MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 254             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 23 martie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

174. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole

 

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp si ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie si functionează, la initiativa liberă a cultivatorilor, grupuri de producători pentru valorificarea următoarelor categorii de produse:

a) fructe;

b) legume;

c) produse ce urmează a fi prelucrate;

d) ciuperci;

e) struguri de masă;

f) cartofi timpurii si de vară.

Art. 2. - (1) Grupurile de producători sunt persoane juridice de drept privat, având dimensiunile minime prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Grupurile de producători se conduc pe baza statutului propriu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Obiectul de activitate al grupului de producători constă în:

a) asigurarea programării productiei si modificarea acesteia în conformitate cu cererea, în conditii de calitate si cantitate;

b) promovarea concentrării aprovizionării si ofertei pe piată a produselor obtinute de membrii săi;

c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producător;

d) promovarea tehnologiilor de cultivare si a practicilor de gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protejarea calitătii apelor, a solului si peisajului natural si mentinerea biodiversitătii.

Art. 4. - Prin actul de constituire se solicită producătorilor, membri ai grupului de producători, în special:

a) să respecte si să aplice regulile adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea productiei si măsurile luate pentru protectia mediului;

b) să facă parte doar din grupurile de producători prevăzute la art. 1 pentru productia uneia sau mai multor categorii de produse prezentate;

c) să comercializeze întreaga productie realizată, prin intermediul organizatiei de producători. Cu aprobarea adunării generale producătorii pot vinde direct de pe exploatatia lor până la 25% din productie pentru folosul

personal al consumatorului;

d) să achite obligatia financiară fată de grupul de producători;

e) să permită membrilor producători să verifice în mod democratic activitatea grupului de producători si deciziile adoptate de acesta;

f) să acorde penalităti pentru neplata obligatiilor stabilite prin statut de către membrii grupului de producători;

g) să stabilească regulile de admitere de noi membri si durata minimă de stabilire a calitătii de membru.

Art. 5. - (1) Grupurile de producători pot fi recunoscute de către autoritatea natională care este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului prin Directia generală de implementare si reglementare, care primeste cererile pentru recunoasterea grupurilor de producători, analizează si acordă recunoasterea acestora. Modelul cererii de recunoastere a grupurilor de producători este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Grupurilor de producători care valorifică două sau mai multe produse prevăzute în anexa nr. 1 li se acordă recunoasterea dacă cumulează conditiile de recunoastere prevăzute pentru fiecare produs.

(3) Pentru a putea fi recunoscute, grupurile de producători trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în anexa nr. 1 si să prezinte dovezi relevante că:

a) grupul este stabil si îsi desfăsoară activitatea de-a lungul timpului;

b) permit efectiv membrilor lor să beneficieze de asistentă tehnică privind tehnologiile de cultivare, asigurând protectia mediului;

c) pun la dispozitie membrilor lor mijloacele tehnice de stocare, sortare, calibrare, ambalare si comercializare si le asigură managementul comercial si bugetar adecvat pentru activitătile lor.

(4) Grupurile de producători pot fi recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe baza si în conditiile prevăzute în actul normativ care reglementează constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, potrivit legii speciale.

Art. 6. - Grupul de producători recunoscut primeste decizia de recunoastere prevăzută în anexa nr. 4 si se înregistrează într-un registru special deschis la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 7. - În conditiile în care un grup de producători care solicită recunoasterea nu îndeplineste conditiile de recunoastere, acesta va fi anuntat în scris, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de respingere a cererii de recunoastere.

Art. 8. - Asociatiile de producători constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin pot fi recunoscute ca grupuri de producători dacă respectă conditiile de recunoastere prevăzute în anexa nr. 1, iar statutul lor respectă prevederile statutului-cadru prezentat în anexa nr. 2.

Art. 9. - Grupurile de producători pot fuziona sau se pot diviza păstrându-si recunoasterea ca grup de producători, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Grupurile de producători recunoscute pot beneficia de sprijin financiar prin programe de dezvoltare, de la bugetul de stat sau din alte surse de finantare pe toată perioada în care îndeplinesc prevederile prezentului ordin.

(2) Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finantare pentru aceeasi activitate.

Art. 11. - Perioada minimă de functionare a unui grup de producători, în conditiile prevăzute de prezentul ordin, nu poate fi mai mică de un an.

Art. 12. - Grupurile de producători au la dispozitie conducerea, infrastructura si toate conditiile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite prin statut si pentru a asigura:

a) cunoasterea productiei membrilor lor;

b) sortarea, depozitarea si ambalarea productiei membrilor lor;

c) managementul comercial si financiar;

d) contabilitatea si sistemul de facturare.

Art. 13. - Persoanele fizice sau juridice care nu sunt producători pot fi acceptate ca membri ai grupurilor de producători în anumite conditii stabilite de adunarea generală a grupului de producători.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 3 martie 2004.

Nr. 174.

 

Produsul

Numărul minim de membri

Productia de piată

Cifra minimă de afaceri

(euro)

a) legume

5

125 t/an

30.000

b) ciuperci

5

50 t/an

50.000

c) cartofi timpurii si de vară

20

300 t/an

35.000

d) fructe

10

100 t/an

40.000

e) struguri de masă

10

100 t/an

50.000

 

 

ANEXA Nr. 1

CONDITII DE RECUNOASTERE

a grupului de producători pentru produsele horticole

 

ANEXA Nr. 2

 

- model -

STATUTUL

grupului de producători (asociatiei de producători) cu sediul în ......................................

 

ARTICOLUL 1

Denumirea grupului de producători

 

Grupul de producători va fi denumit Grup de Producători pentru ........................................... cu sediul în: .................................................. .

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Grupul de producători este persoană juridică română constituită în conformitate cu conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Grupul de producători este o societate de tip privat, care va avea un număr minim de asociati.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul de activitate al grupului de producători

 

Grupul de producători va avea următorul obiect de activitate:

a) preluarea întregii cantităti de produse agricole oferite de membrii grupului de producători, în functie de necesităti;

b) sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul si comercializarea produselor proaspete - legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi;

c) organizarea achizitionării în comun a mijloacelor de productie;

d) constructia si achizitionarea utilajelor si a tehnicii de desfacere, din surse proprii de finantare;

e) consultantă de productie si economică pentru membrii săi;

f) cooperarea cu organizatii echivalente din tară si din străinătate;

g) organizarea oricăror alte activităti legate de obiectul său de activitate.

 

ARTICOLUL 4

Completarea obiectului de activitate

 

Obiectul de activitate al grupului de producători va putea fi completat ori de câte ori va fi necesar pentru adaptările impuse de evolutia productiei si distributiei produselor horticole, precum si a altor produse agroalimentare. Adunarea generală a asociatilor va putea însărcina consiliul de administratie cu modificarea si completarea obiectului de activitate al grupului de producători.

 

ARTICOLUL 5

Durata de functionare

 

Grupul de producători va putea functiona pe o durată nelimitată, cu exceptia dizolvării anticipate a acestuia, dar nu mai devreme de un an.

 

ARTICOLUL 6

Sediul grupului de producători

 

Grupul de producători va avea sediul în localitatea ... .

Consiliul de administratie, cu acordul adunării generale a asociatilor, va putea schimba sediul grupului de producători.

 

ARTICOLUL 7

Modul de constituire a părtilor sociale

 

Valoarea unei părti sociale va fi de .......... lei/bucată, iar un asociat poate avea un număr nelimitat de părti sociale. Orice asociat poate face subscrieri de părti sociale noi pe lângă părtile sociale subscrise initial.

Adunarea generală a asociatilor are dreptul să majoreze sau să micsoreze valoarea părtilor sociale.

Fiecare asociat are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul părtilor sociale pe care le detine.

La înfiintare asociatii vor subscrie părtile sociale în numerar.

 

ARTICOLUL 8

Modul de vărsare a părtilor sociale si restituirea lor

 

Asociatii vor trebui să verse la casieria grupului de producători, în termen de 3 luni de la semnarea declaratiei, suma cu care s-au înscris în grupul de producători, iar pentru membrii fondatori, o dată cu înfiintarea grupului de producători.

Asociatii îsi pot retrage părtile sociale cu conditia de a păstra un minim de părti sociale pentru a putea rămâne membri ai grupului de producători.

 

ARTICOLUL 9

Răspunderea asociatilor

 

Asociatii pot răspunde pentru obligatiile asumate de grupul de producători numai în limita părtilor sociale subscrise. Părtile sociale ale asociatilor nu pot fi cedate, gajate sau urmărite atâta vreme cât acestia au calitatea de asociat.

 

ARTICOLUL 10

Modul de admitere, retragere sau excludere a asociatilor

 

Membrii grupului de producători pot fi producători horticoli care au ca scop productia de legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi timpurii si de vară. Calitatea de membru al grupului de producători se dobândeste prin semnarea unei declaratii de către solicitant cu recunoasterea statutului grupului de producători.

În afara membrilor fondatori, primirea va fi aprobată de consiliul de administratie si va fi confirmată de adunarea generală a asociatilor.

Actul de constituire a grupului de producători va fi semnat de membrii fondatori, iar semnăturile acestora vor fi autentificate de către un notar public.

Asociatii vor putea fi exclusi la propunerea consiliului de administratie, dacă încalcă prevederile prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Încetarea calitătii de membru al grupului de producători

 

Calitatea de membru încetează prin:

- deces;

- demisie;

- retragere din grupul de producători;

- excludere;

- transferarea părtii de participare către membrii de familie ori alti asociati;

- dizolvarea persoanei juridice.

Fiecare membru al grupului de producători are dreptul de a se retrage, dar nu mai devreme de un an de la data la care a devenit membru.

Cererea de retragere trebuie făcută în scris de către asociati si înaintată consiliului de administratie cu cel putin 6 luni înaintea sfârsitului anului calendaristic, an din care nu mai doreste să fie membru.

În caz de deces membrii de familie ai asociatului au un drept de preemtiune asupra părtilor sociale ale asociatului decedat.

În cazul în care un asociat doreste înstrăinarea părtilor sale sociale către terte persoane din afara grupului de producători, asociatii au un drept de preemtiune asupra acestor părti sociale.

Dacă nici unul dintre asociati nu doreste să dobândească părtile sociale ale celui care le înstrăinează, acestea pot să fie dobândite de persoane din afara grupului de producători, care sunt producători de legume, fructe sau de alte produse horticole. Transferul părtilor sociale către alte persoane este posibil numai cu aprobarea consiliului de administratie.

În cazul dizolvării unei persoane juridice, membră a grupului de producători, dacă s-a numit un succesor de drept, calitatea de membru va fi continuată de către acesta până la sfârsitul anului comercial agricol.

 

ARTICOLUL 12

Drepturile asociatilor

 

Fiecare asociat, în functie de statutul grupului de producători, are următoarele drepturi:

a) să ia parte la adunările generale ale asociatilor grupului de producători si, conform statutului, să dobândească un post de conducere neangajat în cadrul grupului de producători;

b) să participe la adunările generale extraordinare ale asociatilor, caz în care este nevoie de prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul asociatilor;

c) să ia parte la deciziile si hotărârile care se iau asupra profitului anual, precum si la alte decizii cu ocazia adunărilor generale ale asociatilor;

d) să ceară consultarea bilantului contabil anual;

e) să vadă procesul-verbal încheiat la adunarea generală a asociatilor;

f) să contribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare, la modul de lucru al grupului de producători si la dezvoltarea lui economică;

g) profitul fiecărui membru asociat va fi decis de adunarea generală a asociatilor si va fi proportional cu cota lui de produse vândute prin grupul de producători. Profitul care revine din vânzarea produselor nemembrilor se va depune într-un fond al grupului de producători, iar folosinta acestui fond va fi hotărâtă de adunarea generală a asociatilor.

 

ARTICOLUL 13

 

Asociatii sunt obligati:

a) să valorifice produsele numai prin grupul de producători, iar adunarea generală a asociatilor va putea decide valorificarea unei anumite cote din productia obtinută pe cont propriu, cu respectarea calitătii si pretului grupului de producători;

b) să respecte statutul grupului de producători si hotărârile adunării generale a asociatilor;

c) să achite suma de bani reprezentând valoarea părtilor sociale cu care s-au înscris în grupul de producători;

d) să respecte regulile de productie stabilite de asociati, precum si calitatea produselor;

e) să respecte profilul productiei hotărât de adunarea generală a asociatilor, corespunzător necesitătilor pietei si intereselor asociatilor.

Regulile vor fi elaborate si controlate de către consiliul de administratie. În cazul nerespectării obligatiilor asumate prin prezentul statut, asociatii vor putea fi exclusi din grupul de producători la propunerea consiliului de administratie si cu aprobarea adunării generale a asociatilor.

Pentru excludere este suficient votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti la adunarea generală a asociatilor.

 

ARTICOLUL 14

Organele de conducere ale grupului de producători

 

Principalele organe de conducere ale grupului de producători sunt:

A. adunarea generală a asociatilor;

B. consiliul de administratie;

C. cenzorii.

 

ARTICOLUL 15

Adunarea generală a asociatilor

 

Adunarea generală a asociatilor este organul suprem de conducere al grupului de producători, care decide asupra activitătii acestuia si stabileste politica lui economică si promotională.

Adunările generale ale asociatilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generală a asociatilor va fi legal constituită prin prezenta a două treimi din numărul membrilor. Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă de voturi. Adunarea generală extraordinară a asociatilor va fi legal constituită prin prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor grupului de producători.

Prima adunare generală a membrilor fondatori va avea ca principale activităti următoarele:

a) alegerea unei comisii de numărare a voturilor;

b) alegerea unui secretariat compus din două persoane, care va redacta procesul-verbal al adunării generale de constituire;

c) alegerea presedintelui care va conduce această adunare de constituire;

d) adoptarea statutului grupului de producători;

e) alegerea consiliului de administratie;

f) alegerea cenzorilor;

g) numirea de candidati pentru diferite functii stipulate în statut.

Adunarea generală ordinară a asociatilor se va convoca cel putin o dată pe an, iar adunarea generală extraordinară a asociatilor se va convoca ori de câte ori este nevoie de către consiliul de administratie.

Prin actul de constituire asociatii fondatori vor prevedea data si locul tinerii primei adunări generale a asociatilor.

 

ARTICOLUL 16

Atributiile adunării generale a asociatilor

 

Adunarea generală a asociatilor are următoarele atributii:

a) să examineze si să aprobe sau să modifice, după ascultarea raportului cenzorilor, bilantul, bugetul de venituri si cheltuieli, proiectul de repartitie a profitului ori a pagubelor rezultate;

b) să fixeze suma maximă până la care consiliul de administratie poate angaja grupul de producători în cursul anului;

c) poate însărcina consiliul de administratie cu aprobarea unor credite si împrumuturi din fondul grupului de producători pentru asociati, în scopul realizării obiectului de activitate al grupului de producători, cu plata unor dobânzi reprezentând cheltuielile de administrare;

d) să stabilească, la propunerea consiliului de administratie, modalitatea de organizare a productiei;

e) să aprobe structura culturilor ce se vor însământa, modul de angajare si executie a lucrărilor agricole, retehnologizările si investitiile, importurile de bunuri si mijloace, modul de desfacere a produselor agricole si alte operatiuni legate de activitătile productive ale grupului de producători;

f) să hotărască asupra iesirii membrilor din grupul de producători;

g) să aleagă membrii consiliului de administratie si cenzorii;

h) să delibereze asupra rapoartelor de control;

i) să hotărască promovarea unor actiuni în justitie de pretentii si despăgubire împotriva persoanelor care aduc prejudicii grupului de producători;

j) să hotărască asupra asocierii si fuziunii cu alte asociatii sau societăti;

k) să hotărască asupra modificării sau completării statutului grupului de producători;

l) să hotărască asupra dizolvării grupului de producători sau schimbării obiectului de activitate;

m) să aprobe anual modificările statutului;

n) să hotărască asupra oricăror măsuri necesare realizării obiectului de activitate al grupului de producători.

 

ARTICOLUL 17

Reprezentarea asociatilor la adunarea generală

 

Fiecare asociat are un singur vot, indiferent de numărul părtilor sociale pe care le detine.

Asociatul poate fi reprezentat în adunarea generală a asociatilor numai de un alt asociat, căruia i-a dat procură scrisă.

Un mandatar nu poate să reprezinte în aceeasi adunare generală a asociatilor decât un singur asociat.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului la vot

 

Hotărârile adunării generale a asociatilor se iau prin vot deschis sau secret, după caz.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor.

Hotărârile adunării generale a asociatilor sunt obligatorii si pentru asociatii absenti ori nereprezentati.

 

ARTICOLUL 19

Anularea hotărârii adunării generale a asociatilor

 

Orice hotărâre a adunării generale a asociatilor poate fi contestată la judecătorie, dacă este contrară statutului si legii.

Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a asociatilor îl au toti asociatii.

Hotărârea de anulare a hotărârii adunării generale a asociatilor trebuie înscrisă în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul grupul de producători si produce efecte fată de toti asociatii.

 

ARTICOLUL 20

Conducerea adunării generale a asociatilor

 

Adunarea generală a asociatilor poate fi condusă de presedintele consiliului de administratie ori de altă persoană desemnată de adunarea generală a asociatilor.

Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre membrii adunării generale a asociatilor 2 secretari care vor verifica lista de prezentă a asociatilor si vor întocmi procesul-verbal al acesteia.

Procesul-verbal al adunării generale a asociatilor va fi semnat de persoana care a condus adunarea generală a asociatilor si de secretarul care a întocmit procesul-verbal.

 

ARTICOLUL 21

Organizarea consiliului de administratie

 

Grupul de producători va fi administrat de un consiliu de administratie constituit din cel putin 3 membri.

Fiecare localitate va avea în consiliul de administratie un număr de reprezentanti, proportional cu numărul asociatilor, propusi din fiecare localitate, dacă grupul de producători are în componentă membri care au domiciliul în mai multe localităti.

Membrii consiliului de administratie vor fi alesi de adunarea generală a asociatilor pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru o nouă perioadă de 3 ani.

Membrii consiliului de administratie nu pot fi alesi în calitate de cenzori în aceeasi perioadă.

Consiliul de administratie alege un presedinte si un vicepresedinte dintre membrii săi, care au obtinut majoritatea voturilor membrilor consiliului.

Consiliul de administratie reprezintă grupul de producători, prin presedinte si vicepresedinte, fată de terti ori în justitie.

Pentru a fi valabile, toate actele consiliului de administratie vor fi semnate de presedintele si vicepresedintele acestuia.

În lipsa presedintelui, acesta poate desemna un membru al consiliului de administratie să îl reprezinte. În lipsa presedintelui si a vicepresedintelui vor fi împuternicite două persoane, pe o perioadă limitată.

Persoanele împuternicite răspund fată de grupul de producători pentru actele săvârsite prin depăsirea mandatului.

Pentru hotărârile consiliului de administratie este necesară prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar decizia se adoptă cu majoritate simplă.

 

ARTICOLUL 22

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:

a) alege dintre membrii săi un presedinte si un vicepresedinte;

b) împuterniceste conducerea consiliului de administratie pentru îndeplinirea actiunilor grupului de producători;

c) confirmă programul de lucru propriu;

d) confirmă bugetul grupului de producători;

e) confirmă primirea de noi membri în grupul de producători;

f) angajează prin concurs directorul executiv si personalul specializat necesar;

g) este obligat să tină următoarele registre:

- registrul de inventar;

- registrul asociatilor;

- registrul sedintelor adunărilor generale ale asociatilor si procesele-verbale ale fiecărei sedinte;

- registrul sedintelor si hotărârilor proprii, cu procesele-verbale ale fiecărei sedinte;

h) păstrează toate actele de administrare ale grupului de producători;

i) aprobă acordarea unor împrumuturi pe termen scurt asociatilor în scopul realizării obiectului de activitate al grupului de producători;

j) toate atributiile specifice care sunt prevăzute în anexele la statut.

Directorul executiv va fi exonerat de răspundere anual de către consiliul de administratie pentru anul de muncă încheiat si reconfirmat în functie.

Consiliul de administratie îl va însărcina anual pe directorul executiv, căruia îi va aproba un plan de muncă anual si salariul. Toate atributiile vor fi stabilite în contractul de muncă ce va fi încheiat între consiliul de administratie si directorul executiv după perioada de probă de 6 luni.

În cazul neîndeplinirii sarcinilor sale, consiliul de administratie îl va demite pe directorul executiv angajat;

k) stabilirea retributiei anuale a directorului executiv;

l) încetarea colaborării cu directorul executiv în cazul în care acesta nu obtine rezultatele stabilite în contract, precum si în cazul săvârsirii unor abateri dovedite;

m) propune înscrierea grupului de producători în federatii sau uniuni cu profil agricol;

n) elaborează si aprobă organigrama, regulamentul de functionare si regulamentul de piată si fisa postului pentru fiecare angajat.

 

ARTICOLUL 23

Gestiunea grupului de producători

 

Gestiunea grupului de producători este controlată de cenzori.

Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a asociatilor, pe o perioadă de 3 ani, dintre asociati.

Nu pot fi alesi cenzori:

a) salariatii grupului de producători;

b) rudele administratorilor până la gradul al 3-lea inclusiv, precum si sotii sau sotiile acestora;

c) cei lipsiti de drepturi civile, cei pusi sub interdictie, precum si cei condamnati pentru infractiuni contra patrimoniului ori infractiuni de serviciu.

Adunarea generală a asociatilor aprobă bilantul grupului de producători si îi eliberează de sarcini pe cenzori.

 

ARTICOLUL 24

Obligatiile cenzorilor

 

Cenzorii au următoarele obligatii:

a) să stabilească de comun acord cu administratorii grupului de producători forma bilantului si a părtilor sociale;

b) să examineze cel putin la fiecare 3 luni registrele grupului de producători, pentru a lua cunostintă de operatiunile financiare, si să certifice că acestea sunt bine tinute;

c) să facă periodic si inopinat controlul casieriei, cel putin o dată pe trimestru;

d) să verifice îndeplinirea dispozitiilor actului de constituire si ale statutului privitoare la conditiile cerute pentru prezenta asociatilor în adunarea generală a asociatilor;

e) să revadă bilantul si să facă raportul cu cel putin 8 zile înainte de data adunării generale a asociatilor;

f) să convoace adunarea generală a asociatilor;

g) să supravegheze operatiunile lichidării;

h) să ia parte la toate sedintele adunării generale ale asociatilor si să vegheze ca dispozitiile statutului, ale actului de constituire si ale legii să fie respectate de către administrator;

i) să aprobe acordarea unor împrumuturi membrilor grupului de producători pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut;

j) să păstreze confidentialitatea datelor inclusiv după încheierea mandatului de cenzor, în caz contrar putând fi trasi la răspundere materială sau penală fată de grupul de producători;

k) să respecte toate atributiile specifice care pot fi prevăzute ca anexe la statut. În interesul grupului de producători si a membrilor săi, comisia de cenzori este împuternicită ca, până la convocarea fără întârziere a adunării generale extraordinare a asociatilor, să conducă provizoriu activitatea grupului de producători, înlocuind consiliul de administratie de la conducerea operativă a grupului de producători.

Cenzorii vor putea fi remunerati în functie de situatia financiară a grupului de producători.

 

ARTICOLUL 25

Directorul executiv al grupului de producători

 

Directorul executiv al grupului de producători va fi ales în urma unui concurs de către consiliul de administratie, urmând a fi încadrat în baza unui contract de către presedintele si vicepresedintele consiliului de administratie.

Conducerea operativă a grupului de producători va fi asigurată de directorul executiv al acestuia, care va avea drept de semnătură si va reprezenta grupul de producători în relatiile cu terte persoane.

Drepturile si obligatiile directorului executiv vor fi concretizate în contractul de muncă al directorului executiv, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. k).

 

ARTICOLUL 26

Obligatiile directorului executiv

 

Directorul executiv va avea ca principale îndatoriri următoarele:

a) să răspundă de întocmirea bilantului anual si să îl prezinte cenzorilor, împreună cu contul de profit si pierdere si cu toate documentele justificative, cu cel putin 15 zile înainte de adunarea generală a asociatilor;

b) în termen de 15 zile de la întrunirea adunării generale a asociatilor să depună la judecătorie pentru a fi atasat la dosarul grupului de producători:

- copie de pe bilant;

- copie de pe procesul-verbal al adunării generale a asociatilor;

- lista asociatilor noi ori a celor exclusi din grupul de producători, cu valoarea părtilor sociale subscrise de către fiecare;

c) să execute întocmai hotărârile adunării generale a asociatilor;

d) să îndeplinească strict îndatoririle pe care statutul le impune si care au caracterul unei însărcinări speciale si personale;

e) să răspundă pentru pierderile produse grupului de producători din culpa sa.

Obligatiile directorului executiv se completează cu dispozitiile contractului de muncă încheiat cu grupul de producători si cu statutul acestuia, potrivit legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 27

Evidenta contabilă

 

Grupul de producători va tine evidenta contabilă în lei si va întocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere.

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul an începe de la data constituirii grupului de producători, respectiv de la înscrierea acestuia în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecătorie.

 

ARTICOLUL 28

Modul de împărtire a profitului sau a pierderilor

 

Drepturile si obligatiile asociatilor se stabilesc după încheierea bilantului si aprobarea lui de către adunarea generală a asociatilor.

Grupul de producători are obligatia să restituie părtile sociale subscrise pentru asociatii iesiti din grupul de producători, la care se poate adăuga si partea cuvenită din profitul realizat.

Asociatii răspund pentru pierderile grupului de producători, în limita capitalului social subscris.

Grupul de producători este în drept să retină din partea ce revine fostului asociat sumele datorate de către acesta grupului de producători.

Dreptul de retinere constituie un privilegiu al grupului de producători si conferă acestuia un drept de preferintă fată de orice creditor, urmăritor ori cesionar.

 

ARTICOLUL 29

Dizolvarea grupului de producători

 

Următoarele situatii duc la dizolvarea grupului de producători:

a) imposibilitatea de a se realiza obiectul de activitate al grupului de producători;

b) prin hotărâre a asociatilor;

c) prin retragerea asociatilor, dacă numărul celor rămasi este mai mic decât cel prevăzut în anexa nr. 1 la ordin pentru fiecare produs.

Dizolvarea grupului de producători se hotărăste de către adunarea generală extraordinară a asociatilor cu un număr de două treimi din numărul total al asociatilor.

Hotărârea adunării generale extraordinare a asociatilor de dizolvare a grupului de producători se înscrie în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecătorie.

 

ARTICOLUL 30

Lichidarea grupului de producători

 

După dizolvare grupul de producători intră în lichidare.

Din momentul dizolvării directorul executiv nu mai poate efectua noi operatiuni, sub sanctiunea răspunderii personale si solidare.

Lichidarea se va efectua de către 2 lichidatori numiti de adunarea generală extraordinară a asociatilor.

Lichidatorii împreună cu directorul executiv sunt obligati să încheie un inventar si un bilant care să constate exact situatia activului si pasivului grupului de producători.

Lichidatorii urmează să îndeplinească atributiile stabilite de dispozitiile legale.

Bilantul semnat de lichidatori, însotit de raportul cenzorilor va fi depus la Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecătorie.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

Litigiile grupului de producători cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti din localitatea în care îsi are sediul grupul de producători. Avocatul grupului de producători va putea încerca rezolvarea litigiului pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 32

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului statut se completează cu actul de constituire, procesul-verbal al adunării generale a asociatilor de constituire.

Orice modificare a prezentului statut se va putea face numai prin hotărâre a adunării generale a asociatilor, la propunerea consiliului de administratie, hotărâre care va fi votată de cel putin două treimi din numărul asociatilor.

Prezentul statut intră în vigoare în momentul înscrierii grupului de producători în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecătorie.

Prezentul statut a fost adoptat în adunarea generală a membrilor fondatori din ....................., prin care s-a hotărât

înfiintarea Grupului de Producători pentru ...................., din localitatea ......................., judetul ...................., si s-a semnat actul

de constituire.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

CERERE

pentru recunoasterea unui grup de producători conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 174/2004 privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole

 

Completati sau însemnati cu o cruce în mod corespunzător:

1. Solicitantul

Numele:

Telefon ....................

Fax ....................

Adresa Localitatea ...................., codul postal .....................

Contul bancar ......................, deschis la Banca .......................

2. Solicităm recunoasterea ca grup de producători care a fost înfiintat pentru produsele:

3. Numele si adresa reprezentantului împuternicit:

4. Numele si adresa directorului executiv:

5. Se anexează la această cerere:

- o copie a statutului si certificatul de înregistrare la registrul comertului sau o dovadă corespunzătoare a statutului juridic;

- dovada cerintelor minime conform anexei nr. 1 la ordin;

- lista membrilor, cu informatii conform anexei nr. 1 la ordin;

- documentele care atestă calificarea directorului executiv, contractul de muncă, diploma si curriculum vitae.

6. Prin prezenta confirmăm că ne obligăm să controlăm dacă membrii îsi respectă obligatia de punere la dispozitie a întregii cantităti de produse.

 …………………….. (localitatea, data) …………………. (semnătura solicitantului)

Lista membrilor asociati ai grupului de producători

Unitatea cantitătii de produs (ha, buc.): ....................

 

 

Volumul productiei

Nr. crt.

Numele, prenumele, strada, nr., codul postal, localitatea

Cantitatea de productie

(tone)

Cifra de afaceri

(lei/euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar pentru verificarea recunoasterii grupurilor de producători

 

Produsul: ……………………

Numele si sediul: ……………………

 

Premisele recunoasterii

Conditii îndeplinite

1. Proprietarul exploatatiei agricole: …….……………..

 

2. Persoana juridică de drept privat: …….……………....

 

3. Statut:

 

Conditii ale statutului: …….……………..

 

3.1. Contributia membrilor: …….……………..

 

3.2. Stabilirea unui produs, respectiv a unui grup de produse înrudite: …….……………..

 

3.3. Obligatia membrilor pentru regulile de productie si calitate: …….……………...

 

3.4. Dreptul de verificare al grupului de producători: …….……………..

 

3.5. Obligatia de comercializare a produselor de vânzare prin grupul de producători: …….……………..

 

3.6. Reglementări speciale: …….……………..

 

3.7. Penalităti contractuale: …….……………..

 

4. Societate agricolă sau asociatie cu personalitate juridică: …….……………..

 

4.1. Tipul de adoptare a rezolutiilor, modul de votare: …….……………..

 

5. Cantitatea minimă produsă: …….……………..

 

6. Numărul de producători: …….……………..

 

7. Pozitia concurentială: …….……………..

 

Produse care sunt excluse de la comercializarea prin intermediul grupului de producători: …….……………..

 

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

Directia generală de implementare si reglementare

Data .………………..

 

DECIZIE DE RECUNOASTERE

 

Grupul (asociatia) de Producători pentru ................ este recunoscut în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 174/2004 privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole, din data de ...............

Recunoasterea se face pentru următoarele produse: legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi timpurii si de vară.

Prezenta decizie se referă la statutul Grupului de Producători pentru ............................. din localitatea ........................, judetul ....................., care a fost depus împreună cu cererea, precum si la reglementările privitoare la productie si calitate. Acestea devin parte componentă a prezentei decizii.

La baza prezentei decizii stau următoarele conditii:

1. modificarea reglementărilor privitoare la productie si calitate, decizii referitoare la modificări în statut, precum si decizii care scutesc toti producătorii sau doar anumiti producători de obligatia de a-si oferi productia grupului de producători;

2. achizitionarea si desfacerea produselor de la producătorii care nu sunt membri ai grupului de producători trebuie să rămână raportate la cifra totală de afaceri a grupului de producători;

3. în consiliul de administratie au voie să fie alesi doar membri ai grupului de producători. În interval de o lună de la alegerea consiliului de administratie, numele si adresele celor nou-alesi trebuie aduse la  cunostintă  organului  care  acordă  recunoasterea,  care  este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului are dreptul, pe toată durata de recunoastere a grupului de producători, să controleze dacă conditiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 174/2004 sunt îndeplinite. Pentru aceasta este obligatorie punerea la dispozitie, la cerere, a documentelor corespunzătoare sau permisiunea de a cerceta documentele grupului de producători de către reprezentantii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

5. modificările în contractul de muncă al directorului executiv sau desfacerea contractului de muncă al acestuia trebuie să fie anuntată la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului neîntârziat, cel mai târziu la o săptămână după luarea deciziei.

 

Semnătura si stampila