MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 262             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 25 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

48. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

145. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

49. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti

 

146. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 73 din 26 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

352. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor si amplasamentelor punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova si ale Unitătii de combatere a căderilor de grindină Moldova 1, precum si a unor măsuri pentru etapa a V-a - 2004 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La titlul I articolul I, punctele 2 si 3 se abrogă.

2. La titlul I articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

“(3) Restituirea pretului actualizat plătit de chiriasii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările si completările ulterioare, au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile se face de către Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.”

3. La titlul I, articolul II se abrogă.

4. La titlul II, articolul II se completează cu alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) În situatia cetătenilor străini si apatrizilor care au dobândit un drept de folosintă special asupra unor terenuri în conditiile alin. (1), dreptul de folosintă astfel dobândit se converteste, la cerere, în drept de proprietate, după obtinerea cetăteniei române de către persoanele respective.

(5) Dispozitiile alin. (1), (2) si (3) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările ulterioare.”

Art. II. - Dreptul la actiune prevăzut la titlul II art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 se poate exercita si în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 2 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 48.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 145.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 27 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:

“c) dosarele aflate pe rolul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi si al completului în compunerea prevăzută la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se preiau de Înalta Curte de Casatie si Justitie.”

2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Propunerea de numire se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, după examinarea îndeplinirii cerintelor prevăzute de lege pentru ocuparea functiei de judecător, pe baza dosarului profesional, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile de personal aferente personalului prevăzut la art. 5 si 6 se asigură de către Curtea de Conturi pentru judecătorii financiari si judecătorii financiari inspectori în functie, până la numirea acestora ca judecători la instantele judecătoresti prevăzute la art. 2 sau până la încetarea mandatului acestora conform legii, iar pentru magistratii-asistenti, grefierii si arhivarii-registratori, până la data trecerii acestora la  instantele judecătoresti. Ministerul Justitiei va asigura cheltuielile de personal aferente personalului preluat de la Curtea de Conturi, prin diminuarea bugetului aprobat Curtii de Conturi si majorarea corespunzătoare a bugetului propriu.

(3) Se abilitează Ministerul Justitiei, Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea de Conturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Procurorii financiari vor fi preluati de Ministerul Public potrivit procedurii prevăzute la art. 5. Procurorii financiari vor continua să functioneze în cadrul Curtii de Conturi si să exercite atributiile prevăzute de Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile art. 3 si 4 din prezenta ordonantă de urgentă.”

5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Personalul preluat de la Curtea de Conturi va desfăsura activitatea de judecată în sediile actuale ale Curtii de Conturi numai în cauzele rezultate din activitatea Curtii de Conturi.”

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări în structura bugetelor aprobate pe anul 2003 Curtii de Conturi, Ministerului Justitiei si Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 146.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 73

din 26 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onedil” - S.A. din Onesti în Dosarul nr. 5.250/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 474C/2003, care are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lactoval” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 14/F/2003 al Tribunalului Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere continutul similar al exceptiilor ridicate. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 474C/2003 la Dosarul nr. 445C/2003, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 202/2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.250/2003 si prin Încheierea din 30 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 14/F/2003, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ si, respectiv, Tribunalul Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a art. 29 alin. (1) din aceeasi lege.

Exceptiile au fost ridicate de Societatea Comercială “Onedil” - S.A. din Onesti si, respectiv, de Societatea Comercială “Lactoval” - S.R.L. din Suceava în cadrul unor cauze comerciale având ca obiect cererile de deschidere a procedurii falimentului acestora.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) teza întâi, art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie, întrucât creează un regim preferential unor categorii de creditori în detrimentul altora si, evident, “cu încălcarea drepturilor debitorului”. Procedura specială de executare silită, prevăzută de Legea nr. 64/1995, încalcă dreptul de proprietate al debitorului, în special dreptul de dispozitie. Consideră că prin restrângerea exercitiului dreptului debitorului de a-si conduce activitatea si de a-si administra bunurile “sunt afectate implicit si principiile constitutionale ale libertătii comertului si inviolabilitătii proprietătii, operând o indisponibilizare abuzivă a bunurilor, care afectează în esentă dreptul de proprietate al debitorului”. De asemenea, se arată că dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 încalcă dreptul de proprietate al debitorului, deoarece orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă, are posibilitatea de a trece peste vointa debitorului de a utiliza propriul patrimoniu după cum consideră de cuviintă. Prin omiterea unor situatii de fortă majoră ce au determinat pieirea bunului sau imposibilitatea utilizării conform scopului si care ar fi condus la exonerarea obligatiei de plată a debitorului, textul de lege criticat nu asigură garantarea dreptului de proprietate si nesocoteste obligatia statului de a asigura libertatea comertului, creând posibilitatea introducerii fără restrictii a unor cereri de lichidare a comerciantilor, cu consecinta eliminării acestora din viata economică.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ (judecătorul-sindic) apreciază că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995 sunt constitutionale.

Valorificarea bunurilor din patrimoniul debitorului, în faza de lichidare, se face în baza unor dispozitii legale, iar nu la întâmplare, această formă de executare silită înscriindu-se în sfera limitărilor si restrictiilor prevăzute de lege cu privire la exercitiul dreptului de proprietate.

Tribunalul Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ (judecătorul-sindic) apreciază că dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 trebuie coroborate cu prevederile introductive ale Legii nr. 64/1995, care consfintesc conditiile necesare privitoare la debitor pentru a putea fi deschisă procedura prevăzută de acest act normativ. Se apreciază că este necesar ca persoana să se afle în sinsolventă”, stare ce nu trebuie confundată cu simplul refuz al unor plăti, în baza unor exceptii pe care debitoarea le socoteste, cu bună-credintă, întemeiate [art. 29 alin. (2) din Legea nr. 64/1995]. Astfel, debitoarea are posibilitatea contestării atât a pretinsei stări de insolventă invocate de creditor, cât si posibilitatea invocării exceptiilor pe care se întemeiază neexecutarea obligatiei de plată. În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor referitoare la libertatea comertului, se apreciază că Legea nr. 64/1995, în ansamblul său, are ca scop asanarea relatiilor de afaceri si păstrarea în acest mediu doar a comerciantilor care dovedesc adaptarea la economia de piată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată, prevederile constitutionale invocate nefiind încălcate. Arată, în acest sens, că procedura reglementată de Legea nr. 64/1995 “reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat de bunăvoie obligatiile de plată, procedură care încetează în cazul în care creantele au fost acoperite în totalitate”. Executarea silită a bunurilor debitorului se înscrie în sfera limitărilor si restrictiilor prevăzute de lege cu privire la exercitiul dreptului de proprietate, acest drept consacrat de art. 44 si 136 din Constitutia republicată nefiind atins în esenta sa. Totodată arată că dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 trebuie coroborate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 64/1995, care consfintesc conditiile necesare privitoare la debitor pentru a putea fi deschisă procedura reorganizării judiciare si a falimentului. Introducerea cererii de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 nu determină în mod automat restrângerea exercitiului unor drepturi ale debitorului sau executarea silită a debitorului, ci este începutul unei proceduri de reorganizare judiciară administrată de judecătorul-sindic, prin care dreptul de proprietate al debitorului nu este afectat în nici un fel. De asemenea, arată că dispozitiile constitutionale referitoare la libertatea comertului nu sunt încălcate, deoarece scopul Legii nr. 64/1995 este tocmai instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului aflat în încetare de plăti, precum si păstrarea în cadrul mediului de afaceri doar a comerciantilor care dovedesc adaptarea la economia de piată. Prin instituirea textului de lege criticat se realizează respectarea întocmai a obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de protectie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, dispozitii care au fost modificate prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 82/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003), dispozitii care au următorul continut:

- Art. 29: “(1) Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, în următoarele conditii:

a) dacă creanta izvorăste din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.

(2) Simplul refuz al unor plăti, în baza unor exceptii pe care debitorul le socoteste, cu bună-credintă, întemeiate, nu constituie o dovadă a stării de insolventă.

(3) Camerele de comert si industrie teritoriale si asociatiile cooperatiste teritoriale, respectiv natională, vor putea introduce cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se află într-o situatie notorie de insolventă.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) si alin. (2) teza întâi, art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (6), dispozitii care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi, art. 53, art. 135 alin. (2) lit. a), respectiv art. 136 alin. (5), având următorul continut:

- Art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate.

Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [...]”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din cap. III “Procedura”, sectiunea 1 “Cererile introductive”, subsectiunea 2 “Cererile creditorilor ori ale camerelor de comert si industrie teritoriale” si prevăd conditiile în care un creditor poate introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul debitorul o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui debitor persoană juridică.

Scopul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului este, potrivit art. 2 din aceeasi lege, republicată, instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului în încetare de plăti, fie prin reorganizarea întreprinderii si activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment.

Procedura reorganizării judiciare si a falimentului reglementată de Legea nr. 64/1995 este una specială, prin care nu se urmăreste, ca în dreptul comun, stabilirea existentei unui drept de creantă si a obligatiei corelative de plată, ci executarea unor creante certe, lichide si exigibile fată de un debitor care nu numai că nu-si îndeplineste de bună voie obligatia de plată, ci se află, timp de cel putin 30 de zile, în încetare de plată, deci în stare de insolventă.

Astfel, Curtea retine că dreptul formulării cererii introductive pentru declansarea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului a fost conditionat de caracterul creantelor si de cuantumul minim al acestora, pentru a împiedica abuzul de drept prin formularea unor cereri, în cadrul procedurii speciale, pentru orice creantă si în orice valoare nesemnificativă. Ca atare, contrar sustinerilor autorilor exceptiei, numai creditorii care îndeplinesc toate conditiile prevăzute de dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, pot formula în fata instantei de judecată o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui debitor care, de asemenea, se încadrează în conditiile prevăzute de aceleasi dispozitii legale. Astfel, pentru a se putea cere deschiderea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului, creditorul trebuie să aibă o creantă certă, lichidă si exigibilă, în cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive, iar debitorul trebuie să fi încetat plătile timp de cel putin 30 de zile.

Totodată, Curtea retine că procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a îndeplinit obligatiile de plată de bunăvoie, iar dreptul de proprietate si prerogativele sale, în special dreptul de dispozitie, trebuie exercitate în conditiile legii, cu respectarea drepturilor creditorilor.

Având în vedere acestea, Curtea constată că dreptul de proprietate privată, prevăzut de art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi si de art. 136 alin. (5), nu este încălcat prin dispozitiile legale criticate.

Cu privire la pretinsa încălcare a art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutia republicată, Curtea constată că si această sustinere este nefondată, întrucât scopul Legii nr. 64/1995 fiind tocmai instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului aflat în încetare de plăti, prin dispozitiile criticate se realizează respectarea întocmai a obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Tinând cont de toate aceste considerente, nu se poate sustine o încălcare a prevederilor art. 53 din Constitutia republicată, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

De asemenea, Curtea retine că dispozitiile legale criticate reprezintă norme de procedură, or, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutia republicată, “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, legiuitorul fiind în drept să stabilească o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, în considerarea unor situatii speciale.

Referitor la continutul actual al dispozitiilor legale criticate, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13 ianuarie 2003, statuând că acestea sunt constitutionale. Neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onedil” - S.A. din Onesti în Dosarul nr. 5.250/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ si de Societatea Comercială “Lactoval” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 14/F/2003 al Tribunalului Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor si amplasamentelor punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova si ale Unitătii de combatere a căderilor de grindină Moldova 1, precum si a unor măsuri pentru etapa a V-a - 2004 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activitătile si amplasamentele punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova si ale Unitătii de combatere a căderilor de grindină Moldova 1, ce se finantează de la bugetul de stat, pentru etapa a V-a - 2004 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele pentru finantarea activitătilor etapei a V-a - 2004 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, prevăzute în anexă, se asigură din fondurile alocate cu această destinatie din bugetul pentru anul 2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 3. - (1) Unitatea-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova va avea în anul 2004 un număr de 8 posturi pentru functiile operationale, ce vor fi ocupate de personal contractual, în conditiile legii.

(2) Posturile se asigură din numărul maxim aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

Art. 4. - (1) Unitatea-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova va functiona fără personalitate juridică, în subordinea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii ale acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 254/2003 privind aprobarea activitătilor si amplasamentelor punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova, pentru etapa a IV-a - 2003 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 352.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE SI AMPLASAMENTELE

punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova si ale Unitătii de combatere a căderilor de grindină Moldova 1 din cadrul Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

Etapa a V-a – 2004

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Fonduri

pentru finantarea activitătilor

(milioane lei)

Termenul final de realizare

Unitatea executantă

Unitatea beneficiară

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

1.

 

Rachete antigrindină si de radiosondaj pentru tragerile efectuate de Unitatea-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova

9.000

 

octombrie 2004

Societatea Comercială

“Electromecanica

Ploiesti” - S.A.

 

Societatea Comercială

“Electromecanica

Ploiesti” - S.A.

 

 

2.

Tehnologie de combatere a căderilor de grindină (omologare)

3.000

 

 

octombrie 2004

 

 

Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A., Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova si Compania Natională “Institutul

National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

 

Continuarea

activitătii

din 2003

 

3.

Exploatarea operatională a Unitătii-pilot de combatere a căderilor

de grindină Prahova (testări pentru omologare)

9.000

 

aprilie-septembrie

2004

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală Prahova,

Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A. si Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

 

Continuarea

activitătii

din 2003

 

4.

Finalizarea Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova:

 

23.500

 

iulie 2004

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală Prahova, Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A.

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

Continuarea

activitătii

din 2003

 

 

- constructii, implementarea radarului MRL 5, documentatii de exploatare,

dotare;

9.860

iulie 2004

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

Continuarea

activitătii

din 2003

 

 

- finalizarea executiei si dotarea punctelor de lansare; extindere cu punctele de lansare Provita de Jos, Băicoi si Vărbilău

13.640

septembrie 2004

 

Societatea Comercială

“Electromecanica Ploiesti” - S.A.

 

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

Continuarea

activitătii

din 2003

 

5.

Proiecte de executie pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Moldova 1 (punct de comandă

multifunctional – partial si 10 puncte de lansare: Cotnari-Catalina si Hodora, Deleni, Ruginoasa, Coarnele Caprei,  Aroneanu, Miroslava, Tomesti, Stănilesti si Husi)

3.000

octombrie 2004

 

Contractant si Societatea Comercială Electromecanica Ploiesti” - S.A.

 

Directia pentru

Agricultură si Dezvoltare Rurală Iasi

 

 

 

6.

Cercetarea mijloacelor tehnologice de stimulare a precipitatiilor

- modele experimentale

460

decembrie 2004

Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A.

Directia pentru

Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

 

 

 

Total general fonduri

solicitate pentru 2004:

47.960