MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 276             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 30 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 114 din 11 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

412. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Dumitru Nica - Grupul parlamentar al P.S.D. - în circumscriptia electorală nr. 30 Olt, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei Rodica Mihaela Stănoiu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 12.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 114

din 11 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si  administrarea fondului forestier national, exceptie ridicată de Karetka Mihai-Miklös în Dosarul nr. 668/2003 al Judecătoriei Marghita.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind nefondată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la prevederile legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 668/2003, Judecătoria Marghita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national. Exceptia a fost ridicată de Karetka Mihai-Miklös, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate, ce incriminează tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti sau lăstari, de către proprietari, detinători sau de către oricare altă persoană, sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (1) [în prezent art. 44 alin. (1)] din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului de proprietate. În acest sens arată că a fost trimis în judecată în baza dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 75/2002, deoarece a procedat la tăierea unui număr de arbori de pe terenul aflat în proprietatea sa. Or, fapta de a tăia arbori din pădurea sa este un act de dispozitie materială asupra bunului pe care îl are în proprietate, asa încât considerarea acestui act de dispozitie ca fiind infractiune îi limitează prerogativele dreptului de proprietate.

Judecătoria Marghita consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin această reglementare s-a avut în vedere ca exercitarea prerogativelor ce decurg din dreptul de proprietate să nu lezeze interesele generale ale societătii. De asemenea, instanta precizează că prin art. 35 din Constitutia republicată statul recunoaste dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic, asigurând cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul precizează că textul art. 31, introdus în Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 prin Legea nr. 75/2002, a devenit art. 32 după republicarea Ordonantei nr. 96/1998 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, păstrându-se însă obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Guvernul apreciază că este neîntemeiată. În acest sens arată că dreptul de proprietate asupra fondului forestier nu poate fi exercitat decât cu respectarea reglementărilor care îi determină continutul si limitele la care se referă prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie. Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 constituie o asemenea reglementare, stabilind obligatiile proprietarilor de terenuri acoperite cu vegetatie forestieră, obligatii a căror nerespectare este sanctionată prin dispozitiile criticate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate. În opinia Guvernului, interesele majore de protejare a mediului înconjurător si a sănătătii populatiei, prin prevenirea tăierii masive de arbori si a despăduririi terenurilor, impun incriminarea si sanctionarea faptelor prevăzute în textul criticat, chiar dacă acestea sunt săvârsite de proprietarii terenurilor forestiere.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, iar conform art. 44 alin. (7) din Constitutie dreptul de proprietate nu poate fi exercitat decât cu respectarea sarcinilor care, potrivit legii si obiceiului, revin proprietarului.

Prin Legea nr. 75/2002 sunt stabilite anumite obligatii în sarcina proprietarilor de terenuri forestiere, a căror respectare este necesară pentru a preveni tăierile de arbori si despădurirea terenurilor. Pe cale de consecintă, se impun incriminarea si sanctionarea faptelor prevăzute în textul de lege criticat, chiar dacă acestea sunt săvârsite pe terenuri din fondul forestier proprietate privată, de către proprietarii acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Autorul exceptiei contestă, astfel cum rezultă din notele scrise depuse la dosarul instantei de judecată, constitutionalitatea dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 75/2002, în realitate pct. 18 din această lege, prin care a fost modificat art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national. În baza art. III din Legea nr. 75/2002, Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, modificată si completată, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare, în care art. 31 a devenit art. 32. În consecintă, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu îl poate constitui art. 31 din Legea nr. 75/2002, ci art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată. Totodată, Curtea constată că, desi este criticat art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, în întregul său, din motivarea exceptiei rezultă că această critică vizează doar prevederile alin. (1) si (3), celelalte alineate ale aceluiasi articol nefiind incidente în solutionarea cauzei în care a fost ridicată exceptia.

Dispozitiile legale considerate ca fiind neconstitutionale au următorul cuprins: “(1) Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti sau lăstari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, detinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârsită de cel putin două ori în interval de 2 ani, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. [ ...]

(3) Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) [care, ca urmare a revizuirii si republicării Constitutiei, au dobândit o nouă numerotare, si anume art. 44 alin. (1)], potrivit cărora “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată că aceste critici nu pot fi retinute, întrucât dispozitiile art. 32 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, republicată, nu numai că nu contravin prevederilor art. 44 alin. (1) din Constitutie, ci, dimpotrivă, constituie o aplicare a acestora.

Astfel, potrivit textului constitutional invocat de însusi autorul exceptiei, dreptul de proprietate poate fi limitat, continutul si limitele acestuia stabilindu-se prin lege.

Referitor la dreptul de proprietate asupra pădurilor, la continutul si limitele acestui drept, Codul silvic (Legea nr. 26/1996) a introdus în titlul III, intitulat “Fondul forestier proprietate privată”, reguli stricte cu privire la obligatiile proprietarilor de păduri si de alte terenuri din fondul forestier proprietate privată (care fac parte din fondul forestier national), de gospodărire în conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia mediului, de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice si a permanentei pădurii, de recoltare numai a arborilor marcati de personalul silvic si alte obligatii. Rezultă că dreptul de proprietate asupra fondului forestier proprietate privată nu poate fi exercitat decât cu respectarea acestor dispozitii legale care îi determină continutul si limitele.

Curtea observă că obiectul de reglementare al Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 are în vedere tocmai stabilirea unor asemenea obligatii în sarcina proprietarilor de terenuri acoperite cu vegetatie forestieră, a căror nerespectare este sanctionată de dispozitiile ce fac obiectul criticii de neconstitutionalitate. Respectarea riguroasă a acestor norme este necesară pentru a preveni tăierile masive de arbori si despădurirea terenurilor, care ar avea consecinte grave asupra mediului înconjurător si asupra sănătătii populatiei. Aceste interese majore impun incriminarea si sanctionarea faptelor prevăzute în textul de lege criticat, chiar dacă acestea sunt săvârsite de proprietarii terenurilor forestiere, limitarea în acest mod a dreptului de proprietate privată fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea mai retine că limitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, prin incriminarea tăierii, fără drept, de către proprietari sau de către alte persoane, a arborilor, puietilor sau lăstarilor, este în acord si cu prevederile constitutionale ale art. 35, referitoare la dreptul la un mediu sănătos, potrivit cărora: “(1) Statul recunoaste dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice si juridice au îndatorirea de a proteja si a ameliora mediul înconjurător.”

De altfel, asupra prevederilor legale criticate Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 158/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, stabilind că acestea sunt constitutionale. Această solutie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neexistând ratiuni pentru modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, astfel că exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, republicată, exceptie ridicată de Karetka Mihai-Mikl.s în Dosarul nr. 668/2003 al Judecătoriei Marghita.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste politica în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si de armonizare a activitătilor de transport, constructii si turism, în cadrul politicii generale a Guvernului, si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, îndeplineste următoarele atributii principale:

1. elaborează si supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, constructiilor si turismului;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;

3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

4. elaborează si implementează politicile de aplicare a strategiei nationale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, locuintei si turismului;

5. aplică si urmăreste în sectorul transporturilor, constructiilor si turismului prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si strategia natională si sectorială de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu amendamentele ulterioare;

6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activitătilor de transport, de turism si locuintelor;

7. fundamentează si elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;

8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat si din creditele externe, în domeniile sale de activitate;

9. exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

10. elaborează si pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate si asigură gestionarea întregului proces de privatizare pentru unitătile de sub autoritatea sa;

11. aprobă tarifele percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor;

12. asigură organizarea si dezvoltarea cercetării stiintifice în domeniile transporturilor, lucrărilor publice, locuintei, amenajării teritoriului, urbanism, siguranta constructiilor si turism, prin corelare cu programele nationale de cercetare în aceste domenii;

13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, participând la sistemul informational national si international;

14. promovează sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor, asigură conditiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum si între modurile de transport;

15. elaborează si promovează cadrul legal în vederea stimulării investitiilor cu capital autohton si străin în domeniile sale de activitate;

16. asigură conceptia unitară a aplicării politicii nationale de amenajare si echipare cu lucrări publice a teritoriului national;

17. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente si ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegerilor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul său de activitate;

19. sustine promovarea intereselor agentilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;

20. avizează si urmăreste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri;

21. asigură administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport si a echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;

22. asigură tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

23. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;

24. sprijină dezvoltarea si functionarea transportului public;

25. stimulează libera initiativă si asigură autonomia transportatorilor;

26. concesionează în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activitătile si serviciile de interes national din domeniul transporturilor;

27. elaborează si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt în competenta de aprobare a Guvernului;

28. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele nationale si internationale;

29. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

30. elaborează si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor si a mărfurilor între toate localitătile tării, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;

31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania natională care gestionează infrastructura feroviară, cu societătile nationale si/sau cu societătile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;

32. realizează activităti de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societătilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societătilor comerciale, care desfăsoară activităti în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, lucrări publice si turism pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat în transporturi si turism si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitară proprie;

33. asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteză a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor, si verifică respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;

34. stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice centrale si locale care au atributii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum si pentru integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitătilor si a zonelor aferente;

35. colaborează cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbană si rurală, la constructia de locuinte si lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participă la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;

36. sprijină si îndrumă autoritătile administratiei publice locale prin activităti ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii în infrastructura urbană, reglementări specifice si politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi solutionate la nivelurile de competentă locală;

37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;

38. asigură evidenta terenurilor din domeniul privat al societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si eliberează certificatele de proprietate, conform legii;

39. asigură fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la îmbunătătirea si dezvoltarea fondului de lucrări publice si locuinte;

40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrările de interes national care sunt finantate din alte surse;

41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte sociale, sustinând necesitatea, oportunitatea si eficienta economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

42. initiază si supune spre aprobare proiecte de acte normative si coordonează elaborarea de reglementări tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea în caz de seisme;

43. colaborează, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autoritătile administratiei publice locale în actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;

44. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului national de apărare împotriva dezastrelor;

45. organizează elaborarea, avizarea si aprobarea reglementărilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, în conditiile legii; asigură directivarea si asistenta tehnică pentru implementarea calitătii în constructii, prin reglementări tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, învătământ superior si executia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice si economice;

46. organizează si asigură desfăsurarea activitătii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;

47. organizează activitatea de agrementare tehnică pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii, precum si activitatea de atestare a masinilor si a echipamentelor tehnologice de constructii noi;

48. asigură conditiile pentru aplicarea unitară a sistemului calitătii în constructii, conform legii;

49. asigură, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare si executie a lucrărilor publice;

50. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea în aplicare a normelor tehnice si reglementărilor corespunzătoare, asigurarea pregătirii profesionale si perfectionării personalului din transporturi si turism, efectuarea certificării si înmatriculării mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

51. îndeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor;

52. urmăreste respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piată a produselor pentru constructii prin Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti;

53. coordonează programele de asistentă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizatia Mondială a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeană în domeniul turismului.

Art. 3. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 4. - (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are următoarele atributii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unităti care functionează sub autoritatea ori în coordonarea sa sau societăti comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitătile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;

2. participă la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activitătile de transport;

3. elaborează, în conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspectia de stat privind respectarea reglementărilor interne si internationale în activitătile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităti de transport ori activităti specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;

7. stabileste organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;

8. aprobă utilizarea spatiului aerian, a căilor navigabile în apele nationale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor;

9. exercită activitatea de registru, de inspectie de stat si de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură si al calitătii acestora;

11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;

12. emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat si supraveghează respectarea acestora;

13. autorizează functionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor si a autogărilor;

14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

16. asigură certificarea si omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

17. gestionează frecventele de comunicatii alocate;

18. asigură, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitătilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaste acest drept;

19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Nationale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării acesteia;

20. asigură reglementarea si organizarea circulatiei aeronavelor civile în spatiul aerian national, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Nationale;

21. organizează spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, în timp de pace;

22. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;

23. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale pentru înfiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile;

24. asigură autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de sigurantă a zborului, de securitate aeronautică si de protectie a mediului, potrivit standardelor internationale acceptate de România;

25. eliberează licente de lucru agentilor economici care desfăsoară activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

26. emite reglementări aeronautice privind desfăsurarea activitătilor de transport aerian public;

27. restrictionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian national, după caz, în scopul protectiei mediului;

28. stabileste aeroporturile din România care, în urma derulării activitătilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;

29. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror functionare are impact semnificativ asupra mediului;

30. emite reglementările, standardele si procedurile privind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili;

31. emite permisul de productie pe baza căruia se autorizează productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora;

32. elaborează Programul national de securitate aeronautică pe baza căruia se asigură protectia aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită; răspunde de dezvoltarea, implementarea si operationalitatea acestui program;

33. reglementează, organizează si desfăsoară activitătile privind ancheta administrativă a incidentelor si accidentelor de aviatie civilă;

34. acordă permisiunea de intrare si de plecare a navelor românesti si străine în/din porturile civile românesti;

35. supraveghează si controlează navigatia în apele nationale a navelor sub pavilion român, precum si a navelor arborând pavilion străin, dar apartinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea liberă;

36. stabileste, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

37. stabileste regulile de navigatie în marea teritorială, în apele interioare si în porturile românesti, în conformitate cu reglementările nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

38. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

39. stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor;

40. emite reglementări cu privire la durata si continutul cursurilor de pregătire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate si a brevetelor dobândite prin examen;

41. organizează sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor;

42. stabileste căile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

43. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;

44. stabileste, cu acordul organelor de grăniceri, locurile de acostare si de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

45. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile si de conventiile internationale la care România este parte;

46. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnică periodică;

47. certifică prin omologare sau prin inspectia tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;

48. autorizează statiile de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

49. acreditează institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societăti comerciale, autorizate, care să elaboreze si să pună în aplicare normele tehnice si reglementările specifice transportului rutier si să asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;

50. autorizează înfiintarea si functionarea centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii si altor institutii similare;

51. emite norme metodologice si organizează pregătirea, examinarea si atestarea profesională a instructorilor si a profesorilor necesari în procesul de pregătire si de perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

52. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum si pentru verificările periodice;

53. asigură prin reteaua sanitară proprie asistenta medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei;

54. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine si execută controlul acestei activităti, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apărării Nationale;

55. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferată si de metrou, astfel încât acestea să corespundă si nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme si autorizează agentii economici să efectueze astfel de activităti;

56. stabileste, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit reglementărilor interne si internationale, norme unitare ale activitătilor de interventie, de căutare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;

57. asigură buna organizare a activitătilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi si activitătile de protectie împotriva actelor de interventie ilicită;

58. controlează respectarea de către detinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementărilor interne si internationale;

59. coordonează activitătile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sănătate, precum si alte activităti specifice transporturilor si zonelor libere;

60. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, întretinerea infrastructurii si mijloacelor de transport;

61. elaborează programe de pregătire si de perfectionare pentru personalul de sigurantă din transporturi si organizează desfăsurarea acestora;

62. asigură dirijarea aeronavelor în spatiul aerian al României si a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

63. editează publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;

64. emite avizele si aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

65. asigură secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte sociale;

66. asigură secretariatul Centrului national pentru asezări umane (habitat);

67. asigură secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;

68. asigură secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apărarea împotriva efectelor seismelor si alunecărilor de teren;

69. asigură secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrările de interes national, potrivit legii;

70. asigură secretariatul Comisiei de agrement tehnic în constructii si al Comisiei nationale de atestare a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, precum si secretariatul Consiliului pentru calitate în constructii;

71. organizează si realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piata internă, cât si pe pietele externe, prin activităti specifice de promovare turistică direct sau prin Autoritatea Natională pentru Turism;

72. organizează congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, în tară si în străinătate, în domeniul turismului direct sau prin Autoritatea Natională pentru Turism;

73. stabileste orientarea programelor de cercetare, dezvoltare si investitii publice în turism, la propunerea Autoritătii Nationale pentru Turism;

74. stabileste politica de promvoare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;

75. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;

76. avizează documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;

77. coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării, procesul de instruire din institutii de învătământ din domeniul turismului;

78. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, programe nationale si judetene de reconversie profesională în meseriile specifice activitătii turistice;

79. autorizează agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate, prin Autoritatea Natională pentru Turism;

80. efectuează controlul calitătii serviciilor din turism, prin Autoritatea Natională pentru Turism;

81. aprobă înfiintarea reprezentantelor de promovare turistică în tară si în străinătate la propunerea Autoritătii Nationale pentru Turism.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului este asigurată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, care numeste si eliberează din functie personalul acestuia, în conditiile legii.

(2) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ordonator principal de credite bugetare.

(3) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite ordine si instructiuni.

(5) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.

(6) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 6. - În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului.

Art. 7. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzută în anexa nr. 1, functionează directii generale si directii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.

(2) Corpul de control se organizează la nivel de directie generală.

(3) Inspectoratul Aviatiei Civile se organizează la nivel de directie.

(4) Numărul maxim de posturi este de 655, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generală relatii financiare externe, îndeplineste si atributiile aferente Organismului intermediar pentru proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finantate prin Fondul de coeziune, precum si ale Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructură de transport si energie, care îi revin potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 9. - (1) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.

Art. 10. - (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, coordonează buna functionare a directiilor generale, a directiilor si a activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii tuturor directiilor generale si directiilor din minister si din unitătile subordonate, fiind ajutat în activitatea sa de 2 secretari generali adjuncti.

(2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti sunt înalti functionari publici, numiti conform legii.

Art. 11. - Atributiile, sarcinile si răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncti si ale directiilor generale si directiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 12. - (1) Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu exceptia unitătilor pentru care legea prevede altfel.

(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în conditiile legii.

(4) Conducătorii unitătilor prevăzute la alin. (1) sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 13. - Spatiile si utilitătile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în clădirea “Palat C.F.R.” si în alte clădiri sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activitătile specifice de inspectie si control, care se desfăsoară pe întregul teritoriu al tării, pentru activitătile desfăsurate în cadrul programelor PHARE si pentru transportul delgatiilor, precum si pentru alte activităti specifice, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 4.

Art. 15. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 412.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a