MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 266             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 25 martie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

384. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “PRO PIANO ROMÂNIA” ca fiind de utilitate publică

 

390. - Hotărâre privind finantarea proiectului “Remember: primele medalii olimpice ale atletismului românesc, Roma 1960” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

399. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

401. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Suceava

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului,

în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăsurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activitătii ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor din cadrul administratiei publice centrale, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează:

a) Cancelaria Primului-Ministru;

b) Secretariatul General al Guvernului;

c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul are calitatea de ordonator tertiar de credite;

d) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului; Departamentul pentru Relatii Interetnice preia Oficiul pentru problemele romilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, inclusiv Unitatea de implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 “Sprijin pentru strategia natională de îmbunătătire a situatiei romilor”;

e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile apărării nationale, integrării europene si justitiei, structură fără personalitate juridică.

(2) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) Organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si a structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea si functionarea structurii prevăzute la alin. (1) lit. e) se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile apărării nationale, integrării europene si justitiei.

Art. 2. - (1) Cancelaria Primului-Ministru preia:

a) Corpul de Control al Guvernului, institutie publică în coordonarea primului-ministru si în subordinea Autoritătii Nationale de Control, cu personalitate juridică, care se desfiintează;

b) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;

c) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului si Relatii cu Presa, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;

d) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;

e) Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

f) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea si monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) în cadrul viitorului împrumut de ajustare programatică (PAL) - UMP-PAL, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiintarea Unitătii de management a proiectului privind reforma administratiei publice;

g) Biroul relatii cu publicul din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale;

h) corpul de consilieri ai primului-ministru, compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse în Programul de guvernare, aparatul tehnic al corpului de consilieri, cabinetul primului-ministru, cancelaria primului-ministru, compartimentul documente secrete si compartimentul care asigură protocolul primului-ministru - din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru.

(2) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar face parte din structura Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Atributiile principale ale aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar constau în:

a) verificarea sesizărilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare;

b) asigurarea coordonării luptei antifraudă si de protejare efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

c) exercitarea controlului asupra activitătii autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, dispus de primul-ministru;

d) verificarea sesizărilor primite de primul-ministru;

e) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Autoritatea Natională de Control va asigura si coordonarea activitătii corpurilor de control din cadrul ministerelor si autoritătilor publice centrale si va efectua si controlul administrativ intern privind verificarea respectării prevederilor legale în ministere, institutii publice centrale si locale si la alte organe de specialitate.

(5) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru asigură gestionarea si întretinerea sistemului informatic al institutiilor si structurilor care functionează în sediul Guvernului, precum si al altor institutii si structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, reactualizând permanent evidenta echipamentelor, a software-ului si a serviciilor din sistemul informatic.

(6) În structura Cancelariei Primului-Ministru se organizează Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene care oferă asistentă tehnică Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.

(7) Cancelaria Primului-Ministru asigură secretariatul tehnic al Comisiei anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS.

(8) Centrul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, înfiintat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitătilor românesti de pretutindeni ca institutie publică cu personalitate juridică, precum si Redactia Publicatiilor pentru Străinătate, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, trec în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.

(9) În exercitarea atributiilor care îi revin seful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(10) Personalul preluat de Cancelaria Primului-Ministru potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă îsi păstrează statutul profesional detinut la data preluării.

Art. 3. - (1) Primul-ministru coordonează în mod direct:

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

b) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

c) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului, finantat integral din venituri proprii;

d) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

e) Administratia Natională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

g) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.

(2) Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

b) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

c) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

d) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

f) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

g) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

h) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

i) Agentia Română pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

j) Agentia Natională pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

k) Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

l) Agentia Nucleară, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

m) Autoritatea Natională pentru Tineret, care se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea activitătii din domeniul tineretului de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(3) Activitătile institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute la alin. (1) si (2), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea ministrilor de stat, a ministrilor sau ministrilor delegati.

(4) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) lit. a)-c), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Finantarea organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute la alin. (2) lit. h)-m), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(6) Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va aproba reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea, prin absorbtie, cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în cadrul căreia se vor prelua drepturile, obligatiile si atributiile Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilite prin acte normative si acorduri internationale.

Art. 4. - (1) Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile apărării nationale, integrării europene si justitiei este ajutat în activitatea sa de 3 consilieri de stat.

(2) Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, sunt ajutati în activitatea lor, pe lângă secretarii de stat, si de către un consilier de stat. Posturile de consilier de stat sunt cuprinse în numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei si Comertului, respectiv pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

(3) Consilierii de stat prevăzuti la alin. (1) si (2) sunt numiti si revocati în si din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrilor de stat.

Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului preia în structură compartimentul cu probleme speciale din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru, organizarea sistemului pentru protectia informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.

(3) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului coordonează:

a) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

b) Comisia Natională de Prognoză, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

c) Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(4) Finantarea activitătii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute la alin. (3), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(5) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 6. - (1) Se înfiintează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Gărzii Nationale de Mediu, institutie publică aflată în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

(3) Posturile si functiile publice necesare înfiintării Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor se stabilesc pe bază de protocol între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, după completarea cadrului organizatoric al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform Hotărârii Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 7. - Se înfiintează Ministerul Educatiei si Cercetării prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 8. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului îsi realizează atributiile în domeniul turismului prin Autoritatea Natională pentru Turism, care se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.

(2) Conducerea Autoritătii Nationale pentru Turism este asigurată de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigură coordonarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este finantat de la bugetul de stat prin bugetul Autoritătii Nationale de Control.

Art. 10. - Ca urmare a desemnării Ministerului Finantelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar si ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune, personalul si posturile preluate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrării Europene îsi păstrează functiile publice specifice si salarizarea aferentă acestora, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, până la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

Art. 11. - Evaluarea cosului minim de consum se realizează sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 12. - (1) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se face prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice implicate.

(2) Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice si institutiile publice nou-înfiintate sau care preiau activităti de la alte institutii publice ori structuri vor prelua, pe bază de protocol, toate drepturile si obligatiile institutiei, structurii sau activitătii preluate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.

(2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute la art. 12.

(3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de modificarea structurii si componentei Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului, si, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de modificarea structurii si componentei Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004, si, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se aprobă de ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice înfiintate sau rezultate în urma reorganizării, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(5) Personalul institutiilor care se reorganizează sau îsi schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonante de urgentă îsi mentine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din institutiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(6) Efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimentează cu 97 de posturi, peste cele preluate ca urmare a măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Finantarea celor 97 de posturi prevăzute la alin. (1) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, prin suplimentarea în mod corespunzător a bugetelor Cancelariei Primului-Ministru si Secretariatului General al Guvernului.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministrii de stat coordonatori vor propune Guvernului măsuri de reorganizare a autoritătilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz. Măsurile de reorganizare vor viza reducerea numărului de posturi si a fondurilor aferente, astfel încât să se asigure cel putin acoperirea suplimentărilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 15. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului cu Autoritatea Natională pentru Tineret, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de tineret, si cu Ministerul Educatiei si Cercetării, în cazul celorlalte prevederi;

b) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si, respectiv, cu Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 16. - Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice, care se desfiintează, se reorganizează ori îsi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se modifică în mod corespunzător.

Art. 17. - Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se întelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat din cadrul ministerelor, conducătorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, precum si prefectul ca reprezentant al Guvernului.

(2) Secretarii de stat din ministere nu beneficiază de prevederile referitoare la organizarea cabinetului demnitarului.”

 

2. Anexa nr. 1 “Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe functii si niveluri de demnitari” va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Demnitar

Functii în cabinetul demnitarului

Director de cabinet

Asistent de cabinet

Consilier personal

Secretar personal

Curier personal

1.

Prim ministru

1

3

14

3

2

2.

Ministru de stat

1

3

11

2

2

3.

Ministru, ministru delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru

1

3

8

2

2

4.

Conducător de organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului

1

1

1

1

1

5.

Prefect

1

2

2

1

1”

 

Art. 18. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante, cuprinse în bugetele Administratiei Prezidentiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului si institutiilor din domeniul apărării tării, ordinii publice si sigurantei nationale, se stabilesc prin normative proprii.”

2. În tot cuprinsul ordonantei, cuvintele: “ministru” si “ministri” se înlocuiesc cu sintagmele: “ministru de stat”, “ministru”, “ministru delegat” si, respectiv, “ministri de stat”, “ministri”, “ministri delegati”.

Art. 19. - (1) Anexa nr. VII/2b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 11, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Indemnizatia

Functia (lei)

“11.

Ministru de stat

41.999.000”

 

(2) Indemnizatiei stabilite pentru ministrul de stat conform alin. (1) i se aplică reglementările incidente cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003.

Art. 20. - Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dezbaterile din sedintele Guvernului si modul de adoptare a actelor acestuia, precum si a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică si se consemnează, în scris, în stenograma sedintei, certificată de seful Cancelariei Primului-Ministru si păstrată, conform legii, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.”

Art. 21. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează în mod corespunzător cu dispozitiile Legii nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Agentia SAPARD are în structură 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, astfel:

a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile judetelor Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;

b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile judetelor Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea;

c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile judetelor Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman;

d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile judetelor Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt si Vâlcea;

e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile judetelor Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis;

f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile judetelor Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramures, Sălaj si Satu Mare;

g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu;

h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, pentru teritoriile municipiului Bucuresti si judetului Ilfov.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Conducătorii birourilor regionale de implementare a Programului SAPARD se subordonează directorului general al Agentiei SAPARD si sunt asimilati cu functia de director, iar sefii de compartimente cu functia de sef serviciu.”

3. La articolul 2, alineatele (4) si (5) se abrogă.

4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Agentia SAPARD va prelua de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului 50 de posturi împreună cu personalul aferent. Personalul se va prelua fără examen sau concurs si va beneficia de aceleasi dreptrui salariale ca si personalul angajat în cadrul Agentiei SAPARD.”

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane si câte trei autoturisme pentru activităti specifice.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Agentia SAPARD va elabora manualele de proceduri si instructiuni de lucru care se vor aplica după conferirea managementului asistentei de către Comisia Europeană.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor de verificare, evaluare si control al proiectelor, atât înainte, cât si după aprobarea plătii acestora, Agentia SAPARD are dreptul să solicite informatii de la ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale si de la alte institutii publice.”

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se abrogă:

a) art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 554/2001;

b) art. 1, art. 2 si art. 16 alin. (8) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare;

c) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003.

Art. 24. - Orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă se modifică în mod corespunzător sau se abrogă, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “PRO PIANO ROMÂNIA” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “PRO PIANO ROMÂNIA”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Pădurea Craiului nr. 1, bl. H3, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 384.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “Remember: primele medalii olimpice ale atletismului românesc, Roma 1960” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Remember: primele medalii olimpice ale atletismului românesc, Roma 1960”.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 9 din 18 martie 2004, se asigură, în limita sumei de 480 milioane lei, din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, prin Agentia Natională pentru Sport.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Agentia Natională pentru Sport si Fundatia “Atletismul Românesc”, cu plata în avans de până la 30%.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 390.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 5.525.000 mii lei, pentru Agentia Natională pentru Sport.

(2) Utilizarea sumei prevăzute la alin. 1 se face pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea festivitătilor de aniversare a 90 de ani de activitate a Comitetului Olimpic Român, conform bugetului estimat pentru derularea acestei actiuni si prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 30 iunie 2004.

Art. 4. - Secretariatul General al Guvernului si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 399.

 

ANEXĂ

 

FINANTAREA

cheltuielilor privind organizarea festivitătilor de aniversare a 90 de ani de la înfiintarea Comitetului Olimpic Român

 

- mii lei -

1. Cheltuieli de cazare

360.000

- Hotel Athénée Palace-Hilton, invitati străini

330.000

- Complex Olimpic Sydney 2000, invitati români

30.000

2. Program artistic

810.000

- Filarmonica “George Enescu”

692.500

3. Închiriere de locatii

 

- Filarmonica “George Enescu” - Sala Mare de Concerte si Foaierul Ateneului Român

202.500

- Muzeul National de Artă - Sala Tronului

405.000

- Hotel Athénée Palace-Hilton - Sala “Regina Maria” pentru două conferinte de presă, 200 de persoane

85.000

4. Materiale promotionale

935.500

- Leonte & Co., medalie aniversară + cutie - 1.000 buc., insignă aniversară + săculet - 250 buc.

895.000

- Regia Autonomă “Monetăria Statului”, ordin olimpic + cutie - 2 buc.

40.500

5. Tipărituri

1.045.200

- Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, album aniversar “România Olimpică ‘90”

708.700

- Bv McCann-Erickson, afis aniversar, invitatii, mape etc.

324.000

- Societatea Comercială “ROMFILATELIA”, etui colită timbre - 1.000 buc.

12.500

6. Servicii de reprezentare si protocol

1.571.400

- Bv McCann-Erickson, agentie de servicii media 648.000

 

- Casa Auto - S.R.L. si ROMCAR - închiriere de autoturisme si transport

405.000

- Hotel Athénée Palace-Hilton - cocktail pentru două conferinte de presă, 200 de persoane

72.900

- Societatea Comercială “Parc Hotels” - S.A., dineu de gală, 200 de persoane

405.000

- Societatea Comercială Casa “Doina”, prânz oficial, 50 de persoane

40.500

7. Servicii masă

70.500

- Hotel Athénée Palace-Hilton, invitati străini

40.500

- Complex Olimpic Sydney 2000, invitati români

30.000

8. Cheltuieli neprevăzute

40.500

TOTAL GENERAL:

5.525.600

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 1.000.000 mii lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Siret, judetul Suceava, pentru continuarea lucrărilor de amenajare a unui dig de protectie, precum si de regularizare a celor două pâraie care se revarsă în râul Siret.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministerul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 401.