MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 243             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 19 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 93 din 4 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22  decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

308. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 93

din 4 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Farmacia Luiza 2” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.368/2003 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal se prezintă autoarea exceptiei, reprezentată prin avocat, precum si partea Afrodita Ion-Ceară, asistată de avocat, lipsind Cecilia Culea si Serviciul Public “Centrale Termice si Administrare Fond Locativ” din Călărasi, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autoarei exceptiei sustine neconstitutionalitatea textului de lege criticat, arătând că acesta creează discriminări între chiriasii imobilelor cu destinatie de locuinte si cei ai imobilelor având o altă destinatie, întrucât, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, acestia din urmă nu beneficiază de dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor prin îmbunătătirile necesare si utile.

Avocatul părtii prezente consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale privind dreptul de proprietate, în spetă fiind aplicabile dispozitiile art. 44 alin. (1) teza finală, potrivit cărora continutul si limitele acestui drept sunt stabilite prin lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată, întrucât legiuitorul, în temeiul art. 44 alin. (1), a stabilit, potrivit competentei sale constitutionale, limitele exercitiului acestui drept. De asemenea, nu se poate retine încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, întrucât situatiile juridice diferite ale celor două categorii de chiriasi implică un tratament diferentiat. În ceea ce îi priveste pe chiriasii imobilelor având o altă destinatie decât aceea de locuintă, se apreciază că legea nu îi împiedică să actioneze potrivit dreptului comun pentru a-si recupera contravaloarea îmbunătătirilor necesare si utile.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 5 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.368/2003, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Farmacia Luiza 2” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, acordând privilegii numai chiriasilor care au ocupat imobile (retrocedate) ce au avut destinatie de locuinte, instituind astfel o discriminare între acestia si chiriasii care au ocupat imobile (retrocedate) cu altă destinatie. Asa fiind, este încălcat si dreptul de proprietate al acestor din urmă chiriasi asupra sumelor ce reprezintă contravaloarea îmbunătătirilor si reparatiilor aduse imobilelor.

Tribunalul Călărasi consideră că legiuitorul a impus distinctia între cele două categorii de chiriasi “pentru a se putea compensa efectul profund negativ pe care l-a avut deposedarea cetătenilor de locuinte comparativ cu deposedarea de spatii cu altă destinatie”, motiv pentru care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 este nefondată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că prin textul de lege criticat legiuitorul a vrut să protejeze chiriasii imobilelor cu destinatia de locuintă care, în majoritatea cazurilor, sunt persoane fizice cu venituri relativ modeste; închirierea spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuinte se realizează în considerarea unor scopuri comerciale, de regulă, prin licitatie, reprezentând o operatiune supusă dreptului comercial. Prin urmare, se retine că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii, constitutivă de discriminare.

Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 44 alin. (2) si (8) din Constitutie, se arată că legiuitorul este liber să opteze în privinta sferei imobilelor si a persoanelor având calitatea de chiriasi, îndreptătite la despăgubiri pentru sporul de valoare adus acestor imobile. Textul de lege criticat este redactat în spiritul art. 44 din Constitutie, potrivit căruia “continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”.

Se apreciază, în consecintă, că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 49 alin. (1): “Chiriasii au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuintă prin îmbunătătirile necesare si utile.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si art. 41 alin. (2) si (7) din Constitutie, care ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au următoarea numerotare si continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 44 alin. (2) si (8): “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală. [...]

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la formula utilizată în alin. (1) al art. 49 din Legea nr. 10/2001, potrivit căreia chiriasii imobilelor cu destinatia de locuintă au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus prin îmbunătătirile necesare si utile, pentru a conchide, pe cale de interpretare, că, în ceea ce îi priveste pe chiriasii imobilelor cu altă destinatie, acestia ar fi lipsiti de un atare drept.

Sustinerea nu poate fi retinută, întrucât neconstitutionalitatea unei reglementări constituie o stare intrinsecă a acesteia si nu poate fi dedusă pe calea unei interpretări per a contrario, operatie care presupune a atribui legiuitorului ceea ce acesta nu a prevăzut in terminis.

Asa fiind, este de principiu că într-un stat de drept libertatea constituie regula, iar interdictia are caracter de exceptie, niciodată aceasta din urmă neputând fi prezumată sau dedusă din tăcerea legiuitorului, ci trebuie să fie expres prevăzută în norma legală. Prin urmare, împrejurarea că norma dedusă controlului nu prevede un drept la despăgubire similar si pentru chiriasii imobilelor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, limitându-se a reitera doar norma de drept comun privind dreptul la despăgubire pentru o anumită categorie de chiriasi, nu este susceptibilă de interpretarea pe care întelege să i-o dea autorul exceptiei, în sustinerea criticii sale. În absenta unei interdictii exprese, acesti chiriasi au posibilitatea de a solicita si obtine despăgubiri, potrivit dreptului comun, pentru sporul de valoare al imobilului rezultat din îmbunătătirile necesare si utile pe care i le-au adus. Chiar dacă temeiul unei asemenea pretentii rezidă în institutia îmbogătirii fără justă cauză, fiind deci extrinsec reglementării legale în discutie, o asemenea împrejurare lipseste de îndreptătire critica de neconstitutionalitate ce i-a fost adusă. Pentru aceleasi ratiuni, este lipsită de temei calificarea respectivei reglementări ca fiind discriminatorie si, prin aceasta, în contradictie cu prevederile art. 16 din Constitutie.

Independent de aceste consideratii, Curtea observă că neconstitutionalitatea textului de lege criticat este dedusă nu din continutul acestuia, ci din modul de interpretare si de aplicare a lui, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, excedează competentei jurisdictionale a instantei constitutionale. Sub acest aspect, Curtea a statuat în repetate rânduri că nu se poate pronunta asupra constitutionalitătii interpretării date de o instantă judecătorească, aceasta constituind un act de aplicare a legii. De altfel, nu intră în atributiile sale cenzurarea aplicării dispozitiilor legale de către instantele judecătoresti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. O asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi neconstitutională, contravenind prevederilor art. 126 din Constitutia republicată, potrivit cărora justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Farmacia Luiza 2” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.368/2003 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Agentie, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale si ca autoritate a statului în domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea directă a primului-ministru.

(2) Sediul Agentiei este în municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.

(3) Autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor este reprezentată la nivel central de Agentie, la nivel judetean de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor si la nivel local de circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Agentia exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia în vederea asigurării si garantării sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor;

c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigură supravegherea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.

Art. 3. - (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2 Agentia are următoarele atributii principale:

A. În domeniul veterinar:

a) organizează activitătile veterinare publice pe întreg teritoriul tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) conduce serviciile veterinare de stat si stabileste organizarea si necesitătile de finantare ale acestora;

c) elaborează norme veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei, la propunerea Directiei generale veterinare, pentru domeniile de competentă ale serviciilor veterinare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;

d) stabileste responsabilitătile generale ale medicilor veterinari;

e) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea unor activităti veterinare publice;

g) participă la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor interguvernamentale privind colaborarea în domeniul veterinar;

h) răspunde împreună cu Ministerul Sănătătii de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor de origine animală;

i) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea animalelor;

j) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea posturilor de inspectie la frontieră;

k) organizează si asigură functionarea sistemului informatic veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;

l) elaborează regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitătile acestora;

m) organizează si controlează activitătile veterinare publice efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti si controlează activitatea formatiunilor de asistentă veterinară ce pot functiona în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, societătilor comerciale, asociatiilor sau societătilor agricole ori altor structuri similare;

n) stabileste cerintele veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea internă si internatională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrană concentrată pentru animale de companie; inspectii si controale veterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontieră, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate în furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare;

o) urmăreste asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentatiei, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

p) elaborează programele nationale în domeniul veterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei;

q) controlează aplicarea normelor veterinare;

r) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul veterinar.

B. În domeniul sigurantei alimentelor:

a) coordonează elaborarea si implementarea strategiei si legislatiei privind siguranta alimentelor;

b) elaborează norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei, la propunerea Directiei generale pentru siguranta alimentelor, pentru domeniile de competentă, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;

c) promovează si coordonează realizarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul sigurantei alimentelor;

d) realizează evaluarea riscului si recomandă autoritătilor competente dispunerea măsurilor ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor si interesele consumatorilor;

e) coordonează activitătile de elaborare a codurilor de bună practică si altele asemenea;

f) coordonează metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator;

g) coordonează activitatea de standarde, mărci si licente în industria alimentară;

h) asigură coordonarea elaborării si implementării politicilor guvernamentale în domeniul sigurantei alimentelor si biotehnologiei;

i) coordonează identificarea specialistilor în vederea armonizării standardelor românesti cu cele europene si internationale si cu standardele Codex Alimentarius;

j) coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la actiunile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul standardizării, sigurantei si calitătii alimentelor;

k) coordonează elaborarea cadrului legal privind Sistemul de control al sigurantei si calitătii alimentelor, compatibil cu cel existent în tările din Uniunea Europeană;

l) coordonează metodologic activitatea de control, testare si expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;

m) realizează si valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea avizelor si a autorizatiilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritătile publice cu atributii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice, datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;

n) coordonează activitatea de formare a personalului implicat în realizarea activitătilor de supraveghere si control din domeniul sigurantei alimentelor;

o) furnizează avize stiintifice si asistentă tehnică în cazurile prevăzute de legislatia natională si comunitară, precum si la cerere;

p) reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă - SRA;

q) organizează un punct permanent de contact pe baza unui “telefon verde”, telefon de urgentă de la care orice persoană fizică sau juridică poate obtine informatii obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii în domeniul sigurantei alimentelor;

r) îndeplineste orice alte atributii în domeniul sigurantei alimentelor, precum si în domeniul reglementării alimentatiei si biotehnologiei.

(2) Agentia asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor.

(3) Agentia elaborează si promovează acte normative în domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor.

(4) Agentia întreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activităti în domeniul veterinar, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.

(5) Agentia poate contracta servicii de consultantă în domeniul tehnologiei informatiei si comunicării, relatiilor publice, organizării campaniilor de promovare, educare si informare referitoare la activitatea specifică, precum si în domeniul specific de activitate.

(6) Agentia editează buletine informative si alte publicatii de specialitate, în limita alocatiilor bugetare.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) În exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.

(4) Agentia are un secretar general, înalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru în conditiile legii, în urma organizării unui concurs.

(5) Secretarul general exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei.

(6) Presedintele conduce Agentia si unitătile subordonate, numeste si eliberează din functie personalul Agentiei si conducerea unitătilor subordonate, în conditiile legii.

(7) Presedintele reprezintă Agentia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate, precum si în justitie. Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al presedintelui, în cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza în conditiile legii servicii, birouri, compartimente si colective temporare.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agentiei este de 296, exclusiv demnitarul.

(3) Personalul din cadrul Agentiei si al directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format din functionari publici si din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din structura Agentiei se face potrivit prevederilor legale aplicabile salarizării personalului din ministere.

(5) Atributiile si responsabilitătile directiilor generale, directiilor, birourilor, compartimentelor si structurilor din cadrul Agentiei, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament intern de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 6. - (1) Unitătile care functionează în subordinea tehnică si administrativă a Agentiei, precum si numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de câte un director executiv medic veterinar, ajutat de 2 directori executivi adjuncti.

(3) Institutele veterinare sunt conduse de câte un director, ajutat de 2 directori adjuncti.

(4) Redimensionarea circumscriptiilor veterinare de asistentă teritoriale se face în functie de complexitatea activitătii si de numărul de animale, la propunerea directorului general al Directiei generale veterinare din cadrul Agentiei, prin ordin al presedintelui Agentiei.

(5) Structura organizatorică si numărul de posturi pentru unitătile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc, în conditiile legii, prin regulament intern de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.

(6) Salarizarea personalului din directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, iar salarizarea personalului din cadrul institutelor veterinare centrale se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.

Art. 7. - (1) Pe lângă Agentie functionează Consiliul stiintific, structură fără personalitate juridică, format din specialisti recunoscuti în domeniile de competentă ale Agentiei.

(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

(3) Consiliul stiintific se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele stiintifice la solicitarea Agentiei.

(4) Consiliul stiintific poate fi consultat de către Agentie cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate.

Art. 8. - (1) Pe lângă Agentie functionează Consiliul consultativ, format din reprezentanti ai ministerelor si ai societătii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de către presedintele Agentiei.

(3) Consiliul consultativ se întruneste periodic, la solicitarea presedintelui Agentiei.

(4) Consiliul consultativ are atributii în stabilirea prioritătilor în ceea ce priveste cererile de consultări stiintifice privind identificarea, evaluarea si managementul riscului, precum si al situatiilor de criză.

(5) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei, la propunerea ministerelor si a reprezentantilor societătii civile.

(6) Consiliul consultativ se întruneste pentru examinarea si dezbatarea unor probleme din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele consultative la solicitarea Agentiei.

Art. 9. - În cadrul Agentiei - Directia igienă si sănătate publică functionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componentă si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 10. - Agentia duce la îndeplinire atributiile în mod transparent si face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate si alte documente de interes public, în conditiile legii.

Art. 11. - Agentia asigură, în conditiile legii, accesul la documentele proprii si ia măsuri pentru ca părtile interesate să primească informatii obiective si accesibile în domeniul său de activitate.

Art. 12. - (1) Sistemul rapid de alertă pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului sau siguranta alimentelor se organizează sub forma unei retele care reuneste Ministerul Sănătătii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Agentia reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă si al Codex Alimentarius.

Art. 13. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004 si în anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonantei mentionate.

(3) Proiectele de acte normative elaborate de Agentie, care privesc finantarea activitătilor acesteia, vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Cheltuielile Agentiei pot include cheltuieli de salarizare, cheltuieli administrative, achizitii, obligatii contractuale, precum si orice alte cheltuieli prevăzute de lege, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor Agentiei, numai cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si cu încadrarea în bugetul alocat.

(5) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Agentia poate beneficia de consultantă si asistentă tehnică de specialitate din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.

Art. 14. - (1) Agentia are în dotare un număr de două autoturisme, prin transfer de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, 13 autoturisme si 6 autolaboratoare, prin transfer de la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare.

(2) Unitătile care functionează în subordinea Agentiei, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat.

Art. 15. - În exercitarea atributiilor de serviciu personalul împuternicit al Agentiei poate dispune punerea sub sechestru veterinar a produselor alimentare necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea produselor alimentare improprii consumului si tăierea sau uciderea animalelor, în conditiile legii, conform cerintelor veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 16. - Patrimoniul unitătilor din subordinea Agentiei se preia pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, conform bilantului contabil.

Art. 17. - (1) În numărul maxim de posturi ale Agentiei sunt incluse:

a) 35 de posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

b) 14 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Sănătătii;

c) 84 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) 131 de posturi aferente functiilor publice de la posturile de inspectie la frontieră, preluate de la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

e) 19 posturi aferente functiilor publice, preluate de la Directia integrare europeană, programe, relatii internationale, inspectii si controale veterinare de frontieră din cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală.

(2) Functionarii publici care ocupă functiile publice aferente posturilor prevăzute la alin. (1) se consideră transferati în interes de serviciu de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul contractual se încadrează în noua structură organizatorică pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, în limita posturilor aprobate.

Posturile rămase vacante după sustinerea testului vor fi ocupate, în conditiile legii, prin concurs.

(4) Încadrarea personalului din cadrul Agentiei, al directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si al institutelor veterinare se va face în conditiile alin. (2) si (3), în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 18. - Atributiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. B, aferente Serviciului reglementarea alimentatiei si biotehnologiei al Directiei de productie animală si industrie alimentară - Directia generală de implementare si reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se preiau de către Agentie.

Art. 19. - Plata despăgubirilor prevăzute la art. 26 alin. (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, titlul “Transferuri”.

Art. 20. - Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea mărcilor auriculare, precum si pentru alte servicii în domeniul veterinar se încheie conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - Sintagma “medici veterinari cu atributii de inspector al Politiei Sanitare Veterinare” din legislatia în vigoare se înlocuieste cu sintagma sinspector al autoritătii veterinare si pentru siguranta alimentelor”.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 308.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A AGENTIEI VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂTI

care functionează în subordinea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii:

I. Unităti cu personalitate juridică:

1. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

4. directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.

II. Unităti fără personalitate juridică:

1. circumscriptiile veterinare zonale;

2. circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor;

3. posturile de inspectie la frontieră.

 

 

ANEXA Nr. 3

NORMATIV

de autovehicule pentru activităti specifice desfăsurate de Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si de unitătile din subordine

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Nr. maxim de autovehicule pentru activităti specifice

 

Total

din care:

 

1.

Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

21

15 autoturisme, din care:

 

- 6 pentru aparatul central

- transport de persoane;

- 9 pentru posturile de inspectie la frontieră (PIF);

 

6 autolaboratoare, din care:

- 3 pentru PIF;

- 1 pentru controlul privind siguranta alimentelor;

- 1 pentru controlul privind sănătatea animală;

- 1 pentru controlul privind sănătatea publică;

 

2.

Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor

6/unitate

2 autoturisme, din care:

- pentru transport de persoane - conducerea directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor;

- parc comun;

 

3 autolaboratoare pentru:

- recoltare de probe pentru siguranta alimentelor;

- recoltare de probe pentru sănătatea animală;

- controlul laptelui si produselor lactate;

1 autoagregat pentru dezinfectie;

3.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

8

2 autoturisme pentru:

- transport de persoane pentru interventii rapide privind suspiciunea unor boli;

- transport pentru evaluare veterinară;

6 autolaboratoare pentru:

- transport de cadavre;

- transport de probe test;

- transport de probe de laborator;

- decontaminare;

- situatii speciale;

- autoutilitară pentru transport de biobază;

4.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

4

2 autoturisme pentru:

- deplasare pentru control în teritoriu;

- transport de mărfuri;

2 autolaboratoare pentru:

- recoltare de probe;

- examene rapide de laborator în teritoriu;

5.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

4

2 autoturisme pentru:

- deplasare pentru controlul în teritoriu si administratie;

- testare clinică în teritoriu;

 

 

 

 

2 autolaboratoare pentru:

- circulatia produselor medicinale în teritoriu;

- recoltare de probe.