MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 238             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 18 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

39. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

122. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a  unor institutii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

287. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului National Filatelic

 

290. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

292. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice”

2. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Natională de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, precum si a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.”

3. Partea introductivă a articolului V va avea următorul cuprins:

“Art. V. - Litera c) a alineatului (5) al articolului 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 39.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 122.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului National Filatelic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003 si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acordă titulatura de muzeu de importantă natională Muzeului National Filatelic, denumit în continuare Muzeul, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Nationale “Posta Română”.

(2) Muzeul are sediul în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Muzeului National de Istorie a României, situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3.

(3) Spatiul în care Muzeul îsi are sediul se atribuie acestuia în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani.

(4) Predarea-preluarea spatiului se face pe bază de protocol încheiat între Muzeul National de Istorie a României si Compania Natională “Posta Română”, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Muzeul are următoarele atributii principale:

a) detinerea de bunuri de valoare exceptională, semnificative în plan national pentru filatelie, dar fără a se limita la acest domeniu, luând în considerare semnificatia pe care o au asemenea piese de muzeu;

b) inventarierea si evidenta colectiilor;

c) cercetarea, în baza unor programe anuale si de perspectivă, a patrimoniului pe care îl detine si a contextelor specifice acestui patrimoniu;

d) documentarea în vederea identificării surselor, cunoasterii si, după caz, a achizitionării de obiecte si piese filatelice, în vederea completării si îmbogătirii colectiilor;

e) conservarea obiectelor de patrimoniu;

f) organizarea de expozitii permanente si temporare al căror obiect să fie patrimoniul pe care îl detine sau colectiile particulare;

g) punerea în valoare prin expozitii, publicatii si comunicări a rezultatelor cercetărilor stiintifice muzeografice;

h) contactul permanent cu publicul de toate categoriile;

i) contactul permanent cu specialistii din cadrul Federatiei Filatelice Române;

j) contactul permanent cu mediile de informare, cu organizatii neguvernamentale, organisme culturale, institutii de învătământ si cercetare, organisme si foruri internationale;

k) organizarea unui cerc de studii de istorie postală si filatelie.

Art. 3. - (1) Muzeul este condus de un director, numit potrivit legii.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeu este de 18.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Compania Natională “Posta Română” are obligatia de a solicita Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea Muzeului, în vederea functionării acestuia.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Muzeului se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administratie al Companiei Nationale “Posta Română”, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTRASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 287.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) Nu au obligatia înfiintării registrului misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetătenii români se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului Bucuresti.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Angajatorul are obligatia de a înregistra registrul la inspectoratul de muncă în a cărui rază teritorială îsi are sediul sau domiciliul, după caz, cel mai târziu la data încheierii primului contract individual de muncă.”

3. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Registrul se întocmeste în regim tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se numerotează pe fiecare pagină si devine document oficial de la data înregistrării.

………………………………

(3) Inspectoratul teritorial de muncă va înregistra registrul numai dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă sau a unor angajatori care obtin aprobarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, registrul se întocmeste si în format electronic.”

4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data încheierii contractului individual de muncă, data începerii activitătii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.), salariul de bază prevăzut la data încheierii contractului, data încetării contractului si temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele si semnătura persoanei care face înscrierea.”

5. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Fiecare operatiune efectuată în registru va fi certificată, prin semnătură si stampilă, de către o persoană numită prin act administrativ de către angajator sau de către reprezentantul legal al acestuia.”

6. Alineatele (3) si (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(3) Înscrierile în registru se efectuează la data încheierii contractului individual de muncă, precum si la data încetării acestuia, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

(4) Înregistrările din registru se vor efectua numai în limba română, citet, cu tus/pix negru, iar corectarea erorilor materiale din cuprinsul acestuia se va realiza prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, si prin înscrierea dedesubt, în culoare rosie, a datelor exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se barează întregul rând si se face trimitere la noul rând care contine datele exacte.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Registrul se păstrează la sediul sau domiciliul angajatorului ori, după caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau unor alte asemenea unităti fără personalitate juridică, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3).

(2) Angajatorii au obligatia de a comunica, în scris, tuturor conducătorilor sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor si unitătilor fără personalitate juridică, care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 alin. (3), precum si tuturor conducătorilor punctelor de lucru care au salariati, numărul registrului în care au fost înscrisi salariatii, precum si inspectoratul teritorial de muncă la care s-a făcut înregistrarea.

(3) Registrele si dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în locuri care să asigure securitatea datelor si să îndeplinească conditiile necesare pentru păstrarea lor îndelungată si corespunzătoare.”

8. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Registrul se pune la dispozitie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităti publice care îl solicită în conditiile legii, angajatorul având obligatia să asigure accesul permanent la acest document.”

9. Alineatul (2) al articolului 7 se abrogă. 10. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul, ale dosarului personal, ale paginii/paginilor din registru care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care să ateste activitatea desfăsurată de către acesta, vechimea în muncă, în meserie si în specialitate.”

11. Alineatele (3) si (4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care registrul a fost deteriorat sau înscrierile nu mai sunt lizibile, datele cuprinse în acesta se copiază ori, după caz, se reînscriu într-un nou registru în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării noului registru.

Angajatorul are obligatia de a păstra vechiul registru o perioadă de 3 ani de la data înregistrării noului registru.

(4) În situatia în care registrul a fost pierdut sau distrus, angajatorul are obligatia de a reface înscrierile, pe baza documentelor existente la dosarul personal al salariatului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data pierderii sau distrugerii. Inspectoratul teritorial de muncă va înregistra noul registru numai în situatia în care angajatorul va face dovada depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anuntului de pierdere a registrului, respectiv va face dovada distrugerii totale a acestuia, în conditiile legii.”

12. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:

“(5) În situatiile prevăzute la alin. (1), la înregistrarea unui nou registru, inspectoratul teritorial de muncă va face următoarele mentiuni:

a) pe prima pagină se va înscrie numărul registrului pe care îl înlocuieste, precum si motivul înlocuirii;

b) în registrul special, la numărul de înregistrare a vechiului registru se va înscrie mentiunea înlocuirii, motivul înlocuirii si numărul de înregistrare al noului registru.”

13. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - Unitătile fără personalitate juridică ce au competenta înfiintării registrului îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi au sediul, cu îndeplinirea obligatiilor prevăzute de prezenta hotărâre.”

14. La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.”

15. După alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (7), care va avea următorul cuprins:

“(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), (3) si

(4), inspectorul de muncă făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

16. Articolul 12 se abrogă.

17. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, registrele generale de evidentă a salariatilor se vor înregistra si completa cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Înscrierile deja efectuate în registrele existente îsi mentin valabilitatea urmând ca, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în coloana 10 “Ocupatia (functia si/sau meseria)” să se înscrie si codul C.O.R. corespunzător functiei/meseriei respective, în coloana 13 să se completeze si temeiul legal al încetării contractului individual de muncă, iar în coloana 14, în loc de “Temeiul legal al încetării contractului”, să se completeze “Numele, prenumele si semnătura persoanei care face înscrierea”.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 290.

 

ANEXĂ

 

REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTĂ A SALARIATILOR

 

Numărul contractului individual de muncă

Numele si prenumele salariatului

Date de identificare  a salariatului

Data încheierii contractului individual de muncă

Data începerii activitătii

Durata contractului individual de muncă

Durata muncii (ore/zi)

Durata perioadei de probă

Locul de muncă

Ocupatia (functia si/sau meseria) si codul C.O.R.

Salariul de bază

Modificarea, suspendarea contractului individual de muncă

Data încetării contractului individual de muncă si temeiul legal al încetării acestuia

Numele,

prenumele si semnătura persoanei care face înscrierea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

NOTĂ:

1. Înregistrarea datelor în rubricile registrului se va face după cum urmează:

a) în coloana 1 se va înscrie numărul contractului individual de muncă dat de angajator, conform normelor interne ale unitătii;

b) în coloana 2 se vor înscrie numele si prenumele salariatului conform actului de identitate;

c) în coloana 3 se vor înscrie următoarele date de identificare a salariatului: domiciliul/resedinta, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate;

d) în coloana 4 se va înscrie data semnării contractului individual de muncă de către ambele părti;

e) în coloana 5 se va înscrie data la care salariatul a început sau va începe efectiv să lucreze;

f) în coloana 9 se vor mentiona sectia, serviciul, punctul de lucru etc. unde lucrează efectiv salariatul.

2. Pe fiecare pagină din registru vor fi înregistrate datele unui singur salariat.

3. Coloanele 6, 7, 8, 10, 11 si 12 se vor completa începând cu data de 1 ianuarie 2007.

4. La încetarea contractului individual de muncă, spatiile rămase necompletate de pe pagina/paginile alocată/alocate salariatului se barează si se stampilează de către unitate.

5. Pentru salariatii detasati, angajatorul la care acestia au fost detasati va completa registrul în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, cu mentiunea la coloana 1 a denumirii unitătii de la care se face detasarea.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.399, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este de 410, exclusiv secretarul de stat presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

3. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Finantelor Publice”, anexa nr. 2 “Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală” si anexa nr. 4 “Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice” se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 292.

 

ANEXA Nr. 1*)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Finantelor Publice

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ANEXA Nr. 3

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

 

 

Numărul maxim de posturi

I. Institutii publice si unităti subordonate, finantate de la bugetul de stat

 

1. Agentia Natională de Administrare Fiscală*)

410

2. Directiile generale ale finantelor publice judetene în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti; Directia generală de administrare a marilor contribuabili**)

25.797

II. Activităti care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice

 

1. Tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”***)

 

III. Companii nationale asupra cărora Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca actionar

 

1. Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A

 

2. Compania Natională “Loteria Română” - S.A.

 

 

NOTĂ:

În numărul de posturi finantat de la bugetul de stat, repartizat directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sunt cuprinse 558 de posturi aferente activitătii de control si de solutionare a contestatiilor, preluate la Ministerul Finantelor Publice în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, finantate, în intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurărilor sociale de stat (213), bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (195), bugetul asigurărilor pentru somaj (148).

În acelasi număr de posturi sunt cuprinse 47 de posturi preluate cu data de 1 ianuarie 2004 de la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

În acest număr este cuprinsă si reducerea, cu data de 1 ianuarie 2004, a unui număr de 150 de posturi repartizate altor institutii pentru întărirea structurilor de integrare europeană.


*) Au fost incluse si posturile aferente activitătii de control financiar, stabilite până în prezent conform art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare.

**) Include si structurile de administrare din cadrul acestora.

***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii.