MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 228             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 16 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

266. - Hotărâre privind participarea echilibrată a femeilor si a bărbatilor în cadrul echipelor de experti trimise în misiune la Comisia Europeană

 

267. - Hotărâre privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

275. - Hotărâre privind finantarea proiectului “Publicarea unui supliment despre România în cotidianul spaniol ABC” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

278. - Hotărâre pentru abilitarea Ministerului Sănătătii de a efectua licitatii pentru achizitionarea de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

109.- Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

3.330. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucrătorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind participarea echilibrată a femeilor si a bărbatilor în cadrul echipelor de experti trimise în misiune la Comisia Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică la desemnarea de către autoritătile administratiei publice centrale, locale sau de către alte institutii publice a echipelor de experti care sunt trimise în misiune la Comisia Europeană sau participă la lucrări organizate si desfăsurate sub egida Comisiei Europene.

Art. 2. - (1) Participarea echilibrată a femeilor si a bărbatilor în cadrul delegatiilor, misiunilor, comisiilor sau a altor echipe de experti trimise în misiune la Comisia Europeană se asigură prin desemnarea expertilor, astfel încât cel putin 40% din numărul membrilor echipei să fie persoane de acelasi sex.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale sau locale ori alte institutii publice care desemnează participanti conform alin. (1) au obligatia de a aplica această prevedere în termen de cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pentru desemnarea expertilor se utilizează aceleasi criterii de competentă pentru selectie atât pentru expertii bărbati, cât si pentru expertii femei.

Art. 4. - (1) Pentru echipele de experti a căror componentă a fost stabilită anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ, aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) se realizează în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin înlocuirea treptată a expertilor suprareprezentati.

(2) Pentru selectia noilor experti desemnati se utilizează criterii de competentă identice cu cele aplicate la selectarea expertilor înlocuiti.

Art. 5. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Integrării Europene si Comisia consultativă interministerială în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati elaborează anual un raport comun privind stadiul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Primul raport comun se elaborează la 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Raportul comun se elaborează pe baza datelor care sunt furnizate de către autoritătile care au numit echipele de experti si cuprinde referiri la domeniile de participare la actiunile desfăsurate sub egida Comisiei Europene, numărul de misiuni totale si pe domenii, numărul de experti participanti, cu evidentierea numărului de femei si de bărbati, precum si concluzii si recomandări privind participarea echilibrată a femeilor si bărbatilor în cadrul delegatiilor, misiunilor, comisiilor sau al altor echipe de experti trimise în misiune la Comisia Europeană.

(4) Raportul se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului integrării europene, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) În cazul în care autoritătile administratiei publice centrale sau locale ori alte institutii publice desemnează, pentru participare la misiuni la Comisia Europeană, echipe de experti, fără respectarea prevederilor prezentei hotărâri, acestea elaborează pentru fiecare misiune memorandumuri de motivatie pe care le transmit Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerului Integrării Europene.

(2) Memorandumurile de motivatie trebuie să cuprindă domeniul de colaborare, denumirea actiunii, motivatia participării echipei de experti, criteriile de competentă pentru selectionarea expertilor, motivatia dezechilibrului dintre numărul de femei si cel de bărbati din componenta echipei de experti desemnate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 266.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se instituie Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, denumit în continuare Sistem de clasificare, în scopul garantării unei plăti echitabile crescătorilor de animale si stimulării procesului de ameliorare a raselor de animale pentru obtinerea de carcase de calitate superioară.

(2) Sistemul de clasificare departajează carcasele în functie de diferitele clase de calitate si corelează plata animalelor diferentiat, în conformitate cu această clasificare.

(3) Functionarea Sistemului de clasificare este asigurată de către:

a) Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, denumită în continuare Comisie de clasificare;

b) agentii de clasificare;

c) clasificatori.

Art. 2. - Definirea termenilor specifici utilizati este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Se înfiintează Comisia de clasificare care conduce si gestionează Sistemul de clasificare si asigură aplicarea acestuia.

(2) Comisia de clasificare este o organizatie cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes public, cu finantare proprie, formată din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, ai patronatelor si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse din toate sectoarele.

Art. 4. - Comisia de clasificare are următoarele atributii principale:

a) administrează si implementează Sistemul de clasificare;

b) elaborează proiectele de acte normative în domeniul clasificării;

c) organizează programe de formare profesională pentru ocupatia de clasificator si examenele pentru absolvirea acestora, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare privind formarea profesională a adultilor;

d) stabileste nivelul de referintă pentru carcasa din fiecare specie;

e) elaborează grila de preturi pentru carcasele din fiecare specie, în functie de calitatea acestora;

f) prestează servicii în domeniul său de activitate si încasează taxe destinate acoperirii cheltuielilor proprii de organizare si functionare, cu respectarea prevederilor legale;

g) prezintă Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului lista cu clasificatorii si agentiile de clasificare care îndeplinesc conditiile pentru acordarea atestatului, respectiv autorizatiei de clasificare, însotită de documente care atestă acest lucru;

h) prezintă Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului propunerile de suspendare si/sau retragere a atestatului/autorizatiei de clasificare;

i) rezolvă contestatiile care apar la clasificare, conform statutului si prevederilor legale;

j) monitorizează activitatea de clasificare si prezintă Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului rapoarte asupra stadiului de implementare.

Art. 5. - Structura, componenta si ponderea de participare la Comisia de clasificare, pe categorii de membri, sunt următoarele:

a) reprezentanti ai crescătorilor de porcine, bovine sau ovine, ai asociatiilor acestora si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse - 44%;

b) reprezentanti ai patronatelor si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse ale procesatorilor de carne - 40%;

c) reprezentanti ai comerciantilor - 8%;

d) reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - 8%.

Art. 6. - Atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice privind Comisia de clasificare se stabilesc în statutul propriu, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 7. - (1) Atestatul de clasificator este acordat persoanelor fizice care au urmat un program de formare profesională pentru această ocupatie, organizat în tară, sau care au dobândit calificarea de clasificator în străinătate si aceasta a fost recunoscută în România, conform legislatiei în vigoare.

(2) Conditiile si procedura pentru eliberarea atestatului de clasificator se stabilesc de către Comisia de clasificare si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(3) Autorizatia pentru efectuarea clasificării carcaselor se acordă agentiilor de clasificare în conformitate cu conditiile stabilite de către Comisia de clasificare si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(4) Comisia de clasificare emite atestatul de clasificator si autorizatia de clasificare, în urma analizei îndeplinirii tuturor conditiilor pentru acordarea acestora.

Art. 8. - (1) Clasificatorii trebuie să realizeze clasificarea în unităti de abatorizare, în conformitate cu normele tehnice pentru fiecare specie.

(2) Înregistrarea rezultatelor clasificării se face de către clasificatori în raportul de clasificare, al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului. Raportul de clasificare se întocmeste în două exemplare, unul pentru proprietarul animalelor sau reprezentantul legal al acestuia si unul pentru unitatea de abatorizare.

(3) Lista cu clasificatorii autorizati, precum si formularultip pentru atestatul de clasificator se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 9. - (1) Clasificarea carcaselor se realizează de către agentiile de clasificare pe baza unui tarif de clasificare pentru fiecare animal, plătit de către unitătile de abatorizare. Tarifele se stabilesc prin negociere între părti si se comunică Comisiei de clasificare.

(2) Lista cu agentiile de clasificare autorizate, precum si formularul-tip pentru autorizatia de clasificare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(3) În cazul în care pentru efectuarea clasificării sunt necesare echipamente, agentiile de clasificare sunt obligate să utilizeze echipamentele omologate în România. Lista echipamentelor omologate, precum si formulele pentru etalonare vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(4) Normele tehnice de clasificare a carcaselor pentru fiecare specie, respectiv clasele de calitate, criteriile de evaluare a calitătii, metodele de clasificare, precum si modul de comercializare a animalelor în functie de această clasificare se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 10. - (1) Agentiile de clasificare au obligatia de a vira lunar către Comisia de clasificare o cotă procentuală din tariful de clasificare, stabilită de către aceasta în statut, pentru a asigura acoperirea cheltuielilor proprii de organizare si functionare.

(2) Agentiile de clasificare au obligatia de a transmite lunar Comisiei de clasificare date complete privind rezultatele clasificării.

Art. 11. - (1) Comisia de clasificare desemnează persoanele care verifică, prin sondaj sau la cerere, corectitudinea clasificării carcaselor.

(2) Rezultatele verificărilor privind corectitudinea clasificării carcaselor sunt comunicate Comisiei de clasificare. În cazul în care verificarea s-a făcut la cerere, Comisia de clasificare comunică acest rezultat părtilor interesate.

(3) În cazul în care, ca urmare a verificărilor, Comisia de clasificare constată nereguli în functionarea echipamentelor utilizate la clasificare sau în activitatea clasificatorului, aceasta va aplica agentiei de clasificare sanctiuni în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 12. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este abilitat să sprijine activitatea, organizarea si functionarea Comisiei de clasificare si promovează, la propunerea acesteia, politici si programe în domeniul Sistemului de clasificare.

Art. 13. - Activitatea de clasificare a carcaselor în unitătile de abatorizare, precum si sistemul de comercializare a animalelor în functie de această clasificare se aplică diferentiat, în functie de specie, în conformitate cu normele tehnice de clasificare a carcaselor.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 337/2002 privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor si în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 598/2002 privind constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 599/2002 privind constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 267.

 

ANEXĂ

 

DEFINIREA

termenilor specifici utilizati în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

1. Sectoare - domeniile de activitate componente ale pietei cărnii: productie, procesare, comercializare.

2. Clasificator - persoană fizică atestată să efectueze clasificarea carcaselor.

3. Agentie de clasificare - persoană juridică autorizată pentru efectuarea clasificării carcaselor.

4. Grila de preturi - conventie comercială care stabileste diferentele de pret fată de pretul corespunzător unui anumit nivel de referintă al carcasei, stabilită de Comisia de clasificare.

5. Carcasă - corpul întreg al unui animal sacrificat, după scurgerea sângelui, eviscerare si îndepărtarea pielii, în cazul bovinelor si ovinelor, sau a părului, în cazul porcinelor, acesta rămânând întreg ori tăiat de-a lungul liniei mediane, prezentat diferentiat în functie de specie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “Publicarea unui supliment despre România în cotidianul spaniol ABC” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Publicarea unui supliment despre România în cotidianul spaniol ABC”.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 7 din 4 martie 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 2 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe si Gruppo Editorial Madrid Cibeles din Spania, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 275.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abilitarea Ministerului Sănătătii de a efectua licitatii pentru achizitionarea de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se abilitează Ministerul Sănătătii, ca autoritate organizatoare, să efectueze licitatii pentru achizitionarea de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM, în numele si pentru unitătile sanitare cu paturi din reteaua proprie, în limita sumelor cu această destinatie aprobate în bugetul acestora, în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(2) Unitătile sanitare cu paturi încheie contracte de achizitie publică pentru serviciile de reabilitare si modernizare a echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM aflate în dotare, la preturile rezultate prin licitatiile organizate conform prevederilor alin. (1).

Art. 2. - După punctul 69 al alineatului (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 70, cu următorul cuprins:

“70. organizează licitatii pentru achizitionarea de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM, în numele si pentru unitătile sanitare cu paturi care au în dotare aparatura respectivă, din reteaua proprie.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 278.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

În conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) si alin. (6) lit. a), c), h) si k), precum si ale art. 61 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 martie 2004.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 5 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, denumită în continuare lege, Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare ANCEX, asigură controlul producerii, folosirii, importului si exportului de substante chimice toxice si precursori ai acestora, precum si al instalatiilor relevante prevăzute de Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, denumită în continuare

Conventie, astfel încât activitătile respective să se desfăsoare în conformitate cu dispozitiile legii.

(2) Prezentele norme metodologice sunt elaborate cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveste constatarea si sanctionarea contraventiilor.

(3) Prezentele norme metodologice stabilesc obiectivele, precum si modul de desfăsurare a controlului asupra îndeplinirii dispozitiilor legii.

(4) Controlul, conform alin. (1), se asigură prin:

a) monitorizarea datelor de productie, prelucrare, consum, import si export pentru instalatiile si substantele prevăzute de lege, în baza declarării acestora;

b) inspectiile la fata locului la companiile/societătile, platformele, instalatiile, laboratoarele si obiectivele în legătură cu substantele înscrise în liste, precum si la instalatiile relevante, prevăzute de Conventie.

Art. 2. - (1) Scopul controlului îl constituie verificarea respectării legii si a legislatiei secundare, după cum urmează:

a) Normele metodologice de declarare a substantelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, si de autorizare a instalatiilor pentru producerea acestor substante;

b) Normele metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată;

c) Ghidul de desfăsurare a inspectiilor internationale ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice.

(2) Substantele chimice înscrise în listele din anexa nr. 1 la lege, fiind considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, conform art. 21 alin. (1) din lege, la controlul activitătilor de comert exterior cu aceste substante se va urmări si modul de respectare a prevederilor legislatiei din domeniul controlului exporturilor de produse si tehnologii militare sau cu dublă utilizare aplicabile acestora, după cum urmează:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice;

b) Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 3. - În cadrul activitătilor de control prin inspectii la fata locului, membrii echipei de control vor manifesta deplină corectitudine si impartialitate.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele si desfăsurarea controlului prin monitorizarea datelor de productie, prelucrare, consum, import si export, transmise prin declaratiile anuale

 

Art. 4. - În conformitate cu dispozitiile art. 7-14 din lege, la ANCEX trebuie să fie transmise următoarele declaratii:

a) de la instalatii si/sau laboratoare pentru producerea substantelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege:

- declaratii anuale detaliate cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

- declaratii anuale detaliate cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 septembrie;

b) de la persoanele care detin si utilizează substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege:

- declaratii anuale detaliate cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

c) de la persoanele care desfăsoară programe pentru scopuri de protectie:

- informatii privind programele prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 octombrie;

d) de la persoanele care importă sau exportă substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege:

- declaratia prealabilă: cu cel putin 60 de zile înainte de efectuarea operatiunii.

Pentru saxitoxină, transferată în scopuri medicale, în cantităti de 5 mg sau mai mici, declaratia se face în perioada transferului;

- declaratie detaliată cu privire la operatiunile efectuate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

e) de la platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat sau consumat în anul calendaristic precedent ori care anticipează că vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substante chimice înscrise în lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege, peste următoarele praguri cantitative:

- 0,5 kg pentru BZ (nr. crt. 3);

- 50 kg pentru amiton (nr. crt. 1) si PFIB (nr. crt. 2);

- 500 kg pentru precursori (nr. crt. 4-14):

- declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

- declaratii anuale cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 septembrie;

f) de la persoanele care au importat sau exportat substante chimice înscrise în lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege:

- declaratii anuale cu privire la operatiunile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

g) de la platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs în anul calendaristic anterior ori se anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 tone dintr-o substantă înscrisă în lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege:

- declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

- declaratii anuale cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 septembrie;

h) de la persoanele care au importat sau exportat substante chimice înscrise în lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege:

- declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

i) de la platforme care au produs prin sinteză în anul calendaristic precedent mai mult de 100 tone substante organice definite, neînscrise în liste, cu exceptia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi:

- declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

j) de la platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs fiecare prin sinteză în cursul anului calendaristic precedent mai mult de 10 tone dintr-o substantă organică definită, neînscrisă în liste si care contine elementele fosfor, sulf sau fluor (numită substantă PSF):

- declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

k) de la persoanele care detin substante pentru combaterea dezordinilor publice, în situatia modificării elementelor din declaratia initială:

- declaratie cu modificările la declaratia initială: cu 60 de zile înainte ca acestea să devină efective.

Art. 5. - Activitatea de analiză a declaratiilor transmise ANCEX se execută în cadrul Directiei produse si tehnologii cu dublă utilizare si vizează următoarele obiective:

a) dacă acestea au fost întocmite si transmise la termen si în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, si ale Normelor metodologice de declarare a substantelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, si de autorizare a instalatiilor pentru producerea acestor substante, în conformitate cu prevederile acestei legi;

b) concordanta dintre activitătile specificate în declaratia cu privire la activitătile prevăzute si cele desfăsurate, consemnate în ultima declaratie;

c) încadrarea tipurilor si cantitătilor produse de substante chimice în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în limitele prevăzute în autorizatia de functionare;

d) concordanta datelor de import/export raportate în declaratiile anuale cu cele din licente si, după caz, declaratii vamale, factura externă, nota de intrare-receptie, documentele de transport international, actualitatea datelor generale de identificare a companiei/societătii, platformei, instalatiei, inclusiv a celor referitoare la persoana de contact si înlocuitorul acesteia.

Art. 6. - (1) În situatia în care la analiza declaratiilor se identifică unele neclarităti sau neconcordante, se solicită clarificările necesare din partea persoanei juridice controlate, prin persoana de contact. Dacă neclaritătile sau neconcordantele persistă, precum si atunci când declaratiile au fost transmise cu întârziere, faptă care constituie contraventie, se execută un control prin inspectie la fata locului, conform prevederilor cap. III, urmând a se stabili măsurile si/sau sanctiunile corespunzătoare.

(2) După elucidarea tuturor neclaritătilor si neconcordantelor, declaratiile primite la ANCEX reprezintă baza întocmirii, în cadrul Directiei produse si tehnologii cu dublă utilizare, a declaratiilor nationale ce se transmit la Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, denumită în continuare OIAC.

(3) După terminarea fiecărei etape de analizare a declaratiilor, până la 30 martie si, respectiv, 30 octombrie, Directia produse si tehnologii cu dublă utilizare întocmeste un raport cu concluziile rezultate din această activitate si propunerile corespunzătoare. Raportul se prezintă spre aprobare presedintelui ANCEX.

 

CAPITOLUL III

Domeniile si obiectivele controlului prin inspectii

 

Art. 7. - (1) Fac obiectul verificării în vederea autorizării si verificărilor sistematice următoarele instalatii:

a) instalatia unică la scară redusă pentru producerea substantelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege;

b) instalatia pentru producerea substantelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în scopuri de protectie;

c) instalatii si/sau laboratoare pentru producerea substantelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice.

(2) La verificarea în vederea autorizării instalatiilor mentionate la alin. (1) se va urmări, în principal:

a) conformitatea datelor înscrise în dosarul de autorizare cu situatia de la fata locului;

b) dacă instalatia si/sau laboratorul corespund prevederilor legii în privinta tipului respectiv de instalatie/laborator;

c) dacă aplicarea normelor specifice privind evidenta operatiunilor cu substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, elaborate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. a) din lege, asigură excluderea oricăror posibilităti de sustragere si de folosire în alte scopuri decât cele neinterzise a substantelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege.

(3) La verificările sistematice ale instalatiilor mentionate la alin. (1) se va urmări dacă:

a) autorizatia de functionare este în termenul de valabilitate aprobat;

b) declaratiile privind cantitătile de substante chimice produse sunt corecte si dacă nu au fost depăsite cantitătile prevăzute în autorizatia de functionare;

c) cantitatea produsă din fiecare substantă si cantitatea totală detinută sau prevăzută a fi detinută la sfârsitul anului calendaristic corespund nivelurilor maxime înscrise în autorizatia de functionare;

d) s-au produs si alte substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în afara celor prevăzute în autorizatia de functionare;

e) sunt respectate conditiile stabilite la art. 17 alin. (2) din lege referitoare la vasele de reactie de la instalatia unică la scară redusă;

f) este asigurată respectarea normelor specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în vederea excluderii oricăror posibilităti de sustragere ori de folosire a acestor substante în scopuri interzise.

Art. 8. - La verificările instalatiilor si/sau laboratoarelor care detin si utilizează substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege pentru scopuri neinterzise se va urmări dacă:

a) declaratiile privind substantele chimice detinute sunt corecte;

b) au fost întocmite norme specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în vederea excluderii oricăror posibilităti de sustragere ori de folosire a acestor substante în scopuri interzise, si dacă au fost supuse spre aprobare ANCEX;

c) evidenta operatiunilor efectuate cu substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege este corectă si în conformitate cu normele specifice.

Art. 9.-(1) La verificarea activitătilor companiilor/societătilor care importă sau exportă substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege se va urmări dacă operatiunile efectuate s-au desfăsurat în conformitate cu dispozitiile legii si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999.

(2) În plus, fată de obiectivul prevăzut la alin. (1), se verifică dacă:

a) a fost transmisă la ANCEX declaratia prealabilă asupra operatiunii, cu cel putin 60 de zile înainte de efectuarea acesteia, cu exceptia transferurilor de saxitoxină în cantităti de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale, care se declară înaintea efectuării operatiunii;

b) concordă datele din declaratia prealabilă cu cele din declaratia anuală si cu cele din autorizatiile, licentele si, după caz, declaratiile vamale, factura externă, nota de intrare-receptie, documentele de transport international;

c) declaratiile anuale au fost întocmite si transmise la termen si în conformitate cu prevederile legii si ale Normelor metodologice de declarare a substantelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, si de autorizare a instalatiilor pentru producerea acestor substante.

Art. 10. - La verificarea activitătilor companiilor/societătilor, platformelor care produc, prelucrează sau consumă substante chimice înscrise în lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege, peste pragurile prevăzute de lege, mentionate la art. 4 lit. e) din prezentele norme metodologice, se va urmări:

a) dacă declaratiile anuale au fost întocmite si transmise la termen si în conformitate cu prevederile legii si ale Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată;

b) concordanta datelor din declaratiile anuale cu datele din evidentele de productie ale instalatiilor/sectiilor si ale companiei/societătii, platformei;

c) inexistenta situatiilor de deturnare a substantelor chimice înscrise în lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege pentru alte scopuri decât cele neinterzise;

d) absenta oricărei substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, cu exceptia situatiilor în care compania/societatea, platforma detine o instalatie autorizată pentru producerea unor astfel de substante;

e) dacă în documentele de livrare a substantelor chimice către beneficiarii din tară s-a făcut mentiunea că acestea se supun prevederilor legii.

Art. 11. - (1) La verificarea activitătilor companiilor/societătilor care importă sau exportă substante chimice înscrise în lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege se va urmări dacă operatiunile efectuate s-au desfăsurat în conformitate cu dispozitiile legii si, după caz, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 sau ale Legii nr. 387/2003.

(2) În plus, fată de obiectivul prevăzut la alin. (1), se verifică:

a) concordanta datelor de import/export raportate în declaratiile anuale cu autorizatiile/certificatele de înregistrare, licentele, declaratiile vamale, factura externă, nota de intrare-receptie, documentele de transport international;

b) dacă declaratiile anuale au fost întocmite si transmise la termen în conformitate cu prevederile legii si ale Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată.

Art. 12. - La verificarea activitătilor companiilor/societătilor, platformelor care produc substante chimice înscrise în lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege, peste 20 tone pe an, se va urmări:

a) dacă declaratiile anuale au fost întocmite si transmise în conformitate cu prevederile legii si ale Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată;

b) concordanta datelor din declaratiile anuale cu datele din evidentele de productie ale instalatiilor/sectiilor si ale companiei/societătii, platformei;

c) absenta oricărei substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, cu exceptia situatiilor în care compania/societatea, platforma detine o instalatie autorizată pentru producerea unor astfel de substante;

d) dacă în documentele de livrare a substantelor către beneficiarii din tară s-a făcut mentiunea că acestea se supun prevederilor legii.

Art. 13. - (1) La verificarea activitătilor companiilor/societătilor care importă sau exportă substante chimice înscrise în lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege se va urmări dacă operatiunile efectuate s-au desfăsurat în conformitate cu dispozitiile legii si ale Legii nr. 387/2003.

(2) În plus, fată de obiectivul prevăzut la alin. (1), se verifică:

a) concordanta datelor de import/export raportate în declaratiile anuale cu cele din certificatele de înregistrare, licentele si, după caz, din declaratiile vamale, facturile externe, notele de intrare-receptie, documentele de transport international;

b) dacă declaratiile anuale au fost întocmite si transmise la termen în conformitate cu prevederile legii si ale Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată.

Art. 14. - La companiile/societătile, platformele care produc prin sinteză mai mult de 100 tone pe an de substante organice definite, neînscrise în liste, cu exceptia celor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, precum si la companiile/societătile, platformele care cuprind una sau mai multe instalatii care produc fiecare mai mult de 10 tone pe an de substante organice definite neînscrise în liste si care contin elementele fosfor, sulf sau fluor, numite substante PSF, se verifică:

a) dacă declaratiile anuale au fost întocmite si transmise la termen în conformitate cu prevederile legii si ale Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată;

b) concordanta datelor din declaratiile anuale cu datele nr. 1 din evidentele de productie ale instalatiilor/sectiilor si ale companiei/societătii, platformei;

c) absenta oricărei substante chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, cu exceptia situatiilor în care compania/societatea, platforma detine o instalatie autorizată pentru producerea unor astfel de substante.

Art. 15. - La companiile/societătile, platformele specificate la art. 10, 12 si 14 se va urmări si modul în care acestea sunt pregătite să asigure primirea echipelor de inspectie internationale ale OIAC, situatie în care au următoarele obligatii:

a) să asigure, contra cost, mijloacele si serviciile necesare echipei de inspectie, transport local, comunicatii cu OIAC, interpretare, spatii de lucru, cazare, masă, asistentă medicală si alte servicii;

b) să asigure prevenirea divulgării de informatii si date cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspectiei;

c) să asigure hărti, planuri sau scheme cu indicarea obiectivelor relevante pentru obiectul inspectiei;

d) să întocmească, în limba română si în limba engleză, instructajul premergător inspectiei;

e) să fie în măsură să permită echipei de inspectie internationale aplicarea procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, prevăzute de Conventie.

Art. 16. - În afara obiectivelor de control specifice diferitelor companii/societăti, platforme, instalatii, precizate la art. 7-15, corpul de control mai execută următoarele activităti:

a) verifică dacă conducătorii persoanelor juridice respective au desemnat personalul din subordine însărcinat cu aplicarea prevederilor legii, persoana de contact cu ANCEX si înlocuitorul acesteia si dacă le-au stabilit atributii specifice;

b) identifică eventualele situatii de nerespectare a prevederilor legii si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, conform art. 2 alin. (1), si stabileste sau propune măsurile corespunzătoare.

 

CAPITOLUL IV

Etapele si desfăsurarea controlului prin inspectii

 

Art. 17. - Pregătirea controlului prin inspectii cuprinde următoarele activităti:

a) stabilirea echipei de control;

b) redactarea si aprobarea documentelor necesare desfăsurării controlului si a mandatului echipei de control (anexa nr. 3);

c) redactarea si transmiterea faxului sau a notei telefonice către persoana juridică ce urmează a fi controlată, cu cel putin 24 de ore înainte de începerea controlului, în functie de complexitatea acestuia;

d) cunoasterea documentară a activitătilor persoanei juridice ce urmează a fi controlată si pregătirea actelor normative si a documentelor ce vor fi folosite de echipa de control;

e) întocmirea documentelor de deplasare;

f) solicitarea de participare la control, după caz, cu aprobarea presedintelui ANCEX, a unor experti de la alte institutii abilitate.

Art. 18. - Desfăsurarea activitătii de control prin inspectii cuprinde următoarele etape:

a) întâlnirea de deschidere;

b) controlul propriu-zis;

c) finalizarea activitătii de control;

d) analizarea cu reprezentantii persoanei juridice controlate a constatărilor, concluziilor si măsurilor preconizate;

e) întocmirea actelor de control.

Art. 19. - La întâlnirea de deschidere cu participarea directorului/managerului, a persoanei de contact si a altor persoane desemnate, se execută următoarele activităti:

a) prezentarea membrilor echipei de control, a mandatului de control si a documentelor de identitate;

b) informare asupra tematicii controlului;

c) prezentarea reprezentantilor persoanei juridice controlate si a unei informări referitoare la situatia instalatiei sau domeniului care face obiectul controlului;

d) înregistrarea în registrul unic de control, în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2003;

e) reamintirea drepturilor ce revin persoanelor controlate [anexa nr. 1a)] si a obligatiilor ce revin acestora conform art. 27 din lege [anexa nr. 1b)];

f) stabilirea programului de desfăsurare a activitătii si a persoanelor ce vor fi consultate.

Art. 20. - Controlul propriu-zis cuprinde următoarele activităti:

a) verificarea documentelor si a registrelor (evidentelor) de productie;

b) verificarea instructajului premergător inspectiei si a modului de prezentare a acestuia la platformele/instalatiile inspectabile OIAC;

c) vizitarea spatiilor de productie, instalatiilor, spatiilor de depozitare a materiilor prime si a produselor finite;

d) executarea verificărilor specifice activitătilor desfăsurate de persoana juridică controlată, conform cap. III;

e) solicitarea efectuării unor analize în laboratorul platformei sau a recoltării de probe, dacă se consideră necesar;

f) executarea, la solicitarea echipei de control, a unor operatiuni tehnologice, dacă acestea sunt necesare edificării în legătură cu obiectivele controlului;

g) executarea de fotografii sau înregistrări video, dacă echipa de control consideră necesar. În acest caz, câte un set de fotografii/înregistrări video va fi preluat de echipa de control, iar un alt set va rămâne la persoana juridică controlată.

Art. 21. - În cazul efectuării de analize în laboratorul platformei, acestea se vor desfăsura în prezenta unui membru al echipei de control.

Art. 22. - În cazul recoltării unor probe pentru analize la un laborator desemnat de ANCEX, operatiunea va fi efectuată de o persoană care deserveste instalatia, în prezenta unui membru al echipei de control. Se vor recolta două probe identice ce se sigilează de echipa de control;

una se preia de echipă, alta rămâne în păstrare la instalatie până la comunicarea aprobării raportului cu rezultatele controlului.

Art. 23. - Finalizarea activitătii de control constă în concretizarea constatărilor si, după caz, a propunerilor de măsuri pentru conformarea cu dispozitiile legii si ale normelor metodologice de aplicare.

Art. 24. - (1) Analiza, cu reprezentantii persoanei juridice controlate, a constatărilor si a măsurilor preconizate se face în scopul clarificării tuturor aspectelor obiectivului de control.

(2) În cadrul activitătii desfăsurate conform alin. (1) se vor analiza si punctele de vedere si argumentele prezentate de reprezentantii persoanei juridice controlate.

(3) În urma analizei, pe baza datelor, documentelor si argumentelor prezentate de reprezentantii persoanei juridice controlate, dacă este cazul, echipa de inspectie poate reevalua constatările si recomandările.

Art. 25. - (1) Întocmirea actelor de control reprezintă înscrierea sintezei constatărilor si recomandărilor făcute, pe baza însusirii acestora de către fiecare membru al echipei de control.

(2) Actele de control pe care le întocmeste echipa de control la sediul persoanei juridice controlate sunt:

a) procesul-verbal de control;

b) procesul-verbal de constatare a contraventiei, în situatia în care s-au constatat încălcări ale legii care, potrivit prevederilor acesteia, constituie contraventie, la care se anexează înstiintarea de plată;

c) procesul-verbal de ridicare de documente în original, fotografii, înregistrări video si probe recoltate pentru analiză.

Art. 26. - (1) Procesul-verbal de control va consemna denumirea persoanei juridice controlate si reprezentantii legali ai acesteia care au participat la control, cu mentionarea functiilor, compunerea echipei de control, perioada controlului si perioada controlată, obiectivul controlului conform mandatului de control, constatările si măsurile preconizate.

(2) Procesul-verbal de control întocmit conform anexei nr. 4 se semnează pe fiecare pagină atât de membrii echipei de control, cât si de managerul/directorul, persoana de contact si, eventual, de alti reprezentanti ai persoanei juridice controlate care au participat la activitatea de control si se stampilează pe fiecare pagină cu stampila persoanei juridice controlate.

Art. 27. - (1) Faptele care constituie contraventii, conform dispozitiilor art. 53 din lege, si cuantumul amenzilor sunt prezentate în anexa nr. 2.

(2) Contraventiile se constată si se aplică de către corpul de control al ANCEX si se consemnează în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(3) Stabilirea cuantumului amenzii contraventionale între limitele prevăzute de lege se face tinându-se seama de gravitatea faptei, cu acordul presedintelui ANCEX.

Art. 28. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei, întocmit în conformitate cu dispozitiile cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, va cuprinde denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la registrul comertului si codul fiscal ale persoanei juridice controlate, datele de identificare a persoanei care o reprezintă, consemnarea fidelă a faptelor constatate, documentele si stările de fapt din care rezultă situatiile respective, precizările, observatiile si eventualele obiectii ale reprezentantului legal al persoanei juridice controlate, limitele amenzii prevăzute de lege si cuantumul amenzii aplicate, posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei a jumătate din minimul amenzii prevăzute în lege.

(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se întocmeste conform anexei nr. 5, în două exemplare înregistrate la ANCEX, se semnează pe fiecare pagină de membrii echipei de control ca agenti constatatori si de reprezentantul legal al persoanei juridice controlate, care va aplica stampila companiei pe fiecare pagină a acestuia.

(3) Înstiintarea de plată conform anexei nr. 6 va cuprinde cuantumul amenzii aplicate, suma ce se poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei si termenul de depunere a chitantei de plată.

(4) Un exemplar al procesului-verbal de constatare a contraventiei, împreună cu înstiintarea de plată, rămâne la reprezentantul legal al persoanei juridice controlate, făcându-se mentiune despre aceasta în cuprinsul său. Al doilea exemplar se preia de către echipa de control.

Art. 29. - Procesul-verbal de ridicare de documente în original, fotografii, înregistrări video si probe recoltate pentru analiză se încheie în două exemplare, semnate de membrii echipei de control, de reprezentantul legal al persoanei juridice controlate, se stampilează si se înregistrează la sediul persoanei juridice controlate. Un exemplar se preia de echipa de control si cel de-al doilea exemplar rămâne la sediul persoanei juridice controlate.

 

CAPITOLUL V

Valorificarea activitătii de control prin inspectie

 

Art. 30. - După revenirea echipei de control la sediul ANCEX, aceasta întocmeste următoarele documente:

a) raportul de control;

b) nota de constatare, numai în situatia în care realitatea faptelor, stărilor sau situatiilor constatate urmează a fi stabilită de organul de urmărire penală.

Art. 31. - (1) Raportul de control se întocmeste de către echipa de control în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii din activitatea de control.

(2) În continutul raportului de control se mentionează:

a) numărul mandatului si obiectivele controlului, conform acestuia;

b) componenta echipei de control;

c) persoana juridică controlată;

d) reprezentantii persoanei juridice controlate (conducătorul companiei, persoana de contact, alti reprezentanti care au participat la activitatea de control);

e) perioada desfăsurării controlului si perioada controlată;

f) rezultatele controlului, concluziile si măsurile stabilite/propuse;

g) prezentarea în detaliu a faptelor ce reprezintă încălcări ale dispozitiilor legii si care constituie contraventii sau infractiuni si, după caz, cuantumul amenzii aplicate.

(3) Raportul de control mai poate cuprinde propuneri referitoare la:

a) eliberarea autorizatiei de functionare a instalatiei si/sau a laboratorului pentru producerea substantelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, atunci când controlul prin verificare s-a făcut în urma unei cereri de autorizare;

b) continuarea documentării asupra unor aspecte constatate si rămase de clarificat la sediul ANCEX sau de către alte organe abilitate;

c) extinderea controlului si la alte societăti/platforme;

d) valorificarea concluziilor controlului în cadrul ANCEX pentru îmbunătătirea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii si a activitătilor de implementare a Conventiei;

e) sesizarea Ministerului Public, în cazul constatării unor încălcări ale dispozitiilor legii, care pot constitui infractiuni.

(4) La raportul de control se anexează procesul-verbal de control întocmit conform art. 26 si, după caz, procesul-verbal de constatare a contraventiei conform art. 29 si/sau proiectul notei de constatare întocmite conform art. 32.

(5) Raportul de control se prezintă spre aprobare presedintelui ANCEX.

Art. 32. - (1) Nota de constatare reprezintă un document unilateral întocmit de ANCEX în care se consemnează, în detaliu, faptele, stările si situatiile a căror realitate urmează să fie stabilită de organul de urmărire penală.

(2) Întocmirea notei de constatare se face cu respectarea concluziilor si propunerilor din raportul de control aprobat de presedintele ANCEX.

(3) Nota de constatare aprobată de presedintele ANCEX se transmite Ministerului Public, în aplicarea dispozitiilor art. 59 alin. (1) din lege, conform cărora urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1a)

la normele metodologice

 

DREPTURILE PERSOANELOR CONTROLATE

 

În cazul efectuării activitătilor de control, persoanele controlate au următoarele drepturi:

1. Control prin monitorizarea datelor de productie, prelucrare, consum, import si export în baza declarării acestora

a) să furnizeze, din proprie initiativă, în termen de cel mult 10 zile de la trimiterea declaratiilor, date suplimentare pentru completarea unor date din acestea;

b) să transmită, din proprie initiativă, în termen de cel mult 10 zile de la trimiterea declaratiilor, declaratii rectificative pentru corectarea unor date;

c) să participe la lămurirea unor aspecte neclare din declaratiile transmise;

d) să facă propuneri privind perfectionarea procedurilor de întocmire si transmitere a declaratiilor, în conditiile legii.

2. Control prin inspectii la fata locului

a) să asiste, prin persoana de contact si alte persoane desemnate, la toate activitătile de control;

b) să protejeze documentele si informatiile cu caracter confidential, inclusiv instalatiile si echipamentele care nu au legătură cu scopul controlului;

c) să furnizeze date si documente pentru lămurirea aspectelor constatate si dovedirea respectării prevederilor legii si ale normelor metodologice de aplicare a acestora;

d) să păstreze câte un set din fotografiile, înregistrările video si probele recoltate pentru analize, privind elemente relevante din instalatii, până la elucidarea tuturor aspectelor legate de acestea;

e) să ia cunostintă anterior semnării despre rezultatele controlului si să formuleze obiectii cu privire la continutul actului de control;

f) să detină câte un exemplar din procesul-verbal de control si, după caz, din procesul-verbal de constatare a contraventiei;

g) să facă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia;

h) să facă propuneri pentru perfectionarea procedurilor de control, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 1b)

la normele metodologice

 

OBLIGATIILE

persoanelor controlate, în conformitate cu dispozitiile art. 27 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

Art. 27. - În cazul efectuării activitătilor de control, prin inspectii la fata locului, persoanele controlate au următoarele obligatii:

a) prezintă echipei de inspectie datele necesare desfăsurării inspectiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalatiei, activitătile desfăsurate, măsurile de sigurantă, administrative si de logistică;

b) execută, la cerere, operatiuni tehnologice în instalatia controlată;

c) pun, la cerere, la dispozitia inspectorilor, documentatii relevante pentru scopul inspectiei;

d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalatiei informatiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspectiei, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante fată de acest obiectiv;

e) pun la dispozitie echipamentul de protectie necesar desfăsurării inspectiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspectie, dacă acesta corespunde specificului instalatiei;

f) asigură instalarea si functionarea aparaturii si sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispozitie sau care sunt aduse de echipa de inspectie;

g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea si/sau înregistrarea video, de către reprezentantii lor sau ai Agentiei, a unor elemente relevante din instalatie, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora;

h) asigură, la cererea si în prezenta inspectorilor, recoltarea de probe si analizarea acestora, dacă dispun de conditiile necesare; retin mostre din probele luate si permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agentie sau de Organizatie;

i) participă la prezentarea, de către echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare ale inspectiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordante si solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate si a documentelor retinute.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

FAPTELE

care constituie contraventii si cuantumurile amenzilor conform dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

Art. 53. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) transmiterea declaratiilor si notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) transmiterea declaratiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum si transmiterea de date incomplete sau în neconcordantă cu activitatea desfăsurată, cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei;

c) neîndeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligatiilor României către Organizatie, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

e) neîndeplinirea obligatiei stabilite potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si păstrarea în deplină sigurantă a acestora, precum si încălcarea acestor norme, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;

f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agentiei, a documentelor, datelor si informatiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către corpul de control al Agentiei.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

Agentia Natională de Control al Exporturilor

Nr. ....../............

MANDAT DE CONTROL

 

În conformitate cu dispozitiile art. 25 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, echipa de control, compusă din:

1. …. - seful echipei de control, legitimatia ANCEX nr. ......;

2. …. - membru, legitimatia ANCEX nr. ......;

3. …. - membru, legitimatia ANCEX nr. ......,

este împuternicită să verifice modul de aplicare si de respectare a dispozitiilor legii mentionate la: .................................., cu sediul în ........................, începând cu data de ............... .

Alte precizări privind obiectivele controlului: ......

În conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. (2) din legea mentionată, echipa de control are acces neîngrădit la toate obiectivele, instalatiile, echipamentele, documentele si informatiile necesare pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Conventiei si ale legii.

 

Presedintele ANCEX,

....................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Agentia Natională de Control al Exporturilor

 

PROCES - VERBAL DE CONTROL

 

Încheiat astăzi, .................., ora ......, în localitatea ....................., cu ocazia controlului efectuat în baza Mandatului de control nr. ...... din .......... la ......................................................, (denumirea persoanei juridice controlate) cu sediul în ................................................., str. ................................................. nr. ..., sectorul/judetul ........................, înregistrată la registrul comertului la nr. ........................................, cod fiscal ..................................., reprezentată de ....................................................., în calitate de ....................................., legitimat/legitimată cu C.I.(B.I.) seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de ...................... la data de ................, CNP ..................................... .

La activitatea de control, din partea persoanei juridice controlate au mai participat următoarele persoane (cu mentionarea functiei): ..............................................................................

Echipa de control a ANCEX a fost compusă din:

.................................................... - seful echipei de control;

.................................................... - membru;

.................................................... - membru.

Perioada controlului ................................................................

Perioada controlată ..................................................................

Obiectivele controlului conform mandatului de control: .................................................... ..........................

Constatări:

 

Echipa de control, semnături Şeful echipei: Membru: Membru

Reprezentantii unitătii controlate, semnături

Directorul/managerul:

Persoana de contact:

Alte persoane desemnate:

L.S.

 

Recomandări:

Alte mentiuni:

1. Prin semnarea procesului-verbal de control se recunoaste restituirea originalelor documentelor puse la dispozitie echipei de control ANCEX.

2. Cu ocazia controlului au fost/nu au fost efectuate ......... înregistrări fotografice sau video.

Un set al înregistrărilor fotografice sau video a fost depus si înregistrat la sediul persoanei juridice controlate.

3. Cu ocazia controlului au fost/nu au fost recoltate probe pentru analize la un laborator desemnat de ANCEX.

4. Procesul-verbal de control are ........ file, ................ anexă/anexe, continând un număr de .............. file, a fost încheiat în 2 exemplare, dintre care un exemplar s-au retinut de către ANCEX. Procesul-verbal de control a fost înregistrat la sediul persoanei juridice controlate cu nr. ...... din ............ .

 

Echipa de control

Reprezentantii persoanei juridice controlate

Prenumele si numele

Functia

Semnătura

Prenumele si numele

Functia

Semnătura

 

 

 

 

Directorul/

managerul:

 

 

 

 

 

Persoana

de contact:

L.S.

 

Sediul: Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Corp A1, sector 5, Bucuresti Tel.: 021-311 20 83, Fax: 021-311 12 65 Website: www.ancex.ro si www.export-control.ro

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Agentia Natională de Control al Exporturilor

Nr. ... din ......

 

 

PROCES - VERBAL

de constatare a contraventiei

 

Încheiat astăzi, .............., ora ........., în localitatea ..........................., cu ocazia controlului efectuat în baza Mandatului de control nr. ........ din .................... al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor (ANCEX) la .............................................................................., cu sediul în ................................., str. ................................ nr. ......, sectorul/judetul .............. .

Agenti constatatori:

............................, legitimatie ANCEX nr. ........;

............................, legitimatie ANCEX nr. ........;

............................, legitimatie ANCEX nr. ....... .

Descrierea faptelor

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .

Faptele au fost săvârsite la data de ................., în locul ....................................... si înconformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora,

republicată, constituie contraventii prevăzute la art. ................... .

 

Agenti constatatori,

 ........................

(semnătura)

Reprezentant contravenient,

 ........................

(semnătura)

Martor,

........................

(semnătura)

 

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul ..............................................., cu sediul în localitatea ........................................, str. ............................. nr. ........., sectorul/judetul ............................, înregistrat la registrul comertului la nr. ....... din ............., având codul fiscal/CUI nr. ...................................., reprezentat prin ............................................., având functia de .......................... la ..............................................., născut la data de ..................., în localitatea ..................................., sectorul/judetul ............................, fiul lui ..................... si al ......................., domiciliat în localitatea .........................., sectorul/judetul .........................., str. ........................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., legitimat cu C.I.(B.I.) seria .......... nr. ....................., eliberat/eliberată la data de ................, de către ......................................, CNP ............................................... .

Pentru faptele constatate, care reprezintă contraventii, se aplică următoarele sanctiuni: ....................................... (se înscriu limitele prevăzute de lege si cuantumul amenzii aplicate pentru fiecare contraventie) în sumă totală de ............. (................................................................), conform art. 53 alin. (1) lit. ......... din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, care se varsă în contul nr. 20.22.01.03 deschis la trezoreria teritorială a Ministerului Finantelor Publice.

Conform art. 53 alin. (4) din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, în termen de 48 de ore de la încheierea prezentului proces-verbal contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în sumă de ....................... (.............................).

Dovada achitării se va depune la sediul ANCEX din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 1Đ3, corp A1, etaj III, sectorul 5, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal.

În caz contrar, se va proceda la executare silită, conform prevederilor legale.

Alte mentiuni:

Contravenientul are următoarele obiectii: ......................................................................................................................

            Contravenientul a primit înstiintarea de plată pentru suma de ..........................................................(............................................................) lei.

Contravenientul/reprezentantul legal nu a semnat procesul-verbal din cauză că (refuză, nu poate, nu este de fată) ............................................................. .

 

Sediul: Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Corp A1, sector 5, Bucuresti Tel.: 021-311 20 83, Fax: 021-311 12 65 Website: www.ancex.ro si www.export-control.ro

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucrătorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2002, ale Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucrătorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Lucrătorii migranti care au în întretinere copii în vârstă de până la 18 ani au dreptul să solicite inspectoratelor scolare judetene, respectiv Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, înscrierea acestora în învătământul general obligatoriu.

(2) Înscrierea copiilor lucrătorilor migranti în învătământul general obligatoriu se realizează după recunoasterea de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a studiilor efectuate anterior, fără examene de diferente.

(3) Copiii lucrătorilor migranti care au cunostinte suficiente de limba română pot fi înscrisi direct în învătământul general obligatoriu, fără a urma cursuri de limba română, după evaluarea conform art. 3 alin. (2).

(4) La solicitarea scrisă a părintilor, copiii lucrătorilor migranti pot fi înscrisi direct în învătământul general obligatoriu, urmând în paralel cursuri de limba română.

Art. 2. - (1) În vederea scolarizării, copiii lucrătorilor migranti au dreptul să urmeze fără taxă un curs de initiere în limba română.

(2) Cursul mentionat la alin. (1) este organizat pe durata unui an scolar în clase/grupe pe categorii de vârstă: 6-12 ani, 12-14/15 ani si 15-18 ani.

(3) Cererile de înscriere la cursul de învătare a limbii române se depun de regulă în perioada 1-15 august la sediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

(4) În perioada de învătare a limbii române copiii lucrătorilor migranti pot participa, cu acordul directorului scolii la care urmează să fie integrati, la unele activităti didactice cu caracter teoretic, practic si ludic, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale.

Art. 3. - (1) La sfârsitul cursului de initiere/învătare a limbii române elevii sunt supusi unei evaluări finale.

(2) Testul se desfăsoară în perioada 1-15 iunie si are în vedere verificarea următoarelor competente:

a) întelegerea semnificatiei globale a unui mesaj oral;

b) construirea orală a unor enunturi logice pe o temă dată;

c) citirea unui text si desprinderea semnificatiei globale;

d) scrierea corectă a unor enunturi.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită din directorul scolii la care urmează să fie repartizati elevii, un profesor de limba română, un învătător si un psiholog scolar, numiti prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 4. - (1) În raport cu rezultatele obtinute la evaluarea finală, vârsta candidatului si studiile anterioare echivalate de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, comisia de evaluare recomandă înscrierea în anul de studiu corespunzător din cadrul învătământului obligatoriu.

(2) În cazul în care după o perioadă se constată o evidentă inadaptare scolară a elevului ca urmare a neatingerii standardelor sau a necunoasterii limbii române, directorul scolii poate decide, cu acordul părintilor, trecerea acestuia într-o clasă inferioară celei frecventate până atunci sau chiar retrimiterea la cursurile de învătare a limbii române.

În cazul în care copilul nu promovează datorită cunostintelor insuficiente de limba română, cursurile de initiere în limba română pot fi urmate în paralel cu celelalte cursuri, pentru o perioadă de timp necesară îmbunătătirii cunostintelor de limba română.

Art. 5. - (1) Cursurile de initiere în limba română sunt predate de profesori de limba română după un curriculum adaptat, elaborat de Consiliul National pentru Curriculum.

(2) Retributia profesorilor care predau cursurile de initiere se face, în conditiile legii, prin cumul sau plată cu ora.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură formarea initială si continuă a personalului didactic care predă limba română ca limbă oficială a statului român, pe perioada anului pregătitor.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Directia educatie continuă, formarea si perfectionarea personalului didactic si de cercetare, asigură în perioada cursurilor de pregătire pentru obtinerea gradelor didactice, desfăsurate de către universităti, pregătirea specifică a personalului didactic care predă limba română ca limbă străină, pe perioada unui an pregătitor.

Art. 6. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului stabileste măsurile necesare pentru predarea limbii materne si a culturii tării de origine, pe întreaga durată a învătământului obligatoriu, în colaborare cu autoritătile similare din statele de origine ale lucrătorilor migranti.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului comunică inspectoratelor scolare judetene, respectiv Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, măsurile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1) si urmăreste punerea lor în practică.

Art. 7. - Finantarea pe durata învătământului obligatoriu se asigură potrivit prevederilor legale privind finantarea învătământului preuniversitar de stat.”

Art. II. - Actualul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 77/486/CEE din 25 iulie 1977 privind scolarizarea copiilor lucrătorilor migranti, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 199 din 6 august 1977.

Art. IV. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală buget finante, Directia generală pentru integrare europeană si relatii internationale, Directia educatie continuă, formarea si perfectionarea personalului didactic si de cercetare, inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 1 martie 2004.

Nr. 3.330.