prevederilor alin. (1) si (2), pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, în sumă de 13.525.200 lei.

Art. 6. - Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidentiază distinct pe talonul de pensie.

Art. 7. - (1) Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna februarie 2004, stabilite în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se indexează începând cu luna martie 2004 cu 2%.

(2) Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna februarie 2004, stabilite în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările ulterioare, pentru cadrele militare trecute în rezervă sau în retragere până la data de 31 decembrie 2002, se indexează începând cu luna martie 2004 cu 1%.

Art. 8. - (1) Începând cu luna martie 2004 se indexează cu 2% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

c) indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical;

d) indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului;

e) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare;

f) indemnizatiile si sporurile ce se acordă în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată.

(2) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. b) si c), care au îndeplinit anterior lunii martie 2004 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2004, respectiv 23.046.000 lei.

(3) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. d), care au îndeplinit anterior lunii martie 2004 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv 7.682.000 lei.

Art. 9. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 263.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În baza art. 69 lit. a), b), c) si d) si a art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare,

în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabileste Procedura de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si organele fiscale teritoriale competente din subordinea Ministerului Finantelor Publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.664/2003 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importă bunuri ce sunt destinate atât utilizării exclusiv pentru nevoile lor de functionare, cât si pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 5 decembrie 2003.

Art. 4. - Deciziile de desemnare eliberate până la intrarea în vigoare a prezentului ordin în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.664/2003 îsi păstrează valabilitatea.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 martie 2004.

Nr. 354.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

1. Potrivit prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, atât timp cât nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei sunt scutite de la plata drepturilor de import:

a) bunurile provenite din ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unităti de cult recunoscute legal, unităti si institutii scolare de stat si particulare, cabinete medicale si unităti sanitare, ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice;

b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizatie stabilită în afara României si fără scop comercial din partea expeditorului, către ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori către asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea cresterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiase;

c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizatie stabilită în afara României si fără scop comercial din partea expeditorului, către organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori către asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc;

d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finantate de guverne străine în baza unor tratate, întelegeri, protocoale semnate de Guvernul României, către organizatii stabilite de comun acord de către comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale si aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea realizării proiectelor specifice de asistentă economică, socială, inclusiv caritabilă, umanitară si de promovare culturală si educatională;

e) bunurile importate de institutii publice, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României sau punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, bunurile din urmă rămânând în proprietatea organizatiilor în cauză.

2. - (1) În vederea solutionării cererilor entitătilor si acordării aprobărilor prevăzute de art. 69 lit. a), b), c) si d) si de art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, în cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie câte o comisie formată din:

- presedinte - director executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau sef al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - director adjunct executiv cu atributii în colectarea si administrarea veniturilor statului sau sef adjunct al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - sef serviciu/birou juridic.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de un expert din cadrul serviciului cu atributii în colectarea si administrarea veniturilor statului.

3. - (1) Entitatea solicitantă va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în care se vor mentiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicită aprobarea, însotită de următoarele documente:

a) actul de înfiintare (copie);

b) statutul, după caz (copie);

c) codul fiscal (copie);

d) referat al administratiei finantelor publice în a cărei rază teritorială îsi are sediul social solicitantul, din care să rezulte că acesta a respectat disciplina financiară, respectiv că a achitat obligatiile fiscale si că a depus declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

(2) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobării. Aprobarea, care se materializează într-o decizie potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, va fi semnată de presedintele comisiei si va fi comunicată solicitantului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) În caz de respingere a cererilor prezentate se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.

4. Aprobarea se acordă numai pentru următoarele domenii înscrise în actul de înfiintare al entitătii: servicii sociale, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, sănătate, filantropie si voluntariat, elaborarea si implementarea strategiilor de guvernare, precum si pentru bunurile importate potrivit scopurilor prevăzute la art. 69 lit. c) si d), precum si la art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004.

5. Entitătile care primesc aprobarea vor transmite la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si la directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv administratia finantelor publice de sector care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfăsurată în baza aprobării, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

6. În situatia nerespectării de către entitătile care au primit aprobare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, aprobarea se anulează de către autoritatea publică emitentă a aprobării respective sau de către autoritatea ierarhic superioară acesteia ori de instanta de judecată, încasându-se totodată drepturile de import aferente operatiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

7. Organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificări la entitătile care au beneficiat de aprobare, cel putin o dată pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.

8. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Denumirea entitătii ......................................

Codul fiscal ...............................................

Adresa .......................................................

Telefon ......................................................

Nr. de înregistrare ......................................

 

CERERE

 

În conformitate cu prevederile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 354/2004 si în baza documentatiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăsurarea activitătilor de import în conditiile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Reprezentantul legal al entitătii,

..................................................

(nume si prenume)

........................................

(semnătura si stampila)

 

Data ....................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului ..................

Administratia finantelor publice a sectorului ............................

 

DECIZIA

Nr. ......... din ....................

 

În conformitate cu prevederile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 354/2004, pe baza documentatiei depuse si înregistrate sub nr. ...................., se aprobă desfăsurarea activitătii de import în conditiile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către entitatea .........................................................................................................................., cu sediul social în localitatea .............................................., str. .......................................................... nr. ............, codul fiscal ...................................., telefon ............., reprezentată legal de către ...................................... . (numele si prenumele)

 

Director executiv,

........................................