MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 271           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Luni, 29 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

67. - Lege pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

168. - Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale - consilii locale, consilii judetene si primari.

(2) Consiliile locale si consiliile judetene, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(3) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proportionale.

(4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.

(5) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, precum si vice-primarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale.

(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale si la primari, precum si cele privitoare la circumscriptiile electorale comunale, orăsenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti se aplică în mod corespunzător si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si primarului general al municipiului Bucuresti, precum si circumscriptiei electorale a municipiului Bucuresti, dacă nu se dispune altfel.

Art. 2. - (1) Cetătenii români exercită, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate prevăzut la art. 122.

Art. 3. - (1) Au dreptul de a alege cetătenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean si a primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.

(3) Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îsi are domiciliul.

(4) Cetătenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel putin 3 luni înaintea datei alegerilor, îsi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - (1) Au dreptul de a fi alesi consilieri sau primari cetătenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia României, republicată.

(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.

(3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul în municipiul Bucuresti, indiferent de sector.

Art. 5. - (1) Nu pot alege:

a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie;

b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Nu pot fi alesi:

a) cetătenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constitutia României, republicată;

b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, precum si cele pentru primari se propun de partidele politice sau aliantele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi si de către aliantele electorale constituite în conditiile prezentei legi, de către organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale prevăzute la art. 7, precum si candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale si a consiliilor judetene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe.

(2) Aliantele electorale se pot constitui între partide politice sau aliante politice la nivel judetean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decât dintr-o singură aliantă electorală.

(3) Aliantele electorale se înregistrează la biroul electoral de circumscriptie judeteană sau a municipiului Bucuresti, iar în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (1) sau în situatia în care se organizează alegeri într-o singură circumscriptie electorală comunală, orăsenească sau municipală, la biroul electoral judetean ori al municipiului Bucuresti, respectiv la biroul electoral al circumscriptiei în care au loc alegeri.

(4) Într-o circumscriptie electorală, partidele politice din aliantele politice pot participa la alegeri fie pe liste proprii, fie pe listele aliantei. Partidele politice din aliantele electorale participă la alegeri numai pe listele aliantei.

(5) O persoană poate candida pentru un singur consiliu local si un singur consiliu judetean si numai pentru o singură functie de primar.

(6) O persoană poate candida, în acelasi timp, pentru functia de consilier local, de consilier judetean si de primar.

(7) Numărul de candidati de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, cu până la un sfert din numărul mandatelor.

(8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sau atât pe liste, cât si ca independent sunt nule de drept.

Art. 7. - (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate natională se întelege acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minoritătilor Nationale.

(2) Pot depune candidaturi organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament.

(3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite, care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetătenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca apartinând minoritătii respective.

(4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel putin 25.000 de persoane domiciliate în cel putin 15 din judetele tării si în municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.

(5) Lista membrilor se întocmeste pe localităti si pe judete si trebuie să cuprindă: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate, semnăturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor.

Art. 8. - Organizatiile prevăzute la art. 7 pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.

Art. 9. - (1) Data alegerilor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, cu cel putin 50 de zile înaintea votării.

(2) În cazul unor alegeri partiale, organizate în situatiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, data desfăsurării acestora se stabileste cu cel putin 30 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operatiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus. Fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.

(3) Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.

 

CAPITOLUL II

Organizarea alegerilor

 

SECTIUNEA 1

Circumscriptiile electorale

 

Art. 10. - (1) Pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor, fiecare comună, oras, municipiu si subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie o circumscriptie electorală.

(2) Pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti, constituie o circumscriptie electorală. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet, precum si a circumscriptiilor electorale de sector al municipiului Bucuresti se face de către prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor.

(2) Numerotarea se face începând cu municipiul resedintă de judet si continuă cu celelalte municipii, orase si comune, în ordinea alfabetică a fiecărei categorii de unităti administrativ-teritoriale.

Art. 12. - Numărul circumscriptiei electorale se aduce la cunostintă alegătorilor de către primar, o dată cu aducerea la cunostintă a delimitării si numerotării sectiilor de votare, potrivit prevederilor art. 15.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sectiile de votare

 

Art. 13. - (1) Sectiile de votare se organizează după cum urmează:

a) în localitătile urbane, câte o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;

b) în comune, câte o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori, de regulă în fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si în satele sau în grupurile de sate cu populatie de până la 500 de locuitori.

(2) Militarii în termen votează numai la sectiile de votare din localitatea de domiciliu, în limitele prevederilor regulamentelor militare.

Art. 14. - (1) La aceeasi sectie de votare, alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul judetean si pentru primar.

(2) În municipiul Bucuresti, la aceeasi sectie de votare, alegătorii votează pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 15. - Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare se fac de către primari, prin dispozitie, care se aduce la cunostintă alegătorilor în termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Listele electorale

 

Art. 16. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc si se actualizează de primar împreună cu serviciile de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Listele electorale permanente îi cuprind pe toti cetătenii cu drept de vot care au domiciliul în localitatea pentru care se întocmeste lista.

(2) În termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), primarul este obligat să pună la dispozitie partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare.

(3) Cetătenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale permanente. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite sau oricăror erori din liste se fac în scris si se depun la primar.

(4) Primarul este obligat să se pronunte, în scris, în cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării.

(5) Împotriva solutiei date de primar se poate face contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestatia se solutionează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. Hotărârea judecătorească este definitivă si irevocabilă si se comunică persoanei interesate si primarului în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(6) Primarii împreună cu serviciile de evidentă informatizată a persoanei execută copii de pe listele electorale permanente care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se înaintează de către primar, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitie alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

(7) Orice neconcordantă între lista electorală permanentă si copia întocmită potrivit alin. (6) se solutionează de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă.

(8) Orice modificare intervenită în lista electorală permanentă, după trimiterea copiilor la biroul electoral al sectiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.

(9) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale si de seful serviciului de evidentă informatizată a persoanei.

Art. 17. - Copiile întocmite potrivit art. 16 alin. (6) cuprind: numele si prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria si numărul actului de identitate, numărul circumscriptiei electorale, numărul sectiei de votare, precum si o rubrică destinată semnăturii alegătorului.

Art. 18. - Primarii asigură conditiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe listele electorale permanente, atât la sediul primăriei, cât si la sediul sectiei de votare.

Art. 19. - (1) La cererea cetătenilor cu drept de vot, care si-au stabilit cu cel putin 3 luni înaintea scrutinului resedinta în circumscriptia electorală în care au loc alegeri, acestia sunt înscrisi de către primar într-o listă electorală suplimentară, pe baza actului de identitate.

(2) Primarul solicită radierea persoanei respective din copia de pe lista electorală permanentă de la domiciliul acesteia. Solicitarea se face în scris sau telefonic. Solicitările telefonice sunt consemnate într-un registru special.

(3) În ziua votării, persoanele prevăzute la alin. (1), necuprinse în listele suplimentare, sunt înscrise în lista suplimentară de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate.

(4) În lista suplimentară sunt înscrise de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare si persoanele omise din copia de pe lista electorală permanentă, care se prezintă la vot si fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza sectiei de votare respective.

(5) Modelul si continutul listei electorale suplimentare se stabilesc în conditiile art. 121.

Art. 20. - Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală.

Art. 21. - (1) În cazul în care alegătorul îsi schimbă domiciliul în altă circumscriptie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală permanentă la biroul electoral al sectiei de votare, acesta îsi exercită dreptul de vot în circumscriptia electorală a noului domiciliu, pe baza cărtii de identitate provizorii.

(2) În ziua alegerilor, la biroul electoral al sectiei de votare de la noul domiciliu, alegătorul este înscris în lista electorală suplimentară de către presedinte, pe baza cărtii de identitate provizorii.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1), serviciul de evidentă informatizată a persoanei eliberează, la cererea celui interesat, o carte de identitate provizorie, în regim de urgentă.

Art. 22. - Primarul comunică biroului electoral de circumscriptie numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente, în termen de 24 de ore de la constituirea acestuia. Numărul definitiv de alegători se comunică de către primar biroului electoral de circumscriptie cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente si în lista suplimentară.

 

SECTIUNEA a 4-a

Birourile electorale

 

Art. 23. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea operatiunilor electorale se înfiintează, în conditiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judetene, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.

(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Candidatii nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) În realizarea atributiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o functie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă si impartială a acestei functii este obligatorie.

Art. 24. - (1) Birourile electorale de circumscriptie comunală se constituie din 7 membri, cele ale oraselor, municipiilor si subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al municipiului Bucuresti si cele ale judetelor, din 15 membri.

(2) Biroul electoral de circumscriptie comunală este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 5 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri în circumscriptia electorală respectivă.

(3) Biroul electoral de circumscriptie orăsenească, municipală si din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 7 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri în circumscriptia electorală respectivă.

(4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteană sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 13 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri în circumscriptiile electorale respective.

(5) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face în sedintă publică de către presedintele tribunalului, în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti juristi existenti în judet sau în municipiul Bucuresti. Lista magistratilor care participă la tragerea la sorti se întocmeste de către presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de către prefect, împreună cu presedintele tribunalului si câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Magistratii si ceilalti juristi din listă, care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora, rămân la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, telefoanele si semnăturile de luare la cunostintă ale persoanelor propuse.

(6) În lista prevăzută la alin. (5) trebuie nominalizati numai juristi care, potrivit declaratiei pe propria răspundere, nu fac parte din nici un partid politic.

(7) În cazul în care numărul magistratilor si al celorlalti juristi este insuficient, lista este completată de către prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaratiei pe propria răspundere, din nici un partid politic si care au cel putin studii medii.

(8) Data sedintei în care se va efectua tragerea la sorti se aduce la cunostintă publică prin presă, precum si prin afisare la usa instantei, de către presedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un procesverbal, semnat de presedinte.

(9) Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor.

(10) Procesul-verbal prevăzut la alin. (8) constituie actul de învestitură.

(11) La solicitarea scrisă a partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale, presedintele tribunalului împreună cu prefectul întocmesc si pun la dispozitia acestora, în termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzând datele necesare pentru a fi contactati ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie.

(12) Biroul electoral de circumscriptie, constituit potrivit alineatelor precedente, îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri în circumscriptia respectivă, după definitivarea candidaturilor.

(13) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscriptie numele si prenumele reprezentantilor lor care fac parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de reprezentanti pentru acelasi birou electoral.

(14) Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, de către presedintele biroului electoral, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentanti, în ordinea descrescătoare a numărului de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală pentru consiliul local în cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la functia de primar. În cazul biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, se are în vedere numărul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală pentru consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru consiliile locale si primari, înregistrate în judet, respectiv în municipiul Bucuresti. Dacă numărul total de reprezentanti comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decât cel al membrilor biroului electoral, operatiunea de desemnare a reprezentantilor se repetă până la ocuparea tuturor locurilor. La această fază participă numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus mai multi reprezentanti pentru acelasi birou electoral. Un partid politic, o aliantă politică sau o aliantă electorală nu poate avea mai mult de 3 reprezentanti în biroul electoral al aceleiasi circumscriptii.

(15) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic, ai unei aliante politice sau aliante electorale în biroul electoral de circumscriptie se stabilesc în ordinea mentionată în comunicarea prevăzută la alin. (13).

(16) În cazul în care două sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au propus acelasi număr de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral de circumscriptie, în limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale aflate, potrivit alin. (14), într-o situatie mai favorabilă; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentantii tuturor partidelor politice, ai aliantelor politice si aliantelor electorale aflate în situatie de egalitate să fie inclusi în componenta biroului electoral, presedintele acestuia procedează la tragerea la sorti, în prezenta delegatilor partidelor politice, ai aliantelor politice si aliantelor electorale în cauză.

(17) În cazul în care partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale nu nominalizează reprezentanti, presedintele biroului electoral de circumscriptie procedează la completarea biroului, incluzând în acesta, prin tragere la sorti, persoane care nu fac parte din nici un partid politic. Tragerea la sorti se face dintr-o listă întocmită potrivit alin. (7), în termen de 24 de ore de la solicitarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.

Art. 25. - (1) Birourile electorale de circumscriptie au următoarele atributii:

a) urmăresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri în circumscriptia electorală în care functionează;

b) verifică dacă listele electorale permanente au fost actualizate si veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente si la organizarea sectiilor de votare;

c) înregistrează listele de candidati si candidaturile independente pentru consiliile locale, precum si candidaturile pentru primar si constată rămânerea definitivă a acestora;

d) comunică biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au depus liste complete de candidati;

e) fac publicatiile si afisările necesare cu privire la listele de candidati si candidaturile independente pentru consilieri si la candidaturile pentru functia de primar;

f) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscrisi în listele electorale permanente, comunicat conform dispozitiilor art. 22, numărul de sustinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente;

g) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea “votat”;

h) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;

i) biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, totalizează voturile exprimate si stabileste rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorală în care functionează; eliberează consilierilor si primarului alesi certificatul doveditor al alegerii;

j) biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, totalizează voturile exprimate pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, si stabileste rezultatul alegerilor; eliberează consilierilor, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, procesele-verbale si celelalte documente privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevăzute la art. 95 alin. (5), în vederea validării mandatelor;

k) organizează, dacă este cazul, desfăsurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;

l) comunică date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, Biroului Electoral Central si Guvernului si aduc la cunostinta populatiei din cuprinsul circumscriptiei electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor;

m) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare si predau judecătoriilor, în a căror rază teritorială functionează, buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votării.

(2) Prin listă completă de candidati se întelege lista care cuprinde numărul maxim de candidati pentru functia de consilier, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7).

(3) Birourile electorale de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti acreditează observatorii interni.

Art. 26. - Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti organizează alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a primarului general al municipiului Bucuresti, îndeplinind în mod corespunzător si celelalte atributii prevăzute în prezenta lege pentru biroul electoral de circumscriptie judeteană.

Art. 27. - În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, prefectii aduc la cunostintă publică sediile unde îsi desfăsoară activitatea birourile electorale de circumscriptie, precum si programul de activitate al acestora.

Art. 28. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 3-5 membri în cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 7-9 membri în cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt desemnati de presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de prefect, la propunerea primarilor. Tragerea la sorti se face pe functii.

(3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regulă, juristi care, potrivit declaratiei pe propria răspundere, nu fac parte din nici un partid politic.

(4) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. (2) se completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel putin studii medii, se bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază si nu fac parte din nici un partid politic. Lista cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele prevăzute în listă, care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora, rămân la dispozitia presedintelui tribunalului pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor stabiliti potrivit alin. (2). Lista trebuie să contină elementele prevăzute la art. 24 alin. (5).

(5) Prevederile art. 24 alin. (8) si (11) se aplică în mod corespunzător.

(6) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

(7) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de candidati propusi, conform prevederilor art. 24 alin. (14).

(8) În vederea desemnării membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunică presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală. În acelasi termen, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati sau propuneri de candidati pentru functia de primar în circumscriptia respectivă sunt obligate să comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, prin organizatiile locale, numele si prenumele reprezentantului lor. Prevederile art. 24 alin. (14) se aplică în mod corespunzător.

(9) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de către presedintele acestuia, pe baza comunicărilor prevăzute la alin. (8).

(10) Prevederile art. 24 alin. (15)-(17) se aplică în mod corespunzător, tragerea la sorti efectuându-se de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

(11) Operatiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al sectiei de votare se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură.

(12) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare si încheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), în prezenta delegatilor desemnati de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale.

(13) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie la data încheierii procesului-verbal prevăzut la alin. (11).

Art. 29. - Birourile electorale ale sectiilor de votare au următoarele atributii:

a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente si listele electorale suplimentare si asigură conditiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;

b) primesc de la birourile electorale de circumscriptie buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la sectia respectivă, stampila de control si stampilele cu mentiunea “votat”;

c) conduc operatiunile de votare si iau toate măsurile de ordine în localul sectiei de votare si în jurul acesteia;

d) numără voturile si consemnează rezultatul votării pentru circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectivă, în mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

f) întocmesc si înaintează biroului electoral de circumscriptie dosarele prevăzute la art. 88;

g) predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscriptie buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votării.

Art. 30. - Birourile electorale de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti îndeplinesc în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 25, precum si următoarele atributii:

a) urmăresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri în toate circumscriptiile electorale din cuprinsul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

b) asigură aducerea la cunostintă celorlalte birouri electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, a hotărârilor Biroului Electoral Central si urmăresc modul de aplicare si respectare a acestora;

c) efectuează instruirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul judetului;

d) realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, pe baza comunicării primite de la birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, si transmit Biroului Electoral Central situatia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;

e) primesc de la birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, procesele-verbale continând rezultatul alegerilor, centralizează rezultatele pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si le dau publicitătii. Rezultatul centralizării datelor pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, se consemnează într-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 31. - (1) În judetele în care se organizează alegeri locale partiale în cel putin două circumscriptii electorale comunale, orăsenesti sau municipale, se constituie un birou electoral judetean format din 3 dintre judecătorii în exercitiu ai tribunalului, stabiliti potrivit procedurii prevăzute la art. 32, ale cărui prevederi se aplică în mod corespunzător.

(2) Birourile electorale judetene, constituite potrivit alin. (1), îndeplinesc în mod corespunzător atributiile prevăzute în prezenta lege pentru Biroul Electoral Central.

(3) În judetele în care se organizează alegeri partiale într-o singură circumscriptie electorală, solutionarea sesizărilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. h) este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală, aceasta urmând a se pronunta în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(4) Prevederile alin. (1) si (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul municipiului Bucuresti.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (3), atributiile stabilite la art. 33 alin. (2) si art. 123 sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscriptie.

Art. 32. - (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente si 11 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale.

(2) Desemnarea judecătorilor se face în sedintă publică, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de către presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, dintre judecătorii în exercitiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un proces-verbal semnat de presedinte si de consultantul-sef al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care constituie actul de învestire. Data sedintei pentru tragerea la sorti se aduce la cunostintă publică prin presa scrisă si audiovizuală, de către presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu cel putin 24 de ore înainte.

(3) În termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia.

(4) În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente si cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

(5) În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judetene în cel putin 18 judete, pot propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central până la completarea numărului de 11 membri.

Completarea se face în functie de numărul candidaturilor depuse pentru consiliile judetene de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorti.

Art. 33. - (1) Biroul Electoral Central are următoarele atributii:

a) urmăreste întocmirea de către primari a copiilor de pe listele electorale permanente;

b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirii si a semnelor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea autoritătilor administratiei publice locale, si comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat după constituirea acestora;

c) urmăreste si asigură respectarea si aplicarea corectă a dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al tării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea birourilor electorale de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti;

e) primeste si solutionează orice contestatie cu privire la organizarea si desfăsurarea alegerii autoritătilor administratiei publice locale, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în competenta birourilor electorale de circumscriptie sau a instantelor judecătoresti;

f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti, numărul de liste complete depuse de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunică Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune situatia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;

g) primeste procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti, împreună cu procesele-verbale continând rezultatul alegerilor, întocmite de birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti; totalizează rezultatele la nivel national, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene si primari, si asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în presă;

h) solutionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscriptie electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscriptia electorală respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc în termen de cel mult două săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste electorale si aceleasi liste de candidati si candidaturi independente, cu exceptia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidati sau a unor propuneri de candidaturi independente, în sarcina cărora s-a retinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor.

Existenta fraudei electorale se stabileste de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o;

i) îndeplineste orice alte atributii care îi sunt stabilite prin lege.

(2) Biroul Electoral Central acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii străini, precum si delegatii mass-media străini si solutionează contestatiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditării de către biroul electoral de circumscriptie judeteană sau a municipiului Bucuresti a observatorilor interni.

(3) În cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorală se poate face numai de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti care au participat la alegeri si numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sanctiunea decăderii. Cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia. Cererea trebuie solutionată până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la cunostintă în sedintă publică si prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din tară, precum si pentru toate organismele cu atributii în materie electorală, de la data aducerii la cunostintă în sedinta publică.

(5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - Biroul Electoral Central îsi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 35. - (1) Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei birourilor electorale se pot face în termen de 48 de ore de la desemnarea presedintilor si a loctiitorilor acestora sau, după caz, de la completarea birourilor electorale cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale.

(2) Contestatiile se solutionează de biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector al municipiului Bucuresti, dacă privesc biroul electoral al sectiei de votare, de biroul electoral de circumscriptie judeteană sau a municipiului Bucuresti, dacă privesc biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească sau municipală, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscriptie judeteană sau a municipiului Bucuresti, si de Înalta Curte de Casatie si Justitie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de două zile de la înregistrarea contestatiilor.

(3) Hotărârea pronuntată este definitivă si irevocabilă si se comunică, în cazul presedintelui biroului electoral si loctiitorului acestuia, în termen de 24 de ore, presedintelui tribunalului care, în cazul admiterii contestatiei, procedează la o nouă desemnare.

Art. 36. - Birourile electorale lucrează în prezenta majoritătii membrilor care le compun si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 37. - Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si ai aliantelor electorale în birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.

Art. 38. - Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie sau ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii în alegeri, sotii, rudele si afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum si persoanele care nu au exercitiul drepturilor electorale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Candidaturile

 

Art. 39. - Numărul consilierilor pentru consiliile locale si pentru consiliile judetene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 40. - Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni si pentru primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

Art. 41. - (1) Propunerile de candidati se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organizatiilor judetene ale acestora, iar în cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinătorilor.

(2) În cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidati trebuie semnate si de conducerile judetene ale fiecărui partid politic din aliantă. Dacă aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orăsenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semnează de conducerea aliantei si se contrasemnează de conducerea fiecărei organizatii locale din coalitie.

(3) Listele de candidati trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria si numărul actului de identitate, ocupatia, profesiunea si apartenenta politică a candidatilor, iar în cazul aliantelor, si partidul politic care i-a propus.

(4) Listele de candidati trebuie să fie însotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, scrise, semnate si datate de candidati.

(5) Declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesiunea, ocupatia si apartenenta politică a candidatului, consimtământul expres al acestuia de a candida pentru functia respectivă, precum si precizarea că întruneste conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

Art. 42. - O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscriptie electorală, cu exceptia cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local, cât si pentru consiliul judetean.

Art. 43. - Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot propune câte o listă de candidati în fiecare circumscriptie electorală pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si câte un candidat pentru functia de primar.

Art. 44. - (1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie să fie sustinuti de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente din circumscriptia respectivă, dar nu mai putin de 50 în cazul comunelor, 100 în cazul localitătilor urbane de rangul II si III si de 1.000 în cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitătilor urbane de rangul I.

(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie să prezinte o listă de sustinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candidează, dar nu mai putin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraselor, 1.000 în cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si 5.000 în cazul municipiului Bucuresti.

(3) Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier.

Art. 45. - (1) Lista sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candidează, numele si prenumele sustinătorului, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a întocmit-o.

Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii sustinătorilor.

(2) Lista sustinătorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevăzute de lege.

(3) Sustinătorii pot fi numai cetăteni cu drept de vot. Un sustinător poate sprijini câte un singur candidat la functia de consilier local, câte unul la functia de consilier judetean si câte unul la functia de primar.

(4) Adeziunile sustinătorilor se dau pe propria lor răspundere.

(5) Lista de sustinători trebuie însotită de declaratia de acceptare a candidaturii, dată în conditiile art. 41 alin. (4) si (5), si se depune la biroul electoral al circumscriptiei pentru care candidează.

Art. 46. - (1) Biroul electoral de circumscriptie examinează respectarea conditiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea conditiilor de fond si de formă ale listelor de candidati, precum si ale listei sustinătorilor. Candidaturile care îndeplinesc conditiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc conditiile legale de fond si de formă se resping de către biroul electoral de circumscriptie.

(2) Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte două exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnătura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.

(3) În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afisează de către biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia, la loc vizibil.

(4) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc conditiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către biroul electoral de circumscriptie.

Art. 47. - Candidatii pot renunta la candidatură până la data tipăririi buletinelor de vot. În acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare scrisă, semnată si datată de cel în cauză.

Art. 48. - (1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestată de către cetăteni, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea candidaturii.

(2) Respingerea de către biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestată de către candidat, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă, în termen de cel mult 48 de ore de la respingere.

(3) Contestatiile trebuie să cuprindă numele si prenumele, adresa si calitatea contestatorului, numele si prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, prezentarea temeiurilor contestatiei, data si semnătura contestatorului si indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl reprezinte.

(4) Contestatia si, dacă este cazul, cererea de recurs se depun la instanta competentă să le solutioneze, sub sanctiunea nulitătii.

(5) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutionează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către judecătoria, respectiv tribunalul, în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală. Hotărârea nu se comunică.

(6) Împotriva hotărârii date în contestatie se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioară.

Recursul se solutionează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(7) Hotărârea pronuntată în recurs este definitivă si irevocabilă.

Art. 49. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 48 alin. (1), (2), (5) si (6), birourile electorale de circumscriptie încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor. Candidaturile definitive se afisează la sediul biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediul sectiilor de votare, după constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui si prenumelui, apartenentei politice, profesiunii si ocupatiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi făcute publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare în masă, cheltuielile fiind suportate de cei interesati.

 

SECTIUNEA a 6-a

Buletinele de vot

 

Art. 50. - Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului si sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 51. - (1) Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se imprimă patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toti candidatii independenti, în asa fel încât ultima pagină să rămână albă pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numerotează. Buletinele de vot se capsează.

(2) Patrulaterele se imprimă paralel între ele, câte două coloane pe aceeasi pagină. Patrulaterele se numerotează, începând cu primul patrulater al coloanei din stânga a primei pagini interioare, care primeste numărul de ordine 1, si continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primeste numărul de ordine 2, numerotarea continuând până la ultimul patrulater.

(3) În unghiul din partea stângă sus a fiecărui patrulater se imprimă denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri ori, după caz, mentiunea “Candidat independent”, iar în unghiul din partea dreaptă sus se imprimă semnul electoral.

(4) În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de candidati; candidatii se identifică pe listă prin nume si prenume si se înscriu în ordinea stabilită de partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care a depus lista.

(5) Pentru alegerea primarului se imprimă în patrulaterele buletinului de vot, în afara elementelor prevăzute la alin. (3), numele si prenumele candidatului.

(6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral de circumscriptie, tinând seama de numărul patrulaterelor, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelui candidatilor si a celorlalte date prevăzute la alin. (3), (4) si (5).

(7) Hârtia pentru buletinul de vot este de culoare albă si suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.

(8) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau candidati independenti pentru consilieri, precum si pentru primari, se procedează astfel:

a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorti efectuată de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în prezenta majoritătii membrilor acestuia;

b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorti efectuată de presedintele biroului electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti.

(9) Ordinea stabilită potrivit alin. (8) lit. a) este valabilă pentru toate circumscriptiile electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, inclusiv pentru circumscriptia electorală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti. Ordinea stabilită potrivit alin. (8) lit. a) si b) este valabilă si în cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului.

(10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii independenti la functia de primar, se imprimă un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot, în care acestia sunt înscrisi în ordinea înregistrării candidaturilor.

(11) Ordinea stabilită potrivit alin. (8)-(10) se comunică prefectului de către presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv de către presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti, în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.

(12) Tragerea la sorti prevăzută la alin. (8) se face în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care depun liste de candidati.

Art. 52. - (1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale îsi pot stabili semne electorale pe care le comunică Biroului Electoral Central în termen de 3 zile de la constituirea acestuia.

(2) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au participat la alegerile locale anterioare îsi pot păstra semnele electorale, având obligatia să le comunice Biroului Electoral Central potrivit alin. (1). Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice sau aliante electorale decât cu consimtământul scris al celor cărora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianta initială.

(3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putând utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau într-o combinatie specifică.

(4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebească clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la înscrierea partidului politic sau a aliantei politice.

(5) În toate circumscriptiile electorale, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, formate la nivel national, respectiv judetean, trebuie să folosească acelasi semn electoral.

(6) În cazul semnelor electorale noi, dacă acelasi semn este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale, atribuirea se face în beneficiul partidului politic, aliantei politice ori aliantei electorale care a înregistrat prima respectivul semn. Dacă nu se poate stabili prioritatea, se procedează la tragerea la sorti efectuată de presedintele Biroului Electoral Central.

(7) Biroul Electoral Central aduce la cunostintă publică semnele electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) si le comunică prefectilor, până la data rămânerii definitive a candidaturilor, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot.

Art. 53. - (1) Imprimarea buletinelor de vot se asigură, prin grija prefectilor, de către birourile electorale de circumscriptie.

(2) Pentru întreaga circumscriptie electorală, buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeasi mărime, aceleasi caractere si aceeasi cerneală, într-un număr egal cu al alegătorilor înscrisi în listele electorale, cu un plus de 10%.

(3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorală, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie judeteană.

Acestia au dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice ori a aliantelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.

(4) Buletinele de vot trebuie să fie tipărite cel mai târziu cu 10 zile înaintea alegerilor.

Art. 54. - (1) Buletinele de vot se distribuie circumscriptiilor electorale prin grija prefectilor. Buletinele de vot se preiau de către primar, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe bază de proces-verbal, si se păstrează în încăperi speciale, încuiate si sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor.

(2) Distribuirea si predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăti.

Art. 55. - La sediul primăriei si al biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediile sectiilor de votare se afisează, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, câte un buletin de vot din fiecare categorie, după ce a fost vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

Art. 56. - La cererea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participă la alegeri, biroul electoral de circumscriptie eliberează, pentru fiecare, câte un buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat.

 

SECTIUNEA a 7-a

Campania electorală

 

Art. 57. - Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor si se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.

Art. 58. - (1) În campania electorală, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetătenii au dreptul să-si exprime opiniile în mod liber si fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare în masă.

(2) În timpul campaniei electorale se asigură candidatilor, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în scoli, universităti, case de cultură, cămine culturale si cinematografe si se asigură pe bază de întelegere cu privire la cheltuielile de întretinere.

(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.

(4) Este interzisă organizarea actiunilor de campanie electorală în unitătile militare, precum si în spatiile din scoli si universităti în perioada de desfăsurare a cursurilor.

Art. 59. - (1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie să servească următoarelor interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel încât să poată vota în cunostintă de cauză;

b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si candidatilor, de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;

c) ale radiodifuziunilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitătile care decurg din profesiunea de jurnalist.

(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăsurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si pentru toti candidatii.

Art. 60. - (1) În timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votării si activitătile de campanie ale candidatilor; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;

b) emisiuni electorale - în care candidatii îsi pot prezenta programele politice si activitătile de campanie electorală;

c) dezbateri electorale - în care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun în discutie programele electorale si temele de interes public.

(2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevăzute la alin. (1).

(3) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorală.

(4) Spoturile publicitare de 20-30 de secunde care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o listă de candidati pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).

(5) Este interzisă cumpărarea de spatii de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale.

Art. 61. - (1) Accesul partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit.

Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune numai în măsura în care depun liste de candidati în minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intră în raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antenă acordat în aceste situatii trebuie să fie proportional cu numărul listelor complete de candidati depuse în teritoriul respectiv si se calculează de Societatea Română de Televiziune si de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati în cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete. Timpul de antenă se acordă după rămânerea definitivă a candidaturilor, trebuie să fie proportional cu numărul listelor complete de candidati depuse si se calculează de Societatea Română de Televiziune si de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul  Electoral Central.

(2) Organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candidati în circumscriptiile electorale din judete si în mod proportional cu ponderea lor în totalul populatiei judetului, respectiv a României.

(3) Până la calcularea timpilor de antenă, conform alin. (1) si (2) partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament primesc timpi de antenă proportional cu ponderea lor parlamentară.

(4) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti si al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale la posturile private de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai în cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispozitiilor art. 60.

(5) Este interzisă contractarea de timpi de antenă în scopuri publicitare, pentru si în favoarea participantilor la campania electorală, sau cedarea timpilor de antenă candidatilor de către societătile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.

(6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale au obligatia să solicite, în termen de 20 de zile de la aducerea la cunostintă publică a datei alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune, publice si private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare.

(7) Timpii de antenă la radiodifuziunile si televiziunile publice si private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfăsurării campaniei electorale. Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucuresti si cei din municipiile resedintă de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice nationale de radio-difuziune si de televiziune în acelasi interval de timp de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfăsurării campaniei electorale.

(8) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui partid politic, fiecărei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se realizează în direct sau se înregistrează, în proportiile stabilite de acestia.

(9) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile nationale ale României ori ale altui stat.

Art. 62. - (1) În perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate în competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si de televiziune numai la emisiunile si dezbaterile electorale, în conditiile art. 59, 60 si 61.

(2) În perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate în competitie nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

Art. 63. - (1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin măsuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat si impartial.

(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corectă a publicului.

(3) Candidatii care au deja functii publice pot apărea în emisiunile informative strict în probleme legate de exercitarea functiei lor.

(4) În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al autoritătilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Art. 64. - (1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidatilor conditii egale în ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.

(2) În cadrul emisiunilor electorale, candidatii au următoarele obligatii:

a) să nu pună în pericol ordinea constitutională, ordinea publică, siguranta persoanelor si a bunurilor;

b) să nu facă afirmatii care pot aduce atingere demnitătii umane sau moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzatii cu incidentă penală sau morală aduse unui alt candidat;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, nationalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Art. 65. - Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au următoarele obligatii:

a) să fie impartiali;

b) să asigure echilibrul necesar desfăsurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;

c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendentioase sau părtinitoare;

d) să asigure mentinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;

e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitatii încalcă dispozitiile art. 64 alin. (2); în cazul în care invitatii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

Art. 66. - (1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie însotite de următoarele informatii:

a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizată;

c) dimensiunea esantionului si marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat si cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 67. - Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

b) invitarea sau prezentarea candidatilor în programe, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 69 alin. (4);

c) comentarii privind campania electorală.

Art. 68. - În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Art. 69. - (1) Candidatii si partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Candidatii si partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informatii inexacte beneficiază de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au următoarele obligatii privind dreptul la replică si rectificare:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situatia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic si/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;

c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situatia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul National al Audiovizualului dă câstig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul si în conditiile comunicate radiodifuzorului.

(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor si a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 70. - (1) Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.

(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

Art. 71. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 59-70 atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Faptele se constată si sanctiunile se aplică de Consiliul National al Audiovizualului care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesati.

Art. 72. - (1) Primarii sunt obligati ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral, tinând seama de numărul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declară că depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăteni, fără stânjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activităti din localitătile respective.

(2) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisă partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri si candidatilor independenti.

(3) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral.

(4) Un afis electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăsi dimensiunile de 500 mm o latură si 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură si 250 mm cealaltă latură.

(5) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1) afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al detinătorilor.

(6) Sunt interzise afisele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile nationale ale României ori ale altui stat.

(7) Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale.

Art. 73. - (1) Birourile electorale de circumscriptie veghează la corecta desfăsurare a campaniei electorale în circumscriptia în care functionează, solutionând plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent de a-si desfăsura campania electorală în conditiile prevăzute de lege si cu respectarea deontologiei electorale.

(2) Dacă biroul electoral de circumscriptie consideră, cu ocazia solutionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizează autoritătile competente.

(3) Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector al municipiului Bucuresti se poate face contestatie la biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie judeteană sau de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti se poate face contestatie la Biroul Electoral Central; solutia dată asupra contestatiei este definitivă.

(4) Solutionarea plângerilor si a contestatiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă si se afisează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea alegerilor

 

Art. 74. - (1) Fiecare sectie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne si stampile de votare, care se asigură de către primari.

(2) Cabinele si urnele trebuie asezate în aceeasi încăpere în care îsi desfăsoară activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia.

(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul sectiei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare.

(4) Presedintele dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

Art. 75. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, verifică urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor necesare votării, după care închide si sigilează urnele prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

(2) Presedintele este obligat să asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagină a acestora.

Art. 76. - (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune conditii. În acest scop puterile lui se întind si în afara localului sectiei de votare, până la o distantă de 500 metri.

(2) La desfăsurarea operatiunilor de votare pot asista observatori străini si observatori interni, acreditati în acest scop.

(3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului si sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organizatii nu pot fi membri ai vreunui partid politic.

(4) Acreditarea observatorilor interni poate fi contestată la Biroul Electoral Central.

(5) În afara membrilor biroului electoral al sectiei de votare, candidatilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum si reprezentantilor mass-media români si străini, nici o altă persoană nu poate stationa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

(6) Pentru mentinerea ordinii în localul sectiei de votare si în împrejurimile acestuia, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, puse la dispozitie prin grija prefectilor.

Art. 77. - Votarea are loc într-o singură zi. Ea începe la ora 7,00 si se închide la ora 21,00.

Art. 78. - (1) Alegătorii votează numai la sectia de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform art. 15, si unde sunt înscrisi în copia de pe listele electorale permanente sau în lista suplimentară întocmită de primar conform dispozitiilor art. 19 alin. (1).

(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care, după verificarea înscrierii în lista electorală a celui în cauză, îi încredintează buletinele de vot si stampila cu mentiunea “votat”.

(3) Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând stampila cu mentiunea “votat” în patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care îl votează.

(4) Stampila cu mentiunea “votat” trebuie să fie rotundă si astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.

(5) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă stampila de control să rămână în afară si le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.

(6) Îndoirea gresită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

(7) În cazul în care buletinul de vot se deschide în asa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează si se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al operatiunilor de votare.

(8) Stampila cu mentiunea “votat”, încredintată pentru votare, se restituie presedintelui, care o aplică pe actul de identitate, mentionând si data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărtii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mentiunea “votat” si data scrutinului.

(9) Presedintele poate lua măsuri ca stationarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Art. 79. - Prin exceptie de la prevederile art. 78 alin. (1), presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul însărcinat cu mentinerea ordinii votează la sectia de votare unde îsi îndeplinesc atributiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la sectia respectivă. Acestia trebuie să fie înscrisi de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare în lista suplimentară si trebuie să fie radiati din copia de pe lista electorală permanentă existentă la sectia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

Art. 80. - Candidatii si alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În asemenea cazuri, identitatea celui în cauză se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace. În cazul în care contestatia este întemeiată, presedintele biroului electoral al sectiei de votare îl opreste de la vot pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal si sesizează autoritătile politienesti.

Art. 81. - (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăsi o oră si este anuntată prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o oră înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăsi două ore.

(2) În timpul suspendării, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în acelasi timp.

(3) Persoanele care, potrivit art. 76 alin. (5), au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare pe timpul suspendării operatiunilor.

Art. 82. - (1) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însotitor ales de el.

Art. 83. - (1) Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora sau a conducătorului institutiei sanitare ori de ocrotire socială în care cei în cauză sunt internati, ca o echipă formată din cel putin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială si cu materialul necesar votării - stampilă cu mentiunea “votat” si buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei sectii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare existente la sectia respectivă. Lista se semnează de presedinte si se stampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectie.

(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) si (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în raza circumscriptiei electorale respective si numai dacă se asigură secretul votului.

Art. 84. - La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declară votarea închisă.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor

 

SECTIUNEA 1

Stabilirea rezultatelor votării

 

Art. 85. - (1) După încheierea votării, presedintele biroului electoral al sectiei de votare procedează la anularea buletinelor de vot neîntrebuintate si, după verificarea integritătii sigiliilor, la deschiderea urnelor. Anularea buletinelor neîntrebuintate se face prin înscrierea pe acestea a cuvântului “ANULAT” sau prin aplicarea unei stampile continând acest cuvânt. Deschiderea urnelor se face numai în prezenta membrilor biroului si, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati de către conducătorii organizatiilor judetene ale acestora.

(2) Presedintele citeste cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidati care a fost votată sau, după caz, numele si prenumele candidatului independent ori numele si prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat si arată buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise sunt asezate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si sunt numărate si legate separat.

(3) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă stampila de control a sectiei de votare, buletinele de vot de alt model decât cel legal aprobat, buletinele de vot care nu au aplicată stampila cu mentiunea “votat” sau la care stampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora; aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. Votul este valabil în cazul în care stampila a depăsit limitele unui patrulater, dacă optiunea alegătorului este totusi evidentă.

(4) Rezultatul votului se consemnează în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar.

Tabelele se întocmesc de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul să întocmească si ei un tabel. La municipiul Bucuresti se întocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

(5) În tabelele prevăzute la alin. (4) se înscriu numărul total al votantilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidati sau, după caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, precum si numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare.

Art. 86. - (1) După numărarea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare încheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, precum si pentru primar, câte un proces-verbal, în două exemplare.

(2) În municipiul Bucuresti, presedintele biroului electoral al sectiei de votare încheie, după acelasi model, si câte un proces-verbal pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si câte unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

(3) Procesul-verbal cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă, în listele electorale suplimentare si în extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale, din care:

- numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă;

- numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare;

- numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale existente la sectie, care s-au prezentat la urne, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale suplimentare;

- numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent;

f) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar;

g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor înaintate biroului electoral de circumscriptie;

h) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;

i) numărul buletinelor de vot primite;

j) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate.

(4) Procesele-verbale se semnează de presedinte si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poartă stampila de control.

Semnăturile se pun în dreptul numelui si prenumelui si, după caz, al apartenentei politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă.

(5) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nici o influentă asupra valabilitătii procesului-verbal si a alegerilor.

Presedintele mentionează motivele care au împiedicat semnarea.

(6) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către presedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal.

Art. 87. - (1) În timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare si totalizare a voturilor, precum si de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale, se pot face întâmpinări cu privire la aceste operatiuni.

(2) Biroul electoral al sectiei de votare hotărăste de îndată asupra întâmpinărilor formulate.

(3) Împotriva solutiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestatii în scris. Contestatiile se prezintă presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire.

Art. 88. - (1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar, se întocmeste câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal si contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele contestate. Dosarele se sigilează, se stampilează, se transportă cu pază militară si se predau biroului electoral de circumscriptie de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie însotit de cel putin 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti de către presedinte.

(2) Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Constatarea rezultatelor alegerilor

 

Art. 89. - (1) După primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti procedează la ordonarea acestora pe categorii de autorităti ale administratiei publice locale pentru care au avut loc alegeri.

(2) Dosarele continând procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si celelalte documente prevăzute la art. 88 se predau loctiitorului presedintelui biroului electoral de circumscriptie electorală pe bază de proces-verbal, care, împreună cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorti efectuată de presedintele biroului, le transportă cu pază militară si le predă biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Predarea dosarelor către biroul electoral de circumscriptie judeteană se face pe bază de proces-verbal în care se consemnează, în mod obligatoriu, numărul de dosare prevăzute în procesul-verbal mentionat la alin. (2) si numărul de dosare predate efectiv.

Art. 90. - (1) După primirea dosarelor continând proceseleverbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si după solutionarea contestatiilor formulate, biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, de sector al municipiului Bucuresti si judeteană, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, procedează la totalizarea voturilor exprimate si la atribuirea mandatelor, în conditiile prezentei legi.

(2) În acest scop biroul electoral de circumscriptie consemnează, pe întreaga circumscriptie, separat pentru fiecare listă de candidati sau candidati independenti, numărul de voturi obtinute.

(3) Biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, de sector al municipiului Bucuresti, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, însumează numărul de voturi obtinute de fiecare candidat la functia de primar, respectiv la functia de primar general al municipiului Bucuresti.

(4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscriptie pot asista candidatii si persoanele acreditate în acest scop, precum si persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1).

Art. 91. - Alegerile pentru consilieri si pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

Art. 92. - (1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscriptie stabileste pragul electoral al circumscriptiei, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscriptia respectivă. În cazul aliantelor politice sau aliantelor electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al aliantei 2%. Pentru aliantele cu cel putin 3 membri, pragul electoral este de 8%.

(2) Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere numai partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au întrunit pragul electoral prevăzut la alin. (1).

(3) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:

a) în prima etapă, biroul electoral de circumscriptie stabileste numărul de mandate ce revine fiecărei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, pe baza coeficientului electoral, determinat prin împărtirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti care au întrunit pragul electoral la numărul total al mandatelor de consilier din circumscriptia respectivă; biroul electoral de circumscriptie repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral se include în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obtinut un număr de voturi cel putin egal cu coeficientul electoral. Se consideră voturi - neutilizate pentru fiecare listă de candidati a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale voturile care au rămas după atribuirea mandatelor, precum si cele inferioare coeficientului electoral;

b) în a doua etapă, biroul electoral de circumscriptie repartizează mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzând partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au întrunit pragul electoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizează partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, în ordinea înscrierii acestora în tabel, câte unul pentru fiecare partid politic, aliantă politică si aliantă electorală.

Dacă nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operatiunea se repetă până la epuizarea acestora.

(4) În cazul în care nici una dintre organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, alta decât cea maghiară, nu a obtinut cel putin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele rămase din prima etapă, organizatiei care a întrunit pragul electoral si a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizatii.

(5) Dacă în cursul operatiunilor prevăzute la alin. (3) se constată că două sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de repartizat, acesta este repartizat partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti.

(6) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de circumscriptie în ordinea înscrierii candidatilor pe listă si începe cu lista de candidati pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.

(7) Dacă unui partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală i se cuvin mai multe mandate decât candidatii înscrisi în listă, mandatele rămase se atribuie celorlalte liste de candidati sau candidatilor independenti, potrivit prevederilor alin. (3).

(8) În situatia în care nici un partid politic, nici o aliantă politică sau aliantă electorală nu realizează pragul electoral, iar numărul candidatilor independenti care au realizat pragul electoral este mai mic decât numărul mandatelor de consilier din circumscriptia respectivă, diferenta de mandate este repartizată primelor 3 partide politice, aliante politice sau aliante electorale, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecărui partid politic, fiecărei aliante politice sau aliante electorale i se repartizează câte un mandat. Operatiunea se repetă până la epuizarea tuturor mandatelor.

(9) Candidatii înscrisi în liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti în listele respective. În caz de vacantă a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrisi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, aliantele politice ori aliantele electorale pe listele cărora au candidat supleantii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judetene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit aliante politice sau aliante electorale, că supleantii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit aliantele politice sau aliantele electorale, după caz.

(10) În caz de vacantă a mandatului unui consilier independent sau al unui consilier apartinând unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale, care nu mai are supleanti pe listă, precum si în cazul unui consilier ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, în conditiile legii, din registrul partidelor politice, indiferent de motivul radierii, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista care a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 93. - (1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie.

(2) Este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

(3) Dacă nici unul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscriptie, se organizează un al doilea tur de scrutin.

(4) Un al doilea tur de scrutin se organizează si în caz de balotaj între mai multi candidati la functia de primar.

(5) La al doilea tur de scrutin participă numai candidatii clasati pe primele două locuri, respectiv candidatii aflati în situatie de balotaj.

(6) Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur.

(7) În al doilea tur de scrutin este declarat primar candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 94. - (1) În cazul în care unul dintre candidatii la functia de primar, între care urmează să se desfăsoare turul al doilea de scrutin, decedează, renuntă sau nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor.

(2) Dacă situatiile prevăzute la alin. (1) se produc în cazul unuia dintre candidatii aflati în situatia de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarându-l primar pe celălalt candidat.

Art. 95. - (1) Biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, de sector al municipiului Bucuresti si de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, încheie, separat, câte un proces-verbal pentru consiliul local si pentru primar, respectiv pentru consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, după caz, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.

(2) Procesul-verbal cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzuti în copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptia electorală, în listele electorale suplimentare si în extrasul folosit la exprimarea votului prin urna specială, din care:

- numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare;

- numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale din circumscriptia electorală, care s-au prezentat la urne, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale suplimentare;

- numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul total al voturilor nule;

e) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare listă de candidati pentru functia de consilier sau de fiecare candidat independent;

f) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti;

g) numele si prenumele candidatilor alesi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;

h) numele si prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucuresti, ales si partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;

i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor si contestatiilor formulate si a hotărârilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotărârile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive;

j) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate.

(3) Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare si se semnează de către presedinte si ceilalti membri ai biroului electoral de circumscriptie si poartă stampila acestuia.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscriptie nu are nici o influentă asupra valabilitătii procesului-verbal.

Presedintele mentionează motivele care au împiedicat semnarea.

(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, împreună cu întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se înaintează consiliului local, respectiv consiliului judetean sau, după caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în vederea validării mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se înaintează, cu pază militară, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a cărei rază teritorială se afla circumscriptia electorală pentru care au avut loc alegeri, iar în cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti, în vederea validării mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare.

(6) Al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector al municipiului Bucuresti se trimite, în termen de 24 de ore, la biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(7) La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscriptie ori reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus listele de candidati, precum si candidatilor independenti li se eliberează, în mod obligatoriu, de către presedintele sau vicepresedintele biroului electoral o copie certificată de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal.

(8) Biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau judeteană, după caz, eliberează certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali si primarului, respectiv consilierilor judeteni.

(9) Pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, certificatele doveditoare ale alegerilor se eliberează de Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar pentru consilieri si pentru primarul de sector, de către biroul electoral de circumscriptie de sector.

Art. 96. - (1) Pe baza proceselor-verbale prevăzute la art. 95 alin. (5) si (6) si a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizează voturile si rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si încheie câte un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeteni si pentru consilierii municipiului Bucuresti, respectiv pentru primar si primarul general al municipiului Bucuresti.

(2) Procesul-verbal se încheie în două exemplare, în termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie, si cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzuti în copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptiile electorale din judet, în listele electorale suplimentare si în extrasele folosite la exprimarea votului prin urna specială, din care:

- numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare;

- numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale suplimentare;

- numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul total al voturilor nule;

e) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti.

f) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;

g) numărul total al mandatelor de consilieri, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;

h) numărul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti.

(3) Procesul-verbal se semnează de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv de circumscriptie a municipiului Bucuresti, si poartă stampila acestuia.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului nu are nici o influentă asupra valabilitătii procesului-verbal. Presedintele mentionează motivele care au împiedicat semnarea.

(5) Un exemplar al procesului-verbal se înaintează, în termen de 24 de ore de la întocmire, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscriptii, cu pază militară, la Biroul Electoral Central.

(6) Biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, dă publicitătii, prin monitorul oficial al judetului, rezultatul alegerilor pentru judetul în cauză, respectiv pentru municipiul Bucuresti.

Art. 97. - (1) Dispozitiile prezentului capitol privitoare la birourile electorale ale sectiilor de votare se aplică în mod corespunzător si birourilor electorale ale sectiilor de votare din municipiul Bucuresti.

(2) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească si municipală se aplică în mod corespunzător si birourilor electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucuresti si, după caz, biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.

(3) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie judeteană se aplică, dacă este cazul, în mod corespunzător, si biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.

Art. 98. - Candidatii alesi atât în functia de consilier local, cât si în functia de consilier judetean sunt obligati ca, în termen de 10 zile de la data ultimei validări, să opteze pentru una dintre cele două calităti. Locurile devenite astfel vacante se completează potrivit art. 92 alin. (9) si (10). Prevederile prezentului articol se aplică si în cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care nu pot fi în acelasi timp si membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL V

Contraventii si infractiuni

 

Art. 99. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) înscrierea, cu bună stiintă, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinătorilor cu încălcarea prevederilor art. 45;

b) încălcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;

c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente în conditii necorespunzătoare;

d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege si neoperarea acestora în listele electorale permanente;

e) efectuarea de operatiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;

f) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;

g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăsurării normale a adunărilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de către candidati, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau, în ziua votării, în perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art. 76 alin. (1);

h) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricăror alte afise ori anunturi de propagandă electorală;

i) afisarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale;

j) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publică;

k) neaducerea la cunostinta publică de către membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi;

l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 76 alin. (5) în localul de vot;

m) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot si în împrejurimi, potrivit dispozitiilor art. 76 alin. (1);

n) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot si stampila de votare alegătorului înscris în listă, care prezintă actul de identitate, precum si înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;

o) încălcarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a prevederilor art. 85 si întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispozitiilor art. 86;

p) părăsirea de către membrii biroului electoral a localului sectiei de votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal;

q) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 57, precum si sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul sectiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 76 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti;

r) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

s) absenta nejustificată a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;

s) refuzul presedintelui biroului electoral sau a loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptătite potrivit prevederilor prezentei legi;

t) nerespectarea de către primar a prevederilor art. 16 alin. (2).

Art. 100. - Contraventiile prevăzute la art. 99 lit. h), i), l) si t) se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d), e) si f), cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, cele de la lit. j), k), o), p), q), r), s) si s), cu amendă de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), m) si n), cu amendă de la 11.000.000 lei la 15.000.000 lei.

Art. 101. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 99, respectiv art. 100, se fac de:

a) politisti, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), g), h), i), k), l), m), n) si q);

b) primari si împuternicitii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. e) si h);

c) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. j), o), p) si r);

d) presedintele biroului electoral, în cazul săvârsirii contraventiilor de către membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârsirii contraventiilor de către presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către loctiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. s) si s);

e) împuternicitii presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), c), d), e) si f);

f) prefecti si subprefecti, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. t).

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 100, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 99 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 102. - (1) Mentionarea în declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevărate constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Înscrierea, cu stiintă, în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 103. - (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) În cazul în care prin fapta prevăzută la alin. (1) s-a pricinuit o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii, care necesită pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre următoarele consecinte: pierderea unui simt sau a unui organ, încetarea functionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, slutirea, avortul ori punerea în primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 104. - (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de către alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 105. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum si în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar sau de consilier, precum si primirea acestora de către alegători constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică si persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 106. - (1) Tipărirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine fată de cele votate de alegători, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 107. - (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 108. - (1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, precum si utilizarea urnei speciale în alte conditii decât cele prevăzute la art. 83 constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 109. - (1) Încredintarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(2) Aceeasi pedeapsă se aplică si persoanei care transportă urna specială fără a face parte din biroul electoral al sectiei de votare.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 110. - Limitele pedepselor pentru infractiunile prevăzute în Codul penal ori în legile penale speciale, săvârsite în legătură cu desfăsurarea alegerilor, se majorează cu jumătatea maximului special.

Art. 111. - Pentru toate infractiunile prevăzute în prezenta lege, săvârsite în legătură cu alegerea consilierilor si a primarilor, actiunea penală se pune în miscare din oficiu.

Art. 112. - Bunurile destinate sau folosite la săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 99 lit. i) si r) ori a infractiunilor prevăzute la art. 105 si 106 sau rezultate din comiterea acestora se confiscă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 113. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Sediul, dotarea si cheltuielile Biroului Electoral Central se asigură de către Guvern. Sediile si dotarea birourilor electorale de circumscriptie judeteană si, după caz, ale birourilor electorale judetene se asigură de către primarii municipiilor resedintă de judet, împreună cu presedintii consiliilor judetene si cu prefectii, iar cele ale birourilor electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti, precum si cele ale sectiilor de votare, de către primar, împreună cu prefectii.

(3) Membrilor birourilor electorale, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar li se acordă o indemnizatie stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 114. - Prefectii si subprefectii nu pot candida si nu pot participa la actiunile din campania electorală, sub sanctiunea demiterii din functie, decât în situatia în care demisionează cu cel putin 50 de zile înaintea datei alegerilor.

Art. 115. - Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 116. - (1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii trebuie să asigure, pentru sprijinirea activitătii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cât functionează acestea.

(2) Membrii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, care au calitatea de angajat cu contract de muncă sau sunt numiti într-o functie publică, se consideră detasati, pe perioada cât îsi desfăsoară activitatea, la birourile electorale.

(3) Delegatii acreditati pot asista la operatiunile electorale numai dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici un mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităti. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent sau încercarea de a influenta optiunea alegătorului, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Art. 117. - (1) Judecarea de către instantă a întâmpinărilor, contestatiilor si a oricăror alte cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintială, cu participarea obligatorie a procurorului.

(2) Împotriva hotărârilor definitive si irevocabile, pronuntate de instantele judecătoresti potrivit prezentei legi, nu există cale de atac.

Art. 118. - (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se calculează din ziua când încep să curgă până, inclusiv, în ziua în care se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.

(2) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale si instantele de judecată trebuie să asigure permanenta activitătii necesare în vederea exercitării de către cetăteni a drepturilor electorale.

Programul de activitate al acestora pentru toată perioada electorală este afisat la loc vizibil si respectat cu strictete.

Art. 119. - (1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă nu participă la vot si nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor, pe întreaga durată stabilită prin hotărâre.

(2) Pentru persoanele detinute în baza unui mandat de arestare preventivă se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 83 privind urna specială, în măsura în care se solicită această modalitate de vot.

(3) În conditiile alin. (2) votează numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a circumscriptiei electorale comunale, orăsenesti sau municipale în care au loc alegeri.

Art. 120. - În sensul prezentei legi, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice.

Art. 121. - (1) În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare si al listei sustinătorilor, precum si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptii, birourilor electorale judetene si ale Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile înainte de data alegerilor, modelul stampilei de control si al stampilei cu mentiunea “votat”, al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării si al certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului.

(2) Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votării se fac pe bază de proces-verbal.

Art. 122. - Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se întelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar în cazul militarilor în termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

Art. 123. - Birourile electorale de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti îi acreditează ca observatori interni numai pe cetătenii cu drept de vot împuterniciti de o organizatie neguvernamentală care are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, înfiintată legal cu cel putin 6 luni înaintea începerii campaniei electorale.

Art. 124. - Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se acordă pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei electorale judetene sau a municipiului Bucuresti, numai la cererea organizatiilor mentionate la art. 123, însotită de declaratia scrisă a fiecărui observator că va respecta conditiile de acreditare; declaratia se dă pe propria răspundere si constituie act de drept public, cu toate consecintele prevăzute de lege; conditiile acreditării sunt cele prevăzute în art. 116 alin. (3) si sunt mentionate în actul de acreditare.

Art. 125. - Organizatiilor neguvernamentale prevăzute la art. 123 le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 116 alin. (3).

Art. 126. - Guvernul stabileste durata si conditiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neîntrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 127. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori judetene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucuresti ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ca urmare a invalidării sau declarării vacante a functiei de primar.

(2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 128. - Prin denumirea birou electoral de circumscriptie, folosită în prezenta lege, se întelege biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, inclusiv a municipiului Bucuresti, si judeteană, precum si a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

Art. 129. - Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 67.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 168.