MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 227             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 16 martie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

170. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor

 

171. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor

 

În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor,

în baza prevederilor art. 10 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

văzând Referatul de aprobare nr. 29.201 din 19 februarie 2004, întocmit de Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 793/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 2 martie 2004.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ VETERINARĂ

privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă veterinară stabileste sistemul de identificare si înregistrare a animalelor din specia suine, fără a prejudicia reglementările mai detaliate care pot fi stabilite pentru eradicarea bolilor sau în scopuri de control.

(2) Prezenta normă veterinară se va aplica fără a prejudicia legislatia comunitară specifică transpusă în legislatia veterinară natională privind corelarea probelor prelevate pentru examinarea reziduurilor cu animalele si cu fermele lor de origine si implementarea reglementărilor stabilite în conformitate cu prevederile comunitare specifice, referitoare la principiile care reglementează organizarea de controale veterinare pentru animalele care intră în Comunitate din tări terte si tinând cont de reglementarea comunitară specifică transpusă ce stabileste administrarea integrată a unui sistem de control pentru anumite proiecte de sprijin comunitar.

Art. 2. - În sensul prezentei norme veterinare, prin următorii termeni se întelege:

a) animal - orice animal din specia suine;

b) exploatatie - orice unitate, constructie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt tinute, detinute sau manipulate animale;

c) detinător - orice persoană fizică sau juridică responsabilă, chiar temporar, de animale;

d) proprietar - orice persoană fizică sau juridică ce are în proprietate animale;

e) persoană fizică sau juridică competentă – persoana fizică si/sau juridică căreia autoritatea veterinară centrală a României i-a delegat competenta pentru implementarea si administrarea sistemului de identificare si înregistrare a suinelor conform prevederilor prezentei norme veterinare;

f) comert intracomunitar - comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

g) export - schimb economic cu animale din specia suine, între România si state membre ale Uniunii Europene (până la data aderării României la Uniunea Europeană) si între România si tări terte.

Art. 3. - (1) Sistemul de identificare si înregistrare a suinelor cuprinde următoarele elemente:

a) crotalia auriculară, care permite identificarea individuală a animalelor;

b) registru, care trebuie tinut la zi pentru fiecare exploatatie;

c) baza de date informatizată.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României (direct sau prin autoritătile veterinare judetene) va avea acces nemijlocit la toate informatiile structurate sau nestructurate în baze de date, prevăzute în prezenta normă veterinară, în calitatea acesteia de autoritate de reglementare. Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare pentru a asigura accesul la aceste date al părtilor interesate, cu conditia respectării protejării datelor si a cerintelor de confidentialitate prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - (1) Toate animalele din specia suine vor fi identificate, începând cu data nasterii animalului si înainte ca animalul să părăsească exploatatia de origine, conform alin. (2), într-o perioadă care nu trebuie să depăsească data de 30 iunie 2006. Acest termen este maxim, detinătorul de animale având obligatia de a asigura toate conditiile în vederea identificării animalelor din exploatatia sa, la termenele fixate de autoritatea veterinară.

(2) Animalele trebuie să fie identificate printr-o crotalie auriculară, conform descrierii din sectiunea A a anexei nr. 1.

(3) Orice animal importat dintr-o tară tertă, care a fost supus controalelor veterinare reglementate de normele veterinare în vigoare, pentru animalele care intră în România din tări terte si rămân pe teritoriul României, trebuie identificat în exploatatia de destinatie în conformitate cu prevederile alin. (2), într-un interval de timp de maximum 30 de zile de la data la care au avut loc controalele si în orice caz înainte de a părăsi exploatatia. Codul de identificare initial, stabilit de tara tertă, va fi înregistrat în registrul de exploatatie prevăzut la art. 5, împreună cu codul de identificare alocat animalului respectiv la exploatatia de destinatie. Această identificare nu este necesară pentru animalele destinate tăierii, dacă animalele sunt transportate direct de la postul de inspectie de frontieră la un abator situat în România si vor fi tăiate într-un interval de 30 de zile de la efectuarea controalelor mentionate.

(4) Orice animal provenit dintr-un stat membru al Uniunii Europene îsi păstrează identificarea initială a statului membru. Identificarea initială, stabilită de statul membru, va fi înregistrată în registrul de exploatatie prevăzut la art. 5.

(5) Nici un mijloc de identificare nu poate fi eliminat sau înlocuit fără aprobarea autoritătii veterinare. În cazul în care un mijloc de identificare devine ilizibil sau s-a pierdut, un alt mijloc de identificare care să îl înlocuiască, purtând acelasi cod, trebuie aplicat conform prezentului articol.

Autoritatea veterinară poate permite, sub control strict, ca noul mijloc de identificare să poarte un cod de identificare diferit, cu conditia ca trasabilitatea să nu fie compromisă mai ales în cazul animalelor identificate conform alin. (3) si (4). Toate cheltuielile datorate reînlocuirii mijloacelor de identificare sunt suportate de către proprietarul de animale.

(6) Crotaliile auriculare sunt alocate unei exploatatii, distribuite si aplicate animalelor conform modalitătilor stabilite la art. 9 alin. (1).

(7) România va comunica statelor membre ale Uniunii Europene modelul crotaliei auriculare si metoda de identificare utilizate pe teritoriul ei.

Art. 5. - (1) Fiecare detinător de animale, cu exceptia transportatorului, trebuie să tină un registru la zi, care contine cel putin informatiile prevăzute în sectiunea A a anexei nr. 2.

(2) Registrul este conform modelului prevăzut în sectiunea B a anexei nr. 2, se tine pe suport hârtie sau în format electronic si trebuie să fie disponibil în orice moment pentru a fi prezentat autoritătii veterinare în cazul controlului. Detinătorul de animale este obligat să păstreze registrul o perioadă de minimum 5 ani. Mentinerea acestui registru pentru înregistrarea animalelor este optională după intrarea în functiune a bazei de date de înregistrare a porcinelor.

(3) Fiecare detinător de animale trebuie să furnizeze autoritătii veterinare, la cerere, toate informatiile referitoare la originea, identificarea si, dacă este cazul, destinatia animalelor pe care le-a detinut, transportat, comercializat sau tăiat în ultimii 3 ani.

(4) România va comunica statelor membre ale Uniunii Europene modelul registrului de exploatatie folosit pe teritoriul ei.

Art. 6. - (1) Miscarea suinelor pe teritoriul României se face pe baza certificatului veterinar de sănătate prezentat în anexa nr. 3, completat de medicul veterinar oficial sau, când este cazul, de medicul veterinar căruia i-a fost delegată competenta.

(2) Circulatia suinelor care nu sunt identificate conform prezentei norme veterinare este interzisă după data de 30 iunie 2006.

(3) Detinătorul de animale din exploatatia de destinatie este obligat să păstreze documentul de miscare pentru o perioadă minimă de 3 ani. La solicitarea autoritătii veterinare, el trebuie să furnizeze o copie de pe acest document.

(4) România va comunica statelor membre ale Uniunii Europene modelul documentelor de miscare folosite pe teritoriul ei pentru miscarea animalelor.

Art. 7. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României va înfiinta o bază de date informatizată, în conformitate cu anexa nr. 4, care va cuprinde toate animalele identificate si înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme veterinare si legislatiei în vigoare, bază de date ce va fi integrată registrului exploatatiilor de animale din România, aflat în exploatare în cadrul autoritătii veterinare centrale.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va înstiinta fiecare proprietar al unei exploatatii de animale asupra codului alocat exploatatiei respective, prin remiterea unui document identificator. Acest document rămâne în posesia proprietarului si va fi prezentat medicului veterinar în vederea înregistrării evenimentelor din viata animalelor de pe respectiva exploatatie.

(3) Fiecare detinător de animale, cu exceptia transportatorului, trebuie să furnizeze autoritătii veterinare informatiile necesare pentru instituirea bazei de date la care se referă alin. (1).

(4) Fiecare detinător de animale, cu exceptia transportatorului, trebuie să furnizeze autoritătii veterinare, în termen de 7 zile, informatiile referitoare la orice miscare a animalelor, asa cum sunt stabilite în documentul de miscare a animalelor la care se referă art. 6 alin. (1).

(5) Transportul animalelor se va putea efectua de către persoane fizice sau juridice abilitate, exclusiv pe baza unei autorizări a mijlocului de transport pentru o perioadă nu mai mare de 3 ani. Mijloacele de transport astfel autorizate vor fi introduse în baza de date în vederea monitorizării transporturilor efectuate.

Art. 8. - (1) După identificarea animalelor din exploatatie potrivit prevederilor prezentei norme veterinare, detinătorul este obligat să anunte autoritătii veterinare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, disparitia, furtul,

moartea sau tăierea animalului. Moartea sau tăierea animalului va fi probată autoritătii veterinare prin prezentarea si predarea mijlocului de identificare a animalului mort sau tăiat.

(2) Autoritatea veterinară judeteană va organiza prin unitătile teritoriale procedurile de colectare, depozitare si distrugere a crotaliilor colectate conform alin. (1).

Art. 9. - (1) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va organiza o procedură de achizitie publică conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru desemnarea persoanei fizice sau juridice competente care va realiza:

1. furnizarea mijloacelor de identificare;

2. aplicarea mijloacelor de identificare;

3. proiectarea, construirea, implementarea, operarea si întretinerea unui sistem informatic privind identificarea si înregistrarea suinelor din România;

4. gestionarea datelor legate de efectivele de suine identificate si gestiunea documentelor de identificare a exploatatiilor.

(2) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va elabora norme veterinare cu privire la:

1. controalele ce trebuie efectuate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei norme veterinare;

2. nivelul minim de controale ce trebuie efectuate;

3. sanctiunile aplicate în caz de nerespectare a prevederilor prezentei norme veterinare.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta normă veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma veterinară

 

SECTIUNEA A

Mijlocul de identificare

 

1. Crotalia auriculară la care se referă art. 4 alin. (2) se aplică în urechea animalului si poartă un cod de înregistrare unic.

2. Crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă.

3. Crotalia trebuie să poarte inscriptionate următoarele:

a) acronimul autoritătii veterinare centrale a României, cu litere majuscule, respectiv AVSA, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părti;

b) codul de bare reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima cifră reprezintă specia, respectiv 3 - porcine, iar următoarele două cifre reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii (de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc.); toate aceste caractere au înăltimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înăltimea de 5 mm.

4. Codul de identificare a animalului va fi format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie formată din două părti, adică partea “tată” si partea “mamă”;

b) partea “tată” trebuie să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d) canalul de jonctiune din partea “mamă” trebuie să fie de tip “deschis”;

e) corpul conic al pinului de penetrare trebuie să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părti fiind din material mai moale;

f) pinul conic trebuie să permită ventilarea si aerarea;

g) să fie confectionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute si să fie usor de citit pe toată durata vietii animalului;

j) să nu contină substante care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă prin tehnologie Laser si imposibil de modificat;

m) imprimarea se va realiza exclusiv pe partea “tată”;

n) să confere o cât mai bună si rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei să nu se facă prin presare, ci prin incizie a auriculului (la momentul aplicării crotaliei), astfel încât pielea să fie tăiată si nu presată în crotalia “mamă”.

 

SECTIUNEA B

Modelul crotaliei auriculare pentru porcine*)

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma veterinară

 

SECTIUNEA A

Registrul de exploatatie

 

1. Registrul de exploatatie trebuie să cuprindă următoarele informatii, actualizate la zi:

a) date referitoare la exploatatie:

- codul de identificare a exploatatiei;

- adresa exploatatiei;

- numele si adresa detinătorului;

b) date referitoare la animalele din exploatatie:

- codul de identificare a animalului;

- data nasterii;

- data identificării;

- sexul;

- rasa si genotipul, dacă se cunoaste;

- ziua, luna si anul în care animalul a decedat în exploatatie;

- informatii despre orice înlocuire a crotaliilor sau a dispozitivelor electronice;

c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploatatie:

- codul de identificare a animalului;

- codul de identificare a exploatatiei de la care animalele au fost transferate;

- data intrării;

d) date referitoare la animalele care părăsesc exploatatia:

- codul de identificare a exploatatiei sau a abatorului de destinatie;

- data plecării;

- numărul de înmatriculare al mijlocului de transport (inclusiv remorca).

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 4

la norma veterinară

 

Bază de date informatizată

 

1. Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este proprietarul bazei de date informatizate pentru identificarea si înregistrarea porcinelor.

2. Baza de date informatizată trebuie să contină cel putin următoarele date pentru fiecare exploatatie:

a) codul de identificare a exploatatiei;

b) adresa exploatatiei;

c) numele si adresa detinătorului;

d) specia de animale;

e) codurile de identificare a animalelor;

f) rezultatul inventarului de animale mentionat la art. 5 alin. (4) si data când s-a făcut acest inventar;

g) un câmp de date rezervat autoritătii veterinare, în care se pot introduce informatii despre sănătatea animalului

- de exemplu: restrictii asupra miscărilor, statutul sau alte informatii relevante în cadrul programelor comunitare sau nationale;

h) un câmp de date care să permită înregistrarea informatiilor privitoare la orice miscare a animalelor si care trebuie să cuprindă: numărul animalelor deplasate si codul acestora, codul de identificare a exploatatiei de plecare, data plecării, codul de identificare a exploatatiei de destinatie, data sosirii.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor

 

În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor,

văzând Referatul de aprobare nr. 29.173 din 13 februarie 2004, întocmit de Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

în baza prevederilor art. 10 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 793/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 2 martie 2004.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

NORMĂ VETERINARĂ

privind sistemul de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă veterinară stabileste sistemul de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine.

(2) Prezenta normă veterinară se aplică fără a aduce atingere reglementărilor care pot fi prevăzute pentru eradicarea sau controlul bolilor animalelor si fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003.

Art. 2. - În sensul prezentei norme veterinare, prin următorii termeni se întelege:

a) animal - orice animal din speciile ovine si caprine;

b) exploatatie - orice unitate, structură sau, în cazul fermelor în aer liber, orice loc în care animalele sunt tinute, crescute sau manipulate permanent sau temporar, exceptând clinicile veterinare sau cabinetele veterinare;

c) proprietar - orice persoană fizică sau juridică ce are în proprietate animale;

d) detinător - orice proprietar sau persoană fizică ori juridică responsabilă de animale, chiar temporar, exceptând clinicile veterinare sau cabinetele veterinare;

e) persoana fizică sau juridică competentă – persoana fizică si/sau juridică căreia autoritatea veterinară centrală a României i-a delegat competenta pentru implementarea si administrarea sistemului de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor conform prevederilor prezentei norme veterinare;

f) comert intracomunitar - comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

g) export - schimb economic cu animale din speciile ovine si caprine între România si state membre ale Uniunii Europene (până la data aderării României la Uniunea Europeană) si între România si tări terte;

h) mijloc de identificare - crotalie auriculară si orice dispozitiv electronic de identificare care poartă înregistrat numărul de identificare a animalului.

Art. 3. - (1) Sistemul de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor cuprinde următoarele elemente:

a) mijloc de identificare care permite identificarea individuală a animalelor;

b) registru, care trebuie tinut la zi pentru fiecare exploatatie;

c) document de miscare a animalelor;

d) baza de date informatizată.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României (direct sau prin autoritătile veterinare judetene) va avea acces nemijlocit la toate informatiile structurate sau nestructurate în baze de date, prevăzute în prezenta normă veterinară, în calitatea acesteia de autoritate de reglementare.

Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare pentru a asigura accesul la aceste date a părtilor interesate, cu conditia respectării protejării datelor si a cerintelor de confidentialitate prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - (1) Toate animalele din speciile ovine si caprine vor fi identificate, începând cu data nasterii animalului si înainte ca animalul să părăsească exploatatia de origine, conform alin. (2), într-o perioadă care nu trebuie să depăsească data de 30 iunie 2006. Acest termen este maxim, detinătorul de animale având obligatia de a asigura toate conditiile în vederea identificării animalelor din exploatatia sa, la termenele fixate de autoritatea veterinară.

(2) Animalele trebuie să fie identificate astfel:

a) până la data aderării României la Uniunea Europeană, printr-un mijloc de identificare primar, conform sectiunii A a anexei nr. 1;

b) după data aderării României la Uniunea Europeană, printr-un mijloc de identificare primar, conform sectiunii A a anexei nr. 1, si un mijloc de identificare secundar, conform sectiunii B a anexei nr. 1.

(3) Animalele destinate tăierii înainte de vârsta de 12 luni, care nu sunt destinate comertului intracomunitar sau exportului, pot fi identificate doar printr-un singur mijloc de identificare conform sectiunii A a anexei nr. 1. Dacă animalele identificate conform acestei metode sunt detinute si după vârsta de 12 luni sau sunt destinate schimburilor dintre România si statele membre ale Uniunii Europene ori exportului în tări terte, ele vor fi identificate conform prevederilor alin. (2) lit. b).

(4) Orice animal importat dintr-o tară tertă, care a fost supus controalelor veterinare reglementate de normele veterinare în vigoare si rămâne pe teritoriul României, trebuie identificat în exploatatia de destinatie în conformitate cu prevederile alin. (2), într-un interval de timp de maximum 14 zile de la data la care au avut loc controalele si în orice caz înainte de a părăsi exploatatia. Codul de identificare initial, stabilit de tara tertă, va fi înregistrat în registrul de exploatatie prevăzut la art. 5, împreună cu codul de identificare alocat animalului respectiv la exploatatia de destinatie. Această identificare nu este necesară pentru animalele destinate tăierii, dacă animalele sunt transportate direct de la postul de inspectie de frontieră la un abator situat în România, iar animalele vor fi tăiate într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data efectuării controalelor mentionate.

(5) Orice animal provenit dintr-un stat membru al Uniunii Europene îsi păstrează identificarea initială a statului membru. Identificarea initială, stabilită de statul membru, va fi înregistrată în registrul de exploatatie prevăzut la art. 5.

(6) Nici un mijloc de identificare nu poate fi eliminat sau înlocuit fără aprobarea autoritătii veterinare. În cazul în care un mijloc de identificare devine ilizibil sau s-a pierdut, un alt mijloc de identificare care să îl înlocuiască, purtând acelasi cod, trebuie aplicat conform prezentului articol.

Autoritatea veterinară poate permite, sub control strict, ca noul mijloc de identificare să poarte un cod de identificare diferit, cu conditia ca trasabilitatea să nu fie compromisă mai ales în cazul animalelor identificate conform alin. (3) si (4).

Toate cheltuielile datorate înlocuirii mijloacelor de identificare sunt suportate de către proprietarul de animale.

(7) Mijloacele de identificare sunt alocate unei exploatatii, distribuite si aplicate animalelor conform modalitătilor stabilite la art. 9 alin. (1).

(8) România va comunica statelor membre ale Uniunii Europene modelul mijloacelor de identificare si metoda de identificare utilizate pe teritoriul ei.

Art. 5. - (1) Fiecare detinător de animale, cu exceptia transportatorului, trebuie să tină sau să permită actualizarea unui registru de exploatatie, tinut la zi, care contine cel putin informatiile prevăzute în sectiunea A a anexei nr. 2.

(2) Registrul este conform modelului prevăzut în sectiunea B a anexei nr. 2, se tine pe suport hârtie sau în format electronic si trebuie să fie disponibil în orice moment pentru a fi prezentat autoritătii veterinare în cazul controlului. Detinătorul de animale este obligat să păstreze registrul o perioadă de minimum 5 ani.

(3) Fiecare detinător de animale trebuie să furnizeze autoritătii veterinare, la cerere, toate informatiile referitoare la originea, identificarea si, dacă este cazul, destinatia animalelor pe care le-a detinut, transportat, comercializat sau tăiat în ultimii 3 ani.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) sunt optionale din momentul în care baza de date prevăzută în anexa nr. 4 va fi complet operatională.

(5) România va comunica statelor membre ale Uniunii Europene modelul de registru de exploatatie folosit pe teritoriul ei.

Art. 6. - (1) Miscarea ovinelor si caprinelor pe teritoriul României se face pe baza certificatului veterinar de sănătate prezentat în anexa nr. 3, eliberat de medicul veterinar oficial sau, când este cazul, de medicul veterinar căruia i-a fost delegată competenta.

(2) Circulatia ovinelor si caprinelor care nu sunt identificate conform prezentei norme veterinare este interzisă după data de 30 iunie 2006.

(3) Detinătorul de animale din exploatatia de destinatie este obligat să păstreze documentul de miscare pentru o perioadă minimă de 3 ani. La solicitarea autoritătii veterinare, el trebuie să furnizeze o copie de pe acest document.

(4) România va comunica statelor membre ale Uniunii Europene modelul documentelor de miscare folosite pe teritoriul ei pentru miscarea animalelor.

Art. 7. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României va înfiinta o bază de date informatizată, în conformitate cu anexa nr. 4, care va cuprinde toate animalele identificate si înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme veterinare si legislatiei în vigoare, bază de date ce va fi integrată registrului exploatatiilor de animale din România, aflat în exploatare în cadrul autoritătii veterinare centrale.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va înstiinta fiecare proprietar al unei exploatatii de animale asupra codului alocat exploatatiei respective, prin remiterea unui document identificator. Acest document rămâne în posesia proprietarului si va fi prezentat medicului veterinar în vederea înregistrării evenimentelor din viata animalelor de pe respectiva exploatatie.

(3) Fiecare detinător de animale, cu exceptia transportatorului, trebuie să furnizeze autoritătii veterinare informatiile necesare pentru instituirea bazei de date la care se referă alin. (1).

(4) Fiecare detinător de animale, cu exceptia transportatorului, trebuie să furnizeze autoritătii veterinare, în termen de 7 zile, informatiile referitoare la orice miscare a animalelor, asa cum sunt stabilite în documentul de miscare a animalelor, la care se referă art. 6 alin. (1).

(5) Transportul animalelor se va putea efectua de către persoane fizice sau juridice abilitate, exclusiv pe baza unei autorizări a mijlocului de transport pentru o perioadă nu mai mare de 3 ani. Mijloacele de transport astfel autorizate vor fi introduse în baza de date în vederea monitorizării transporturilor efectuate.

Art. 8. - (1) După identificarea animalelor de pe exploatatie potrivit prevederilor prezentei norme veterinare, detinătorul este obligat să anunte autoritătii veterinare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, disparitia, furtul, moartea sau tăierea animalului. Moartea sau tăierea animalului va fi probată autoritătii veterinare prin prezentarea si predarea mijlocului de identificare al animalului mort sau tăiat.

(2) Autoritatea veterinară judeteană va organiza prin unitătile teritoriale procedurile de colectare, depozitare si distrugere a crotaliilor colectate conform alin. (1).

Art. 9. - (1) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va organiza o procedură de achizitie publică conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru desemnarea persoanei fizice sau juridice competente care va realiza:

1. furnizarea mijloacelor de identificare;

2. aplicarea mijloacelor de identificare;

3. proiectarea, construirea, implementarea, operarea si întretinerea unui sistem informatic privind identificarea si înregistrarea ovinelor si caprinelor din România;

4. gestionarea datelor legate de efectivele de ovine si caprine identificate si gestiunea documentelor de identificare a exploatatiilor.

(2) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va elabora norme veterinare cu privire la:

1. controalele ce trebuie efectuate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei norme veterinare;

2. nivelul minim de controale ce trebuie efectuate;

3. sanctiunile aplicate în caz de nerespectare a prevederilor prezentei norme veterinare.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta normă veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma veterinară

 

SECTIUNEA A

Mijlocul primar de identificare

 

1. Mijlocul primar de identificare la care se referă art. 4 alin. (2) este reprezentat de o crotalie auriculară care se aplică în urechea animalului si poartă un cod de înregistrare unic.

2. Crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă.

3. Crotalia trebuie să poarte inscriptionate următoarele:

a) acronimul autoritătii veterinare centrale a României cu litere majuscule, respectiv AVSA, inscriptionat în partea de sus a crotaliei unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părti;

b) codul de bare reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima cifră reprezintă specia, respectiv 1 - ovine, 2 - caprine, iar următoarele două cifre reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii (de

exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc.); toate aceste caractere au înăltimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înăltimea de 5 mm.

4. Codul de identificare a animalului va fi format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie formată din două părti, adică partea “tată” si partea “mamă”;

b) partea “tată” trebuie să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d) canalul de jonctiune din partea “mamă” trebuie să fie de tip “deschis”;

e) corpul conic al pinului de penetrare trebuie să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părti fiind din material mai moale;

f) pinul conic trebuie să permită ventilarea si aerarea;

g) să fie confectionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute si să fie usor de citit pe toată durata vietii animalului;

j) să nu contină substante care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă, prin tehnologie laser, si imposibil de modificat;

m) imprimarea se va realiza exclusiv pe partea “tată”;

n) să confere o cât mai bună si rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei să nu se facă prin presare, ci prin incizie a auriculului (la momentul aplicării crotaliei), astfel încât pielea să fie tăiată si nu presată în crotalia “mamă”.

 

SECTIUNEA B

Mijlocul secundar de identificare

 

1. Mijlocul secundar de identificare la care se referă art. 4 alin. (2) poate fi reprezentat de:

a) o crotalie cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele descrise în sectiunea A a anexei nr. 1, care se aplică în urechea dreaptă a animalului; sau

b) un transponder electronic în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute la pct. 2.

2. Identificarea electronică trebuie să corespundă următoarelor caracteristici tehnice:

a) dispozitiv pentru citire pasivă a transponderului utilizând tehnologia HDX- sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 si 11785’;

b) identificatorii electronici trebuie să fie disponibili citirii de către dispozitivele de citire în conformitate cu standardele ISO 11785, capabile să citească transponderii HDX- sau FDX-B;

c) în cazul cititoarelor portabile, distanta de citire trebuie să fie de minimum 12 cm pentru crotalii si de minimum 20 cm pentru transponderele tip bolus;

d) în cazul cititoarelor fixe, distanta de citire trebuie să fie de minimum 50 cm atât pentru crotalii, cât si pentru transponderele tip bolus.

 

ANEXA

Crotalie pentru ovine/caprine

 

ANEXA Nr. 2

la norma veterinară

 

SECTIUNEA A

Registrul de exploatatie

 

1. Registrul de exploatatie trebuie să cuprindă următoarele informatii, actualizate la zi:

a) date referitoare la exploatatie:

- codul de identificare a exploatatiei;

- adresa exploatatiei;

- numele si adresa detinătorului;

b) date referitoare la animalele din exploatatie:

- codul de identificare a animalului;

- data nasterii;

- data identificării;

- sexul;

- rasa si genotipul, dacă se cunoaste;

- ziua, luna si anul în care animalul a decedat în exploatatie;

- informatii despre orice înlocuire a crotaliilor sau a dispozitivelor electronice;

c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploatatie:

- codul de identificare a animalului;

- codul de identificare a exploatatiei de la care animalele au fost transferate;

- data intrării;

d) date referitoare la animalele care părăsesc exploatatia:

- codul de identificare a exploatatiei sau abatorului de destinatie;

- data plecării;

- numărul de înmatriculare al mijlocului de transport (inclusiv remorca).

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 4

la norma veterinară

 

Bază de date informatizată

(date minimale)

 

1. Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este proprietarul bazei de date informatizate pentru identificarea si înregistrarea ovinelor si caprinelor.

2. Baza de date informatizată trebuie să contină cel putin următoarele date pentru fiecare exploatatie:

a) codul de identificare a exploatatiei;

b) adresa exploatatiei;

c) numele si adresa detinătorului;

d) specia de animale;

e) codurile de identificare a animalelor;

f) un câmp de date rezervat autoritătii veterinare, în care se pot introduce informatii despre sănătatea animalului - de exemplu: restrictii asupra miscărilor, statutul sau alte informatii relevante în cadrul programelor comunitare sau nationale;

g) un câmp de date care să permită înregistrarea informatiilor privitoare la orice miscare a animalelor si care trebuie să cuprindă: numărul animalelor deplasate si codul acestora, codul de identificare a exploatatiei de plecare, data plecării, codul de identificare a exploatatiei de destinatie, data sosirii.

3. Functiile sistemului trebuie să permită monitorizarea tuturor evenimentelor din viata unui animal.