MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 256             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 23 martie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonantă de urgentă privind Statutul personalului vamal

 

366. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind Statutul personalului vamal

 

Având în vedere că Autoritatea Natională a Vămilor are obligatia armonizării de urgentă a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare faptul că un nou statut al personalului vamal se impune de urgentă a fi adoptat, ca urmare a cerintelor Uniunii Europene referitoare la armonizarea legislatiei române, inclusiv a necesitătii urgentării alinierii drepturilor, îndatoririlor specifice si a incompatibilitătilor functionarilor vamali români cu cele ale functionarilor din administratiile vamale din alte tări,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor si reglementează:

a) functiile publice specifice din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor;

b) drepturile si îndatoririle specifice personalului vamal si unele sporuri specifice la salariul de bază de care acesta beneficiază;

c) incompatibilitătile si conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 2. - Personalul vamal, în sensul prezentei ordonante de urgentă, cuprinde persoanele numite în functiile publice generale si specifice de conducere si de executie din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 3. - Ocuparea functiilor publice de executie, generale si specifice se face cu respectarea conditiilor de studii si de vechime în specialitate, prevăzute de lege.

Art. 4. - Autoritatea Natională a Vămilor este condusă de un secretar de stat ajutat de un subsecretar de stat.

 

CAPITOLUL II

Functiile publice generale si specifice din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor

 

Art. 5. - (1) În raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitătilor cu caracter general, îndeplinite de Autoritatea Natională a Vămilor, functiile publice de executie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor si directiile regionale vamale din subordine sunt:

a) functii publice de executie din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;

b) functii publice de executie din clasa a II-a: referent de specialitate;

c) functii publice de executie din clasa a III-a: referent.

(2) Gradele profesionale corespunzătoare functiilor publice din clasele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

Art. 6. - (1) Functiile publice generale de conducere din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor sunt:

a) director;

b) director adjunct;

c) sef serviciu;

d) sef birou.

(2) Functiile publice generale de conducere din directiile regionale vamale sunt:

a) director executiv;

b) director executiv adjunct;

c) sef serviciu;

d) sef birou.

Art. 7. - (1) În raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitătilor cu caracter specific, îndeplinite de Autoritatea Natională a Vămilor, functiile publice specifice de executie ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontieră si de interior sunt:

a) functii publice de executie din clasa I: inspector vamal;

b) functii publice de executie din clasa a II-a: agent vamal;

c) functii publice de executie din clasa a III-a: controlor vamal.

(2) Gradele profesionale corespunzătoare functiilor publice specifice de exceptie sunt corespunzătoare celor prevăzute la art. 5 alin. (2).

Art. 8. - (1) Functiile publice specifice de conducere în birourile vamale de frontieră si de interior sunt:

a) sef birou vamal;

b) sef adjunct birou vamal;

c) sef de tură.

(2) Salariile pentru functiile publice specifice de conducere de sef birou vamal, sef adjunct birou vamal si sef de tură se stabilesc prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. III lit. C pct. 6, 11 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, la salariile de bază corespunzătoare functiilor de executie detinute anterior reîncadrării efectuate în conformitate cu dispozitiile Instructiunilor privind reîncadrarea functionarilor publici, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 218/2003, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.

Art. 9. - (1) La analiza dosarului depus pentru concurs, candidatii înscrisi pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie, generale si specifice, în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, sunt supusi testării psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atât pentru candidat, cât si pentru Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) Personalul vamal în functie care, datorită comportării necorespunzătoare la locul de muncă, afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testării psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplică în mod corespunzător.

(3) Testarea personalului vamal în functie se face o dată la 2 ani. Testarea psihologică se poate face si la solicitarea motivată a sefului ierarhic al functionarului aflat în situatia prevăzută la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. Refuzul nejustificat al functionarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologică atrage eliberarea din functia publică detinută, în conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Testarea psihologică se efectuează de institutii specializate ori de persoane autorizate în acest sens, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Drepturi si îndatoriri specifice

 

SECTIUNEA 1

Drepturile personalului vamal

 

Art. 10. - (1) Personalul vamal beneficiază de protectia legii si este apărat de orice ingerintă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control, cu consecinte grave asupra îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

(2) Personalul vamal supus ingerintelor, influentei sau oricărei alte forme de presiune este îndreptătit să ceară sefului său direct si, în cazul în care nu este multumit de măsurile luate, să solicite sefului ierarhic superior înlăturarea constrângerilor care îi alterează libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.

Art. 11. - Personalul vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor are dreptul ca, în afara serviciului, să îsi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de altă natură.

Art. 12. - (1) Pentru activitatea depusă personalul vamal beneficiază, în raport cu functia exercitată, de drepturile de natură salarială ale functionarilor publici si de sporuri specifice la salariul de bază stabilite prin prezentul statut.

(2) Personalul vamal care îsi desfăsoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiază de un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de bază.

(3) Personalului vamal cu activitate în cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor mai mare de 5 ani i se acordă un spor de stabilitate la salariul de bază, după cum urmează:

a) între 5 ani - 10 ani 3%;

b) între 10 ani - 15 ani 5%;

c) între 15 ani - 20 de ani 7%;

d) peste 20 de ani 10%.

(4) Sporul de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în functie corespunzătoare transei cuvenite.

(5) Munca prestată de personalul vamal în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuitătii activitătii vamale se plăteste cu un spor de 100% din salariul de bază si se aprobă de către conducătorul unitătii. Munca prestată si plătită în conditiile de mai sus nu se compensează si cu timp liber corespunzător.

Art. 13. - (1) Programul de lucru al personalului vamal se stabileste prin ordin al conducătorului Autoritătii Nationale a Vămilor în conditiile prevăzute de lege.

(2) În birourile vamale în care activitatea se desfăsoară în schimburi, durata normală a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fără a putea depăsi 48 de ore pe săptămână sau media orelor de muncă, calculată, potrivit legii, pe o perioadă de maximum 3 săptămâni.

Art. 14. - (1) În cursul programului normal de lucru, cu exceptia programului desfăsurat în schimburi, se poate acorda o pauză de masă de cel mult o jumătate de oră, care nu se include în durata normată a timpului de muncă.

(2) Pauza de masă nu trebuie să afecteze desfăsurarea normală a activitătii vamale.

Art. 15. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor constituie un fond de stimulente, astfel:

a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentând dobânzi, penalităti de întârziere si amenzi;

b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;

c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;

d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele încasate prin executare silită, cu exceptia dobânzilor, penalitătilor si a amenzilor prevăzute la lit. a).

(2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursă si conditiile de utilizare, precum si categoriile de personal care beneficiază de fondul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. - (1) La solicitarea agentilor economici, a institutiilor publice sau a institutiilor private de pregătire profesională, functionarii publici din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor pot sustine cursuri si alte forme de pregătire si perfectionare profesională în domeniul vamal, pentru personalul acestora.

(2) Modalitătile de participare la actiunile solicitate se stabilesc prin protocoale între entitătile interesate si Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 17. - Personalul vamal, cu exceptia functionarilor publici de conducere, poate înfiinta, în conditiile legii, organizatii sindicale, poate adera la acestea si poate fi ales în organele de conducere legal constituite.

Art. 18. - Organizatiile sindicale îsi determină liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorică, organele de conducere, drepturile si îndatoririle membrilor. Lista cuprinzând numele membrilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale sau în celelalte forme de asociere va fi adusă la cunostintă Autoritătii Nationale a Vămilor sau, după caz, directiei regionale vamale.

Art. 19. - Reuniunile organizatiilor sindicale se desfăsoară în afara programului de lucru. Organizatiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăsi o oră. În mod exceptional, limita maximă de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singură lună. Cumulul poate fi autorizat de conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor sau, după caz, de directorul executiv al directiei regionale vamale în a cărei rază se desfăsoară reuniunea.

Art. 20. - Spatiile cu destinatie culturală, sportivă, de servire a mesei si de cazare, aflate în proprietatea Autoritătii Nationale a Vămilor, pot fi folosite de organizatiile sindicale, cu acordul Autoritătii Nationale a Vămilor, respectiv al directiilor regionale vamale.

Art. 21. - Organizatiile sindicale legal constituite sunt îndreptătite să folosească mijloacele stabilite prin Legea sindicatelor nr. 54/2003 pentru apărarea drepturilor generale si a celor specifice recunoscute personalului vamal prin prezentul statut, precum si pentru realizarea scopurilor prevăzute în statutele proprii de organizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Îndatoririle personalului vamal

 

Art. 22. - Personalul vamal are obligatia să cunoască, să respecte si să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general si special din domeniul vamal, precum si prevederile incidente în materie vamală din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

Art. 23. - Personalul vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor are obligatia să cunoască continutul tuturor reglementărilor cu caracter intern, concretizate în ordine, instructiuni, norme, proceduri si orice alte dispozitii de care depinde îndeplinirea la timp, în mod eficient si în conditii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu.

Art. 24. - Personalul vamal are îndatorirea să cunoască atributiile generale si specifice care îi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale a Vămilor, prin fisa postului si prin orice alt instrument juridic care modifică sau completează regimul drepturilor si îndatoririlor profesionale si să semnaleze interventiile operate în structura ori continutul functiei, susceptibile să îi afecteze capacitatea de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

Art. 25. - (1) Personalul vamal cu functii de conducere sau de executie este răspunzător, potrivit legii, pentru măsurile, actiunile si deciziile luate în exercitarea atributiilor de serviciu, precum si pentru săvârsirea actelor si faptelor incompatibile cu reglementările stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, si prin prezentul statut.

(2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atributiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu functii de conducere sau de executie răspunde potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea delictuală poate fi antrenată numai în baza hotărârii instantei de judecată sesizate si de Autoritatea Natională de Control sau de Autoritatea Natională a Vămilor.

(3) Răspunderea stabilită în conditiile alin. (2) nu restrânge dreptul persoanei vătămate prin actele de control de a se adresa instantelor de judecată pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate.

Art. 26. - Personalul vamal este obligat să îsi îndeplinească atributiile de serviciu numai în limitele competentelor si responsabilitătilor cu care a fost învestit.

Art. 27. - (1) Personalul vamal este obligat să aplice măsurile adoptate prin acte normative interne, precum si cele stabilite prin acorduri si întelegeri internationale destinate prevenirii, constatării si sanctionării fraudei vamale.

(2) Personalul vamal are îndatorirea să actioneze permanent pentru restrângerea si eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal.

Art. 28. - Personalul vamal are obligatia să cunoască dispozitiile legale referitoare la regimul informatiilor clasificate si să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor si oricăror alte înscrisuri de care ia cunostintă în cursul operatiunilor vamale specifice. De asemenea, personalul vamal are îndatorirea să cunoască dispozitiile legale cu privire la datele si informatiile confidentiale sau care nu sunt destinate publicitătii.

Art. 29. - În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul vamal este obligat să adopte un comportament civilizat, o atitudine corectă si fermă în relatiile cu persoanele supuse procedurilor vamale si să contribuie în mod constant la prevenirea, combaterea si sanctionarea încălcărilor aduse reglementărilor vamale.

Art. 30. - (1) Personalul vamal este obligat să îsi perfectioneze pregătirea profesională prin formele stabilite în Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul vamal are îndatorirea să participe, cel putin o dată la 2 ani, la un program general de documentare în materie de legislatie vamală.

Art. 31. - (1) În timpul serviciului personalul vamal are îndatorirea de a purta uniforma cu însemnele si accesoriile specifice.

Este interzis portul uniformei cu însemnele si accesoriile specifice în locuri si în conditii care ar putea afecta prestigiul functiei si interesele Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive si accesoriile care însotesc portul acesteia, durata normală de utilizare, conditiile de acordare si personalul care beneficiază de uniformă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Incompatibilităti specifice

 

Art. 32. - Functionarii publici din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor se află în conflict de interese în situatiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ori de câte ori au de îndeplinit următoarele operatiuni vamale pentru persoanele nominalizate în art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare:

a) controlul vamal al mărfurilor, verificarea existentei si autenticitătii documentelor;

b) controlul vamal ulterior al documentelor;

c) controlul vamal al mijloacelor de transport;

d) controlul vamal al bagajelor si al altor mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor;

e) efectuarea de anchete administrative si alte actiuni similare.

Art. 33. - Exercitarea functiilor publice de executie sau de conducere în cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor este incompatibilă cu functiile, activitătile si raporturile ierarhice stabilite în art. 94 si 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu îndeplinirea atributiilor prevăzute pentru activitatea de comisionar în vamă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 34. - (1) Încadrarea personalului contractual, promovarea sa în functie, modificarea contractului individual de muncă, drepturile si îndatoririle, precum si conditiile de angajare a răspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislatia muncii.

(2) Reglementările prin care se stabilesc drepturi, îndatoriri si incompatibilităti specifice, precum si cele referitoare la functiile publice se completează, de drept, cu normele generale prevăzute de Legea nr. 188/1999,, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele care privesc drepturile de natură salarială ale functionarilor publici.

Art. 35. - (1) Denumirea functiei de director general al Directiei Generale a Vămilor de înlocuieste în actele normative în vigoare cu cea de secretar de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) În anexa nr. 3/27/08 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, functia de director general si o functie de director general adjunct se înlocuiesc cu secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.

Art. 36. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 21, 22 si art. 26-30 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 10.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, si al art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor aplică strategia si programul Guvernului în domeniul vamal si exercită atributiile stabilite prin lege.

(3) Sediul Autoritătii Nationale a Vămilor este în municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.

Art. 2. - Autoritatea Natională a Vămilor asigură aplicarea legislatiei în domeniul vamal în mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.

Art. 3. - Modelul si caracteristicile siglei Autoritătii Nationale a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Autoritatea Natională a Vămilor exercită, în principal, următoarele atributii:

1. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia în domeniul vamal;

2. organizează, îndrumă si controlează activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;

3. urmăreste si supraveghează respectarea legislatiei vamale pe întreg teritoriul tării si exercită controlul specific potrivit reglementărilor în vigoare;

4. ia măsuri de prevenire si combatere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, a oricăror infractiuni si contraventii în domeniul vamal;

5. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;

6. aplică prevederile Tarifului vamal de import al României si ale altor acte normative referitoare la acesta;

7. aplică măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber încheiate între România, pe de o parte, si Uniunea Europeană sau tările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;

8. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

9. urmăreste aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare în vamă a mărfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, la accize si la alte drepturi vamale;

10. elaborează norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare Autoritătii Nationale de Control;

11. elaborează si adoptă norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate de vămuire;

12. elaborează propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;

13. actionează pentru îndeplinirea întocmai a programelor privind integrarea vamală europeană;

14. coordonează si îndrumă activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmăreste, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operatiuni vamale;

15. verifică modul de declarare de către titularul operatiunii vamale sau de către comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează si virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste eventualele diferente prin controale ulterioare si asigură încasarea acestora; aplică formele si instrumentele de plată si de garantare a plătii taxelor si drepturilor vamale în conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului; asigură colectarea creantelor bugetare pe care le administrează potrivit legii;

16. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum si bagajele însotite sau neînsotite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României si verifică legalitatea si regimul vamal al acestora; retine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamală si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;

17. verifică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe timp de zi si de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, în conditiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele agreate în vederea identificării si expertizării mărfurilor supuse vămuirii;

18. efectuează investigatii, supravegheri si verificări, în conditiile prevăzute de lege, în cazurile în care sunt semnalate situatii de încălcare a legislatiei vamale de către persoane fizice si juridice; verifică registre, corespondenta si alte forme de evidentă si are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârsirii unor infractiuni;

19. exercită, în domeniul vamal, controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă;

20. asigură sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrările acestora pentru statistica vamală si de comert exterior, gestionează informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;

21. reprezintă, în fata instantelor judecătoresti, interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;

22. întocmeste studii, analize si elaborează proiecte de acte normative privind organizarea structurii si a activitătii Autoritătii Nationale a Vămilor si le supune Autoritătii Nationale de Control pentru a fi valorificate si promovate;

23. prezintă ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control propunerile motivate de avizare la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;

24. aplică legislatia specifică pe linia numirii, angajării si eliberării personalului si solicită, când este cazul, avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control; aplică legislatia privind sanctionarea personalului;

25. organizează, la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor sau, după caz, la directiile regionale vamale, programe de formare, pregătire si perfectionare profesională a personalului vamal;

26. elaborează si fundamentează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii vamale si îl supune spre avizare ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control; asigură executarea bugetului în conditiile legii;

27. organizează si asigură alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea Autoritătii Nationale a Vămilor;

28. colaborează, pe bază de protocol, cu Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Directia Generală pentru Evidenta Informatizată a Persoanei, precum si cu alte organe ale statului sau asociatii patronale, interesate în realizarea politicii vamale;

29. cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autoritătile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării si combaterii fraudelor vamale;

30. în cazul în care sunt afectate veniturile bugetare, actele normative elaborate de Autoritatea Natională a Vămilor sunt supuse avizării Ministerului Finantelor Publice; Autoritatea Natională a Vămilor colaborează cu Ministerul Finantelor Publice la elaborarea actelor normative pe linia politicii vamale.

(2) De asemenea, în realizarea obiectului său de activitate, Autoritatea Natională a Vămilor îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor este condusă de un secretar de stat numit de primul-ministru al Guvernului, la propunerea ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, ajutat de un subsecretar de stat, numit în aceleasi conditii.

(2) Secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu autoritătile si institutiile publice, agentii economici, celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tară sau din străinătate si răspunde în fata ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control pentru întreaga activitate a sistemului vamal.

(3) În exercitarea atributiilor sale, secretarul de stat emite, în conditiile legii, ordine si instructiuni de aplicare a reglementărilor vamale în limitele de competentă prevăzute de lege. Actele astfel emise, care au caracter normativ, sunt supuse avizului ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor îndeplineste calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 6. - Subsecretarul de stat este înlocuitorul de drept al secretarului de stat în cazul în care acesta, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente.

Art. 7. - (1) Aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se stabileste numărul posturilor de conducere, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Directorii si adjunctii acestora din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor se numesc, potrivit legii, prin ordin al secretarului de stat, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente din aparatul central se numesc, potrivit legii, prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor privind elaborarea actelor normative în domeniul vamal, Ministerul Finantelor Publice preia de la Autoritatea Natională a Vămilor un număr de 10 posturi structurate pe următoarele functii publice: 1 sef birou, 6 consilieri, 1 consilier juridic, 1 inspector si 1 inspector vamal.

(5) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor este de 357, exclusiv posturile de demnitar si 8 posturi aferente cabinetului demnitarului. Numărul maxim de posturi pentru unitătile subordonate este de 4.223.

(6) Autoritatea Natională a Vămilor are reprezentant permanent la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană, care asigură legătura operativă cu organismele internationale în probleme vamale.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a directiilor regionale, birourilor si punctelor vamale, unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, fără personalitate juridică, se aprobă prin ordin al secretarului de stat al acesteia, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Directorii executivi ai directiilor regionale vamale se numesc, potrivit legii, prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(3) Directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale vamale, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente din structura acestora, precum si sefii birourilor vamale, adjunctii acestora si sefii de tură se numesc, potrivit legii, de secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 9. - Statele de functii pentru aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor si pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aprobă de secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul central, precum si din unitătile subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(2) Atributiile si răspunderile individuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din structura Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.

(3) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atributiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile atragerii răspunderii penale, functionarii vamali răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea delictuală poate fi antrenată numai pe baza hotărârii instantelor de judecată sesizate si de Autoritatea Natională de Control.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor are în dotare mijloace de transport auto si navale, pentru activităti specifice, în structura, numărul si consumul de carburanti prevăzute la pct. I din anexa nr. 3.

(2) Repartizarea pe unităti vamale a mijloacelor de transport se face prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor.

(3) Pentru atributii de control antidrog si materiale explozive Autoritatea Natională a Vămilor are în dotare câini dresati, potrivit pct. II din anexa nr. 3.

Art. 12. - Formarea si perfectionarea profesională a personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire în domeniu, care se desfăsoară la nivel central si teritorial, precum si prin programe de formare specializată si perfectionare în administratia publică, organizate de institutii abilitate potrivit legii.

Art. 13. - (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, asigură spatiile corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii autoritătii vamale din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în conditiile legii.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor va prevedea în programul propriu de investitii fonduri pentru construirea unor astfel de obiective.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 764/2003 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 366.

 

 

ANEXA Nr. 1)

SIGLA

Autoritătii Nationale a Vămilor

 

Are următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare pe fondul alb al unui drapel inscriptia “ROMÂNIA”, în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscriptia “VAMA”, imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul “Mercur”, inscriptionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele “DOUANE” si “CUSTOMS”.

 

ANEXA Nr. 2)

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A AUTORITĂTII NATIONALE A VĂMILOR

 

ANEXA Nr. 3

 

DOTĂRI