MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 277            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

410. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Având în vedere prevederile art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului, precum si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării aplică strategia si Programul de guvernare în domeniul educatiei, învătământului, cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării.

(3) Sediul central al Ministerului Educatiei si Cercetării este în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

(4) Sediul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare este în municipiul Bucuresti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetării conduce sistemul national de educatie, învătământ si cercetare, exercitându-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. - Ministerul Educatiei si Cercetării exercită următoarele functii:

a) de stategie, prin care planifică strategic si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul învătământului, cercetării, tehnologiei si inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează si evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare si control al realizării politicilor în domeniul educatiei, învătământului, cercetării, tehnologiei si inovării;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civilă;

h) de cooperare internatională, prin care asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri.

Art. 4. - (1) În domeniul educatiei si învătământului, Ministerul Educatiei si Cercetării exercită următoarele atributii principale:

a) formulează politici si elaborează programe de perspectivă în domeniile educatiei si învătământului de toate gradele si asigură implementarea lor în unitătile si institutiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează si controlează realizarea politicilor si programelor în domeniu si stabileste sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c) controlează si monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea unitătilor si institutiilor de învătământ particular;

d) elaborează cadrul normativ-metodologic, functional, operational si economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) controlează si monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) elaborează metodologii si standarde nationale de evaluare a elevilor si a sistemului national de învătământ;

elaborează criterii generale de admitere în învătământul superior;

g) aprobă reteaua de învătământ preuniversitar de stat;

h) propune cifra de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat;

i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protectia socială în învătământ si propune măsuri corespunzătoare Guvernului si autoritătilor publice locale abilitate;

j) asigură cadrul legal si monitorizează implicarea unitătilor de învătământ în procesul de educatie continuă a adultilor;

k) asigură scolarizarea specializată si asistenta psihopedagogică adecvate a elevilor si a tinerilor cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate;

l) asigură functionarea consiliilor si comisiilor nationale si consultative ale ministerului;

m) coordonează si monitorizează buna desfăsurare a activitătilor extrascolare, cultural-artistice, sportive si turistice ale elevilor si studentilor;

n) comunică si colaborează cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civilă în domeniile care vizează continutul procesului de educatie si învătământ si asigură conditiile materiale si financiare de desfăsurare a acestui proces;

o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, si asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri;

p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învătământului cu cele din legislatia externă;

q) participă la programele si proiectele internationale, comunitare si bilaterale în domeniu;

r) initiază, prin intermediul centrelor de excelentă, programe si proiecte de dezvoltare a învătământului pe plan local si regional si asigură cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

s) coordonează si controlează functionarea sistemului informatic national pentru învătământ, inclusiv prin cofinantare; initiază functionarea unor retele de comunicatie pe domenii specifice între unitătile si institutiile de învătământ;

s) asigură si monitorizează modul de formare si utilizare a resurselor umane, materiale si financiare necesare desfăsurării realizării procesului de învătământ si educatie;

t) asigură editarea, tipărirea si difuzarea manualelor si a materialului didactic pentru învătământul preuniversitar;

t) realizează si promovează strategii si tehnici moderne de instruire si educatie;

u) stabileste modalităti de recunoastere si de echivalare a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, tinând seama si de întelegerile si conventiile internationale la care România este parte.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării îndeplineste si alte atributii prevăzute de Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de alte acte normative în vigoare.

Art. 5. - (1) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării, Ministerul Educatiei si Cercetării exercită următoarele atributii principale:

a) fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodică a politicilor si strategiilor în domeniu;

b) diseminarea de informatii în domeniile cercetării-dezvoltării si inovării; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum si pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu si gestionarea rezultatelor de interes public;

c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbtiei si difuziei acestora în rândul agentilor economici si în economie, în general; sustinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare;

cofinantarea temelor care asigură parteneriate între centrele de cercetare si agenti economici;

d) organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea, în domeniul său de activitate;

e) stimularea si, după caz, asigurarea editării, tipăririi si difuzării de publicatii sau de materiale specifice domeniului său de competentă; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea;

f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, sănătătii, muncii, precum si din alte domenii;

g) elaborarea de acte normative si de reglementări în domeniu, precum si crearea si dezvoltarea cadrului institutional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intră în domeniul său de competentă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor si reglementărilor promovate;

h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;

i) sustinerea, prin cofinantare, a participării institutiilor de învătământ si de cercetare la elaborarea strategiilor de ramură privind dezvoltarea economică durabilă;

j) stimularea si monitorizarea participării României la programe si la proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale în domeniu;

k) atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul său specific de competentă;

l) definirea de politici de restructurare, modernizare si de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administratiei publice centrale care au atributii specifice;

m) stimularea dezvoltării regionale si locale, prin programe si proiecte de dezvoltare a învătământului, cercetării, tehnologiei si de stimulare a inovării; stimularea si initierea de centre de cercetare de excelentă; stimularea si initierea înfiintării si dezvoltării de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea;

sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului;

n) stimularea dialogului între comunitatea stiintifică si alte structuri ale societătii civile si promovarea implicării acestor structuri, în mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea si implementarea politicilor în domeniul învătământului, stiintei, tehnologiei si inovării;

o) definirea procedurilor specifice de analiză, de monitorizare si evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei si inovării; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări si alte activităti similare în domeniul cercetării, tehnologiei si inovării, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; contractarea de servicii de consultantă, expertiză si asistentă tehnică;

p) elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordantă cu prioritătile politicilor economice si sociale ale Guvernului;

r) evaluarea programelor cuprinse în planul national si detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului national si informarea Guvernului asupra realizării acestora;

s) conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică si de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor către agenti economici,  institutii publice, institutii si unităti cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, organizatii neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competitional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare;

s) prognozarea, planificarea si promovarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă si utilizarea acestor resurse;

t) implementarea sistemului informatic national pentru învătământ, cercetare si tehnologie, inclusiv prin cofinantare, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de retele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unitătile si institutiile de învătământ;

t) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calitătii produselor, procedeelor si serviciilor, în ceea ce priveste activitătile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protectia consumatorilor si coordonarea asistentei tehnice în acest domeniu;

u) coordonarea de politici în domeniul proprietătii intelectuale si stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

v) elaborarea si finantarea unui program de traducere si tehnoredactare a legislatiei si reglementărilor comunitare, în vederea sustinerii efortului general de integrare în Uniunea Europeană, prioritate în realizarea acestor lucrări având serviciile de specialitate din cadrul institutiilor de cercetare si al institutiilor de învătământ;

w) coordonarea activitătii de participare a României la târguri, expozitii si la alte asemenea manifestări interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării îndeplineste si alte atributii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si de alte acte normative în vigoare.

Art. 6. - Ministerul Educatiei si Cercetării are următoarele atributii specifice:

a) fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele elevilor, studentilor si tinerilor din institutiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează cu structurile de si pentru tineret, legal constituite;

c) finantează actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educatiei si cercetării; sprijină financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestări de servicii, direct sau prin unitătile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia în viata socială;

d) derulează direct sau prin institutiile din subordinea sa programe de stimulare si recompensare a elevilor si studentilor;

e) colaborează cu Autoritatea Natională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studentilor si tinerilor.

Art. 7. - Ministerul Educatiei si Cercetării îndeplineste si alte atributii ce îi revin prin acte normative.

Art. 8. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării functionează directii generale, directii, servicii si birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pot fi organizate directii, servicii, birouri si colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti sunt organizate, ca organe de specialitate în subordinea ministerului, inspectorate scolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite.

(5) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au în subordine unităti de învătământ preuniversitar, unităti conexe acestora, unităti pentru activitatea extrascolară si cluburi sportive scolare.

(6) Ministerul Educatiei si Cercetării poate constitui si ale structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învătământului si cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele pentru integrare europeană, în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei si Cercetării este sprijinit de organisme de nivel national în domeniul învătământului si cercetării:

consilii, comisii si colegii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componenta acestor organisme de nivel national este stabilită prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) Atributiile organismelor de nivel national sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel national pot avea câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor si pot folosi în activitatea lor un corp de experti, remunerat din fondurile programelor nationale sau internationale de dezvoltare a învătământului si cercetării si/sau din fondurile bugetare sau venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel national este coordonată de ministrul educatiei si cercetării sau de un secretar de stat, cu exceptia Consiliului National pentru Politica Stiintei care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel national, precum si alti specialisti colaboratori ai acestora din afara ministerului pot fi remunerati în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Conducerea Ministerului Educatiei si Cercetării se exercită de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educatiei si cercetării reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Ministrul educatiei si cercetării răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(4) Ministrul educatiei si cercetării îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul educatiei si cercetării emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(6) Ministrul educatiei si cercetării poate delega unele dintre competentele sale, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct asigură stabilitatea functionării Ministerului Educatiei si Cercetării, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general si secretarul general adjunct îndeplinesc atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general si secretarul general adjunct îndeplinesc si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei si Cercetării este de 418, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, atributiile si sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) În cadrul ministerului si unitătilor subordonate se înfiintează unităti de management pentru implementarea proiectelor cu finantare nerambursabilă, conform legislatiei în vigoare.

Art. 13. - Personalul care trece din institutiile si unitătile de învătământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educatiei si Cercetării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la institutia sau la unitatea de la care provine.

Art. 14. - (1) În subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării functionează Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, în coordonarea directă a ministrului educatiei si cercetării.

(2) Conducerea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT este asigurată de un director general aflat în subordinea directă a ministrului educatiei si cercetării.

Art. 15. - (1) Institutiile si unitătile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, exceptând unitătile de cercetare stiintifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studentesti care functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Institutiile si unitătile de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, care functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(5) Institutiile si unitătile pentru activitatea de tineret, care functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(6) Structura organizatorică a institutiilor si unitătilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(7) Normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitătile si institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a celorlalte dispozitii legale în vigoare, ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Ministerul Educatiei si Cercetării asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării si tehnologiilor dezvoltate pe piata internă si internatională, realizarea societătii informationale, satisfacerea nevoilor cetăteanului si cresterea calitătii vietii acestuia.

Art. 17. - (1) Structura organizatorică, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitătile subordonate prevăzute în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unitătii.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorilor generali, a directorilor si a membrilor consiliilor de administratie ale unitătilor prevăzute în anexele nr. 5 si 6 se realizează prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât si pentru programele/proiectele cu finantare internatională si pentru institutiile si unitătile subordonate, potrivit legii, precum si autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare si inspectie, conform anexei nr. 8.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării va prelua, în conditiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educationale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 19. - Din taxele de la studentii si cursantii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se constituie un fond, la dispozitia ministrului educatiei si cercetării, pentru situatii speciale si neprevăzute, având un cuantum de cel putin 5% din încasările în valută.

Art. 20. - (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigură activitatea de distribuire a manualelor scolare către unitătile de învătământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finantată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia de a edita, tipări si difuza manualele scolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educatiei si Cercetării în cazul în care prin contractul cu acesti agenti economici s-au prevăzut retinerea si virarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitătile de învătământ.

(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitătii se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitătile existente în cont la finele anului se reportează si se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).

Art. 21. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 4 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 410.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a