MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 249            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 22 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

37. - Lege pentru înfiintarea comunei Bestepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judetul Tulcea

 

120. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Bestepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judetul Tulcea

 

40. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

123. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 72 din 26 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 

Decizia nr. 82 din 2 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f), precum si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

298. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

299. - Hotărâre privind trecerea unui teren din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău

 

304. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 17 octombrie 2003

 

Acord comercial între Guvernul României si Guvernul Republicii Kenya

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Bestepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judetul Tulcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Bestepe, judetul Tulcea, având în componentă satele Bestepe, Băltenii de Sus si Băltenii de Jos, prin reorganizarea comunei Mahmudia.

(2) Resedinta comunei Bestepe se stabileste în satul Bestepe.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Mahmudia are în componentă satul Mahmudia.

(2) Resedinta comunei Mahmudia rămâne în satul Mahmudia.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Bestepe, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Bestepe.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Tulcea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Tulcea si cu Consiliul Local al Comunei Mahmudia, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Mahmudia între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Bestepe se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003, pe ansamblul judetului Tulcea.

(3) Bugetul comunei Bestepe pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Tulcea.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Mahmudia si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Bestepe.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Mahmudia functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod  corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 37.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Bestepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judetul Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Bestepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judetul Tulcea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 120.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 18 decembrie 2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 40.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 123.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 72

din 26 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Ionut Mircea Caloian si Mihaela Alina Caloian în Dosarul nr. 12.794/2002 al Judecătoriei Buzău.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială “Electrica” - S.A. - Sucursala Buzău, prin avocat, lipsind autorii exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul părtii prezente sustine respingerea exceptiei, arătând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate, în spetă fiind aplicabile dispozitiile art. 44 alin. (1) teza finală, potrivit cărora continutul si limitele acestui drept sunt stabilite prin lege. Întrucât operatiunile de realizare si retehnologizare a capacitătilor energetice care se execută asupra terenurilor proprietate privată a persoanelor fizice nu au caracterul unei exproprieri sau nationalizări, invocarea art. 44 alin. (3) nu are relevantă în solutionarea exceptiei.

În ceea ce priveste raportarea la art. 53 din Constitutie, se apreciază că restrângerea adusă dreptului de proprietate privată întruneste cerintele impuse de norma constitutională, respectiv este prevăzută de lege, este necesară pentru realizarea activitătilor în domeniul electric si termoelectric, este proportională cu situatia care a determinat-o si nu are caracter discriminatoriu, respectând art. 16 din Constitutie. În acest sens se invocă jurisprudenta Curtii Europene a Dreptului Omului, care subliniază necesitatea unui echilibru just între cerintele interesului general al comunitătii si imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului, exemplu fiind cauza “Sporrong si Lönnroth împotriva Suediei”, 1982.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată, întrucât legiuitorul, în temeiul art. 44 alin. (1), a stabilit niste limite rezonabile ale exercitiului acestui drept în considerarea interesului public general, restrângeri care nu afectează însăsi existenta dreptului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 12.794/2002, Judecătoria Buzău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Ionut Mircea Caloian si Mihaela Alina Caloian.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederile art. 37 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 reglementează exproprierea gratuită a terenului proprietate privată, în spetă, proprietatea reclamantilor, dobândită licit, urmând a deveni proprietatea statului, deoarece este traversată de un cablu subteran ce face parte din instalatia de distributie a energiei electrice.

În ceea ce priveste reglementarea prevăzută în art. 16 alin. (4) din Legea nr. 318/2003, se apreciază că, pe de-o parte, dreptul de uz si servitute atribuit cu titlu gratuit statului îngrădeste dispozitiile constitutionale referitoare la proprietatea privată, restrângerea exercitării unor drepturi si egalitatea cetătenilor în fata legii, iar pe de altă parte, folosinta gratuită a unei proprietăti private înlătură obligatia constitutională la despăgubirea integrală si justă a persoanei lipsite de prerogativele depline ale dreptului de proprietate.

Judecătoria Buzău apreciază că, potrivit art. 20 din Legea nr. 318/2003, terenurile necesare pentru înfiintarea si functionarea capacitătii energetice pot fi proprietatea privată a unui tert, a titularului autorizatiei sau proprietate publică.

În scopul evitării unor litigii între tertul titular al dreptului de proprietate privată asupra terenului si titularul autorizatiei, alin. (2) al aceluiasi articol oferă două posibilităti acestuia din urmă, fie de a initia procedura legală de expropriere a terenului, dacă se invocă o cauză de utilitate publică, si apoi să solicite concesionarea acestuia, în conditiile legii, pe durata existentei capacitătii energetice, fie să cumpere terenul.

Instanta arată că prevederile art. 37 alin. (4) reiau reglementările din acte normative anterioare, referitoare la terenurile ocupate de instalatiile de distributie si transport al energiei electrice, statuând în mod unitar cu privire la situatiile deja existente la data aparitiei legii.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 318/2003, se arată că acestea sunt în spiritul si litera Legii fundamentale, care ocroteste proprietatea privată, indiferent de titular.

În concluzie, instanta de judecată apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 ca fiind nefondată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate fac parte din reglementările privind regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasate retelele de distributie a energiei electrice, regim juridic instituit în scopul asigurării functionării serviciului de interes public national de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Constitutiei.

Se arată că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 44 si 53 din Constitutie, deoarece din reglementările cuprinse în art. 16 din Legea nr. 318/2003 rezultă că lucrările de realizare a capacitătilor energetice sunt de interes public, iar drepturile de uz si de servitute sunt justificate de o cauză de utilitate publică. De altfel, art. 44 alin. (5) din Legea fundamentală prevede în mod expres dreptul autoritătilor de a folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare pentru lucrări de interes general, în conditiile acordării de despăgubiri proprietarului pentru “daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii”, aceste prevederi regăsindu-se în art. 16 al Legii nr. 318/2003.

Se apreciază că, având în vedere continutul reglementărilor legale criticate, dispozitiile art. 1 alin. (5) si cele ale art. 16 alin. (2) din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 16 alin. (4) si art 37 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 sunt în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Astfel, operatiunile de realizare si retehnologizare a capacitătilor energetice care se execută asupra terenurilor proprietate privată a persoanelor fizice nu au caracterul unei exproprieri, nationalizări sau unei treceri silite în proprietatea publică a acestor terenuri, procedura exproprierii, precum si situatiile în care solicitantul autorizatiei pentru înfiintarea si functionarea capacitătii energetice poate să cumpere terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice fiind expres prevăzute de art. 20 din Legea nr. 318/2003.

Pe de altă parte, restrângerea exercitării dreptului de proprietate privată, reglementată în textele de lege criticate, îndeplineste conditiile prevăzute în art. 53 alin. (1) din Constitutie, respectiv este prevăzută de lege, se impune datorită conditiilor în care se realizează desfăsurarea activitătilor în sectorul energiei electrice si al energiei termice, este necesară într-o societate democratică, este proportională cu situatia care a determinat-o, nu are caracter discriminatoriu si nu aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii cetătenilor.

Se mai arată că dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate nu încalcă nici principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece nu instituie diferente de tratament juridic între persoanele aflate în aceeasi situatie, ci, dimpotrivă, obligatiile si restrictiile prevăzute sunt aplicabile tuturor proprietarilor, persoane fizice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003. Textele legale criticate au următorul continut:

- Art. 16 alin. (4): “Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora.

Dacă cu ocazia interventiei pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor energetice, titularii de licentă au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile prezentei legi.”;

- Art. 37 alin. (4): “Terenurile pe care se situează retelele electrice de distributie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt si rămân în proprietatea publică a statului.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 41 alin. (2), (3) si (4), art. 49 alin. (1) si art. 51 din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au următoarea numerotare si continut:

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 44 alin. (2), (3) si (5): “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire. [...]

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.”;

- Art. 53 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 instituie o sarcină gratuită care grevează proprietătile afectate de capacităti energetice, pe toată durata existentei acestora. Această sarcină constă în obligatia detinătorilor cu orice titlu ai acestor terenuri de a permite interventia titularilor de licentă pentru retehnologizări, reparatii, revizii sau remedierea avariilor, în baza drepturilor de uz si servitute a acestora din urmă asupra proprietătilor respective. Aceste drepturi, stabilite potrivit art. 16 alin. (2) lit. a)-e) din lege, au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal si se exercită pe toată durata existentei capacitătii energetice sau temporar, cu ocazia lucrărilor de interventie.

Curtea constată că, în argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora “continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, ca si de acelea ale art. 136 alin. (5) care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private “în conditiile legii organice”.

Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul ordinar este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect, Curtea constată că, prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Chiar dacă prin instituirea drepturilor de uz si servitute titularul dreptului de proprietate suferă o îngrădire în exercitarea atributelor dreptului său, având în vedere că pe această cale se asigură valorificarea fondului energetic - bun public de interes national -, reglementarea legală în sine nu relevă nici o contradictie cu art. 44 alin. (3) din Constitutie referitor la expropriere. Astfel, exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile energetice, cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora, desi are ca efect lipsirea celor interesati de o parte din veniturile imobiliare, nu se traduce într-o expropriere formală si nici într-o expropriere de fapt, ci duce la un control al folosirii bunurilor, ceea ce nu contravine art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la protectia proprietătii private. Este ceea ce a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza “Mellacher si altii împotriva Austriei”, 1989, o spetă referitoare la reglementarea folosirii bunurilor. De asemenea, în cauza “Sporrong si L.nnroth împotriva Suediei”, 1982, aceeasi Curte a arătat că, întrucât autoritătile nu au trecut la exproprierea imobilelor petitionarilor, acestia puteau să-si folosească bunurile, să le vândă, să le lase mostenire, să le doneze sau să le ipotecheze. Prin urmare, s-a apreciat că nu se poate asimila situatia cu o expropriere în fapt, deoarece, chiar dacă dreptul de proprietate a pierdut în substanta sa, el nu a dispărut.

În ceea ce priveste art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, Curtea constată că acesta nu consacră trecerea în proprietatea statului a terenurilor pe care se află retele electrice de distributie, ci prevede că acestea sunt si rămân în proprietatea publică a statului, instituind astfel un fine de neprimire a cererilor de retrocedare. Asa fiind, reglementarea legală în cauză nu relevă nici o contradictie cu alin. (3) al art. 44 din Constitutie, ci, dimpotrivă, este în deplină concordantă cu art. 136 alin. (2) si (4) din Constitutie, potrivit cărora proprietatea publică apartine statului si unitătilor administrativ-teritoriale si este inalienabilă.

În ceea ce priveste situatia în care terenul necesar pentru înfiintarea si functionarea capacitătii energetice este proprietatea privată a unui tert, Curtea retine că, potrivit art. 20 din lege, solicitantul autorizatiei de înfiintare poate să initieze procedura legală de expropriere a terenului, dacă se invocă o cauză de utilitate publică, si să obtină concesiunea acestuia, în conditiile legii.

Analizând jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului sub acest aspect, Curtea Constitutională observă că se lasă statului o marjă mare de apreciere, în functie de nevoia reală a comunitătii în adoptarea măsurii de privare de proprietate. În cauza “James si altii împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei”, 1986, Curtea Europeană a statuat că nu poate fi vorba despre o încălcare a dispozitiilor Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dacă privarea de proprietate a fost făcută într-un anumit context politic, economic sau social, dacă răspunde unei “utilităti publice”, asa cum prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, apartinând chiar si unei categorii mai restrânse de persoane, deci si în situatia în care colectivitatea în ansamblul ei nu utilizează sau nu profită ea însăsi de bun. În vederea realizării scopului ei legitim, măsura privativă de proprietate trebuie însă să păstreze un echilibru just între exigentele interesului general al comunitătii si apărarea drepturilor fundamentale ale individului. Mai mult, ea trebuie să aibă loc în conditiile prevăzute de legea internă, care este necesar să fie accesibilă, publică si previzibilă, si să cuprindă o procedură clară de aplicare. Or, în această materie, legea română respectă exigentele impuse de prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica având un atare obiect nu este întemeiată.

Curtea constată că textele de lege deduse controlului nu contravin nici art. 1 alin. (5) din Constitutie, referitoare la respectarea suprematiei Legii fundamentale si a legilor, în măsura în care sunt în concordantă cu prevederile constitutionale de referintă, si nici art. 53 alin. (1), dacă se are în vedere că restrictiile impuse în valorificarea dreptului de proprietate au ca finalitate ocrotirea unui interes general.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Ionut Mircea Caloian si Mihaela Alina Caloian în Dosarul nr. 12.794/2002 al Judecătoriei Buzău.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 82

din 2 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f), precum si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f), precum si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Anio Imp Exp” - S.R.L. din Câmpia Turzii în Dosarul nr. 1.674/2003 al Judecătoriei Turda.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că, ulterior sesizării Curtii, dispozitiile legale criticate au fost abrogate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.674/2003, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f), precum si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Anio Imp Exp” - S.R.L. din Câmpia Turzii într-o cauză de contencios administrativ al cărei obiect este plângerea formulată împotriva Procesului-verbal de contraventie seria D nr. 73.684 din 21 februarie 2003, încheiat de Garda Financiară Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 contravin dispozitiilor art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 49 si 53 din Constitutie. În acest sens arată că, potrivit dispozitiilor legale criticate, în cazul în care o societate a depus documentatia completă pentru autorizare în data de 15 noiembrie 2002, respectând astfel termenul legal de formulare a cererii de autorizare, aceasta a fost pusă în situatia fie de a-si înceta activitatea începând cu data de 16 noiembrie 2002, întrucât nu mai era autorizată să desfăsoare activităti de comercializare a produselor supuse accizării, fie de a functiona fără autorizatie, “asumându-si riscurile de rigoare, si aceasta în conditiile în care nu a încălcat nici un text de lege”. Deoarece termenul în care organele competente trebuiau să emită autorizatia era de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete, autorul exceptiei consideră că s-a creat “premisa ca o persoană juridică, respectiv persoanele fizice care au calitatea de administratori, să fie sanctionată contraventional, respectiv penal, fără a fi încălcat nici un text de lege”. De asemenea, apreciază că s-a creat o situatie discriminatorie între diferitele persoane care, desi se supun acelorasi prevederi legale, “au parte de un tratament diferit, putându-se afla în mod arbitrar în afara cadrului stabilit de cadrul normativ criticat”, fapt ce este considerat ca aducând atingere principiilor universalitătii drepturilor si libertătilor, consacrat în art. 15 alin. (1) din Constitutie, si celui al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si discriminări, prevăzut în art. 16 alin. (1) din Constitutie. În continuare, sustine că lipsirea persoanei juridice de capacitatea ei de exercitiu, prin faptul că autorizatia de a exercita anumite activităti incluse în obiectul de activitate i-a fost anulată, desi a respectat obligatiile impuse de lege pentru obtinerea autorizatiei, reprezintă o încălcare a prevederilor constitutionale ale art. 49 alin. (1) si, pe cale de consecintă, a celor ale art. 41 alin. (2).

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens arată că “pentru rigurozitate legiuitorul ar fi trebuit să prevadă posibilitatea emiterii unei autorizatii provizorii pentru persoanele juridice ce au depus cererea si actele necesare obtinerii autorizatiei pentru comercializarea băuturilor alcoolice si tutunului în data de 15 februarie 2002, dată când autorizatiile existente îsi încetau valabilitatea, având în vedere că termenul pentru emiterea noilor autorizatii este de 60 de zile”. În lipsa unei astfel de solutii legislative, consideră că “se creează premisa sanctionării persoanei juridice, desi în fapt nu se face vinovată de lipsa autorizatiei”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, acest act normativ a fost abrogat potrivit dispozitiilor art. 297 si art. 298 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

Astfel, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra dispozitiilor dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, exceptia a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30, 32, 36, art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f), precum si ale art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Anio Imp Exp” - S.R.L. din Câmpia Turzii în Dosarul nr. 1.674/2003 al Judecătoriei Turda.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

”HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare”

4. Articolul 1 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru desemnarea laboratoarelor de încercări, denumite în continuare laboratoare, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor, denumite în continuare organisme.”

5. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Poate fi laborator sau organism desemnat orice persoană juridică ori entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că respectă cerintele prevăzute la art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si poate realiza sarcini specifice conform prevederilor reglementării tehnice pentru care solicită desemnarea/notificarea.”

6. Articolul 4 din anexă se abrogă.

7. Alineatul (1) al articolului 5 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Laboratoarele si organismele pot solicita autoritătii competente să fie desemnate în baza prevederilor reglementării tehnice specifice care impune interventia unui laborator sau a unui organism desemnat ori, după caz, notificat.”

8. Articolul 7 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Autoritătile competente emit certificat de recunoastere a laboratorului sau organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice si stabilesc sarcinile pe care acesta a demonstrat că este capabil si competent să le realizeze. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.”

9. Articolul 8 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Autoritătile competente desemnează prin ordin al ministrului numai laboratoare si organisme pentru care s-au emis certificate de recunoastere.

(2) În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în situatia acordării desemnării pe termen limitat, autoritatea competentă va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

(3) Ordinul ministrului privind laboratoarele sau organismele desemnate se emite pentru fiecare reglementare tehnică, cu respectarea prevederilor prevăzute la art. 231 si, după caz, la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În situatia în care reglementarea tehnică prevede cerinta de notificare a laboratoarelor si organismelor, notificarea acestora se realizează de către autoritătile competente, cu respectarea procedurii specifice a Uniunii Europene privind notificarea, aplicabilă conditiilor în care se realizează notificarea.”

10. După alineatul (4) al articolului 9 din anexă se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) În situatia în care suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării priveste un laborator sau organism desemnat care a fost notificat, autoritătile competente trebuie să actioneze imediat pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestei decizii si să informeze statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană în legătură cu acest act, respectând procedura aplicabilă a Uniunii Europene.”

11. Alineatul (5) al articolului 9 din anexă va avea următorul cuprins:

“(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si, după caz, a notificării unui laborator sau organism nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării sau notificării, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.”

12. După alineatul (5) al articolului 9 din anexă se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoastere.”

13. Alineatul (1) al articolului 14 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti în legătură cu îndeplinirea cerintelor prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si laboratorul sau organismul în cauză stabilesc măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se supun avizării autoritătilor competente.”

14. Capitolul III din anexă va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Măsuri tranzitorii

Art. 18. - În perioada de tranzitie, până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA, sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru domeniile neacoperite de un astfel de protocol autoritătile competente aprobă prin ordin al ministrului laboratoare si organisme recunoscute conform prevederilor art. 294 alin. (2)-(5) din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - (1) În situatia în care reglementarea tehnică prevede, pentru perioada de tranzitie mentionată la art. 18, înregistrarea laboratorului sau organismului recunoscut în registrul organismelor recunoscute, solicitarea adresată de către autoritatea competentă Ministerului Economiei si Comertului, pentru alocarea numărului de identificare, va contine următoarele informatii:

a) denumirea si adresa laboratorului sau organismului, după caz;

b) denumirea si numărul reglementării tehnice, precum si numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, si data la care a fost publicată reglementarea tehnică;

c) produsele sau grupele de produse care vor fi evaluate;

d) indicarea clară a procedurii de evaluare sau a sarcinilor în legătură cu aceasta, care urmează să fie realizată de către laboratorul sau organismul recunoscut;

e) perioada pentru care se aprobă organismul sau laboratorul recunoscut pentru a opera în domeniul reglementat.

(2) Ministerul Economiei si Comertului va asigura ca în registrul organismelor recunoscute fiecărui laborator sau organism să i se aloce un singur număr de identificare, indiferent de numărul solicitărilor formulate si numărul domeniilor pentru care acesta este aprobat.

(3) Autoritătile competente care au solicitat si au obtinut numărul de identificare prevăzut la alin. (2) trebuie să publice ordinul de aprobare prevăzut la art. 18 cel târziu la 3 luni de la data alocării acestui număr; în situatia nerespectării acestei prevederi, Ministerul Economiei si Comertului retrage numărul de identificare alocat.

Art. 20. - (1) Cerintele si responsabilitătile pentru mentinerea calitătii de laborator sau organism recunoscut, aprobat pentru realizarea unor sarcini privind evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate, precum si conditiile si obligatiile în legătură cu limitarea, suspendarea si retragerea aprobării laboratoarelor si organismelor recunoscute sunt cele prevăzute la art. 9 aplicabile laboratoarelor si organismelor desemnate, cu exceptia celor prevăzute la art. 9 alin. (4).

(2) În cazul limitării, suspendării sau retragerii aprobării unui laborator sau organism înregistrat în registrul organismelor recunoscute, autoritătile competente trebuie să informeze Ministerul Economiei si Comertului cu privire la măsura luată, motivând decizia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

(3) Numărul de identificare alocat laboratorului sau organismului a cărui aprobare a fost retrasă nu va fi alocat unui alt laborator sau organism.

Art. 21. - Supravegherea laboratoarelor si organismelor recunoscute, aprobate conform prevederilor art. 18, se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile pentru activitatea de supraveghere a laboratoarelor si organismelor desemnate.

Art. 22. - (1) La data intrării în vigoare a PECA, care include domenii reglementate în care au fost aprobate laboratoare si/sau organisme recunoscute sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat, ordinele prevăzute la art. 18 se abrogă; abrogarea acestor ordine nu atrage anularea certificatelor de recunoastere emise în baza prevederilor prezentelor norme.

(2) Laboratoarele si organismele recunoscute si aprobate până la termenele prevăzute la alin. (1) pot face obiectul desemnării si, după caz, al notificării conform cerintelor reglementărilor tehnice. Rezultatele evaluărilor pe care s-a bazat decizia privind aprobarea acestor laboratoare si organisme sunt recunoscute.”

15. Articolul 23 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Pentru evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea desemnării laboratoarelor sau organismelor, autoritătile competente constituie comisii de recunoastere care îsi desfăsoară activitatea în baza prevederilor prezentelor norme metodologice si ale propriului regulament de organizare si functionare.

(2) Componenta comisiilor de recunoastere, precum si regulamentele de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente.

(3) Comisia de recunoastere verifică documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) si ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare ori, după caz, de limitare, suspendare sau retragere a desemnării; rezultatul motivat al deciziei se consemnează într-un registru unic gestionat de comisie.

(4) La solicitarea autoritătii competente, unul sau mai multi membri ai comisiei de recunoastere participă, în cadrul echipelor de evaluare ale organismului national de acreditare, la evaluarea si supravegherea laboratoarelor si organismelor.”

16. După articolul 24 din anexă se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

“Art. 241. - În vederea realizării sarcinilor ce-i revin conform prevederilor prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare elaborează proceduri, regulamente si instructiuni ce se avizează de către comisiile de recunoastere, în functie de domeniu.”

17. Anexele nr. 1 si 2 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 298.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Modelul cererii de desemnare

 

Laboratorul/organismul ....................... (denumirea completă, adresa, telefon/fax,

e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului)

 

CERERE DE DESEMNAR E

 

Laboratorul/organismul 2) ..............., având sediul în 3) .................., reprezentat prin director/presedinte 4) ....................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale 5) ........................., solicită Ministerului 6) ............................. să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a realiza testarea/evaluarea conformitătii pentru grupa de produse 7) ....................... prin 8) ........................ .

Anexăm prezentei cereri următoarele documente 9) ................................:

……

……

……

 

Directorul/presedintele 10)

laboratorului/organismului

....................................

 


1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă.

2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Articolul, numărul si denumirea completă a reglementării tehnice în baza prevederilor căreia se realizează evaluarea.

6) Denumirea completă a autoritătii competente responsabile cu reglementările domeniului în care se solicită evaluarea si desemnarea.

7) Denumirea si codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

8) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

9) Documentele necesare conform prevederilor art. 5 alin. (3) din normele metodologice.

10) Numele, prenumele, semnătura si stampila laboratorului sau organismului.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

Ministerul 1) ....................

Comisia de recunoastere ............................

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

 

Nr. ............. /data emiterii ...................

           

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a cererii de desemnare cu nr. .../..., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că laboratorul/organismul2) ......................., cu sediul în3) ......................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind testarea/evaluarea conformitătii produselor prin4) pentru produsele sau grupa de produse5) ......................., conform prevederilor6) ........................ .

La data retragerii desemnării laboratorului/organismului prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele 7)

comisiei de recunoastere

..........................................


1) Denumirea completă a autoritătii competente responsabile cu reglementarea domeniului în care s-au solicitat evaluarea si desemnarea.

2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Denumirea testărilor/procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

5) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

6) Articolul, numărul si denumirea completă a reglementării tehnice în baza prevederilor căreia se realizează testarea/evaluarea conformitătii produselor sau grupei de produse.

7) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren, situat în municipiul Buzău, judetul Buzău, identificat potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 299.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea M.Ap.N. care alcătuiesc domeniul public al statului, conform Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

Municipiul Buzău

Statul român - din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Buzău - în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Suprafata totală a terenului = 999 m 2

Dimensiuni: 37 x 27 m

Nr. M.F.P. - 106.968

Cod - 8.29.09

Imobil - 830

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 17 octombrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 17 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 304.

 

ACORD COMERCIAL

între Guvernul României si Guvernul Republicii Kenya

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Kenya, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a promova si de a extinde comertul si cooperarea economică dintre statele lor în conditii reciproc avantajoase,

având în vedere drepturile si obligatiile lor internationale, inclusiv drepturile si obligatiile lor ce decurg din statutul ambelor părti contractante, de membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului,

considerând că extinderea relatiilor comerciale dintre părtile contractante va contribui la dezvoltarea economică pe baze reciproc avantajoase,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În conformitate cu acest acord si cu legile si reglementările nationale ale celor două state, părtile contractante vor lua toate măsurile necesare pentru a facilita, întări si diversifica comertul reciproc, atât în ceea ce priveste exporturile traditionale, cât si cele potentiale, inclusiv în scopul realizării unei cresteri sustinute a schimburilor comerciale reciproc avantajoase.

 

ARTICOLUL 2

 

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 al acestui acord, cele două părti contractante vor încuraja si facilita:

a) negocierea si încheierea contractelor comerciale între persoanele juridice din cele două state, autorizate conform legislatiei lor nationale să efectueze acte de comert;

b) schimbul de reprezentanti, grupuri si delegatii comerciale si tehnice dintre cele două state;

c) organizarea si participarea la târguri si expozitii comerciale si la alte activităti promotionale din domeniul comertului si tehnologiei în fiecare din cele două state, de către persoanele fizice si/sau juridice ale celuilalt stat.

 

ARTICOLUL 3

 

Comertul între cele două părti contractante se va efectua în baza principiilor tratamentului natiunii celei mai favorizate si a altor drepturi si obligatii decurgând din statutul lor de membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului sau din acorduri negociate în cadrul acesteia.

Părtile contractante convin că tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se va aplica avantajelor si privilegiilor pe care numai una dintre ele le-a acordat sau pe care le va acorda:

- statelor vecine în vederea facilitării comertului de frontieră;

- statelor care sunt membre la o zonă de liber schimb, uniune vamală, uniune economică sau orice alt acord preferential la care este sau va deveni asociată sau membră si care îndeplinesc criteriile recunoscute în cadrul acordurilor Organizatiei Mondiale a Comertului;

- mărfurilor importate în cadrul programelor de ajutorare acordate de către statele terte sau institutii si/sau organizatii internationale.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor lua măsuri pentru a asigura o protectie adecvată si efectivă a brevetelor, mărcilor de fabrică, comert si servicii, drepturilor de autor si topografiilor de circuite integrate, care sunt drepturi de proprietate intelectuală ale persoanelor fizice si juridice autorizate ale celeilalte părti contractante, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare în fiecare stat, tinând seama de obligatiile lor în cadrul acordurilor internationale privind proprietatea intelectuală.

 

ARTICOLUL 5

 

În scopul stimulării schimburilor comerciale reciproce, părtile contractante îsi vor acorda reciproc, în conformitate cu legislatia lor natională, scutirea de taxe vamale pentru următoarele bunuri:

a) mostre fără valoare comercială, materiale publicitare, de reclamă si documentare, cu respectarea următoarelor conditii:

- să fie trimise de expeditor către destinatar fără nici un fel de obligatii de plată;

- să nu facă obiectul unor comercializări ulterioare;

- să nu fie utilizate pentru prestatii către terti aducătoare de venituri;

- să fie cuprinse în patrimoniul persoanei fizice si/sau juridice si înregistrate în evidenta contabilă proprie;

b) bunurile reparate în străinătate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garantie.

Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. La schimbarea destinatiei bunurilor, importatorii sunt obligati să îndeplinească formalitătile legale privind importul mărfurilor si să achite taxele vamale de import.

 

ARTICOLUL 6

 

Comertul bilateral se va efectua pe baza contractelor comerciale încheiate de către persoanele fizice si/sau juridice autorizate conform legislatiei lor nationale să efectueze acte de comert.

 

ARTICOLUL 7

 

Toate valorile contractelor/facturilor si plătile decurgând din schimburile comerciale si cooperarea economică dintre părtile contractante vor fi exprimate si, respectiv, efectuate în moneda liber convertibilă reciproc acceptabilă, cu respectarea reglementărilor valutare în vigoare în fiecare stat, în momentul efectuării plătilor.

 

ARTICOLUL 8

 

Toate diferendele care pot apărea între părtile contractante, fie de interpretare, fie de aplicare a acestui acord, vor fi solutionate prin negocieri între părtile contractante sau vor fi examinate în cadrul Comisiei mixte guvernamentale româno-kenyene de cooperare economică si tehnică (denumită în continuare Comisia mixtă).

 

ARTICOLUL 9

 

Pentru facilitarea dezvoltării comertului bilateral si a relatiilor economice si pentru găsirea de solutii la problemele ce ar putea să apară pe parcursul evolutiei acestor relatii între cele două state, părtile contractante sunt de acord să încurajeze si să dezvolte un dialog strâns si constructiv prin:

a) contacte corespunzătoare ale misiunilor comerciale dintre Guverne si reprezentantii comerciali din ambele state;

b) întâlniri periodice ale reprezentantilor Guvernului, inclusiv sesiuni ale Comisiei mixte.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile contractante vor încuraja constituirea de societăti comerciale cu capital mixt, birouri tehnico-comerciale, unităti de service si asistentă tehnică, depozite, în conformitate cu legislatia lor natională.

 

ARTICOLUL 11

 

Comisia mixtă, înfiintată în baza Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 18 februarie 1983, îsi va continua activitatea si după încetarea valabilitătii acordului respectiv.

Prin prezentul acord părtile convin să examineze în cadrul sesiunilor Comisiei mixte aspectele legate de schimburile comerciale bilaterale.

Comisia mixtă va face propuneri si recomandări pentru încurajarea si sprijinirea realizării în acest domeniu de operatiuni comerciale de interes reciproc între comerciantii din cele două tări.

 

ARTICOLUL 12

 

Prevederile prezentului acord nu vor limita dreptul fiecărei părti contractante de a aplica interdictiile sau restrictiile de orice fel care au ca scop protejarea:

a) intereselor sale esentiale de securitate;

b) sănătătii publice sau prevenirea bolilor la animale si la plante;

c) mediului înconjurător;

d) moralitătii publice;

e) bogătiilor nationale cu valoare artistică, istorică si arheologică;

f) resurselor epuizabile.

 

ARTICOLUL 13

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care cele două părti contractante si-au comunicat reciproc că procedurile legale pentru intrarea în vigoare a acestuia au fost îndeplinite si va rămâne în vigoare pentru o perioadă initială de 5 ani, după care se va prelungi automat, pe perioade succesive de un an, dacă nici una dintre părtile contractante nu notifică celeilalte în scris, pe cale diplomatică, cu 90 de zile înainte, intentia sa privind încetarea valabilitătii acordului.

 

ARTICOLUL 14

 

În cazul încetării valabilitătii prezentului acord conform art. 13, prevederile sale vor continua să se aplice obligatiilor contractuale neîndeplinite, asumate în perioada de valabilitate a acestui acord, până la executarea lor.

La data intrării în vigoare a acestui acord îsi încetează valabilitatea Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 18 februarie 1983.

Cu toate acestea, dispozitiile acordului respectiv vor continua să se aplice si după expirarea valabilitătii sale pentru toate contractele sau angajamentele încheiate în baza sa, dar neexecutate, până la realizarea lor integrală.

Semnat la Nairobi la 17 octombrie 2003, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Mitu,

subsecretar de stat

Ministerul Economiei si Comertului

Pentru Guvernul Republicii Kenya,

Hon. Dr. Mukhisa Kituyi, M.P.,

ministru

Ministerul Comertului si Industriei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si ale art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 140.

 

ANEXĂ

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

Denumirea si adresa organismului

Nr. de identificare

în Registrul organismelor recunoscute

Produsul/grupa de produse care va fi evaluat/evaluată

Procedura de evaluare/

sarcini specifice

Hotărârea Guvernului

nr. 439/2003, art. 8

ISCIR CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sectorul 1, Bucuresti

02

Ascensoare si scări mecanice

- examinare CE de tip

- inspectia finală

- asigurarea calitătii produsului pentru ascensoare

- asigurarea calitătii productiei

- asigurarea totală a calitătii ascensoarelor

anexa nr. 4 lit. B

anexa nr. 8

anexa nr. 9

anexa nr. 10

anexa nr. 11

 

 

Componente de securitate

- examinare CE de tip

- conformitatea cu tipul suplimentat cu verificări

- asigurarea calitătii produsului

- asigurarea totală a calitătii

anexa nr. 4 lit. A

anexa nr. 5

anexa nr. 6

anexa nr. 7

Societatea Română pentru Asigurarea Calitătii (SRAC), str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, Bucuresti

03

Ascensoare si scări mecanice

- asigurarea calitătii produsului pentru ascensoare

- asigurarea calitătii productiei

- asigurarea totală a calitătii ascensoarelor

anexa nr. 9

anexa nr. 10

anexa nr. 11

 

 

Componente de securitate

- asigurarea calitătii produsului

- asigurarea totală a calitătii

- asigurarea calitătii

produsului

- asigurarea totală a calitătii

 

NOTĂ:

Aprobarea pentru SRAC este valabilă până la data de 31 decembrie 2004, dată până la care SRAC va fi reevaluat.