MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 257             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 23 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

47. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

139. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 94 din 4 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

337. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

341. - Hotărâre privind refinantarea împrumutului contractat de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în baza Hotărârii Guvernului nr. 250/2001 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe actiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», care se desfiintează.

(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română, de interes strategic national cât timp statul este actionar majoritar, care se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, conform legilor în vigoare si statutului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) C.N.A.D.N.R. are, la înfiintare, în structura sa 7 subunităti denumite directii regionale de drumuri si poduri si un centru de studii si cercetare, fără personalitate juridică.

(4) C.N.A.D.N.R. poate înfiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate, în conditiile legii si ale statutului.

(5) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiintate la propunerea adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si statutului, iar actele constitutive ale unitătilor mentionate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în conditiile legii.

(6) C.N.A.D.N.R. desfăsoară în principal activităti de interes public national în domeniul administrării drumurilor nationale si autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», în baza situatiei financiare anuale si a situatiei patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social initial este împărtit în 1.637.022 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social initial este subscris si integral vărsat de statul român, în calitate de actionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.

(4) Actiunile C.N.A.D.N.R. sunt detinute initial si în totalitate de statul român, care îsi exercită drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(5) Predarea-preluarea activului si pasivului între Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România», pe de o parte, si C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comertului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.

(6) Actiunile emise în conditiile legii de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă si tranzactionate liber pe piata de capital.

(7) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în conditiile legii, statul având optiunea de a păstra pachetul majoritar de actiuni. Privatizarea pachetului majoritar de actiuni se face prin lege specială.

(8) Pe perioada în care statul este actionar majoritar, C.N.A.D.N.R. poate vinde sau închiria active din proprietatea sa, la initiativa consiliului de administratie, cu aprobarea adunării generale a actionarilor si cu mandatarea specială a reprezentantilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în adunarea generală a actionarilor.

(9) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în conditiile legii, la constituirea de societăti comerciale cu obiect de activitate similar sau conex.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) C.N.A.D.N.R. detine în proprietate bunuri imobile si mobile. Bunurile apartinând proprietătii publice a statului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Bunurile apartinând proprietătii publice a statului, definite la alin. (1), constituie elemente ale infrastructurii autostrăzilor si drumurilor nationale si sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Elementele infrastructurii autostrăzilor si drumurilor nationale, prevăzute în anexa nr. 2, se concesionează C.N.A.D.N.R. pe o perioadă de 49 de ani, fără plata redeventei, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(4) În cazul privatizării a peste 50% din pachetul de actiuni, prevederile si clauzele contractului de concesiune vor fi modificate în conformitate cu prevederile legale.

(5) Contravaloarea bunurilor apartinând proprietătii publice a statului nu este inclusă în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.

(6) Bunurile mobile si imobile apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comertului si se regăsesc în capitalul social initial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România» nu este cuprinsă în capitalul social initial prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri vor intra în patrimoniul companiei si se vor reevalua, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare, în termen de un an de la încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (5), modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Actiunile nou-emise, aferente modificării capitalului social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului în calitate de actionar unic.

(7) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum si tariful de utilizare a autostrăzilor si drumurilor nationale din România, în lei si în valută, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R.”

4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, întretinerea si exploatarea autostrăzilor si drumurilor nationale în scopul desfăsurării traficului rutier în conditii de sigurantă a circulatiei; codurile aferente acestor activităti sunt următoarele:

1. cod CAEN 4523 - constructii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri si baze sportive;

2. cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de constructii;

3. cod CAEN 4521 - constructii de clădiri si lucrări de geniu;

4. cod CAEN 4511 - demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere;

5. cod CAEN 4512 - lucrări de foraj si sondaj pentru constructii;

6. cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii;

7. cod CAEN 7420 - activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea;

b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a retelei de drumuri publice în concordantă cu strategia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cerintele economiei nationale si cu cele de apărare; codul aferent acestei activităti este următorul:

- cod CAEN 7513 - controlul activitătilor economice;

c) activităti comerciale, industriale, precum si alte activităti necesare îndeplinirii obiectului său de activitate;

d) încasarea în punctele de frontieră si în alte puncte a obligatiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor si drumurilor nationale; codul aferent acestei activităti este următorul:

- cod CAEN 7513 - controlul activitătilor economice.

(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operatiuni si activităti legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit prin statut; codurile aferente acestor activităti sunt următoarele:

- cod CAEN 2222 - alte activităti de tipărire n.c.a.;

- cod CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton pentru constructii;

- cod CAEN 2663 - fabricarea betonului;

- cod CAEN 2664 - fabricarea mortarului;

- cod CAEN 2811 - fabricarea de constructii metalice si părti componente ale structurilor metalice;

- cod CAEN 4534 - alte lucrări de instalatii;

- cod CAEN 4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri;

- cod CAEN 4550 - închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent;

- cod CAEN 5010 - comert cu autovehicule;

- cod CAEN 5020 - întretinerea si repararea autovehiculelor;

- cod CAEN 5030 - comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;

- cod CAEN 5050 - comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule;

- cod CAEN 5151 - comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

- cod CAEN 5153 - comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;

- cod CAEN 5157 - comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor;

- cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;

- cod CAEN 6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;

- cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de mărfuri;

- cod CAEN 6312 - depozitări;

- cod CAEN 6321 - alte activităti anexe transporturilor terestre;

- cod CAEN 7012 - cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

- cod CAEN 7020 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

- cod CAEN 7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;

- cod CAEN 7132 - închirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fără personal de deservire aferent;

- cod CAEN 7134 - închirierea altor masini si echipamente n.c.a.;

- cod CAEN 7230 - prelucrarea informatică a datelor;

- cod CAEN 7430 - activităti de testări si analize tehnice;

- cod CAEN 8022 - învătământ secundar teoretic, tehnic sau profesional.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Potrivit obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. asigură conditii de sigurantă a circulatiei pe autostrăzi si drumuri nationale deschise circulatiei publice, exercitând atributiile care îi revin conform legii.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să utilizeze, în conditiile legii, zona de sigurantă si zona de protectie a infrastructurii rutiere a autostrăzilor si drumurilor nationale, în scopul desfăsurării în bune conditii a circulatiei rutiere si al prevenirii evenimentelor rutiere.

(2) Terenurile aflate în zona de protectie a autostrăzilor si drumurilor nationale pot fi ocupate temporar, cu înstiintarea proprietarilor, de C.N.A.D.N.R. în scopul eliminării consecintelor evenimentelor rutiere. C.N.A.D.N.R., în termen de maximum 15 zile de la ocuparea terenurilor, va dispune măsurile legale pentru aducerea acestora la starea initială. În cazul producerii de pagube materiale, C.N.A.D.N.R. va asigura ca proprietarii să primească, în conditiile legii, o justă despăgubire.

(3) În vederea prevenirii si combaterii fenomenului de înzăpezire, pe unele sectoare de autostrăzi si drumuri nationale C.N.A.D.N.R. poate ocupa temporar, cu materiale si mijloace specifice, terenuri aflate în vecinătatea acestora si care nu se află în proprietatea sa; ocuparea temporară se face cu titlu gratuit si cu înstiintarea prealabilă a proprietarilor. Eliberarea terenurilor ocupate temporar se va face de către si pe cheltuiala C.N.A.D.N.R. imediat ce dispar conditiile favorizante aparitiei fenomenului de înzăpezire. În eventualitatea producerii unor pagube materiale datorită utilizării terenurilor în scopul anterior mentionat, C.N.A.D.N.R. va oferi proprietarilor despăgubiri în conditiile legii.

(4) C.N.A.D.N.R. va actiona, în conditiile legii, pentru interzicerea si eliminarea constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare si a oricăror alte obiective amplasate ilegal în zona de sigurantă sau de protectie a autostrăzilor si drumurilor nationale. Proprietarii acestora vor suporta integral cheltuielile generate de dezafectare, precum si eventualele pagube produse, potrivit legii.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Închiderea definitivă si/sau temporară a circulatiei publice pe autostrăzi si drumurile nationale, pentru considerente tehnologice sau de sigurantă, precum si pentru executarea de lucrări ori instituirea de restrictii, se face în baza unui protocol încheiat între C.N.A.D.N.R. si reprezentantii politiei rutiere, în conditiile legii.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazul unor calamităti naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va actiona în cel mai scurt timp pentru repunerea în functiune a infrastructurii rutiere a autostrăzilor si drumurilor nationale afectate.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul autostrăzilor si drumurilor nationale, în conditiile contractului de concesiune prevăzut la art. 3, având drepturile, obligatiile si răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne si actelor juridice internationale la care România este parte.

(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România» si preia toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile legale si contractuale decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele arbitrale, judecătoresti sau cu atributii jurisdictionale, din contractele si acordurile interne si internationale, precum si din creditele contractate direct de stat si subîmprumutate către Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România» prin acorduri subsidiare.”

10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să asigure punerea în aplicare a obligatiilor care îi revin din planul de mobilizare;”

11. La articolul 10, litera b) se abrogă.

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, veni- turi din prestări de servicii si surse de reabilitare a drumurilor în conformitate cu contractul încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, alocatii de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite si se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii, după cum urmează:

a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru proiectarea, repararea, administrarea, întretinerea si exploatarea infrastructurii rutiere, precum si pentru rambursări de credite, plăti de dobânzi si de comisioane;

b) veniturile din prestări de servicii cuvenite potrivit prevederilor contractului încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si sursele pentru reabilitarea drumurilor se utilizează pentru proiectarea, repararea, administrarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea, precum si pentru constructia de noi autostrăzi si drumuri nationale;

c) fondurile externe nerambursabile se utilizează pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si constructia de autostrăzi si drumuri nationale, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut si ale contractelor de finantare; d) fondurile din credite interne si externe se utilizează pentru proiectarea, repararea, întretinerea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si constructia de autostrăzi si drumuri nationale;

e) alocatiile de la bugetul de stat se utilizează pentru reabilitarea autostrăzilor si drumurilor nationale, pentru dezvoltarea, modernizarea si constructia de autostrăzi si drumuri nationale, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăti de dobânzi si de comisioane.”

13. Alineatele (1) si (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum si dezvoltarea si modernizarea celor existente, în scopul integrării autostrăzilor si drumurilor nationale din România în sistemul european de transport, se asigură cu finantare din venituri proprii, din surse pentru reabilitare, din fonduri externe nerambursabile, din credite interne si externe si, în completare, din alocatii de la bugetul de stat si din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

..................................................................................................

(4) În cazurile în care interesele de stat impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finantare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale.”

14. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) La înfiintare, personalul Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România» va fi preluat de C.N.A.D.N.R., în conditiile legii.

..................................................................................................

(3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal, conditiile de muncă, obligatiile generale si specifice, timpul de muncă si de odihnă, programele de perfectionare profesională a salariatilor si alte conditii în care se desfăsoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în conditiile legii, în termen de cel mult 180 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comertului.”

15. După articolul 17 se introduce un articol nou, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

16. După articolul 18 se introduce articolul 19 cu următorul cuprins:

“Art. 19. - La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor si drumurilor nationale apartinând domeniului public al statului:

1. suprastructura si infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, si terenul aferent;

2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrări de artă, cu terenul aferent;

3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;

4. lucrările de consolidare, de protectie si de apărare si terenul aferent;

5. plantatiile rutiere si terenul aferent;

6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealaltă a drumului, care formează zonele de sigurantă, în limitele prevăzute de prezenta ordonantă.”

17. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.

18. La anexa nr. 1, alineatele (3) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate, potrivit legii.

(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiintate, potrivit legii si statutului, la propunerea adunării generale extraordinare a actionarilor, iar actele constitutive ale unitătilor mentionate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în conditiile legii.”

19. La anexa nr. 1, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie gestionarea, dezvoltarea, administrarea si exploatarea pe principii comerciale a elementelor infrastructurii rutiere de autostrăzi si drumuri nationale, pentru desfăsurarea traficului rutier în conditii de sigurantă a circulatiei, de fluentă si continuitate.”

20. La anexa nr. 1, alineatele (1) si (3) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“(1) C.N.A.D.N.R. desfăsoară activităti de interes public national si are, în principal, ca obiect de activitate:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, repararea, administrarea, întretinerea si exploatarea autostrăzilor si drumurilor nationale;

b) implementarea programelor de dezvoltare unitară a retelei de drumuri publice în concordantă cu strategia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu cerintele economiei nationale si cu cele de apărare;

c) încasarea în punctele de frontieră si în alte puncte, stabilite conform legii, a obligatiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor si drumurilor nationale;

d) emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor si drumurilor nationale, pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare;

e) emiterea de autorizatii speciale de transport intern;

f) încasarea si controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor si drumurilor nationale;

g) activităti comerciale industriale si alte activităti necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

..................................................................................................

(3) În scopul realizării obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. desfăsoară următoarele activităti:

1. elaborează studii, prognoze si proiecte de strategii pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si urmăreste realizarea acestora în limitele de competentă acordate potrivit legii;

2. elaborează programe si strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de autostrăzi si drumuri nationale, tinând seama de programele si strategiile de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene si comunale, si le supune spre aprobare potrivit legii;

3. analizează si face propuneri, în conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;

4. colaborează cu organe ale administratiei publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii retele de drumuri, potrivit nevoilor economiei nationale;

5. întocmeste programe anuale si de perspectivă a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrăzilor si le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

6. asigură urmărirea si coordonarea lucrărilor de întretinere, reparare, reabilitare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, precum si executarea si receptia pe teren a lucrărilor respective;

7. elaborează norme de consum si norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;

8. urmăreste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrărilor de investitii si reparatii de autostrăzi si drumuri nationale;

9. propune norme tehnice si tehnologii specifice privind constructia, modernizarea, întretinerea si exploatarea drumurilor publice;

10. emite acorduri si autorizatii pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare care se execută în zona autostrăzilor si drumurilor nationale, în conditiile legii;

11. initiază actiuni de cooperare tehnico-stiintifică cu firme străine;

12. participă, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la consfătuiri si actiuni pe plan international în organismele la care este afiliată si la alte manifestări internationale organizate pe teme de autostrăzi si drumuri nationale;

13. tratează probleme de colaborare tehnico-stiintifică în domeniul drumurilor pe linie internatională si coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din întelegerile, conventiile si acordurile internationale;

14. organizează proceduri de achizitie pentru contractarea lucrărilor, serviciilor si a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;

15. elaborează documentatii pentru executia de lucrări si pentru exploatarea autostrăzilor;

16. coordonează si îndrumă din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitătile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si a lucrărilor de întretinere si reparare a drumurilor publice, precum si a tuturor activitătilor pe care le desfăsoară;

17. elaborează proiectele, programele anuale si de perspectivă pentru cercetarea stiintifică în sectorul de drumuri publice;

18. elaborează propuneri cu privire la problemele de standardizare, specifice obiectului de activitate;

19. asigură organizarea interventiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restrictiilor sau a altor situatii provocate de calamităti pe autostrăzi si drumurile nationale;

20. organizează, îndrumă si controlează aplicarea semnalizării rutiere pe autostrăzi si drumurile nationale, în conformitate cu normele în vigoare si cu conventiile internationale, si colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice;

21. organizează, într-o conceptie unitară, reteaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor si asigură prelucrarea datelor;

22. execută expertize tehnice, testări, măsurători si acordă consultantă în domeniile specifice obiectului său de activitate;

23. participă la capitalul social al altor societăti comerciale si decide, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;

24. negociază si contractează credite cu bănci si cu alte institutii financiare, în conditiile legii;

25. desfăsoară activităti de editare, tipărire, difuzare si publicitate, potrivit legii;

26. negociază si încheie contracte pentru achizitii publice de investitii, bunuri, lucrări si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri, în conditiile legii;

27. desfăsoară si alte activităti pentru realizarea scopului si obiectului său de activitate.”

21. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 7

Proprietatea publică

C.N.A.D.N.R. detine în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor si drumurilor nationale, pe care le administrează, exploatează, întretine si repară în vederea realizării scopului si obiectului său de activitate si potrivit prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

22. La anexa nr. 1, articolul 8 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 8

Capitalul social

(1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», în baza situatiei financiare anuale si a patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social initial va fi modificat, în conditiile legii, în baza protocolului de predare-preluare.

(3) Capitalul social initial este împărtit în 1.637.022 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

(4) Capitalul social initial este în întregime subscris si integral vărsat de statul român, în calitate de actionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.

(5) Actiunile C.N.A.D.N.R. sunt detinute initial si în totalitate de statul român, care îsi exercită drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(6) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată în conditiile legii, statul având optiunea de a păstra pachetul majoritar de actiuni. Privatizarea pachetului majoritar de actiuni se face prin lege specială.”

23. La anexa nr. 1, literele c), h) si i) ale alineatului (5) al articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“c) aprobă înfiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunităti fără personalitate juridică;

..................................................................................................

h) aprobă înfiintarea sau desfiintarea de filiale;

i) aprobă proiectul contractului de concesiune a retelei de drumuri ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificări ale acestuia;”

24. La anexa nr. 1, litera j) a alineatului (5) al articolului 14 se abrogă.

25. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(1) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către presedintele consiliului de administratie sau de către cel desemnat să îl înlocuiască, precum si la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor.”

26. La anexa nr. 1, alineatul (3) al articolului 15 se abrogă.

27. La anexa nr. 1, litera f) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“f) hotărăste cu privire la închirierea bunurilor proprietate privată a C.N.A.D.N.R., în conditiile legii;”

28. La anexa nr. 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“e) încheie acte juridice în numele si pe seama C.N.A.D.N.R., potrivit competentelor;”

29. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 30 se abrogă.

30. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidată conform prevederilor legale.”

31. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 2

 

ELEMENTELE

infrastructurii autostrăzilor si drumurilor nationale

 

Reteaua de autostrăzi si drumuri nationale prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, cu modificările ulterioare, cuprinde următoarele elemente:

1. suprastructura si infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, si terenul aferent;

2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrări de artă, cu terenul aferent;

3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public;

4. lucrările de consolidare, de protectie si de apărare si terenurile aferente;

5. plantatiile rutiere si terenul aferent;

6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealaltă a drumului, care formează zonele de sigurantă, în limitele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2004.

Nr. 47.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 139.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 94

din 4 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

Nicoale Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Marexim” - S.R.L. din Reghin în Dosarul nr. 2.165/2003 al Tribunalului Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată, întrucât legiuitorul, în temeiul art. 44 alin. (1), a stabilit niste limite rezonabile ale exercitiului acestui drept în considerarea interesului public general, restrângeri care nu afectează însăsi existenta dreptului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.165/2003, Tribunalul Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Marexim” - S.R.L. din Reghin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prin aplicarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 se produce o trecere indirectă în proprietatea statului a unor bunuri dobândite în mod licit de către societatea comercială care a solicitat cumpărarea imobilului, cu încălcarea dispozitiilor constitutionale care garantează proprietatea si interzic exproprierea, confiscarea sau alte forme de trecere în proprietatea statului a bunurilor private, fără o justă si prealabilă despăgubire. Se arată că persoana juridică în cauză este direct prejudiciată cu diferenta de bani reprezentând investitiile realizate, care nu pot fi deduse, statul îmbogătindu-se în mod injust cu aceeasi sumă de bani.

Tribunalul Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că investitiile efectuate de către solicitantul cumpărării spatiilor comerciale au sporit valoarea imobilului, cu ocazia efectuării raportului de expertiză luându-se în considerare toate investitiile realizate, iar nu doar o parte din acestea. Astfel, desi valoarea investitiilor este inclusă în valoarea imobilului, chiriasului nu i se recunoaste contravaloarea investitiilor mai mari de jumătate din pretul minim de vânzare al acestuia. Prin urmare, dacă doreste să cumpere imobilul, chiriasul este obligat să plătească a doua oară pentru investitiile efectuate de el ce depăsesc jumătate din valoarea imobilului, asa cum aceasta a fost stabilită prin raportul de evaluare.

Sub acest aspect, desi, în conformitate cu Legea fundamentală, dreptul de proprietate se exercită în limitele prevăzute de lege, aceste limite nu pot fi atât de restrictive încât să determine îngrădirea dreptului însusi. În consecintă, instanta judecătorească apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 este fondată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că, în conformitate cu dispozitiile art. 482 din Codul civil, îmbunătătirile sau investitiile executate de către locatar asupra imobilului închiriat revin proprietarului imobilului. Se apreciază că lucrările de investitii efectuate de către locatar nu conferă acestuia un drept de proprietate asupra imobilului, ci doar un drept de creantă, la terminarea locatiunii, acesta având posibilitatea de a-si recupera cheltuielile făcute, potrivit art. 481 din Codul civil.

Se constată că dispozitiile art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 sunt în concordantă cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Stabilirea acestei limite constituie o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere faptul că investitiile făcute de chirias au profitat si profită, în primul rând, acestuia si, în plus, a acordat anumite facilităti la cumpărarea spatiului, respectiv vânzarea prin negociere directă si plata în rate.

Se apreciază, în consecintă, că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 19 alin. (4): “Valoarea investitiilor deduse în conditiile alin. (3) nu poate depăsi jumătate din valoarea stabilită prin raportul de evaluare.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 41 din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textul constitutional invocat are următoarea numerotare si continut:

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii  pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si  prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 16 din Legea nr. 550/2002, vânzarea spatiilor comerciale si a celor de prestări de servicii se face prin negociere directă către comercianti, respectiv prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care le folosesc efectiv la data intrării în vigoare a legii, în baza unui contract de închiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau leasing.

În vederea vânzării acestor spatii, comisia constituită conform art. 6 din lege stabileste un pret minim de vânzare pe baza unui raport de evaluare, care va constitui baza de negociere între părtile contractante. Astfel, după aprobarea cererii de cumpărare, se va proceda la stabilirea pretului prin negociere directă, pornindu-se de la pretul minim, la negocieri fiind avută în vedere si dedusă, pe bază de acte justificative, valoarea investitiilor efectuate de cumpărător, indiferent de natura acestora, dacă sunt îndeplinite cerintele art. 19 alin. (3), respectiv dacă investitiile au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spatiului si au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, în conditiile legii. Potrivit chiar formulei utilizate de legiuitor, satisfacerea acestor exigente este impusă pentru ca investitiile efectuate să poată fi deduse, în calculul pretului fiind luate, potrivit alin. (4), doar acelea care nu depăsesc jumătate din valoarea stabilită prin raportul de evaluare a spatiului comercial sau de prestări de servicii.

În conditiile în care, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale (exemplu fiind Decizia nr. 70/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001) si a Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza “Ex-Regele si altii împotriva Greciei”, 2000, sau “Beyeler împotriva Italiei”, 2000), drepturile de creantă, ca element al patrimoniului persoanei, sunt asimilate dreptului de proprietate si, independent de această asimilare, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, creantele asupra statului sunt garantate, Curtea retine pertinenta invocării prevederilor constitutionale privind garantarea dreptului de proprietate.

Cu toate acestea, Curtea constată că în argumentarea criticii sale autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit căruia “continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, ca si de acelea ale art. 136 alin. (5) care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, “în conditiile legii organice”.

Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul ordinar este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.

Într-adevăr, în măsura în care, procedând la limitarea valorii investitiilor deductibile la jumătate din valoarea spatiului comercial sau de prestări de servicii stabilită prin raportul de evaluare, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale, norma astfel adoptată este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Marexim” - S.R.L. din Reghin în Dosarul nr. 2.165/2003 al Tribunalului Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 4.657 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brăila, Brasov, Caras-Severin, Călărasi, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 337.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind refinantarea împrumutului contractat de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în baza Hotărârii Guvernului nr. 250/2001 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat  de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui împrumut din contul curent general al trezoreriei statului Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în valoare de până la 6.700 miliarde lei, în scopul exclusiv de rambursare a împrumutului contractat de societate în baza Hotărârii Guvernului nr. 250/2001 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital, precum si a dobânzilor aferente perioadei aprilie 2003 - aprilie 2004.

Art. 2. - Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de până la un an, cu rambursarea si plata dobânzii la scadentă si cu optiunea împrumutatului de rambursare a împrumutului înainte de scadentă, la o rată a dobânzii egală cu ultima rată de dobândă la titlurile de stat cu scadentă la un an, adjudecate la licitatie de pe piata interban- cară de Ministerul Finantelor Publice în luna martie 2004.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va încheia o conventie cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în care vor fi precizate drepturile si obligatiile părtilor, precum si conditiile de derulare a împrumutului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 341.