MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 232             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 17 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

9. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

10. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII

 

2. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 martie 2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă de urgentă pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

309. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Tulcea, judetul Tulcea

 

310. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din proprietatea publică si privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică si privată a orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

312. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

313. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a comunei Rociu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, judetul Arges

 

314. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Cluj-Napoca”

 

315. - Hotărâre pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale la Centrul de Securitate Nucleară din Centrul si Estul Europei

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a doamnei senator Mihaela-Rodica Stănoiu, aleasă în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt, apartinând Grupului parlamentar P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de aceasta, începând cu data de 15 martie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 9.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. IV - “Comisia pentru buget, finante si bănci” -, domnul senator Rahău Dan Nicolae, devenit senator independent, se include în componenta comisiei în locul domnului senator Bîciu Constantin, Grupul parlamentar al P.R.M.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 10.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 martie 2004

 

În conformitate cu art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe perioada absentei din tară a presedintelui Senatului, din data de 17 martie până în data de 19 martie 2004, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 2.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Având în vedere lipsa unor reglementări privind salarizarea personalului angajat în cadrul serviciilor publice de salvamont, precum si necesitatea cresterii imediate a numărului angajatilor acestor servicii, determinată de intensificarea accidentelor în munti, din cauza avalanselor si evenimentelor imprevizibile, elemente care vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, se impune completarea de urgentă a cadrului legislativ privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, prin includerea personalului angajat în serviciile publice de salvamont,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Anexa nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul V - “Unităti de informatică” se introduce un nou punct, punctul VI, cu următorul cuprins:

“VI. Administratia publică locală

Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene si locale

Salarii de bază pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază

minim

maxim

1.

Salvator montan gradul

I

3.107.000

6.131.000

2.

Salvator montan gradul

II

2.998.000

4.599.000

3.

Salvator montan gradul

III

2.998.000

3.795.000

 


*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor.

 

NOTĂ:

1. Salariile prevăzute la limita minimă si la limita maximă vor fi majorate potrivit art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.

2. Pentru activitatea desfăsurată în conditii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat în functia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.

3. Categoriile de personal, conditiile de acordare si mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 2, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Tulcea, judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, identificate potrivit anexei nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, identificat potrivit anexei nr. 2, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad.

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren situat în municipiul Tulcea, judetul Tulcea, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui teren situat în municipiul Tulcea, judetul Tulcea, trecut din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 117 din 25 aprilie 2003.

Art. 3. - Datele de identificare a terenurilor mentionate la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-primirea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor situate în municipiul Tulcea, judetul Tulcea, cărora li s-a schimbat titularul dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Tulcea, Str. Barajului, FN

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Tulcea - Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Nr. imobil: 5260 cod: 8.29.09 nr. M.F.: 107.210

suprafata terenului = 1.125 m 2

2.

Municipiul Tulcea, Str. Antenei, FN (colt cu Str. Libertătii)

Municipiul Tulcea - Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Imobil înscris la nr. crt. 953 din 1.125 anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis din 10 iulie 2002 (partial)

suprafata terenului = 1.125 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din proprietatea publică si privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică si privată a orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

(2) Apartamentele din acest imobil se vând personalului armatei care le detine pe bază de contract de închiriere, în conditiile legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 310.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Chisineu-Cris, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris

- Imobil 3.262 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 104.173

- suprafata construită = 1.035,9 m 2

- suprafata desfăsurată = 2.420 m 2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 6.000 m 2

Orasul Chisineu-Cris, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris

- Imobil 3.139 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 104.169

- suprafata construită = 5.377 m 2

- suprafata desfăsurată = 7.737,4 m 2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 44.500 m 2

Orasul Chisineu-Cris, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris

- Imobil 3.141 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 104.170

- suprafata totală a terenului = 700.000 m 2

Orasul Chisineu-Cris, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris

- Imobil 3.166 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 104.171

- suprafata totală a terenului = 700.500 m 2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Chisineu-Cris, Strada Înfrătirii nr. 89, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris

- suprafata construită = 438,7 m 2

- suprafata desfăsurată = 1.174 m 2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 438,7 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (ASPMTCT), denumită în continuare Agentia, se organizează si functionează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Adresa unde va functiona sediul Agentiei se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 2. - Agentia este finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Agentia reprezintă autoritatea care aplică politica si strategia de sănătate publică în domeniile de responsabilitate ale ministerului.

(2) Pentru desfăsurarea activitătilor de medicină preventivă, avizare si autorizare sanitară si veterinară, inspectie sanitară si veterinară de stat, Agentia poate avea unităti fără personalitate juridică organizate în teritoriu.

(3) Agentia colaborează cu Ministerul Sănătătii, cu unitătile deconcentrate ale acestuia, precum si cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în scopul realizării politicilor sectoriale, monitorizării stării de sănătate si al organizării statisticii de sănătate în domeniul specific de responsabilitate.

Art. 4. - Agentia este condusă de un director general, numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 5. - (1) Salarizarea personalului se face potrivit anexei nr. III la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru personalul încadrat în functii de specialitate medico-sanitară si sanitar-veterinară, precum si pentru alte categorii de personal angajat cu contract individual de muncă, se aplică salarizarea specifică personalului din unitătile bugetare.

(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi - 264, conform structurii organizatorice, se va realiza în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Agentiei se constituie prin preluarea patrimoniului centrelor de medicină preventivă care se reorganizează.

(2) Predarea-preluarea patrimoniilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Regulamentul de organizare si functionare, precum si structura organizatorică ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Litera C a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, se completează cu un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

“3. Agentia de Sănătate venituri proprii Bucuresti” Publică a Ministerului si subventii de Transporturilor, la bugetul de stat Constructiilor si Turismului

Art. 9. - Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se abrogă.

2. La capitolul I al literei A din anexa nr. 2, punctul 13 si prevederea din nota de subsol referitoare la acest punct se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 312.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a comunei Rociu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Rociu, judetul Arges, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a comunei Rociu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, judetul Arges.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data preluării imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1, Consiliul Local al Comunei Rociu, judetul Arges, va prelua si notificarea care are ca obiect acest imobil, depusă în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 313.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a comunei Rociu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, judetul Arges

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Satul Şerbănesti, comuna Rociu, judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Rociu

- imobil 2.807 partial - cod 8.29.09 - nr. M.F. 103.792

- suprafata construită = 151 m 2

- suprafata desfăsurată = 151 m 2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1.025 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Cluj-Napoca”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al Judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Cluj-Napoca”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 314.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Cluj-Napoca”

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, judetul Cluj

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Judetean Cluj

- imobil 3.101 partial - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.763

- suprafata construită = 895 m 2

- suprafata desfăsurată = 895 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale la Centrul de Securitate Nucleară din Centrul si Estul Europei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare să efectueze plata cotizatiei anuale către Centrul de Securitate Nucleară din Centrul si Estul Europei din bugetul propriu.

Art. 2. - Se autorizează Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare să efectueze, până la data de 30 iunie 2004, din bugetul propriu, plata cotizatiei de 1.000 euro, aferentă anului 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 315.