MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 216             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 11 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

27. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

94. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 65 din 24 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

265. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea de către Ministerul Justitiei - Institutul National de Expertize Criminalistice, în perioada 21-25 septembrie 2004, a întâlnirii grupului de lucru al expertilor în documente din reteaua europeană a institutelor de stiinte criminalistice (ENFSI)

 

268. - Hotărâre privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator în vederea realizării unei retele de comunicatii pentru interconectarea Casei Radio Bucuresti cu studiourile regionale, locale si diferite puncte de transmisie din Bucuresti si din tară

 

270. - Hotărâre pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferintă, pe bază de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenentă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.”

2. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în întelesul prezentei ordonante.”

3. La articolul I punctul 1, după alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Constituie hărtuire si se sanctionează contraventional orice comportament pe criteriu de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenentă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.”

4. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(5) Constituie victimizare si se sanctionează contraventional conform prezentei ordonante orice tratament advers, venit ca reactie la o plângere sau actiune în justitie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminării.”

5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1), (3) si (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 si 19 se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.”

6. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(3) Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

7. La articolul I punctul 8, alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.

8. La articolul I punctul 9, alineatul (6) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(6) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (5) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.”

9. La articolul I, după punctul 9 se introduc trei puncte noi, punctele 91-93, cu următorul cuprins:

91. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Dovada discriminării se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio si video.»

92. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - (1) Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunităti sau unui grup de persoane.

(2) Organizatiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă si în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmă.»

93. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

«CAPITOLUL III

Dispozitii procedurale si sanctiuni»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU VASILE

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2004.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si se dispune publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 94.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 65

din 24 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4), în ceea ce priveste caracterul “definitiv si irevocabil” al hotărârii Curtii de Apel Bucuresti, precum si ale art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Exceptia a fost ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună în Dosarul nr. 27/PARTIDE/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin presedinte Ioan Antonescu, precum si partea Elena Lupu, constatându-se lipsa părtilor Stefania Viorica Oprea, Marcel Coandă, Ramona Oprea, Stefan Oprea, Cătălina Coandă, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21, 24, 50, 51, 54, 123, art. 125 alin. (1), art. 128 si art. 144 lit. c), precum si dispozitii din pactele, tratatele si conventiile internationale referitoare la drepturile omului si libertătile fundamentale, ratificate de România si care, potrivit art. 20 din Constitutie, fac parte din dreptul intern.

Partea Elena Lupu solicită, de asemenea, admiterea exceptiei, invocând încălcarea acelorasi prevederi constitutionale si conventionale arătate de reprezentantul autorului exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că dispozitiile criticate din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt constitutionale.

C URTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 august 2003, pronuntată în Dosarul nr. 27/PARTIDE/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor, în ordinea invocării, art. 51 alin. (4), art. 52 alin. (2), precum si art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4), în ceea ce priveste caracterul “definitiv si irevocabil” al hotărârii Curtii de Apel Bucuresti, toate din Legea partidelor politice nr. 14/2003.

Exceptia a fost ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună într-o cauză având ca obiect înregistrarea acestui partid politic.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege criticate sunt contrare “dispozitiilor Constitutiei României, art. 21, 24, 50, 51, 54, 123, 125 (1), în general, si art. 128 si 144 (c), în special, raportate la Codul de procedură civilă, inclusiv pactele, tratatele si conventiile internationale semnate de România ca parte si ratificate de Parlamentul tării noastre, toate acestea făcând parte din dreptul intern”. În esentă, în opinia autorului exceptiei, prin textele de lege mentionate “au fost si sunt afectati zeci de mii de români cu drept de vot”, întrucât “cei interesati au reusit să golească de continut si să anuleze multe drepturi fundamentale ale românilor prevăzute în Legea fundamentală”, si anume: libera dezvoltare a cetătenilor, dreptatea si pluralismul politic, “pe calea refuzului abuziv de a fi judecate si solutionate cererile de recurs pentru înregistrarea Partidului Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună”; egalitatea între cetăteni; pluralismul politic; tratatele, pactele si conventiile internationale ratificate de România si care fac parte din dreptul intern, precum si Declaratia Universală a Drepturilor Omului. De asemenea, în legătură cu Legea nr. 14/2003 se mai sustine că aceasta: “reprezintă un cos cu bile negre pentru cei care trebuiau să onoreze obligatiile asumate prin numeroasele acte normative internationale la care România este parte – documente ratificate de Parlamentul acestei tări, care trebuie să asigure conditii normale de atingere a standardelor enuntate în Carta Natiunilor Unite, în Declaratia Universală a Drepturilor Omului”; nesocoteste cu arogantă Constitutia României; constituie o ofensă grea adusă Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si o atitudine impardonabilă fată de idealurile lumii civilizate; anulează dreptul sfânt la asociere si dreptul de a candida si de a fi ales; reprezintă un afront fată de Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, în general, si fată de protocoalele aditionale la acesta; reprezintă o umilire a multor milioane de români cu drept de vot, contrar Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale; reprezintă o nesocotire gravă la adresa Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si a protocoalelor aditionale la aceasta; încurajează incomensurabil atitudinile si formele de discriminare contra Conventiei pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, “întrucât legiuitorul are posibilitatea să prevadă căile de atac pe care le consideră oportune, în functie si de finalitatea actului normativ”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, în esentă, criticile formulate vizează aspecte de natură politică si situatii de fapt cu privire la care Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte. În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 11 si 20 din Constitutie, consideră că acestea nu sunt incidente si relevante în solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cu privire la sustinerile referitoare la nesocotirea prevederilor constitutionale ale art. 21, arată că, în sensul jurisprudentei Curtii Constitutionale, accesul liber la justitie nu înseamnă asigurarea accesului la toate structurile judecătoresti si la exercitarea tuturor căilor de atac, ci numai la cele stabilite prin lege. În sfârsit, mai arată că din continutul textelor de lege criticate nu rezultă că ele ar contraveni dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 din Constitutie, si nici art. 129 din aceasta, referitor la folosirea căilor de atac.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în legătură cu invocarea încălcării prin dispozitiile de lege criticate a prevederilor art. 21, 24, 125 si 128 din Constitutie, se arată că “persoanele interesate au posibilitatea de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil”. Tot astfel, din interpretarea dispozitiilor constitutionale ale art. 125 si 128 rezultă că reglementarea căilor ordinare sau extraordinare de atac “este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui reguli speciale de procedură în considerarea unor situatii deosebite cum ar fi asigurarea celeritătii judecării cauzei”. Respectând aceste dispozitii constitutionale, legiuitorul a stabilit că hotărârea Tribunalului Bucuresti de înregistrare sau respingere a înregistrării unui partid politic poate fi contestată în fata Curtii de Apel Bucuresti, ceea ce asigură accesul liber la un grad de jurisdictie. Arată că, asa cum s-a retinut în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu prin Decizia Plenului nr. 1 din 18 februarie 1994, “art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu impune un anumit număr al gradelor de jurisdictie sau un anumit număr al căilor de atac”, iar potrivit celor statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea pronuntată în cazul “Golder împotriva Regatului Unit”, anul 1975, “Dreptul de acces la tribunale nu este absolut. Fiind vorba de un drept pe care conventia l-a recunoscut fără să îl definească în sensul restrâns al cuvântului, există posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu continutul oricărui drept”. Asa fiind, consideră că nici art. 20 alin. (2) din Constitutie nu este încălcat. În legătură cu sustinerile de neconstitutionalitate a art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, care prevăd obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, doar a hotărârilor referitoare la înregistrarea si radierea partidelor politice, arată că “legiuitorul a avut în vedere asigurarea unei formalităti de publicitate cu privire la partidele nou înregistrate sau radiate, întrucât publicarea se realizează după ce mentiunile respective au fost operate în Registrul partidelor politice”, care nu contine rubrici si cu privire la cererile de înregistrare respinse de instantele judecătoresti competente. În sfârsit, arată că, de altfel, prevederile din Constitutie invocate nici nu au incidentă în cauză, iar aspectele semnalate în legătură cu privire la refuzul de eliberare a unor copii legalizate de pe hotărârea judecătorească de respingere a cererii de înregistrare a unui partid politic tin de modul de aplicare a legii, iar nu de neconcordanta cu dispozitiile constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 51 alin. (4), art. 52 alin. (2), art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt constitutionale. Astfel, în legătură cu sustinerile privind neconstitutionalitatea art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din legea criticată prin raportare la dispozitiile art. 21 si 128 din Constitutie, arată că textele vizate de exceptie prevăd procedura de solutionare a cererilor pentru înregistrarea partidului politic sau modificarea statutului acestuia, iar împotriva hotărârii de respingere a cererilor persoana interesată poate face contestatie la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii Tribunalului Bucuresti. Mai arată că, de altfel, “Constitutia nu contine nici o dispozitie cu privire la gradele de jurisdictie pe care trebuie să le parcurgă procesele până la adoptarea solutiei finale”, iar asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale, accesul la justitie nu presupune în toate cazurile accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, competenta reglementării lor revenind, potrivit dispozitiilor constitutionale ale art. 125, exclusiv legiuitorului. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 24 din Constitutie, arată că textele de lege criticate “nu contin dispozitii de natură să îngrădească drepturile procesuale ale părtilor ori dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului”, iar prevederile constitutionale ale art. 47 nu sunt incidente în cauză.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în ordinea invocării lor, prevederile art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (2), în ceea ce priveste caracterul “definitiv si irevocabil” al deciziei Curtii de Apel Bucuresti, precum si art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4), toate din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Textele de lege criticate prevăd:

- Art. 51 alin. (4): “Înregistrarea si radierea partidelor politice, operate în Registrul partidelor politice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”;

- Art. 52 alin. (2): “Prevederile art. 51 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.”;

- Art. 21 alin. (4): “Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă si irevocabilă.”;

- Art. 26 alin. (4): “Curtea de Apel Bucuresti se pronuntă în termen de 15 zile de la înregistrarea contestatiei, iar hotărârea sa este definitivă si irevocabilă.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi de lege contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 21 “Accesul liber la justitie”, art. 24 “Dreptul la apărare”, art. 50 devenit art. 54 “Fidelitatea fată de tară”, art. 51 devenit art. 1 alin. (5) “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”, art. 54 devenit art. 57 “Exercitarea drepturilor si a libertătilor”, art. 123 alin. (1) devenit art. 124 alin. (1) “Justitia se înfăptuieste în numele legii”, art. 128 devenit art. 129 “Folosirea căilor de atac”, art. 144 devenit art. 146 referitor la atributiile Curtii Constitutionale.

De asemenea, autorul exceptiei mai invocă încălcarea Codului de procedură civilă, dispozitii referitoare la drepturile omului si libertătile fundamentale din pactele, tratatele si conventiile internationale ratificate de România, precum si Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că aceasta vizează dispozitiile art. 51 alin. (4), art. 52 alin. (2), art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, referitoare la caracterul “definitiv si irevocabil” al deciziilor pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, precum si cele cu privire la încetarea activitătii partidului si radierea lui din Registrul partidelor politice. Aceste prevederi de lege mentin solutia de principiu cuprinsă în art. 19 alin. (4) si art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, care a fost abrogată, cu exceptia cap. VI - Finantarea partidelor politice, prin art. 56 din Legea nr. 14/2003.

Or, cu privire la constitutionalitatea textelor mentionate din Legea nr. 27/1996, Curtea s-a pronuntat într-o cauză în care acelasi autor - Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună - a ridicat exceptia de neconstitutionalitate cu invocarea încălcării acelorasi prevederi din Constitutie si din documentele internationale indicate si în prezentul dosar si, în esentă, pentru aceleasi considerente.

Astfel, prin Decizia nr. 268 din 17 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 11 noiembrie 2002, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, a statuat, în esentă, următoarele: caracterul “definitiv” al deciziei Curtii de Apel Bucuresti nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 128 (devenit art. 129), privind folosirea căilor de atac, în conditiile legii, ci sunt în deplină concordantă cu acestea, în sensul că reglementează contestatia împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti ca o cale de atac. Or, potrivit dispozitiilor constitutionale, reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti este atributul exclusiv al legiuitorului, ceea ce se întâmplă în cazul de fată, întrucât reglementarea este cuprinsă în lege; sustinerile referitoare la încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 sunt neîntemeiate, întrucât accesul liber la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste, dar nu înseamnă că el trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

Aceasta deoarece, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie [devenit art. 126 alin. (2)] si jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, competenta si procedura de judecată sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situatii diferite; art. 24 din Constitutie, care garantează dreptul la apărare, nu este încălcat, întrucât textele de lege criticate nu contin dispozitii de natură să îngrădească drepturile procesuale ale părtilor ori dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului.

De asemenea, prin aceeasi decizie, pronuntându-se cu privire la contrarietatea dintre textele de lege criticate si dispozitii din documente internationale ratificate de România, Curtea a retinut că, în legătură cu acestea, ca si în cauza de fată, nu sunt formulate motive de neconstitutionalitate. Asa fiind, s-a constatat că prevederile constitutionale ale art. 20, referitoare la “Tratatele internationale privind drepturile omului”, nu sunt incidente în cauză.

Având în vedere că, asa cum s-a arătat deja, dispozitiile art. 51 alin. (4), art. 52 alin. (2), art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 mentin solutia de principiu cuprinsă în art. 19 alin. (4) si art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, aceleasi considerente care au justificat Decizia Curtii nr. 268 din 17 octombrie 2002 impun respingerea prezentei exceptii de neconstitutionalitate.

De altfel, chiar în legătură cu dispozitiile art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, sub aspectul caracterului definitiv si irevocabil al hotărârilor Curtii de Apel Bucuresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 119 din 25 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 10 aprilie 2003, în sensul constitutionalitătii acestora.

În plus, în acest dosar, autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 50 devenit art. 54 “Fidelitatea fată de tară”, art. 51 devenit art. 1 alin. (5) “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”, art. 54 devenit art. 57 “Exercitarea drepturilor si a libertătilor”, art. 123 alin. (1) devenit art. 124 alin. (1) “Justitia se înfăptuieste în numele legii” si art. 144 devenit art. 146 “Atributiile” Curtii Constitutionale. Curtea constată că textele din Constitutie mentionate nu sunt incidente în cauză, astfel că si sub acest aspect exceptia urmează a fi respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4), în ceea ce priveste caracterul “definitiv si irevocabil” al hotărârii Curtii de Apel Bucuresti, precum si ale art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună în Dosarul nr. 27/PARTIDE/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea de către Ministerul Justitiei - Institutul National de Expertize Criminalistice, în perioada 21-25 septembrie 2004, a întâlnirii grupului de lucru al expertilor în documente din reteaua europeană a institutelor de stiinte criminalistice (ENFSI)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Justitiei - Institutul National de Expertize Criminalistice, în perioada 21-25 septembrie 2004, a întâlnirii grupului de lucru al expertilor în documente din reteaua europeană a institutelor de stiinte criminalistice (ENFSI).

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea actiunii prevăzute la art. 1, în sumă de 1.300.000 mii lei, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se asigură din taxele percepute pentru participare, taxele pentru ateliere, contravaloarea închirierii spatiilor pentru expunere si, în completare, din bugetul Ministerului Justitiei aprobat pe anul 2004.

(2) Sumele în lei si în valută prevăzute la alin. (1) se colectează în conturi distincte, deschise la o bancă comercială din România de către Ministerul Justitiei – Institutul National de Expertize Criminalistice, si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea actiunii.

(3) Până la încasarea sumelor reprezentând taxele de participare, taxele pentru ateliere si contravaloarea închirierii spatiilor pentru expunere, finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea actiunii prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Justitiei, de la capitolul “Autorităti publice”, titlul “Subventii”.

(4) Cu suma ce reprezintă diferenta dintre încasările din taxe de participare, taxe pentru ateliere, contravaloarea închirierii spatiilor pentru expunere si cota-parte din acestea, utilizată pentru finantarea actiunii prevăzute la art. 1, se reconstituie plătile de casă efectuate potrivit alin. (3).

Art. 3. - Utilizarea sumei alocate pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se va face cu respectarea prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 265.

 

ANEXĂ

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea de către Ministerul Justitiei - Institutul National de Expertize Criminalistice, în perioada 21-25 septembrie 2004, a întâlnirii grupului de lucru al expertilor în documente din reteaua europeană a institutelor de stiinte criminalistice (ENFSI)

 

1. Cheltuieli pentru masă 1.044.000.000 lei

- pauze pentru cafea, prânzuri, cine speciale (5 zile x 120 de persoane)

2. Achizitionarea de mape, bloc-notesuri si pixuri (120 de persoane) 82.000.000 lei

3. Cheltuieli promotionale, cadouri, decoratiuni florale (120 de persoane) 87.000.000 lei

4. Turul orasului Bucuresti, bilete de intrare la obiective turistice (120 de persoane) 87.000.000 lei

Total costuri estimate: 1.300.000.000 lei

 

NOTĂ:

Întreaga sumă urmează a fi acoperită:

- din taxe de participare reprezentând echivalentul a 200-250 euro/persoană;

- din taxe pentru ateliere reprezentând echivalentul în lei a 2 x 40 euro/persoană;

- din contravaloarea spatiilor închiriate pentru expunerea de aparatură către firmele străine specializate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator în vederea realizării unei retele de comunicatii pentru interconectarea Casei Radio Bucuresti cu studiourile regionale, locale si diferite puncte de transmisie din Bucuresti si din tară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. n) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator în vederea realizării unei retele de comunicatii pentru interconectarea Casei Radio Bucuresti cu studiourile regionale, locale si diferite puncte de transmisie din Bucuresti si din tară.

Art. 2. - În acest scop Societatea Română de Radiodifuziune si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor încheia, în conditiile legii, un contract de prestări de servicii de telecomunicatii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Sediul central al A.D.S. este în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 43, sectorul 1.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 270.