MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 236             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 17 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

285. - Hotărâre privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si  bărbati

 

288. - Hotărâre privind accesul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, aflate sub pavilionul altor state, în marea teritorială si zona economică exclusivă a României

 

291. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Piscicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2002

 

297. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Retehnologizarea statiei 400 kV Slatina”

 

301. - Hotărâre privind aprobarea contributiilor voluntare anuale ale României la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru anii 2003 si 2004

 

303. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montană

 

305. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească,  a Asociatiei Grenlandsaksjonen din Norvegia

 

306. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

307. - Hotărâre privind acordarea judetului Prahova a unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru finalizarea lucrărilor de infrastructură prevăzute în etapa I de pe platforma Societătii Comerciale “Ploiesti

Industrial Parc” - S.A.

 

316. - Hotărâre privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste măsurile minimale pentru realizarea obiectivelor din Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2000, denumit în continuare Planul.

Art. 2. - Realizarea măsurilor prevăzute la art. 1 reprezintă o obligatie pentru toate autoritătile si institutiile publice.

Art. 3. - (1) Măsurile mentionate la art. 1 se realizează de către autoritătile administratiei publice centrale reprezentate în Comisia consultativă interministerială în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CODES), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia urmăreste si monitorizează progresele referitoare la măsurile de realizare a obiectivelor Planului, în baza atributiilor acesteia stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CODES) si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati.

Art. 4. - (1) În cadrul autoritătilor administratiei publice centrale reprezentate în Comisie, respectiv în cadrul serviciilor lor publice deconcentrate, se constituie structuri specifice pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati, în limita posturilor si alocatiilor bugetare aprobate.

(2) În cazul autoritătilor administratiei publice centrale reprezentate în Comisie, coordonarea structurilor specifice se asigură de către persoana desemnată ca membru al acesteia.

Art. 5. - Structurile specifice pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati au următoarele atributii:

a) evaluarea stadiului aplicării si respectării legislatiei în ceea ce priveste egalitatea de sanse între femei si bărbati, în domeniul de responsabilitate al autoritătii publice sau al institutiei publice;

b) analizarea si propunerea spre eliminare a oricăror elemente generatoare de discriminări din actele normative elaborate de autoritatea publică sau de institutia publică;

c) participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care au relevantă în ceea ce priveste egalitatea de sanse între femei si bărbati si, respectiv, eliminarea oricăror discriminări pe criterii de sex, în domeniul de responsabilitate al autoritătii publice sau al institutiei publice;

d) elaborarea de recomandări si de criterii privind respectarea egalitătii de sanse între femei si bărbati în domeniul sectorial de responsabilitate al autoritătii publice sau al institutiei publice;

e) înaintarea către conducătorul autoritătii publice sau al institutiei publice a recomandărilor si criteriilor elaborate învederea aprobării;

f) elaborarea de rapoarte periodice privind respectarea recomandărilor si criteriilor întocmite pentru domeniul sectorial de responsabilitate al autoritătii publice sau al institutiei publice;

g) elaborarea de rapoarte anuale privind reprezentarea femeilor si bărbatilor în posturile de decizie de la nivelul autoritătii publice sau al institutiei publice si al structurilor aflate în coordonarea si/sau în subordonarea acesteia;

h) elaborarea de programe privind formarea profesională a personalului din aparatul propriu si din structurile aflate în coordonare si/sau în subordonare, pe tematica egalitătii de sanse între femei si bărbati si a eliminării oricăror discriminări pe criterii de sex, pentru domeniul de responsabilitate al autoritătii publice sau al institutiei publice;

i) organizarea anuală a unor actiuni de informare profesională privind legislatia referitoare la respectarea egalitătii de sanse între femei si bărbati;

j) perfectionarea mecanismelor de control în ceea ce priveste măsurile de eliminare a comportamentelor discriminatorii după criterii de sex.

Art. 6. - Autoritătile administratiei publice centrale asigură, în limita alocatiilor bugetare aprobate, fonduri speciale pentru derularea actiunilor de informare si formare profesională privind legislatia referitoare la respectarea egalitătii de sanse între femei si bărbati, în functie de specificul domeniului de responsabilitate al institutiei.

Art. 7. - La elaborarea proiectelor de acte normative care au relevantă în ceea ce priveste egalitatea de sanse între femei si bărbati, sunt nominalizate si persoane din structurile specifice pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati în colectivele speciale, constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului.

Art. 8. - Comisia este consultată în mod obligatoriu si emite un aviz consultativ în cazul proiectelor de acte normative cu relevantă în ceea ce priveste egalitatea de sanse între femei si bărbati si/sau eliminarea oricăror discriminări după criterii de sex, care se supun spre adoptare Guvernului.

Art. 9. - (1) În cadrul autoritătilor administratiei publice centrale care sunt reprezentate în Comisie, respectiv în cadrul serviciilor lor publice deconcentrate, se desfăsoară anual programe de formare profesională a personalului din aparatul propriu si din structurile aflate în coordonare si/sau subordonare, având în mod obligatoriu în componentă module referitoare la egalitatea de sanse între femei si bărbati si eliminarea oricăror discriminări după criterii de sex.

(2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) se desfăsoară pe baza fondurilor speciale din bugetul propriu, în limita alocatiilor bugetare aprobate.

Art. 10. - Institutiile administratiei publice centrale, reprezentate în Comisie, coordonează, urmăresc si verifică măsurile luate în teritoriu de către serviciile lor publice deconcentrate în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Plan.

Art. 11. - În vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (2), Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asigură secretariatul si coordonarea activitătilor Comisie si pune la dispozitie membrilor ei toate informatiile necesare.

Art. 12. - Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CODES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului (3) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) CODES este formată din 25 de membri, reprezentanti ai autoritătilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, desemnati de conducerile acestora.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

LISTA

autoritătilor administratiei centrale reprezentate în Comisia consultativă interministerială

în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CODES)

 

1. Ministerul Afacerilor Externe

2. Ministerul Integrării Europene

3. Ministerul Finantelor Publice

4. Ministerul Justitiei

5. Ministerul Administratiei si Internelor

6. Ministerul Economiei si Comertului

7. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

8. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

9. Ministerul Culturii si Cultelor

10. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

11. Ministerul Sănătătii

12. Ministerul Apărării Nationale

13. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

14. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

15. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

16. Inspectia Muncii

17. Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

18. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

19. Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

20. Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor

21. Agentia pentru Strategii Guvernamentale

22. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

23. Agentia Natională pentru Sport

24. Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

25. Institutul National de Statistică

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind accesul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, aflate sub pavilionul altor state, în marea teritorială si zona economică exclusivă a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Accesul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, aflate sub pavilionul altor state, cu scopul de a desfăsura activităti de pescuit în marea teritorială si în zona economică exclusivă a României se face în conditiile respectării acordurilor încheiate în conditii de reciprocitate cu statelerespective.

Art. 2. - Dreptul de pescuit este acordat navelor si ambarcatiunilor de pescuit, aflate sub pavilionul altor state, denumite în continuare nave străine de pescuit, tinând cont de resursele acvatice vii exploatabile în marea teritorială si în zona economică exclusivă a României, precum si de efortul de pescuit national, respectând practicarea pescuitului responsabil si legislatia natională.

Art. 3. - Studiile pentru evaluarea resurselor piscicole si stabilirea capturii total admisibile în apele maritime românesti sunt efectuate anual si puse la dispozitie Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului de către un institut de cercetare de profil.

Art. 4. - Conditiile financiare privind activitatea de pescuit a navelor străine de pescuit sunt stabilite în cadrul acordurilor încheiate cu alte state.

Art. 5. - Pe baza acestor acorduri autoritătile nationale ale statelor semnatare, care răspund de pescuit, încheie protocoale în care sunt prevăzute următoarele capitole:

a) procedura obtinerii licentei, autorizatiei de pescuit si formularistica necesară;

b) valabilitatea licentei si modalitatea de plată;

c) declaratiile de captură;

d) observatori;

e) sistemul de monitorizare a navelor;

f) echipaj;

g) descărcări;

h) comunicatii;

i) zone de pescuit;

j) folosirea echipamentelor, instalatiilor si serviciilor portuare;

k) sanctiuni;

l) cazurile în care se procedează la arestarea navelor.

Art. 6. - Navele străine de pescuit trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină la bord licenta si autorizatia de pescuit;

b) să aibă instalat la bord un sistem functional care să permită detectarea si identificarea acestora de la distantă;

c) căpitanul să înregistreze si să raporteze informatiile referitoare la pescuit, inclusiv debarcările si transbordările.

Copii de pe aceste înregistrări vor fi puse la dispozitie autoritătilor române;

d) căpitanul să accepte inspectori la bord si să coopereze cu acestia;

e) căpitanul să respecte conditiile si restrictiile referitoare la debarcări, transbordări, operatii comune de pescuit, unelte de pescuit, plase, precum si marcarea si identificarea navelor.

Art. 7. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului emite reglementări referitoare la activitatea navelor si ambarcatiunilor de pescuit, în functie de prevederile acordurilor de pescuit.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 288.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare

a Inspectiei Piscicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Piscicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 29 august 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sediul central al Inspectiei Piscicole este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Retehnologizarea statiei 400 kV Slatina”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Retehnologizarea statiei 400 kV Slatina”, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 297.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Retehnologizarea Statiei 400 kV Slatina”

 

Presedinte:

Ileana Tureanu

- secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Membri:

Gheorghe Indre

- director general, Directia Generală Politică Energetică, Ministerul Economiei si Comertului

 

Julien Dorin Zamfir

- director al Directiei reglementarea achizitiilor publice si prioritizarea investitiilor publice, Ministerul Finantelor Publice

 

Marin Ionică

- presedintele Consiliului Judetean Olt Ruxandra Apostolescu - arhitect-sef al judetului Olt

 

Nicolae Ion

- director, Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului Olt

 

Gheorghe Păunescu

- primarul municipiului Slatina, judetul Olt

 

Dumitru Voinea

- primarul comunei Valea Mare, judetul Olt

 

Ion Drăgut

- primarul comunei Priseaca, judetul Olt

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contributiilor voluntare anuale ale României la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru anii 2003 si 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 65 lit. k) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiilor voluntare ale României la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) privind proiectul de abordare strategică a gestiunii substantelor chimice, pentru anul 2003, în sumă de 1.000 dolari S.U.A., si pentru anul 2004, în sumă de 4.000 dolari S.U.A.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A.

în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 301.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentantii următoarelor ministere:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

b) Ministerul Administratiei si Internelor;

c) Ministerul Culturii si Cultelor;

d) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

e) Ministerul Finantelor Publice;

f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

g) Ministerul Sănătătii;

h) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

i) Ministerul Economiei si Comertului;

j) Ministerul Integrării Europene.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 303.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei Grenlandsaksjonen din Norvegia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea în România a Asociatiei Grenlandsaksjonen, persoană juridică de drept privat de nationalitate norvegiană, fără scop patrimonial, cu sediul în Skien, Mľlagata 58, 3716, Norvegia.

Art. 2. - În România, pentru realizarea obiectului său de activitate, Asociatia Grenlandsaksjonen va desfăsura activităti umanitare de acordare de ajutoare unor categorii de persoane aflate în dificultate, de construire, reabilitare si dotare a unor institutii de asistentă socială în conformitate cu scopul si activitătile prevăzute în statut.

Art. 3. - Asociatia Grenlandsaksjonen va functiona în România prin intermediul unei reprezentante, cu sediul în municipiul Onesti, bd. Oituz bl. 28, ap. 40, judetul Bacău.

Art. 4. - Asociatia Grenlandsaksjonen, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 305.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu suma de 10 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport, în vederea reabilitării si modernizării Stadionului Municipal din Târgu Mures.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 306.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea judetului Prahova a unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru finalizarea lucrărilor de infrastructură prevăzute în etapa I de pe platforma Societătii Comerciale “Ploiesti Industrial Parc” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui împrumut cu dobândă, în sumă de 50 miliarde lei din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, judetului Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova, necesar finantării infrastructurii si utilitătilor Parcului Industrial Ploiesti.

Art. 2. - Împrumutul se acordă pe o perioadă de 4 ani, cu termen de gratie de 2 ani de la data acordării; rambursarea împrumutului se efectuează după expirarea perioadei de gratie, în rate trimestriale egale.

Art. 3. - Rata dobânzii se situează la nivelul dobânzii acordate de Trezoreria Statului la disponibilitătile la vedere

păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Plata dobânzii se efectuează anual pe perioada de gratie, urmând ca după expirarea acesteia plătile de dobânzi să se efectueze trimestrial o dată cu ratele de capital, conform graficului de plată stabilit prin conventie încheiată între părti.

Art. 4. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1, alocată conform prevederilor prezentei hotărâri, se va face potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 307.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 533/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se restituie către persoanele fizice care au achitat-o potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune si care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare de televiziune.

(2) Declaratiile se completează pe formularele de declaratie pe propria răspundere emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune si depuse la subunitătile Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., până la data de 31 martie 2004.

Art. 2. - (1) Taxa se restituie de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin filialele sale, în calitate de mandatar al Societătii Române de Televiziune pentru încasarea taxei pentru serviciul public de televiziune, pe baza declaratiilor pe propria răspundere prevăzute la art. 1 si a documentelor care atestă plata.

(2) În cazul persoanelor care nu pot face dovada efectuării plătii taxei, restituirea se face pe baza declaratiilor pe propria răspundere că nu detin receptoare de televiziune si a evidentelor care atestă plata existente în baza de date a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

(3) Restituirea sumelor încasate în baza Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 reprezentând taxa TV aferentă perioadei 1 februarie - 31 iulie 2003 de la persoanele fizice care nu posedă receptoare TV se va face până cel mai târziu la data de 30 iunie 2004.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. restituie sumele prevăzute la art. 1 din încasările curente lunare ale taxei pentru serviciul public de televiziune, după deducerea comisionului prevăzut în contractul de mandat, tinând o evidentă exactă a sumelor restituite.

(2) În măsura în care încasările curente lunare nu sunt suficiente, diferenta se decontează de către Societatea Română de Televiziune la data prevăzută în contractul de mandat cu Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

(3) Evidenta pe persoane a sumelor restituite va fi transmisă lunar Societătii Române de Televiziune.

Art. 4. - Societatea Română de Televiziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu detine receptoare TV, în scopul de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pentru o perioadă de un an.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Societătii Române de Televiziune,

Valentin Nicolau

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 316.