MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 220             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 12 martie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

108. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

109. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

279. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate al Autoritătii Electorale Permanente

 

283. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor hotărâri ale Guvernului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia personală la dezvoltarea relatiilor dintre România si Regatul Danemarcei, pentru sprijinul constant acordat tării noastre în demersurile de integrare euroatlantică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Anders Fogh Rasmussen, prim-ministru al Regatului Danemarcei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 martie 2004.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru rolul important pe care l-a avut în slujirea dreptului international în calitate de judecător si presedinte al Curtii Internationale de Justitie de la Haga, pentru contributia avută la dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre Republica Algeriană Democratică si Populară si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce domnului Mohamed Bedjaoui, presedintele Consiliului Constitutional al Republicii Algeriene Democratice si Populare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 martie 2004.

Nr. 109.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Având în vedere necesitatea realizării compatibilitătii cu structurile militare similare apartinând statelor membre NATO, se impune, de urgentă, unificarea denumirilor gradelor de general si amiral care, în prezent, au echivalări terminologice diferite, în functie de institutia căreia le apartin, respectiv Ministerul Apărării Nationale, pe de o parte, si celelalte institutii din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, pe de altă parte.

Totodată, pentru eliminarea diferentierilor de ordin financiar existente în prezent între drepturile personalului Ministerului Apărării Nationale si cele ale institutiilor din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, în ceea ce priveste cuantumul compensatiei care se acordă pentru chirie, precum si al indemnizatiei acordate pentru sotii/sotiile cadrelor mutate si asigurarea concordantei cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutia României, republicată, se impune generalizarea de îndată a dispozitiilor în materie.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul 2, litera c) a paragrafului C va avea următorul cuprins:

“c) generali si amirali, prevăzuti la alin. 21 paragraful B lit. c);”.

2. Articolul 20 se abrogă.

3. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

“Art. 201. - Cadrele militare în activitate numite în prima functie sau mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îsi au domiciliul si care nu detin locuintă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, în situatia în care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensatie lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.

Cadrele militare în activitate numite în prima functie sau mutate în interesul serviciului într-o garnizoană în care îsi au domiciliul, dar care nu detin locuintă proprietate personală, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, în situatia în care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării nationale, de compensatia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandantilor sau a sefilor cadrelor militare respective.

Cuantumul concret al compensatiei si conditiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării nationale.

Sotiile sau sotii cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă si au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu sotii sau sotiile, au dreptul la o indemnizatie lunară de 50% din solda lunară a cadrelor militare pe care le-au urmat, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activităti autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului militar.

De indemnizatia lunară prevăzută la alin. 4 beneficiază si sotii sau sotiile care, la data mutării cadrelor militare pe care le-au urmat, erau înscrise ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, dar numai după expirarea, potrivit legii, a termenului de plată a indemnizatiei de somaj.”

4. La articolul 92, literele g) si h) vor avea următorul cuprins

“g) pentru general de brigadă - cu o stea, general de flotilă aeriană - cu o stea, contraamiral de flotilă - cu o stea, general maior - cu două stele si contraamiral – cu două stele:

- în activitate - 60

- în rezervă - clasa a III-a - 62

h) pentru general-locotenent - cu trei stele, viceamiral - cu trei stele, general - cu patru stele si amiral – cu patru stele:

- în activitate - 60

- în rezervă - clasa a III-a - 64”

5. Alineatul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:

Dispozitiile art. 2 alin. 21 paragrafele A, B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) si f), art. 411, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 75 alin. 2, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1), art. 921, art. 931 si ale art. 1081 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale.”

6. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - Ministrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, civili, din Ministerul Apărării Nationale si institutiile prevăzute la art. 109, beneficiază de drepturile materiale stabilite în prezenta lege pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofiterilor cu grad de general, respectiv de amiral.”

Art. II. - Dispozitiile cuprinse în alte acte normative cu privire la gradele de general se modifică, în mod corespunzător, folosindu-se denumirile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Cheltuielile suplimentare determinate de aplicarea acestor prevederi se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinatie prin bugetele institutiilor publice initiatoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate al Autoritătii Electorale Permanente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 232 alin. (2) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare;

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate al Autoritătii Electorale Permanente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii Electorale Permanente, inclusiv ale filialelor regionale, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputatilor.

(2) Fondurile necesare desfăsurării activitătii Autoritătii Electorale Centrale si filialelor regionale ale acesteia pentru anul 2004 se asigură prin suplimentarea bugetului Camerei Deputatilor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 72,5 miliarde lei, din care: 30,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 24 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii si 18 miliarde lei cheltuieli de capital.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la alin. (2) în structura bugetului de stat, în volumul si structura bugetului Camerei Deputatilor si în anexele la acesta pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

100Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate al Autoritătii Electorale Permanente

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă, ca institutie administrativă autonomă, are, potrivit legii, competentă generală si exclusivă în domeniul electoral, în intervalul dintre două perioade electorale.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă, denumită în continuare Autoritate, asigură aplicarea unitară, la nivel national, a dispozitiilor legale privind organizarea si desfăsurarea alegerilor, specifice intervalului dintre două perioade electorale.

(3) Autoritatea urmăreste si sprijină, prin aparatul propriu de specialitate, dotarea autoritătilor administratiei publice locale cu logistica necesară organizării si desfăsurării procesului electoral, urmăreste si asigură realizarea operatiunilor stabilite de lege în sarcina autoritătilor publice centrale si locale în domeniul organizării si desfăsurării procesului electoral.

Art. 2. - Autoritatea are personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti, str. Belgrad nr. 8, sectorul 1.

Art. 3. - (1) Perioada electorală este intervalul de timp cuprins între ziua aducerii la cunostintă publică a datei alegerilor sau a unui referendum national si ziua aducerii oficiale la cunostintă publică a rezultatului consultării electorale.

(2) Perioada electorală cuprinde, dacă este cazul, intervalul de timp situat între data aducerii la cunostintă publică a zilei alegerilor si ziua începerii campaniei electorale, campania electorală propriu-zisă, desfăsurarea votării, centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Autoritatea, ca institutie administrativă autonomă, îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea si supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizării obiectivelor strategice în materie electorală, precum si elaborarea si aprobarea de normative si prescriptii tehnice proprii, obligatorii pentru celelalte autorităti publice;

c) de reprezentare, pe plan intern si extern, a statului român si a Guvernului, în materie electorală;

d) de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea si asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul tării a reglementărilor specifice sistemului electoral românesc, precum si a celor stabilite pentru modernizarea si concentrarea acestuia la sistemele electorale din tările Comunitătii Europene;

e) de îndrumare, sprijin si control al autoritătilor administratiei publice locale si al aparatului propriu al acestora, în domeniul organizării si desfăsurării consultărilor electorale.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

SECTIUNEA 1

Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate

 

Art. 5. - Pentru realizarea functiilor prevăzute la art. 4, Autoritatea are un aparat propriu, care este organizat în compartimente de specialitate după cum urmează:

a) Directia generală de logistică electorală, îndrumare, control si relatii publice;

b) Directia pentru legislatie;

c) Directia de studii, evidentă, documentare si relatii externe;

d) Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, protocol si administrativ.

Art. 6. - (1) Autoritatea are un număr de 105 posturi, exclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui, din care 65 de posturi pentru aparatul central si 40 de posturi pentru filialele regionale.

(2) Din totalul de 105 posturi prevăzute la alin. (1), 85 sunt afectate functiilor publice de conducere si executie, iar 20 vor fi ocupate pe bază de contract individual de muncă.

(3) Încadrarea personalului Autoritătii se face potrivit legii.

(4) Numirea, eliberarea din functie si aplicarea de sanctiuni disciplinare în cazul înaltilor functionari publici din aparatul propriu de specialitate se fac în conditiile legii.

(5) Numirea, eliberarea din functie si aplicarea de sanctiuni disciplinare în cazul celuilalt personal se fac prin ordin al presedintelui Autoritătii, în conditiile legii.

Art. 7. - Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate al Autoritătii si numărul de personal sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - În îndeplinirea atributiilor ce revin Autoritătii potrivit legii, presedintele acesteia emite ordine si instructiuni, ale căror prevederi sunt obligatorii pentru toate autoritătile si institutiile publice cu atributii electorale.

Art. 9. - Presedintele Autoritătii este ordonator tertiar de credite.

Art. 10. - Autoritatea are un secretar general, căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Filialele regionale

 

Art. 11. - (1) Autoritatea are 4 filiale regionale, fără personalitate juridică, organizate în teritoriu. Filialele au un număr total de 40 de posturi.

(2) Filialele regionale îsi desfăsoară activitatea în judetele arondate.

(3) Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la filialele regionale este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Filialele regionale sprijină aducerea la îndeplinire, în judetele arondate, a atributiilor si însărcinărilor stabilite prin prezentul regulament pentru aparatul propriu de specialitate al Autoritătii, precum si a altor însărcinări date de presedinte sau vicepresedinti.

Art. 12. - În perioadele electorale, personalul filialelor regionale îsi desfăsoară activitatea la birourile electorale de circumscriptii judetene, potrivit repartizării stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 13. - (1) Filialele regionale sunt conduse de un director, ajutat de un director adjunct, si au un aparat de specialitate format din câte cel mult 10 posturi. Numărul de posturi pentru fiecare filială si modul de organizare a acestora se stabilesc, în conditiile legii, de presedintele Autoritătii, prin ordin.

(2) Conducătorii filialelor regionale sunt numiti în si eliberati din functie de către presedintele Autoritătii.

Art. 14. - (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al Autoritătii si al filialelor regionale are statut de functionar public sau, după caz, de personal contractual.

(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului filialelor regionale se fac de către presedintele Autoritătii, la propunerea conducătorilor filialelor.

 

CAPITOLUL III

Atributiile aparatului propriu de specialitate

 

Art. 15. - (1) Aparatul propriu de specialitate al Autoritătii duce la îndeplinire atributiile stabilite de lege în sarcina acesteia.

(2) În acest scop, aparatul propriu de specialitate îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează raportul de activitate pe care Autoritatea îl prezintă anual Parlamentului, potrivit legii;

b) elaborează propuneri pentru asigurarea logisticii necesare desfăsurării în bune conditii a alegerilor, pe care le supune presedintelui spre aprobare; urmăreste modul de aplicare în teritoriu, de către autoritătile administratiei publice locale si de către prefecti, a propunerilor formulate;

c) urmăreste modul de identificare si stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale de circumscriptie si stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice locale, dotarea acestora cu logistica necesară pentru buna desfăsurare a procesului electoral;

d) elaborează propuneri privind confectionarea cabinelor de vot a urnelor tipizate si a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot; urmăreste confectionarea acestora de către autoritătile administratiei publice locale si păstrarea lor în conditii corespunzătoare pentru a putea fi utilizate la nevoie; după încheierea procesului electoral, urmăreste modul de recuperare si de depozitare a cabinelor si urnelor utilizate;

e) actionează pentru asigurarea fondurilor necesare realizării esalonate si din timp a logisticii necesare desfăsurării procesului electoral;

f) asigură elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesară derulării votării; urmăreste aplicarea si respectarea acestora de către autoritătile locale;

g) elaborează împreună cu serviciile specializate sisteme moderne de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente specifice;

h) controlează modul de întocmire a listelor electorale permanente si de păstrare a registrelor cuprinzând listele respective;

i) urmăreste, controlează si asigură reactualizarea, la termenele si în conditiile stabilite de lege, a listelor electorale permanente si modul de efectuare ritmică între autorităti a comunicărilor prevăzute de lege si de operare a acestora în listele electorale;

j) urmăreste si controlează modul de realizare a concordantei dintre exemplarul listei electorale permanente aflate la primar si cel aflat la judecătorie; dispune măsurile necesare pentru asigurarea de către cele două autorităti a concordantei dintre cele două exemplare ale listelor electorale permanente;

k) elaborează propuneri privind întocmirea corectă a listelor electorale permanente si păstrarea acestora, pe care le supune aprobării conducerii Autoritătii sau, după caz, Guvernului ori Parlamentului;

l) monitorizează actiunea de întocmire a cărtilor de alegător, a duplicatelor de pe acestea, acolo unde este cazul; organizează, dacă este cazul, împreună cu organele specializate în domeniul evidentei persoanelor, actiuni de verificare a modului de păstrare de către cetăteni a cărtilor de alegător;

m) verifică modul de respectare a prevederilor legale privitoare la marcarea corectă, în patrulaterul stabilit prin hotărâre a Guvernului, a numărului de scrutin, în scopul existentei pe întreg cuprinsul tării a acelorasi mentiuni în documentele de identitate electorală;

n) controlează si asigură aplicarea unitară, în intervalul de timp dintre două perioade electorale, a prevederilor legale specifice acestui interval;

o) elaborează studii si propuneri pentru îmbunătătirea procesului electoral, în concordantă cu reglementările si practicile existente în Uniunea Europeană si cu traditiile sistemului electoral românesc;

p) prezintă autoritătilor publice competente, partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale si reprezentantilor societătii civile propunerile si studiile elaborate în vederea îmbunătătirii acestora si, dacă este cazul, întocmirii, pe baza celor convenite, a unor proiecte de acte normative;

r) elaborează, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor parlamentare, prezidentiale, locale sau a referendumului national, o Cartă Albă care va cuprinde analiza amănuntită a modului de organizare si desfăsurare a consultării electorale, participarea cetătenilor, cauzele absenteismului, dacă este cazul, abaterile constatate si propuneri pentru înlăturarea acestora în viitor, precum si rezultatul alegerilor;

s) elaborează programe de informare si instruire a alegătorilor cu privire la sistemul electoral românesc si asupra comportamentului si deontologiei electorale; elaborează si editează, în acelasi scop, materiale de popularizare si familiarizare a cetătenilor cu procesul electoral;

s) colaborează cu autoritătile administratiei publice locale si cu reprezentantii societătii civile pentru aplicarea programelor convenite;

t) elaborează programe specifice de instruire pentru primari si secretarii unitătilor administrativ-teritoriale cu privire la derularea corectă a procesului electoral si la îndeplinirea, în conformitate cu prevederile legale, a atributiilor ce le revin; în acest scop, colaborează cu Institutul National de Administratie si cu centrele regionale de formare continuă;

t) elaborează programe si stabileste reguli unitare, în concordantă cu reglementările din Uniunea Europeană, privind exercitarea votului de către persoanele nestiutoare de carte sau de către cele cu handicap, si asigură popularizarea si cunoasterea acestora de către cei interesati;

u) întocmeste din timp lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistică, care va participa si va sprijini birourile electorale de circumscriptii si Biroul Electoral Central la centralizarea si prelucrarea datelor votării, precum si la constatarea rezultatului alegerilor;

v) organizează si asigură, împreună cu organele de specialitate ale statului, baza materială pentru sistemul informational la nivel national, în vederea stabilirii rezultatului alegerilor;

w) organizează licitatiile în vederea selectionării programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central, pentru centralizarea rezultatelor votării si repartizarea mandatelor;

x) elaborează si supune Guvernului spre aprobare calendarul actiunilor din cuprinsul perioadelor electorale, precum si proiectele de hotărâri privind măsurile ce vor fi luate pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor; organizarea, functionarea si componenta Comisiei Tehnice Centrale; stabilirea bugetului necesar si altele asemenea;

y) elaborează propuneri pentru îmbunătătirea si perfectionarea sistemului electoral românesc si compatibilizarea acestuia cu sistemele electorale din celelalte tări ale Uniunii Europene; supune Guvernului propunerile si proiectele de acte normative elaborate, spre însusire si exercitare a dreptului de initiativă legislativă;

z) analizează si face propuneri Autoritătii, în conditiile legii, pentru certificarea, spre neschimbare, a programelor de calculator selectionate în urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale si le pune la dispozitie partidelor înscrise în competitia electorală, în măsura în care acestea le solicită.

(3) Aparatul propriu de specialitate îndeplineste orice alte atributii si însărcinări stabilite de presedintele si de vicepresedintii Autoritătii.

(4) Pe durata perioadei electorale, aparatul propriu al Autoritătii realizează, împreună cu alte autorităti ale administratiei publice centrale, actiuni de îndrumare si control la autoritătile administratiei publice locale si la prefecturi, cu privire la modul de îndeplinire a atributiilor ce le revin potrivit legilor electorale.

Art. 16. - Aparatul propriu de specialitate al Autoritătii sprijină activitatea Biroului Electoral Central în realizarea atributiilor si activitătilor pe care acesta le desfăsoară în perioadele electorale.

Art. 17. - Repartizarea pe compartimente a atributiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) se face de presedintele Autoritătii, prin ordin.

Art. 18. - Prefectii împreună cu primarii municipiilor resedintă de judet vor acorda sprijin pentru asigurarea sediului filialelor regionale.

Art. 19. - Autoritatea are în dotare, în parc comun, pentru activităti specifice, un număr de 6 autoturisme pentru aparatul central si câte un autoturism pentru fiecare dintre filialele regionale, cu un consum lunar de 500 litri/autoturism.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Electorale Permanente

 

ANEXA Nr. 2

ARONDAREA

judetelor si a municipiului Bucuresti la filialele regionale

 

I. Filiala Vest - sediul în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

1. Judetul Cluj

2. Judetul Bistrita-Năsăud

3. Judetul Bihor

4. Judetul Timis

5. Judetul Arad

6. Judetul Sibiu

7. Judetul Brasov

8. Judetul Mures

9. Judetul Covasna

10. Judetul Harghita

11. Judetul Alba

II. Filiala Sud - sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

1. Judetul Dolj

2. Judetul Olt

3. Judetul Gorj

4. Judetul Vâlcea

5. Judetul Mehedinti

6. Judetul Călărasi

7. Judetul Teleorman

8. Judetul Giurgiu

9. Judetul Caras-Severin

10. Judetul Hunedoara

III. Filiala Est - sediul în municipiul Galati, judetul Galati

1. Municipiul Bucuresti

2. Judetul Ilfov

3. Judetul Prahova

4. Judetul Arges

5. Judetul Dâmbovita

6. Judetul Constanta

7. Judetul Tulcea

8. Judetul Brăila

9. Judetul Galati

10. Judetul Ialomita

11. Judetul Buzău

IV. Filiala Nord - sediul în municipiul Zalău, judetul Sălaj

1. Judetul Iasi

2. Judetul Suceava

3. Judetul Botosani

4. Judetul Neamt

5. Judetul Bacău

6. Judetul Vaslui

7. Judetul Maramures

8. Judetul Satu Mare

9. Judetul Sălaj

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor hotărâri ale Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 922/2003 pentru transmiterea imobilului fost “Monument al Eroilor Comunisti” din domeniul public al statului si din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, precum si reamplasarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă demontarea, potrivit legii, si transmiterea imobilului fost «Monument al Eroilor Comunisti» (dezafectat), situat în municipiul Bucuresti, Parcul Carol I, sectorul 4, din domeniul public al statului si din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.”

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Reamplasarea «Monumentului Eroilor Comunisti» se realizează în Parcul Tineretului, în cadrul unui viitor ansamblu care va constitui Sectia de Memorialistică a Institutului National pentru Studiul Totalitarismului, pe baza documentatiei elaborate potrivit legii. Componentele rezultate din demontarea «Monumentului Eroilor ComunistiĎ se vor transporta, depozita si păstra de către constructor în conditii corespunzătoare, până la reconstruirea monumentului, prin grija Primăriei Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si a Ministerului Culturii si Cultelor.”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - În vederea adjudecării contractului de lucrări, Ministerul Culturii si Cultelor, în colaborare cu Primăria Sectorului 4, va organiza procedura de achizitie publică pe baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, prin mărirea pragului valoric pentru achizitii de lucrări la 1,3 milioane euro, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 5 se abrogă.

Art. II. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 125/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, în vederea finantării unor lucrări de reamplasare a Monumentului Eroilor Comunisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 16 februarie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, în vederea finantării lucrărilor de demontare a Monumentului Eroilor Comunisti, situat, în prezent, în Parcul Carol I din Bucuresti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 283.