MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 214             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 11 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

25. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă

 

92. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă

 

28. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

95. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 57 din 17 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

172/113. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul indemnizatiei prevăzute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza cărora se datorează contributia individuală de asigurări sociale.”

2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) În situatia în care nu se îndeplineste conditia de la alin. (2) privind stabilirea cuantumului indemnizatiei, pentru acordarea acesteia, întregirea perioadei de 10 luni se face avându-se în vedere salariul minim brut pe economie, corespunzător perioadei creditate.”

3. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează cuantumul indemnizatiei de risc maternal.”

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultatii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în conditiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigatiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.”

5. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Angajatorii sunt obligati să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include si timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseste copilul.”

6. La articolul 20, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) nu pot desfăsura muncă în conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat.

(2) În cazul în care o salariată care desfăsoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat se încadrează în prevederile art. 2 lit. c)-e), angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un alt loc de muncă, cu mentinerea salariului de bază brut lunar.

(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legătură directă cu starea sa;

b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;

c) salariatei care se află în concediu de maternitate;

d) salariatei care se află în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;

e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.

(2) Interdictia prevăzută la alin. (1) lit. b) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.

(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii.”

8. La articolul 27 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) personalul împuternicit din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, pentru contraventiile la dispozitiile prevăzute la art. 11;”

9. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - În termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU VASILE

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 5 martie 2004.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 92.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 5 martie 2004.

Nr. 28.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 95.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 57

din 17 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare BANAT-CRISANA - S.A. din Arad în Dosarul nr. 2.181/C/2003 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate ca urmare a sesizării Curtii de către acelasi autor în aceeasi cauză, astfel încât în spetă operează autoritatea de lucru judecat a Deciziei nr. 370/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003, prin care s-a constatat constitutionalitatea art. 47^1 din Legea nr. 137/2002, cu modificările ulterioare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.181/C/2003, Curtea de Apel Oradea – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare BANAT-CRISANA - S.A. din Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 47^1 din Legea nr. 137/2002, cu modificările ulterioare, care exceptează operatiunile de majorare a capitalului social efectuate în conformitate cu prevederile acestei legi de la procedura reglementată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, introduc un regim discriminatoriu în favoarea actionarilor cumpărători, care, astfel, îsi majorează cota de detinere în detrimentul celorlalti actionari, însusindu-si în mod necuvenit diferenta rezultată din reevaluarea societătii, la un pret de subscriere redus la valoarea nominală a unei actiuni. Întrucât contractul de privatizare nu poate crea o situatie privilegiată unor actionari în detrimentul celorlalti, orice majorare de capital efectuată numai în favoarea unui actionar este păgubitoare pentru ceilalti, având consecintă asupra cotei de actiuni detinute, participării la profit si privitor la eventualele drepturi realizate din dizolvarea si lichidarea societătii, ceea ce contravine art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că dispozitiile art. 47^1 din Legea nr. 137/2002, cu modificările ulterioare, care exceptează operatiunile de majorare a capitalului la societătile comerciale aflate în proces de privatizare de la aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2002, dispozitii ce constituie dreptul comun pentru societătile comerciale detinute public, nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât, pe de o parte, principiul egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice nu este incident în ceea ce priveste relatiile dintre actionarii unei societăti comerciale, iar pe de altă parte, aplicarea unui regim juridic diferentiat este impusă de interesul general, care primează în situatia societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, cu privire la care legiuitorul a înteles să adopte norme derogatorii de la dreptul comun în vederea accelerării privatizării.

Referitor la încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, se arată că trebuie avut în vedere faptul că, potrivit alin. (1) al aceluiasi articol, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Or, în cazul de fată, legiuitorul a înteles să stabilească regimul juridic al majorării capitalului social, în considerarea accelerării procesului privatizării si a interesului statului pentru diminuarea rapidă a participatiei sale la capitalul societătilor comerciale, în concordantă cu reglementarea cadrului juridic necesar consolidării economiei de piată.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47^1 din Legea nr. 137/2002 este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 47^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările ulterioare. Textul legal criticat a fost introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003, si ulterior modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, si are următorul continut:

- Art. 47^1: “Sunt exceptate de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, operatiunile de majorare a capitalului social efectuate în conformitate cu prevederile art. 14 si 22 din prezenta lege, precum si cele efectuate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) si art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost revizuită prin Legea nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au următoarea numerotare si continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): (1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 44 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi norme constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 370/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale criticate.

Cu acel prilej s-a retinut că, “în cazul societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat, s-a prevăzut exceptarea de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 [...], ceea ce nu încalcă principiul egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât nu instituie discriminări între investitoriicumpărători ai actiunilor societătilor în cauză si investitoriiactionari ai acestora. Exceptarea prevăzută de lege, introdusă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, reprezentând o optiune a legiuitorului pentru societătile comerciale vizate - la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat -, are în vedere, în mod evident, accelerarea procesului de privatizare, obiectiv de necontestat interes general [...]

Curtea retine că prevederile criticate nu încalcă nici principiul ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular, prevăzut de art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie. Majorarea capitalului social al unei societăti comerciale pe calea votului adunării generale extraordinare nu contravine textului constitutional mentionat. În spetă nu a operat vreun transfer de proprietate. În cazul analizat nu se pune problema ocrotirii mai ferme a dreptului de proprietate al statului si unitătilor administrativ-teritoriale, ci a satisfacerii interesului general al accelerării privatizării societătilor comerciale.”

Pe de altă parte, Curtea constată că Decizia nr. 370/2003 are autoritate de lucru judecat, obiectul, cauza si părtile fiind aceleasi atât în ce priveste exceptia anterioară, cât si prezenta exceptie. Astfel, autorul  exceptiei de neconstitutionalitate este acelasi - Societatea de Investitii Financiare BANAT-CRISANA - S.A., exceptia fiind reiterată în cadrul aceluiasi proces, de această dată în fata instantei de control judiciar, respectiv Curtea de Apel Oradea, după ce, initial, fusese invocată în fata Tribunalului Satu Mare.

Prin urmare, sub acest aspect exceptia de fată este inadmisibilă, în spetă găsindu-si aplicare autoritatea de lucru judecat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 1-3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum si al art. 23 si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare BANAT-CRISANA - S.A. din Arad în Dosarul nr. 2.181/C/2003 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 172 din 18 februarie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 113 din 18 februarie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate,

văzând Referatul de aprobare nr. OB. 1.591/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă derularea programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în anul 2004.

(2) Se aprobă Normele metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, raportarea si controlul indicatorilor specifici, în anul 2004, cuprinse în anexa nr. I.

 

SECTIUNEA I

Prevederi referitoare la subprograme si interventii finantate  din bugetul de stat

 

Art. 2. - (1) Subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat, gestionate de Ministerul Sănătătii, obiectivele si activitătile aferente, indicatorii fizici, de eficientă si de rezultate sunt cuprinsi la pct. II/1-II/3 din anexa nr. II.

(2) Programele de sănătate derulate de Societatea Natională de Cruce Rosie din România se finantează în cadrul Programului de administratie sanitară si politici de sănătate, prevăzut în bugetul Ministerului Sănătătii, si sunt cuprinse la pct. II/4 din anexa nr. II. Societatea Natională de Cruce Rosie din România monitorizează, controlează si este responsabilă de derularea programelor respective, în conditiile legii.

(3) Din sumele aprobate pentru Programul de administratie sanitară si politici de sănătate se efectuează cheltuieli de personal, materiale si servicii, subventii pentru institutii publice, transferuri, cheltuieli de capital, rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite aferente Ministerului Sănătătii si unor unităti sanitare.

(4) Modificarea sumelor aferente subprogramelor sau interventiilor de sănătate, a structurii si indicatorilor, pe parcursul finantării acestora, în functie de necesităti, se efectuează de către directiile coordonatoare, la propunerea fundamentată a ordonatorilor de credite, pe baza referatului aprobat de ministrul sănătătii sau de înlocuitorii acestuia, după caz, cu respectarea prevederilor legale.

(5) Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat sunt nominalizate la pct. 1 din anexa nr. IV.

Art. 3. - (1) Ministerul Sănătătii, prin directiile coordonatoare de programe, contractează, în sistem direct, cu unitătile din coordonarea sau de sub autoritatea sa realizarea unor studii, activităti de formare a personalului medical, campanii de informare, educare, comunicare (IEC) si alte activităti prevăzute în programele de sănătate.

(2) Directiile coordonatoare de programe, la încheierea contractelor cu institutiile mentionate la alin. (1), vor preciza activitătile, sumele aferente fiecărei activităti din contract, termenele si modul de raportare si valorificare a rezultatelor acestora.

Art. 4. - (1) Coordonatorii nationali de programe de sănătate, respectiv subprograme, sunt directorii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(2) Coordonatorii nationali pot elabora norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Coordonatorii locali sunt responsabilii de subprograme de sănătate si medicii inspectori de asistentă a mamei si copilului din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, nominalizati prin decizie a consiliului de administratie.

(4) Coordonatorii nationali si coordonatorii locali din cadrul directiilor de sănătate publică pot propune ministrului sănătătii măsuri de sistare a finantării subprogramelor sau interventiilor de sănătate în situatia în care institutiile cu responsabilităti nu îndeplinesc atributiile ce le revin în derularea acestora.

Art. 5. - Sumele aferente finantării programelor de sănătate gestionate de Ministerul Sănătătii se alocă lunar directiilor de sănătate publică teritoriale, institutiilor subordonate si, pe bază contractuală, institutiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa, după caz.

Art. 6. - Realizarea indicatorilor specifici programelor de sănătate prevăzuti si aprobati prin legea bugetară anuală se raportează de către coordonatorii nationali, potrivit normelor legale, si modul de realizare este supus controlului organelor abilitate în acest sens.

Art. 7. - (1) Pentru realizarea unor activităti specifice programelor de sănătate, din fondurile alocate de la titlul 38 “Transferuri” unitătile sanitare pot finanta si cheltuieli de personal aferente personalului ce urmează a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau cu timp partial de muncă, potrivit legii.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

a) coordonarea si implementarea programelor sau subprogramelor, precum si a celor destinate grupurilor cu risc crescut de îmbolnăvire, grupurilor sociale minoritare sau dezavantajate din punct de vedere al conditiilor economico-sociale;

b) educarea pentru sănătate, pe grupe de populatie cu risc de îmbolnăvire;

c) promovarea sănătătii femeii si copilului la nivel comunitar prin asistenti medicali si mediatori sanitari;

d) efectuarea screeningului pentru grupele de populatie incluse în program sau subprogram, după caz;

e) formarea personalului;

f) informarea, educarea si acordarea de consultatii în probleme specifice privind promovarea unui comportament sănătos;

g) realizarea lucrărilor legate de sistemul informational clinic si logistic al retelei;

h) primirea, centralizarea si raportarea datelor pentru monitorizarea activitătilor si indicatorilor programelor, precum si a calitătii managementului;

i) coordonarea centrelor de consiliere pentru renuntarea la fumat;

j) logistica aprovizionării si distribuirii contraceptivelor, a preparatelor de fier si calciu pentru femei gravide si copii prin reteaua de asistentă medicală ambulatorie, primară sau direct către grupuri vulnerabile de populatie;

k) coordonarea activitătii de transplant de organe si tesuturi;

l) realizarea lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, legate de implementarea programelor si, respectiv, a subprogramelor de sănătate.

Art. 8. - (1) În sumele prevăzute pentru finantarea programelor si, respectiv, a subprogramelor de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.

(2) În cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile se cuprind si cheltuielile aferente organizării transportului în cazuri speciale si cu aeronave.

(3) În cadrul subprogramului Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie, pentru monitorizarea calitătii managementului si standardizarea metodologiei la nivel national, se organizează un nucleu tehnic la Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu”.

(4) Indicatorii Programului de sănătate a copilului si familiei se raportează Unitătii de management al programelor de sănătate a femeii, copilului si familiei, unitate finantată din fondurile alocate acestui program, care asigură coordonarea tehnică a acestuia, potrivit Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 109/2002 pentru aprobarea structurilor de coordonare, monitorizare si evaluare a programelor de sănătate a femeii, copilului si familiei.

Art. 9. - Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national de către Institutul de Sănătate Publică Bucuresti din fondurile alocate Programului de sănătate a copilului si familiei se acordă fără plată, prin cabinetele de planificare familială si prin cabinetele medicilor de familie inclusi în program, următoarelor categorii de persoane:

somere, eleve si studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu domiciliul stabil în mediul rural, femei care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum si alte persoane fără venituri care dau declaratie pe propria răspundere în acest sens.

Art. 10. - Din bugetul Ministerului Sănătătii se asigură fondurile necesare pentru transportul de organe si transportul personalului specializat pentru transplant de organe, precum si pentru realizarea infrastructurii necesare operării si hangarării elicopterului al cărui operator medical este Institutul Clinic Fundeni Bucuresti.

 

SECTIUNEA a II-a

Prevederi referitoare la subprogramele de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 11. - (1) Subprogramele de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, sumele aferente acestora, scopul, obiectivele, indicatorii fizici si de eficientă sunt cuprinsi în anexa nr. III.

(2) Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate prevăzute la alin. (1) sunt nominalizate de ministerele în subordinea cărora functionează si sunt precizate la pct. 2 din anexa nr. IV.

Art. 12. - (1) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea subprogramelor de sănătate se utilizează pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va evalua numărul de bolnavi tratati, corespunzător nivelului sumelor aferente medicamentelor si materialelor sanitare ce se achizitionează pentru subprogramele de sănătate.

(3) Numărul de bolnavi tratati în cadrul programelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate se raportează caselor de asigurări de sănătate si, respectiv, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitătilor sanitare si al cabinetelor medicale acreditate, prin care se derulează aceste subprograme.

(4) În cazul subprogramelor de sănătate pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice nu se face prin licitatie la nivel national, finantarea acestora din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar de către casele de asigurări de sănătate, în cadrul fondurilor aprobate pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical, din bugetul caselor de asigurări de sănătate.

(5) Casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de monitorizarea, analiza si controlul subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de monitorizarea, analiza si controlul indicatorilor raportati de unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate.

(6) Casele de asigurări de sănătate vor raporta lunar Casei Nationale de Asigurări de Sănătate utilizarea sumelor contractate potrivit destinatiei acestora, precum si numărul de bolnavi tratati si costul mediu/bolnav.

Art. 13. - (1) Unitătile sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Unitătile sanitare prin care se derulează programe, respectiv subprograme de sănătate se nominalizează de ministerele în subordinea cărora functionează.

Art. 14. - (1) Achizitia, în conditiile legii, a unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează prin licitatie la nivel national pentru următoarele subprograme de sănătate:

- Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA;

- Supravegherea si controlul tuberculozei;

- Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare;

- Preventie si control în patologia oncologică;

- Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie;

- Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială;

- Preventie în patologia nefrologică si dializă.

(2) Pentru subprogramele de sănătate pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, achizitionarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice se face, în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează subprogramele respective.

(3) Procedura de achizitie publică prin licitatie la nivel national se organizează de Ministerul Sănătătii cu participarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(4) Până la efectuarea licitatiei la nivel national, în anul 2004, aprovizionarea cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(5) Repartizarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice aferente subprogramelor de sănătate prevăzute la alin. (1) se face pe baza contractelor încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizorii de medicamente si materiale sanitare specifice adjudecate prin licitatiile nationale.

Art. 15. - Modificarea sumelor aferente subprogramelor de sănătate, a structurii si indicatorilor, pe parcursul derulării finantării acestora, în functie de necesităti, se efectuează, la propunerea fundamentată a ordonatorilor de credite, prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 16. - Directiile generale si directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 17. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 


*) Anexele nr. I-IV se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.