MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 275             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 30 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

392. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

394. - Hotărâre pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Institutul National de Statistică

 

403. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

411. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.514/2003. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, se completează după cum urmează:

1. Punctul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

“- Sediul Autoritătii Nationale de Control”

2. Punctul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 2 “Lista obiectivelor beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

“- Sediul Autoritătii Nationale de Control”

Art. II. - Efectivele necesare efectuării pazei obiectivului prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si în fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 392.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Institutul National de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă închirierea de către Institutul National de Statistică a unui spatiu având suprafata de până la 80 m2, aflat în imobilul, proprietate publică a statului, în care îsi desfăsoară activitatea, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5, în scopul utilizării acestuia ca bufet de incintă.

(2) Datele de identificare a imobilului în care se află spatiul în suprafată de 80 m2 ce urmează să fie utilizat ca bufet de incintă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se împuterniceste Institutul National de Statistică să organizeze procedura de licitatie publică pentru închirierea spatiului prevăzut la alin. (1), în conditiile legii.

Art. 2. - Chiriile stabilite ca urmare a desfăsurării procedurilor de licitatie publică, ce se plătesc de câstigătorii licitatiilor, vor fi virate integral la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 394.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului în care se află spatiul în suprafată de 80 m2 ce urmează să fie utilizat ca bufet de incintă

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice a imobilului

Numărul de identificare

ale imobilului

Municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5

Institutul National de Statistică

până la 80 m2

34.135

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 3, după punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 611, cu următorul cuprins:

.611. initiază măsuri si participă, împreună cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a functionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;”

2. Alineatul (1) al articolului 3 se completează cu punctele 76-84 cu următorul cuprins:

.76. programează, coordonează si monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei în relatia cu Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia;

77. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene;

78. coordonează programarea si monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);

79. asigură coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (SAPARD) si îndeplineste functia de autoritate de management;

80. realizează activitătile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a memorandumurilor de finantare (PHARE, ISPA si SAPARD), precum si a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordată de statele membre ale Uniunii Europene;

81. coordonează elaborarea Planului national de dezvoltare, denumit în continuare PND, document de planificare strategică si programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale si a strategiei nationale de dezvoltare regională si care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare si fondurile structurale si de coeziune după aderare;

82. stabileste, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei si, după caz, aprobării Guvernului;

83. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;

84. coordonează participarea României si îndeplineste functia de punct national de contact la proiectele de înfrătire institutională cu statele care beneficiază de finantări nerambursabile ale Uniunii Europene.”

3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.453, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) În structura Ministerului Finantelor Publice se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si, la nivel de directie, Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune.

(2) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar functionează cu un număr total de 80 de posturi în anul 2005, din care 38 de posturi în anul 2004.

(3) Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune functionează cu un număr total de 50 de posturi în anul 2005, din care 16 posturi în anul 2004.”

5. Alineatul (8) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(8) Ministrul finantelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru.”

6. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Finantelor Publice” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Posturile si personalul aferente anului 2004, care privesc activitătile autoritătilor prevăzute la art. 81 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se transferă de la Ministerul Integrării Europene la Ministerul Finantelor Publice.

(2) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrării Europene vor încheia un protocol de predare-primire prin care vor fi reglementate transferurile de bunuri mobile, dreptul de utilizare pe perioadă determinată de către personalul ce urmează a fi transferat a actualelor locatii detinute în sediul Ministerului Integrării Europene, cheltuielile de natură salarială, materiale si de capital, proportional cu numărul de posturi preluate de Ministerul Finantelor Publice, arhiva corespunzătoare, precum si programele de asistentă PHARE corespunzătoare în derulare.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe - anul 2004, pe baza protocolului de predare-primire prevăzut la alin. (2).

(4) În actele normative în vigoare, pentru atributiile preluate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrării Europene potrivit prezentei hotărâri, denumirea “Ministerul Integrării Europene” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Finantelor Publice”.

(5) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrării Europene vor demara măsurile necesare în vederea amendării memorandumurilor bilaterale în care România este parte si care au ca obiect PND, ISPA, PHARE si SAPARD.

(6) Până la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, personalului preluat de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrării Europene ca urmare a aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale i se va aplica nivelul de salarizare al functiilor specifice Ministerului Integrării Europene.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2004, cu exceptia art. II, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 403.

 

ANEXĂ*)

 

Numărul maxim de posturi = 1.453

(exclusiv demnitarii si posturile

aferente cabinetului ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Autoritatea Natională pentru Tineret are sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, etaj 4, sectorul 2.

(3) Autoritatea Natională pentru Tineret se organizează prin preluarea atributiilor, personalului si a fondurilor aferente activitătilor din domeniul tineretului de la fostul Minister al Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(4) Autoritatea Natională pentru Tineret are în subordine Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar, agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, casele de cultură studentesti, precum si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti, institutii publice cu personalitate juridică.

(5) Agentia pentru Sprijinirea Studentilor se înfiintează prin preluarea activitătii, personalului si a bugetului Agentiei Sociale a Studentilor, care se desfiintează, din subordinea fostului Minister al Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(6) Autoritatea Natională pentru Tineret preia de la fostul Minister al Educatiei, Cercetării si Tineretului activitatea de organizare a taberelor studentesti si fondurile aferente.

Această activitate se va desfăsura de către Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.

(7) Autoritatea Natională pentru Tineret preia activitatea, personalul si fondurile aferente compartimentelor judetene pentru tineret, unităti fără personalitate juridică, din structura inspectoratelor scolare judetene.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea Natională pentru Tineret exercită următoarele functii:

a) de autoritate de stat în domeniu;

b) de reglementare, prin elaborarea, promovarea si implementarea legislatiei în domeniu si prin sprijinirea initiativelor legislative referitoare la promovarea tineretului;

c) de corelare si coordonare a planurilor elaborate de institutiile aflate în subordine, pe domeniile specifice de activitate;

d) de strategie, prin analizarea, sinteza si evaluarea necesitătilor tinerilor atât la nivel individual, cât si la nivelul structurilor asociative de tineret;

e) de supraveghere a cadrului legal în domeniul tineretului;

f) de administrare a patrimoniului propriu;

g) de reprezentare.

(2) În scopul realizării functiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Natională pentru Tineret îndeplineste următoarele atributii principale:

a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului, direct, prin institutiile aflate în subordinea sa, sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) contribuie, prin stimularea performantei si capacitătii tinerilor, la realizarea programului de reformă a Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;

c) colaborează cu structurile de si pentru tineret legal constituite;

d) elaborează programe în scopul finantării actiunilor proprii;

e) sprijină actiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;

f) stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare;

g) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne si internationale;

h) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului, direct, prin institutiile aflate în subordinea sa, sau în colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tară si din străinătate;

i) organizează activităti de profil cu caracter national si international, asigurându-se în acest fel participarea directă si pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

j) înfiintează centre de tineret noi sau prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea institutiilor din subordinea sa, potrivit legii;

k) avizează proiectele de acte normative initiate de alte institutii în domeniul tineretului.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale Autoritatea Natională pentru Tineret colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, române sau străine.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Natională pentru Tineret are dreptul să solicite informatii de la ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională pentru Tineret este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.

(2) Pe lângă conducerea Autoritătii Nationale pentru Tineret functionează Consiliul director, care este format din:

presedinte, vicepresedinte, directorul general al Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si directorul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.

(3) Consiliul director al Autoritătii Nationale pentru Tineret îndeplineste functia de organ consultativ în coordonarea strategică a activitătii, conform obiectului său de activitate.

(4) Atributiile specifice ale Consiliului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(5) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret organizează si conduce întreaga activitate a Autoritătii Nationale pentru Tineret si a institutiilor subordonate, răspunzând pentru aceasta în fata primului-ministru.

(6) Presedintele reprezintă Autoritatea Natională pentru Tineret în raporturile cu Guvernul, ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte autorităti si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice române sau străine.

(7) În exercitarea atributiilor ce îi revin presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret emite ordine si instructiuni.

(8) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret este ordonator secundar de credite.

(9) Vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret este înlocuitorul de drept al presedintelui si exercită atributiile delegate de acesta.

Art. 5. - Finantarea activitătii Autoritătii Nationale pentru Tineret se face de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională pentru Tineret si institutiile aflate în subordinea sa pot procura si detine mijloace proprii de transport de persoane, alimente si materiale.

(2) Numărul mijloacelor de transport si consumul normat de combustibil se încadrează în numărul si consumul normat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Autoritatea Natională pentru Tineret preia integral patrimoniul Directiei programe pentru tineret din cadrul fostului Minister al Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Bunurile mobile si imobile din patrimoniul fostului Minister al Educatiei, Cercetării si Tineretului si aflate în administrarea institutiilor din subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret, precum si a compartimentelor judetene pentru tineret se preiau cu titlu gratuit în patrimoniul Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Natională pentru Tineret va prelua prin protocol de predare-primire patrimoniul prevăzut la alin. (1) si (2).

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Autoritătii Nationale pentru Tineret este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Tineret, se pot organiza servicii si birouri, în conditiile legii.

(3) Atributiile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale pentru Tineret se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(4) Numărul maxim de posturi al Autoritătii Nationale pentru Tineret este de 107, exclusiv demnitarii.

(5) Unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret si sursele de finantare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(6) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Natională pentru Tineret va supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea înfiintării, reorganizării, organizării si functionării, după caz, a institutiilor din subordine.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 411.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi = 107, exclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE

Directia economică, juridic si resurse umane

Directia generală programe si relatii internationale

Compartimentele pentru tineret

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

I. Cu finantare de la bugetul de stat:

1. Agentia pentru Sprijinirea Studentilor - 10 posturi.

II. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat - 1.388 de posturi:

1. Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar;

2. agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar;

3. casele de cultură studentesti;

4. Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” - Bucuresti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005, prevăzută în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă continutul probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocationale profil artistic – arte vizuale, prezentat în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă continutul probei de verificare a cunostintelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv si intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internatională, prezentat în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, Directia generală logistică, administrativ si resurse umane, Directia juridic si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conducerile scolilor gimnaziale, liceelor, ale scolilor de arte si meserii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 5.514.

 


*) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.