MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 241             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 18 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 83 din 2 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

340/68. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare

 

341/69. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

 

342. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

343. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

 

354. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

355. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 83

din 2 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptii ridicate de Directia Generală a Finantelor Publice Mures în dosarele nr. 2.232/2003 si nr. 2.238/2003 ale Tribunalului Mures.

La apelul nominal lipsesc toate părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 483C/2003 si nr. 484C/2003 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 484C/2003 la Dosarul nr. 483C/2003, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 5 septembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 2.232/2003 si nr. 2.238/2003, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002. Exceptia a fost ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Mures cu ocazia solutionării recursurilor formulate împotriva sentintelor civile nr. 6.828 din 18 decembrie 2002 si nr. 6.331 din 28 noiembrie 2002, pronuntate de Judecătoria Târgu Mures în dosarele nr. 6.012/2002 si nr. 5.261/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) si ale art. 16 alin. (1).

Astfel, consideră că textul de lege criticat instituie un caz de retroactivitate a dispozitiilor legale referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor, desi aceste dispozitii nu sunt, potrivit sistemului de drept românesc, norme de drept penal. În acest sens invocă faptul că art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, potrivit căruia “Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă”, nu face trimitere la normele procedurale penale. De asemenea, autorul exceptiei consideră că “este încălcat si principiul egalitătii de tratament între agentii economici, având în vedere că aceiasi agenti economici care au fost sanctionati în aceeasi perioadă, însă asupra cărora instanta de judecată s-a pronuntat anterior solutionării cauzei, au rămas cu amenzile aplicate”.

Tribunalul Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât prin prevederile legale criticate sunt reglementate situatiile tranzitorii ce privesc aplicarea în timp a legilor care stabilesc si sanctionează contraventii. Această reglementare este considerată a fi absolut necesară prin raportare la principiul legalitătii stabilirii si sanctionării contraventiilor, statuat în art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. De asemenea, instanta apreciază că lipsa unor asemenea dispozitii ar avea ca rezultat încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (1) referitoare la universalitatea legii, precum si a celor referitoare la egalitatea în drepturi, consacrate de art. 16. În continuare, consideră că textul de lege criticat are meritul de a contribui la mentinerea certitudinii în cadrul relatiilor sociale, deoarece îndepărtează situatiile în care actul normativ ar produce efecte după data abrogării sale.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În acest sens apreciază că, potrivit noilor prevederi constitutionale prin care se statuează neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu mai poate fi invocată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorulraportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 12: “(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contraventie, ea nu se mai sanctionează, chiar dacă a fost săvârsită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

(2) Dacă sanctiunea prevăzută în noul act normativ este mai usoară se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sanctiune mai gravă, contraventia săvârsită anterior va fi sanctionată conform dispozitiilor actului normativ în vigoare la data săvârsirii acesteia.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

De remarcat faptul că, prin completarea adusă art. 15 alin. (2) de Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, exceptia privind legea penală mai favorabilă a fost extinsă si pentru faptele contraventionale, tinând seama că, asemenea infractiunilor, contraventiile sunt delicte sanctionate, însă nu prin pedepse penale, ci prin amenzi contraventionale sau alte sanctiuni specifice.

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, printr-o interpretare sistematică, atât prin prisma normelor constitutionale, cât si a conventiilor internationale la care România este parte, Curtea Constitutională a statuat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, Decizia nr. 399 din 21 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 6 noiembrie 2003, si Decizia nr. 408 din 4 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 21 noiembrie 2003, că prevederile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt constitutionale.

Cu acele prilejuri Curtea a observat că textul de lege criticat, care reglementează răspunderea contraventională, instituie o solutie similară celei existente în dreptul penal cu privire la aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile. Această exceptie este consacrată atât în art. 15 alin. (2) din Constitutia republicată, cât si în art. 13 din Codul penal.

Curtea Constitutională a statuat că legislatia contraventională din România intră sub incidenta prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, o eventuală sanctionare contraventională a unei persoane pentru o faptă săvârsită în trecut, în conditiile în care această faptă nu mai constituie, în prezent, contraventie, apare ca fiind nejustificată.

De asemenea, având în vedere asimilarea legilor care reglementează răspunderea contraventională cu legea penală, Curtea nu a retinut nici critica cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutia republicată, deoarece aplicarea retroactivă a reglementărilor penale iese de sub incidenta acestor prevederi constitutionale.

În spetă nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Mures în dosarele nr. 2.232/2003 si nr. 2.238/2003 ale Tribunalului Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 340 din 11 martie 2004

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 68 din 11 martie 2004

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 341 din 11 martie 2004

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 69 din 11 martie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, precum si prevederile art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, aferent exploatării Sistemului national de transport al gazelor naturale, se stabileste la nivelul de 247.384 lei/1.000 m3 transportati.

(2) Tariful prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati  direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale 3.584.674 lei/1.000 m3;

b) consumatori conectati în  sistemele de distributie a gazelor naturale:

b.1) consumatori rezidentiali 4.481.114 lei/1.000 m3;

b.2) celelalte categorii de consumatori 4.122.611 lei/1.000 m3.

Art. 2. - Preturile reglementate aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, prevăzute la art. 1, sunt preturi de vânzare cu amănuntul, având incluse toate costurile de achizitie a gazelor naturale, tarifele pentru serviciile specifice, precum si toate taxele si impozitele aferente, cu exceptia T.V.A.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 342.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, după cum urmează:

a) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 196.215 lei/1.000 m3 furnizati;

b) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 816.142 lei/1.000 m3 furnizati;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 619.927 lei/1.000 m3 distribuiti.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), nu contin T.V.A.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 343.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2004-2005, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2003-2004, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 3, nu contin T.V.A.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 354.

 

ANEXA Nr. 1

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Denumirea depozitului

 

Sărmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Cetatea de

Baltă

Componentă fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/1.000 m3/ciclul complet de

înmagazinare

494.262

632.401

452.263

531.288

344.986

526.185

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 m3

52.240

30.786

130.071

133.496

153.981

54.055

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 m3

84.821

35.602

86.415

102.915

123.245

36.508

 

ANEXA Nr. 2

 

Veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007

 

Denumirea depozitului

 

Sărmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Cetatea de

Baltă

Capacitatea operatională

milioane m3

500

200

200

50

1.200

100

- din care capacitate alocată Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias pentru asigurarea echilibrului fizic al Sistemului national de transport al gazelor naturale

milioane m3

100

-

-

-

200

-

Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare(VT1)

milioane lei

301.955

139.758

133.750

38.385

691.208

61.675

Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1)

milioane lei

294.814

132.013

125.536

36.295

675.435

59.831

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0

0

0

0

0

0

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, pentru ciclul complet de injectie si extractie 2003-2004

 

Denumirea depozitului subteran

Tarifele pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale, pentru un ciclu complet de înmagazinare 2003-2004

Cetatea de Baltă

638.057 lei/1.000 m3

Sărmăsel

968.333 lei/1.000 m3

Urziceni

522.788 lei/1.000 m3

Bilciuresti

441.025 lei/1.000 m3

Bălăceanca

845.972 lei/1.000 m3

Ghercesti

433.287 lei/1.000 m3

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2003-2004, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 3 nu contine T.V.A.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 355.

 

ANEXA Nr. 1

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Denumirea depozitului

 

Târgu Mures

Componentă fixă pentru rezervarea capacitătii complet de înmagazinare

lei/1.000 m3/ciclul

553.524

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 m3

92.027

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 m3

84.427

 

ANEXA Nr. 2

 

Veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007

 

Denumirea depozitului

 

Târgu Mures

Capacitatea operatională

milioane m3

250

Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1)

milioane lei

182.494

Venitul total reglementat, aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1)

milioane lei

104.230

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFUL REGLEMENTAT

pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale în depozitul subteran operat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures pentru un ciclu complet de injectie si extractie 2003-2004

 

Denumirea depozitului subteran

Tariful pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2003-2004

Târgu Mures

845.471 lei/1.000 m3