MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 225             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 15 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

284. - Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

331. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2004

- Norma Băncii Nationale a României nr. 2/2004

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere prevederile art. 4 lit. f2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor produse:

a) saltele de pat, inclusiv saltele cu arcuri si cadru;

b) spumă de latex utilizată în saltele de pat;

c) spumă poliuretanică utilizată în saltele de pat.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică saltelelor pneumatice si saltelelor cu apă.

Art. 3. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) saltele de pat - produse cu o suprafată care poate fi utilizată pentru somn sau odihnă, alcătuită dintr-o învelitoare textilă, rezistentă, umplută cu diverse materiale, care poate fi asezată pe un cadru de sustinere al patului;

b) saltele cu arcuri si cu cadru - carcasă de pat tapitată alcătuită din arcuri, având deasupra un strat din diverse materiale, totul într-un cadru rigid, care poate fi asezată într-un cadru de pat sau ca atare, în combinatie cu un suport de saltea care nu poate fi utilizat separat.

Art. 4. - Performanta de mediu a produselor prevăzute la art. 2 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat.

Metodele de încercare, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează cu acordul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice, denumită în continuare autoritate competentă.

(2) În cazul în care există cerinta ca agentul economic - producător, importator, prestator de servicii sau comerciant -, care solicită acordarea etichetei ecologice, să furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de încercare sau alte documente care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie să provină de la solicitant/solicitanti si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia/acestora, după caz.

(3) Autoritatea competentă poate cere agentului economic care solicită acordarea etichetei ecologice să furnizeze documente suplimentare care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cuprinse în anexă, sau poate cere verificări independente.

(4) La evaluarea solicitărilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformării cu cerintele criteriilor din anexă, autoritatea competentă ia în considerare certificarea, la agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia, a sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:1997.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (2), rapoartele de încercare vor fi elaborate de către laboratoare independente. Autoritatea competentă poate accepta rapoarte de încercare elaborate de laboratoare specializate acreditate apartinând agentului economic care solicită acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorului/funizorilor acestuia.

Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu nu sunt obligatorii.

Art. 6. - Numărul de cod atribuit grupului de produse saltele de pat în scopuri administrative este “014”.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 august 2007.

(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat

 

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat promovează cu precădere:

a) limitarea utilizării de compusi ecotoxici;

b) limitarea nivelurilor de reziduuri toxice;

c) promovarea unor produse mai durabile.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat stabilesc cerinte care conduc la un impact mai scăzut asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viată al produsului.

 

NOTĂ:

Pentru următoarele materiale au fost stabilite criterii specifice: spumă de latex, spumă de poliuretan, fire metalice si arcuri, fibre de cocos, lemn, fibre si materiale textile. Sunt permise si alte materiale pentru care nu s-au stabilit criterii specifice. Criteriile pentru spuma de latex, spuma de poliuretan sau fibrele de cocos sunt obligatorii numai dacă materialul reprezintă mai mult de 5% din greutatea saltelei.

 

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze informatii detaliate cu privire la materialele care intră în compozitia saltelei.

1. Spumă de latex

 

NOTĂ:

Următoarele criterii sunt obligatorii numai dacă spuma de latex reprezintă mai mult de 5% din greutatea saltelei.

 

a) Metale grele de extractie: concentratiile metalelor următoare nu trebuie să depăsească valorile care urmează:

 

antimoniu

0,5 ppm

arsen

0,5 ppm

plumb

0,5 ppm

cadmiu

0,1 ppm

crom total

1,0 ppm

cobalt

0,5 ppm

cupru

2,0 ppm

nichel

1,0 ppm

mercur

0,02 ppm

 

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport asupra testului, utilizând următoarea metodă: esantion măcinat extras conform standardului DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtrare prin filtru cu membrană de 0,45 µm. Analiză cu ajutorul spectroscopiei cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv - ICP-AES sau cu tehnică de generare de hidruri ori vapori reci.

b) Formaldehidă: concentratia de formaldehidă nu trebuie să depăsească 30 ppm, măsurată conform standardului SR EN ISO 14184-1:2002. Dacă măsurarea se face cu metoda testului în cameră, concentratia nu trebuie să depăsească 0,01 mg/m3.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport asupra testului, utilizând următoarea metodă: standardul SR EN ISO 14184-1:2002. Esantion de 1 g cu 100 g de apă încălzită la 40ĽC timp de o oră.

Extract de formaldehidă analizat fotometric cu acetil acetonă.

Se poate utiliza si metoda încercării de emisie în cameră: standardul SR ENV 13419-1:2002 cu standardul român sau al unui stat membru care adoptă standardul ISO 16000-3 ori standardul VDI 3484-1 pentru esantionarea si analiza aerului. Esantionul se prelevează în mai putin de o săptămână de la producerea spumei. Ambalarea esantionului: ambalaj ermetic, individual, din folie de aluminiu sau din folie de polietilenă. Conditionare: esantionul ambalat se păstrează la temperatura camerei timp de cel putin 24 de ore, după care esantionul se dezambalează si se introduce imediat în camera de încercare.

Conditii de încercare:

esantionul se amplasează pe un suport care permite accesul aerului din toate directiile; factorii climatici, conform standardului SR ENV 13419-1:2002; pentru compararea rezultatelor încercării, indicele specific de ventilare a mediului (q=n/l) trebuie să fie 1; indicele de ventilare trebuie să fie între 0,5 si 1; esantionarea aerului trebuie să înceapă cu 24 de ore după încărcarea camerei si să se încheie în cel mult 30 de ore de la încărcare.

c) Compusi organici volatili - COV: concentratia de COV nu trebuie să depăsească 0,5 mg/m3. În acest context se consideră COV orice compus organic care la 293,15 K are o presiune a vaporilor de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate corespunzătoare în anumite conditii de utilizare.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport de încercare, utilizând următoarea metodă:

test în cameră; aceleasi conditii ca si cele descrise la acest criteriu la lit. b) pentru formaldehidă, utilizând standardul DIN ISO 16000-6 pentru esantionarea si analiza aerului.

d) Coloranti, pigmenti, materiale ignifuge: orice colorant, pigment sau material ignifug utilizat trebuie să respecte criteriile corespunzătoare mentionate în continuare, conform criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru produse textile

impurităti în coloranti

impurităti în pigmenti

vopsire prin mordansare cu coloranti cu crom

coloranti azoici

coloranti cancerigeni, mutageni sau toxici pentru

reproducere

coloranti potential sensibilizatori

materiale ignifuge

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente fie o declaratie de neutilizare, fie o declaratie că satisface exigentele corespunzătoare cu privire la evaluare si verificare conform criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru produse textile.

e) Coloranti metal-complecsi: nu este permisă utilizarea de coloranti pe bază de complecsi de cupru, plumb, crom sau nichel.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie de neutilizare.

f) Clorfenoli: nu este admisă prezenta nici unui clorfenol - săruri sau esteri - cu concentratie mai mare de 0,1 ppm, cu exceptia fenolilor monodiclorurati sau diclorurati - săruri sau esteri, care nu pot să depăsească 1 ppm.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport asupra încercării, utilizând următoarea metodă: măcinare a 5 g de esantion, extract de clorfenol sau sare de sodiu. Analiză cu ajutorul cromatografiei cu gaz - CG, detectarea cu spectrometru de masă sau cu detector cu captură de electroni - ECD.

g) Butadienă: concentratia de butadienă nu trebuie să depăsească 1 ppm.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport asupra încercării, utilizând următoarea metodă: măcinare si cântărire a esantionului. Esantionare cu un dispozitiv de esantionare “headspace”. Analiză cu ajutorul cromatografiei cu gaz, detectare cu ajutorul detectorului cu ionizare prin flacără.

h) Nitrozoamine: concentratia de N-nitrozoamine nu trebuie să depăsească 0,001 mg/m3 la măsurarea prin metoda încercării în cameră.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport asupra încercării, utilizând următoarea metodă: încercare în cameră - aceleasi conditii ca si cele descrise la acest criteriu la lit. b) pentru formaldehidă, cu metoda Hauptverband der gewerblichen Berufgenossenschaften ZH 1/120.23 sau cu altă metodă echivalentă pentru esantionarea si analiza aerului.

2. Spumă poliuretanică

 

NOTĂ: Următoarele criterii sunt obligatorii numai dacă spuma poliuretanică reprezintă mai mult de 5% din greutatea saltelei de pat.

 

a) Metale grele de extractie: spuma poliuretanică trebuie să îndeplinească cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. a).

Evaluare si verificare

Se aplică aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. a).

b) Formaldehidă: spuma poliuretanică trebuie să îndeplinească cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. b).

Evaluare si verificare

Se aplică aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. b).

c) Compusi organici volatili - COV: spuma poliuretanică trebuie să îndeplinească cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. c).

Evaluare si verificare

Se aplică aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. c).

d) Coloranti, pigmenti, materiale ignifuge: spuma poliuretanică trebuie să îndeplinească cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. d).

Evaluare si verificare

Se aplică aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. d).

e) Coloranti metal-complecsi: spuma poliuretanică trebuie să îndeplinească cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. e).

Evaluare si verificare

Se aplică aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. e).

f) Staniu organic: nu este admisă utilizarea de staniu sub formă organică - staniu cu o legătură la un atom de carbon.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie de neutilizare. Încercarea nu este obligatorie. Dacă totusi se efectuează o încercare, de exemplu, în scop de verificare sau de monitorizare, se poate utiliza orice metodă care permite măsurarea compusilor de staniu organic fără a măsura însă si prezenta staniului anorganic, cum este octoatul de staniu.

g) Agenti de aerare: CFC, HCFC, HFC sau clorura de metilen nu vor fi utilizate drept agenti de aerare sau agenti de aerare auxiliari. Utilizarea clorurii de metilen drept agent de aerare auxiliar este totusi permisă în combinatie cu aplicarea de materiale de ignifugare sub formă de praf.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie că nu s-au utilizat acesti agenti de aerare. Dacă s-a utilizat clorură de metilen, agentul economic trebuie să declare că acest lucru s-a făcut în combinatie cu aplicarea de materiale de ignifugare sub formă de praf si trebuie să furnizeze detaliile corespunzătoare.

3. Fire metalice si arcuri

a) Degresarea: dacă degresarea si/sau curătarea firelor metalice si/sau a arcurilor se efectuează cu solventi organici, se recomandă utilizarea unui sistem de degresare/curătare închis.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie corespunzătoare.

b) Galvanizarea: suprafata arcurilor nu trebuie să fie acoperită cu un strat metalic galvanizat.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie corespunzătoare.

4. Fibre de cocos

 

NOTĂ: Următoarele criterii sunt obligatorii numai dacă fibrele de cocos reprezintă mai mult de 5% din greutatea saltelei.

Dacă materialul din fibră de cocos este cauciucat, el trebuie să respecte criteriile aplicabile spumei de latex.

 

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente fie o declaratie de neutilizare a fibrelor de cocos cauciucate, fie raportul de încercare, asa cum este descris la criteriul aplicabil spumei de latex.

5. Material lemnos

a) Panourile de particule: formaldehida măsurată în orice panou de particule poate fi de maximum 50% din valoarea de prag care i-ar permite clasificarea drept calitate clasa 1, conform standardului SR EN 312-1:99.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente fie o declaratie de neutilizare de panouri de particule, fie raportul de încercare, conform cerintelor standardului SR EN 312-1:99.

b) Panourile de fibre: formaldehida măsurată în orice panou de fibre poate fi de maximum 50% din valoarea de prag care i-ar permite clasificarea drept calitate clasa A, conform standardului român sau al unui alt stat membru care adoptă standardul european SR EN 622-1:1999.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente fie o declaratie de neutilizare de panouri de fibre, fie raportul de încercare, conform cerintelor standardului SR EN 622-1:1999.

6. Textile - fibre si materiale

Toate fibrele si materialele textile, cu exceptia firelor utilizate la cusut, trebuie să respecte toate criteriile corespunzătoare Hotărârii Guvernului nr. 177/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente fie documentatia detaliată în care se arată că fibrele si materialele textile utilizate au primit eticheta ecologică, fie documentatia detaliată - rapoarte de încercare, declaratii etc., conform Hotărârii Guvernului nr. 177/2004, care ar permite fibrelor si materialelor textile să li se acorde eticheta ecologică.

7. Cleiuri

a) Compusi organici volatili - COV: toate cleiurile trebuie să contină o cantitate de compusi organici volatili mai mică de 10% din greutate. Acest criteriu nu se aplică cleiurilor utilizate la reparatii ocazionale. În acest context se consideră COV orice compus organic care la 293,15 K are o presiune a vaporilor de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate corespunzătoare în anumite conditii de utilizare.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie în care se arată că cleiurile utilizate îndeplinesc acest criteriu si documentatia corespunzătoare.

b) Benzen, clorbenzen: cleiurile utilizate nu trebuie să contină benzen si clorbenzen.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o declaratie în care se arată că cleiurile utilizate îndeplinesc acest criteriu si documentatia corespunzătoare.

8. Durabilitate

a) Pierderea în înăltime: pierderea în înăltime trebuie să fie mai mică de 20 mm.

b) Pierderea în duritate: pierderea în duritate - Hs trebuie să fie mai mică de 20%.

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente un raport de încercare, utilizând standardul SR EN 1957:2002. Pierderile în înăltime si în duritate se calculează în functie de diferenta dintre măsurările initiale – la 100 de cicluri - si măsurările făcute după finalizarea încercării de durabilitate - la 30.000 de cicluri.

9. Informatiile care vor apărea pe ambalaj

Pe ambalaj trebuie să apară următorul text: “Pentru mai multe informatii privind motivele pentru care acestui produs i s-a acordat eticheta ecologică, vă rugăm să consultati informatiile referitoare la acordarea etichetei ecologice la adresa web: http://www.mappm.ro .”

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o mostră de ambalaj al produsului si informatii furnizate împreună cu produsul, precum si o declaratie de conformitate a acestui criteriu.

10. Informatiile care vor apărea pe eticheta ecologică

Rubrica a 2-a a etichetei ecologice trebuie să contină următorul text: “continut redus de substante periculoase; durabilitate agreată.”

Evaluare si verificare

Agentul economic trebuie să furnizeze autoritătii competente o mostră de ambalaj al produsului pe care apare eticheta ecologică, împreună cu o declaratie de conformitate a acestui criteriu.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, si ale art. 6 alin. (1) si art. 25 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscrisi în lista prevăzută la art. 1 vor încheia cu furnizorii de gaze naturale contracte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, în conditiile Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2000.

(2) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscrisi în lista prevăzută la art. 1 pot încheia contracte distincte pentru serviciile de transport/înmagazinare/

distributie a gazelor naturale, în conditiile contractelor-cadru aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2001, cu modificările si completările ulterioare, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 247/2002 si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 533/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale care la data înscrierii în lista prevăzută la art. 1 au încheiate acorduri de esalonare/reesalonare a datoriilor restante au obligatia să respecte integral clauzele acestora.

(2) În situatia nerespectării clauzelor din acordurile prevăzute la alin. (1), Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale va proceda la retragerea calitătii de consumator eligibil de gaze naturale, potrivit art. 28 alin. (1) lit. c) si alin. (2)-(5) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor, Serviciul legislatie, contencios, precum si consumatorii eligibili de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 331.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 2 - Repartizarea pe institutii publice a posturilor care se distribuie - la Hotărârea Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 25 februarie 2004, se fac următoarele rectificări:

În loc de:

“I. Finantate de la bugetul de stat din acestea la:

1. Ministerul Finantelor Publice

..............................................................................................................................

- 1.313

- 300

.....................

8. Ministerul Administratiei si Internelor

..............................................................................................................................

- 64

.....................

II. Finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat din acestea la:

- 618

1. Ministerul Administratiei si Internelor

se va citi:

- 127”

 

“I. Finantate de la bugetul de stat din acestea la:

- 1.353

1. Ministerul Finantelor Publice

..........................................................................................................................

- 400

....................

8. Ministerul Administratiei si Internelor

.........................................................................................................................

- 4

....................

II. Finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat din acestea la:

- 578

1. Ministerul Administratiei i Internelor

- 87”.

 

În anexa nr. 6 - Declaratie de încasare externă - la Norma Băncii Nationale a României nr. 2/2004 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a unor operatiuni valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 12 februarie 2004, se fac următoarele rectificări:

- în formular, în loc de: caseta “5. Tara ordonatorului plătii” se va citi: “4. Tara ordonatorului plătii”, iar casetele următoare, numerotate de la 6 la 8, se vor renumerota corespunzător de la 5 la 7;

- în “Instructiuni pentru completare”, la “Exemple de tranzactii pentru care se fac încasări”, la liniuta a 11-a, în loc de: “… si tipul creditului primit...” se va citi:  “ … si tipul creditului acordat...” ;

- în “Instructiuni pentru completare”, în loc de: “Caseta 6” se va citi: “Caseta 5”.