MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 265             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 25 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 112 din 11 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403  alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

291. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

627. - Hotărâre a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei ce cuprinde preturile unitare pe întreaga tară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile

 

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 112

din 11 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Areca Protrading” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.255/2003 al Judecătoriei Câmpina.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.255/2003, Judecătoria Câmpina a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Areca Protrading” - S.A. din Bucuresti într-o cauză ce are ca obiect solutionarea cererii de ordonantă presedintială pentru suspendarea executării silite formulate de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - Sucursala Baza de Aprovizionare Floresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 41 si 134. Astfel, consideră că textul de lege criticat încalcă art. 16 din Constitutie, deoarece “se creează o stare de vădită inegalitate între creditori si debitori” si, totodată “o stare de incertitudine pentru recuperarea creantelor de către creditori”, ceea ce contravine principiului economiei de piată, statuat în art. 134 din Constitutie. De asemenea, autorul exceptiei consideră că sunt înfrânte si prevederile art. 41 din Constitutie, deoarece “prin acest text constitutional se protejează orice drept patrimonial, inclusiv unul de creantă, iar prin textul în cauză se prevede o posibilitate arbitrară de suspendare a procedurii de executare, fără o cautiune, fapt de natură a aduce o gravă atingere dreptului de creantă”.

Judecătoria Câmpina apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale privind egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, “deoarece nu stabilesc discriminări, instituind un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie procesuală”. De asemenea, instanta apreciază ca irelevantă critica potrivit căreia art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă ar aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 41 si 134, devenite art. 44 si, respectiv, art. 135 în Constitutia republicată, deoarece “procedura instituită prin textul criticat a fost prevăzută exclusiv pentru cazuri urgente care justifică această procedură specială, iar problema cautiunii priveste aplicarea în practică a legii”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: “În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale încalcă următoarele prevederi din Constitutia republicată:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.”;

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul său, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 135: “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară;

c) stimularea cercetării stiintifice si tehnologice nationale, a artei si protectia dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordantă cu interesul national;

e) refacerea si ocrotirea mediului înconjurător, precum si mentinerea echilibrului ecologic;

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii;

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordantă cu obiectivele Uniunii Europene.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 76 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, Decizia nr. 107 din 11 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 15 aprilie 2003, si Decizia nr. 160 din 22 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003, Curtea a statuat că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16, care consacră egalitatea în drepturi.

Cu acele prilejuri, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile legale criticate trebuie apreciate în raport cu natura cauzelor deduse solutionării pe calea ordonantei presedintiale. Astfel, suspendarea provizorie a executării silite, reglementată de prevederile criticate, constituie o măsură cu caracter vremelnic, care se ia pe calea ordonantei presedintiale numai “în cazuri urgente” care justifică această procedură specială. Dispozitiile criticate nu contin măsuri discriminatorii care ar contraveni principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, întrucât măsura instituită prin acestea se ia în considerarea naturii urgente a cauzelor, iar nu a persoanelor care o solicită, acestea beneficiind de un tratament egal în fata legii.

Nu este pertinentă nici critica autorului exceptiei conform căreia textul legal criticat instituie “o posibilitate arbitrară de suspendare a procedurii de executare, fără o cautiune”, ceea ce ar aduce o gravă atingere dreptului de creantă, iar prin aceasta s-ar înfrânge prevederile constitutionale ale art. 44. În acest sens, Curtea retine că dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă se referă la o cerere de suspendare provizorie a executării, în cazuri urgente, până la solutionarea cererii de suspendare prevăzute la alin. 1 al aceluiasi articol. Această cerere se judecă însă conform procedurii obisnuite si cu conditia depunerii unei cautiuni stabilite de instantă ca o garantie în favoarea creditorului pentru prevenirea exercitării abuzive a unor drepturi procesuale si a tergiversării executării unor obligatii stabilite prin titlu executoriu.

În sfârsit, Curtea constată că în spetă nu poate fi primită nici critica potrivit căreia dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă ar aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 135, aceasta nefiind semnificativă pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Areca Protrading” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.255/2003 al Judecătoriei Câmpina.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), ale art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, precum si prevederile cap. VIII “Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice” din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB 2.975/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică furnizorilor de dispozitive medicale care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Directia acreditare si Directia norme de contractare si relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.152/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 24 decembrie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 17 martie 2004.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

CAPITOLUL I

Etapele procesului de acreditare

 

Art. 1. - Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, denumiti în continuare furnizori de dispozitive medicale, se face de către Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale (denumită în continuare SCNAFDM), pentru sediul social, respectiv pentru fiecare punct de lucru unde se desfăsoară activitatea pentru care furnizorul este înregistrat si avizat.

Art. 2. - SCNAFDM este înfiintată în baza Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:

a) furnizorul de dispozitive medicale care doreste acreditarea face o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, adresată SCNAFDM, prin care furnizează date de structură si se angajează să permită accesul evaluatorilor în toate spatiile acestuia, precum si la toate datele necesare acreditării;

b) SCNAFDM desemnează prin dispozitii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, un număr de 2 evaluatori care vizitează sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFDM;

c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care are atasată grila de scoruri corespondente standardelor completată de către evaluator, conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4, grilă de scor care se depune la Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (denumită în continuare CNAS);

d) Directia acreditare din cadrul CNAS agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFDM si întocmeste fisa de evaluare sintetică aprobată de SCNAFDM;

e) fisa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de acreditare (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetică), este luată în discutie de către SCNAFDM care emite certificatul de acreditare pentru sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, certificatul de acreditare provizorie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, respectiv notificarea de neacreditare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale

 

Art. 4. - Persoanele desemnate să evalueze sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte:

a) să fie angajati ai Directiei acreditare din cadrul CNAS;

b) să fie medici, asistenti medicali sau ingineri;

c) să aibă experientă de minimum un an în sistemul sanitar;

d) să nu aibă părti sociale, să nu lucreze ori să facă parte, nici ei si nici rudele ori afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;

e) să se angajeze în scris printr-o declaratie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, că îndeplinesc toate conditiile de mai sus si că vor notifica orice situatie de incompatibilitate intervenită ulterior semnării declaratiei;

Art. 5. - Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă si de păstrarea confidentialitătii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea SCNAFDM.

Art. 6. - Evaluatorii primesc din partea SCNAFDM unde s-a depus cererea de acreditare de către furnizorul de dispozitive medicale o dispozitie pentru vizită de evaluare a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale respectiv (anexa nr. 2).

Art. 7. - Vizita de evaluare a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale are următoarele caracteristici:

a) se face după un program stabilit în prealabil cu furnizorul de dispozitive medicale;

b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferintă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;

c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrătoare;

d) evaluatorii sunt desemnati de către directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS;

e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusă de furnizorul de dispozitive medicale si completează pe parcursul vizitei o grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;

f) reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3) care are atasat grila de scor;

g) grilele de scor nu contin date de identificare directă a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale (numele, adresa), ci numai un număr care reprezintă si numărul vizitei de evaluare;

h) Directia acreditare din cadrul CNAS tine un registru la care are acces numai directorul acesteia si în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numărul vizitei de evaluare aferente;

i) după vizita de evaluare evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul Directiei acreditare din cadrul CNAS, desemnată pentru agregarea datelor.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea fisei de evaluare sintetică

 

Art. 8. - Fisa de evaluare sintetică se alcătuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.

Art. 9. - Agregarea datelor se organizează la nivelul Directiei acreditare din cadrul CNAS.

Art. 10. - Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS si trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte:

a) să fie angajat la CNAS în cadrul Directiei acreditare;

b) să nu aibă părti sociale, să nu lucreze ori să facă parte, nici el si nici rudele ori afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;

c) să nu mai îndeplinească nici un fel de alte activităti în cadrul acreditării furnizorilor de dispozitive medicale;

d) să completeze pe propria răspundere o declaratie de compatibilitate, în care să mentioneze că este responsabil de prelucrarea în conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 11. - Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFDM si puse în aplicare de Directia acreditare din cadrul CNAS, în urma căreia se întocmeste fisa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătură presedintelui SCNAFDM.

Art. 12. - Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul CNAS, respectând cerintele prevăzute mai jos:

a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;

b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fisier separat;

c) persoana care agregă datele va păstra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării sediului social sau unui punct de lucru al unui furnizor de dispozitive medicale, sub forma unui fisier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare;

d) fisierele cu fiecare agregare vor fi păstrate si pe suport hârtie;

e) identificarea fiselor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare.

 

CAPITOLUL IV

Decizia privind acreditarea

 

Art. 13. - Decizia privind acreditarea este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFDM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 14. - Decizia de acreditare se ia de către SCNAFDM în urma analizei fisei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 15-28.

Art. 15. - Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 5), numai dacă la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetică nota obtinută este maximă, respectiv 5.

Art. 16. - Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acreditează provizoriu pe o perioadă de 6 luni, dacă a obtinut la toate standardele independente nota maximă, respectiv 5, si la fiecare dintre grupele de standarde (I-VII) cel putin nota 4.

Art. 17. - La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăsi data de expirare a acreditării provizorii.

Art. 18. - Dacă se constată în urma celei de-a doua vizite de evaluare că sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acreditează. Acreditarea provizorie încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.

Art. 19. - Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.

Art. 20. - Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acreditează dacă nu sunt îndeplinite conditiile mentionate la art. 15 si 16, precum si în situatia mentionată la art. 18, caz în care acesta primeste o notificare scrisă (anexa nr. 7) din partea SCNAFDM, prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum si faptul că sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.

Art. 21. - În urma deciziei privind acreditarea atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cât si notificările de neacreditare se transmit în original prin scrisoare recomandată furnizorului de dispozitive medicale, iar casele de asigurări de sănătate judetene sunt informate despre decizia SCNAFDM.

Art. 22. - Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie si notificările de neacreditare emise de SCNAFDM sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora si anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă emisă pentru sediul social/punctul al furnizorului respectiv, după caz.

Art. 23. - În vederea luării deciziei de acreditare, SCNAFDM urmează procedura de mai jos:

a) ia în discutie fisa de evaluare sintetică si pe baza acesteia emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;

b) identifică sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 24. - Acreditarea se acordă pentru o perioadă de 2 ani fără a depăsi termenul de valabilitate al unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 25. - Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum 6 luni fără a depăsi termenul de valabilitate al unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 26. - În situatia în care, ulterior evaluării, există o sesizare scrisă către SCNAFDM, însă nu anonimă, prin care se semnalează că cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, se va efectua o evaluare de către SCNAFDM, în termen de 7 zile lucrătoare, desemnându-se alti evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea initială. În urma noii evaluări se emite o nouă decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul furnizorului de dispozitive medicale de a primi vizita de evaluare a sediului social/punctului de lucru, în situatia mentionată mai sus, duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către SCNAFDM.

Art. 27. - SCNAFDM păstrează un dosar pentru fiecare sediu social/punct de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care a solicitat acreditarea si care contine următoarele documente:

a) cererea de acreditare depusă de furnizor pentru sediul social/punctul de lucru;

b) dispozitie pentru vizită de evaluare;

c) raport de evaluare;

d) grila de scor;

e) fisa de evaluare sintetică;

f) copie de pe avizul de functionare eliberat de Ministerul Sănătătii;

g) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 28. - Casele de asigurări de sănătate judetene pot încheia contracte de furnizare de dispozitive medicale numai pentru sediul social/punctele de lucru acreditate ale respectivului furnizor de dispozitive medicale.

 

CAPITOLUL V

Procedura de contestare

 

Art. 29. - Furnizorii de dispozitive medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare, emisă de SCNAFDM pentru sediul social/punctul de lucru respectiv, la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestatiile trimise de furnizorii de dispozitive medicale la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate vor fi însotite de o copie de pe certificatul de acreditare provizorie, respectiv de pe notificarea de neacreditare.

Art. 30. - Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua o decizie ce va fi comunicată furnizorului de dispozitive medicale, SCNAFDM si caselor de asigurări de sănătate judetene, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestatiei; în acest interval Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua toate măsurile în vederea solutionării contestatiei, inclusiv prin investigatii la fata locului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 31. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, SCNAFDM poate emite precizări si recomandări pentru buna desfăsurare a evaluării, prelucrării datelor, precum si completarea documentelor din anexe.

Art. 32. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul ......................., reprezentant legal al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice .............................., cu sediul social la adresa: str. ................... nr. ..., localitatea .............................., judetul ............, cod fiscal .................., telefon ..............., solicit evaluarea pentru acreditare a sediului social/punctului de lucru1) .............................., aflat la adresa: str. ........................... nr. ..., localitatea .................., judetul ..............., unde se desfăsoară activitatea de comercializare/fabricare/protezare2) avizată de Ministerul Sănătătii prin Avizul nr. ...... .

Declar prin prezenta că sediul social/punctul de lucru .................................... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice ....................... acordă dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu.

Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informatiile si documentele necesare evaluării, precum si acces liber în spatiile sediului social/punctului de lucru. Atasez la prezenta, în copie, avizul de functionare emis de Ministerul Sănătătii, certificatul de înregistrare la registrul comertului si anexa la acesta.

Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice este condus de ..........................., care se legitimează cu BI/CI seria ............... nr. ............... si are contractul de muncă nr. ......... .

La punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice lucrează următoarele persoane:

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

..........................., în functie de .................., conform contractului de muncă nr. ..........

Data ............

 

Semnătura

...............

 

Domnului presedinte al Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale


1) Se barează ce nu corespunde.

2) Se încercuieste activitatea corespunzătoare.

 

NOTĂ:

Spatiile punctate se completează cu majuscule, iar spatiile libere se barează.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Nr. ….

Data ...

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

DISPOZITIE

pentru vizită de evaluare a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

Se numesc domnul/doamna ........................................, care se legitimează cu BI/CI seria ..... nr. ..............., precum si domnul/doamna .................................................., care se legitimează cu BI/CI seria ..... nr. ..............., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ................ la sediul

social/punctul de lucru ....................................................... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice .................................., sediu social/punct de lucru cu adresa ......................................................., la data ......................... . Au primit în acest scop grila de scor nr. ......................... .

 

Presedinte,

............................

 

Am luat la cunostintă.

 

Evaluator,

.........................

Am luat la cunostintă.

Evaluator,

.........................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Subsemnatul/subsemnata  ..................................................................................  i subsemnatul/subsemnata ............................................................................., evaluatori desemnati de Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, prin Dispozitia de evaluare nr. ............., să efectueze vizita de evaluare nr. ..................... la sediul social/punctul de lucru ................................................. al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice ..................................., am efectuat această vizită la adresa indicată la data ...................... si am completat grila de scor nr. ................, aferentă dispozitiei pentru vizita de evaluare.

Evaluarea a fost efectuată în prezenta reprezentantului legal, domnul/doamna ...................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ................. atasată la prezentul raport. Reprezentantul legal .................................................... al furnizorului de dispozitive medicale

destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice ............................................................

 

Semnătura ......................................

Stampila furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

Evaluator,

.................

Semnătura

.................

Evaluator,

.................

Semnătura

.................

 

Data ...................

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

SCALĂ DE EVALUARE

pentru acreditarea sediului social/punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

Cod

Caracterul

Interpretarea

Scorul

L

Logică

da/nu

5/1

C

Cantitativă

90-100%

5

 

 

80-89%

4

 

 

70-79%

3

 

 

60-69%

2

 

 

mai putin de 60%

1

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

Sediul social/punctul de lucru .................................................... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice ..........................................., cu adresa: judetul (sectorul) ........., localitatea ...................., str. .......................... nr. .........., cu Avizul de functionare nr. ............... din ................, emis de ........................., este acreditat până la data de ..................... .

Nr. ............. din ...............

 

Presedinte,

........................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

 

Sediul social/punctul de lucru .................................................... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice ......................., cu adresa: judetul (sectorul) ......................, localitatea .........................., str. ................................... nr. ....., cu Avizul de functionare nr. ...... din .............................., emis de .................................., este acreditat provizoriu până la data de ........................................................... .

 

Nr. ............. din ...............

 

Presedinte,

........................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

 

Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a analizat fisa de evaluare sintetică aferentă vizitei de evaluare nr. ......, întocmită în urma vizitei de evaluare efectuate la data de ............. la sediul social/punctul de lucru  ..............................................,

cu adresa .........................................................., al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice ........................................................., avându-i ca reprezentant legal pe .................................. si ca ............................. pe ......................, si a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că sediul social/punctul de lucru ......... nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare, după cum urmează1):

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostintă furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice prin scrisoare recomandată si caselor de asigurări de sănătate printr-o adresă. Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice poate face contestatie împotriva prezentei notificări de neacreditare la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate, mentionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare de neacreditare. Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale poate fi evaluat pentru acreditare, la cerere, după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări de neacreditare.

 

Presedintele

Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale,

........................................................

 

Nr. ............. din data ...............


1) Se mentionează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU EVALUARE

 

Subsemnatul/subsemnata ........................, angajat/angajată al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă ca evaluator pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate conditiile prevăzute de art. 4 cap. II din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 291/2004. Mă oblig să solicit încetarea calitătii de evaluator pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

 

............................................

 

Data ...........................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE

A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

 

Subsemnatul/subsemnata .................., angajat/angajată al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă pentru a efectua agregarea datelor si a elabora fisa de evaluare sintetică în cadrul procesului de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate conditiile prevăzute de art. 10 cap. III din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 291/2004. Mă oblig să solicit încetarea activitătii ca persoană desemnată pentru a efectua agregarea datelor în cadrul acreditării furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute si să păstrez confidentialitatea datelor si a formatului de agregare.

 

............................................

 

Data ..........

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZITII

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei ce cuprinde preturile unitare pe întreaga tară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile

 

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) si (3) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public, Comisia Centrală de Rechizitii a aprobat în sedinta din 15 martie 2004 Lista ce cuprinde preturile unitare pe întreaga tară, folosite la plata despăgubirilor principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile si Nivelul cotelor medii de adaos comercial, prezentate în anexele nr. 1 si 2*).

Dimensionarea propunerilor nivelurilor de preturi supuse aprobării s-a făcut în baza Precizărilor referitoare la modul în care comisiile mixte de rechizitii stabilesc anual propuneri privind limitele preturilor folosite la plata despăgubirilor pentru bunurile consumptibile rechizitionabile si tarifele prestărilor de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Comisiei Centrale de Rechizitii nr. 482 din 25 ianuarie 2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 15 martie 2001.

 

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Spreciale,

Presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,

Petru Pană

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 627.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a