MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 207             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 9 martie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

89. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a argilei caolinoase din perimetrul Serbota

 

60. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea granitului din perimetrul Traian, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Uranus-Pluton” - S.R.L.

 

103. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2003, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2004

 

108. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2004

 

115. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurii de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere pentru talentul artistic deosebit si contributia însemnată la promovarea unei picturi moderne atât în tară, cât si peste hotare, unde a reprezentat cu cinste scoala românească de pictură,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria C “Artele plastice”, domnului Aurel Cojan, pictor, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 martie 2004.

Nr. 89.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a argilei caolinoase din perimetrul Serbota

 

În temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003 si al Deciziei primului-ministru nr. 353/2001, având în vedere:

- art. 31 lit. c) din Legea minelor nr. 85/2003;

- Nota DGGECRRMIE nr. 300.146 din 13 februarie 2004;

- Nota de constatare nr. 30 din 9 februarie 2004 emisă de CIT Oradea,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare din perimetrul Serbota, judetul Bihor, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 2.977/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Minex” - S.R.L. Oradea, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 3.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea granitului din perimetrul Traian, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Uranus-Pluton” - S.R.L.

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 4.954/2004 privind explorarea granitului din perimetrul Traian, situat în judetul Tulcea, încheiată cu Societatea Comercială “Uranus-Pluton” - S.R.L. Ovidiu, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 martie 2004.

Nr. 60.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2003, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2004

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 si a prevederilor art. 3 si 4 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Valorificarea în anul 2004 a gazelor naturale noi din productia internă se face prin negocierea pretului acestora, în limita unui procent de maximum 80% din pretul mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2003, calculat la 137,02 USD/1.000 m3.

Art. 2. - Pretul în lei al gazelor naturale noi din productia internă se va determina aplicându-se la pretul gazelor noi, calculat în conformitate cu art. 1, cursul leu/USD valabil pentru data plătii aferente facturilor emise.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 103.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 158.541 din 15 decembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2004, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2004.

Nr. 108.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2004.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

PROCEDURA

de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi

 

SECTIUNEA A

1. Agentii economici care introduc pe piată si utilizează combustibili lichizi care intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi au următoarele obligatii:

a) să verifice continutul de sulf din combustibilii lichizi în laboratoarele proprii, pentru fiecare lot de combustibili lichizi introdus pe piată si/sau utilizat;

b) să păstreze înregistrarea tuturor cantitătilor de combustibili lichizi introdusi pe piată si/sau utilizati, precum si rapoartele de încercări privind determinarea continutului de sulf;

c) să transmită trimestrial Ministerului Economiei si Comertului, conform tabelului de mai jos, următoarele informatii:

- tipul de combustibil;

- producătorul, importatorul (cu identificarea producătorului de la care provine combustibilul);

- numărul de identificare al lotului aferent acestor cantităti;

- cantitatea totală a lotului;

- cantitatea introdusă pe piată si/sau utilizată;

- continutul de sulf al fiecărui lot.

 

Nr.

crt.

Tipul de combustibil ............

............

Producător/Importator

Nr. de identificare al lotului

Cantitatea totală a lotului (UM)

Cantitatea introdusă pe piată (UM)/Cantitatea utilizată (UM)

Continutul

de sulf

al

lotului

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prin agent economic se întelege agentul economic care produce, importă, distribuie sau utilizează combustibili lichizi cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 142/2003.

SECTIUNEA B

1. În conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 142/2003, Ministerul Economiei si Comertului are obligatia de a verifica prin esantionare respectarea conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi.

2. Activitatea de esantionare se realizează de organisme specializate, recunoscute în acest scop de Ministerul Economiei si Comertului.

3. Activitatea de esantionare constă în prelevarea probelor de combustibili lichizi si efectuarea încercărilor de determinare a continutului de sulf al acestora.

4. Recunoasterea acestor organisme se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitătii de esantionare a combustibililor lichizi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activitătilor de esantionare vor transmite Ministerului Economiei si Comertului rezultatele încercărilor efectuate asupra esantionului si o copie a procesului-verbal de esantionare în maximum 3 zile de la data prelevării probei.

7. Procesul-verbal de esantionare va fi completat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură si se va întocmi în 3 exemplare:

- un exemplar pentru Ministerul Economiei si Comertului;

- un exemplar pentru organismul recunoscut să efectueze probele;

- un exemplar pentru agentul economic de la care s-a prelevat esantionul.

8. Metodologia de esantionare este prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de combustibili lichizi se aplică o etichetă ce va contine informatiile prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

10. Ministerul Economiei si Comertului stabileste care este numărul minim anual de esantioane pentru a fi analizate, precum si locul de unde se vor preleva acestea.

11. Activitatea de esantionare se face pe bază de contract între organismele recunoscute în acest scop si Ministerul Economiei si Comertului.

12. Activitatea de esantionare pentru combustibilii lichizi importati, desfăsurată la punctele vamale, se realizează în conformitate cu prevederile protocolului încheiat în acest sens între Ministerul Economiei si Comertului si Autoritatea Natională a Vămilor.

13. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CRITERIILE

de evaluare a organismelor în vederea recunoasterii

Conditii minime:

1. să dispună de personal instruit si experimentat, de mijloace si echipamente adecvate;

2. personalul să aibă competentă tehnică, experientă în domeniu si integritate profesională;

3. să asigure independenta în realizarea efectuării esantionării;

4. păstrarea de către personal a confidentialitătii datelor si informatiilor;

5. existenta unei asigurări de răspundere civilă.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură


Denumirea organismului recunoscut care efectuează activitatea de esantionare

Telefon ....................., fax .......................................................

Strada .................. nr. ............, localitatea ............................

 

PROCES - VERBAL

de esantionare în vederea determinării continutului de sulf

Nr. ..........................

 

Încheiat azi ............................................., ora ........................

Agentul economic ........................ (denumirea completă, adresa, telefon, fax, e-mail) sau

Reprezentantul transportatorului ........ (numele, prenumele, actul de identitate, seria/nr.)

Mijlocul de transport ................ seria ......... nr. ............

Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitătii de esantionare .............................................., functia ..........................................................., legitimatia nr. .....................

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 142/2003, am procedat la prelevarea următoarelor probe:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

..................................

..................................

..................................

.................................

Producător/Importator

Cantitatea din care s-a prelevat proba (UM)

Cantitatea

pentru probă (UM)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

METODOLOGIE DE ESANTIONARE

 

Probă laborator - cantitatea de produs extrasă dintr-un lot pentru a da indicatii cu privire la calitatea lotului Contraprobă - proba care se păstrează de către laboratorul de încercări pentru a fi utilizată în caz de litigiu

Probă martor - proba care se păstrează de către agentul economic

În vederea determinării continutului de sulf din combustibilii lichizi se prelevează 3 probe, identificabile oricând. O probă este destinată determinării continutului de sulf în laboratorul de încercări, a doua este destinată păstrării în laborator drept contraprobă, iar a treia este destinată păstrării de către agentul economic ca probă martor.

În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.

Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punct de vedere al integritătii si etanseitătii. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorată, rezistentă la combustibil.

Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop. Recipientele trebuie să fie curate si uscate si se vor sigila si eticheta cu o etichetă de carton pe care se vor mentiona informatiile conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la procedură. Cantitatea de combustibil lichid necesară pentru cele 3 probe este de 0,6 litri.

Proba martor si contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al agentului economic verificat, iar celălalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitătii de esantionare.

Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor.

Persoana care prelevează proba are responsabilitatea de a manipula, ambala si transporta proba respectivă de la locul de prelevare până la laboratorul care efectuează încercările, în maximum 24 de ore de la momentul prelevării.

Informatiile de pe eticheta aferentă probei, referitoare la provenienta acesteia, trebuie să fie complete si lizibile. Eticheta se aplică pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât să nu se desprindă sau să se detaseze usor ulterior.

Contraproba sigilată se păstrează, timp de 30 de zile, la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată si ferită de praf.

Evidenta probelor prelevate se va tine într-un registru special al laboratorului care efectuează încercările. În registrul special de evidentă se înscriu informatiile mentionate pe etichetele fixate la probele sigilate.

Prelevarea probelor se va face la rezervor, vagon-cisternă, autocisternă, compartiment de navă petrolieră, conductă, punct de bransare.

Prelevarea probelor se realizează:

1. conform metodei de esantionare si cu aparatura de esantionare prevăzută de standardul SR EN 3170:2003 sau SR EN 3171:2003;

2. cu respectarea normelor de protectia muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Metodele de referintă pentru determinarea continutului de sulf din combustibilii lichizi sunt cele mentionate în art. 9 si 10 din Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Denumirea organismului recunoscut care efectuează activitatea de esantionare

Proba laborator/Proba martor/Contraproba

Nr. sigiliului............

 

Loc pentru sigiliu

 

ETICHETA PENTRU PROBĂ

(însoteste fiecare probă de produs)

 

Nr. si data procesului-verbal de esantionare ................................................................................................................

Denumirea produsului ......................

Numărul de identificare al lotului din care s-a prelevat proba si cantitatea aferentă acestuia ................................

Cantitatea prelevată pentru probă ..................................................

Parametrii de determinat ...................................................................................................................................................................

Data si ora prelevării ..............................

Numărul de identificare pentru rezervor, vagon-cisternă, autocisternă, compartiment de navă petrolieră, conductă, punct de bransare ..........................................

Agentul economic de la care s-a prelevat proba ..........................................................................................................

 

Persoana care prelevează proba, .......................................................

(numele, functia, semnătura si stampila)

Agentul economic/Reprezentantul transportatorului,

.............................................................................

(numele, functia, semnătura si stampila)