MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 273             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 29 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 116 din 11 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

407. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

413. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “HIDROSIB” - S.A. Sibiu

 

149. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurilor operationale standard pentru protectia materialelor criptografice NATO

 

231/181. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 116

din 11 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat asistent

Pe rol se află dezbaterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, exceptie ridicată de Asociatia “Unirea” în Dosarul nr. 10.456/2003 al Tribunalului Prahova.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, arătând că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 a fost abrogată după sesizarea Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 10.456/2003, Tribunalul Prahova a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

Exceptia a fost ridicată de Asociatia “Unirea”, cu sediul ales în Bucuresti, într-o cauză având ca obiect contestatia formulată de aceasta împotriva deciziei Societătii Comerciale “Mefin” - S.A. din Sinaia de a nu acorda, în temeiul ordonantei criticate, plăti compensatorii salariatilor disponibilizati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16, 20 si 44 din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. Astfel, în legătură cu încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16, referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, si ale art. 26 din pact, se arată că art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, care exceptează de la obligatia acordării plătilor compensatorii, cuvenite în temeiul contractelor colective de muncă, societătile comerciale ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în perioada cuprinsă între 5 martie - 11 aprilie 2003, creează “două categorii de salariati: unii care primesc plăti compensatorii si altii care nu primesc aceste plăti”. Încălcarea art. 44 din Constitutie, republicată, care ocroteste si garantează proprietatea privată, constă, în opinia autorului exceptiei, “în lipsa posibilitătii de a beneficia de plătile compensatorii”.

Tribunalul Prahova consideră că dispozitiile art. II din ordonanta criticată sunt neconstitutionale, întrucât încalcă prevederile art. 16 din Constitutie, potrivit cărora cetătenii sunt egali în fata legii, fără privilegii si fără discriminări. Neacordarea plătilor compensatorii salariatilor disponibilizati în conditiile textului citat “constituie discriminare fată de salariatii disponibilizati din cadrul altor societăti comerciale si care primesc plăti compensatorii”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

În punctul său de vedere Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 a devenit inadmisibilă, întrucât textul de lege criticat a fost abrogat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Avocatul Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 11 aprilie 2003. Aceste dispozitii criticate au următorul cuprins: “Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ sus-mentionat si data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste prevederi contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, referitoare la “Egalitatea în drepturi”, ale art. 44, privind “Dreptul de proprietate privată”, precum si celor ale art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 a fost respinsă prin Legea nr. 565 din 22 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003.

Asa fiind, Curtea constată că, în conditiile în care textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate a iesit din vigoare, sunt incidente dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...]”. În jurisprudenta constantă a Curtii, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr. 246 din 18 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 27 noiembrie 2001, si prin Decizia nr. 25 din 29 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 21 februarie 2002, s-a statuat că această conditie de admisibilitate, si anume ca dispozitia ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate să fie în vigoare, trebuie îndeplinită la momentul pronuntării deciziei Curtii.

În consecintă, Curtea Constitutională, constatând că dispozitiile criticate din ordonantă nu mai sunt în vigoare, urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 16, 20, 44, al art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, exceptie ridicată de Asociatia “Unirea” în Dosarul nr. 10.456/2003 al Tribunalului Prahova.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, precum si al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 2, după litera n) se va introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

“o) gestionează, în conformitate cu Programul de guvernare, cu strategiile si programele aprobate de Guvern, problematica comunitătii romilor.”

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de 3 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.”

3. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) În structura Departamentului pentru Relatii Interetnice functionează Oficiul pentru problemele romilor, care este coordonat de un subsecretar de stat.

(12) În cadrul Oficiului pentru problemele romilor functionează Unitatea de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000 - 586.01.02 - «Sprijin pentru strategia natională de îmbunătătire a situatiei romilor».”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Oficiului pentru problemele romilor si din cadrul Unitătii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000 - 586.01.02 - “Sprijin pentru strategia natională de îmbunătătire a situatiei romilor” trece de la Secretariatul General al Guvernului la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Cristian Jura,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 407.

 

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

SECRETAR DE STAT

SUBSECRETAR DE STAT SUBSECRETAR DE STAT SUBSECRETAR DE STAT

Serviciul relatii cu societatea civilă si organisme internationale

Oficiul pentru problemele romilor

Serviciul asistentă programe

Compartiment regional

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Turism este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta îsi realizează atributiile în domeniul turismului.

(2) Autoritatea Natională pentru Turism este institutie publică, finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Art. 2. - Autoritatea Natională pentru Turism îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională pentru Turism are următoarele atributii principale:

a) implementează politicile de aplicare a strategiei nationale în domeniul turismului;

b) aplică strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;

c) fundamentează si elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

d) organizează si realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piata internă, cât si pe pietele externe, prin activităti specifice reprezentantelor de promovare turistică din tară si din străinătate, înfiintate cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

e) organizează congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, în tară si în străinătate, în domeniul turismului;

f) organizează evidenta, atestarea si monitorizarea valorificării si protejării patrimoniului turistic, conform legii;

g) realizează politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;

h) autorizează agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiază agentii de turism, clasifică structurile de primire turistice, brevetează personalul de specialitate;

i) efectuează controlul calitătii serviciilor din turism.

(2) Autoritatea Natională pentru Turism îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(3) Autoritatea Natională pentru Turism, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale acestuia cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele judecătoresti având ca obiect solutionarea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru activitătile desfăsurate de Autoritatea Natională pentru Turism se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 5. - (1) Autoritatea Natională pentru Turism elaborează programe anuale privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice, care se aprobă potrivit legii.

(2) În cadrul programelor privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice se pot finanta si cheltuielile de deplasare pentru reprezentantii mass-media.

(3) Programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde obiective realizabile în colaborare cu consiliile judetene si locale, precum si cu asociatii/fundatii recunoscute ca fiind de utilitate publică în domeniul turismului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(4) Finantarea programelor prevăzute la alin. (1) se face de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Turism, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea Natională pentru Turism coordonează si urmăreste atât realizarea obiectivelor din programele anuale, cât si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 6. - Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică a Autoritătii Nationale pentru Turism se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi pentru functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism este de 94, inclusiv demnitarul.

(2) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Autoritatea Natională pentru Turism poate organiza reprezentante de promovare turistică cu sediul în tară si în străinătate, fără personalitate juridică, a căror înfiintare si ale căror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Activitatea reprezentantelor de promovare turistică se poate desfăsura în spatii închiriate în conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Autoritatea Natională pentru Turism.

Art. 8. - (1) Autoritatea Natională pentru Turism este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Salarizarea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 9. - (1) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Turism are următoarele atributii si competente:

a) asigură conducerea operativă a Autoritătii Nationale pentru Turism;

b) reprezintă Autoritatea Natională pentru Turism în relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia;

c) angajează si concediază personalul unitătii, în conditiile legii;

d) încheie contracte individuale de muncă si dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si încetarea acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare, pentru posturile care vor fi încadrate cu personal contractual;

e) exercită orice atributii care îi revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.

(2) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator tertiar de credite.

Art. 10. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii, Autoritatea Natională pentru Turism preia în administrare de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia.

(2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea Natională pentru Turism are în dotare pentru activitătile specifice un parc auto stabilit conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - (1) La înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Turism, personalul acesteia se constituie din personal preluat de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile legii.

(2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, personalul Autoritătii Nationale pentru Turism îsi mentine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din institutiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 12. - Autoritatea Natională pentru Turism poate să încheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tară si din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan national sau international în domeniul său de activitate, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 413.

 

ANEXĂ

PARCUL AUTO

pentru activităti specifice

(Autoritatea Natională de Turism)

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim (bucăti)

Consumul maxim de carburanti/ autovehicul

(litri/lună)

1.

Demnitari

 

 

 

 

Presedinte (cu rang de secretar de stat)

- Autoturism

1

300

2.

Transport

delegatii - Microbuz

1

450

3.

Inspectie si control

- Autoturism

2

450

4.

Reprezentante de promovare si informare turistică în străinătate (Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2001)

- Autoturism

20

150

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “HIDROSIB” - S.A. Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului  de privatizare la Societatea Comercială “HIDROSIB” - S.A. Sibiu,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “HIDROSIB” - S.A. Sibiu, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 193, judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul registrului comertului cu nr. J32/158/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR

SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor operationale standard pentru protectia materialelor criptografice NATO

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si g) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă “Procedurile operationale standard pentru protectia materialelor criptografice NATO”, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedurile prevăzute la art. 1 stabilesc regulile generale privind transportul, receptia, evidenta, păstrarea, distribuirea, distrugerea, controlul si mânuirea materialelor criptografice NATO si vor fi cunoscute numai de către personalul autorizat să asigure managementul si utilizarea acestora.

Art. 3. - Continutul procedurilor prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul CRIPTO.

Art. 4. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 149.


*) Anexa se comunică numai institutiilor îndreptătite.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 231 din 2 martie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 181 din 9 martie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si Inspectia sanitară de stat nr. OB 2.224/2004,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările următoare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, împreună cu Directia de productie animală si industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si directiile generale pentru agricultură si dezvoltare regională judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. Litera d) a articolului 4 din normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:

“d) utilizarea aromelor si a altor ingrediente alimentare cu proprietăti aromatizante nu generează aparitia substantelor enumerate în anexa nr. 1 si în cantităti mai mari decât cele specificate.”

3. Punctul 3 al articolului 5 din normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:

.3. amendamente privind limitele maxime stabilite în anexa nr. 1.”

4. După articolul 9 din normele prevăzute în anexă se introduc trei noi articole, articolele 91-93, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Persoana responsabilă de punerea pe piată a substantelor aromatizante notifică Comisiei Europene care administrează registrul substantelor aromatizante lista cu substantele aromatizante care sunt utilizate în sau pe alimentele comercializate pe teritoriul României.

(2) Notificarea mentionată la alin. (1) cuprinde toate informatiile necesare cu privire la:

a) natura substantelor aromatizante, informatii cu privire la formula lor chimică, numărul CAS, numărul EINECS, nomenclatura IUPAC, originea lor si, în cazul în care este necesar, conditiile pentru utilizarea lor;

b) alimentele în/pe care aceste substante sunt utilizate în principal;

c) concordanta cu criteriile prevăzute în art. 3, precum si cu motivele de stabilire a acestor criterii.

(3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (1) si luând în considerare opinia Comisiei Europene asupra notificării, substantele aromatizante sunt incluse într-un registru, care, în caz de necesitate, cuprinde si conditiile de utilizare.

(4) Inventarul substantelor aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în/pe alimente este inclus în registrul substantelor aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în/pe alimente, care va fi preluat si publicat într-un ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului până la data de 31 decembrie 2005.

(5) Aceste substante sunt prezentate cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale proprietarului.

(6) În cazul în care, pe baza notificării detaliate si tinând seama de noile date sau a reevaluării datelor existente, efectuată după realizarea registrului mentionat la alin. (3), autoritătile care au obligatia de a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin suspendă sau restrictionează utilizarea acestor substante pe teritoriul României, au obligatia de a informa Comisia Europeană despre motivele acestei decizii.

Art. 92. - (1) În scopul de a verifica dacă substantele aromatizante sunt în concordantă cu criteriile mentionate la art. 3, persoana responsabilă de plasarea pe piată a substantelor care nu sunt incluse în registru si clasificate transmite Comisiei Europene, care este asistată de Comitetul operativ pentru alimente, următoarele informatii necesare pentru programul de evaluare:

a) puritatea si specificatiile chimice ale substantelor aromatizante, prevăzute în anexa nr. 2;

b) implicatiile naturale asupra alimentelor;

c) cantitatea totală de substantă adăugată alimentului;

d) nivelul normal si maxim de substante utilizat în categoriile de alimente mentionate în anexa nr. 1, dacă sunt disponibile;

e) toate studiile toxicologice si metabolice asupra substantei sau asupra substantelor apropiate.

(2) Informatiile mentionate vor fi transmise în format standardizat, în conformitate cu anexa nr. 3.

(3) În cazul în care Comisia Europeană consideră necesar, persoana responsabilă de plasarea pe piată a substantelor transmite informatiile suplimentare relevante pentru evaluarea unei anumite substante.

(4) Informatiile mentionate la alin. (1) sunt actualizate, inclusiv pentru substantele care au fost deja evaluate, de către persoana responsabilă de punerea lor pe piată, de îndată ce acele substante sunt accesibile.

(5) În cazul în care în urma programului de evaluare se constată că substanta aromatizantă nu este conformă cu criteriile stabilite la art. 3, această substantă va fi radiată din registru.

(6) Utilizarea unei noi substante aromatizante care nu este inclusă în registru este initial inclusă în programul de evaluare, urmând a fi supusă autorizării Comisiei Europene, asistată de Comitetul operativ pentru alimente.

Art. 93. - (1) În cazul în care informatiile mentionate la art. 92 alin. (1) nu sunt transmise de către persoana responsabilă de punerea pe piată a substantei în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, aceasta informează Comisia Europeană despre data la care îsi va îndeplini obligatiile stabilite fie pentru substantele individuale, fie pentru grupurile de substante stabilite în anexa nr. 1.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), persoana responsabilă transmite informatiile Comisiei Europene până la data de 31 decembrie 2006. Aceasta este data stabilită de Comisia Europeană pentru transmiterea informatiilor solicitate conform art. 92 alin. (1).

(3) În cazul în care există o solicitare argumentată din partea persoanei responsabile de plasarea acestor substante pe piată, transmisă Comisiei Europene anterior expirării datei limită, aceasta poate prelungi acest termen.”

5. După anexa la norme, care devine anexa nr. 1, se introduc anexele nr. 2 si 3 al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

6. Articolul 11 din normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.”

7. După articolul 11 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

“Art. 12. - Prezentul ordin transpune: Directiva nr. 388/88 privind armonizarea legilor unui stat membru cu privire la aromele ce vor fi utilizate în alimente si la materialele sursă pentru producerea lor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) L 184 din 15 iulie 1988; Directiva nr. 389/89; Regulamentul nr. 2.232/96 stabilind o procedura a Comunitătii pentru substantele aromatizante utilizate sau care urmează a fi utilizate în sau asupra alimentelor, publicat în JOCE L 299 din 23 noiembrie 1996; Decizia nr. 217/99 ce adoptă un registru al substantelor utilizate în sau pe alimente, elaborată în aplicarea Regulamentului nr. 2.232/96, publicată în JOCE L 084 din 27 martie 1999, amendată prin Decizia nr. 113/2002, publicată în JOCE L 049 din 20 februarie 2002, si Decizia nr. 489/2000, publicată în JOCE L 197 din 3 august 2000; Regulamentul nr. 1.565/2000 privind stabilirea măsurilor necesare pentru adoptarea unui program de evaluare în aplicarea Regulamentului nr. 2.232/96, publicat în JOCE L 180/8 din 19 iulie 2000; Regulamentul nr. 622/2002 privind stabilirea termenelor pentru depunerea informatiilor pentru evaluarea substantelor aromatizante utilizate în/pe alimente, publicat în JOCE L 95/10 din 12 februarie 2002.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În cuprinsul Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 denumirea “Ministerul Sănătătii si Familiei” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Sănătătii”.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 2 la norme)

 

PURITATEA SI SPECIFICATIILE CHIMICE

mentionate pentru substantele aromatizante

 

- denumirea chimică utilizată în registru;

- denumirea IUPAC, dacă este diferită de denumirea mentionată în registru;

- sinonime;

- numerele CAS, E, EINECS, FL, CoE si FEMA, dacă sunt disponibile;

- formula chimică si structurală, greutatea moleculară;

- forma/aroma fizică;

- solubilitatea;

- solubilitatea în etanol;

- testul de identitate (infrarosu, rezonanta nuclear-magnetică si/sau spectrul de masă);

- valoarea minimă;

- impurităti;

- parametrii fizici legati de puritate (justificarea este solicitată dacă informatia nu este transmisă);

- punctul de fierbere (pentru lichide);

- punctul de topire (pentru solide);

- indexul refractiv (pentru lichide);

- gravitatia specifică (pentru lichide);

- stabilitatea si produsele de descompunere, dacă sunt relevante;

- interactiunea cu componentele alimentare, dacă este relevantă;

- orice alte informatii relevante.

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 3 la norme)

 

FORMATUL

pentru transmiterea informatiilor asupra substantelor aromatizante

 

1. Informatiile trebuie să fie transmise în format electronic standard, “Forma input pentru baza de date Flavis” (IF-FL).

Sumarele informatiilor trebuie să contină principalele concluzii asupra efectelor metabolice si toxicologice ale substantelor.

Formularul IF-FL poate fi obtinut de la următoarea adresă de Internet sau comandat de la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1 a cărei adresă este: http://www.flavis.net .

2. Informatiile trebuie transmise în limba engleză. Pentru identificarea unei substante, trebuie utilizată coloana intitulată “Nume”.

În cazul în care este deja disponibil, numărul FL trebuie, de asemenea, specificat.

3.a) Formularul IF-FL trebuie trimis la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1 prin e-mail, la adresa input@flavis.net, sau prin postă, la adresa de mai jos.

b) Trei copii ale informatiei trebuie transmise si pe hârtie.

Fiecare copie trebuie identificată în coloana “Nume” care se referă la substanta sau la grupul chimic. În cazul în care este deja disponibil, numărul FL trebuie, de asemenea, specificat.

Copiile trebuie transmise la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1: Danish Veterinary and Food Administration Institute of Food Safety and Toxicology Flavis Mřrkhři Bygade 19 DK - 2860 Sřborg.