MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 231             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 16 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 45 din 3 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

338. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 263/2004

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 45

din 3 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Iugani Prest” - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 5.569/2003 al Judecătoriei Brăila.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, apreciind că, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. 298 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată în întregime, dispozitiile legale criticate nefiind preluate în noua reglementare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.569/2003, Judecătoria Brăila a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Iugani Prest” - S.R.L. din Brăila într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale introduse de autorul exceptiei împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, emis de Garda Financiară – Sectia Brăila.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, contravenind art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece toate celelalte categorii de agenti economici decât cea prevăzută în art. 38 din Legea nr. 521/2002 nu sunt obligate să obtină autorizatia prevăzută de lege. În ceea ce priveste dispozitiile art. 62 din Legea nr. 521/2002, sustine că acestea reglementează situatii produse în trecut, încălcând astfel principiul neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Judecătoria Brăila opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât prin dispozitiile legale criticate nu se produce “o discriminare a agentilor economici care îsi desfăsoară activitatea comercială în acest domeniu. Astfel, conditionarea obtinerii autorizatiei pentru comercializarea produselor supuse accizelor de plata obligatiilor bugetare la zi este stipulată pentru toti agentii economici care produc si importă produsele ce formează obiectul de reglementare al acestei legi”. De asemenea, nu se poate primi sustinerea privind retroactivitatea dispozitiilor art. 62, deoarece obligatia agentilor de a obtine autorizatia de comercializare este instituită pentru activitatea desfăsurată după intrarea în vigoare a legii.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât, în ceea ce priveste critica de retroactivitate a legii, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 330/2001, o lege nu retroactivează atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 16 alin. (1) din Constitutie, apreciază că acest text nu se referă la persoanele juridice, ci numai la cele fizice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002), dispozitii care au următorul continut:

- Art. 38: “Agentii economici nu vor fi autorizati în situatia în care:

a) înregistrează obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat. Nu se consideră obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat sumele pentru care agentii economici au obtinut înlesniri la plata acestora, potrivit reglementărilor legale;

b) administratorul si/sau directorul executiv al agentului economic care solicită autorizare a suferit condamnări pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

c) administratorul si/sau directorul executiv este functionar public sau ocupă o altă functie incompatibilă cu functia de gestionar sau de administrator;

d) utilajele ori instalatia de producere a alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice distilate provine, direct sau indirect, de la agenti economici care înregistrează datorii fiscale restante reprezentând accize;

e) utilajele ori instalatia de producere a alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice distilate provine de la agenti economici ce nu pot fi identificati si verificati de organele de control, pentru a se stabili realitatea si legalitatea tranzactiei, precum si obligatiile fiscale generate de aceasta.”;

- Art. 62: “(1) Agentii economici care detin autorizatii de comercializare valabile pe toată perioada de desfăsurare a activitătii, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligatia ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizatii organelor emitente în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii. După data de 15 noiembrie 2002 autorizatiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizatii se face cu plata taxei aferente si în conditiile prevăzute în prezenta lege.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si ale art. 41 alin. (1), care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 44 alin. (1), având următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 44 alin. (1): “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

De asemenea, autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine si încălcarea prevederilor art. 1 din primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi care au următorul continut: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Încheierea din 4 septembrie 2003, Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin prevederile art. 298 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 si care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, dispozitiile legale criticate nefiind preluate în noua reglementare.

Având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...]”, Curtea urmează a respinge exceptia de neconstitutionalitate ridicată, ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Iugani Prest” - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 5.569/2003 al Judecătoriei Brăila.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în temeiul art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică începând cu deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, aferente lunii ianuarie 2004, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se înfiintează compartimentele de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, în limita numărului de posturi aprobate.

(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) se înfiintează la nivelul fiecărei structuri operative ca serviciu, birou sau compartiment, în functie de numărul de plătitori de taxă pe valoarea adăugată înregistrati.

Art. 5. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de colectare a creantelor bugetare si Directia generală de inspectie fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 338.

 

ANEXĂ

METODOLOGIA DE SOLUTIONARE A DECONTURILOR

CU SUME NEGATIVE DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ CU OPTIUNE DE RAMBURSARE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

La art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 263/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 martie 2004, se face următoarea rectificare:

- în loc de: “…conform prevederilor art. 75 alin. (1) si (3) …” se va citi: “… conform prevederilor art. 76 alin. (1) si (3) …”.